Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0108

Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***III Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 340–340 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/340


Kolmapäev, 11. märts 2009
Ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem ***III

P6_TA(2009)0108

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon lepituskomitees heakskiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/59/EÜ, millega luuakse ühenduse laevaliikluse seire- ja teabesüsteem (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD))

2010/C 87 E/56

(Kaasotsustamismenetlus: kolmas lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse lepituskomitees heakskiidetud ühist teksti (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009);

võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta (1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0589) suhtes;

võttes arvesse oma teise lugemise seisukohta (2) nõukogu ühise seisukoha suhtes (3);

võttes arvesse komisjoni arvamust Euroopa Parlamendi poolt ühise seisukoha suhtes esitatud muudatusettepanekute kohta (KOM(2008)0829);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 5;

võttes arvesse kodukorra artiklit 65;

võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A6-0100/2009);

1.

kiidab ühise teksti heaks;

2.

teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga õigusaktile alla vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 254 lõikele 1;

3.

teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist õigusaktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev õigusloomega seotud resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELT C 74 E, 20.3.2008, lk 533.

(2)  Vastuvõetud tekstid, 24.9.2008, P6_TA(2008)0443.

(3)  ELT C 184 E, 22.7.2008, lk 1.


Top