EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/233E/02

PROTOKOLL
Neljapäev, 13. oktoober 2005

OJ C 233E , 28.9.2006, p. 12–137 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 233/12


PROTOKOLL

(2006/C 233 E/02)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Janusz ONYSZKIEWICZ

asepresident

1.   Istungi algus

Istung algas kell 09.00.

Sõna võttis Kathy Sinnott, kes palus lühikest sõnavõttu, kuna asepresident ei andnud talle eelmisel päeval sõna päevakorra esimese muudatuse teemal (Martin Schulzi taotlus) (12.10.2005 protokolli punkt 11), kuigi Nigel Farage oli loobunud oma sõnavõtust pr Sinnotti kasuks.

Asepresident andis loa üheminutiliseks sõnavõtuks.

Kathy Sinnott võttis sõna fraktsiooni IND/DEM nimel.

2.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1)

nõukogu ja komisjon:

ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse rändestatistika ja rahvusvahelise kaitse kohta (KOM(2005)0375 - C6-0279/2005 - 2005/0156(COD));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: LIBE

 

nõuandvad komisjonid: AFET, DEVE, EMPL, FEMM

assigneeringute ümberpaigutamise DEC 35/2005 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2005)1189 -C6-0310/2005 - 2005/2180(GBD));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

assigneeringute ümberpaigutamise DEC 37/2005 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2005)1191 -C6-0313/2005 - 2005/2181 (GBD));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa liidu liikmesriikide vahelise politsei-koostöö parandamist eelkõige sisepiiridel ja millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni (KOM(2005)0317 - C6-0314/2005 - 2005/0131(CNS));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: LIBE

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsusteid 2001/507/EÜ ja 2001/509/EÜ eesmärgiga muuta protekteeritud rehve käsitlevad ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjad 109 ja 108 kohustuslikuks (09916/2005 - C6-0315/2005 - 2004/0271(AVC));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: INTA

 

nõuandvad komisjonid: ENVI, TRAN

assigneeringute ümberpaigutamise DEC 36/2005 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2005)1190 - C6-0316/2005 - 2005/2182(GBD));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühenduse ühinemise kohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjaga nr 55 autorongide mehaaniliste haakeseadiste osade tunnustamist käsitlevate sätete kohta (11233/2005 - C6-0317/2005 - 2005/0002(AVC));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: INTA

 

nõuandev komisjon: TRAN

2)

parlamendi komisjonid:

raport sisserändajate lõimimise kohta Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil (2004/2267(INI)) - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör Portas Miguel (A6-0243/2005);

raport hariduse kui Lissaboni protsessi nurgakivi kohta (2004/2272(INI)) - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör Bono Guy (A6-0245/2005).

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel (KOM(2004)0642 - C6-0142/2004 -2004/0239(COD)) - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör Novak Ljudmila (A6-0261/2005);

* raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega käsitletakse Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 (KOM(2005)0086 - C6-0094/2005 - 2005/0014(CNS)) - kalanduskomisjon.

Raportöör Chmielewski Zdzisław Kazimierz (A6-0265/2005);

* teine raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2759/75, (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1255/1999 ja (EÜ) nr 2529/2001 erandlike turutoetusmeetmete suhtes (KOM(2004)0712 - C6-0220/2004 - 2004/0254(CNS)) - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör Busk Niels (A6-0266/2005);

* raport komisjoni määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1653/2004 seoses täitevasutuste peaarvepidajate ametikohtadega, eelnõu kohta (SEK(2005)0658 - C6-0182/2005 -2005/0903(CNS)) - eelarvekontrollikomisjon.

Raportöör: Fazakas Szabolcs (A6-0271/2005);

raport linnadimensiooni kohta laienemise kontekstis (2004/22 5 8(INI)) - regionaalarengukomisjon.

Raportöör Beaupuy Jean Marie (A6-0272/2005);

raport naiste ja vaesuse kohta Euroopa Liidus (2004/2217(INI)) - naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon.

Raportöör Zäborskä Anna (A6-0273/2005);

* raport ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomise kohta euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (KOM(2005)0127 [01] - C6-0114/2005 - 2005/0029(CNS)) - kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör Diaz de Mera Garcia Consuegra Agustin (A6-0274/2005);

* raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomise kohta euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) ja pikendatakse selle kehtivust, ning millega laiendatakse selle kohaldamis-ala mitteosalevatele liikmesriikidele (KOM(2005)0127 [02] - C6-0115/2005 - 2005/0030(CNS)) -kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör Diaz de Mera Garcia Consuegra Agustin (A6-0275/2005);

***I raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtesta-takse kaasnevad meetmed suhkruprotokolliga ühinenud riikide jaoks, keda mõjutab ELi suhkruturu korralduse reform (KOM(2005)0266 - C6-0210/2005 - 2005/0117(COD)) - arengukomisjon.

Raportöör Lehideux Bernard (A6-0281/2005);

raport Vladimir Železnýlt puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2004/2173(IMM)) - õigusasjade komisjon.

Raportöör Berger Maria (A6-0289/2005);

raport Vladimir Železnýlt puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2005/2010(IMM)) - õigusasjade komisjon.

Raportöör Berger Maria (A6-0290/2005);

raport Vladimir Železnýlt puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2005/2011(IMM)) - õigusasjade komisjon.

Raportöör Berger Maria (A6-0291/2005).

3.   Linnadimensioon laienemise kontekstis (arutelu)

Raport linnadimensiooni kohta laienemise kontekstis [2004/2258(INI)] - regionaalarengukomisjon.

Raportöör: Jean Marie Beaupuy (A6-0272/2005).

Jean Marie Beaupuy tutvustas raportit.

Sõna võttis Danuta Hübner (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Rolf Berend fraktsiooni PPE-DE nimel, Constanze Angela Krehl fraktsiooni PSE nimel, Alfonso Andria fraktsiooni ALDE nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel, Luca Romagnoli (frakt-sioonilise kuuluvuseta), Konstanttaos Hatzidakis, Richard Falbr, Sarah Ludford, Mieczysław Edmund Janowski, James Hugh Allister, Jan Olbrycht, Stavros Arnaoutakis, Alessandro Battilocchio ja Francesco Musotto.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

asepresident

Sõna võtsid: Gábor Harangozó, Oldřich Vlasák, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexander Stubb, Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber ja Danuta Hübner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 8.6.

4.   Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarud * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega käsitletakse Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 [KOM(2005)0086 - C6-0094/2005 - 2005/0014(CNS)] - kalanduskomisjon.

Raportöör: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0265/2005).

Sõna võttis Joe Borg (komisjoni liige).

Zdzisław Kazimierz Chmielewski tutvustas raportit.

Sõna võtsid: Czesław Adam Siekierski fraktsiooni PPE-DE nimel, Hetaz Kindermann fraktsiooni PSE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jeffrey Titford fraktsiooni IND/DEM nimel, Sylwester Chruszcz ja Joe Borg.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 6.6.

(Istung katkestati hääletuse ajaks kell 10.50 ja see jätkus kell 11.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ingo FRIEDRICH

asepresident

5.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Sõna võttis Philip Bushill-Matthews, kes meenutas oma 29. septembri 2005 sõnavõttu seoses nõukogule eraldatud infotunni kellaajast mittekinnipidamisega nõukogu poolt (29.9.2005 protokolli punkt 5) ja väljendas kahetsust, et ei ole ikka veel saanud nõukogu kirjalikku vastust. Ta palus, et järgmisel osaistungjärgul nõukogu mitte ainult ei selgitaks viivitust, vaid ka vabandaks. (Asepresident vastas talle, et parlamendi president on juba edastanud nõukogule kritiseeriva kirja).

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

6.   Hääletused

Hääletuse üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletus jne) on esitatud protokolli I lisas.

6.1.   Täitevasutuste peaarvepidajate ametikohad * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport komisjoni määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) 1653/2004 seoses täitevasutuste peaarvepidajate ametikohtadega, eelnõu kohta [SEK(2005)0658 - C6-0182/2005 - 2005/0903(CNS)] - eelarvekont-rollikomisjon.

Raportöör: Szabolcs Fazakas (A6-0271/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0370)

6.2.   Erandlikud turutoetusmeetmed * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Teine raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2759/75, (EMU) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1255/1999 ja (EÜ) nr 2529/2001 erandlike turutoetusmeetmete suhtes [KOM(2004)0712 - C6-0220/2004 -2004/0254(CNS)] - põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon.

Raportöör: Niels Busk (A6-0266/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0371)

6.3.   Programmi PERIKLES kehtivuse pikendamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomise kohta euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) ja pikendatakse selle kehtivust [KOM(2005)0127 — C6-0114/2005 — 2005/0029(CNS)] — kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0274/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0372)

6.4.   Programmi PERIKLES kohaldamisala laiendamine mitteosalevatele liikmesriikidele * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomise kohta euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) ja pikendatakse selle kehtivust, ning millega laiendatakse selle kohaldamisala mitteosalevatele liikmesriikidele [KOM(2005)0127 — C6-0115/2005 — 2005/0030(CNS)] — kodanike õiguste, justüts- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A6-0275/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0373)

6.5.   ELi ja Šveitsi vahelised lepingud: 1. esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramine, 2. Schengeni aquis' * (kodukorra artikkel 131) (lõpphääletus)

Raport

1.

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vaheline leping liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta [13049/2004 — KOM(2004)0593 —C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS)]

2.

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi osalemise kohta Schengeni aquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises [13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 —2004/0199(CNS)] [A6-0201/2005 — 2004/0200(CNS)] — kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon.

Raportöör: Timothy Kirkhope (A6-0201/2005).

Arutelu toimus 6.7.2005(06.7.2005 protokolli punkt 13).

Muudatusettepanekud ja otsuste ettepanekud võeti vastu 7.7.2005(7.7.2005 protokolli punkt 9.3).

Küsimus saadeti vastavalt kodukorra artikli 5 3 lõikele 2 tagasi vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks.

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 5)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT 1

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0374)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT 2

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0375)

6.6.   Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarud * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega käsitletakse Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 [KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS)] — kalanduskomisjon.

Raportöör: Zdzisław Kazimierz Chmielewski (A6-0265/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0376)

6.7.   Taotlus võtta Vladimir Železnýlt puutumatus (esimene taotlus) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport taotluse kohta võtta Vladimír Železnýlt puutumatus [2004/2173(IMM)] — õiguskomisjon.

Raportöör: Maria Berger (A6-0289/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 7)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0377)

6.8.   Taotlus võtta V. Železnýlt puutumatus (teine taotlus) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport taotluse kohta võtta V. Železnýlt puutumatus [2005/2010(IMM)] — õiguskomisjon.

Raportöör: Maria Berger (A6-0290/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 8)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0378)

6.9.   Taotlus võtta V. Železnýlt puutumatus (kolmas taotlus) (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Raport taotluse kohta võtta V. Železnýlt puutumatus [2005/2011 (IMM)] — õigusasjade komisjon.

Raportöör: Maria Berger (A6-0291/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 9)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P6_TA(2005)0379)

6.10.   Euroopa koostöö kõrghariduse kvaliteedi tagamisel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel [KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD)] — kultuuri-ja hariduskomisjon.

Raportöör: Ljudmila Novak (A6-0261/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2005)0380)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2005)0380)

6.11.   ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaated (hääletus)

Raport Euroopa Liidu ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta [2005/2015(INI)] — rahvusvahelise kaubanduse komisjon.

Raportöör: Caroline Lucas (A6-0262/2005).

Arutelu toimus 29.9.2005(29.9.2005 protokolli punkt 5 ja 29.9.2005 protokolli punkt 14).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0381)

Hääletust puudutavad sõnavõtud:

Ignasi Guardans Cambó fraktsiooni ALDE nimel esitas muudatusettepaneku 3 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

Daniel Caspary fraktsiooni PPE-DE nimel esitas muudatusettepanekute 12 ja 14 kohta suulised muudatusettepanekud (mõlemad suulised muudatusettepanekud võeti vastu);

asepresident märkis, et Alessandra Mussolini puudumise tõttu ei saa esitada tema suulist muudatusettepanekut, millega ta soovis lisada lõike 46 (uus).

7.   Tervitus

President tervitas parlamendi nimel Hiina delegatsiooni liikmeid ja selle juhti Wang Yingfani, kes viibisid külaliste loožis.

Sõna võttis Frank Vanhecke seoses nimetatud delegatsiooni koosseisuga.

8.   Hääletused (jätkamine)

8.1.   Iraan (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0536/2005, B6-0537/2005, B6-0538/2005, B6-0539/2005, B6-0543/2005 ja B6-0546/2005.

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0536/2005

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0537/2005

(asendades B6-0537/2005, B6-0538/2005, B6-0539/2005 ja B6-0546/2005),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Michael Gahler ja Jana Hybášková fraktsiooni PPE-DE nimel;

Véronique De Keyser, Pasqualina Napoletano ja Lilli Gruber fraktsiooni PSE nimel;

Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;

Romano Maria La Russa, Ģirts Valdis Kristovskis ja Gintaras Didžiokas fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0372)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel esitas lõike 14 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu;

Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel esitas suulise muudatusettepaneku lisada lõige 20 a (uus), mis võeti vastu.

