Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/317/08

Komisjoni teatis milles antakse suuniseid riigiabi kohta, millega täiendatakse ühenduse rahastamist meremagistraalide rajamiseks EMPs kohaldatav tekst

OJ C 317, 12.12.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 317/10


Komisjoni teatis milles antakse suuniseid riigiabi kohta, millega täiendatakse ühenduse rahastamist meremagistraalide rajamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/C 317/08)

SISSEJUHATUS

1.

2001. aastal avaldatud valges raamatus „Euroopa transpordipoliitika aastaks 2010: aeg otsustada” (1) võeti kasutusele „meremagistraalide” mõiste, mille alla kuuluvad lähimereveol põhinevad kvaliteetsed veoteenused. Meremagistraalid läbivad vähemalt kahte liikmesriiki ning hõlmavad infrastruktuuri, rajatisi ja teenuseid. Meremagistraalide eesmärk on suunata märkimisväärne osa kaubaveost maanteedelt merele. Kui meremagistraalide rajamine õnnestub, aitavad need saavutada Euroopa transpordipoliitika kahte peamist eesmärki: vähendada liiklusummikuid ja leevendada kaubaveo keskkonnamõju. Valge raamatu vahekokkuvõttes (2) märgitakse, et liiklusummikute probleem muutub aina tõsisemaks ja läheb ühendusele maksma umbes 1 % SKPst ja et transpordi tekitatud kasvuhoonegaaside heited ohustavad Kyoto eesmärkide saavutamist, ning rõhutatakse veel kord meremagistraalide tähtsust.

TÄIENDAV RIIGIABI MARCO POLO II MEREMAGISTRAALIDE PROJEKTIDELE

2.

Dokumendi „Ühenduse suunised meretranspordile antava riigiabi kohta” (3) 10. peatükis lubatakse teatavatel tingimustel anda starditoetust uutele või täiendatud lähimereveoteenustele maksimaalselt kolmeks aastaks, maksimaalselt 30 % ulatuses tegevuskuludest ja 10 % ulatuses investeerimiskuludest.

3.

Teine Marco Polo programm (edaspidi „Marco Polo II”), mis avati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1692/2006 teise Marco Polo programmi loomise kohta, et anda ühenduse finantsabi kaubaveosüsteemi keskkonnakaitsemeetmete tõhustamiseks (Marco Polo II), ja määruse (EÜ) nr 1382/2003 kehtetuks tunnistamise kohta (4), on üks ühenduse kahest rahastamisvahendist, millega toetatakse otse ja sõnaselgelt meremagistraale kui üht viiest liikluse vältimise ja maanteedelt kõrvalesuunamise meetmest. Marco Polo II programmiga toetatakse peamiselt meremagistraalide teenuste osa. Toetust antakse tööstusharule suunatud iga-aastaste projektikonkursside kaudu. Rahaline abi piirdub Marco Polo programmi raames antavate toetustega. Meremagistraale võib rahastada ka regionaalpoliitika kaudu.

4.

Määruse (EÜ) nr 1692/2006 artikli 5 lõike 1 lõigu b kohaselt võib Marco Polo II programmi alusel teatavatel tingimustel taotleda meremagistraalide meetmete toetamiseks ühenduse rahalist abi, mis katab maksimaalselt 35 % transporditeenuse ellurakendamisele ja käitamisele tehtud kogukulutustest maksimaalselt 60-kuulise ajavahemiku jooksul, nagu on kindlaks määratud kõnealuse määruse I lisa 1. ja 2. punkti B veeru alapunktis a.

5.

Määruse (EÜ) nr 1692/2006 artiklis 7 on sätestatud, et „programmiga hõlmatud meetmetele ühenduse finantsabi andmine ei välista neile meetmetele riigiabi andmist riiklikul, piirkondlikul või kohalikul tasandil, kui kõnealune abi on kooskõlas asutamislepingus sätestatud riigiabi andmise korraga ning jääb konkreetset liiki meetme puhul vastavalt I lisas sätestatud kumulatiivpiiridesse”.

6.

Seega võivad liikmesriikide ametiasutused kooskõlas määruse (EÜ) nr 1692/2006 artikliga 7 täiendada kõnealuse määrusega ette nähtud kriteeriumide ja menetluste kohaselt välja valitud projektide puhul ühenduse toetust omaenda rahaliste vahenditega, kui need ei ületa määrusega kehtestatud ülemmäära. Määruse (EÜ) nr 1692/2006 artikli 7 eesmärk on tagada, et projektidest huvitatud ettevõtjad võivad loota riiklikule rahastamisele eelnevalt kindlaksmääratud summas, sõltumata selle allikast. Tegelikult võib juhtuda, et määruse (EÜ) nr 1692/2006 kohaselt eraldatud ühenduse rahalistest vahenditest ei piisa kõigile väljavalitud projektidele maksimumtoetuse andmiseks. Kui teataval aastal esitatakse suur hulk nõuetekohaseid projekte, võivad mõned neist saada ühenduse toetust piiratud summas. Väljavalitud projektide suur hulk näitab küll Marco Polo II programmi edukust, mis aga oleks ohus, kui ettevõtjad võtaksid oma taotluse tagasi või jätaksid taotlused edaspidi esitamata, sest puudub teenuste ellurakendamiseks vajalik riiklik toetus. Võimalike pakkujate jaoks on väga vajalik ka riikliku toetuse summa eelnev kindlaksmääramine, et nad teaksid, millega võivad arvestada.

