EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0024

Regioonide Komitee Arvamus Valge raamat: Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013

OJ C 172, 5.7.2008, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 172/41


Regioonide Komitee Arvamus „Valge raamat: Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013”

(2008/C 172/08)

REGIOONIDE KOMITEE

leiab, et ühine tervishoiupoliitiline perspektiiv ei tohi viia ühtlustamismeetmete võtmise või subsidiaarsuse põhimõtte rikkumisteni;

palub komisjonil seada ebavõrdsuse vähendamine tervishoius prioriteetseks eesmärgiks;

juhib tähelepanu tõigale, et strateegias on jäänud käsitlemata ravimitega seonduv, ning soovitab seetõttu uurida põhjalikumalt kõnealust küsimust;

on arvamusel, et vähi sõeluuring kuulub tervishoiu valdkonda, jäädes seega liikmesriikide pädevusse, ega peaks sisalduma tervise strateegias. Sellegipoolest on tervitatav koostöö ja parimate tavade jagamine ELi liikmesriikide vahel;

leiab, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võib kaasata ELi tasandil loodavasse struktureeritud koostöö mehhanismi konkreetsel kujul nii, et mõned kohad loodavates tervishoiuküsimustega tegelevates komiteedes ja komisjonides eraldatakse kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajatele, ent nõuab kõnealuse struktureeritud koostöö mehhanismi edaspidist arutamist avatud ja läbipaistval viisil;

soovitab komisjonil koostada ülevaatlik loetelu olulisematest formaalsetest ja informaalsetest tervishoiualastest koostöövõrgustikest ja organisatsioonidest ning viia kõnealused osalejad kokku, et arutleda koos nendega otstarbekate ja tõhusate koostöövormide üle.

Raportöör

:

Lõuna-Taani piirkonnavolikogu liige Karsten Uno PETERSEN (DK/PES)

Viitedokument

„Valge raamat: Üheskoos tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013”

KOM(2007) 630 lõplik

Poliitilised soovitused

REGIOONIDE KOMITEE

1.

tervitab komisjoni avaldatud valget raamatut, milles esitatakse ELi tervishoiupoliitika strateegia aastani 2013, ent teeb seda vaid tingimusel, et järgitakse asutamislepingu artiklit 152, mille kohaselt tervishoid kuulub liikmesriikide pädevusalasse, ning et tagatakse subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine kõnealuses valdkonnas;

2.

nõustub seisukohaga, et tervishoid on inimeste jaoks keskse tähtsusega küsimus, mida tuleb edendada liikmesriikide, ELi ja üleilmsel tasandil rakendatavate tõhusate poliitiliste tegevuskavade ja meetmete abil. Rahvatervis peaks jätkuvalt olema komisjoni prioriteet, kuna see on valdkond, mis kuulub liidu pädevusse ja selle kaudu saab tõhusalt tervist edendada;

3.

tunnistab ja tervitab ELi tasandi üha kasvavat huvi tervishoiuga seonduva vastu. Seda kinnitati ka 19. oktoobril 2007 Lissabonis allkirjastatud reformilepinguga, kusjuures selles pooldati muu hulgas senisest suurema poliitilise tähtsuse omistamist tervishoiualastele küsimustele. Regioonide Komitee juhib siiski tähelepanu tõigale, et ühine tervishoiupoliitiline perspektiiv ei tohi viia ühtlustamismeetmete võtmise või subsidiaarsuse põhimõtte rikkumisteni;

4.

tunnistab, et uued arengud nõuavad strateegilisemat lähenemist liidu tasandil. Seda õigustavad elanikkonna vananemine, uute terviseohtude tekkimine (pandeemiad, bioloogilised õnnetused, bioterrorism ja kliimamuutustest tulenevad probleemid) ning uued tehnoloogiad. Komitee rõhutab aga, et tuleb hoolitseda selle eest, et EL ei ületaks talle EÜ asutamislepingu artikliga 152 tervishoiupoliitika valdkonnas antud piiratud pädevusi;

5.

