Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0086

Äriühingu registrijärgse asukoha piiriülene muutmine Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009 . aasta resolutsioon soovitustega komisjonile äriühingu registrijärgse asukoha piiriülese muutmise kohta (2008/2196(INI))
RESOLUTSIOONI LISA

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 87/5


Teisipäev, 10 märts 2009
Äriühingu registrijärgse asukoha piiriülene muutmine

P6_TA(2009)0086

Euroopa Parlamendi 10. märtsi 2009. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile äriühingu registrijärgse asukoha piiriülese muutmise kohta (2008/2196(INI))

2010/C 87 E/02

Euroopa Parlament,

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 192 teist lõiku;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 43 ja 48;

võttes arvesse komisjoni 21. mai 2003. aasta teatist „Äriühinguõiguse ajakohastamine ja ettevõtete juhtimise parandamine Euroopa Liidus –edasimineku kava” (KOM(2003)0284);

võttes arvesse oma 21. aprilli 2004. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Äriühinguõiguse ajakohastamise ja ettevõtete juhtimise parandamine Euroopa Liidus – edasimineku kava” (1);

võttes arvesse oma 4. juuli 2006. aasta resolutsiooni äriühinguõiguse hiljutiste arengute ja väljavaadete kohta (2);

võttes arvesse oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni Euroopa osaühingu ja neljateistkümnenda äriühinguõiguse direktiivi kohta registrijärgse asukoha muutmise kohta (3);

võttes arvesse Euroopa Kohtu otsuseid kohtuasjades Daily Mail and General Trust  (4), Centros  (5), Überseering  (6), Inspire Art  (7), SEVIC Systems  (8) ja Cadbury Schweppes  (9);

võttes arvesse kodukorra artikleid 39 ja 45;

võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjon arvamust (A6-0040/2009),

A.

arvestades, et äriühingutel peaks olema asutamisvabadus siseturu piires, nagu see on sätestatud EÜ asutamislepingus ja nagu seda on tõlgendanud Euroopa Kohus;

B.

arvestades, et äriühingute piiriülene liikumine on siseturu väljakujundamise üks olulisi tingimusi;

C.

arvestades, et äriühingu registrijärgse asukoha piiriülene muutmine ei tohiks põhjustada selle lõpetamist ega mis tahes muud juriidilise isiku staatuse peatamist või kaotamist;

D.

arvestades, et registrijärgse asukoha piiriülene muutmine ei tohiks võimaldada õiguslike, sotsiaalsete ja maksunduslike tingimuste täitmata jätmist;

E.

arvestades, et kaitsta tuleks teiste sidusrühmade õigusi, keda asukoha muutmine puudutab, nagu vähemusaktsionärid, töötajad, võlausaldajad jne;

F.

arvestades, et asjaomane ühenduse õigustik, milles sätestatakse töötajate piiriülesed teabe-, nõustamis- ja osavõtuõigused ning kaitstakse olemasolevaid töötajate osavõtuõigusi (direktiivid 94/45/EÜ (10) ja 2005/56/EÜ (11)), tuleks täielikult säilitada, ning arvestades, et seega ei tohiks registrijärgse asukoha piiriülene muutmine kaasa tuua nimetatud olemasolevate õiguste kaotamist;

G.

arvestades, et nõue, et äriühingu peakontor ja registrijärgne asukoht oleksid ühes ja samas liikmesriigis, läheks vastuollu Euroopa Kohtu praktikaga asutamisvabaduse kohta ning seega vastuollu EÜ õigusega;

1.

palub, et komisjon esitaks parlamendile 2009. aasta 31. märtsiks EÜ asutamislepingu artikli 44 alusel õigusakti ettepaneku võtta vastu direktiiv, millega sätestatakse meetmed liikmesriikide siseriiklike õigusaktide kooskõlastamiseks, et lihtsustada mingi liikmesriigi õigusaktide kohaselt moodustatud äriühingu registrijärgse asukoha piiriülest muutmist ühenduse piires („14. äriühinguõiguse direktiiv”), ning palub, et nimetatud ettepanek koostataks institutsioonidevahelise arutelu raames ja järgides allpool toodud üksikasjalikke soovitusi;

