Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0141

ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009 . aasta soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Mehhiko strateegilise partnerluse kohta (2008/2289(INI))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 172–176 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/172


Neljapäev, 12. märts 2009
ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus

P6_TA(2009)0141

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2009. aasta soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Mehhiko strateegilise partnerluse kohta (2008/2289(INI))

2010/C 87 E/35

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu soovitus nõukogule ELi ja Mehhiko strateegilise partnerluse kohta, mille esitas José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel (B6-0437/2008);

võttes arvesse komisjoni 15. juuli 2008. aasta teatist „ELi ja Mehhiko strateegilise partnerluse suunas” (KOM(2008)0447);

võttes arvesse oma 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni naiste mõrvade (feminitsiidide) kohta Mehhikos ja Kesk-Ameerikas ning Euroopa Liidu rolli kohta selle nähtuse vastases võitluses (1);

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Mehhiko Ühendriikide vahelist majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevat lepingut (2), mis kirjutati alla 8. detsembril 1997. aastal (üldine leping);

võttes arvesse Euroopa Liidu, Ladina-Ameerika ning Kariibi mere piirkonna riikide riigipeade ja valitsusjuhtide viiel tippkohtumisel Rio de Janeiros (28. ja 29. juunil 1999), Madridis (17. ja 18. mail 2002), Guadalajaras (28. ja 29. mail 2004),Viinis (12. ja 13. mail 2006) ning Limas (16. ja 17. mail 2008) vastu võetud deklaratsioone;

võttes arvesse 17. mail 2008. aastal Limas toimunud Mehhiko ja Euroopa Liidu neljanda tippkohtumise ühisavaldust;

võttes arvesse Ciudad de Méxicos 13.–14. oktoobril 2008. aastal toimunud ELi ja Mehhiko ühiskomitee kaheksanda kohtumise ühisavaldust;

võttes arvesse ELi - Mehhiko parlamentaarse ühiskomisjoni seitsmendal kohtumisel, mis toimus 28.–29. oktoobri 2008. aastal Mexico City's tehtud ühisavaldust;

võttes arvesse üldasjade ja välissuhete nõukogu 13. oktoobri 2008. aasta järeldusi;

võttes arvesse Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assamblee (Eurolat) 1. mai 2008. aasta läkitust ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikide viiendale tippkohtumisele;

võttes arvesse oma 24. aprilli 2008. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide viienda tippkohtumise kohta Limas (3);

võttes arvesse Iberoameerika riigipeade ja valitsusjuhtide 18. tippkohtumisel 29.–31. oktoobril 2008. aastal San Salvadoris vastu võetud deklaratsiooni;

võttes arvesse oma 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni inimõiguste- ja demokraatiaklausli kohta Euroopa Liidu kokkulepetes (4);

võttes arvesse kodukorra artikli 114 lõiget 3 ja artikli 83 lõiget 5;

võttes arvesse väliskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust (A6-0028/2009),

A.

arvestades, et Mehhiko ja Euroopa Liit jagavad ühiseid põhiväärtusi ja põhimõtteid ning neil on teatavad ajaloolised ja kultuurilised sidemed;

B.

arvestades, et demokraatiaklauslis nimetatud demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamine on strateegilise partnerluse ja üldise lepingu põhielement, mida peavad kohaldama mõlemad pooled;

C.

arvestades, et Mehhiko poliitiline kaal maailmas üha kasvab, mida ülemaailmsel tasandil kinnitab riigi hiljutine nimetamine ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks (ajavahemikuks 2009–2010), kui ka piirkondlikul tasandil, kus Mehhiko täidab Rio rühma ajutise sekretariaadi eesistuja rolli (ajavahemikul 2008–2010);

D.

arvestades, et Euroopa Liit peab tunnustama Mehhiko rolli mitmepoolses süsteemis, kuna mitmepoolsus on üks peamisi põhimõtteid, mille edendamisele nii Mehhiko kui ka Euroopa Liit on rahvusvahelisel areenil pühendunud;

E.

