Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE0532

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites” KOM(2010) 597 lõplik – 2010/0298 (COD)

OJ C 132, 3.5.2011, p. 71–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 132/71


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites”

KOM(2010) 597 lõplik – 2010/0298 (COD)

2011/C 132/12

Üksikraportöör: Nikolaos LIOLIOS

Vastavalt 10. novembril 201024. novembril 2010 otsustasid Euroopa Parlament ja nõukogu Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 kohaselt konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites

KOM(2010) 597 lõplik — 2010/0298 (COD).

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutav põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsioon võttis arvamuse vastu 28. veebruaril 2010.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 470. istungjärgul 15.–16. märtsil 2011 (15. märtsi istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 174, vastu hääletas 1, erapooletuks jäi 9.

1.   Järeldused

1.1   Komitee tunnistab vajadust vaadata läbi määrus (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites. Vajadus on põhjendatud järgmiselt:

Kuigi fosfaatide sisaldus pesuvahendites ehk detergentides aitab eutrofeerumisele kaasa vähemal määral kui muud allikad, näib et kogu ELi vee eutrofeerumisohu vähendamise huvides oleks tõhusaim poliitiline valik fosfaatide sisalduse piiramine.

Absoluutselt hädavajalik on tagada kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite täielikult ühtlustatud siseturg, säästes sel viisil tööstust ja haldusasutusi turu killustumisest tulenevatest lisakuludest ning vastastikuse tunnustamise kohustusest, mis võimaldaks ühes ELi liikmesriigis seaduslikult turustatavaid tooteid importida ja tarbimiseks heaks kiita kõigis teistes liikmesriikides isegi siis, kui neis riikides kehtivad fosfaatide sisalduse piirangud.

Nende liikmesriikide riiklikel ametiasutustel, kes on võtnud vastu õigusakti fosfaatide sisalduse kohta detergentides, et võidelda eutrofeerumise vastu, on raskem seda õigusakti rakendada määrusest 764/2008/EÜ tulenevate vastastikuse tunnustamise kohutuste tõttu.

Liikmesriikides võetavatest mitmetest meetmetest oluliselt tõhusam oleks võtta ühtne meede ELi tasandil.

1.2   Komitee on rahul Euroopa Komisjoni üldise lähenemisviisiga, mille kohaselt uuritakse veekeskkonnas eutrofeerumisohu vähendamise eesmärgiga paralleelselt detergentides fosfaatide muude ainetega asendamise tehnilist ja sotsiaalmajanduslikku teostatavust ning selle asendamise mõju tõhususele ja tulususele.

1.2.1   Sellega seoses toetab komitee valikut 4, mille kohaselt ei tuleks laiendada fosfaatide ja teiste fosforit sisaldavate ainete kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites kasutamise piiranguid kodumajapidamises kasutatavatele nõudepesumasinate detergentidele või tööstuses ja asutustes kasutatavatele detergentidele.

1.3   Ettepanekus ei ole palju uusi elemente, seal rahuldutakse ELi tasandi õiguslike meetmete kehtestamisega ning fosfaatide ja teiste fosforühendite kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites kasutamise praeguse vähendamissuundumuse toetamisega. Komitee märgib, et komisjon võtab endale kohustuse vähendada maksimaalselt selle laialdaselt tarbitava tootekategooria keskkonnamõju. Ettepanekul oleks rohkem kaalu, kui selles võetaks arvesse komitee käesolevas arvamuses esitatud soovitusi. Komitee tunnistab, et kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite tootjad on aidanud väga palju kaasa oma toodete keskkonna mõju piiramisele, kasutades – enamjaolt vabatahtlikult – fosfaatide asemel asenduslahendusi.

1.4   Komitee on seisukohal, et kui määrus (EÜ) nr 648/2004 on läbi vaadatud selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamise piiramist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites, siis tuleks enne asjaomaste sätete kohaldamist jätta piisav kohanemis- ja ettevalmistusaeg. Komitee on arvamusel, et toodete koostise kohandamiseks ning seadmete ja tootmisprotsessi jaoks hädavajalike muutuste elluviimiseks – eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes – on vaja ühte kuni kahte aastat.