(Resolutsiooni ettepanek B6-0543/2005 muutus kehtetuks.)

8.2.   Olukord Etioopias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0540/2005, B6-0541/2005, B6-0542/2005, B6-0544/2005 ja B6-0545/2005.

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0540/2005

(asendades B6-0540/2005, B6-0541/2005, B6-0542/2005, B6-0544/2005 ja B6-0545/2005),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Anders Wijkman, Valdis Dombrovskis, Michael Gahler, Mario Mantovani ja Rainer Wieland fraktsiooni PPE-DE nimel;

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser ja Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni PSE nimel;

Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel;

Margrete Auken ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Luisa Morgantini ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Ģirts Valdis Kristovskis ja Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2005)0373)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Anders Wijkman esitas lõigete 1, 7, 8, 14 a (uus), 15, põhjenduse G a (uus), põhjenduse G b (uus) ja põhjenduse H kohta suulised muudatusettepanekud (kõik nimetatud suulised muudatusettepanekud võeti vastu);

Fiona Hall esitas suulise muudatusettepaneku lisada lõike 2 järele uus lõige, mis võeti vastu;

Hannes Swoboda seoses hääletuse läbiviimisega.

8.3.   Haridus kui Lissaboni protsessi nurgakivi (hääletus)

Raport hariduse kui Lissaboni protsessi nurgakivi kohta [2004/2272(INI)] — kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Guy Bono (A6-0245/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0374)

8.4.   Sisserändajate lõimimine Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil (hääletus)

Raport sisserändajate lõimimise kohta Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil [2004/2267(INI)] — kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Miguel Portas (A6-0243/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0375)

8.5.   Tsirkus kultuuri lahutamatu osana (hääletus)

Raport tsirkuse kui Euroopa kultuuri lahutamatu osa uute väljakutsete kohta [2004/2266(INI)] — kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Doris Pack (A6-0237/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0376)

Hääletust puudutavad sõnavõtud

Michael Cashman seoses põhjenduse F hääletusega ja Christopher Beazley seoses eelmise sõnavõtuga.

8.6.   Linnadimensioon laienemise kontekstis (hääletus)

Raport linnadimensiooni kohta laienemise kontekstis [2004/2258(INI)] — regionaalarengukomisjon.

Raportöör: Jean Marie Beaupuy (A6-0272/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0377)

8.7.   Naised ja vaesus Euroopa Liidus (hääletus)

Raport naiste ja vaesuse kohta Euroopa Liidus [2004/2217(INI)] - naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon.

Raportöör: Anna Záborská (A6-0273/2005).

(antud häälte enamus)

(üksikasjalikud hääletustulemused: I lisa, punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2005)0378)

9.   Hääletuse kohta selgituste andmine

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Miguel Portas - A6-0243/2005

Andreas Mölzer, Frank Vanhecke ja Philip Claeys

Raport: Jean Marie Beaupuy - A6-0272/2005

Carlo Fatuzzo

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0637/2005: Iraan

Charles Tannock

10.   Hääletuse parandused

Hääletuse parandused on toodud veebilehel “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa II “Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

11.   Parlamendi koosseis

Wojciech Wierzejski teatas presidendile 4. oktoobri 2005. aasta kirjas, et ta valiti Poola parlamendi liikmeks alates 19. oktoobrist 2005. Kuna vastavalt esindajate otsest ja üldist Euroopa Parlamenti valimist käsitleva akti artikli 7 lõikele 2 ei saa seda ametit ühitada Euroopa Parlamendi liikme ametiga, paluti parlamendil märkida nimetatud ametikoha vabaksjäänust alates 19. oktoobrist 2005.

12.   Teatud dokumente puudutavad otsused

Saatmine parlamendi komisjonidesse

JURI komisjon

Ühenduse tarbijakaitse valdkonna tegevusprogramm (2007-2013) (KOM(2005)0115 [02] -C6-0225/2005 - 2005/0042B(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: IMCO

 

nõuandvad komisjonid: BUDG, ENVI, JURI

13.   Ühe- ja kaheeuroste pangatähtede kasutuselevõtmine (kirjalik deklaratsioon)

Amalia Sartori esitatud kirjalik deklaratsioon 38/2005 ühe- ja kaheeuroste pangatähtede kasutuselevõtmise kohta oli 13.10.2005 kogunud enamuse parlamendiliikmete allkirjad ning edastatakse vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega 25.10.2005 istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P6_TA(2005)0399).

14.   Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.

15.   Järgmise osaistungjärgu toimumise ajakava

Järgmine osaistungjärk toimub 24.-27.10.2005.

16.   Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.15.

Julian Priestley

peasekretär

Josep Borrell Fontelles

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wijkman, Wise, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Vaatlejad

Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Iacob Ridzi Monica Maria, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Shouleva Lydia, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


I LISA

HÄÄLETUSTE TULEMUSED

Lühendite ja sümbolite selgitus

+

vastu võetud

-

tagasi lükatud

kehtetuks muutunud

tagasi

tagasi võetud

NH (..., ..., ...)

nimeline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

EH (..., ..., ...)

elektrooniline hääletus (poolt, vastu, erapooletuid)

osa

hääletus osade kaupa

eraldi

hääletus eraldi

me

muudatusettepanek

KME

kompromissmuudatusettepanek

VO

vastav osa

ÜME

ülimuslik muudatusettepanek

=

identsed muudatusettepanekud

§

lõige

art

artikkel

põhj

põhjendus

RE

resolutsiooni ettepanek

RÜE

resolutsiooni ühisettepanek

SH

salajane hääletus

1.   Täitevasutuste peaarvepidajate ametikohad *

Raport: Szabolcs FAZAKAS (A6-0271/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

2.   Erandlikud turutoetusmeetmed *

II raport: Niels BUSK (A6-0266/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

3.   Programmi PERIKLES kehtivuse pikendamine *

Raport: Agustin DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA (A6-0274/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

4.   Programmi PERIKLES kohaldamisala laiendamine mitteosalevatele liikmesriikidele *

Raport: Agustín DIAZ DE MERA GARCIA CONSUEGRA (A6-0275/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

5.   ELi ja Šveitsi vahelised lepingud: 1. Esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramine, 2. Schengeni aquis *

Raport: Timothy KIRKHOPE (A6-0201/2005) (lõpphääletus)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Varjupaigataotluse läbivaatamine

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon (tervikhääletus)

 

+

 

Schengeni aquis

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon (tervikhääletus)

 

+

 

Muudatusettepanekud ja muudetud ettepanek võeti vastu 7.7.2005. Õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku hääletus lükati edasi.

6.   Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarud *

Raport: Zdzisław Kazimierz CHMIELEWSKI (A6-0265/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

7.   Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet (esimene taotlus)

Raport: Maria BERGER (A6-0289/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

8.   Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet (teine taotlus)

Raport: Maria BERGER (A6-0290/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

9.   Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet (kolmas taotlus)

Raport: Maria BERGER (A6-0291/2005)

Teema

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

tervikhääletus

 

+

 

10.   Euroopa koostöö kõrghariduse kvaliteedi tagamisel ***I

Raport: Ljudmila NOVAK (A6-0261/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

vastutava komisjoni me-d “kompromisside kogum”

16-33

komisjon

 

+

 

hääletus: muudetud ettepanek

 

+

 

hääletus: õigusloomega seotud resolutsioon

 

+

 

Muudatusettepanekud 1 kuni 15 võeti tagasi.

11.   ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaated

Raport: Caroline LUCAS (A6-0262/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH- märkused

§ 1

7

GUE/NGL

NH

-

74, 504, 16

pärast § 1

8

GUE/NGL

NH

-

122, 458, 8

pärast § 7

3

ALDE

osa

 

 

1

+

muudetud suuliselt

2

-

 

§ 12

9

GUE/NGL

NH

-

106, 490, 17

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 13

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 15

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 17

11

Verts/ALE

osa

 

 

1

+

 

2/EH

+

325, 282, 10

pärast § 17

4

ALDE

EH

-

147, 459, 7

§ 18

5

Poli Bortone jt

 

+

 

§

originaaltekst

 

 

pärast § 20

12

Verts/ALE

 

+

muudetud suuliselt

13

Verts/ALE

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 23

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 28

14

Verts/ALE

 

+

muudetud suuliselt

§ 29

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 31

10

GUE/NGL

NH

-

193, 387, 32

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 32

15

Verts/ALE

NH

+

345, 266, 11

§ 33

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 34

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 35

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 36

§

originaaltekst

osa/EH

 

 

1

+

532, 88, 7

2

-

100, 502, 13

§ 39

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 40

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 41

§

originaaltekst

NH

+

514, 89, 21

§ 47

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

3

-

 

§ 51

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

pärast § 53

6

Poli Bortone jt

 

-

 

§ 54

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 57

16

Verts/ALE

 

-

 

§

originaaltekst

osa/EH

 

 

1

+

609, 10, 9

2

+

512, 91, 20

§ 59

17

Verts/ALE

 

-

 

§ 70

2

PPE-DE

 

+

 

põhj E

§

originaaltekst

eraldi

+

 

põhj I

1 ÜME

UEN

EH

+

372, 237, 17

põhj P

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

567, 19, 49

Taotlused nimeliseks hääletuseks

Verts/ALE: §-d 36, 41, 57, me 15

PSE: me-d 10, 15 ja lõpphääletus

GUE/NGL: me-d 10, 8, 9 ja 13

Taotlused eraldi hääletuseks

Verts/ALE: §-d 12, 15, 29, 33, 34, 39, 40 ja põhj E

Taotlused eraldi hääletuseks

Verts/ALE

§ 13

1. osa:“kutsub Hiinat üles ... õiglast menetlust”

2. osa:“mis annaks väikeettevõtjatele ... osaleda”

§ 23

1. osa:“kutsub komisjoni üles ... tulevased arengusuunad”

2. osa:“ja tagada ... väljakutsele”

§ 31

1. osa: terve tekst, v.a sõnad “sektorid, mis praegu või tulevikus ... positsioone, ja”

2. osa: need sõnad

§ 35

1. osa:“märgib, et Hiina ... teine kaubanduspartner”

2. osa:“ja et Euroopa ... hiljemalt 2015. aastaks”

§ 51

1. osa:“kutsub komisjon üles ... omaduste tunnustamiseks”

2. osa:“teadlikkuse suurendamiseks ... vastuvõetavaks tunnistamiseks”

§ 54

1. osa: terve tekst, v.a sõnad “ja kaupade hinnatõusu maailmaturul”

2. osa: need sõnad

§ 57

1. osa:“kutsub nõukogu ja komisjoni ... väljatöötamisel”

2. osa:“kutsub Hiinat üles ... Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur”

PSE

põhj P

1. osa:“arvestades, et EL ei saa ... strateegilise tegevusega”

2. osa:“mida siiani pole kahjuks tehtud”

§ 36

1. osa: Text terve tekst, v.a sõnad “eriti üldist soodustuste süsteemi”

2. osa: need sõnad

me 3

1. osa:“kutsub komisjoni üles ... kasutada ei tohi”

2. osa:“eriti mis puudutab tekstiilitööstust”

me 11

1. osa: terve tekst, v.a sõnad “vähemalt mõneks ajaks”

2. osa: need sõnad

me 13

1. osa:“kutsub komisjoni üles ... saadud tulemusi”

2. osa:“kaasa arvatud ... muutmiseks”

PPE-DE, Verts/ALE

§ 47

1. osa:“võtab teadmiseks ... suunatud töötutele” v.a sõna “järkjärguline”

2. osa:“järkjärguline”

3. osa:“kelle arv hakkab ... paratamatult kasvama”

Muud

Ignasi Guardans Cambó esitas fraktsiooni ALDE nimel suulise muudatusettepaneku me 3 kohta:

7 a. kutsub komisjoni üles kehtestama vajalikke meetmeid, et takistada selliste toodete importimist Euroopa Liitu, mille valmistamisel on kasutatud kõrge riskiastmega keemiatooteid, mida Euroopa tootjad Euroopa või riiklike õigusaktide kohaselt kasutada ei tohi, eriti mis puudutab tekstiilitööstust;

Daniel Caspary esitas fraktsiooni PPE-DE nimel suulise muudatusettepaneku me 12 kohta:

20 a. kutsub komisjoni üles jälgima ja korrapäraselt aru andma, millisel määral avaldab Hiina konkurents mõju Eli tööstusharudele, samuti suundumuste kohta ELi alltöövõtu mahu ja ülesehituse osas sektoriti, et hinnata selliste suundumuste positiivset ja negatiivset mõju ja töötada välja asjakohane poliitika neile reageerimiseks;

Daniel Caspary esitas fraktsiooni PPE-DE nimel suulise muudatusettepaneku muudatusettepaneku me 14 kohta (lõige 28):

28. kutsub komisjoni üles ümberpaigutamise temaatika kogu ulatuse paremaks mõistmiseks läbi viima ulatuslikumat jätkupõhist uuringut, mis hõlmaks piisavaid andmekogumisprogramme maksuvabasse sektorisse liikuvate töökohtade osas, maksuvabadusega seotud majanduslike kulude täpset analüüsi (sealhulgas maksutulude vähenemise kohta), andmeid töötajate ümberpaigutamise ja nende uue palgataseme kohta ning analüüsi laiema positiivse ja negatiivse mõju kohta kogukondadele;