arvestades, et Mehhiko on alustanud strateegilistes sektorites struktuurireforme ning temast on saanud suuruselt kümnes majandus maailmas, samuti G-20 ja G-5 (kuhu kuuluvad Brasiilia, Hiina, India, Lõuna-Aafrika Vabariik ja Mehhiko) liige ning lisaks ainus Ladina-Ameerika riik, kes on OECD liige;

F.

arvestades, et Mehhikos elab rohkem kui 100 miljonit inimest, kellest märkimisväärne osa on noored – 45 % Mehhiko rahvastikust on alla 20-aastased –, ning et Mehhikol on oluline geostrateegiline positsioon sillana Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna vahel;

G.

arvestades, et üldine leping põhineb kolmel sambal: poliitiline dialoog, vabakaubanduspiirkonna järkjärguline loomine ja koostöö; arvestades samuti, et alates lepingu jõustumisest 2000. aastal on poolte suhted nii poliitilisel tasandil kui ka kaubavahetuse ja koostöö valdkonnas tihenenud ja süvenenud;

H.

arvestades, et Lima tippkohtumisel rõhutasid Euroopa Liit ja Mehhiko kaubandus- ja investeeringuvoogude positiivset arengut üldise lepingu raames;

I.

arvestades, et Euroopa Liit ja Mehhiko on nii kahepoolselt kui ka üldise lepingu raames tugevdanud kontakte kõikidel tasanditel ja kõikide institutsioonidega, eriti parlamentaarses mõõtmes ELi - Mehhiko parlamentaarse ühiskomisjoni ning Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarse assambleega;

J.

arvestades, et strateegilise partnerluse ettepanek langeb kokku rahvusvahelise finants- ja majanduskriisiga ning et kõnealune kriis võib mõjutada kahepoolsete suhete majanduslikku ja sotsiaalset tasakaalu;

K.

arvestades, et Euroopa Liidu ja Mehhiko suhete süvendamine võib aidata kaasa Euroopa Liidu ja tema Ladina-Ameerika partnerite vahel üksmeele saavutamisele piirkondlikes ja globaalsetes küsimustes ning võimaldada rahvusvahelistel ja piirkondlikel foorumitel ühiselt kaitsta ühiseid väärtusi ja huvisid;

L.

arvestades, et strateegiline partnerlus eeldab kvalitatiivset hüpet Euroopa Liidu ja Mehhiko suhetes kahel eri tasandil: mitmepoolsel tasandil ülemaailmse tähtsusega teemade vastastikusel kooskõlastamisel ning kahepoolsel tasandil pooltevaheliste suhete arendamisel ja erialgatustes;

M.

arvestades, et poliitilise ja majandusliku integratsiooni protsess, järjest laienev majanduslik globaliseerumine ning demokraatia-, inimõiguste- ja keskkonnateemalise mõttevahetuse olulisus on muu hulgas muutnud kummagi piirkonna tegevuskavade prioriteete;

N.

arvestades, et Mehhiko strateegiline asukoht ja tema kaubanduslepingute võrgustik muudab ta Euroopa ekspordi jaoks strateegiliselt väga oluliseks, Euroopa Liit on Mehhikos tähtsuselt teine välisinvesteeringute allikas;

O.

arvestades, et Mehhiko ja ELi vabakaubanduspiirkond on olulise tähtsusega ELi kahepoolsetes suhetes, kuna see on väga laiahaardelise ulatusega (hõlmates kaupu, teenuseid, hankeid, konkurentsi, intellektuaalomandi õigusi, investeeringuid ja nendega seotud makse);

P.

arvestades, et mehhiklaste väljaränne Euroopa Liitu on muude küsimuste seas üks kõige olulisemaid ja tundlikumaid teemasid Mehhiko jaoks, kuna mehhiklastest sisserändajate arv Euroopa Liidus on suur ning paljud neist on kõrgelt kvalifitseeritud,

1.