2.   Sissejuhatus

2.1   Fosfaate ja eelkõige naatriumtripolüfosfaate kasutatakse detergentides vee kareduse vähendamiseks ja tõhusa toimimise tagamiseks. Siiski võivad nad kahjustada veekeskkonda ja seada ohtu selle ökoloogilise tasakaalu, põhjustades vetikate kasvu suurenemist sellise nähtuse kaudu nagu eutrofeerumine. Isegi kui detergentidest pärinevad fosfaadid on alles kolmandal kohal nende tegurite hulgas, mis soodustavad veekeskkonnas fosfaatide sisalduse suurenemist, näib nende sisalduse piiramine kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites tehnilisest ja majanduslikust vaatenurgast tõhusaima viisina, et vähendada eutrofeerumise nähtuse ohtu.

2.2   Määrusega (EÜ) 648/2004 detergentide kohta ühtlustati nende turule laskmist, kuid ainult seoses detergentide märgistamise ja nendes sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagundatavusega. Võttes arvesse eutrofeerumisest põhjustatud muret, nõuti määruse artiklis 16, et komisjon hindab enne 8. aprilli 2007„fosfaatide kasutamist, esitab sellekohase aruande ning põhjendatud juhul seadusandliku ettepaneku fosfaatide kasutamise kohta, pidades silmas nende kasutamise järk-järgulist kaotamist või piiramist erirakendustes”. Komisjon tutvustas 2007. aastal oma aruannet (1), kust ta jõudis järeldusele, et teadmised selle kohta, milline on detergentides leiduvate fosfaatide roll eutrofeerumises, ei ole veel piisavad, kuid need paranevad kiiresti. Pärast seda tehtud teaduslik töö, samuti teave võimalike piirangute majandusliku ja sotsiaalse mõju kohta, on olnud alus mõju hindamise lõpparuandele (2), milles analüüsitakse mitmeid poliitilisi valikuid, mis käsitlevad fosfaatide kasutust pesuvahendites.

2.3   Komisjon käivitas mitmeid uuringuid, et teha kindlaks, kas fosfaatide sisalduse piiramine pesuvahendites oleks ELis eutrofeerumise vähendamise seisukohast õigustatud. Nende uuringute alusel toimusid edasised arutelud detergentide määruse rakendamise eest vastutavate pädevate asutuste töörühma („detergentide töörühm”) kohtumistel (2006. aasta novembris, 2007. aasta juulis ja detsembris, 2008. aasta juulis ning 2009. aasta veebruaris ja novembris), millest võtsid osa liikmesriigid, tööstus ning keskkonnaalased valitsusvälised organisatsioonid.

2.3.1   2009. aastal korraldati Euroopa Ettevõtlusvõrgustiku (Enterprise Europe Network) kaudu üksikasjalikum arutelu detergente tootvatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, et saada rohkem teadmisi fosfaatide ja nende alternatiivide kasutamise hetkeseisust detergentide väljatöötamisel ning hinnata fosfaatide võimaliku piiramise mõju neile VKE-dele.

2.3.2   Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteel paluti koostada arvamus komisjoni ettepaneku KOM(2010) 597 kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 ja mille faktilise aluse moodustavad ülalnimetatud uuringud ja konsultatsioonid.

3.   Komisjoni dokumendi põhisisu

3.1   Käesoleva ettepanekuga, mis juhindub kõnealuse määruse (EÜ) nr 648/2004 artikli 16 kohaselt tehtud komisjoni hindamiste ja mõjuhinnangu järeldustest, soovitakse muuta määrust (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta, piirates kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite fosfaatide ja muude fosforiühendite sisaldust, et vähendada pesuvahendite osakaalu ELi pinnavete üldises eutrofeerumises.

3.1.1   Üldeesmärk on tagada keskkonna kõrgetasemeline kaitse pesuvahendites sisalduvate fosfaatide ja muude fosforiühendite võimaliku kahjuliku mõju eest ning samuti tagada hästitoimiv pesuvahendite siseturg.

3.2   Uuriti viie poliitilise valiku mõju:

—   valik 1: ELi tasandil ei võeta midagi ette ning tegutsemisvastutus jääb liikmesriikidele või piirkondliku koostöö raamidesse (algseisund);

—   valik 2: tööstusharu vabatahtlikud meetmed;

—   valik 3: fosfaatide täielik keelustamine pesuvahendites;

—   valik 4: fosfaatide sisalduse piiramine pesupesemisvahendites;

—   valik 5: pesupesemisvahendites sisalduvatele fosfaatidele piirväärtuse kehtestamine.

