Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0349

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas — Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkusega — Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid

OJ C 218, 11.9.2009, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 218/107


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas”

KOM(2008) 803 lõplik – 2008/0233 (AVC)

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkusega”

KOM(2008) 838 lõplik – 2008/0245 (COD)

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid”

KOM(2008) 813 lõplik – 2008/0232 (COD)

2009/C 218/21

Nõukogu otsustas 9. ja 15. detsembri 2008 vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 262 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmiste ettepanekute osas:

Ettepanek: nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätete osas

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, seoses eluasemete energiatõhususe ja taastuvenergia alaste investeeringute abikõlblikkusega

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutav majandus- ja rahaliidu ning majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse sektsioon võttis arvamuse vastu 2. veebruaril 2009. Raportöör oli Carmelo CEDRONE.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 451. istungjärgul 25.–26. veebruaril 2009 (25. veebruari istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 164, vastu hääletas 2, erapooletuks jäi 14 komitee liiget.

1.   Järeldused ja soovitused

1.1

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võtab teadmiseks eelnimetatud kolm komisjoni poolt seoses praeguse finantskriisiga esitatud ettepanekut, mille eesmärk on elavdada reaalmajandust praegusel majandusliku surutise perioodil, kohandades ja lihtsustades struktuurifondide teatavaid sätteid.

1.2

Komitee kiidab kõnealused ettepanekud heaks, esitades allpool toodud märkused.

2.   Põhjendus

2.1

Juba mitme aasta vältel on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldanud tugevat toetust ühenduse õigusaktide lihtsustamisele ja nende kohandamisele kohalpealsete tegelike vajadustega. Sellega seoses tervitab komitee komisjoni koostatud ettepanekuid, mis võimaldavad Euroopa Liidu struktuurifondidel reageerida senisest adekvaatsemalt praegusest finants- ja majanduskriisist tulenevatele väljakutsetele.

2.2

Komitee tuletab meelde, et struktuurifondide haldamisega seoses on teisigi haldus- ja finantsprobleeme, ning innustab komisjoni esitama ettepanekuid lahenduste leidmiseks kõnealustele probleemidele, mis on seotud projektide eelrahastamise tasandi, liiga pikkade maksetähtaegade, kavandatud projektide jätkusuutlikkuse ja vähese tähtsuse (de minimis) reeglitega.

2.3

Komitee rõhutab tõika, et taotletav halduslik lihtsustamine peab ka tõesti viima eraldatud vahendite kiire vabastamiseni, et tagada positiivne ja vahetu mõju reaalmajanduse elavdamisele.

2.4

Samuti soovib komitee, et kõnealuste meetmete kaudu vabastatavatest rahalistest vahenditest saaksid võimaluste piires (eelisjärjekorras) kasu VKE-d (nt ehituse alal tegutsevad VKE-d selles osas, mis puudutab ettepanekut eluasemete energiatõhususe kohta) ja sotsiaalmajanduse organisatsioonid.

2.5

Lisaks palub komitee komisjonil viia kiiresti lõpule struktuurifondide lihtsustamise üle peetav arutelu, et ühtekuuluvuspoliitikas võidaks senisest kiiremini reageerida praegusest majanduskriisist tulenevatele ja kriisist kaugemale ulatuvatele väljakutsetele.

Brüssel, 25. veebruar 2009

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

president

Mario SEPI


Top