Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0204(01)

Rahanduskokkulepe Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vaheline

OJ C 28, 4.2.2010, p. 13–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 16/04/2019

4.2.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 28/13


RAHANDUSKOKKULEPE

Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vaheline

2010/C 28/05

EUROOPA LIIT, keda esindavad Euroopa Komisjon ja Itaalia Vabariik

ning

VATIKANI LINNRIIK, keda esindab Püha Tool Lateraani lepingu artiklis 3 määratletud tähenduses

ning arvestades järgmist:

(1)

1. jaanuaril 1999 asendati kõigi majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis osalevate liikmesriikide, sealhulgas Itaalia, vääringud euroga vastavalt nõukogu 3. mai 1998. aasta määrusele (EÜ) nr 974/98.

(2)

Itaalia ja Vatikani Linnriik olid enne euro kasutuselevõttu seotud rahaküsimusi käsitlevate kahepoolsete kokkulepete ning eelkõige Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano kaudu, mis sõlmiti 3. detsembril 1991.

(3)

Euroopa Liidu lepingu lõppaktile lisatud 6. deklaratsioonis on sätestatud, et ühendus peaks hõlbustama Vatikani Linnriigiga olemasolevate kokkulepete üle peetavaid taasläbirääkimisi, mis võivad osutuda vajalikuks, kui võetakse tarvitusele ühisraha.

(4)

Euroopa Ühendus, mida esindas Itaalia Vabariik koos komisjoni ja Euroopa Keskpangaga (EKP), sõlmis 29. detsembril 2000. aastal rahanduskokkuleppe Vatikani Linnriigiga.

(5)

Vastavalt käesolevale rahanduskokkuleppele kasutab Vatikani Linnriik eurot oma riigi ametliku vääringuna ning annab euro pangatähtedele ja müntidele seadusliku maksevahendi staatuse. Ta peaks tagama eurodes vääringustatud pangatähti ja münte käsitlevate ELi eeskirjade (sealhulgas nende, mis on seotud pangatähtede ja müntide võltsimisvastase kaitsega) kohaldamise oma territooriumil.

(6)

Käesoleva kokkuleppega ei kaasne mingit kohustust EKP-le ja riikide keskpankadele kaasata Vatikani Linnriigi finantsinstrumente nende noteeritud väärtpaberite hulka, mille suhtes on kohaldatavad Euroopa Keskpankade Süsteemi rahapoliitika toimingud.

(7)

Tuleks luua Vatikani Linnriigi, Itaalia Vabariigi, komisjoni ja EKP esindajatest koosnev ühiskomitee, et jälgida käesoleva kokkuleppe kohaldamist, otsustada müntide emiteerimise iga-aastane ülemmäär, vaadata läbi nimiväärtuses emiteeritavate müntide väiksema osa piisavus ning hinnata Vatikani Linnriigi poolt asjakohaste ELi õigusaktide rakendamiseks võetud meetmeid.

(8)

Kokkuleppe kohaldamisel tekkida võivad vaidlused lahendatakse Euroopa Liidu Kohtus,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Vatikani Linnriigil on vastavalt määrustele (EÜ) nr 1103/97 ja (EÜ) nr 974/98 õigus kasutada eurot oma ametliku vääringuna. Vatikani Linnriik annab euro pangatähtedele ja müntidele seadusliku maksevahendi staatuse.

Artikkel 2

Vatikani Linnriik ei emiteeri pangatähte, münti või mis tahes asendusraha, kui Euroopa Liiduga ei ole kokku lepitud sellise emiteerimise tingimustes. Tingimused euromüntide emiteerimiseks alates 1. jaanuarist 2010 on sätestatud järgnevates artiklites.

Artikkel 3

1.   Vatikani Linnriigi poolt emiteeritavate euromüntide aastase ülemmäära (väärtuspõhiselt) arvutab käesoleva kokkuleppega loodud ühiskomitee järgmiste osade summana:

kindlaksmääratud osa, mille 2010. aastaks kehtestatud esialgne summa on 2 300 000 eurot. Ühiskomitee võib kindlaksmääratud osa igal aastal läbi vaadata, et võtta arvesse nii inflatsiooni (aasta n-1 Itaalia THHI inflatsiooni alusel) kui ka võimalikke olulisi arenguid, mis mõjutavad euromüntide kollektsionääride nõudlust;

muutuv osa, mis vastab Itaalia Vabariigis n-1 aastal inimese kohta keskmiselt emiteeritud müntide arvu ja Vatikani Linnriigi elanike arvu korrutisele.

