Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0227

Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem * Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi kohta (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 174–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/174


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem *

P6_TA(2009)0227

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi kohta (KOM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

2010/C 184 E/41

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0676);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0399/2008);

võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta;

võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 35;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0228/2009),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

kutsub komisjoni üles Lissaboni lepingu jõustumise järgselt, kui nõukogu ei ole selles osas otsust vastu võtnud, kaaluma võimalust kasutada ettepaneku õigusliku alusena artiklit 196 (kodanikukaitse) ja kaaluma vajaduse korral uuesti ettepaneku esitamist Euroopa Parlamendile;

6.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

MUUDATUSETTEPANEK

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 1

(1)

Nõukogu 2004. aasta detsembris vastuvõetud järeldustes terrorirünnakute ärahoidmise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise kohta (1) ning ELi solidaarsusprogrammis terrorismiohu ja -rünnakute tagajärgede kohta kiideti heaks komisjoni kavatsus teha ettepanek elutähtsate infrastruktuuride Euroopa kaitse programmi koostamiseks ning nõustuti, et komisjon loob elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi.

(1)

Nõukogu 2004. aasta detsembris vastuvõetud järeldustes terrorirünnakute ärahoidmise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise kohta (2) ning ELi solidaarsusprogrammis terrorismiohu ja -rünnakute tagajärgede kohta kiideti heaks komisjoni kavatsus teha ettepanek elutähtsate infrastruktuuride Euroopa kaitse programmi koostamiseks ning nõustuti, et komisjon loob elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 4

(4)

Mitu elutähtsaid infrastruktuure hõlmavat hädaolukorda Euroopas, nagu elektrikatkestus 2006. aastal, on osutanud vajadusele parema ja tõhusama teabevahetuse järele, et ära hoida hädaolukordi või vähendada nende ulatust .

(4)

Mitu elutähtsaid infrastruktuure hõlmavat hädaolukorda Euroopas, nagu elektrikatkestus 2006. aastal, on osutanud vajadusele parema ja tõhusama teabevahetuse ja erinevate liikmesriikide tavade parema tundmise järele, et olla sellisteks juhtumiteks valmis ning vältida nende kordumist .

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 5

(5)

On asjakohane luua infosüsteem, mis võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil elutähtsate infrastruktuuride kaitse valdkonnas vahetada teavet ja ohuteateid ning tugevdada dialoogi nimetatud valdkonnas, et aidata kaasa integratsiooni edendamisele ning riiklikult hajutatud ja killustatud elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud uurimisprogrammide paremale koordineerimisele.

(5)

Seetõttu on asjakohane luua infosüsteem, mis võimaldab liikmesriikidel ja komisjonil elutähtsate infrastruktuuride kaitse valdkonnas vahetada teavet ning tugevdada dialoogi nimetatud valdkonnas, et aidata kaasa integratsiooni edendamisele ning riiklikult hajutatud ja killustatud elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud uurimisprogrammide paremale koordineerimisele.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 6

(6)

Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem peaks aitama täiustada ELi elutähtsaid infrastruktuure, sest see on infosüsteem, mis võiks hõlbustada liikmesriikide koostööd, ning pakkuma tõhusat ja kiiret alternatiivi aeganõudvatele otsingumeetoditele, mille abil otsitakse teavet ühenduse elutähtsate infrastruktuuride kohta.

(6)

Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem peaks aitama täiustada ELi elutähtsate infrastruktuuride kaitset, sest see on infosüsteem, mis võiks hõlbustada liikmesriikide koostööd ja koordineerimist , ning pakkuma tõhusat ja kiiret alternatiivi aeganõudvatele otsingumeetoditele, mille abil otsitakse teavet ühenduse elutähtsate infrastruktuuride kohta. See peaks eelkõige ergutama liikmesriikide vahelist teabe, parimate tavade ja kogemuste vahetamist ning levitamist hõlbustavate asjakohaste meetmete väljatöötamist.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 6 a (uus)

 

(6 a)

Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi esimene hindamine peaks hõlmama ka süvaanalüüsi vajalikkuse kohta lisada elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemile uus funktsioon, milleks on kiirhoiatussüsteemi tehniline seade. See funktsioon peaks võimaldama liikmesriikidel ja komisjonil edastada ohuteateid elutähtsaid infrastruktuure ähvardavate vahetute riskide ja ohtude kohta, võttes arvesse kõiki vajalikke turvanõudeid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 7

(7)

Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem peaks eelkõige ergutama parimate tavade vahetamist hõlbustavate asjakohaste meetmete väljatöötamist ning olema vahetuid ohte kajastava teabe ja ohuteadete turvalise edastamise vahendiks.

välja jäetud

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 8

(8)

Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi raames tuleks vältida dubleerimist ning arvesse tuleks võtta iga olemasoleva valdkondliku kiirhoiatussüsteemi konkreetset eripära, eksperdihinnanguid, korraldust ja pädevusvaldkondi.

