EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AR0246

Regioonide Komitee Arvamus Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel 2007–2008. Võimalikud kandidaatriigid

OJ C 172, 5.7.2008, p. 60–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/60


Regioonide Komitee Arvamus „Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel 2007–2008. Võimalikud kandidaatriigid”

(2008/C 172/12)

REGIOONIDE KOMITEE

leiab, et võimalikud kandidaatriigid vajavad selgemat sõnumit selle kohta, kuidas toimub nende ühinemine ELiga. Riikide individuaalne ühinemine võib innustada ja motiveerida riike kiirendama kogu protsessi. Ühinemisprotsessi tempot määrav tegur peaks olema riigi edu ELi kehtestatud kriteeriumide rakendamisel;

märgib, et on vaja suurendada võimalike kandidaatriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende liitude suutlikkust, kuna praegu ei ole kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELiga ühinemise protsessidesse piisavalt kaasatud;

tervitab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu parafeerimist ELiga ning kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutusi üles tegema koostööd lepinguga võetud kohustuste elluviimiseks;

tervitab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu parafeerimist ELiga ning kutsub Serbiat üles jätkama tööd, et täita oma kohustused endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaalkohtu ees, kuna see on jätkuvalt edasise ELi integratsiooni tingimus;

tervitab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu allkirjastamist ELiga ning innustab Montenegro valitsust jätkama tööd lepingu raames võetud kohustuste täitmiseks vastavalt rakendamise esialgsele tegevuskavale.

Raportöör

:

Martin HEATLEY — Warwickshire maakonna volikogu liige (UK, PPE)

Viitedokument

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: „Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastateks 2007–2008”

KOM(2007) 663 lõplik

Poliitilised soovitused

REGIOONIDE KOMITEE

A   Üldised soovitused

Üldised edusammud ja ajakava

1.

leiab, et võimalikud kandidaatriigid vajavad selgemat sõnumit selle kohta, kuidas toimub nende ühinemine ELiga. Riikide individuaalne ühinemine võib innustada ja motiveerida riike kiirendama kogu protsessi. Ühinemisprotsessi tempot määrav tegur peaks olema riigi edu ELi kehtestatud kriteeriumide rakendamisel;

2.

leiab, et tuleb täpselt määratleda tasakaal võimaliku kandidaatriigi entusiasmi ja stabiilsuse säilitamise ning ühinemisprotsessi ettevaatliku ja piisava ettevalmistamise vahel;

3.

on seisukohal, et kui majanduskasvu võimaluste, äärmiselt oluliste transpordi- ja energiateede tagamise ja muude strateegiliste kaalutluste tähenduses, unustamata ka ELi ühiseid väärtusi, nagu vabadus, demokraatia ja solidaarsus, on laienemine oluline nii ELile kui ka kandidaatriikidele ja võimalikele kandidaatriikidele, siis on ühinemisvõimalus eluliselt vajalik rahu ja stabiilsuse tagamiseks Lääne-Balkani riikides. Ent on mures nn laienemisväsimuse pärast mõnes ELi liikmesriigis ning leiab, et seetõttu tuleks edendada üldsuse suuremat teadlikkust edasise laienemise võimaluste ja väljakutsete kohta;

4.

tervitab võimalike kandidaatriikide üldise majanduskasvu märgatavat paranemist, üldist makromajanduse stabiilsust ja kõrgemat elatustaset, kuid leiab siiski, et suuremaid jõupingutusi tuleks teha õigusriigi tugevdamisel ja sotsiaalstruktuuride kaasajastamisel. Need makromajanduslikud edusammud peaksid olema suunatud kõnealuste riikide kodanike elukvaliteedi tõstmisele. Komitee kutsub konkreetselt jõustama õigusriigi põhimõtteid, eelkõige õigusreformi kaudu, ning kõigi võimalike kandidaatriikide üks peamisi prioriteete peaks olema korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse, sealhulgas inimkaubanduse vastane võitlus;

5.

