Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE0280

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus nr 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta KOM(2007) 680 lõplik — 2007/0234 (COD)

OJ C 162, 25.6.2008, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.6.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/90


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus nr 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta”

KOM(2007) 680 lõplik — 2007/0234 (COD)

(2008/C 162/23)

27. novembril 2007 otsustas nõukogu vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 262 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus nr 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta”

Asjaomase töö ettevalmistamise eest vastutava tööhõive, sotsiaalküsimuste ja kodakondsuse sektsiooni arvamus võeti vastu 29. jaanuaril 2008. Raportöör oli Arno METZLER.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis täiskogu 442. istungjärgul 13.–14. veebruaril 2008. aastal (13. veebruari istungil) vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 156, vastu hääletas 3, erapooletuks jäi 5.

1.   Järeldused

1.1

Olles põhjalikult uurinud Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi põhjendusi, eriti võttes arvesse aruandeid ja ühiste ametikirjelduste loomisega seotud töö käigus saadud kogemusi, mida komitee võib kinnitada, on komitee jõudnud järeldusele, et Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendi argumendid on sidusad, mõistetavad ja igati põhjendatud. Komitee rõhutab seda seoses teiste vahenditega, nimelt Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomisega isikute liikuvuse edendamiseks ja hõlbustamiseks.

1.2

Komitee on arvamusel, et otsus aitab kaasa paremale õigusloomele, kuna sellega seoses vaadatakse kriitiliselt läbi eeskirjad, mida ei kasutata ja mis ei ole kohaldatavad, ning asendatakse need paremate vahenditega.

1.3

Komitee toetab komisjoni eesmärki luua süsteem, mis võimaldaks paremini kasutada praktilisi kogemusi ja kvalifikatsiooni, et edendada inimeste liikuvust ja hõlbustada rännet teenuste siseturu piires. Eriti tervitab komitee asjaolu, et süsteem on esialgu vabatahtlik.

1.4

Varasematele kogemustele tuginedes kutsub komitee üles korvama eeskirja kehtetuks tunnistamisest tulenevat ebakindlust sellega, et suurendatakse läbipaistvust ja aruandlust selle mõjude kohta, ning vältima segadust kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitleva direktiivi 2005/36/EÜ kohaldamisalaga.

2.   Üldised märkused

2.1

Parlament ja nõukogu on jõudnud kokkuleppele tunnistada kehtetuks otsus nr 85/368/EMÜ. Seda tehti seetõttu, et kõnealuse eeskirjaga nähti ette võrreldavate kutsekvalifikatsioonide süsteem, mis osutus raskesti rakendatavaks ja mida oli praktikas halb kasutada. Alates eeskirja kehtestamisest on Euroopa institutsioonid määratlenud 219 kvalifikatsiooni 19 kutsealal, mille puhul oli kõige tõenäolisemalt oodata töötajate siirdumist teistesse riikidesse. 1990. aastaks olid kvalifikatsioonide võrreldavust käsitlevad andmed avaldatud ainult 5 valdkonna kohta, hõlmates 66 ametit.

2.2

Komisjoni sõnul kahandasid liikmesriigid seda niigi liiga väikest arvu veelgi, tehes ühiste ametikirjeldustega kutsealadel kiiresti rea muudatusi, mille tagajärjel tekkis tsentraliseeritud lähenemisviisist tulenevalt vajadus märkimisväärseteks muudatusteks. Selle lisandunud töökoormaga ei tulnud süsteem toime. Seepärast tuleb nüüd tunnistada, et alates selle kehtestamisest 1985. aastal ei ole süsteem 20 aasta jooksul olnud piisavalt tõhus, et suurendada töötajate liikuvust piiriülesel teenusteosutamisel ja hõlbustada rännet isikutele suunatud teenuste valdkonnas.

2.3

Euroopa Liit asendas kõnealuse ühtlustamissüsteemi Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. Selle lihtne klassifitseerimisstruktuur annab liikmesriikidele võimaluse oma kvalifikatsioonid ise klassifitseerida ja saavutada sel viisil võrreldavus. Kvaliteedi ja taseme tagab Euroopa Liidu loodu organ, mis jälgib kvalifikatsioonide paigutamist. Lisaks Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule on Euroopa Liit loonud veel kaks vahendit: Europass ja Euroopa kõrghariduse ainepunktide ülekandesüsteem. Lisaks sellele on ametliku ja mitteametliku õppe võrdlemiseks loodud portaal Ploteus. Komisjoni tegevused ja jõupingutused on kohandatud Euroopa Liidu üldiste Lissaboni strateegia eesmärkidega parandada siseturgu ja lihtsustada haldust.

3.   Soovitused

3.1

Komitee tervitab asjaolu, et Euroopa Liit on hakanud rohkem tähelepanu pöörama rände hõlbustamisele, et parandada siseturu toimimist ka töötajate ja isikutele suunatud teenuste osas.

3.2

Komitee nõustub seisukohaga, et läbipaistev võrdlusraamistik peaks hõlmama ka praktilisi kogemusi. Komitee rõhutab, et Euroopa kvalifikatsiooniraamistik kuulub madalamale tasemele kui kutsekvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist käsitlev direktiiv 2005/36/EÜ, mille kohta komitee on koostanud eraldi arvamuse, ning see tuleb nimetatud direktiivist lahus hoida.

3.3

Komitee tervitab asjaolu, et aastani 2012 on Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku rakendamine vabatahtlik. Nii on aega omandada praktilisi kogemusi ning parandada uue süsteemi vastuvõtmist läbipaistvuse ja teabevahetuse abil.

3.4

Komitee tervitab sotsiaalpartnerite kaasamist kõnealusesse töösse, seda eriti arvestades, et keskpikas perspektiivis võivad Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku klassifikatsioonid hakata mõjutama kollektiivlepinguid. Sama võib öelda ka nn sinise kaardi arengusuundade kohta.

Brüssel, 13. veebruar 2008

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee sektsiooni

president

Dimitris DIMITRIADIS


Top