toetab valge raamatu aluseks olnud väärtushinnanguid ja põhimõtteid, nende hulgas solidaarsus, kodanike kaasamine poliitika kujundamisse, ebavõrdsuse vähendamine tervishoius ja sellesse valdkonda tehtavate investeeringute soodustamine, tervishoiualaste küsimuste integreerimine kõikidesse poliitikavaldkondadesse ning ELi hääle kuuldavamaks tegemine ülemaailmses tervishoiupoliitikas;

6.

kiidab heaks valges raamatus seatud kolm üldeesmärki — hea tervise edendamine vananevas Euroopas, kodanike kaitsmine tervisohtude eest ning dünaamiliste tervishoiusüsteemide ja uute tehnoloogiate toetamine — ning kõnealuste eesmärkide saavutamiseks kavandatud konkreetsed meetmed;

7.

juhib tähelepanu sellele, et valges raamatus toodud väärtuste, põhimõtete ja eesmärkide edukas elluviimine eeldab avatust piirkondlike ja kohalike osalejate rolli, huvide ja kogemuste suhtes;

8.

palub komisjonil seada ebavõrdsuse vähendamine tervishoius prioriteetseks eesmärgiks ja juhtida tähelepanu tervisliku seisukorra erinevustele eri ühiskonnarühmade vahel. Tuleks toetada liikmesriike, kellel esineb raskusi tervishoiupoliitiliste meetmete väljatöötamisel ja elanikkonna tervisliku seisukorra parandamisel, et kaotada ära ELis täheldatavad erinevused ja moonutused tervishoius;

9.

on seisukohal, et tervishoiunäitajate süsteem on tervitatav eeldusel, et tervishoiu valdkonnas austatakse riikide vastutust;

10.

juhib tähelepanu tõigale, et strateegias on jäänud käsitlemata ravimitega seonduv, kuigi patsientidele ja kodanikele tekiks arvestatavaid tagajärgi, kui kõnealuse valdkonna kehtivaid eeskirju käsitataks üksnes majanduspoliitika osana ja eirataks nende seost tervishoiu valdkonnaga. Seetõttu soovitab komitee uurida põhjalikumalt ravimitega seonduvat. Uurimisel tuleks lähtuda sellest, et paljudes liikmesriikides kuulub kõnealune valdkond tervishoiu ja riikliku ravikindlustuse alla;

11.

on arvamusel, et vähi sõeluuring kuulub tervishoiu valdkonda, jäädes seega liikmesriikide pädevusse, ega peaks sisalduma tervise strateegias;

Strateegia elluviimine

12.

juhib tähelepanu sellele, et ELi uus tervishoiustrateegia puudutab otseselt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, kuna viimased vastutavad paljudes liikmesriikides tervishoiu ja sellega seonduva eest;

13.

tuletab meelde, et tervishoiu kavandamine, juhtimine, haldamine, majanduslik vastutus ja arendamine jääb sageli piirkondade ja tervishoiualaste kohalike ametkondade pädevusalasse. Kuna nemad kujutavad endast kodanikele kõige lähedamal seisvat haldustasandit, on nad tervishoiu valdkonnas olulised osalejad, kellel ka vajalikud eriteadmised;

14.

tervitab asjaolu, et valges raamatus tunnistati tõika, et tervishoiuteenuste osutamisel ei saa üle ega ümber kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest, ning seetõttu ootab komitee, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kaasatakse täies mahus strateegia elluviimisse, pidades silmas nende vastutust kõnealuses valdkonnas. Strateegia osutub kõige tõhusamaks siis, kui kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused toetavad selle rakendamist juba võimalikult varases järgus. Sel viisil luuakse ka paremad võimalused kohalikule ja piirkondlikule tasandile suurema vastutuse andmiseks strateegia elluviimisel;

15.

väljendab veelkord heameelt selle üle, et valges raamatus räägitakse kohalikule ja piirkondlikule tasandile pakutavast osalemise võimalusest ELi tasandil loodava struktureeritud koostöö mehhanismi raames ning et komisjon kavatseb tegutseda valdkondadeüleselt ja kooskõlastatult teiste tervishoiuküsimustega tegelevate kogudega. Ent komitee nõuab kõnealuse struktureeritud koostöö mehhanismi edaspidist arutamist, kusjuures loodav mehhanism peab olema avatud ja läbipaistev ning ei tohi mingil juhul minna kaugemale EÜ asutamislepingu artikli 152 lõike 2 teises lauses nimetatud kooskõlastamisest;