kutsub kõiki võimalikke kandidaatriike üles säilitama ja pidevalt parandama häid naabrussuhteid, kuna need moodustavad olulise osa Euroopa Liiduga ühinemise protsessist. Komitee rõhutab samuti, et Lääne-Balkani riigid peavad tõhustama oma püüdlusi vastastikku vastuvõetavate lahenduste leidmiseks naaberriikide vahel esinevatele lahtistele küsimustele;

Teabevahetus

6.

rõhutab, et tõhus teabevahetus on laienemisstrateegia eduks väga oluline. Oluline on anda paremat teavet praeguse laienemisprotsessi kasu ja väljakutsete kohta ning tagada, et mõistetaks ja aktsepteeritaks, et laienemine on järkjärguline ja hoolikalt juhitud protsess. Võimalike kandidaatriikide kõiki valitsustasandeid tuleks toetada nende jõupingutustes teavitada üldsust paremini Euroopa väärtustest, ELi liikmestaatusele lähemale jõudmisest tulenevast kasust ning ELi liikmeks saamise tingimustest. Siinkohal tuleks tagada, et laienemist käsitlevad komisjoni teatised avaldatakse kõigi võimalike kandidaatriikide ja sealhulgas ka vähemuste keeltes;

7.

soovitab ELi uut, ühinemiseelse abi rahastamisvahendit kasutada teadlikkuse tõstmiseks ELi integratsioonist, piiriülese koostöö edendamiseks, Lääne-Balkani riikide piirkondlike ja kohalike omavalitsuste esindusorganisatsioonide suutlikkuse tugevdamiseks ning nende kaasamiseks ühinemisprotsessidesse;

8.

soovitab parendada asjaomaste riikide keskvalitsuste ELi integratsiooni eest vastutavate ametite ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja kohalike omavalitsuste liitude vertikaalset teabevahetust;

Suutlikkuse suurendamine ja piiriülene koostöö

9.

leiab, et toetusmeetmed, mis ühendavad inimesi kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning innustavad ELi ja võimalike kandidaatriikide koostööd, on kultuurilise ja poliitilise mõistmise olulised vahendid, mis aitavad ületada kahtlusi integratsioonisuutlikkuse suhtes. Komitee tuletab meelde sõpruslinnade koostöö olulist rolli pärast 1990ndatel aastatel toimunud ajaloolisi sündmusi;

10.

kutsub üles võtma lisaks juba olemasolevatele piiriülestele mehhanismidele rohkem meetmeid ELi liikmesriikide ja võimalike kandidaatriikide piirkondade ja linnade koostöö edendamiseks, et innustada näiteks võimalike kandidaatriikide kaasamist Euroopa territoriaalse koostöö rühmitustesse (1);

11.

rõhutab, et Kopenhaageni kriteeriumide edukaks täitmiseks on äärmiselt vajalik haldussuutlikkuse suurendamine, eriti kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Asjaomaste riikide kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ei teavitata piisavalt ning neil puudub üldiselt ikka veel suutlikkus ELi rahalise toetuse vastuvõtmiseks. Seetõttu on Regioonide Komiteel oluline roll koolitusseminaride edendamisel, et tutvustada ELi piirkondlike ja kohalike omavalitsuste häid tavasid ja saadud õppetunde;

12.

tervitab ELi ja võimalike kandidaatriikide allkirjastatud kokkulepet viisarežiimi lihtsustamise kohta, sest see on oluline samm inimestevaheliste kontaktide lihtsustamisel mitte ainult Lääne-Balkani riikide elanike, vaid ka ELi ja võimalike kandidaatriikide elanike vahel;

13.

märgib, et on vaja suurendada võimalike kandidaatriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende liitude suutlikkust, kuna praegu ei ole kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELiga ühinemise protsessidesse piisavalt kaasatud;

14.

tervitab projekte, mis ühendavad ELi liikmesriikide ja võimalike kandidaatriikide kohalikke omavalitsusi, nagu Serbia vahetusprojekt, kuhu kaasati kolmandik linnavalitsusi, kellele tutvustati Euroopa projektijuhtimise praktikat ning keda abistati kontaktide loomisel ELi ja Serbia kohalike omavalitsuste vahel;