2.

märgib, et praegu tohib äriühing oma asukohta muuta üksnes selliselt, et ta likvideeritakse ja sihtriigis asutatakse uus juriidiline isik, või siis selliselt, et sihtriigis asutatakse uus juriidiline isik ja seejärel ühineb äriühing selle uue juriidilise isikuga; märgib lisaks, et see toiming on seotud haldustõkete, kulude ja sotsiaalsete järelmõjudega ning ei paku õiguskindlust;

3.

juhib tähelepanu asukoha vaba valimise õigusele, mis on äriühingutele tagatud EÜ asutamislepingu artikliga 48, nagu seda on tõlgendanud Euroopa Ühenduste Kohus (12);

4.

märgib, et äriühingu asukoha muutmisega kaasneb järelevalve ümberpaiknemine; juhib tähelepanu, et asukoha piiriülest muutmist käsitleva 14. äriühinguõiguse direktiivi koostamisel tuleb tagada osanike või aktsionäride, võlausaldajate ja töötajate olemasolevate õiguste säilimine ning säilitada olemasolev tasakaal ettevõtte juhtimises („corporate governance”);

5.

teeb ettepaneku viidata uues direktiivis direktiivile 94/45/EÜ ja direktiivile 2005/56/EÜ, et tagada töötajate sidus ja sisuline osalemine Euroopa äriühinguõiguse direktiivide rakendamisel;

6.

on seisukohal, et äriühingu asukoha üleviimine peab toimuma pärast asukoha muutmise ettepaneku ning asukoha muutmise õiguslikke ja majanduslikke aspekte ning sellest osanikele või aktsionäridele ja töötajatele tulenevat mõju selgitava ja põhjendava aruande koostamist; rõhutab, et nii asukoha üleviimise ettepanek kui ka aruanne tuleb kõikidele osapooltele aegsasti kättesaadavaks teha;

7.

rõhutab Lissaboni strateegia kontekstis maksukonkurentsi positiivset mõju majanduskasvule;

8.

juhib tähelepanu, et äriühingu asukoha muutmine peaks olema maksu osas neutraalne;

9.

teeb ettepaneku parandada teabevahetust ja vastastikku ametialase abi osutamist maksuametite vahel;

10.

nõuab, et uue direktiivi rakendamine liikmesriikides oleks läbipaistev, ja teeb seetõttu ettepaneku kehtestada liikmesriikidele komisjoni teavitamise kohustus, kusjuures äriühingud, mis muudavad oma registrijärgset asukohta direktiivis sisalduvaid eeskirju rakendades, tuleb registreerida Euroopa äriühingute registris; juhib tähelepanu sellele, et kui teavitamiskohustus on üle võetud siseriiklikesse õigusnormidesse, tuleb parema õigusloome huvides vältida liigse teabe kogumist („information overkill”), eeldusel, et piisav teave on tagatud;

11.

märgib, et nimetatud soovitused on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõtte ja kodanike põhiõigustega;

12.

on seisukohal, et taotletaval ettepanekul ei ole finantsmõju;

13.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja lisas toodud üksikasjalikud soovitused komisjonile ja nõukogule ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.


(1)  ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 714.

(2)  ELT C 303 E, 13.12.2006, lk 114.

(3)  ELT C 263 E, 16.10.2008, lk 671.

(4)  Kohtuasi 81/87 Daily Mail and General Trust, EKL 1988, lk 5483.

(5)  Kohtuasi C-212/97 Centros, EKL 1999, lk I-1459.

(6)  Kohtuasi C-208/00 Überseering, EKL 2002, lk I-9919.

(7)  Kohtuasi C-167/01 Inspire Art, EKL 2003, lk I-10155.

(8)  Kohtuasi C-411/03 SEVIC Systems, EKL 2005, lk I-10805.

(9)  Kohtuasi C-196/04 Cadbury Schweppes, EKL 2006, lk I-7995.