12.   Iraan

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0536/2005, 0537/2005, 0538/2005, 0539/2005, 0543/2005 ja 0546/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B5-0536/2005

 

Verts/ALE

 

-

 

resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0537/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE ja UEN)

enne § 1

3

Verts/ALE

 

+

 

§ 1

4/rev

Verts/ALE

NH

-

195, 424, 11

1

UEN

 

-

 

§

originaaltekst

NH

+

519, 83, 25

pärast § 1

5

Verts/ALE

 

tagasi

 

§ 6

9

Verts/ALE

 

+

 

pärast § 6

6

Verts/ALE

osa/EH

 

 

1

+

576, 35, 13

2

+

328, 289, 11

§ 7

§

originaaltekst

NH

+

337, 272, 20

§ 8

§

originaaltekst

NH

+

295, 262, 76

pärast § 8

7

Verts/ALE

NH

-

194, 398, 36

8

Verts/ALE

NH

+

317, 299, 19

§ 9

11

Verts/ALE

 

+

 

§

originaaltekst

 

 

§ 12

2ÜME

UEN

EH

+

346, 253, 31

§

originaaltekst

 

 

§ 13

10

Verts/ALE

 

+

 

pärast § 13

12

Verts/ALE

NH

-

214, 381, 41

§ 14

§

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

§ 16

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

pärast § 20

 

uus tekst

 

+

muudetud suuliselt

pärast põhj F

13

Verts/ALE

 

+

 

pärast põhj G

14

Verts/ALE

 

+

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

499, 43, 89

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0537/2005

 

ALDE

 

 

B6-0538/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-05039/2005

 

PSE

 

 

B6-0543/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0546/2005

 

UEN

 

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

Verts/ALE: me-d 4, 6, 7, 8, § 1 ja lõpphääletus

PPE-DE: § 7, 8 ja lõpphääletus

GUE/NGL: lõpphääletus

Taotlused eraldi hääletuseks

PPE-DE

me 6

1. osa:“kutsub Ameerika ... Iraani vahel”

2. osa:“pakkudes Iraanile julgeolekutagatisi”

ALDE

§ 16

1. osa:“nõuab tungivalt, et Iraani ... alla 18-aastane”

2. osa:“ja seega nõuab, et ... iga 18 aastale”

Muud

Fraktsioon Verts/ALE võttis tagasi muudatusettepaneku 5.

Angelika Beer esitas fraktsiooni Verts/ALE nimel suulise muudatusettepaneku lisada uus lõige pärast lõiget 20:

20 a. kutsub liikmesriikide esindajaid Teheranis esitama Iraani ametivõimudele viivitamatult nõuded, et saada üksikasjalikku teavet Akbar Ganji olukorra kohta ning õigus tema külastamiseks;

Sophia in 't Veld esitas fraktsiooni ALDE nimel suulise muudatusettepaneku lõike 14 kohta:

14. mõistab teravalt hukka alaealistele õigusrikkujatele ja alaealistele mõistetud surmanuhtlused ja nende hukkamise, mis mitmel juhul kujutab endast koristust seksuaalkäitumise ja seksuaalse sättumuse eest mida rahvusvaheliste õiguslike standardite kohaselt ei peeta kuritegudeks, ning kutsub Iraani võime järgima rahvusvaheliselt tunnustatud õiguslikke tagatisi, sealhulgas ka alaealiste suhtes;

13.   Olukord Etioopias

Resolutsiooni ettepanekud: B6-0540/2005, 0541/2005, 0542/2005, 0544/2005 ja 0545/2005

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

Resolutsiooni ühisettepanek RC-B6-0540/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN)

§ 1

 

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

pärast § 2

 

uus tekst

 

+

suuliste muudatusettepanek

§ 7

 

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

§ 8

 

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

pärast § 14

 

uus tekst

 

+

suuline muudatusettepanek

§ 15

 

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

pärast põhj G (G a)

 

uus tekst

 

+

suuline muudatusettepanek

pärast põhj G (G b)

 

uus tekst

 

+

suuline muudatusettepanek

põhj H

 

originaaltekst

 

+

muudetud suuliselt

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa

B6-0540/2005

 

PSE

 

 

B6-0541/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0542/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0544/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0545/2005

 

ALDE

 

 

Muud

Fiona Hall esitas suulise muudatusettepaneku lisada uus lõige pärast lõiget 2:

2 a. tervitaks Etioopia parlamendi poolset kutset Euroopa Parlamendi delegatsioonile Etioopia külastamiseks, et uurida võimalusi uue parlamendi võimekuse loomiseks ja mitmeparteilise demokraatia väljakutsetele vastamiseks;

Anders Wijkman esitas järgmised suulised muudatusettepanekud:

lõike 1 kohta:

1. väljendab tõsist muret selle üle, et valitsuse ja opositsiooni vahel 2. oktoobril 2005 avatud poliitiline dialoog katkestati valitseva erakonna poolt ning soovitab tungivalt kõigil pooltel dialoogi viivitamatult taasalustada ning töötada selle nimel, et hakkaks toimima mitmeparteiline demokraatia koos opositsiooni õiguste täieliku austamisega valitsuse ja valitseva erakonna poolt;

lõike 7 kohta:

7. tervitab asjaolu, et valitsuse keelu tõttu tuhistas opositsioon oma üleskutse 2. oktoobri 2005 massimeeleavaldusele, mis oleks võinud viia tõsiste kokkupõrgeteni;

lõike 8 kohta:

8. palub kõikidel erakondadel töötada poliitilise lahenduse nimel, mis tagaks parlamendi demokraatlikud eelisõigused (välja jäetud);

lõike 14 a (uus) kohta:

14 a. teeb presidendile ülesandeks pöörduda kirjalikult Etioopia parlamendi spiikri poole, väljendades Euroopa Parlamendi tõsist muret opositsiooniliikmetele arvamuse esitamise õiguse andmisest keeldumise üle, seaduseelnõu üle, mis võtab valitud kuid oma kohti mitte vastu võtnud opositsiooni liikmetelt parlamentaarse immuniteedi, ja eelnõu üle, mis pikendab hääletustulemusi eirates kohalike ametivõimude volituste tähtaega, ning nõudes selliste meetmete viivitamatut tagasipööramist kuna need on vastuolus minimaalsete demokraatlike standarditega ning teravdavad veelgi poliitilisi pingeid ja usaldamatust;

lõike 15 kohta:

15. teeb presidendile ülesandeks edastada resolutsioon nõukogule, komisjonile, Etioopia valitsusele , Etioopia parlamendi presidendile, Pan-Aafrika parlamendi presidendile, opositsioonilistele erakondadele ja Aafrika Liidule.

põhjenduse G a (uus) kohta:

G a. tundes muret antidemokraatliku käitumise pärast, mis leidis aset uue parlamendi esimesel korrapärasel istungil, kus oma kohad vastu võtta otsustanud opositsioonilistele parlamendiliikmetele ei antud õigust oma arvamuse esitamiseks;

põhjenduse G b (uus) kohta:

G b. tundes muret uue parlamendi esimese seaduseelnõu pärast, mis võtab parlamentaarse immuniteedi kõigilt valitud parlamendiliikmetelt, kes otsustasid mitte osaleda kogu tegevuses enne kui nende eeltingimused on täidetud ning teise seaduseelnõu vastuvõtmise pärast, mis pikendab Addis Abeba linna ametivõimude volituste tähtaega, eirates sellega linnaelanike hääli, kes hääletasid ühehäälselt opositsiooni poolt;

põhjenduse H kohta:

H. arvestades, et valitsuse ja kahe peamise opositsioonilise erakonna vahel 2. oktoobril 2005 avatud läbirääkimised on katkenud valitseva erakonna keeldumise tõttu leppida kokku mitmeparteilise demokraatia minimaalsete käitamiseeskirjade ning opositsioonide respekteerimise osas;

14.   Haridus kui Lissaboni protsessi nurgakivi

Raport: Guy BONO (A6-0245/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

15.   Sisserändajate lõimimine Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil

Raport: Miguel PORTAS (A6-0243/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

§ 1

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 2

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2/NH

+

543, 71, 12

§ 4

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2/NH

+

541, 58, 21

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: § 2 teine pool ja § 4 teine pool

Taotlused eraldi hääletuseks

IND/DEM

§ 1

1. osa: Kogu tekst v. a sõnad “hoolimata sellest, milline on nende perekonna õiguslik seisund”

2. osa: need sõnad

§ 2

1. osa:“on seisukohal, et ... keelele ja päritolukultuurile”

2. osa:“ning jätkata asjakohaste meetmete riiklikku rahastamist”

PPE-DE

§ 2

1. osa:“on seisukohal, et ... keelele ja päritolukultuurile”

2. osa:“ning jätkata asjakohaste meetmete riiklikku rahastamist”

§ 4

1. osa:“kinnitab, et hariduse ... õppekeele arengut”

2. osa:“eriti kui tegu on vähemuskeelega”

16.   Tsirkus kultuuri lahutamatu osana

Raport: Doris PACK (A6-0237/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH - märkused

§ 1

§

originaaltekst

NH

+

557, 35, 17

põhj F

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2/EH

+

332, 212, 59

3

+

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

Taotlused nimeliseks hääletuseks

IND/DEM: § 1

Taotlused eraldi hääletuseks

ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL

põhj F

1. osa:“arvestades, et oleks soovitav tunnustada klassikalist tsirkust”

2. osa:“sealhulgas etteasteid loomadega”

3. osa:“Euroopa kultuuri osana”

17.   Linnadimensioon laienemise kontekstis

Raport: Jean Marie BEAUPUY (A6-0272/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH — märkused

§ 2

1 ÜME

PSE

 

-

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

NH

+

540, 29, 36

Taotlused nimeliseks hääletuseks

PPE-DE: lõpphääletus

18.   Naised ja vaesus Euroopa Liidus

Raport: Anna ZABORSKA (A6-0273/2005)

Teema

Me nr

Esitaja

NH jne

Hääletus

NH/EH — märkused

pärast § 2

5

GUE/NGL

 

-

 

pärast § 5

1

PSE

EH

-

283, 294, 16

pärast § 6

3

Verts/ALE

EH

-

256, 312, 16

§ 7

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 10

§

originaaltekst

eraldi

-

 

pärast § 18

6

GUE/NGL

EH

+

298, 266, 13

§ 20

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 21

7

GUE/NGL

EH

-

281, 291, 5

§ 24

8

GUE/NGL

EH

+

306, 255, 5

§ 28

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

§ 29

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

§ 30

§

originaaltekst

eraldi

+

 

§ 31

4

Verts/ALE

 

-

 

§ 34

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

-

 

3

+

 

viide 5

§

originaaltekst

eraldi

-

 

põhj B

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2

+

 

põhj G

§

originaaltekst

eraldi

+

 

põhj H

§

originaaltekst

osa

 

 

1

+

 

2/EH

-

244, 304, 8

põhj J

§

originaaltekst

eraldi

-

 

põhj S

2

Verts/ALE

 

-

 

põhj T

§

originaaltekst

eraldi

+

 

hääletus: resolutsioon (terviktekst)

 

+

 

Taotlused eraldi hääletuseks

GUE/NGL

§ 28

1. osa: Kogu tekst v. a sõnad “ja suurtele peredele”

2. osa: need sõnad

ALDE

põhj B

1. osa:“arvestades, et on ... kaitsta väärikust”

2. osa:“nii idas kui ka läänes”

põhj H

1. osa:“arvestades, et liikmesriikides ... eelkõige naisi”

2. osa:“kes on esimesena ... tunnustamise poole üldiselt”

§ 29

1. osa:“kutsub liikmesriike üles ... eelarvamuste tõttu vaesuses”

2. osa:“arvab lisaks ka ... rasestumise vältimisel”

§ 34

1. osa:“tervitab selliste valitsusväliste organisatsioonide”

2. osa:“nagu Caritas ... nagu EAPN”

3. osa:“algatusi, kes pikaajaliselt ... elanikkonnakihtide abistamisega”

Taotlused eraldi hääletuseks

ALDE: viide 5, põhj G, J ja T ning § 7, 10, 20 ja 30


II LISA

NIMELISE HÄÄLETUSE TULEMUSED

1.   Kohalolijad

Poolt: 359

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Bonino, Bowles, Budreikaitė, Busk, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Oviir, Polfer, Resetarits, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guidoni, Henin, Kaufmann, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Musacchio, Pafilis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Piotrowski, Sinnott

NI: Bělohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Belet, Berend, Böge, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Evans Jonathan, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomółka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lombardo, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Montoro Romero, Musotto, Novak, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pīks, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Posselt, Purvis, Rack, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Tajani, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, van den Burg, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Guy-Quint, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Panzeri, Poignant, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Siwiec, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tarabella, Titley, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Westlund, Wynn, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Zīle

Verts/ALE: Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, Horáček, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Romeva i Rueda, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel

Vastu: 13

ALDE: De Sarnez, Koch-Mehrin, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Lundgren, Wise