15.

innustab võimalike kandidaatriikide keskvalitsuste ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste suutlikkuse suurendamist, et viia nende keskkonnapoliitika meetmed vastavusse ELi soovitustega;

16.

võimalikes kandidaatriikides on demokraatia noor ja õrn. Esindusdemokraatia institutsioonide ja reeglite arendamiseks ning tugevdamiseks on vajalikud sihikindlad ja järjepidevad jõupingutused. See puudutab eriti kohalikku ja piirkondlikku tasandit, mis on stabiilse ja avatud demokraatliku ühiskonna ning hea valitsemistava jaoks otsustava tähtsusega;

Kodanikuühiskond ja ühiskondlik elu

17.

on seisukohal, et kodanikud on demokraatliku ühiskonna rajamise väga oluline element. Et kõnealune sektor saaks täita oma olulist rolli läbipaistvuse tagamisel ja demokraatia tugevdamisel, tuleb seda edasi arendada ja selle suutlikkust suurendada. Kodanikesektoril võib olla oluline roll üldsuse teavitamisel Euroopa Liidust ning kodanike ühinemisprotsessidesse kaasamise lihtsustamisel;

18.

kutsub üles veelgi enam parandama naiste, laste ja eakate õigusi. Tuleks teha täiendavaid samme, et edendada võrdseid võimalusi, tagada parem tööhõive ja innustada naiste aktiivsemat osalemist poliitilises elus. Tuleb tugevdada naiste, laste ja eakate kaitset kõikide vägivallavormide, sh inimkaubanduse vastu;

19.

innustab puuetega inimeste staatuse edasisele parandamisele. Siinkohal on eriti oluline element puuetega inimeste tööhõivevõimaluste parandamine, sest see on vältimatu samm nende täielikul integreerimisel ühiskonda;

20.

innustab vähemuste õiguste jätkuvat parandamist ja nende kultuuride õitsengu ja arengu jaoks vajalike tingimuste loomist. Jõulisi samme peab astuma ka suhtumise parandamiseks etnilistesse rühmadesse, samuti tuleb edendada tolerantsi ja leppimist;

B   Konkreetsed märkused riikide kohta

Albaania

21.

tervitab parema halduse osas tehtud saavutusi, eriti kodanikeregistri, ID-kaartide ja biomeetriliste passide sisseviimisega seotud edusamme; väljendab lootust, et see aitab kaasa valimisprotsessi paranemisele, kuna viimased kohalikud valimised ei vastanud rahvusvahelisel tasandil võetud kohustustele ega rahvusvahelistele standarditele;

22.

tervitab valitsuse strateegilisemat lähenemisviisi korruptsioonivastasele võitlusele. Korruptsioon on Albaanias siiski ikka veel laialt levinud nähtus ning tõsine probleem. Vaatamata kohtusüsteemi teatavatele edasiminekutele, on see nõrk ning vajab täiendavaid reforme eelkõige sõltumatuse, läbipaistvuse ja tõhususe valdkonnas. Seepärast on eriti oluline kavandatud korruptsioonivastase strateegia 2007–2013 väljatöötamine ja jõuline elluviimine vastavalt Euroopa Nõukogu/GRECO soovitustele;

23.

märgib piirkonna hea näitena väga positiivset õhkkonda religioonidevahelistes suhetes, kuid kutsub üles tegema suuremaid edusamme inimõiguste ja sõnavabaduse valdkonnas;

24.

kutsub Albaania ametiasutusi üles jätkama tööd vähemuste staatuse parandamise suunas kooskõlas Euroopa heade tavade ja Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooniga; soovitab tungivalt kaasata Albaania parlamenti rahvusvähemuste esindajad ning tagada, et vähemuskeelte õpetamist laiendatakse kõigile etniliste vähemuste esindajatele kogu riigis;

25.