edastab nõukogule järgmised soovitused:

a)

loodab, et strateegiline partnerlus toob kaasa kvalitatiivse hüppe Euroopa Liidu ja Mehhiko suhetes mitmepoolsel tasandil ülemaailmse tähtsusega küsimustes ning tugevdab kahepoolsete suhete arengut;

b)

nõuab, et strateegilise partnerluse raames institutsionaliseeritaks Euroopa Liidu ja Mehhiko iga-aastased tippkohtumised, nii nagu see on Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Hiina ja Brasiilia puhul;

c)

usub, et strateegiline partnerlus annab ELi-Mehhiko üldisele lepingule uue impulsi selle erinevates valdkondades, näiteks poliitilistes (sh inimõigused), julgeoleku-, uimastikaubanduse vastastes, keskkonna-, tehnika- ja kultuurialase koostöö ja sotsiaalmajanduslikes aspektides;

d)

soovib, et kaubanduse peatükk põhineks pooltevahelisel võrdsel kohtlemisel, solidaarsusel, dialoogil ning Mehhiko ja Euroopa Liidu eripärade austamisel;

e)

kinnitab oma toetust Mehhiko valitsusele ja president Calderónile seoses väga tähtsa ülesandega, mida nad täidavad riigiasutuste ümberkorraldamisel; on seisukohal, et kõnealune kampaania tuleb lõpule viia, et lõpetada korruptsioon ja tagada, et ühiskond ei jääks kaitsetusse olukorda;

f)

usub, et tema tegevusvaldkonda kuulub naiste mõrvade (feminitsiidide) vastane võitlus mõlemas piirkonnas, mis põhineb dialoogil, koostööl ja vastastikusel heade tavade vahetamisel;

g)

usub, et strateegiline partnerlus võimaldab paremini kooskõlastada seisukohti kriisiolukordades ja ülemaailmse tähtsusega küsimustes vastastikustest huvidest ja probleemidest lähtuvalt;

h)

soovib, et kooskõlas Lima deklaratsiooniga sõnastataks selged suunised selle kohta, kuidas ühiselt tihedat koostööd tehes kõige paremini edendada tõhusat mitmepoolset lähenemisviisi ja tugevdada ÜRO võimet säilitada ja tagada rahu ning kindlustada inimõiguste austamine, ning kuidas rahvusvahelise õiguse raames tegeleda ühiste ohtudega rahule ja julgeolekule, sealhulgas uimasti- ja relvakaubanduse, organiseeritud kuritegevuse, terrorismi ja inimkaubandusega;

i)

nõuab, et strateegiline partnerlus peaks olema võimalus mõttevahetuseks selle üle, kuidas muuta inimõiguste- ja demokraatiaklauslit tõhusamaks ja hinnata selle täitmist – sealhulgas klausli positiivse mõõtme edasiarendamise kaudu –, kuna demokraatia ja inimõigused esindavad põhiväärtusi kõikides kokkulepetes mõlema poole jaoks;

j)

avaldab sellega seoses toetust Mehhiko valitsuse tööle ÜRO raames ning võitluses uimastikaubanduse, rahvusvahelise terrorismi ja organiseeritud kuritegevusega, eriti olukorras, kus uimastikaubanduse ja -tarbimise ohvrite arv järjest kasvab;

k)

on veendunud, et ELi ja Mehhiko strateegilisest partnerlusest tuleneva poliitilise dialoogi erimehhanismid annavad reaalse tõuke suhetele erinevate piirkondlike integratsiooniprotsessidega ja nende vahel, strateegilise partnerluse väärtuste ja huvide kaitsmisele ning mitmepoolse lähenemisviisi tugevdamisele rahvusvaheliste suhete valdkonnas;

l)

soovitab, et Mehhiko ja ELi kodanikuühiskonna foorumit tunnustataks ametlikult ning selle soovitusi võetaks võimalikult palju arvesse;

m)

rõhutab, et strateegiline partnerlus peab kookõlas San Salvadori deklaratsiooniga olema vahend, mille abil tugevdada pooltevahelist koostööd rahvusvahelistel foorumitel, näiteks Maailmapanga, Rahvusvahelise Valuutafondi, OECD, G-20 ja G8+G5 raames, et püüda leida lahendusi ülemaailmsele finantskriisile ja tegutseda ühiselt, et taastada usaldus finantsasutuste vastu;

