Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0224

Euroopa metroloogia teadusprogramm ***I Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))
P6_TC1-COD(2008)0230 Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009 . aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2009/EÜ ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja arendusprogrammis

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 144–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/144


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
Euroopa metroloogia teadusprogramm ***I

P6_TA(2009)0224

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadusprogrammis (KOM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

2010/C 184 E/38

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0814);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 169 ja artikli 172 teist lõiku, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C6-0468/2008);

võttes arvesse nõukogu esindaja 7. aprilli 2009. aasta kirjas antud kohustust võtta vastu ettepanek muudetud kujul vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu esimesele taandele;

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A6-0221/2009),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
P6_TC1-COD(2008)0230

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2009/EÜ ühenduse osalemise kohta mitme liikmesriigi algatatud Euroopa metroloogia teadus- ja arendusprogrammis

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (otsus nr 912/2009/EÜ) lõplikule kujule.)


Top