Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0627

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta

OJ C 228, 22.9.2009, p. 103–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 228/103


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta”

KOM(2008) 867 lõplik – 2008/0267 (COD)

2009/C 228/20

20. jaanuaril 2009 otsustas nõukogu vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 159 lõikele 3 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta

Komitee juhatus tegi 13. jaanuaril 2009 käesoleva arvamuse ettevalmistamise ülesandeks tööstuse muutuste nõuandekomisjonile.

Arvestades töö kiireloomulisust, määras komitee täiskogu 452. istungjärgul 24.–25. märtsil 2009 (24. märtsi istungil) pearaportööriks Luis Miguel PARIZA CASTAÑOSE ja võttis vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 152, vastu hääletas 5, erapooletuks jäi 12 liiget.

1.   Järeldused ja soovitused

1.1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut laiendada ajutiselt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF”) reguleerimisala, et abistada praeguse ülemaailmse majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid.

1.2

On väga oluline, et parlament, nõukogu ja komisjon kiirendaksid läbirääkimisi, et võtta uus määrus vastu võimalikult kiiresti ja kehtiva õiguskorra raames.

1.3

Komitee soovitab EGFi hinnata, kui kõnealuse määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas on möödunud 12 kuud, et analüüsida menetlusi, fondi haldamist ning majanduse ja tööturu olukorda. Komitee teeks Euroopa Komisjoniga kõnealuse hindamise elluviimisel koostööd.

1.4

Komitee leiab, et 500 miljoni suurune eelarve ei ole piisav, ja soovitab fondile eraldada 1 miljard eurot, mida peaks majanduskriisi arengut arvestades olema võimalik järgnevatel aastatel veelgi suurendada.

1.5

Praegu möödub taotluse esitamisest seitse kuud, enne kui komisjon vastava makse teeb. Kuna see aeg on koondatud töötajate aitamiseks liiga pikk, teeb komitee ettepaneku, et EGFil oleksid enda esialgsed eelarvevahendid.

1.6

Komitee toetab fondi kasutamiseks nõutava koondatud töötajate künnise vähendamist 500-le, fondi vahendite kasutusperioodi pikendamist 24 kuule ning ELi rahalise panuse tõstmist 75 %-le.

1.7

Komitee soovitab anda tööturu osapooltele aktiivsema rolli EGFile esitatud abitaotluste menetlemise kõigis etappides nii ettevõtte kui ka piirkonna, liikmesriigi ja ELi tasandil.

2.   Taust

2.1

2006. aasta märtsis avaldas komisjon ettepaneku Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomiseks, (1) mille eesmärk oli anda ühekordset eritoetust, millega lihtsustada töötajate naasmist tööturule piirkondades või sektorites, mida on kahjustanud töökohtade kolmandatesse riikidesse ümberpaigutamise, impordimahu järsu suurenemise või konkreetses sektoris ELi turuosa vähenemise tõttu tekkinud majandushäired. Komisjon koostas määruse ettepaneku ning nõukogu taotles Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt selle kohta arvamuse koostamist.

2.2

Komitee võttis 13. detsembril 2006 vastu arvamuse CCMI/036 (2) (raportöör Joost van Iersel, kaasraportöör Enrico Gibellieri). Selles arvamuses avaldas komitee komisjoni ettepanekule poolehoidu ja nõustus EGFi eesmärkidega. Komitee sõnastas ka mitmeid märkusi ja ettepanekuid, et tagada fondi käsitleva määruse tõhus toimimine (3).

2.3

Määrus (EÜ) nr 1927/2006 (4) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta kehtib 1. jaanuarist 2007 kuni aastani 2013. Fondi toetused võivad ulatuda 500 miljoni euroni aastas ning need täiendavad struktuurifondide ja eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid. EGFi haldamine on Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi ülesanne.

2.4

Taotluse peavad esitama liikmesriigid, mitte ettevõtted ega asjaomased töötajad.

2.5

Komisjon koostas 2008. aasta juulis teatise, (5) milles hinnatakse EGFi esimeste töökuude tulemusi (6) ning analüüsitakse tulevikuväljavaateid ja muudatusettepanekuid.