Erinevate poliitiliste valikute mõju analüüsi teostades võeti arvesse teadusliku analüüsi tulemusi pesuvahendites sisalduvate fosfaatide mõju kohta eutrofeerumisohule ELis, ning samuti tõhususe kriteeriume (sealhulgas praktilisust, sotsiaal-majanduslikku mõju ja jälgitavust). Teave saadi peamiselt ülalnimetatud uuringutest ning seejärel sidusrühmadega läbiviidud otsestest konsultatsioonidest.

Valikute hindamine ja mõjuanalüüs näitas, et kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites sisalduvate fosfaatide ja muude fosforiühendite taseme piiramine ELi tasandil vähendaks pesuvahendites sisalduvate fosfaatide mõju eutrofeerumisohule ELi vetes ning vähendaks fosfori eemaldamise kulusid reoveepuhastusjaamades. Sel viisil on võimalik kokku hoida oluliselt rohkem kulusid kui kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite koostise muutmisega fosfaatide asendajatega abil. Seevastu kogu ELi hõlmavate piirangute kehtestamine ei oleks praegu õigustatud nõudepesumasinate pesuvahendite puhul ja tööstuslike või asutustes kasutatavate pesuvahendite puhul, kuna olemasolevad asendajad üldiselt ei rahulda nende rakenduste suuremaid tehnilisi nõudmisi.

4.   Üldised märkused

4.1   Komiteel on hea meel, et komisjon on käesoleva ettepaneku koostanud. Võttes arvesse, et kõigi muude detergentide liikide puhul peale kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite ei ole tehnilisest ja majanduslikust vaatenurgast vastuvõetavat asendamisvõimalust, on komitee nõus sellega, et fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist piirataks praegusel hetkel ainult kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites. Nagu artikli 16 kohta tehtud muudatuses õigustatult ette nähakse, tuleks uurida ka fosfaatide kasutamise piiramist nõudepesumasinate pesuvahendites. Tootjatele antakse piisav aeg olemasolevate või loodavate uute asenduslahenduste uurimiseks ning selleks, et muuta need tehniliselt ja majanduslikult teostatavaks. Et julgustada tööstust selle eesmärgi poole püüdlema, peaks komisjon algatama konsultatsioonid sidusrühmadega.

4.2   Eri valikutele annab komitee järgmised hinnangud:

Valikud 1 ja 2 võimaldavad fosfaatide kasutamist vaid aeglaselt vähendada ja seda eeldusel, et praegune suundumus püsib. kuid nende abil ei ole võimalik saavutada detergentide siseturu hea toimimise eesmärki. Samas on selge, et fosfaatide asendamisel muude ainetega ei saa välistada suundumuse pöördumist, mis tooks keskkonnale kaasa negatiivseid tagajärgi.

Valik 3 näib kõige paremini sobivat eutrofeerumisohu vähendamiseks, aga seda ei ole soovitav ellu viia kahel põhjusel: see viiks nõudepesumasinate tõhususe ebaproportsionaalse langemiseni, sest nende jaoks ei ole praegu olemas tehniliselt ja majanduslikult teostatavaid asenduslahendusi, ning kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites asendatakse fosfaadid tihti muude samuti fosforit sisaldavate keemiliste elementidega, eelkõige fosfaatidega, mis aitavad isegi väikestes kogustes kasutamise puhul saavutada suurepärast tulemust nii vee pehmendamise kui ka pleegitusainete stabiliseerimise osas. Seetõttu ei ole võimalik fosforit pesuvahenditest täielikult kõrvaldada.

Valik 4 on kõige sobivam valik, kuna see puudutab vaid neid kodumajapidamises kasutatavaid pesupesemisvahendeid, mille puhul on juba olemas toimivad ja laialt kasutusel asenduslahendused, nähes samas ette maksimaalse lubatud fosfaadi sisalduse taseme, mis võimaldab kasutada fosfonaate – ainet, mille olulisust kirjeldati eelmises punktis. Fosfaatide piiramine ainult riiete pesemisvahendites oleks eutrofeerumise vähendamisel vähem tõhus kui valik 3, kuna pesuvahendid hõlmavad vaid 60 % fosfaatide kasutamisest. Nii on nõudepesumasinate tootjail piisavalt aega töötada välja selle kategooria pesuvahendite jaoks tehniliselt ja majanduslikult kohased asenduslahendused. Lisaks võimaldab see ühtlustada spetsifikatsioone ELi tasandil ja tagada kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite siseturu normaalne toimimine. Praegusel hetkel on see killustunud.

