Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0242

Energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***II Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))
P6_TC2-COD(2007)0197 Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 187–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/187


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
Energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ***II

P6_TA(2009)0242

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

2010/C 184 E/48

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14541/1/2008 – C6-0020/2009);

võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta (1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0530) suhtes;

võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0908);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0235/2009),

1.

kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  Vastuvõetud tekstid, 18.6.2008, P6_TA(2008)0296.


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
P6_TC2-COD(2007)0197

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 22. aprillil 2009 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi teise lugemise seisukoht õigusakti (määrus (EÜ) nr 713/2009) lõplikule kujule.)


Top