(8)

Uue infosüsteemi väljatöötamisel ja hindamisel peaksid liikmesriigid ja komisjon tagama, et elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi raames välditakse dubleerimist ning võetakse arvesse iga olemasoleva valdkondliku kiirhoiatussüsteemi konkreetset eripära, eksperdihinnanguid, korraldust ja pädevusvaldkondi.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10

(10)

Liikmesriikide elutähtsate infrastruktuuride vastastikune sõltuvus ja elutähtsate infrastruktuuride kaitse liikmesriigiti erinev tase viitab sellele, et horisontaalse ja valdkonnaülese ühenduse vahendi loomine elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud teabe ja ohuteadete vahetamiseks suurendaks kodanike turvalisust.

(4 a)

Liikmesriikide elutähtsate infrastruktuuride vastastikune sõltuvus ja elutähtsate infrastruktuuride kaitse liikmesriigiti erinev tase viitab sellele, et horisontaalse ja valdkonnaülese ühenduse vahendi loomine elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud teabe vahetamiseks suurendaks kodanike turvalisust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 10 a (uus)

 

(10 a)

Meetmete võtmine kodanikukaitse valdkonnas kuulub EÜ asutamislepingu artikli 3 lõike 1 punktis u loetletud ühenduse tegevuse hulka. Seega on elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi loomine vajalik selleks, et ühendusel oleks võimalik saavutada asutamislepingus seatud eesmärk.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu otsus

Põhjendus 17

(17)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja järgitakse eelkõige Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid ,

(17)

Käesolevas otsuses austatakse põhiõigusi ja järgitakse põhimõtteid, mida tunnustatakse ELi lepingu artiklis 6 ja kajastatakse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas,

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 1

Käesoleva otsusega luuakse turvaline info- , teabevahetuse ja ohuteadete edastamise süsteem – elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem –, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel vahetada teavet ühiste ohtude, nõrkuste ning asjakohaste meetmete ja strateegiate kohta, et vähendada elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud riske.

Käesoleva otsusega luuakse turvaline info- ja teabevahetuse süsteem – elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem –, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel vahetada teavet nõrkuste ning asjakohaste meetmete ja strateegiate kohta, et vähendada elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud riske.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – teine lõik

elutähtis infrastruktuur – liikmesriikides asuvad varad, süsteemid või nende osad, mis on hädavajalikud eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku, inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu toimimiseks ning mille kahjustada saamine või hävimine mõjutaks nimetatud toimingute toimimishäire tulemusena oluliselt liikmesriiki;

elutähtis infrastruktuur – liikmesriikides asuvad varad, süsteemid või nende osad, mis on hädavajalikud eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku, tarneahela, inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu toimimiseks ning mille kahjustada saamine või hävimine mõjutaks nimetatud toimingute toimimishäire tulemusena oluliselt liikmesriiki;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 2 – kolmas lõik

„osalev liikmesriik” – liikmesriik, kes on sõlminud komisjoniga vastastikuse mõistmise memorandumi;

välja jäetud

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 3

Artikkel 3

Osalemine

Kõik liikmesriigid võivad elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemis osaleda ja seda kasutada. Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemis osalemine sõltub kõnealuse infosüsteemi suhtes kohaldatavaid tehnilisi ja turvanõudeid sisaldava vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisest ning teabest asukoha kohta, kuhu elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem ühendatakse.

välja jäetud

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – pealkiri

Funktsioonid

Funktsioon ja struktuur

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 1

(1)   Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemil on kaks funktsiooni:

(a)

pakkuda elektroonilist keskkonda elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud teabe vahetamiseks ;

(b)

kiireloomuliste ohuteadetega seotud funktsioon, mis võimaldab osalevatel liikmesriikidel ja komisjonil edastada ohuteateid elutähtsaid infrastruktuure ähvardavate vahetute riskide ja ohtude kohta .

1)   Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteem luuakse elektroonilise keskkonnana elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud teabe vahetamiseks.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

 

1 a)     Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi tehniline platvorm on olemas igas liikmesriigis vähemalt ühes turvalises asukohas.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Kindlaksmääratud valdkonnad lisatakse süsteemi alaliselt. Kuigi kindlaksmääratud valdkondade sisu võib kohandada, ei või selliseid valdkondi kõrvaldada , ümber nimetada ega uusi valdkondi lisada . I lisas on esitatud kindlaksmääratud valdkondade loetelu.

Kindlaksmääratud valdkonnad lisatakse süsteemi alaliselt. Kuigi kindlaksmääratud valdkondade sisu võib kohandada, ei või selliseid valdkondi kõrvaldada ega ümber nimetada. I lisas on esitatud kindlaksmääratud valdkondade loetelu. See ei välista uute valdkondade lisamist, kui süsteemi toimimine näitab, et see on vajalik.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 1

(1)    Osalevad liikmesriigid määravad kindlaks elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi eest vastutava üksuse ja teatavad sellest komisjonile. Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi eest vastutav üksus vastutab asjaomases liikmesriigis elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemile juurdepääsu õiguste andmise või sellest keeldumise eest.

