Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42007X1222(01)

Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, 25. mai 2007 , Võrdsete võimaluste loomine kõikidele noortele — täielik osalemine ühiskonnaelus

OJ C 314, 22.12.2007, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 314/1


Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, 25. mai 2007, „Võrdsete võimaluste loomine kõikidele noortele — täielik osalemine ühiskonnaelus”

(2007/C 314/01)

NÕUKOGU JA NÕUKOGUS KOKKU TULNUD LIIKMESRIIKIDE VALITSUSTE ESINDAJAD,

Arvestades, et:

(1)

Euroopa aasta 2007 „Võrdsed võimalused kõigile” (1) eesmärgiks on rõhutada sotsiaalsele ühtekuuluvusele tugineva õiglase ühiskonna väärtust ning ärgitada laiaulatuslikku arutelu selle üle, kuidas saaks parandada ebasoodsas olukorras olevate inimrühmade ja diskrimineeritavate rühmade osalemist ühiskonnaelus;

(2)

nõukogu taaskinnitas oma 18. mai 2004. aasta resolutsioonis (2), et sotsiaalsed raamtingimused, milles noored üles kasvavad, mõjutavad otseselt võrdseid võimalusi ning sotsiaalset ja kutsealast integratsiooni edendavate poliitiliste strateegiate ja meetmete edukust, ning tingimused, mille eest noored tavaliselt ise ei vastuta, takistavad tihti nende osalemist ühiskonnaelus, piiravad nende võimet oma kodanikuõigusi rakendada ning on ilmselgelt vastuolus võrdsete võimaluste põhimõttega;

(3)

nõukogu toonitas 18. mail 2004 (3) noorte rolli olulisust rassismi, ksenofoobia ja antisemitismi ning sellega seonduva sallimatuse ja igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemisel ning kultuurilise mitmekesisuse, vastastikuse austuse, sallivuse ja solidaarsuse edendamisel;

(4)

Euroopa Ülemkogu võttis oma 2005. aasta kevadisel tippkohtumisel uuendatud Lissaboni strateegia osana vastu Euroopa noortepakti, et edendada horisontaalsete poliitiliste meetmete abil noorte haridust ja koolitust, liikuvust ning kutsealast integratsiooni ja osalemist ühikonnaelus ning keskenduda seejuures eriti just vähemate võimalustega noortele;

(5)

Euroopa Ülemkogu kirjeldas oma 2006. aasta kevadisel tippkohtumisel sotsiaalset ühtekuuluvust ja kõigile võrdsete võimaluste edendamist kui olulist majandus- ja tööhõivereformide alust liikmesriikides kooskõlas Lissaboni protsessi eesmärkidega ning pidas Euroopa noortepakti rakendusmeetmeid esmatähtsaks;

(6)

sotsiaalne ühtekuuluvus on programmi „Aktiivsed noored” (4) tähtis prioriteet ning seepärast loodi strateegia, et võimaldada eelkõige vähem privilegeeritud haridus-, sotsiaalmajandusliku, kultuuri- ja geograafilise taustaga või puuetega noortele ligipääsu programmi tegevustele;

(7)

oma panuses 2007. aasta kevadel toimuva Euroopa Ülemkogu jaoks määras nõukogu kindlaks neli peamist prioriteeti Euroopa noortepakti edasisel rakendamisel: toetus hariduse, koolituse ja töö vahelistes üleminekuetappides olevatele noortele; vajadus individuaalsete integratsioonisuundade järele; vajadus pakti ühtsete kohalike ja piirkondlike rakendusstrateegiate järele; ning noortemõõtme parem kaasamine Lissaboni strateegia üldisesse rakendamisse;

(8)