NI: Helmer

PPE-DE: Fatuzzo, Ferber

PSE: Bullmann, Lehtinen, Leichtfried

Erapooletuid: 49

ALDE: Pannella

GUE/NGL: Krarup, Wurtz

IND/DEM: Bloom, Clark, Farage, Knapman, Pęk, Titford, Whittaker

NI: Bobošíková, Gollnisch, Lang, Martinez

PPE-DE: Atkins, Bauer, Bowis, Bradbourn, Chichester, Dionisi, Eurlings, Herranz García, Karas, Konrad, Mayer, Nicholson, Oomen-Ruijten, Quisthoudt-Rowohl, Rübig, Šťastný, Thyssen, Wieland, Wuermeling, Zaleski

PSE: Bösch, Bono, Bourzai, Kindermann, Myller, Piecyk, Prets, Skinner, Walter, Weber Henri

Verts/ALE: van Buitenen, Hudghton, Lucas, Onesta, Rühle

2.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 74

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Novak

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Casaca, Castex, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Guy-Quint, Hazan, Hegyi, Moscovici, Muscat, Patrie, Pittella, Reynaud, Roure, Szejna, Tarabella, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Vastu: 504

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carello, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Hänsch, Hámon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Erapooletuid: 16

ALDE: Alvaro, Toia

GUE/NGL: de Brún, Krarup, Liotard, McDonald, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

PSE: Gröner

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Vastu: Alexander Stubb

3.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 122

ALDE: Maaten, Manders, Mulder, Resetarits

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Zapałowski

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Millán Mon

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Casaca, Castex, Cottigny, Désir, Ferreira Anne, Fruteau, Gomes, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Lienemann, Moscovici, Muscat, Paasilinna, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Weiler

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Vastu: 458

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Malmström, Matsakis, Morillon, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Goudin, Karatzaferis, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jarzembowski, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Gröner, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Erapooletuid: 8

ALDE: Alvaro, Chiesa, Toia

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Speroni

PSE: Ferreira Elisa

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Poolt: Jens-Peter Bonde

Vastu: Francisco José Millán Mon, Lívia Járóka

4.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 106

ALDE: Sbarbati

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Belohorská, Helmer, Martin Hans-Peter

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, van den Burg, Carlotti, Castex, Cottigny Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Guy-Quint, Hamon, Hazan, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Moscovici, Muscat, Pahor, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Tarabella, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Ždanoka

Vastu: 490

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Hänsch, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Paasilinna, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Erapooletuid: 17

ALDE: Alvaro, Chiesa, Toia

NI: Baco, Claeys, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PSE: Fazakas

Verts/ALE: van Buitenen

5.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 193

ALDE: Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Chiesa, Cornillet, Degutis, Toia

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Zapałowski

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Carlotti, Casaca, Castex, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, Désir, Dobolyi, Douay, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, Gebhardt, Gomes, Gröner, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hughes, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Moscovici, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Roure, Sacconi, Scheele, Stockmann, Szejna, Tarabella, Tarand, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Xenogiannakopoulou

UEN: Didžiokas, Pavilionis, Pirilli, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 387

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Davies, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martin, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Díez González, Dührkop Dührkop, Ettl, Evans Robert, Falbr, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Gruber, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Jöns, Jørgensen, Kinnock, Kristensen, Liberadzki, Locatelli, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Obiols i Germà, Riera Madurell, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Tabajdi, Thomsen, Titley, Valenciano Martínez-Orozco, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Auken

Erapooletuid: 32

ALDE: Alvaro, Busk, Ek

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Louis, Speroni

NI: Baco, Belohorská, Kozlík, Mote

PSE: Barón Crespo, De Vits, El Khadraoui, Gierek, Golik, Grabowska, Grech, Hänsch, Koterec, Lavarra, Muscat, Panzeri, Pittella, Swoboda, Vincenzi, Zani

UEN: Fotyga, Janowski, Libicki, Roszkowski

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Vastu: Jamila Madeira, Poul Nyrup Rasmussen

6.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 345

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Coûteaux, Goudin, Louis, Sinnott

NI: Battilocchio, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Becsey, Goepel, Korhola, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 266

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomółka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

UEN: Crowley

Erapooletuid: 11

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Železný

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PSE: Liberadzki

UEN: Krasts, Kristovskis, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

7.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 532

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Gomółka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Isler Béguin, Lipietz

Vastu: 88

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kilroy-Silk, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Vatanen

PSE: Goebbels, Lienemann

UEN: La Russa

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 7

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

8.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 100

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Guardans Cambó, Harkin, in 't Veld, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kulakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Sinnott, Speroni

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi

PPE-DE: Gutiérrez-Cortines

PSE: Hazan, Schapira, Scheele, Szejna, Tzampazi

UEN: Camre, Foglietta

Vastu: 502

ALDE: Jäätteenmäki, Jensen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Lundgren, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Helmer, Kilroy-Silk

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber

Erapooletuid: 13

IND/DEM: Coûteaux, Louis

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Kozlík, Mote, Vanhecke

PPE-DE: Korhola, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

9.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 514

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Giertych, Lundgren, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Vastu: 89

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk

PSE: Beňová, Rouček

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 21

IND/DEM: Bonde, Coûteaux, Goudin, Louis

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Schenardi, Vanhecke

Verts/ALE: van Buitenen

10.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 609

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 10

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk

Erapooletuid: 9

IND/DEM: Coûteaux, Goudin

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík, Mote

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

11.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 512

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Letta, Ludford, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Pflüger

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Verts/ALE: Beer, Jonckheer

Vastu: 91

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyílides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PSE: Christensen, Hedh, Hedkvist Petersen, Jørgensen, Kristensen, Napoletano, Rasmussen, Segelström, Thomsen, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 20

IND/DEM: Coûteaux, Goudin

NI: Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

12.   Lucase raport A6-0262/2005

Poolt: 567

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: de Brún, Liotard, McDonald, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Belder, Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 19

GUE/NGL: Henin, Pafilis

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

Verts/ALE: Auken

Erapooletuid: 49

ALDE: Bowles, Manders, Samuelsen

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Železný

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PSE: Lienemann

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Poolt: Joel Hasse Ferreira

13.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 195

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Bonsignore, del Castillo Vera, Hökmark, Konrad, Landsbergis, Pleštinská, Wijkman

PSE: Arif, Berès, Bono, Bourzai, Carlotti, Castex, Corbett, Cottigny, Désir, Douay, Ferreira Anne, Fruteau, Gomes, Hamon, Hazan, Koterec, Lavarra, Le Foll, Lienemann, Martin David, Moscovici, Patrie, Poignant, Reynaud, Roure, Szejna, Tarand, Trautmann, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri

UEN: Kristovskis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 424

ALDE: Chiesa, Onyszkiewicz, Starkevičiūtė, Takkula

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro, Henin, Pafilis

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Zapałowski, Železný

NI: Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Castiglione, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Rasmussen, Riera Madurell, Rouček, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Thomsen, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Erapooletuid: 11

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kozlík

PPE-DE: Cederschiöld

UEN: Krasts

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Vastu: Richard Corbett, Charlotte Cederschiöld, Gunnar Hökmark, Anders Wijkman

14.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 519

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Masiel, Romagnoli, Schenardi

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Vastu: 83

ALDE: Chiesa

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Mote

PPE-DE: Becsey, Gutiérrez-Cortines, Jordan Cizelj, Kaczmarek

PSE: Cercas, Hasse Ferreira, Masip Hidalgo, Pittella, Riera Madurell, Titley, Valenciano Martínez-Orozco

UEN: Aylward, Fotyga

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Erapooletuid: 25

GUE/NGL: Adamou, Flasarová, Pafilis, Triantaphyllides

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren

NI: Allister, Baco, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rutowicz, Vanhecke

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Poolt: Romana Jordan Cizelj

15.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 576

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Sinnott, Speroni, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Roszkowski, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 35

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Krasts, Ó Neachtain, Ryan

Erapooletuid: 13

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Goudin, Louis, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis

UEN: Pirilli, Zīle

Verts/ALE: van Buitenen

16.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 328

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Speroni

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Deva, Fatuzzo, Florenz, Gutiérrez-Cortines, Konrad, Korhola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 289

ALDE: Deprez, Nicholson of Winterbourne, Ries, Takkula

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Pęk, Rogalski, Sinnott, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Erapooletuid: 11

IND/DEM: Goudin, Louis, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Goebbels

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Poolt: Carl Schlyter

17.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 337

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: de Grandes Pascual, Jeggle

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grabowska, Grech, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 272

ALDE: Deprez, Nicholson of Winterbourne

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Kilroy-Silk, Martinez, Masiel, Romagnoli, Rutowicz, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Berès, Berlinguer, van den Burg, Casaca, Gröner, Hazan, Rouček, Roure, dos Santos, Vincenzi

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Libicki, Musumeci, Roszkowski, Zīle

Erapooletuid: 20

ALDE: Onyszkiewicz

GUE/NGL: Guerreiro, Pafìlis

IND/DEM: Borghezio, Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Mölzer, Schenardi

PPE-DE: Landsbergis

UEN: Kristovskis, Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Poolt: Pervenche Berès, Martine Roure

18.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 295

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis

PPE-DE: Fatuzzo

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Vastu: 262

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: van den Burg, Casaca, dos Santos, Vincenzi

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Pirilli, Roszkowski

Erapooletuid: 76

GUE/NGL: Adamou, de Brún, Flasarová, Henin, Kohlíček, McDonald, Maštálka, Pafilis, Pflüger, Strož, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Lundgren

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Landsbergis

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Krasts, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Hääletuse parandused

Vastu: Hans-Peter Martin

19.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 194

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Dimitrakopoulos, Hannan, Heaton-Harris, Toubon

PSE: Berlinguer, Berman, Bullmann, van den Burg, Casaca, Christensen, De Vits, Gebhardt, Glante, Grabowska, Haug, Jöns, Jørgensen, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuhne, Lavarra, Liberadzki, McAvan, Pahor, Panzeri, Piecyk, Rapkay, Rasmussen, dos Santos, Stockmann, Szejna, Van Lancker, Walter, Weber Henri, Weiler

UEN: Camre, Fotyga, Janowski, Roszkowski

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 398

GUE/NGL: Adamou, Kohlíček, Strož, Triantaphyllides

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Sinnott, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Bösch, Bono, Bourzai, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Goebbels, Golik, Gomes, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kuc, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Lienemann, Locatelli, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Patrie, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Westlund, Whitehead, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Ryan, Tatarella, Zīle

Erapooletuid: 36

GUE/NGL: Flasarová, Henin, Pafilis, Pflüger, Wagenknecht

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Louis, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Gklavakis, Kamall, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

20.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 317

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Tomczak

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 299

ALDE: Deprez, Morillon, Takkula

GUE/NGL: Kohlíček, Strož

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Grabowski, Krupa, Louis, Pęk, Rogalski, Sinnott, Speroni, Titford, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Casaca, dos Santos

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Zīle

Erapooletuid: 19

ALDE: Ries

GUE/NGL: Adamou, Flasarová, Henin, Pafilis, Pflüger, Triantaphyllides, Wagenknecht

IND/DEM: Goudin, Knapman, Lundgren, Piotrowski

NI: Baco, Belohorská, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Landsbergis, Wijkman

Verts/ALE: van Buitenen

21.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 214

ALDE: Chiesa, Guardans Cambó, Resetarits, Van Hecke

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Brepoels, Rack

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bono, Bourzai, Bullmann, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hamon, Harangozó, Haug, Hazan, Hegyi, Herczog, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Lambrinidis, Lavarra, Leichtfried, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Myller, Napoletano, Paasilinna, Pahor, Patrie, Piecyk, Pittella, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Weber Henri, Whitehead, Xenogiannakopoulou, Zani, Zingaretti

UEN: Muscardini

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 381

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Hall, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Sinnott, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Kilroy-Silk, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolásik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventee, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Bösch, Casaca, Correia, Díez González, Falbr, Fernandes, Ferreira Elisa, Gierek, Hänsch, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Hughes, Jöns, Kuc, Kuhne, Le Foll, Lehtinen, Madeira, Maňka, Masip Hidalgo, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Muscat, Panzeri, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Sakalas, dos Santos, Schapira, Siwiec, Sornosa Martínez, Stockmann, Szejna, Tarabella, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Yañez-Barnuevo García

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Erapooletuid: 41

ALDE: Harkin, Pistelli, Samuelsen

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Speroni

NI: Baco, Bobošíková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Panayotopoulos-Cassiotou, Wijkman

PSE: Cashman, Evans Robert, Gill, Goebbels, Honeyball, Howitt, Kinnock, Lévai, Martin David, Morgan, Obiols i Germà, Skinner, Stihler, Wynn

UEN: Pirilli

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Poolt: Cristiana Muscardini

22.   Ühisresolutsioon B6-0537/2005 — Iraan

Poolt: 499

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Meijer, Sjöstedt

IND/DEM: Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Speroni, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Masiel

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Rskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Frassoni, Hassi, Joan i Marí, Jonckheer