2.   Vatikani Linnriik võib aastatel, kui Püha Tool on vaba, emiteerida ka erilisi mälestusmünte ja/või meenemünte. Kui kõnesoleva erakordse emiteerimise tulemusena ületab kogu emiteerimine lõikes 1 sätestatud ülemmäära, arvestatakse selle emiteerimise väärtust eelneva aasta kasutamata ülemäära kasutamisena ja/või vähendatakse vastavalt järgneva aasta ülemmäära.

Artikkel 4

1.   Vatikani Linnriigi emiteeritud euromündid on identsed euro kasutusele võtnud Euroopa Liidu liikmesriikide poolt emiteeritud euromüntidega nimiväärtuse, seadusliku maksevahendi staatuse, tehniliste näitajate, ühise külje kujunduse ja liikmesriiki tähistava külje ühiste kujunduselementide poolest.

2.   Vatikani Linnriik teavitab oma euromüntide liikmesriiki tähistava külje kavanditest eelnevalt komisjoni, kes kontrollib nende vastavust ELi eeskirjadele.

Artikkel 5

1.   Vatikani Linnriigi emiteeritavad euromündid vermib Itaalia Vabariigi Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Itaalia Vabariigi rahapaja).

2.   Erandina lõikest 1 võib Vatikani Linnriik lasta ühiskomitee nõusolekul oma mündid vermida mõnes muus euromünte vermivas Euroopa Liidu rahapajas kui lõikes 1 osutatud rahapajas.

Artikkel 6

1.   Selleks et Euroopa Keskpank kiidaks heaks müntide emiteerimise kogumahu liikmesriigis vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 128 lõikele 2, liidetakse Vatikani Linnriigis ja Itaalias emiteeritud euromüntide mahud.

2.   Vatikani Linnriik teavitab hiljemalt iga aasta 1. septembril Itaalia Vabariiki nende euromüntide mahust ja nimiväärtusest, mis ta kavatseb järgmisel aastal emiteerida. Ta teavitab ka komisjoni kõnesolevate müntide emiteerimise plaanitavatest tingimustest.

3.   Vatikani Linnriik edastab lõikes 2 osutatud teabe 2010. aasta kohta käesoleva kokkuleppe allkirjastamisel.

4.   Ilma et see piiraks meenemüntide emiteerimist, laseb Vatikani Linnriik nimiväärtusega ringlusse vähemalt 51 % igal aastal emiteeritavatest euromüntidest. Ühiskomitee vaatab iga viie aasta järel läbi nimiväärtusega emiteeritavate euromüntide väikseima osa piisavuse ning võib otsustada seda suurendada.

Artikkel 7

1.   Vatikani Linnriik võib emiteerida euro meenemünte. Need mündid sisalduvad artiklis 3 osutatud iga-aastases ülemmääras. Euro meenemüntide emiteerimine Vatikani Linnriigi poolt on kooskõlas euro meenemüntide kohta kehtestatud ELi suunistega, millega muu hulgas nõutakse selliste tehniliste näitajate, kujunduse ja nimiväärtuse rakendamist, mis võimaldab eristada euro meenemünte käibemüntidest.

2.   Vatikani Linnriigi emiteeritud meenemündid ei ole Euroopa Liidus seaduslikud maksevahendid.

Artikkel 8

1.   Vatikani Linnriik kohustub sätete otsese ülevõtmise või võrdväärsete meetmetega vastu võtma kõik asjakohased meetmed, et rakendada käesoleva kokkuleppe lisas loetletud ELi õigusakte ja eeskirju järgmistes valdkondades:

a)

euro pangatähed ja mündid;

b)

rahapesu ja pettuse tõkestamine, sularahaliste ja muude kui sularahaliste maksevahendite võltsimise vältimine, medalid ja märgid ning statistikaaruandluse nõuded.

Kui Vatikani Linnriigis luuakse pangandussektor, pikendatakse lisas olevat õigusaktide ja eeskirjade nimekirja, et lisada ELi pangandus- ja finantsõigus ning asjakohased EKP õigusaktid ja eeskirjad eelkõige statistikaaruandluse nõuete kohta.

2.   Vatikani Linnriik rakendab lõikes 1 osutatud õigusakte ja eeskirju vastavalt lisas täpsustatud tähtaegadele.

3.   Komisjon muudab lisa igal aastal, et võtta arvesse uusi asjakohaseid ELi õigusakte ja eeskirju ning kehtivate õigusaktide ja eeskirjade muudatusi. Seejärel otsustab ühiskomitee, mis on Vatikani Linnriigile sobivad ja mõistlikud tähtajad lisasse lisatud uute õigusaktide ja eeskirjade rakendamiseks.