16.

juhib eeltooduga seoses tähelepanu asjaolule, et väga oluline on kaasata kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi tervishoiualastes küsimustes esindavad asutused ja võrgustikud arutellu ELi tulevaste tervishoiualaste algatuste üle juba varases järgus;

17.

toetab komisjoni ettepanekut luua ELi tasandil uus struktureeritud koostöö mehhanism, mille ülesanne on komisjoni nõustamine ja liikmesriikide vahelise kooskõlastamise soodustamine, tingimusel, et tagatakse kohaliku ja piirkondliku tasandi piisav kaasamine ja osalemine juba varases järgus, nagu komisjon seda ka teha kavatseb. Sama kehtib kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise ja osalemise suhtes kavandatud loodava struktuuri raames, milles liikmesriigid hakkavad asendama mõnd olemasolevatest komiteedest;

18.

teeb ettepaneku kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELi tasandil loodavasse struktureeritud koostöö mehhanismi konkreetsel kujul nii, et mõned kohad loodavates tervishoiuküsimustega tegelevates komiteedes ja komisjonides eraldatakse kohaliku ja piirkondliku tasandi, seega mitte üksnes liikmesriikide keskvalitsuste esindajatele. Sel viisil tagataks võimalikult laiad nõustamispädevused tervishoiuküsimustes ja piirkondlikule tasandile antaks rohkem võimalusi osaleda ELi tervishoiualaste algatuste rakendamises;

19.

soovitab, et Regioonide Komitee määraks piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajad, kes kuuluksid teataval ajavahemikul ELi tervishoiuküsimustega tegelevatesse komiteedesse. Piirkondliku ja kohaliku tasandi esindajad kõnealustes loodavates komiteedes saaksid tulevikus teavitada Regioonide Komiteed;

20.

on samuti arvamusel, et komisjoni ettepanek edendada koostööd ELi tasandi osalejatega võib anda lisaväärtuse liikmesriikide võetavatele meetmetele, ning on seisukohal, et kõnealuste osalejatega loodud partnerluste edasisel arendamisel komisjoni poolt ning tervisefoorumite ja võrgustike tegevuse jätkamisel või uute foorumite ja võrgustike võimalikul loomisel on äärmiselt oluline kaasata kohalikud ja piirkondlikud esindajad senisest märksa laiaulatuslikumalt;

21.

kutsub sellega seoses üles tegema koostööd, eelkõige Regioonide Komitee kui ainsa asutamislepingus ettenähtud kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindava nõuandeorganiga, lisaks aga ka eri võrgustike ja organisatsioonidega, kuhu on ELi tasandil koondatud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tervishoiualased eriteadmised. On oluline, et komisjon tagaks võrgustike valimisel laia piirkondliku ja kohaliku esindatavuse, kõigi piirkondlike ja kohalike omavalituste võrdse ligipääsu osalemisvõimalustele ning välistavate tingimuste, nt kõrgete liikmemaksude puudumise;

22.

soovitab komisjonil koostada ülevaatlik loetelu eespool toodud nõuetele vastavatest olulisematest formaalsetest ja informaalsetest tervishoiualastest koostöövõrgustikest ja organisatsioonidest ning viia kõnealused osalejad kokku, et arutleda koos nendega otstarbekate ja tõhusate koostöövormide üle;

23.

soovitab seoses komisjoni läbipaistvusalgatusega rakendada läbipaistvat tööviisi, mille kohaselt komisjon peaks avalikult teatama, kes on tema koostööpartnerid tervishoius ning kes partneritest tuleks määrata varases järgus foorumitesse, komiteedesse ja kogudesse, mille loomiseks on komisjon teinud ettepaneku;

24.

kutsub muu seas liikmesriike üles määrama kindlaks korra, kuidas kaasata varases järgus piirkonnad või kohalikud omavalitsused tervishoiuküsimuste arutamisse ELi tasandil;

Rahastamisvahendid

25.