n)

rõhutab, et eelkõige ülemaailmse finantskriisi tõttu on oluline toetada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate arengut, kes on majandusliku ja sotsiaalse struktuuri tugevdamiseks ja inimväärsete töökohtade loomiseks hädavajalikud;

o)

rõhutab kõigi ELi ja Mehhiko vahel sõlmitud kahepoolsete lepingute (eeskätt üldine leping, mis hõlmab vabakaubanduspiirkonda) ning strateegilise partnerluse tähtsust;

p)

rõhutab üldise lepingu rakendamisega kaasnenud positiivset mõju mõlemale poolele, sest täheldatud on kahepoolse kaubanduse rohkem kui 100 % kasvu;

q)

rõhutab, et ELi ja Mehhiko strateegiline partnerlus annab kahepoolsetele suhetele uue tõuke ning aitab laiendada ja parandada koostööprogramme, nagu näiteks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate integreeritud toetusprogramm, mille tulemused toovad kasu mõlemale poolele; nõuab seetõttu teavituskampaania korraldamist, et tutvustada kõiki programme, millest mõlemad pooled vastastikuste suhete süvendamise raames kasu saavad; juhib tähelepanu sellele, et strateegiline partnerlus aitab veelgi enam kindlustada pooltevahelist kooskõlastamist peamistel mitmepoolsetel foorumitel ja vastavates institutsioonides;

r)

soovitab, et Mehhiko saaks G-20 uue rahvusvahelise finants-ja majanduskorralduse alaliseks liikmeks, kuna selles kontekstis muutub kahepoolne strateegiline partnerlus ELiga veelgi olulisemaks;

s)

rõhutab vajadust teha kindlaks ühised seisukohad, et 2009. aastal Kopenhaagenis toimuvat ÜRO kliimamuutuste konverentsi ja üldise lepingu eesmärkide saavutamist silmas pidades töötada välja ühine ambitsioonikas strateegia kliimamuutusega võitlemiseks;

t)

nõuab tungivalt, et tehtaks sidusamaid jõupingutusi teadus- ja tehnoloogiasiirde edendamiseks, pidades silmas tegeliku koostöö arendamist kliimamuutuse vastases võitluses ja keskkonnakaitse parandamisel;

u)

palub, et senisest enam arendataks igakülgset ja struktureeritud dialoogi nii seadusliku kui ka ebaseadusliku rände, samuti rände ja arengu vaheliste seoste küsimuses, võttes arvesse Mehhiko ja Euroopa Liidu kogemusi antud valdkonnas ja kooskõlas Lima deklaratsiooniga;

v)

palub ühisnõukogul üldise lepingu artiklis 43 sätestatud edasise arengu klausli alusel kaaluda, kas oleks aeg sõlmida kahe poole vahel ka sisserändepoliitika leping, eeskätt mis puudutab 4. viisi menetlusi;

w)

nõuab, et kinnitataks aastatuhande arengueesmärkide saavutamiseks võetud kohustusi ja tuletataks meelde vajadust teha tihedat koostööd sotsiaalse ühtekuuluvuse, soolise võrdõiguslikkuse, kliimamuutuse, säästva arengu, rahvusvahelise terrorismi, uimastikaubanduse ja kuritegevusega võitlemise, toiduainetega kindlustatuse ja vaesusega võitlemise valdkonnas;

x)

palub, et ELi institutsioonid ja Mehhiko valitsus annaksid Euroopa Parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele ja ELi-Mehhiko parlamentaarsele ühiskomisjonile korrapäraselt teavet strateegilise partnerluse olukorra ja selle raames tehtud töö järelevalve kohta;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev soovitus nõukogule ja teavitamise eesmärgil komisjonile, samuti Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Mehhiko Ühendriikide valitsusele ja kongressile.


(1)  ELT C 227 E, 4.9.2008, lk 140.

(2)  EÜT L 276, 28.10.2000, lk 45.

(3)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0177.

(4)  ELT C 290 E, 29.11.2006, lk 107.


Top