Vastu: 43

GUE/NGL: Adamou, de Brún, McDonald, Pafilis

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Helmer, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Hannan, Heaton-Harris, Kirkhope, Landsbergis, McMillan-Scott, Nicholson, Stevenson, Strejček, Sturdy, Van Orden, Ventre, Wuermeling, Zahradil

PSE: Jørgensen

Erapooletuid: 89

GUE/NGL: Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, Markov, Maštálka, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Zimmer

IND/DEM: Coûteaux, Goudin, Louis, Lundgren, Železný

NI: Baco, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: De Veyrac, Parish, Ribeiro e Castro, Škottová, Tannock, Vlasák, Zvěřina

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, van Buitenen, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Hääletuse parandused

Poolt: Rainer Wieland, Dan Jørgensen

23.   Portase raport A6-0243/2005

Poolt: 543

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Chruszcz, Giertych, Goudin, Grabowski, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Helmer, Masiel, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry Ouzký, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Foglietta, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pirilli, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Mari, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 71

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Clark, Coûteaux, Farage, Knapman, Titford, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martínez, Mölzer, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ayuso González, Brepoels, Castiglione, del Castillo Vera, Descamps, Dionisi, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gklavakis, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Kratsa-Tsagaropoulou, López-Istúriz White, Maat, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Podestà, Rudi Ubeda, Samaras, Tajani, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Zappalà

UEN: Camre, Krasts, Kristovskis, Zīle

Erapooletuid: 12

IND/DEM: Bonde, Železný

NI: Baco, Kozlík, Martin Hans-Peter

UEN: Didžiokas, Fotyga, Janowski, Libicki, Pavilionis, Roszkowski

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Poolt: Lívia Járóka

Vastu: Alejo Vidal-Quadras Roca

24.   Portase raport A6-0243/2005

Poolt: 541

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomółka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lombardo, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mayer, Mayor Oreja, Mikolášik, Mitchell, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry Ouzký, Pack, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podkański, Poettering, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rübig, Saïfi, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sanchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Camre, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Libicki, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 58

ALDE: Alvaro

IND/DEM: Belder, Blokland, Borghezio, Coûteaux, Piotrowski

NI: Allister, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mote, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ayuso González, Castiglione, del Castillo Vera, Dimitrakopoulos, Dionisi, Fatuzzo, Fernández Martín, Fraga Estévez, Gklavakis, Gutiérrez-Cortines, Hatzidakis, Herranz García, Herrero-Tejedor, Iturgaiz Angulo, Kratsa-Tsagaropoulou, López-Istúriz White, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Méndez de Vigo, Millán Mon, Montoro Romero, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pleštinská, Podestà, Rudi Ubeda, Samaras, Tajani, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Wuermeling, Zappalà

UEN: Zīle

Erapooletuid: 21

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Farage, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise, Železný

NI: Baco, Bobošíková, Kozlík

PPE-DE: Brepoels, Busuttil, Kasoulides

UEN: Kristovskis, Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Vastu: Alejo Vidal-Quadras Roca

25.   Packi raport A6-0237/2005

Poolt: 557

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Prodi, Resetarits, Ries, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, McDonald, Markov, Maštálka, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Rizzo, Seppänen, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Romagnoli, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggie, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolásik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 35

ALDE: Malmström

GUE/NGL: Liotard, Meijer, Sjöstedt, Svensson

IND/DEM: Batten, Belder, Blokland, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Lundgren, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Titford, Tomczak, Whittaker, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Allister

PPE-DE: Fjellner, Hökmark, Lombardo

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Erapooletuid: 17

ALDE: Alvaro, Carlshamre, in 't Veld, Lambsdorff, Samuelsen

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Martinez, Mote, Rivera

PPE-DE: Kušķis, Wijkman

UEN: Muscardini

Verts/ALE: van Buitenen

Hääletuse parandused

Vastu: Charlotte Cederschiöld

26.   Beaupuy'i raport A6-0272/2005

Poolt: 540

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Drčar Murko, Duff, Duquesne, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Laperrouze, Lax, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Nicholson of Winterbourne, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, McDonald, Markov, Maštálka, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Rizzo, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Triantaphyllides, Uca, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Kozlík, Rivera, Romagnoli, Rutowicz

PPE-DE: Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Chmielewski, Coelho, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Eurlings, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hoppenstedt, Hudacký, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Korhola, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lombardo, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Batzeli, Beglitis, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bösch, Bono, Bourzai, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Gruber, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germà, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rothe, Rouček, Roure, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Yañez-Barnuevo García, Zani, Zingaretti

UEN: Aylward, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Vastu: 29

ALDE: Malmström

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Goudin, Knapman, Lundgren, Titford, Whittaker, Wise

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Kratsa-Tsagaropoulou, Lauk, Wijkman

Erapooletuid: 36

GUE/NGL: Pafilis

IND/DEM: Coûteaux

NI: Allister, Czarnecki Marek Aleksander, Helmer

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Kirkhope, Parish, Purvis, Škottová, Sonik, Strejček, Sturdy, Tannock, Van Orden, Zahradil, Zvěřina

PSE: Goebbels

UEN: Camre, Libicki

Verts/ALE: van Buitenen, Harms, Schlyter

Hääletuse parandused

Vastu: Gunnar Hökmark, Jonas Sjöstedt, Hans-Peter Martin, Eva-Britt Svensson


VASTUVÕETUD TEKSTID

 

P6_TA(2005)0370

Täitevasutuste peaarvepidajate ametikohad *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon komisjoni määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1653/2004 seoses täitevasutuste peaarvepidajate ametikohtadega, eelnõu kohta (SEK(2005)0658 — C6-0182/2005 — 2005/0903(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni määruse eelnõud (SEK(2005)0658) (1);

võttes arvesse nõukogu määruse (EÜ) nr 58/2003 (2) artiklit 15;

olles komisjoni poolt konsulteeritud (C6-0182/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 43 lõiget 1;

võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A6-0271/2005),

1.

kiidab komisjoni määruse eelnõu heaks;

2.

palub komisjonil Euroopa Parlamenti informeerida, kui komisjon kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.


(1)  ELTs seni avaldamata.

(2)  EÜT L 11, 16.1.2003, lk 1.

P6_TA(2005)0371

Erandlikud turutoetusmeetmed *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määruseid (EMÜ) nr 2759/75, (EMÜ) nr 2771/75, (EMÜ) nr 2777/75, (EÜ) nr 1254/1999, (EÜ) nr 1255/1999 ja (EÜ) nr 2529/2001 erandlike turutoetusmeetmete suhtes (KOM(2004)0712 — C6-0220/2004 — 2004/0254(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2004)0712) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 36 ja 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0220/2004);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51, artikli 52 lõikeid 3 ja 4 ja artikli 168 lõiget 1;

võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0126/2005);

võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni teist raportit (A6-0266/2005),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 3 A (uus)

 

(3 a) Liikmesriigid peavad tagama, et tootjate osaluse puhul liikmesriigi kantavate kulude katmisel ei koosneks konkurentsi moonutamist.

Muudatusettepanek 2

ARTIKKEL 1

Artikli 20 lõige 2 (määrus (EMÜ) nr 2759/75)

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 50% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 75% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

Muudatusettepanek 3

ARTIKKEL 1

Artikli 20 lõike 2 esimene lõik a (uus) (määrus (EMÜ) nr 2759/75)

 

Liikmesriigid peavad tagama, et tootjate osaluse puhul liikmesriigi kantavate kulude katmisel ei koosneks konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel. Komisjon jälgib, kas ei leia aset taolisi konkurentsi moonutamisi ning võtab vajadusel meetmeid. Komisjon esitab kord kuue kuu jooksul Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande konkurentsi moonutamist puudutava olukorra kohta.

Muudatusettepanek 4

ARTIKKEL 2

Artikli 14 lõige 2 (määrus (EMÜ) nr 2771/75)

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 50% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 75% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

Muudatusettepanek 5

ARTIKKEL 2

Artikli 14 lõike 2 esimene lõik a (uus) (määrus (EMÜ) nr 2771/75)

 

Liikmesriigid peavad tagama, et tootjate osaluse puhul liikmesriigi kantavate kulude katmisel ei koosneks konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel. Komisjon jälgib, kas ei leia aset taolisi konkurentsi moonutamisi ning võtab vajadusel meetmeid. Komisjon esitab kord kuue kuu jooksul Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande konkurentsi moonutamist puudutava olukorra kohta.

Muudatusettepanek 6

ARTIKKEL 3

Artikli 14 lõige 2 (määrus (EMÜ) nr 2777/75)

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 50% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 75% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

Muudatusettepanek 7

ARTIKKEL 3

Artikli 14 lõike 2 esimene lõik a (uus) (määrus (EMÜ) nr 2777/75)

 

Liikmesriigid peavad tagama, et tootjate osaluse puhul liikmesriigi kantavate kulude katmisel ei koosneks konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel. Komisjon jälgib, kas ei leia aset taolisi konkurentsi moonutamisi ning võtab vajadusel meetmeid. Komisjon esitab kord kuue kuu jooksul Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande konkurentsi moonutamist puudutava olukorra kohta.

Muudatusettepanek 8

ARTIKKEL 4

Artikli 39 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 1254/1999)

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 50% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 60% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

Muudatusettepanek 9

ARTIKKEL 4

Artikli 39 lõike 2 esimene lõik a (uus) (määrus (EÜ) nr 1254/1999)

 

Liikmesriigid peavad tagama, et tootjate osaluse puhul liikmesriigi kantavate kulude katmisel ei koosneks konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel. Komisjon jälgib, kas ei leia aset taolisi konkurentsi moonutamisi ning võtab vajadusel meetmeid. Komisjon esitab kord kuue kuu jooksul Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande konkurentsi moonutamist puudutava olukorra kohta.

Muudatusettepanek 10

ARTIKKEL 5

Artikli 36 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 1255/1999)

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 50% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 75% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

Muudatusettepanek 11

ARTIKKEL 5

Artikli 36 lõike 2 esimene lõik a (uus) (määrus (EÜ) nr 1255/1999)

 

Liikmesriigid peavad tagama, et tootjate osaluse puhul liikmesriigi kantavate kulude katmisel ei koosneks konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahel. Komisjon jälgib, kas ei leia aset taolisi konkurentsi moonutamisi ning võtab vajadusel meetmeid. Komisjon esitab kord kuue kuu jooksul Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande konkurentsi moonutamist puudutava olukorra kohta.

Muudatusettepanek 12

ARTIKKEL 6

Artikli 22 lõige 2 (määrus (EÜ) nr 2529/2001)

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 50% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

2. Ühendus osaleb lõikes 1 osutatud meetmete rahastamises 75% ulatuses liikmesriikide kantud kuludest.

Muudatusettepanek 13

ARTIKKEL 6

Artikli 22 lõike 2 esimene lõik a (uus) (määrus (EÜ) nr 2529/2001)

 

Liikmesriigid peavad tagama, et tootjate osaluse puhul liikmesriigi kantavate kulude katmisel ei koosneks konkurentsi moonutamist erinevate liikmesriikide tootjate vahet Komisjon jälgib, kas ei leia aset taolisi konkurentsi moonutamisi ning võtab vajadusel meetmeid. Komisjon esitab kord kuue kuu jooksul Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande konkurentsi moonutamist puudutava olukorra kohta.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TA(2005)0372

Euro kaitsmine võltsimise eest *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomise kohta euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) ja pikendatakse selle kehtivust (KOM(2005)0127 — C6 — 0114/2005 — 2005/0029(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0127) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 123 lõike 4 kolmandat lauset, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0114/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0274/2005);

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 3

(3) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. mai 1999. aasta eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse täiustamist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 34 määratletud võrdlussumma lisatakse käesolevasse otsusesse kogu programmi kehtivuse ajaks, ilma et see mõjutaks eelarvepädevate institutsioonide asutamislepingus määratletud volitusi.

(3) Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 6. mai 1999. aasta eelarvedistsipliini ja eelarvemenetluse täiustamist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 34 määratletud võrdlussumma lisatakse käesolevasse otsusesse kogu programmi kehtivuse ajaks, ilma et see mõjutaks eelarvepädevate institutsioonide asutamislepingus määratletud volitusi.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 4

(4) Programmi jätkamine näitab, et euro kaitsmisel püsib vajadus järelevalve, koolituse ja tehnilise abi järele. Programmi pikendamine veel kuueks aastaks, mis tuleb eelnevalt heaks kiita uutes finantsperspektiivides, tagaks stabiilse raamistiku liikmesriikide programmide kavandamiseks ajavahemikul, mil uued riigid võtavad kasutusele euro.

