Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0319

Energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded ***I Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))
P6_TC1-COD(2008)0151 Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. aprillil 2009 . aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks
LISA

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 439–440 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/439


Reede, 24. aprilli 2009
Energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuded (uuesti sõnastamine) ***I

P6_TA(2009)0319

Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (uuesti sõnastamine) (KOM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

2010/C 184 E/79

(Kaasotsustamismenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0399);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0277/2008);

võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta (1);

võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 80 a lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 9. oktoobri 2008. aasta kirja keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile;

võttes arvesse kodukorra artikleid 80 a ja 51;

võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0096/2009),

A.

arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ning nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1.

kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele ning muudetud vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2.

võtab teadmiseks komisjoni avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


Reede, 24. aprilli 2009
P6_TC1-COD(2008)0151

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 24. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/…/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/125/EÜ) lõplikule kujule.)

Reede, 24. aprilli 2009
LISA

Reede, 24. aprilli 2009
Komisjoni avaldus

„Komisjon teatab, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiakasutamisega seotud toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks) kohaldamisala laiendamise ettepaneku vastuvõtmine ei mõjuta praegu kehtiva töökava rakendamist.

Lisaks võtab komisjon töökava koostades ja uuesti sõnastatud direktiivi raames uusi rakendusmeetmeid esitades asjakohaselt arvesse käesoleva direktiivi raames omandatud kogemusi. Vastavalt käesoleva direktiivi artikli 15 lõike 2 punktile c ja parema õigusloome põhimõtetele püüab komisjon eelkõige tagada, et säiliks tooteid käsitlevate ELi õigusaktide üldine kooskõla.

Hinnates vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 21, kas direktiivi kohaldamisala laiendamine energiat mittekasutavatele toodetele on asjakohane, kaalub komisjon lisaks vajadust kohandada kõnealuste toodete oluliste keskkonnaparameetrite määratlemise ja arvessevõtmise metoodikat.”


Top