4.   Ajakohastatud lisa avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 9

Vatikani Linnriigis asuvatel finantseerimisasutustel võib kokkuleppel EKPga olla euroala piires juurdepääs pankadevahelistele arveldus-, makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemidele Itaalia Panga poolt määratud asjakohastel tingimustel.

Artikkel 10

1.   Euroopa Liidu Kohus on kohtulik võim, kellel on ainupädevus lahendada osapoolte vahelisi püsivaid vaidlusi, mis võivad tekkida käesoleva kokkuleppe kohaldamisest ning mida ei oleks saanud lahendada ühiskomitees.

2.   Kui Euroopa Liit (tegutsedes ühiskomitee ELi delegatsiooni soovitusel) või Vatikani Linnriik leiab, et teine pool ei ole täitnud käesoleva kokkuleppe kohast kohustust, võib ta anda asja Euroopa Kohtusse. Euroopa Kohtu otsus on poolte jaoks siduv ja nad võtavad selle täitmiseks vajalikud meetmed Euroopa Kohtu otsuses märgitud ajavahemiku jooksul.

3.   Kui Euroopa Liit või Vatikani Linnriik ei võta otsuse täitmiseks vajalikke meetmeid kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul, võib teine pool kokkuleppe viivitamata lõpetada.

Artikkel 11

1.   Luuakse ühiskomitee. Ühiskomitee koosneb Vatikani Linnriigi ja Euroopa Liidu esindajatest. Euroopa Liidu delegatsiooni kuuluvad komisjoni ja Itaalia Vabariigi esindajad ning Euroopa Keskpanga esindajad. Euroopa Liidu delegatsioon võtab oma kodukorra vastu konsensuse alusel.

2.   Ühiskomitee tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. Eesistuja vahetub igal aastal, nii et ühel aastal on selleks Euroopa Liidu esindaja ja järgmisel Vatikani Linnriigi esindaja. Ühiskomitee võtab oma otsused vastu ühehäälselt.

3.   Ühiskomitee vahetab seisukohti ja teavet ning võtab vastu artiklites 3, 6 ja 8 osutatud otsused. Ta vaatab läbi Vatikani Linnriigi võetud meetmed ning püüab lahendada käesoleva kokkuleppe kohaldamisest tulevaid võimalikke vaidlusi.

4.   Euroopa Liit on ühiskomitee esimene eesistuja alates käesoleva kokkuleppe jõustumisest, nagu on sätestatud artiklis 13.

Artikkel 12

Ilma et see piiraks artikli 10 lõike 3 kohaldamist, võib kumbki pool käesoleva kokkuleppe lõpetada, teatades sellest ette üks aasta.

Artikkel 13

Käesolev kokkulepe jõustub 1. jaanuaril 2010.

Artikkel 14

29. detsembri 2000. aasta rahanduskokkulepe tunnistatakse kehtetuks alates käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäevast. Viiteid 29. detsembri 2000. aasta kokkuleppele tuleb mõista viidetena käesolevale kokkuleppele.

Brüssel, 17. detsember 2009

Euroopa Liidu nimel

Euroopa Komisjoni liige

Joaquín ALMUNIA

Vatikani Linnriigi ja Püha Tooli nimel

apostlik nuntsius Euroopa Liidu juures

Tema Ekstsellents peapiiskop André DUPUY


LISA

RAKENDATAVAD ÕIGUSNORMID

RAKENDAMISTÄHTAEG

Rahapesu tõkestamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ, 26. oktoober 2005, rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

Muudetud järgmiste õigusaktidega:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/20/EÜ, 11. märts 2008, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega, ELT L 76, 19.3.2008, lk 46.

Komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, 1. august 2006, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/60/EÜ rakendusmeetmete kehtestamise kohta seoses mõistega riikliku taustaga isik ning kliendi suhtes lihtsustatud nõuetekohaste hoolsuse menetluste ja harva või väga piiratud mahus teostatud finantstegevuse alusel tehtud erandite tehniliste kriteeriumite kohta, ELT L 214, 4.8.2006, lk 29.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1781/2006, 15. november 2006, raha ülekandmisel edastatava maksjaga seotud teabe kohta, ELT L 345, 8.12.2006, lk 1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1889/2005, 26. oktoober 2005, ühendusse sisse toodava või ühendusest välja viidava sularaha kontrollimise kohta, ELT L 309, 25.11.2005, lk 9.