2.6

Komisjon andis positiivse hinnangu, kuigi fondi kasutamine on olnud oodatust väiksem, ning teatas, et lihtsustab menetlusi, edendab heade tavade levitamist ja tutvustab fondi paremini. Samuti võttis komisjon kohustuse esitada ettepanekuid määruse muutmiseks enne järgmise, 2009. aasta keskel koostatava aastaaruande avaldamist.

2.7

Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tulemusena koondatakse praegu palju töötajaid ning paljud ettevõtted sulgevad oma uksed ajutiselt või lõplikult.

2.8

Euroopa majanduse taastamise kavas (7) teatas Euroopa Komisjon oma kavatsusest muuta EGF Euroopa kriisiohje raamistiku osana tõhusamaks varakult sekkumise vahendiks. Selleks on vaja muuta kõnealust määrust nii, et teatud valdkondades oleks võimalik kiiremini sekkuda, näiteks kaasrahastades majanduskriisi tõttu koondatud töötajate koolitamist ja praktikavõimalusi.

3.   EGFi määruse muutmise ettepanekud

3.1

Kõnealuse ettepaneku eesmärk on võimaldada Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondil kiiremini aidata globaliseerumise tagajärjel koondatud töötajaid, laiendada ajutiselt EGFi reguleerimisala nii, et see hõlmaks ka ülemaailmsest finants- ja majanduskriisist põhjustatud koondamisi, ning viia EGFi tegevus paremini vastavusse selle solidaarsuse eesmärkidega. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja muuta teatavaid sätteid määruses (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta.

3.2

Enne ettepaneku koostamist konsulteeris komisjon liikmesriikide ja tööturu osapooltega ning korraldas 4. septembril 2008 Brüsselis konverentsi.

3.3

Määruse muutmise eesmärk on tagada EGFi vastavus eesmärgile näidata üles solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud oma töö globaliseerumisest põhjustatud oluliste muutuste tagajärjel, ning lisada ajutine säte, mis käsitleb ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu koondatud töötajate toetamist.

3.4

Euroopa Komisjon esitab ka mitmeid määruse muutmise ettepanekuid, et muuta menetlused ja taotlustele esitatavad nõuded paindlikumaks ja lihtsamaks ning laiendada fondi ulatust.

4.   Üldised märkused

4.1

Viimastel kuudel on ülemaailmse majandus- ja finantskriisi tõttu koondatud tuhandeid Euroopa töötajaid. Komitee leiab, et lisaks majandus- ja rahapoliitika meetmetele, mida võetakse Euroopa majanduse taastamise kava (8) raames, peab Euroopa Liit edendama ka koondatud töötajaid toetavaid erimeetmeid.

4.2

Praegusel kriisi ja ebakindluse ajal peavad Euroopa kodanikud saama Euroopa Liidult selge sõnumi, mis kinnitab, et EL on valmis koondatud töötajaid aitama.

4.3

Seepärast toetab komitee Euroopa Komisjoni ettepanekut laiendada ajutiselt EGFi reguleerimisala, et abistada praeguse ülemaailmse majanduskriisi tõttu koondatud töötajaid.

4.4

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni institutsioonidevahelise kokkuleppe artiklis 28 sätestatud EGFi aastaeelarve on maksimaalselt 500 miljonit eurot.

4.5

Komitee leiab, et praeguses olukorras võib selline eelarve olla eesmärkide saavutamiseks ebapiisav. Seepärast teeb komitee ettepaneku eelarvet ajutiselt suurendada seni, kuni püsib tõsine kriis, vähenevad töökohad ja koondatakse töötajaid. Komitee teeb ettepaneku eraldada 2009. aastal fondile 1 miljard eurot ja näha 2010. aastaks ette eelarve kasv juhul, kui abitaotluste arv kasvab.

4.6

Praegu möödub taotluse esitamisest seitse kuud, enne kui komisjon vastava makse teeb. Komitee leiab, et see aeg on koondatud töötajate aitamiseks liiga pikk, ja teeb seepärast ettepaneku, et EGFil oleksid enda esialgsed eelarvevahendid.

4.7

Komitee toetab komisjoni ettepanekut alandada EGFi sekkumise taotlemiseks nõutavat koondamiste künnist 1 000 koondatud töötajalt 500 koondatud töötajale, sest see on paremini kooskõlas Euroopa ettevõtete suurusega.