tunnustab Albaania jõupingutusi heade naabrussuhete säilitamisel ja edasiarendamisel liikmesriikide ja teiste võimalike kandidaatriikidega;

26.

leiab, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu edukaks rakendamiseks on vaja veelgi suurendada haldussuutlikkust. Kohalike omavalitsuste administratsioonid ja Albaania haldusüksuste liit vajavad veelgi suuremat suutlikkust ühinemiseelse abi rahastamisvahendite vastuvõtmiseks;

Bosnia ja Hertsegoviina

27.

tervitab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu parafeerimist ELiga ning kutsub Bosnia ja Hertsegoviina ametiasutusi üles tegema koostööd lepinguga võetud kohustuste elluviimiseks;

28.

tervitab Bosnia ja Hertsegoviina deklaratsiooni politseijõudude reformide kohta ning kutsub kõiki allakirjutanuid üles tegema tööd politseireformi elluviimiseks vastavalt ELi põhimõtetele. Politseireform on jätkuvalt vajalik stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu allkirjastamiseks;

29.

tervitab Bosnia ja Hertsegoviina kohalike omavalitsusstruktuuride otsusekindlust võtta üle Euroopa parim tava teenuste osutamise parandamiseks ning mõlema üksuse kohalike omavalitsusliitude valmidust teha koostööd kodanikele osutatavate kohalike teenuste kvaliteedi parandamisel;

30.

tervitab jätkuvaid kohaliku omavalitsuse reforme ning märgib, et mõlema üksuse kohalikku omavalitsust puudutavad õigusaktid vastavad Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale;

31.

leiab, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu edukaks rakendamiseks on vaja veelgi suurendada haldussuutlikkust. Kohalike omavalitsuste administratsioonid ja liidud vajavad täiendavat suutlikkust ühinemiseelse abi rahastamisvahendite vastuvõtmiseks ja neist täieliku kasu saamiseks;

32.

tervitab pagulaste ja riigi sees ümberasustatud isikute tagasipöördumiseks tehtud edusamme ning innustab asjaomaseid organisatsioone ja ameteid jätkama tööd püsiva tagasipöördumise tingimuste parandamiseks;

33.

tervitab koostöö paranemist endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaalkohtuga, mis näib olevat üldiselt rahuldaval tasemel, kuid stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu allkirjastamiseks on vaja täielikku koostööd;

Serbia

34.

kutsub Serbiat üles jätkama ELile lähenemist ja püüdlema rahuliku kooseksisteerimise poole kõigi naabritega;

35.

tervitab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu parafeerimist ELiga ning kutsub Serbiat üles jätkama tööd, et täita oma kohustused endise Jugoslaavia rahvusvahelise kriminaalkohtu ees, kuna see on jätkuvalt edasise ELi integratsiooni tingimus;

36.

tunnustab avaliku halduse valdkonna reformimisel tehtud edusamme, mis on kooskõlas Euroopa standarditega, ning märgib head haldussuutlikkust, mida Serbia on näidanud stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste kontekstis;

37.

tervitab justiitsministeeriumi käivitatud algatust viia läbi kohtusüsteemi põhjalik analüüs, kuna uue põhiseadusega sätestatud õigusraamistikku ei ole veel rakendatud. Kohtusüsteemi sõltumatuse, usaldusväärsuse ja tõhususe tagamiseks tuleb teha täiendavaid jõupingutusi;

38.

tervitab riikliku korruptsioonivastase strateegia edasist rakendamist, kuid märgib, et korruptsioon on Serbias ikka veel laialt levinud nähtus ning tõsine probleem;

39.

tervitab vähemuste õiguste austamise ja kaitse paranemist ning innustab valitsust keskenduma oma jõupingutustes etniliste rühmade õiguste parandamisele eelkõige hariduse, sotsiaalkaitse, tervishoiu, eluaseme ja tööhõive valdkonnas;

40.

kutsub Serbia Parlamenti üles ratifitseerima Euroopa kohaliku omavalitsuse harta;

41.

leiab, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu edukaks rakendamiseks on vaja veelgi suurendada haldussuutlikkust. Kohalike omavalitsuste administratsioonid ning alaline linnade ja omavalitsuste kongress vajavad veelgi suuremat suutlikkust ühinemiseelse abi rahastamisvahendite vastuvõtmiseks ja neist täieliku kasu saamiseks;

Kosovo (ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1244 alusel)

42.