2007. aasta kevadel kokku tulnud Euroopa Ülemkogu palus komisjonil esitada vahearuanne 2007. aasta sügisel, pidades silmas komisjoni ettepanekut majanduskasvu ja tööhõive koondsuuniste kohta (2008–2011). Ülemkogu kutsus üles kasutama tugevdatud elutsüklipõhist lähenemist tööle, et parandada ligipääsu tööturule. Liikmesriigid leppisid kokku, et arendavad edasi poliitikat, mis edendab noorte kui aktiivsete majanduses ja tööturul osalejate rolli, sealhulgas üleminekul koolist tööellu, et kasutada täielikult ära nende potentsiaali aitamaks kaasa meie ühiskondade majanduslikule ja sotsiaalsele arengule;

(9)

struktureeritud dialoogi raames kohtusid 2007. aasta aprillis Kölnis eesistujariigi Saksamaa korraldatud noorteüritusel noored ja noorteorganisatsioonide esindajad ning määratlesid tegevuskava kujul mitmed võrdsetele võimalustele ja ühiskonnaelus osalemisele suunatud poliitilised prioriteedid ja kohustused,

MÄRGIVAD, et:

1.

võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemiseks peavad endast kujutama kõikide noorte õigust omada juurdepääsu kvaliteetsele haridusele ja koolitusele, korralikule elusasemele, „heale tööle” ning kõikidele olulistele sotsiaalkindlustussüsteemi valdkondadele ja/või tööhõivekavadele vastavalt riigi õigusele ja tavadele, mis on kooskõlas ühenduse õigusega, ning õigust osaleda neid käsitlevates sotsiaalsetes ja poliitilistes aruteludes ning otsustamisprotsessides ning järgida tervislikku ja iseseisvat eluviisi, mis sisaldab ka vaba aega oma huvialadega tegelemiseks;

2.

Euroopa võrdsete võimaluste aasta eesmärgiks on parandada inimeste teadlikkust nende õigustest võrdsele kohtlemisele ning käivitada mõttevahetus mitmekesisuse kasuteguritest nii ühiskonnale kui üksikisikule. Selleks, et noored saaksid oma õigusi rakendada, vajavad nad enda jaoks olulist teavet ja toetust oma tegevuses igasuguse diskrimineerimise vastu. Sellise teabe ja toetuse andjateks ei peaks olema üksnes nende perekonnad, vaid ka ühiskond laiemalt — eelkõige haridussüsteem, noorsootöötajad ja valitsusvälised organisatsioonid, meedia ning samuti kõikide tasandite ametiasutused ja diskrimineerimise vastu võitlevad riigiorganid;

3.

noorte paremale sotsiaalsele ja kutsealasele integratsioonile suunatud liikmesriikide ja Euroopa poliitikates tuleb arvesse võtta arvukaid probleeme ebasoodsas olukorras olevates maa- ja linnapiirkondades ning tunnistada, et noortepoliitikas tuleb keskenduda sihtotstarbelistele ja valdkondadevahelistele meetmetele, et tagada võrdsed võimalused sellistes piirkondades kasvavatele noortele;

4.

selleks, et muuta võrdsed väljavaated vähemate võimalustega noorte jaoks reaalsuseks, on vaja võtta erimeetmeid, et edendada nende individuaalse potentsiaali arendamist ning ületada stereotüüpe ja eelarvamusi ühiskonnas;

5.

põlvkondadevahelist võrdsust austava poliitika rakendamiseks tuleb vähendada võrdsete võimalusega ja noorte ühiskonnaelus osalemisega seotud struktuurilisi takistusi. See aitab ka vähendada noorte diskrimineerimist mitte üksnes vanuse alusel, vaid, nagu sageli juhtub, diskrimineerimist mitmetel põhjustel.