(10)  Nõukogu 22. septembri 1994. aasta direktiiv 94/45/EÜ Euroopa töönõukogu asutamise või töötajate teavitamis- ja nõustamiskorra sisseseadmise kohta liikmesriigiülestes ettevõtetes või kontsernides (EÜT L 254, 30.9.1994, lk 64).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta (ELT L 310, 25.11.2005, lk 1).

(12)  Kohtuasi Centros, osundatud eespool.


Teisipäev, 10 märts 2009
RESOLUTSIOONI LISA

ÜKSIKASJALIKUD SOOVITUSED TAOTLETAVA ETTEPANEKU SISU KOHTA

Euroopa Parlament palub komisjonil esitada ettepanek võtta vastu direktiiv, mis peaks sisaldama järgmisi osiseid:

Soovitus 1 (registrijärgse asukoha piiriülese muutmise mõjud)

Registrijärgse asukoha piiriülene muutmine ei põhjusta asjaomase äriühingu lõpetamist ega äriühingu juriidilise isiku staatuse peatumist või kaotamist. Seega säilib äriühing kui juriidiline isik ning kõik tema varad, kohustused ja lepingulised suhted jäävad muutumatuks. Peale selle ei tohi registrijärgse asukoha piiriülene muutmine võimaldada õiguslike, sotsiaalsete ja fiskaalsete tingimuste täitmata jätmist. Registrijärgse asukoha muutmine jõustub vastuvõtvas liikmesriigis registrisse kandmise päeval. Alates vastuvõtvas liikmesriigis registrisse kandmise päevast kehtivad äriühingu suhtes selle riigi õigusaktid.

Soovitus 2 (asukoha muutmise kord äriühingu sees)

Registrijärgse asukoha muutmist kavandava äriühingu juhtkonnalt või juhatuselt nõutakse asukoha muutmise ettepaneku koostamist. Ettepanek hõlmab vähemalt järgmist:

a)

äriühingu õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne asukoht päritoluliikmesriigis;

b)

äriühingu kavandatav õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne asukoht vastuvõtvas liikmesriigis;

c)

äriühingu kavandatav asutamisleping ja põhikiri vastuvõtvas liikmesriigis;

d)

üleviimise jaoks ette nähtud ajakava;

e)

kuupäev, millisest alates oma registrijärgse asukoha muutmist kavandava äriühingu tehinguid käsitatakse raamatupidamises vastuvõtvas liikmesriigis asuva äriühingu tehingutena;

f)

vajaduse korral üksikasjalik teave keskjuhatuse või põhitegevuskoha üleviimise kohta;

g)

äriühingu osanikele või aktsionäridele, töötajatele ja võlausaldajatele garanteeritavad õigused või kavandatavad asjakohased meetmed;

h)

kui äriühingut juhitakse töötajate osaluse alusel ja kui vastuvõtva liikmesriigi siseriiklike õigusaktidega sellist kava ette ei nähta, siis teave protseduuride kohta, millega määratakse kindlaks töötajate osalemise kord.

Registrijärgse asukoha muutmise ettepanek esitatakse äriühingu osanikele või aktsionäridele ja töötajate esindajatele läbivaatamiseks mõistliku ajavahemiku jooksul enne äriühingu üldkoosolekut.

Asukoha muutmist kavandav äriühing on kohustatud avaldama kooskõlas kohaldatavate siseriiklike õigusaktidega vastavalt direktiivile 68/151/EMÜ (1) vähemalt järgmised üksikasjad:

a)

äriühingu õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne asukoht päritoluliikmesriigis ning äriühingu kavandatav õiguslik vorm, nimi ja registrijärgne asukoht vastuvõtvas liikmesriigis;

b)

register, kuhu on esitatud direktiivi 68/151/EMÜ artikli 3 lõikes 2 nimetatud dokumendid ja üksikasjad äriühingu kohta ning registrikande number;

c)

viide korrale, mille alusel võlausaldajad ja vähemusaktsionärid saavad oma õigusi kasutada ning aadress, millelt on võimalik saada tasuta täielikku teavet nimetatud korra kohta.

Kui ei ole kokku lepitud teisiti, koostab asukoha muutmist kavandava äriühingu juhtkond või juhatus ka aruande, milles selgitatakse ja põhjendatakse ettepaneku õiguslikke ja majanduslikke aspekte ning tuuakse välja tagajärjed äriühingu osanikele ja aktsionäridele, võlausaldajatele ja töötajatele.