4.8

Globaliseerumise tagajärgede valguses on komitee komisjoniga (9) ühel meelel, et arvestada ei tule mitte ainult maailma kaubanduses toimunud struktuurimuutustest põhjustatud koondamisi, vaid ka teist tüüpi struktuurimuutusi, mis on seotud tehnoloogiaga, toodetega, tootmise korraldusega ning juurdepääsuga toorainele ja selle hinnaga.

4.9

Kuna algne määruses kavandatud 12 kuu pikkune tähtaeg ei ole paljudel juhtudel piisav, et koondatud leiaksid uue töökoha, toetab komitee komisjoni ettepanekut pikendada fondi rahastamisperioodi 24 kuuni.

4.10

Komitee toetab komisjoni ettepanekut tõsta EGFi sekkumise määra 50 %-lt 75 %-le, sest praeguses erakorralises olukorras peab EL tugevdama solidaarsust koondatud töötajatega ja liikmesriikidega.

4.11

Komitee on nõus, et koondamiste arvu arvutamiseks võib koondamist arvestada kas kuupäevast, millal ettevõtja esitas töötajale eraldi teatise koondamise kohta, või töölepingu tegeliku lõpetamise kuupäevast enne lepingu ettenähtud aegumist.

4.12

Komitee tõlgendab artiklit 2 nii, et see hõlmab ka töötajate koondamist ELi mis tahes ettevõttes või piirkonnas, kui see toimub töökohtade ümberpaigutamise tõttu ELi teistesse piirkondadesse. Kuigi kõik ELi piirkonnad moodustavad ühe siseturu, nõuab surve, mille globaliseerumine asetab ettevõtetele, et nad suudaksid konkureerida maailmatasandil, sageli asukoha muutust kas ELis või väljaspool ELi asuvate piirkondade kasuks, kus tootmiskulud on väiksemad.

4.13

Juba eelmises arvamuses (10) tegi komitee ettepaneku, et menetlustesse tuleb piisavalt kaasata eri valdkondade (ettevõtted või piirkonnad) tööturu osapooli. Määruse artiklis 5 sätestatakse, et taotlust esitades teavitavad liikmesriigid menetlustest, mida on järgitud tööturu osapooltega konsulteerimiseks. Komitee leiab, et tööturu osapoolte osalemine ettevõtte, piirkonna ja liikmesriigi tasandi menetlustes peaks olema taotluse vastuvõtmise üks vältimatu eeltingimus.

4.14

Komitee soovitab tugevdada Euroopa Komisjoni rolli liikmesriikide abistajana halduslikes ja tehnilistes küsimustes, et aidata neil taotlusi koostada ja seeläbi parandada taotluste üleeuroopalist sidusust. Komitee soovitab komisjonil etendada liikmesriikide ja tööturu osapooltega seoses ettearvestavat rolli.

4.15

EGF peab täiendama struktuurifonde, eriti Euroopa Sotsiaalfondi, seepärast tuleb vältida dubleerimist. Komitee leiab, et piirkondlikud omavalitsused, tööturu osapooled ja kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad Euroopa Sotsiaalfondis osalemise menetluste kaudu teha koostööd selle nimel, et nimetatud kahte fondi kasutataks nõuetekohaselt.

4.16

Komitee soovitab EGFi hinnata, kui uue määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas on möödunud 12 kuud, et analüüsida määruses sätestatud menetlusi, fondi haldamist ning majanduse ja tööturu olukorda. Selle hindamise raames tuleks kaaluda järgmisi küsimusi.

4.16.1

Kui majanduskriis ja töökohtade kadumine jätkub, tuleks EGFi kohaldamisaega pikendada kauemaks kui 2011. aastani.

4.16.2

Vastavalt esitatud taotlustele ja kriisi edasisele arengule tuleks kaaluda vajadust 1 miljardi suurust eelarvet veelgi suurendada.

4.16.3

Tuleb hinnata seda, kas EGFi toetuse taotlemiseks nõutavat koondatute arvu (500) oleks vaja vähendada, arvestades väiksemate ettevõtete probleeme teatud sektorites ja teatud piirkondades.

4.16.4

Samuti tuleks menetletud taotluste analüüsist lähtudes anda hinnang muudetud määruses sätestatud sekkumise määrale (kuni 75 %) ning sekkumise kestusele (24 kuud).