1)   Liikmesriigid määravad kindlaks elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi eest vastutava üksuse ja teatavad sellest komisjonile. Elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi eest vastutav üksus vastutab asjaomases liikmesriigis elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemile juurdepääsu õiguste andmise või sellest keeldumise eest.

 

(Käesolevat muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses.)

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 5 – lõige 2

(2)    Osalevad liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemile vastavalt komisjoni vastuvõetud juhistele .

2)   Liikmesriigid võimaldavad juurdepääsu elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemile vastavalt komisjoni vastuvõetud kasutusjuhistele .

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt b

(b)

kehtestada süsteemi kasutamise, sealhulgas teabe konfidentsiaalsuse, edastamise, talletamise, katalogiseerimise ja kustutamise tingimusi käsitlevad juhised . Komisjon kehtestab ka elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemile täieliku või osalise juurdepääsu andmise tingimused ja korra.

b)

kehtestada süsteemi kasutamise, sealhulgas teabe konfidentsiaalsuse, edastamise, talletamise, katalogiseerimise ja kustutamise tingimusi käsitlevad kasutusjuhised . Komisjon kehtestab ka elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemile täieliku või osalise juurdepääsu andmise tingimused ja korra.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

 

3 a)     Komisjon jälgib elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi toimimist.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 2

(2)   Kasutajate dokumentidele juurdepääsu õigused vastavad nende teadmisvajadusele ning igal ajal tuleb täita autori konkreetseid juhiseid dokumendi kaitsmise ja levitamise kohta.

2)   Kasutajate dokumentidele juurdepääsu õigused vastavad nende teadmisvajadusele . Kasutajad täidavad igal ajal autori konkreetseid juhiseid dokumendi kaitsmise ja levitamise kohta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus)

 

2 a)     Liikmesriikides toimub elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi üles laaditud tundliku teabe vahetamine volitatud kasutajate ja kolmandate isikute vahel kõnealuse teabe valdaja eelneval loal ning ühenduse ja siseriikliku asjakohase õiguse alusel.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 7 a (uus)

 

Artikkel 7 a

Nõuded seoses elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemis sisalduva teabega

Süsteemi üles laaditud mis tahes teabe või dokumentide kohta on võimalik teha masintõlge.

Komisjon töötab koostöös elutähtsate infrastruktuuride kaitse kontaktpunktidega välja iga sektori kohta loetelu märksõnadest, mida saaks kasutada, kui elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi laetakse üles teavet või kui seda süsteemist otsitakse.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8

Komisjon töötab välja kasutusjuhised, mis sisaldavad kõiki üksikasju elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi funktsioonide ja ülesannete kohta, ning ajakohastab neid korrapäraselt.

Komisjon töötab välja kasutusjuhised, mis sisaldavad kõiki üksikasju elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi funktsiooni ja ülesannete kohta, ning ajakohastab neid korrapäraselt.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 8 – esimene a lõik (uus)

 

Need kasutusjuhised koostatakse vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsuse 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) (3) artiklis 3 sätestatud nõuandemenetlusele.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 10 – esimene lõik

Komisjon vaatab iga kolme aasta järel läbi elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi toimimise ja hindab seda ning esitab liikmesriikidele korrapäraselt aruanded.

Komisjon vaatab iga kolme aasta järel läbi elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi toimimise , kasutades selleks otstarbeks välja töötatud näitajaid edusammude jälgimiseks, ja hindab seda ning esitab kõikidele liikmesriikidele , Euroopa Parlamendile, Regioonide Komiteele ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele korrapäraselt aruanded.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 10 – teine lõik

Esimeses aruandes, mis esitatakse kolme aasta jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist, määratakse eelkõige kindlaks ühenduse võrgu osad, mida tuleks täiustada või kohandada. Samuti sisaldab aruanne ettepanekuid, mida komisjon peab vajalikuks käesoleva otsuse muutmiseks või kohandamiseks.

Esimeses aruandes, mis esitatakse kolme aasta jooksul pärast käesoleva otsuse jõustumist, määratakse eelkõige kindlaks ühenduse võrgu osad, mida tuleks täiustada või kohandada , ja hinnatakse eelkõige iga liikmesriigi osalust elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemis ning võimalust elutähtsate infrastruktuuridega seotud teabe vahetuse infosüsteemi uuendada, et lisada sellele kiirhoiatussüsteemi funktsioon . Samuti sisaldab aruanne ettepanekuid, mida komisjon peab vajalikuks käesoleva otsuse muutmiseks või kohandamiseks.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu otsus

Artikkel 11

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009 .

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval .

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu otsus

II lisa – punkt 3

(3)

ohuteadete valdkonnad, mida võib moodustada ohuteate saabumise korral kiirhoiatussüsteemi ja mis on elutähtsate infrastruktuuride kaitsega seotud tegevuse ajal teabevahetuskanaliks;

välja jäetud


(1)   14894/04.

(2)   Nõukogu dokument 15232/04.

(3)   EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.


Top