Valik 5 näib küll kindlalt ja täielikult vastavat uuritud eesmärkidele, nt eutrofeerumise vähendamine ja kõigi kategooria detergentide siseturu hea toimimine fosfaadi sisaldusele eri piirväärtuste kehtestamise kaudu kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ja nõudepesumasinate pesuvahendites ning tööstuses ja asutustes kasutatavates pesuvahendites. Arvukaid tehnilisi nõudmisi arvestades ei ole lihtne saavutada üksmeelt nõudepesumasinate ja veel vähem tööstuses ja asutustes kasutatavate pesuvahendite kategooria piirmäärade osas, kuna tootjad on loonud tööstuses ja asutustes kasutatavad pesuvahendid vastavalt iga oma kliendi tööstuslike seadmete vajadustele. Piirmäärade kehtestamisele järgneks tohutu hulk eranditaotlusi ELi toimimise lepingu artikli 114 alusel, mis omakorda tooks kaasa suure bürokraatia koorma riigiasutuste ja komisjoni jaoks.

4.3   Komitee tunnistab, et eutrofeerumisoht ei puuduta kõiki liikmesriike ühtviisi. Sellega seoses avaldab ta rahulolu, et komisjon on teinud ettepaneku säilitada juba jõus olevad sätted, neid vajalikul määral muutes. Nii saavad ELi liikmesriigid hetkest, mil veekeskkonna kaitse seisukohast on sekkumine õigustatud ning tehniliselt ja majanduslikult kohased lahendused kättesaadavad, riigi tasandil oma eeskirjad säilitada või kehtestada uued, et piirata fosfaatide ja muude fosforühendite sisaldust muudes kui kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites.

5.   Konkreetsed märkused

5.1   Komitee on nõus ettepanekuga määrata kodumajapidamises kasutatavate pesupesemisvahendite elementaarfosfori (P) sisalduse maksimaalseks piirmääraks 0,5 % kaalust, hõlmates kõiki fosfaate ja fosforit sisaldavaid keemilisi ühendeid. Selline piirangu kehtestamine tagab, et fosfaatidele kohaldatavat keeldu ei oleks lihtne rikkuda.

5.2   Komitee avaldab rahulolu, et komisjonil on hilisemas etapis kavas: uurida (pärast kõnealuse ettepaneku vastuvõtmist), mil määral suurendavad nõudepesumasinatele mõeldud fosfaate sisaldavad detergendid eutrofeerumisohtu; koostada Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruanne; ja kui osutub vajalikuks, siis teha ettepanek fosfaadisisalduse piiramiseks neis detergentides. Komitee on siiski seisukohal, et kavandatud viis aastat on sellise aruande tegemiseks suhteliselt pikk aeg, ja annab seega järgmised soovitused:

kolme aastaga (kui võimalik, siis veelgi kiiremini) tuleks viia lõpule uuring selle kohta, kui palju aitavad nõudepesumasinatele mõeldud fosfaate sisaldavad detergentidid kaasa eutrofeerumisohule;

nõudepesumasinate jaoks detergente ja asendustooraineid tootvaid tootjaid tuleks teavitada ning ergutada neid välja töötama ja arendama juba olemasolevaid, aga arenguruumiga asenduslahendusi, mis võimaldavad fosfaate asendada, muutes need lahendused tehniliselt ja majanduslikult kohaldatavateks;

kui lõpuks selgub, et nõudepesumasinate jaoks mõeldud pesuvahendid mõjutavad eutrofeerumist vaid minimaalselt ja et samal ajal ei ole suudetud leida mitte ühtegi asenduslahendust, mis tagaks tarbijaile detergendi tõhususe, siis tehakse ettepanek kohaldada fosforisisalduse piirangut – väljendatuna kaaluprotsendi või grammidena pesutsükli kohta –, mis oleks piisavalt madal selleks, et mitte liigselt keskkonda mõjutada, ja piisavalt kõrge, et tagada detergendi tõhusus.