5.   Konkreetsed märkused määruse artiklite kohta

5.1

Artikli 1 lõige 1. Komitee teeb ettepaneku, et globaliseerumise tagajärgede valguses hõlmataks määrusega ka sellised koondamised, mis ei toimu ainult kaubandusstruktuuri muutumise otsesel tagajärjel, vaid ka teist tüüpi struktuurimuutuste tagajärjel, mis on seotud tehnoloogiaga, toodetega, tootmise korraldusega ning juurdepääsuga toorainele (vt punktid 4.7 ja 4.11).

5.2

Artikkel 2. Sekkumiskriteeriumid. Komitee nõustub ettepanekuga alandada EGFi sekkumise taotlemiseks nõutavat koondamiste künnist 500-le koondatud töötajale, kuid järgmise hindamise raames tuleks kaaluda võimalust vähendada seda arvu veelgi vastavalt asjaomasele sektorile ja piirkonnale (vt punkt 4.6).

5.3

Artikkel 2. Koondamiste arvestamine. Komitee toetab komisjoni ettepanekut (vt punkt 4.10).

5.4

Artikli 5 lõike 2 punkt a. Komitee nõustub komisjoni kavandatud muudatusega ning teeb ettepaneku lisada juurde artikli 1 lõike 1 kohta tehtud ettepanek. Lisaks teeb komitee ettepaneku muuta punkti f järgmiselt: „Kuna tööturu osapoolte osalemine on hädavajalik fondi tõhusaks kasutamiseks, peavad taotlused sisaldama menetlusi, mida järgitakse tööturu osapoolte konsulteerimiseks ja kaasamiseks.” (vt punkt 4.12)

5.5

Artikkel 8. Komitee on nõus lõigetes 1, 2 ja 3 tehtud muudatustega, kuid teeb ettepaneku lisada uus lõige 4 järgmiselt: „Komisjoni tehniline abi peab olema ettearvestava iseloomuga, kaasates liikmesriigid ning Euroopa ja riigi tasandi tööturu osapooled EGFi kasutamisse, jälgimisse ja hindamisse.” (vt punkt 4.13)

5.6

Artikli 10 lõige 1. Komitee on nõus, et EGFi rahalise toetuse suurus võib ulatuda 75 %-ni hinnangulisest kogukulust (vt punkt 4.9).

5.7

Artikli 13 lõige 2. Komitee on nõus, et kõnealust rahalist toetust saab kasutada 24 kuu jooksul (vt punkt 4.8).

5.8

Artikkel 17. Komitee teeb ettepaneku muuta lõiget a järgmiselt: „Komisjon teostab kooskõlas liikmesriikidega ja tööturu osapooltega vahehindamise fondi tõhususe ja toimimise kohta pärast 12 kuu möödumist käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.” (vt punkt 4.14)

5.9

Artikkel 20. Komitee teeb ettepaneku muuta komisjoni ettepanekut järgmiselt (uus lõik 2): „Artiklis 17 sätestatud hindamise tulemustest lähtudes võivad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjoni ettepaneku alusel läbi vaadata käesoleva määruse, sealhulgas artikli 1 lõikes 1a sätestatud ajutise erandi.”

Brüssel, 24. märts 2009

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Mario SEPI


(1)  KOM(2006) 91 lõplik, 2006/0033 (COD).

(2)  ELT C 318, 23.12.2006, lk 38–41.

(3)  Euroopa Parlament avaldas oma resolutsiooni 13. detsembril 2006 (l PE A6-0385/2006), ELT L 406, 30.12.2006, lk 1; parandus: ELT L 048, 22.2.2008, lk 82. Taotleti ka Regioonide Komitee arvamust (CdR 137/2006 fin, raportöör Irene Oldfather), ELT C 51, 6.3.2007.

(4)  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1. Määrust on parandatud: ELT L 48, 22.2.2008, lk 82, inglise keele puhul: ELT L 202, 31.7.2008, lk 74.

(5)  KOM(2008) 421 lõplik.

(6)  2007. aastal esitati kümme taotlust ja 2008. aastal vaid viis.

(7)  KOM(2008) 800, 26.11.2008.

(8)  KOM(2008) 800.

(9)  „Solidaarsus ja muutused. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (EGF) – 2007. aasta aruanne ja edasised perspektiivid”, KOM(2008) 421 lõplik.

(10)  ELT C 318, 23.12.2006, lk 38–41.


Top