(4) Programmi jätkamine näitab, et euro kaitsmisel võltsimise eest püsib vajadus järelevalve, koolituse ja tehnilise abi järele. Programmi pikendamine veel kaheksaks aastaks, mis tuleb eelnevalt heaks kiita uutes finantsperspektiivides aastateks 2007—2013 , tagaks stabiilse raamistiku liikmesriikide programmide kavandamiseks ajavahemikul, mil uued liikmesriigid võtavad ühisrahana kasutusele euro.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 5 A (uus)

 

(5 a) Eurodes nomineeritud müntide ja -pangatähtede emiteerimise viimisel väljapoole Euroopa Liitu tuleb küsida Euroopa Parlamendi arvamust.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 6

(6) Seepärast tuleks vastavalt muuta otsust 2001/923/EÜ,

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 5

ARTIKLI 1 PUNKT -1 (uus)

Põhjendus 5 a (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

-1)

Lisatakse järgmine põhjendus 5 a:

(5 a)

On vaja arendada ühistegevust, teabevahetust ja koostööd asjaomaste siseriiklike asutuste ja sektorite ning nende ja komisjoni vahel, et Ühtlustada liikmesriikide abinõusid võitluses euro võltsimise vastu, sest erinevate haldusüksuste üksikmeetmed ei oleks tõhusad.

Muudatusettepanek 6

ARTIKLI 1 PUNKT -1 A (uus)

Põhjendus 7 a (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

-1a)

Lisatakse järgmine põhjendus 7 a:

(7 a)

Arvestades, kui tähtis on saavutada euro tõhus ja Ühtne kaitsmine võltsimise eest väljaspool Euroopa Ühendust, tuleb programm muuta avatuks Ühinevatele ja kandidaatriikidele. Samuti võiks kaaluda kolmandate riikide osalust nimetatud programmis.

Muudatusettepanek 7

ARTIKLI 1 PUNKT -1 B (uus)

Põhjendus 8 a (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

-1 b)

Lisatakse järgmine põhjendus 8 a:

(8 a)

Tuleb tagada programmi korrapärane hindamine ja kontroll, et oleks võimalik eesmärke silmas pidades hinnata läbiviidud projektide ja meetmete tõhusust ning teha vajalikke korrektiive, sealhulgas otsustada programmi võimaliku jätkamise üle.

Muudatusettepanek 8

ARTIKLI 1 PUNKT -1 C (uus)

Põhjendus 8 b (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

-1 c)

lisatakse järgmine põhjendus 8 b:

(8 b)

Käesoleva otsuse rakendamiseks vajalikud meetmed võetakse vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendamisvolituste kasutamise menetlused. (2)

Muudatusettepanek 9

ARTIKLI 1 PUNKT 1

Artikli 1 lõike 2 lisalause (otsus 2001/923/EÜ)

“Programm kestab täiendavalt kuus aastat ajavahemikul 1. jaanuar 2006- 31. detsember 2011 ”.

Programm kestab täiendavalt ajavahemikul 1. jaanuar 2006- 31. detsember 2013 .

Muudatusettepanek 10

ARTIKLI 1 PUNKT 1 A (uus)

Artikli 2 lõike 2 punkt d a (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

1 a)

Artikli 2 lõikele 2 Visatakse järgmine punkt d a:

d a)

avalikustada saavutatud tulemused teabe, kogemuste ja heade tavade vahetamise raames.

Muudatusettepanek 11

ARTIKLI 1 PUNKT 1 B (uus)

Artikli 3 lõike 2 teine lõik (otsus 2001/923/EÜ)

 

1 b)

Artikli 3 lõike 2 teine lõik asendatakse järgnevaga:

Selline teabevahetus võib väljenduda erisugustes meetmetes, näiteks kursuste, ekspertidega kohtumiste, konverentside, koosolekute ja seminaride korraldamises ning koolitus- ja töötajate vahetuse alases sihtpoliitikas.

Muudatusettepanek 12

ARTIKLI 1 PUNKT 3

Artikli 6 esimene lõik (otsus 2001/923/EÜ)

Ühenduse tegevusprogrammi rakendamise võrdlussumma artikli 1 lõike 2 viimases lauses osutatud ajavahemikul on 6 miljonit eurot .

Ühenduse tegevusprogrammi rakendamise võrdlussumma artikli 1 lõike 2 viimases lauses osutatud ajavahemikul on 8,8 miljonit eurot .

Muudatusettepanek 13

ARTIKLI 1 PUNKT 3 A (uus)

Artikli 6 teine lõik a (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

3 a)

Artiklile 6 lisatakse järgmine lõik:

Rahastamisotsused peavad läbima komisjoni finantskontrolli ja Euroopa Kontrollikoja auditi.

Muudatusettepanek 14

ARTIKLI 1 PUNKT 4

Artikli 10 lõike 1 esimene lause (otsus 2001/923/EÜ)

Ühendus katab kaasrahastamise korras kuni 80 % artikli 3 lõikes 2 osutatud operatiivabist, eelkõige seoses järgmisega:

Ühendus katab kaasrahastamise korras kuni 70 % - erandjuhtudel võidakse seda suurendada kuni 90 %-ni - artikli 3 lõikes 2 osutatud operatiivabist, eelkõige seoses järgmisega:

Muudatusettepanek 15

ARTIKLI 1 PUNKT 5

Artikkel 11 (otsus 2001/923/EÜ)

5.

Artiklis 11 asendatakse 70 %-line ülemmäär “ 80 %-lise ülemmääraga.”

5.

Artiklis 11 asendatakse 70 %-line ülemmäär “ 70 %-lise, erandjuhtudel kuni 90 %-lise ülemmääraga.”

Muudatusettepanek 16

ARTIKLI 1 PUNKT 7 A (uus)

Artikli 12 lõike 2 punkt a a (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

7 a)

Artikli 12 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt a a:

a a)

ühilduvus selle tööga, mida viiakse läbi või kavandatakse osana ühenduse meetmetest võitluses rahavõltsimise vastu;

Muudatusettepanek 17

ARTIKLI 1 PUNKT 7 B (uus)

Artikli 12 lõike 2 punkt e (otsus 2001/923/EÜ)

 

7 b)

Artikli 12 lõike 2 punkt e asendatakse järgnevaga:

e)

projekti olulised omadused (kontseptsioon, korraldus, esitlus, eesmärgid ja kulutasuvuse määr);

Muudatusettepanek 18

ARTIKLI 1 PUNKT 7 C (uus)

Artikli 12 lõige 3 (otsus 2001/923/EÜ)

 

7 c)

Artikli 12 lõige 3 asendatakse järgnevaga:

3.     Komisjon vastutab programmi juhtimise ja rakendamise eest koostöös liikmesriikidega vastavalt nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust. (3)

Muudatusettepanek 19

ARTIKLI 1 PUNKT 7 D (uus)

Artikkel 12 a (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

7 d)

Lisatakse järgnev artikkel 12 a:

Artikkel 12 a

1. Komisjoni abistab nõuandekomitee, mis koosneb liikmesriikide esindajatest ja mida juhib komisjoni esindaja (edaspidi “Periklese komitee”).

2. Periklese komitee võtab esimehe ettepanekul vastu oma töökorra vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklitele 3 ja 7.

3. Komisjon võib kutsuda ühinevate ja kandidaat-riikide või kolmandate riikide esindajaid infokoosoleku-tele, mis toimuvad pärast Periklese komitee koosolekuid.

Muudatusettepanek 20

ARTIKLI 1 PUNKT 7 E (uus)

Artikli 13 lõike 3 punkt -a (uus) (otsus 2001/923/EÜ)

 

7 e)

Artikli 13 lõikele 3 lisatakse järgmine punkt -a:

-a)

aastaaruanne programmi Perikles rakendamise kohta. Aruanne esitatakse aruandeaastale järgneva aasta esimese poolaasta jooksul koos rahastatud projektide ja meetmete nimekirjaga;

Muudatusettepanek 21

ARTIKLI 1 PUNKT 8

Artikli 13 lõike 3 punkt a (otsus 2001/923/EÜ)

8.

Artikli 13 lõike 3 punktis a asendatakse kuupäev “30. juuni 2005” kuupäevaga “30. juuni 2011” .

8.

Artikli 13 lõike 3 punktis a asendatakse kuupäev “30. juuni 2005” kuupäevaga “30. juuni 2013” .

Muudatusettepanek 22

ARTIKLI 1 PUNKT 9

Artikli 13 lõike 3 punkt b (otsus 2001/923/EÜ)

b)

programmi esialgse ja täiendava perioodi lõpus esitatakse hiljemalt 30. juuniks 2006 ja 30. juuniks 2012 üksikasjalikud aruanded programmi rakendamise ja tulemuste kohta, tuues esile ühenduse rahalise toetusega loodud lisaväärtuse.

b)

programmi esimese esialgse perioodi lõpus, keskel ja täiendava perioodi lõpus esitatakse hiljemalt 30. juuniks 2006, 2010 ja 2014 üksikasjalikud aruanded programmi rakendamise ja tulemuste kohta, tuues esile ühenduse rahalise toetusega loodud lisaväärtuse.


(1)  ELTs seni avaldamata

(2)   EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(3)   EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

P6_TA(2005)0373

Euro kaitsmine võltsimise eest (kohaldamisala mitteosalevatele liikmesriikidele) *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega laiendatakse mitteosalevatele liikmesriikidele nõukogu otsuse, millega muudetakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi loomise kohta euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) ja pikendatakse selle kehtivust, kohaldamisala (KOM(2005)0127 - C6-0115/2005 - 2005/0030(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0127) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 308, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0115/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A6-0275/2005);

1.

kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TA(2005)0374

EÜ ja Šveitsi vaheline leping (varjupaigataotlus) *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vaheline leping liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamist läbiviiva vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta (13049/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0240/2004 - 2004/0200(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2004)0593) (1);

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist lepingut (13049/2004);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 63 lõike 1 punkti a ja artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0240/2004);

võttes arvesse segakomiteele selle lepinguga ette nähtud pädevusi, mis sätestab “spetsiifilise institutsioonilise raamistiku” Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teise lõigu tähenduses;

võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust, mille kohaselt on artikli 300 lõike 3 teises lõigus ette nähtud nõusolekumenetluse kohaldamine sobivaks õiguslikuks aluseks;

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A6-0201/2005),

1.

kiidab heaks ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus 7. juulil 2005. aastal muudetud kujul (2) ja kiidab heaks lepingu sõlmimise;

2.

jätab endale õiguse kaitsta Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepinguga antud eelisõigusi;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsioonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

(2)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0293.

P6_TA(2005)0375

ELi, EÜ ja Šveitsi vaheline leping (Schengen) *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus sõlmida Euroopa Ühenduse nimel Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping Šveitsi osalemise kohta Schengeni aquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises (13054/2004 - KOM(2004)0593 - C6-0241/2004 - 2004/0199(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (KOM(2004)0593) (1);

võttes arvesse Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist lepingut (13054/2004);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 62, artikli 63 lõiget 3, artikleid 66 ja 95 ning artikli 300 lõike 2 esimest lõiku;

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 esimest lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0241/2004);

võttes arvesse segakomiteele selle lepinguga ette nähtud pädevusi, mis sätestab “spetsiifilise institutsioonilise raamistiku” EÜ asutamislepingu artikli 300 lõike 3 teise lõigu tähenduses;

võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust, mille kohaselt on artikli 300 lõike 3 teises lõigus ette nähtud nõusolekumenetluse kohaldamine sobivaks õiguslikuks aluseks;

võttes arvesse kodukorra artiklit 51 ja artikli 83 lõiget 7;

võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni ning õiguskomisjoni arvamusi (A6-0201/2005),

1.

kiidab heaks ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus 7. juulil 2005. aastal muudetud kujul (2) ja kiidab heaks lepingu sõlmimise;

2.

jätab endale õiguse kaitsta Euroopa Parlamendile EÜ asutamislepinguga antud eelisõigusi;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsioonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

(2)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0293.

P6_TA(2005)0376

Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarud *

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega käsitletakse Läänemere, Suur- ja Väike-Belti ning Sundi kalavarude kaitsmist tehniliste meetmete abil ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1434/98 (KOM(2005)0086 — C6-0094/2005 — 2005/0014(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0086) (1);"

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0094/2005);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0265/2005),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.

palub nõukogul Euroopa Parlamenti informeerida, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heakskiidetud tekstist;

4.

palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

KOMISJONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSETTEPANEKUD

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 11

(11) Teadusinfost ilmneb, et tursa puhul on veetavad selektiivaknata püünised väiksema selektiivsusega kui BACOMA tüüpi selektiivaknaga püünised. Seetõttu on kohane mitte lubada ühenduse vetes ja ühenduse laevadel kasutada BACOMA tüüpi selektiivaknata veetavaid püüniseid, kui sihtliigiks on tursk.

(11) Teadusinfost ilmneb, et tursa puhul on veetavad selektiivaknata püünised väiksema selektiivsusega kui BACOMA tüüpi selektiivaknaga püünised või tüüp T90, millel noodapära ja võrgupikenduse võrgusilmad on 90° võrra pööratud. Seetõttu on kohane mitte lubada ühenduse vetes ja ühenduse laevadel kasutada BACOMA tüüpi selektiivaknata veetavaid püüniseid või T90 noodapära, kui sihtliigiks on tursk.

Muudatusettepanek 2

ARTIKLI 2 PUNKT W a (uus)

 

wa)

võrgupikendus - traali silindrikujuline eraldi osa, mis asub võrgusuu ja võrgu otsa vahel.

Muudatusettepanek 3

ARTIKLI 4 LÕIGE 4

4. Sihtliikide protsendimäära võib arvutada ühe või mitme valikproovi põhjal.

4. Sihtliikide protsendimäära võib arvutada ühe või mitme valikproovi põhjal. Proovi peaksid heaks kütma nii laevaomanik kui ka inspektor.