5.3   Mis puudutab komisjoni ettepaneku sidusust teiste institutsioonide poliitikameetmete ja ELi eesmärkidega, siis võtab komitee arvesse komisjoni alljärgnevat hinnangut ja tunnistab, et vajalik sidusus on saavutatud.

5.3.1   Kõnealune ettepanek on täielikult kooskõlas vee raamdirektiivi (direktiiv 2000/60/EÜ) eesmärkidega, milles nõutakse, et liikmesriigid saavutaksid 2015. aastaks pinnavee hea ökoloogilise ja keemilise seisundi. Asjaomased liikmesriigid on mõnedes tundlikes ELi piirkondades rakendanud kooskõlastatud tegevust ja ellu on viidud piirkondlikke koostööstrateegiaid, kuid siiani on edusammud olnud aeglased. Seega on komisjoni ettepanek hädavajalik täiendav meede, millega tagada piirkondlike koostööalgatuste edu võitluses piiriülese eutrofeerumisprobleemiga.

5.3.2   Käesolev ettepanek täiendab ka asulareovee puhastamise direktiivi 91/271/EMÜ, mille eesmärk on selliste toitainete nagu fosfori ja lämmastiku kontsentratsiooni piiramine pinnavees, et võidelda eutrofeerumise vastu.

5.4   Komisjon täpsustab, et ettepaneku õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114, mille eesmärk on luua siseturg ning tagada samas inimeste tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse.

5.4.1   Ettepanek vastab ka subsidiaarsuse põhimõttele, nagu see on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 5 lõikes 3, kuivõrd ettepanek ei kuulu liidu ainupädevusse.

5.4.2   Komisjon toob esile, et kõnealune ettepanek ei lähe kaugemale sellest, mis on vajalik seatud eesmärgi saavutamiseks kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 5 lõikes 4 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega.

5.4.3   Lõpuks jõuab komisjon järeldusele, et valitud õigusakt peab olema määrus, kuna sellega püütakse ühtlustada fosfaatide ja muude fosforiühendite sisaldust kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites. Sellega tehakse ettepanek muuta juba kehtivat detergentide määrust.

5.4.4   Komitee on komisjoni lähenemisviisidega nõus. Tagamaks, et ka proportsionaalsuse põhimõte oleks kavandatavates sanktsioonides kohaldatud, annab komitee järgmised soovitused:

kui kontrolli käigus selgub, et turul on detergent, mille fosforisisaldus jääb 0,5 % ja 2,0 % vahele, ja kui pädevale ametiasutusele esitatud tootekoostis sisaldab vähem kui 0,5 % fosforit, siis ei ole kohustuslik selle toote turult eemaldamine, vaid pigem tuleb sellele määrata haldustrahv, kuna see ei ole tervisele ohtlik. Nimetatud trahv võib olla astmeline sõltuvalt lubatud piiri ületamise määrast. Selline 0,5 % piiri ületamine võib olla tahtmatu, kuna võib juhtuda, et tootja toodab seaduslikult samas hoones fosforit sisaldavaid detergente, mis on mõeldud väljaspool ELi paiknevatele riikidele, ja hoolimata eri tooteseeriate teineteisest lahushoidmiseks võetud meetmetest võib aset leida kerge segunemine. Komisjon peab otsustama, kas tootja peab sellist õnnetust veel täiendavalt põhjendama, vältimaks selliste juhtumite kasutamist 0,5 % piirangust kõrvalehiilimiseks. Tuleb märkida, et sellise toote turult eemaldamine ilma piisava põhjenduseta (tervis, kasutusohutus) võib lõpuks viia suurema keskkonnakahjuni, kuna see tooks kaasa korduva transportimise, pakendite hävitamise ja toote kõrvaldamise ilma, et seda oleks kasutatud ettenähtud viisil, olgugi, et tegemist oli täiesti ohutu ja kasutamiskõlbliku tootega;

kui fosforisisaldus ületab 2,0 % kaalust, siis tuleb kohaldada kavandatud sanktsioone ja võtta kavandatud meetmed.

Brüssel, 15. märts 2011

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Staffan NILSSON


(1)  KOM(2007) 234.

(2)  SEC(2010) 1278.


Top