Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0128

Hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava * Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava (KOM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 381–383 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/381


Neljapäev, 12. märts 2009
Hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastane kava *

P6_TA(2009)0128

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava (KOM(2009)0093 – C6-0081/2009 – 2009/0029(CNS))

2010/C 87 E/64

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2009)0093),

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0081/2009);

võttes arvesse kodukorra artikleid 51 ja 134;

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

MUUDATUSETTEPANEK

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

 

ICCATi taastamiskava eesmärk on julgustada osalisi vähendama 2009. aastal Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni püüki, et aidata kaasa kalavarude taastumisele. Mõned osalised on seda juba teinud.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt g

g)

„ühine püügioperatsioon” – kahte või enamat konventsiooniosalise või erineva liikmesriigi lipu all sõitvat kalapüügilaeva hõlmav toiming, mille käigus ühe kalapüügilaeva püütud saak loetakse kas täielikult või osaliselt ühe või enama teise kalapüügilaeva saagi hulka kuuluvaks vastavalt jaotamise süsteemile;

g)

„ühine püügioperatsioon” – kahte või enamat konventsiooniosalise või erineva liikmesriigi lipu all sõitvat kalapüügilaeva või sama lipu all sõitvat laeva hõlmav toiming, mille käigus ühe kalapüügilaeva püütud saak loetakse kas täielikult või osaliselt ühe või enama teise kalapüügilaeva saagi hulka kuuluvaks vastavalt jaotamise süsteemile;

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 6 – kolmas lõik

Kui kvoot loetakse ammendatuks, võib lipuliikmesriik laevalt nõuda, et see suunduks viivitamatult tema poolt määratud sadamasse.

Kui kvoot loetakse ammendatuks, peatab lipuliikmesriik hariliku tuuni püügi loa ja võib laevalt nõuda, et see suunduks viivitamatult tema poolt määratud sadamasse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1 - sissejuhatav osa

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklist 7 esitab käesoleva määruse artiklis 14 osutatud ühenduse kalapüügilaeva kapten või tema esindaja selle liikmesriigi (sealhulgas lipuliikmesriigi) pädevale asutusele või konventsiooniosalisele, kelle sadamat või lossimisrajatist ta soovib kasutada, vähemalt neli tundi enne eeldatavat sadamasse saabumise aega järgmise teabe:

1.   Erandina määruse (EMÜ) nr 2847/93 artiklist 7 esitab käesoleva määruse artiklis 14 osutatud ühenduse kalapüügilaeva kapten või tema esindaja selle liikmesriigi (sealhulgas lipuliikmesriigi) pädevale asutusele või konventsiooniosalisele, kelle sadamat või lossimisrajatist ta soovib kasutada, vähemalt neli tundi enne eeldatavat sadamasse saabumise aega või, kui vahemaa sadamasse on lühem, püügioperatsiooni lõpus ja enne tagasisõidu alustamist järgmise teabe:

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 – punkt a

a)

eeldatav saabumisaeg;

a)

saabumiskuupäev, sadam ja eeldatav saabumisaeg;

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt a

a)

vaatleja olemasolu vähemalt 20 % tema aktiivsetest seineritest pikkusega üle 24 m;

a)

vaatleja olemasolu 100 % tema aktiivsetest seineritest pikkusega üle 24 m;

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 – punkt b

b)

ühiste püügioperatsioonide puhul vaatleja olemasolu püügioperatsiooni vältel;

b)

ühiste püügioperatsioonide puhul vaatleja olemasolu igal püügilaeval püügioperatsiooni vältel;


Top