Kosovo iseseisvusdeklaratsioon 17. veebruaril on nüüd fakt. Komitee tervitab otsust käivitada Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika (EJKP) missioon õigusriigi ja stabiilsuse valdkonnas — EULEX Kosovo. Õigusriigi ja stabiilsuse säilitamine on kõigi huvides. Etnilised rühmad peavad rahulikult koos eksisteerima;

43.

tervitab avaliku halduse reformi strateegia ja tegevuskava (2006–2011) sisseviimist, kuna avalik haldus on nõrk ja ebatõhus ning reformid on alles algusjärgus;

44.

leiab, et kuigi kohalike omavalitsuste tasandil on tehtud teatud edusamme, on haldussuutlikkus jätkuvalt nõrk;

45.

tervitab Kosovo korruptsioonivastase ameti loomist, kuid leiab, et jätkuvalt on tõsine probleem see, et Kosovol puudub selge poliitiline tahe korruptsiooniga võidelda. Tuleb tugevdada korruptsioonivastase ameti personali suutlikkust ning jätkata tööd õigusraamistiku ja rakendusmeetmete väljatöötamisel;

46.

avaldab kahetsust väheste edusammude üle kodanike ja poliitiliste õiguste ja vabaduste valdkonnas, ning kutsub Kosovo ametiasutusi üles viima läbi täiendavaid juurdlusi rohkem kui 2000 kadunud isiku kohta, mis oleks oluline samm leppimise suunas;

47.

tervitab asjaolu, et 2007. aasta novembris Kosovos toimunud valimised möödusid rahumeelselt ning kutsub Kosovo ja Serbia ametiasutusi üles jätkama tööd praeguse poliitilise olukorra rahumeelseks lahendamiseks. Komitee on kindlal seisukohal, et Kosovos ei tohi anda ruumi vägivallale ja et paljurahvuselist Kosovot on võimalik üles ehitada ainult Kosovo kõigi kogukondade koostöö kaudu;

Montenegro

48.

tervitab stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu allkirjastamist ELiga ning innustab Montenegro valitsust jätkama tööd lepingu raames võetud kohustuste täitmiseks vastavalt rakendamise esialgsele tegevuskavale;

49.

tervitab uue põhiseaduse vastuvõtmist;

50.

tunnustab iseseisvumisjärgse Montenegro häid tulemusi heade kahepoolsete suhete loomisel kandidaatriikide ja naaberliikmesriikidega ning edusamme piirkondlike algatuste ja Euroopa Nõukoguga liitumisel;

51.

tervitab valitsuse pakutud meetmeid organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu võitlemiseks, kuid märgib, et kõnealuseid küsimusi nähakse ikka veel tõsise probleemina, ning kutsub valitsust üles jätkama korruptsioonivastaste meetmete parandamist ja suuremate jõupingutuste tegemist rahapesu vastu võitlemisel. Erilist tähelepanu tuleks pöörata kohtusüsteemi reformide jätkamisele;

52.

märgib avaliku halduse reformi jätkumist ning soovitab veelgi suurendada suutlikkust eelkõige läbipaistvuse, usaldusväärsuse, avaliku hanke, riigivarade haldamise ja litsentseerimismenetluste valdkonnas;

53.

leiab, et stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu edukaks rakendamiseks on vaja veelgi suurendada haldussuutlikkust. Kohalike omavalitsuste administratsioonid ja Montenegro kohalike omavalitsuste liit vajavad veelgi suuremat suutlikkust ühinemiseelse abi rahastamisvahendite vastuvõtmiseks ja neist täieliku kasu saamiseks.

Brüssel, 10. aprill 2008

Regioonide Komitee

president

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  European Grouping for Territorial Cooperation.


Top