Nõukogu raamotsus 2001/500/JSK, 26. juuni 2001, milles käsitletakse rahapesu ning kuriteovahendite ja kuritegelikul teel saadud tulu kindlakstegemist, uurimist, blokeerimist, arestimist ja konfiskeerimist, EÜT L 182, 5.7.2001, lk 1.

31.12.2010

Pettuse ja võltsimise tõkestamine

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1338/2001, 28. juuni 2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed, EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6.

Muudetud järgmise õigusaktiga:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 44/2009, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed, ELT L 17, 22.1.2009, lk 1.

31.12.2010

Nõukogu määrus (EÜ) nr 2182/2004, 6. detsember 2004, euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta, ELT L 373, 21.12.2004, lk 1.

Muudetud järgmise õigusaktiga:

Nõukogu määrus (EÜ) nr 46/2009, 18. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2182/2004 euro müntidega sarnanevate medalite ja märkide kohta, ELT L 17, 22.1.2009, lk 5.

31.12.2010

Nõukogu raamotsus 2000/383/JSK, 29. mai 2000, võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega, EÜT L 140, 14.6.2000, lk 1.

Muudetud järgmise õigusaktiga:

Nõukogu raamotsus 2001/888/JSK, 6. detsember 2001, millega muudetakse raamotsust 2000/383/JSK võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega, EÜT L 329, 14.12.2001, lk 3.

31.12.2010

Nõukogu otsus 1999/C 149/02, 29. aprill 1999, millega laiendatakse Europoli volitusi raha ja maksevahendite võltsimise takistamisel, EÜT C 149, 28.5.1999, lk 16.

31.12.2010

Nõukogu otsus 2001/923/EÜ, 17. detsember 2001, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles), EÜT L 339, 21.12.2001, lk 50.

Muudetud järgmiste õigusaktidega:

Nõukogu otsus 2006/75/EÜ, 30. jaanuar 2006, mis käsitleb otsuse 2001/923/EÜ (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles)) muutmist ja kehtivuse pikendamist, ELT L 36, 8.2.2006, lk 40.

Nõukogu otsus 2006/849/EÜ, 20. november 2006, mis käsitleb otsuse 2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles), muutmist ja selle kehtivuse pikendamist, ELT L 330, 28.11.2006, lk 28.

Nõukogu raamotsus 2001/888/JSK, 6. detsember 2001, millega muudetakse raamotsust 2000/383/JSK võltsimisvastase kaitse tugevdamiseks kriminaal- ja muude karistuste abil seoses euro kasutuselevõtmisega, EÜT L 329, 14.12.2001, lk 3.

Nõukogu otsus 2001/887/JSK, 6. detsember 2001, euro kaitsmise kohta võltsimise eest, EÜT L 329, 14.12.2001, lk 1.

31.12.2010

Nõukogu raamotsus 2001/413/JSK, 28. mai 2001, mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimiste vastase võitluse kohta, EÜT L 149, 2.6.2001, lk 1.

31.12.2010

Eeskirjad euro pangatähtede ja müntide kohta

Nõukogu määrus (EÜ) nr 975/98, 3. mai 1998, ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta, EÜT L 139, 11.5.1998, lk 6.

Muudetud nõukogu määrusega

(EÜ) nr 423/1999, 22. veebruar 1999, EÜT L 52, 27.2.1999, lk 2.

31.12.2010

Nõukogu järeldused, 10. mai 1999, kvaliteedijuhtimise süsteemi kohta euromüntide jaoks.

31.12.2010

Nõukogu järeldused, 23. november 1998 ja 5. november 2002, meenemüntide kohta.

31.12.2010

Komisjoni soovitus 2009/23/EÜ, 19. detsember 2008, mis käsitleb ühiseid suuniseid euro käibemüntide liikmesriike tähistavate külgede ja kõnealuste müntide emiteerimise kohta, ELT L 9, 14.1.2009, lk 52.

31.12.2010

Komisjoni teatis 2001/C 318/03, 22. oktoober 2001, euro müntide ühise külje kujunduse autoriõiguse kaitse kohta (KOM(2001) 600 lõplik), EÜT C 318, 13.11.2001, lk 3.

31.12.2010

Euroopa Keskpanga suunis EKP/2003/5, 20. märts 2003, meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, ELT L 78, 25.3.2003, lk 20.

31.12.2010

Euroopa Keskpanga otsus EKP/2003/4, 20. märts 2003, euro pangatähtede nimiväärtuste, iseloomulike tunnuste, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, ELT L 78, 25.3.2003, lk 16.

31.12.2010


Top