KUTSUVAD LIIKMESRIIKE JA KOMISJONI ÜLES:

1.

edendama erinevates vormides struktureeritud dialoogi noortega ning võtma selle dialoogi tulemusi arvesse kõikidel tasanditel;

2.

parandama meetmete ühtsust Euroopa noortepakti rakendamisel, mille eesmärgiks on tagada noorte jätkusuutlik kaasamine ning tagada samas selliste meetmete tegelik jõudmine oma sihtrühmadeni, eelkõige vähemate võimalustega noorteni, võttes arvesse nende vajadusi, tausta ja motivatsiooni;

3.

püüdma ka koostöös tööturu osapooltega töötada välja tasakaalustatud lähenemisviis noortele kaitstud paindlikkuse aspektist, hõlbustama üleminekuid koolist tööellu, vältima töötust ja ebakindlaid töötingimusi ning aitama kaasa pere-, era- ja tööelu ühitamisele;

4.

rõhutama noortepoliitika eesmärke avatud koordinatsioonimeetodi kaudu sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas ja aitama vajadusel vastavalt kaasa sotsiaalkaitse ja tööhõive komiteede tööle, et tugevdada noortemõõdet ja edendada noorte sotsiaalset kaasamist ning vähendada vaesuse riski;

5.

rõhutama avatud koordinatsioonimeetodi nelja prioriteedi — osalemine, teave, vabatahtlik tegevus ning paremad teadmised ja noorte parem mõistmine — tähtsust noortevaldkonnas eduka kaasamispoliitika aspektist ja tugevdama avatud koordinatsioonimeetodi mõju võrdsete võimaluste ning parema sotsiaalse ja kutsealase integratsiooni poliitikate kujundamisel;

6.

laiendama teadmisi noorte naiste ja meeste elukvaliteedist Euroopas, eelkõige nende elu- ja töötingimustest, suhtumistest, väärtustest, muredest ning võimalustest osaleda paremini ühiskonnaelus, kasutades ära olemasolevaid teadusuuringuid, menetlusi ja andmeid, sealhulgas teadusuuringute seitsmendat raamprogrammi, et sellised andmed ja uurimistulemused oleksid tähenduslikumad ja võrreldavamad;

7.

kasutama täiel määral ära programmi „Aktiivsed noored”, et pakkuda arvukaid ja laiaulatuslikke võimalusi mitteformaalseks ja informaalseks õppeks eesmärgiga anda võimalikult paljudele noortele võimalus omandada kodanikuaktiivsuseks vajalikke oskusi ja pädevusi ning elada iseseisvat ja tervislikku elu;

8.

kooskõlas nõukogu 19. mai 2006. aasta resolutsiooniga (5) laiendama võimalusi mitteformaalseks ja informaalseks õppeks ja vabatahtlikuks tegevuseks ning parandama tulemuste ja omandatud kogemuste tunnustamist; eelkõige tuleks tugevdada võimalusi kultuuridevaheliseks õppeks, edendades seeläbi väärtusi nagu vastastikune austus, mitmekesisus, võrdsus, inimväärikus ja solidaarsus. Seda silmas pidades peaksid noored olema kutsutud osalema kõikides Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta 2008 ettevalmistamise ja rakendamise etappides;

9.

otsima koos noorteorganisatsioonide, noorte endi ja teiste noortepoliitika sidusrühmadega võimalusi kõikide noorte parema ja aktiivsema osalemise saavutamiseks neid käsitlevates aruteludes ja otsustamisprotsessides ning soodustama samas uusi osalemisviise noortele, kes asuvad ebasoodsas olukorras olevates maa- või linnapiirkondades;

10.

rõhutama enam noorte muresid diskrimineerimisvastases poliitikas ning abistama noori ja nende organisatsioone diskrimineerimise, ebavõrdsuse, sotsiaalse tõrjutuse ja sallimatuse vastu võitlemisel;

11.

edendama spordi ja kultuuri sotsiaalset mõõdet kui sotsiaalse integratsiooni tegurit diskrimineerimise vastu võitlemiseks ja sallivuse tugevdamiseks noorte seas;

12.

võtma lapse õiguste ELi strateegia väljatöötamisel arvesse kõikide noorte õigusi võrdsetele võimalustele ja osalemisele ühiskonnaelus;

13.

tagama, et Euroopa aasta 2007 „Võrdsed võimalused kõigile” hindamisel ja järelmeetmetes arvestatakse noortega ja noortepoliitikaga kõikidel tasanditel — Euroopa, riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil.

