Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0324

Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks * Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 486–487 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/486


Reede, 24. aprilli 2009
Rahalise abi süsteem liikmesriikide maksebilansi toetamiseks *

P6_TA(2009)0324

Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (KOM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

2010/C 184 E/84

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0169);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0134/2009);

võttes arvesse nõukogu 18. veebruari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem, (1) ning Euroopa Parlamendi 6. septembri 2001. aasta seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem (2);

võttes arvesse oma 20. novembri 2008. aasta seisukohta (3) ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 332/2002, ning oma sama päeva resolutsiooni keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemi loomise kohta liikmesriikide maksebilansi toetamiseks (4);

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 20. aprilli 2009. aasta arvamust ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 332/2002, millega liikmesriikide maksebilansi toetamiseks luuakse keskmise tähtajaga rahalise abi süsteem;

võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 134;

võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A6-0268/2009),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

KOMISJONI ETTEPANEK

MUUDATUSETTEPANEK

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3

Määrus (EÜ) nr 332/2002

Artikkel 3a

Komisjon ja asjaomased liikmesriigid sõlmivad vastastikuse mõistmise memorandumi, milles käsitletakse üksikasjalikult nõukogu seatud tingimusi.

Komisjon ja asjaomased liikmesriigid sõlmivad vastastikuse mõistmise memorandumi, milles käsitletakse üksikasjalikult nõukogu seatud tingimusi. Komisjon edastab selle vastastikuse mõistmise memorandumi Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) 332/2002

Artikkel 5

1.   Komisjon võtab vajalikke meetmeid, et koostöös majandus- ja rahanduskomiteega korrapäraste ajavahemike järel kontrollida, kas ühenduselt laenu saava liikmesriigi majanduspoliitika on kooskõlas kohandusprogrammi ja teiste tingimustega, mis nõukogu on seadnud vastavalt artiklile 3. Selleks annab liikmesriik kogu vajaliku teabe komisjoni käsutusse ning teeb komisjoniga täielikku koostööd. Sellise kontrollimise tulemuste alusel otsustab komisjon edasiste osamaksete eraldamise pärast seda, kui majandus- ja rahanduskomitee on esitanud oma arvamuse.

1.   Komisjon võtab vajalikke meetmeid, et koostöös majandus- ja rahanduskomiteega korrapäraste ajavahemike järel kontrollida, kas ühenduselt laenu saava liikmesriigi majanduspoliitika on kooskõlas kohandusprogrammi ja teiste tingimustega, mis nõukogu on seadnud vastavalt artiklile 3 , ning artiklis 3a nimetatud vastastikuse mõistmise memorandumiga. Selleks annab liikmesriik kogu vajaliku teabe Euroopa Parlamendi ja komisjoni käsutusse ning teeb komisjoniga täielikku koostööd. Sellise kontrollimise tulemuste alusel otsustab komisjon edasiste osamaksete eraldamise pärast seda, kui majandus- ja rahanduskomitee on esitanud oma arvamuse.

Nõukogu otsustab esialgsetesse majanduspoliitilistesse tingimustesse tehtavate kohanduste üle.

2.   Nõukogu otsustab esialgsetesse majanduspoliitilistesse tingimustesse tehtavate kohanduste üle kooskõlas ühenduse peamiste majanduspoliitiliste eesmärkidega.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 332/2002

Artikkel 10

 

6 a)

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 10

Iga kahe aasta tagant kontrollib nõukogu komisjoni aruande alusel ja pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist ning majandus- ja rahanduskomitee arvamuse esitamist, kas loodud süsteem rahuldab oma põhimõtte, korra ja ülemmäärade poolest vajadusi, mis viisid selle loomiseni.”


(1)  EÜT L 53, 23.2.2002, lk 1.

(2)  EÜT C 72 E, 21.3.2002, lk 312.

(3)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0560.

(4)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0562.


Top