Muudatusettepanek 4

ARTIKLI 6 PUNKT B

b)

võrgupikendust, mille mis tahes suunas mõõdetud ümbermõõdu võrgusilmade arv, küljeõmbluste võrgusilmad välja arvatud, on väiksem kui noodapära esiotsa ümbermõõdu suurim võrgusilmade arv, küljeõmbluste võrgusilmad välja arvatud .

b)

võrgupikendust, mille ümbermõõt mis tahes punktis on väiksem kui noodapära esiotsa ümbermõõt ;

Muudatusettepanek 5

ARTIKLI 6 PUNKT C

c)

võrku, mille võrgusilmade arv on 32 mm või üle selle ning mille võrgusilm ei ole nelinurkne;

c)

noodapära ja võrgupikendust, mille võrgusilma suurus on 32 mm või üle selle ning mille võrgusilm ei ole nelinurkne;

Muudatusettepanek 6

ARTIKLI 6 PUNKT D

d)

võrgumaterjali, kus esineb nelinurkseid võrgusilmi, mille servad erinevad teineteisest üle 10% või vähemalt 2 mm võrra;

d)

noodapära või võrgupikendust või võrgumaterjali, kus esineb nelinurkseid võrgusilmi, mille servad erinevad teineteisest üle 10% või vähemalt 2 mm võrra;

Muudatusettepanek 7

ARTIKLI 6 PUNKT G

g)

noodapära või võrgupikendust või ruudukujuliste silmadega selektiivakent, millest ükski ei ole valmistatud üksnes üht tüüpi võrgumaterjalist;

välja jäetud

Muudatusettepanek 8

ARTIKLI 6 PUNKT H

h)

noodapära ja/või võrgupikendust, mis koosnevad rohkem kui ühest võrgumaterjali tükist, nii et noodapära ülemise poole ja võrgupikenduse väljavenitatud lineaarsed mõõtmed ei ole võrdsed alumise poole väljavenitatud lineaarsete mõõtmetega.

h)

noodapära ja/või võrgupikendust, mis koosnevad rohkem kui ühest võrgumaterjali tükist, nii et noodapära ülemise poole ja võrgupikenduse väljavenitatud pikisuunalised mõõtmed ei ole võrdsed alumise poole väljavenitatud piki-suunaliste mõõtmetega , välja arvatud BACOMA tüüpi püüniste puhul.

Muudatusettepanek 9

ARTIKLI 12 LÕIGE 1

1. Alates 1. jaanuarist 2008 on keelatud triiwõrke pardal hoida või neid kalapüügil kasutada.

1. Alates 1. jaanuarist 2008 on keelatud triiwõrke pardal hoida või neid kalapüügil kasutada. Hinnang triiwõrkude ja muude nakkevõrkude kasutamise mõjudest mereimetajate populatsioonile tuleb lõpule viia hiljemalt 1. jaanuariks 2008.

Muudatusettepanek 10

ARTIKKEL 19

Artikkel 19

Bornholmi süviku püügikeeld

Püük on keelatud 15. maist kuni 31. augustini 2004 Bornholmi süvamerepiirkonnas, mis on määratletud järgmisi koordinaate ühendavate joontega:

55° 30' põhjalaiust, 15° 30' idapikkust

55° 30' põhjalaiust, 16° 30' idapikkust

55° 00' põhjalaiust, 16° 30' idapikkust

55° 00' põhjalaiust, 16° 00' idapikkust

55° 15' põhjalaiust, 16° 00' idapikkust

55° 15' põhjalaiust, 15° 30' idapikkust

55° 30' põhjalaiust, 15° 30' idapikkust

välja jäetud

Muudatusettepanek 11

II LISA TABELI MÄRKUS 2

2. Kohaldatakse liites sätestatud võrgusilma suuruse ja spetsifikatsioonidega Bacoma selektiivakent.

2. Kohaldatakse liites sätestatud võrgusilma suuruse ja spetsifikatsioonidega Bacoma selektiivakent või T90 noodapärasid .

Muudatusettepanek 12

II LISA LIITE PEALKIRI

Noodapära ülemise selektiivakna mudeli BACOMA spetsifikaadid

A.

Noodapära ülemise selektiivakna mudeli BACOMA spetsifikaadid

Muudatusettepanek 13

II LISA LIITE LÕIKE 1 SISSEJUHATAV OSA

1. II lisas märgitud erilise silmasuurusega traalide, ankurdatud põhjanootade ja samalaadsete võrkude selektiivsuse kindlustamiseks on lubatud ainult allpool kirjeldatud mudeli BACOMA selektiivaknad.

1. Kirjeldus

Muudatusettepanek 14

II LISA LIITE LÕIKE 1 PUNKTI B ALAPUNKT 1

i.

Noodapära koosneb kahest mõlemal pool küljeõmblusega ühendatud võrdse suurusega paneelist.

i.

Noodapära koosneb kahest mõlemal pool küljeõmblusega ühendatud paneelist.

Muudatusettepanek 15

II LISA LIITE B OSA (uus)

 

B. T90 NOODAPÄRA SPETSIFIKAAT

1. Kirjeldus

a. T90 andmed

Traalide, ankurdatud põhjanootade või muude veetavate võrkude pööratud võrgusilmadega noodapära (T90) on valmistatud rombikujuliselt sõlmitud võrgulinast, mis on oma tavalise suuna suhtes 90° pööratud. Vastupidiselt võrguniidi jooksu põhisuunale rombikujuliste võrgusilmadega noodapäras, mis on püügivahendi pikiteljega risti (A), on võrguniidi jooksu põhisuund pööratud võrgusilmadega noodapäras selle teljega paralleelne (B).

Image

b. Silmasuuruse mõõtmine

Võrgusilma suurus on vähemalt 110 mm ja seda tuleb mõõta noodapära pikitelje suhtesristisuunas. Noodapära ega võrgupikenduse võrgusilmad ei tohi olla mingil moel ummistatud sisemiste või väliste tarinditega.

c. Niidi jämedus

T90 noodapära või võrgupikenduse puhul kosutatava võrguniidi läbimõõt ei ole ühe niidi puhul üle 5 mm. Noodapära puhul on lubatav kosutada kaht nüti suurima jämedusega Amm.

 

2. Ehitus

a. T90 noodapära ja sette võrgupikendus koosneb kahepoolse küljeõmblusega ühendatud kahest võrdsete mõõtmetega selektiivaknast, mitte võrgusilmade arv on nii pikuti kui laiuti ühesugune ja mitte võrgusilmade suund on kirjeldatud eespool. Kumbki selektiivaken koosneb mittelibisevatest sõlmedest ja selliselt, et võrgusilmad on kogu kosutamise aja täielikult avatud.

b. Avatud võrgusilmade arv iga ümbermõõdu korral peab olema ühesugune võrgupikenduse esiosast kuni noodapära tagumise osani.

c. Noodapära või võrgupikenduse ja nooda koonusekujulise osa ühenduskohas peab noodapära või võrgupikenduse ümbermõõdu võrgusilmade arv olema 50% nooda koonusekujulise osa viimase rea võrgusilmade arvust. Noodapära ja võrgupikendus on kujutatud allpool (joonis 1).

3. Ümbermõõt

Noodapära ja võrgupikenduse võrgusilmade arv mis tahes suunas, jättes välja liitekohad ja küljeõmblused, ei ole. üle 50.

4. Ühendusringid

Nii noodapärast kui võrgupikendusest koosnevate selektiivakende esiservas paikneb põimitud poolvõrgusilmade rida. Noodapära selektiivakna tagumises servas paikneb täisrida põimitud võrgusilmi gaitani juhtimiseks.

5. Noodapära pikkus

Noodapära pikkus on vähemalt 50 võrgusilma.

6. Sulgurtropp

Sulgurtropi pikkus kohas, kus see on ühendatud noodapäraga, ei ole väiksem kui pinguletõmmatud võrgusilmade pikkus noodapära ümbermõõdus korrutatuna 0,6-ga.

 

7. Noodapära poi

Noodapära poi on kerakujuline ja sette maksimaalne läbimõõt on 40 cm. Ta on kinnitatud gaitani külge poi köiega. Poi köie pikkus ei ole väiksem kui sügavuse ruutjuur korrutatuna 2,5-ga.

Joonis 1

Image


(1)  ELTs seni avaldamata

P6_TA(2005)0377

Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet

Euroopa Parlamendi otsus Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotluse kohta (2004/2173(IMM))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotlust, mille Praha linnakohus edastas 30. augustil 2004. aastal ning millest anti teada 13. septembri 2004. aasta täiskogu istungil;

olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 ära kuulanud Vladimír Železný, kes palus temalt parlamendiliikme immuniteeti mitte ära võtta;

võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 10 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2;

võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid (1);

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi põhiseaduse artiklit 27;

võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7;

võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0289/2005),

1.

otsustab võtta Vladimír Železnýlt immuniteet ära tingimusel, et immuniteedi äravõtmist rakendatakse ainult käimasolevate süüdistustoimingute suhtes ja et kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni selles menetluses säiliks Vladimír Železný immuniteet mistahes vormis kinnipidamise, eelvangistuse või mistahes muu meetme suhtes, mis takistaks tal tema Euroopa Parlamendi liikme mandaadiga seotud ülesannete täitmist;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava komisjoni raport Tšehhi Vabariigi pädevale asutusele.


(1)  Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195 ja otsus kohtuasjas 149/85: Wybot v. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.

P6_TA(2005)0378

Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet (teine taotlus)

Euroopa Parlamendi otsus Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotluse kohta (2005/2010(IMM))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotlust toimikus nr KZv 2153/2001-2728, mille Praha prokurör edastas 27. augustil 2004 ning millest teatati 16. detsembri 2004. aasta täiskogu istungil;

võttes arvesse Vladimír Železný poolt esitatud tema immuniteedi kaitsmise taotlust seoses Praha prokuröri algatatud ja 16. novembri 2004. aasta täiskogu istungil teatavaks tehtud kriminaalasjaga;

olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 ära kuulanud Vladimír Železný, kes palus temalt parlamendiliikme immuniteeti mitte ära võtta;

võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 10 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2;

võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid (1);

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi põhiseaduse artiklit 27;

võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7;

võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0290/2005),

1.

otsustab võtta Vladimír Železnýlt immuniteet ära tingimusel, et immuniteedi äravõtmist rakendatakse ainult käimasolevate süüdistustoimingute suhtes ja et kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni selles menetluses säiliks Vladimír Železný immuniteet mistahes vormis kinnipidamise, eelvangistuse või mistahes muu meetme suhtes, mis takistaks tal tema Euroopa Parlamendi liikme mandaadiga seotud ülesannete täitmist;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava komisjoni raport Tšehhi Vabariigi pädevale asutusele.


(1)  Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195 ja otsus kohtuasjas 149/85: Wybot v. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.

P6_TA(2005)0379

Taotlus võtta Vladimír Železnýlt immuniteet (kolmas taotlus)

Euroopa Parlamendi otsus Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotluse kohta (2005/2011(IMM))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Vladimír Železnýlt immuniteedi äravõtmise taotlust toimikus nr KZv 295/2003-243, mille Praha prokurör edastas 27. augustil 2004 ning millest teatati 16. detsembri 2004. aasta täiskogu istungil;

võttes arvesse Vladimír Železný poolt esitatud tema immuniteedi kaitsmise taotlust seoses Praha prokuröri algatatud ja 16. novembri 2004. aasta täiskogu istungil teatavaks tehtud kriminaalasjaga;

olles vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 3 ära kuulanud Vladimír Železný, kes palus temalt parlamendiliikme immuniteeti mitte ära võtta;

võttes arvesse 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 10 ning otsestel ja üldistel valimistel esindajate Euroopa Parlamenti valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2;

võttes arvesse Euroopa Ühenduste Kohtu 12. mai 1964. aasta ja 10. juuli 1986. aasta otsuseid (1);

võttes arvesse Tšehhi Vabariigi põhiseaduse artiklit 27;

võttes arvesse kodukorra artikli 6 lõiget 2 ja artiklit 7;

võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A6-0291/2005),

1.

otsustab võtta Vladimír Železnýlt immuniteet ära tingimusel, et immuniteedi äravõtmist rakendatakse ainult käimasolevate süüdistustoimingute suhtes ja et kuni lõpliku kohtuotsuse tegemiseni selles menetluses säiliks Vladimír Železný immuniteet mistahes vormis kinnipidamise, eelvangistuse või mistahes muu meetme suhtes, mis takistaks tal tema Euroopa Parlamendi liikme mandaadiga seotud ülesannete täitmist;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava komisjoni raport Tšehhi Vabariigi pädevale asutusele.


(1)  Otsus kohtuasjas 101/63: Wagner v. Fohrmann ja Krier, EKL 1964, lk 195 ja otsus kohtuasjas 149/85: Wybot v. Faure ja teised, EKL 1986, lk 2391.