KUTSUVAD KOMISJONI ÜLES:

1.

seoses tema kohustustega võrdsete võimaluste ning parema kutsealase ja sotsiaalse integratsiooni alal, arendama edasi tihedat koostööd oma vastavate talitustega, et tugevdada noorte mõõdet sotsiaalse kaasamise poliitikas ja uuendatud Lissaboni majanduskasvu ja tööhõive strateegia raames;

2.

esitama nõukogule teavet noortega seotud analüüside kohta, mis käsitlevad Euroopa noortepakti rakendamise olukorda; analüüse teostatakse korrapäraselt riikide reformikavade hindamisprotsessi käigus.

KUTSUVAD LIIKMESRIIKE ÜLES:

1.

hõlbustama Euroopa noortepakti edasise rakendamise osana kohalike ja/või piirkondlike strateegiate väljatöötamist. Need strateegiad peaksid hõlmama kõiki asjaomaseid sidusrühmi, tööturu osapooli ja noori endid ning peaksid aitama kaasa individuaalsete toetusmeetmete loomisele ning edendama hariduse, koolituse ja tööelu vahelisi üleminekuid käsitleva kergesti ligipääsetava suunamise ja nõustamise professionaalsete teenuste ning pere-, era- ja tööelu ühitamiseks sobivate tingimuste loomist;

2.

tähtsustama noorte muresid riiklikes reformikavades ja olulistes poliitikates, mis mõjutavad noorte elukvaliteeti, eelkõige tõhustades valdkondadevahelist koostööd noortepoliitika ning muude oluliste poliitikavaldkondade (haridus-, majandus- ja tööhõive-, pere-, sotsiaal-, tervise- ja spordipoliitika, lapse õiguste poliitika, soolise võrdõiguslikkuse poliitika, kultuuripoliitika ning samuti eluaseme- ning piirkondliku ja kohaliku planeerimispoliitika) vahel;

3.

jätkama jõupingutusi varakult koolist lahkunute arvu edasiseks vähendamiseks sobivate soodustuste abil, võttes eelkõige konkreetseid meetmeid, et muuta osalemine haridusvaldkonnas reaalsuseks vähemate võimalustega noortele, ning parandades hariduse ja koolituse kvaliteeti ja atraktiivsust;

4.

kasutama Euroopa struktuurifondide, eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid Euroopa noortepaktiga kooskõlas olevate meetmete kujundamiseks ja loomiseks, et rakendada pakti edasi eelkõige kohalikul ja piirkondlikul tasandil;

5.

arendama või laiendama vastavalt struktureeritud dialoogi põhimõttele noorte osalemist sotsiaalruumi planeerimise menetlustes ebasoodsas olukorras olevates maa- ja linnapiirkondades ning levitama avatud koordinatsioonimeetodit kasutades nende tähelepanekuid ja kogemusi.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta otsus nr 771/2006/EÜ Euroopa aastale „Võrdsed võimalused kõigile — õiglase ühiskonna poole” (2007) aluse panemise kohta (ELT L 146, 31.5.2006, lk 1).

(2)  Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon noorte sotsiaalse integratsiooni kohta (9601/04, 18. mai 2004).

(3)  Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate deklaratsioon noortega seotud rassismi ja sallimatuse kohta (9405/04, 28. mai 2004).

(4)  ELT L 327, 24.11.2006, lk 30.

(5)  Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon Euroopa noortevaldkonnas mitteformaalse ja informaalse õppe olulisuse tunnustamise kohta (ELT C 168, 20.7.2006, lk 1).


Top