7.

Seda arvestades on komisjon märganud, et sidusrühmadel ja liikmesriikide ametiasutustel on kahtlusi selles suhtes, kas liikmesriikide ametiasutustel on võimalik anda Marco Polo II programmi projektidele täiendavat riigiabi lisaks dokumendi „Ühenduse suunised meretranspordile antava riigiabi kohta” 10. peatüki kohaselt lubatud lähimereveoteenuste toetusele. Kõnealuste ühenduse suunistega antava toetuse tingimused on tegelikult Marco Polo II toetuse tingimustest veidi erinevad. Suunistega ette nähtud toetus võib ulatuda maksimaalselt 30 %ni tegevuskuludest (Marco Polo II puhul 35 %ni kogukulutustest) ja seda antakse maksimaalselt kolmeks aastaks (Marco Polo II puhul viieks aastaks). Sellised erinevused on võimalike meremagistraalide meetmetes osalejate hulgas tõenäoliselt segadust tekitanud.

8.

Eespool loetletud põhjustel leiab komisjon, et kõnealuse määruse kohaselt välja valitud projektide puhul ei tohiks riigiabi maksimaalne kestus ja ulatus erineda ühenduse rahastamisest. Seepärast lubab komisjon EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 lõigu c alusel anda Marco Polo II programmi meremagistraalide projektide käivitamiseks riigiabi maksimaalselt 35 % ulatuses tegevuskuludest ja maksimaalselt viieks aastaks (5), kui ühenduse toetus puudub või sel määral, mil ühenduse toetus jääb alla lubatud ülempiiri. See kehtib ka nende projektide kohta, mis on välja valitud Marco Polo II raames, kuid mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi (6) või Ühtekuuluvusfondi (7) kaudu.

9.

Rahastamisallikast olenemata ei või tegevuskulude katteks antav starditoetus ületada eespool mainitud kestust ja toetuse määra. Toetust ei saa ühendada avaliku teenuse hüvitistega. Komisjon tuletab meelde ka seda, et abikõlblikke kulusid ei saa toetada kahe ühenduse rahastamisvahendiga.

10.

Liikmesriigid peavad komisjoni teavitama riigiabist, mida nad kavatsevad käesoleva teatise alusel anda määruse (EÜ) nr 1692/2006 kohaselt välja valitud projektidele.

TÄIENDAV RIIGIABI TEN-T MEREMAGISTRAALIDE PROJEKTIDELE

11.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 1996. aasta otsuse nr 1692/96/EÜ (üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate ühenduse suuniste kohta) (8) artikliga 12a nähakse ette meremagistraalide rajamine „kaubaveovoogude suunamiseks merel põhinevatele logistilistele liinidele sellisel viisil, et parandada olemasolevaid meresõiduühendusi või luua uusi elujõulisi, regulaarseid ja sagedasi meresõiduühendusi liikmesriikide vaheliseks kaupade veoks ja teede ummistust ja/või parendada ligipääsu äärealadele ja saartele ning saareriikidesse”. Üleeuroopaline meremagistraalide võrgustik peab koosnema rajatistest ja infrastruktuurist, mis ühendavad vähemalt kahte sadamat kahes eri liikmesriigis.

12.

Ühenduse suunistes üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise kohta käsitletakse ühenduse toetust infrastruktuuri väljaarendamisele, sealhulgas ka meremagistraalidele. Otsuse nr 1692/96/EÜ artikli 12a lõike 5 teise taandega nähakse ette võimalus anda ühenduse toetust tegevuse alustamiseks, ilma et see piiraks asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist. Toetust võib anda sel määral, mil seda „peetakse projekti rahalise elujõulisuse jaoks vajalikuks”. Võib juhtuda, et taotluse esitanud sadamate ja laevandusettevõtjate konsortsium kannab meremagistraalide käivitamise ajal stardikahjumit.

13.

Starditoetus, mis nähakse ette ühenduse suunistega üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise kohta, piirdub „nõuetekohaselt põhjendatud kapitalikuludega”, mille all tuleb mõista investeerimistoetust. See võib hõlmata ka teenuse osutamiseks eraldatud laevade amortisatsiooni (9). Kõnealuste ühenduse suuniste kohaselt antakse starditoetust maksimaalselt kaheks aastaks ja maksimaalselt 30 % ulatuses kuludest.

