Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DP0116

Kodukorra artikli 139 kohaldamisaja pikendamine parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009 . aasta otsus kodukorra artikli 139 kohaldamisaja pikendamise kohta parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 186–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/186


Kolmapäev, 11. märts 2009
Kodukorra artikli 139 kohaldamisaja pikendamine parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni

P6_TA(2009)0116

Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2009. aasta otsus kodukorra artikli 139 kohaldamisaja pikendamise kohta parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni

2010/C 87 E/40

Euroopa Parlament,

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 290;

võttes arvesse nõukogu 15. aprilli 1958. aasta määrust nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (1), mida on viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 920/2005 (2);

võttes arvesse juhatuse poolt 17. novembril 2008. aastal vastu võetud mitmekeelsuse eeskirja;

võttes arvesse juhatuse 13. detsembri 2006. aasta otsust erandi tegemise kohta artiklist 138 ning järgnevaid otsuseid erandite kohaldamise tähtaja pikendamise kohta kuni parlamendi käesoleva koosseisu ametiaja lõpuni;

võttes arvesse kodukorra artikleid 138 ja 139,

A.

arvestades, et vastavalt artiklile 138 peavad kõik parlamendi dokumendid olema koostatud ametlikes keeltes ning kõigil parlamendiliikmetel on õigus parlamendis kõnelda soovikohases ametlikus keeles, kusjuures sõnavõtt tõlgitakse kõikidesse teistesse ametlikesse keeltesse;

B.

arvestades, et vastavalt artiklile 139 on kõrvalekalded artiklist 138 lubatud kuni parlamendi kuuenda koosseisu ametiaja lõpuni, kui ametliku keele jaoks ei ole vaatamata asjakohastele abinõudele piisavalt tõlke või tõlkijaid; arvestades, et iga ametliku keele puhul, mille suhtes erandi kohaldamist peetakse vajalikuks, teeb juhatus peasekretäri ettepanekul kindlaks, kas tingimused on täidetud, ning juhatus vaatab oma otsuse iga kuue kuu tagant uuesti läbi;

C.

arvestades, et 13. detsembril 2006. aastal nõustus juhatus, et raskused seoses malta, rumeenia, bulgaaria ja iiri keelest piisava tõlke tagamisega on sedavõrd suured, et kõikide nimetatud keelte puhul on artiklist 138 erandi tegemise tingimused täidetud; arvestades, et juhatuse järgmiste otsustega pikendati erandite kohaldamise aega nii, et alates 1. jaanuarist 2009 kuni parlamendi ametiaja lõpuni kehtib erandi tegemine bulgaaria ja rumeenia keelele (suuline tõlge), tšehhi keelele (suuline tõlge Tšehhi eesistumisperioodi vältel), malta keelele (suuline ja kirjalik tõlge) ning iiri keelele (suuline ja kirjalik tõlge ning õiguskeeleline kontrollimine);

D.

arvestades, et nõukogu määrusega (EÜ) nr 920/2005 nähakse viieks aastaks ette ajutised (pikendatavad) erandmeetmed iiri keele suhtes;

E.

arvestades, et vaatamata asjakohastele abinõudele ei saavutata iiri ja malta keeles sellist suutlikkust, mis võimaldaks nende keelte suulise tõlke täit mahtu parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja alguseks; arvestades, et kuigi teatavate muude keelte osas on olemas parlamendi tavapäraseks tegevuseks piisav suutlikkus, ei pruugi tõlkide arv olla küllaldane, et täielikult katta täiendavaid vajadusi, mida eeldatakse seoses asjaomaste liikmesriikide nõukogu eesistujaks olemisega parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja vältel;

F.

arvestades, et institutsioonidevahelistele järjepidevatele jõupingutustele vaatamata jääb iiri keele kvalifitseeritud tõlkijate ja jurist-lingvistide arv ikkagi sedavõrd väikeseks, et lähemas tulevikus suudetakse tagada ainult vajaduste katmine vähendatud mahus; arvestades, et nõukogu määruse (EÜ) nr 920/2005 kohaselt ei tõlgita enne 1. jaanuari 2007 vastu võetud Euroopa Liidu õigusakte (acquis) iiri keelde; arvestades, et nimetatud määrusega kehtestatud erandmeetmete tulemusena koostatakse praegu iirikeelsetena ainult komisjoni ettepanekud kaasotsustamismenetluse korras vastuvõetavate määruste kohta ning kuni selline olukord kestab, ei ole parlamendi teenistustel võimalik koostada muud liiki õigusaktide iirikeelseid versioone;

G.

arvestades, et parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja jooksul võivad teisedki Euroopa riigid saada Euroopa Liidu liikmeks; arvestades, et asjaomaste uute keelte spetsialiste ei pruugi ühinemise päeva seisuga piisaval arvul olla ning see nõuab ajutiste meetmete võtmist;

H.

arvestades, et artikli 139 lõikes 4 on sätestatud, et juhatuse põhjendatud soovituse alusel võib Euroopa Parlament võtta parlamendi ametiaja lõppemisel vastu otsuse pikendada artikli kohaldamisaega;

I.

arvestades, et juhatus on eeltoodut arvesse võttes soovitanud pikendada artikli 139 kohaldamisaega kuni parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni,

1.

otsustab pikendada Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 139 kohaldamisaega parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.


(1)  EÜT 17, 6.10.1958, lk 385.

(2)  ELT L 156, 18.6.2005, , lk 3.


Top