Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0109

Meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ***III Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ning muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 341–341 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/341


Kolmapäev, 11. märts 2009
Meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ***III

P6_TA(2009)0109

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse aluspõhimõtted ning muudetakse direktiive 1999/35/EÜ ja 2002/59/EÜ (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009 – 2005/0240(COD))

2010/C 87 E/57

(Kaasotsustamismenetlus: kolmas lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse lepituskomitees heakskiidetud ühist teksti (PE-CONS 3723/2008 – C6-0046/2009);

võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta (1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0590) suhtes;

võttes arvesse oma teise lugemise seisukohta (2) nõukogu ühise seisukoha suhtes (3);

võttes arvesse komisjoni arvamust Euroopa Parlamendi poolt ühise seisukoha suhtes esitatud muudatusettepanekute kohta (KOM(2008)0827);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 5;

võttes arvesse kodukorra artiklit 65;

võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A6-0101/2009);

1.

kiidab ühise teksti heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

3.

teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev õigusloomega seotud resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 546.

(2)  Vastuvõetud tekstid, 24.9.2008, P6_TA(2008)0444.

(3)  ELT C 184 E, 22.7.2008, lk 23.


Top