Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009BP0104

Paranduseelarve nr 1/2009 projekt: Rumeenia üleujutused Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009 . aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 1/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 335–336 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/335


Kolmapäev, 11. märts 2009
Paranduseelarve nr 1/2009 projekt: Rumeenia üleujutused

P6_TA(2009)0104

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 1/2009 projekti kohta, III jagu – Komisjon (6952/2009 – C6-0075/2009 – 2009/2008(BUD))

2010/C 87 E/52

Euroopa Parlament,

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 272 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 177;

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (1) eriti selle artikleid 37 ja 38;

võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet (2), mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2008;

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (3);

võttes arvesse komisjoni 23. jaanuaril 2009. aastal esitatud Euroopa Liidu 2009. aasta paranduseelarve nr 1/2009 esialgset projekti (KOM(2009)0022);

võttes arvesse nõukogu 26. veebruaril 2009. aastal koostatud paranduseelarve nr 1/2009 projekti (6952/2009 – C6-0075/2009);

võttes arvesse kodukorra artiklit 69 ja IV lisa;

võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0113/2009),

A.

arvestades, et 2009. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 1 projekt hõlmab järgmisi punkte:

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 11,8 miljoni euro ulatuses kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena seoses Rumeeniat 2008. aasta juulis kahjustanud üleujutuste tagajärgedega;

sellele vastav maksete assigneeringute vähendamine 11,8 miljoni euro võrra eelarvereal 13 03 16 (Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) - Lähenemine);

B.

arvestades, et paranduseelarve nr 1/2009 projekti eesmärk on kirjendada kõnealused eelarve korrigeerimised ametlikult 2009. aasta eelarvesse,

1.

võtab teadmiseks paranduseelarve nr 1/2009 esialgse projekti, mis on kolmas üksnes ELi Solidaarsusfondile pühendatud paranduseelarve vastavalt 17. juuli 2008. aasta lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsioonis esitatud nõudmisele;

2.

kiidab paranduseelarve nr 1/2009 projekti muutmata kujul heaks;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


(1)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(2)  ELT L 69, 13.3.2009.

(3)  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


Top