Soovitus 3 (osanike või aktsionäride koosoleku otsus üleviimise kohta)

Osanike või aktsionäride koosolek kiidab üleviimisettepaneku heaks vastavalt sätestatud korrale ning häälteenamusele, mis on nõutav asutamislepingu ja põhikirja muutmiseks õigusaktide alusel, mida kohaldatakse äriühingu suhtes selle päritoluliikmesriigis.

Kui äriühingut juhitakse töötajate osaluse alusel, võib üldkoosolek seada asukoha muutmise lõpuleviimise eeltingimuseks oma selgesõnalise heakskiidu töötajate osalemise korrale.

Soovitus 4 (halduslik registrijärgse asukoha muutmise menetlus ja kinnitamine)

Päritoluliikmesriik kinnitab asukoha muutmise menetluse õiguspärasust kooskõlas oma õigusaktidega. Päritoluliikmesriigi poolt määratud pädev asutus väljastab sertifikaadi, millega deklareeritakse lõplikult, et kõik nõutavad toimingud ja formaalsused on lõpule viidud.

Sertifikaat, koopia äriühingu kavandatud asutamislepingust ja põhikirjast vastuvõtvas liikmesriigis ning koopia asukoha muutmise ettepanekust esitatakse kohase ajavahemiku jooksul registreerimise eest vastutavale asutusele vastuvõtvas liikmesriigis. Nendest dokumentidest piisab, et võimaldada registreerida äriühing vastuvõtvas liikmesriigis. Registreerimise eest vastutav pädev asutus vastuvõtvas liikmesriigis kinnitab, et sisulised ja formaalsed tingimused üleviimiseks on täidetud.

Vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus teavitab registreerimisest viivitamata päritoluliikmesriigi asjaomast asutust. Seejärel kustutab päritoluliikmesriigi asutus äriühingu registrist.

Vastuvõtva liikmesriigi registrisse kandmine ja päritoluliikmesriigi registrist kustutamine avaldatakse. See peab sisaldama vähemalt järgmisi üksikasju:

a)

registreerimise kuupäev;

b)

uus ja endine registrikande number päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi vastavas registris.

Soovitus 5 (töötajate osalus)

Töötajate osalus reguleeritakse vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega.

Siiski ei kohaldata vastuvõtva liikmesriigi õigusakte:

a)

kui vastuvõttev liikmesriik ei paku vähemalt samal tasemel osalust, nagu see toimus äriühingus päritoluliikmesriigis, või

b)

kui vastuvõtva liikmesriigi õigusaktidega ei anta äriühingu teistes liikmesriikides asuvate üksuste töötajatele samasugust võimalust osalusõiguste kasutamiseks nagu sellistel töötajatel on enne registrijärgse asukoha muutmist.

Sellistel juhtudel tuleks kohaldada vastavalt direktiivi 2005/56/EÜ artikli 16 sätteid.

Soovitus 6 (kolmandad osapooled, keda asukoha muutmine puudutab)

Mis tahes äriühingul, mille suhtes on algatatud lõpetamis-, likvideerimis-, maksejõuetus- või maksete peatamise või muu sarnane menetlus, ei ole lubatud võtta ette registrijärgse asukoha piiriülest muutmist ühenduse piires.

Käimasoleva kohtu- või haldusmenetluse tähenduses, mida alustati enne registrijärgse asukoha muutmist, käsitatakse äriühingut nii, nagu tema registrijärgne asukoht oleks päritoluliikmesriigis.


(1)  Esimene nõukogu 9. märtsi 1968. aasta direktiiv 68/151/EMÜ tagatiste kooskõlastamise kohta, mida liikmesriigid äriühingu liikmete ja kolmandate isikute huvide kaitseks EMÜ asutamislepingu artikli 58 teises lõigus tähendatud äriühingutelt nõuavad, et muuta sellised tagatised ühenduse kõigis osades võrdväärseteks (EÜT L 65, 14.3.1968, lk 8).


Top