14.

TEN-T projektidele võivad liikmesriigid eraldada rahalisi vahendeid sel määral, mil ühenduse toetust ei võimaldata. Laevandusteenustele antava starditoetuse puhul osutatakse otsuse nr 1692/96/EÜ artikli 12a lõike 5 teises taandes siiski EÜ asutamislepingu riigiabi sätetele. Seega võivad liikmesriigid anda täiendavat abi sel määral, mil ühenduse toetust ei võimaldata, kuid seejuures peavad nad järgima riigiabi eeskirju. Kuna riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta lähimerevedude toetamisel antakse juhiseid ühenduse suunistes meretranspordile antava riigiabi kohta (10. peatükis), kohaldatakse neid juhiseid ka täiendava riigiabi suhtes. Ühenduse suunistes meretranspordile antava riigiabi kohta lubatakse aga investeerimistoetust maksimaalselt 10 % ulatuses kuludest kolme aasta jooksul. Seetõttu võib juhtuda, et kui meremagistraali projekt valitakse TEN-T projektiks, kuid sellele ei anta ühenduse maksimaalset investeerimistoetust, st kahe aasta jooksul 30 %, jääb riiklik toetus alla võimaliku maksimumsumma, kui riigiabi piirdub 10 %ga kuludest kolme aasta jooksul, nagu on ette nähtud ühenduse suunistes meretranspordile antava riigiabi kohta. Lisaks võib toetuste maksimaalse kestuse erinevus (kaks aastat otsuse nr 1692/96/EÜ alusel ja kolm aastat ühenduse suunistes meretranspordile antava riigiabi kohta) põhjustada segadust ja ebakindlust. Selguse huvides ja selleks, et meremagistraalide TEN-T projektides osalevad ettevõtjad saaksid loota avaliku sektori toetusele eelnevalt kindlaksmääratud summas, peaks liikmesriikide antava täiendava riigiabi maksimaalne ulatus ja kestus olema sama mis ühenduse rahastamise puhul.

15.

Seepärast lubab komisjon EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 lõigu c alusel toetada riigiabiga maksimaalselt 30 % ulatuses kahe aasta jooksul investeeringuid projektidesse, mis on kooskõlas otsuse 1692/96/EÜ artikliga 12a ja välja valitud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määruses (EÜ) nr 680/2007 (millega kehtestatakse ühenduse rahalise abi andmise üldeeskirjad üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas) (10) sätestatud menetlusele, kui sellistele projektidele ei anta ühenduse starditoetust või sel määral, mil ühenduse toetus jääb alla lubatud ülempiiri. See kehtib ka juhul, kui liikmesriigid otsustavad projekti rahastada Euroopa Regionaalarengu Fondi või Ühtekuuluvusfondi kaudu.

16.

Rahastamisallikast olenemata ei või investeeringute katteks antav starditoetus ületada eespool mainitud kestust ja toetuse määra. Toetust ei saa ühendada avaliku teenuse hüvitistega. Komisjon tuletab meelde ka seda, et abikõlblikke kulusid ei saa toetada kahe ühenduse rahastamisvahendiga.

17.

Liikmesriigid peavad komisjoni teavitama riigiabist, mida nad kavatsevad käesoleva teatise alusel anda määruse (EÜ) nr 680/2007 kohaselt välja valitud projektidele.

KOHALDAMINE

18.

Komisjon kohaldab käesolevas teatises esitatud suuniseid alates järgmisest päevast pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


(1)  KOM(2001) 370.

(2)  KOM(2006) 314 (lõplik): Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Liikumisvõimeline Euroopa — jätkusuutlik liikuvus meie mandril. Euroopa Komisjoni 2001. aasta transpordipoliitika valge raamatu vahekokkuvõte”.

(3)  Komisjoni teatis K(2004) 43 (ELT C 13, 17.1.2004, lk 3).

(4)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 1.

(5)  Tuleb märkida, et Marco Polo II määruse I lisa punkti 2 alapunkti b sätet (rahastamise piirangute kehtestamise kohta, mis sõltuvad kaubavedude tegelikust ümbersuunamisest) kohaldatakse ühenduse rahastamise suhtes, kuid mitte käesolevas teatises käsitletava täiendava riigiabi suhtes.

(6)  Määrus (EÜ) nr 1080/2006, 5. juuli 2006 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 1).

(7)  Määrus (EÜ) nr 1084/2006, 11. juuli 2006 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 79).

(8)  ELT L 228, 9.9.1996, lk 1.

(9)  28. veebruari 2005. aasta vademeekum TEN-T 2005 projektikonkursi kohta; punkt 4.3 (Kapitalikuludega seotud starditoetus).

(10)  ELT L 162, 22.6.2007, lk 1.


Top