ühineb seisukohaga, et strateegia meetmeid tuleks kehtiva finantsraamistiku lõpuni (2013. aasta) kaasrahastada olemasolevate rahastamisvahendite abil. Arvestades muu seas piirkondade ja kohalike partnerite kohustustega, ei tohi rahastamisel olla mõju eelarvele;

26.

tervitab tõika, et komisjon on pöörab tähelepanu seosele tervishoiuküsimuste ning Lissaboni majanduskasvu ja töökohtade loomise strateegia vahel, ning kutsub sellega seoses üles omistama ühtekuuluvuspoliitikas ja ühises põllumajanduspoliitikas senisest rohkem tähelepanu tervishoiuaspektidele;

Soovitused ELi eesistujariigile

27.

palub ELi eestistujariigil lisada punktides 7, 8, 15, 18, 21, 22 ning 24–26 sisalduv nõukogu järeldustesse ELi tervishoiustrateegia kohta. Täpsemalt on tegu järgmiste aspektidega:

27.1

juhib tähelepanu sellele, et valges raamatus toodud väärtuste, põhimõtete ja eesmärkide edukas elluviimine eeldab avatust piirkondlike ja kohalike osalejate rolli suhtes (punkt 7);

27.2

palub komisjonil seada ebavõrdsuse vähendamine tervishoius prioriteetseks eesmärgiks. Tähelepanu tuleks juhtida tervisliku seisukorra erinevustele eri ühiskonnarühmade vahel. Tuleks toetada liikmesriike, kellel esineb raskusi tervishoiupoliitiliste meetmete väljatöötamisel (punkt 8);

27.3

toetab komisjoni ettepanekut luua ELi tasandil uus struktureeritud koostöö mehhanism, tingimusel, et tagatakse kohaliku ja piirkondliku tasandi piisav kaasamine ja osalemine juba varases järgus. Sama kehtib kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamise ja osalemise suhtes kavandatud loodava struktuuri raames, milles liikmesriigid hakkavad asendama mõnd olemasolevatest komiteedest. Ent komitee nõuab kõnealuse struktureeritud koostöö mehhanismi edaspidist arutamist, kusjuures loodav mehhanism peab olema avatud ja läbipaistev ning ei tohi mingil juhul minna kaugemale EÜ asutamislepingu artikli 152 lõike 2 teises lauses nimetatud kooskõlastamisest (punkt 15);

27.4

teeb ettepaneku kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ELi tasandil loodavasse struktureeritud koostöö mehhanismi konkreetsel kujul nii, et mõned kohad loodavates tervishoiuküsimustega tegelevates komiteedes ja komisjonides eraldatakse kohaliku ja piirkondliku tasandi esindajatele (punkt 18);

27.5

kutsub sellega seoses üles tegema koostööd, eelkõige Regioonide Komitee kui ainsa asutamislepingus ettenähtud kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindava nõuandeorganiga, lisaks aga ka eri võrgustike ja organisatsioonidega, kuhu on ELi tasandil koondatud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tervishoiualased eriteadmised (punkt 21);

27.6

soovitab komisjonil koostada ülevaatlik loetelu olulisematest formaalsetest ja informaalsetest tervishoiualastest koostöövõrgustikest ja organisatsioonidest ning viia kõnealused osalejad kokku, et arutleda koos nendega otstarbekate ja tõhusate koostöövormide üle (punkt 22);

27.7

kutsub liikmesriike üles määrama kindlaks korra, kuidas kaasata piirkonnad või kohalikud omavalitsused tervishoiuküsimuste arutamisse ELi tasandil varases järgus (punkt 24);

27.8

ühineb seisukohaga, et strateegia meetmeid tuleks kehtiva finantsraamistiku lõpuni (2013. aasta) kaasrahastada olemasolevate rahastamisvahendite abil. Arvestades muu seas piirkondade ja kohalike partnerite kohustustega, ei tohi rahastamisel olla mõju eelarvele (punkt 25);

27.9

kutsub üles omistama ühtekuuluvuspoliitikas ja ühises põllumajanduspoliitikas senisest rohkem tähelepanu tervishoiuaspektidele (punkt 26).

Brüssel, 9. aprill 2008

Regioonide Komitee

president

Luc VAN DEN BRANDE


Top