P6_TA(2005)0380

Koostöö kõrghariduse kvaliteedi tagamisel ***I

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel (KOM(2004)0642 — C6-0142/2004 — 2004/0239(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2004)0642) (1);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artikli 149 lõiget 4 ja artikli 150 lõiget 4, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0142/2004);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0261/2005),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELTs seni avaldamata.

P6_TC1-COD(2004)0239

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 13. oktoobril 2005 eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus 2005/.../EÜ edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 149 lõiget 4 ja artikli 150 lõiget 4,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust (1),

võttes arvesse regioonide komitee arvamust (2),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuigi nõukogu 24. septembri 1998. aasta soovituse 98/561/EÜ Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel (4) on olnud küllaltki edukas, nagu nähtub komisjoni 30. septembri 2004. aasta aruandest, on siiski vaja parandada Euroopa kõrghariduse toimivust eelkõige kvaliteedi osas , nii et see oleks läbipaistvam ja usaldusväärsem nii Euroopa kodanike kui ka teistelt kontinentidelt pärit üliõpilaste ja teadlaste jaoks.

(2)

Nõukogu soovituses kutsuti üles toetama ja vajadusel looma läbipaistvaid kvaliteeditagamise süsteeme, ning peaaegu kõik liikmesriigid on sisse seadnud riiklikud kvaliteeditagamise süsteemid ja alustanud või võimaldanud alustada ühe või mitme kvaliteeditagamis- ja akrediteerimisasutuse loomist.

(3)

Nõukogu soovituses kutsuti üles rajama riiklikke kvaliteeditagamise süsteeme reale olulistele tunnustele, sealhulgas programmide või õppeasutuste atesteerimisele sisehindamise alusel, välisülevaatustele, üliõpilaste kaasamisele, tulemuste avalikustamisele ja rahvusvahelisele osalusele. Kvaliteeditagamise hindamiste tulemused aitavad oluliselt kaasa kõrgharidusasutuste tegevuse parandamisele.

(4)

Need põhimõtted on enamasti lülitatud kõigisse kvaliteeditagamise süsteemidesse ja on Bologna protsessi raames, Euroopa Kõrgharidusruumi loomise eesmärgil heaks kiidetud Euroopa haridusministrite kohtumisel Berliinis 2003. aasta septembris.

(5)

Kõrghariduse kvaliteedi tagamise Euroopa võrk ENQA loodi 2000. aastal ja sellesse kuulub üha enam kvaliteeditagamis- ja akrediteerimisasutusi kõigist liikmesriikidest.

(6)

Bologna protsessi raames võtsid 45 riigi haridusministrid 2003. aasta septembri Berliini koosoleku järjena Bergeni kohtumisel 19.-20. mail 2005 vastu ENQA esitatud standardid ja suunised kvaliteedi tagamiseks Euroopa kõrgharidusruumis. Samuti toetasid nad siseriiklikul läbivaatamisel põhineva Euroopa kvaliteeditagamise asutuste registri loomise ideed ja palusid ENQAl edasises koostöös EUA, EURASHE ja ESIBga välja töötada rakendamispraktika ning anda Bologna protsessi jälgimise rühma kaudu sellest aru haridusministritele. Lisaks sellele rõhutasid nad siseriiklikult tunnustatud asutuste vahelise koostöö tähtsust, et tugevdada vastastikust akrediteerimise tunnustamist või kvaliteeditagamise otsuste tegemist.

(7)

ELi tegevus kvaliteeditagamise toetamisel kujundatakse kooskõlas tegevustega Bologna protsessi raames.

(8)

On soovitav koostada Euroopas tegutsevate (piirkondlike või riiklike, laiemalt või kitsamalt spetsialiseerunud, riikliku või erasektori ) sõltumatute ja usaldusväärsete kvaliteeditagamisasutuste register , et toetada läbipaistvust kõrghariduses ning aidata kaasa kvalifikatsioonide ja välismaiste õpingute tunnustamisele.

I.

Lissaboni strateegia raames väljendas Euroopa Ülemkogu 2002. aasta märtsis Barcelonas lõppseisu-kohta, et Euroopa haridus- ja koolitussüsteemid peaksid saama “maailmakvaliteedi mõõdupuuks” (5).

SOOVITAVAD KÄESOLEVAGA LIIKMESRIIKIDEL:

A.

ergutada kõikide oma territooriumil tegutsevate kõrgemate õppeasutuste rangete kvaliteeditagamise süsteemide kehtestamist või väljaarendamist vastavalt kvaliteeditagamise standarditele ja suunistele Euroopa kõrgharidusruumis, mis võeti vastu Bologna protsessi raames Bergenis ,

B.

ergutada kõiki oma territooriumil tegutsevaid kvaliteeditagamis- ja akrediteerimisasutusi , et nad oleksid hindamisel iseseisvad, rakendaksid hindamisel soovituses 98/561/EÜ esitatud põhimõtteid ning ühist üldiste standardite ja suuniste kogumit mis võeti vastu Bergenis. Standardeid tuleb välja töötada koostöös kõrghariduse valdkonna esindajatega. Neid tuleb rakendada viisil, mis kaitseb ja soodustab mitmekesisust ja uuendusi ,

C.

ergutada siseriiklike asutuste, kõrgharidussektori ning kvaliteeditagamis- ja akrediteerimisasutuste esindajaid nagu ka tööturu osapooli Euroopa kvaliteeditagamisasutuste registri sisseseadmisel, põhinedes lisas kirjeldatud põhimõtteid arvestaval siseriiklikul läbivaatamisel , ning määratleda registreeri-mistingimused ja eeskirjad registri haldamiseks,

D.

võimaldada oma territooriumil tegutsevatel kõrgematel õppeasutustel valida Euroopa registrisse kantud kvaliteeditagamis- või akrediteerimisasutuste hulgast asutus, mis vastab nende vajadustele ja profiilile eeldusel, et see on kooskõlas nende riigi õigusaktidega või vastava riigi asutuse loaga võimaldatud ,

E.

toetada kõrgkoolide püüdlusi lasta Euroopa registrisse kantud asutusel teha täiendav rahvusvaheline hindamine või akrediteerimine, et tõsta nende rahvusvahelist mainet,

F.

soodustada asutustevahelist koostööd selleks, et luua kvaliteeditagamise ja akrediteerimise hindamiste vastastikune usaldus ja tunnustamine, seega hõlbustada kvalifikatsioonide tunnustamist ka mõnes muus riigis õppimise või töötamise eesmärkidel,

G.

tagama avalikkuse juurdepääsu Euroopa registris loetletud kvaliteeditagamis- või akrediteerimisasutuste tehtud hindamistele.

II.   KUTSUVAD KOMISJONI ÜLES:

A.

jätkama tihedas koostöös liikmesriikidega kõrgemate õppeasutuste, kvaliteeditagamis- ja akrediteerimisasutuste ning asjaomases valdkonnas pädevate asutuste ja organisatsioonide vahelise koostöö toetamist,

B.

esitama Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide komiteele iga kolme aasta järel aruandeid edusammude kohta kvaliteeditagamise süsteemide väljaarendamisel eri liikmesriikides ning Euroopa tasandi koostööürituste kohta, sealhulgas edusammude kohta, mis on tehtud eespool osutatud eesmärkide osas.

...

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)   EÜT C 19, 21.1.1998, lk 39 .

(2)   EÜT C 64, 27.2.1998, lk 76 .

(3)  Euroopa Parlamendi 13. oktoobri 2005. aasta seisukoht.

(4)  EÜT L 270, 7.10.1998, lk 56.

(5)  Barcelona Euroopa Ülemkogu - Eesistujariigi lõppjäreldused: http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/71025.pdf

LISA

Kvaliteeditagamisasutuste Euroopa register

Register peaks sisaldama loetelu usaldusväärsetest asutustest, kelle tehtud hindamisele liikmesriigid (ja liikmesriikide riigiasutused) võivad kindlad olla. See peaks olema rajatud järgmiste põhimõtete kohaselt:

1.

Loetelu peaksid koostama liikmesriikide asutuste, kõrgharidussektori (kõrgkoolid , üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad) ja kvaliteeditagamis- ja akrediteerimisasutuste esindajad koostöös tööturu osapooltega.

2.

Asutuste registreerimise tingimuste hulka võivad muu hulgas kuuluda :

täielik sõltumatus arvamuse kujundamisel,

tunnustatus vähemalt liikmesriigi, kus nad tegutsevad (või liikmesriigi asutuste) poolt,

tegutsemine lähtudes liikmesriikidele suunatud soovitustes A ja B osutatud standardite ja suuniste ühisest kogumist,

korrapärased välisülevaatused, mida viivad läbi sama eriala asjatundjad ja muud eksperdid, ning selliste ülevaatuste kriteeriumide, meetodite ja tulemuste avaldamine.

3.

Kui registreerimisest esimest korda keeldutakse, on pärast paranduste tegemist võimalik ümberhindamine.

P6_TA(2005)0381

ELi ja Hiina kaubandussuhete väljavaated

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta (2005/2015(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse 8. detsembril 2004. aastal Haagis toimunud ELi ja Hiina 7. tippkohtumist;

võttes arvesse oma 18. detsembri 2003. aasta resolutsiooni relvade müügi kohta Hiinale (1);

võttes arvesse komisjoni poliitikadokumenti “Täiustuva partnerluse suunas - ühised huvid ja väljakutsed EU ja Hiina suhetes” (KOM(2003)0533);

võttes arvesse oma 19. detsembri 2002. aasta resolutsiooni tiibetlaste inimõigustealase olukorra kohta (2);

võttes arvesse oma 11. aprilli 2002. aasta resolutsiooni komisjoni teatise kohta nõukogule ja Euroopa Parlamendile - “ELi Hiina-strateegia: 1998. aasta teatise rakendamine ja edasised sammud ELi Hiina-poliitika tõhustamiseks” (KOM(2001)0265) (3), mis võtab arvesse komisjoni ja nõukogu aruannet Euroopa Parlamendile teatise “Kõikehaarava partnerluse suunas Hiinaga” (KOM(2000)0552) rakendamise kohta;

võttes arvesse Katari pealinnas Ad-Dawhah's 9.-14. novembril 2001. aastal toimunud Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) neljanda ministrite konverentsi otsust Hiina ja Taiwani ühinemise kohta WTOga;

võttes arvesse oma 25. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühenduse seisukoha määratlemiseks Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepinguga moodustatud ministrite konverentsil Hiina ühinemise kohta Maailma Rahandusorganisatsiooniga (KOM(2001)0517) (4);

võttes arvesse oma 20. jaanuari 2000. aasta resolutsiooni inimõigustealase olukorra kohta Hiinas (5);

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja väliskomisjoni arvamust (A6-0262/2005),

A.

arvestades, et Hiina Rahvavabariigi kiirel arengul viimase kahekümne aasta jooksul on olnud märkimisväärne mõju ELi ja Hiina kaubandus- ja majandussuhetele ja et Hiina on praegu USA järel ELi suuruselt teine kaubanduspartner; arvestades ka, et 2004. aastal oli ELi puudujääk kaubavahetuses Hiinaga 78,5 miljardit eurot, suurim puudujääk kõikide ELi kaubanduspartnerite hulgas, mis muuhulgas peegeldab Hiina turule pääsemisele tehtavate takistuste mõju;

B.

arvestades, et Hiina sai 2001. aastal WTO liikmeks, vähendades vastavalt WTO liikmelisusest tulenevatele kohustustele oma tollitariife ja mittetariifseid tõkkeid, mis suurendas Euroopa investeerimisprojektide arvu Hiinas; arvestades, et mõnedel juhtudel kestab Hiina kodumaise tööstuse kaitsmine edasi;

C.

arvestades, et WTOga ühinedes ja end rahvusvahelisele kaubandusele avades muutus maailma rahvarohkeim riik üheks maailmakaubanduse võtmefiguuriks; arvestades, et 1,3 miljardi elanikuga riigi tootmistegevuse mõju saab ainult suureneda ja arvestades, et teised suure rahvaarvuga riigid (nagu India, Brasiilia, Indoneesia ja paljud muud) muudavad tulevikus paratamatult eksportivate riikide praegust järjestust;

D.

arvestades, et ELi ja Hiina kaubavahetuse eelduseks on strateegiline partnerlus koos vastastikuse turule-pääsuga WTO reeglite ja ausa konkurentsi alusel;

E.

arvestades, et Hiina ei järgi piisavalt WTO eeskirju, eelkõige riikliku ekspordiabi keelust mitte kinni pidades, rikkudes intellektuaalomandi seadust, keeldudes ELi liikmesriikide kaupu ja teenuseid oma turule laskmast ja sihilikult oma valuuta väärtust riigipoolse sekkumisega alandades;

F.

arvestades, et paljusid kohtuotsuseid, mis langetati eelmisel aasta rohkem kui 9000 piraatlust käsitlenud kohtuprotsessil, ei ole tõhusalt täide viidud;

G.

arvestades, et Hiina ei ole praeguseks täitnud tingimusi, mis võimaldaksid talle turumajandusliku staatuse anda;

H.

arvestades, et Taiwan mängis Hiina majanduslikus tõusus tähtsat osa;

I.

arvestades, et tänu oma kontinentaalsele suurusele, rahvaarvule ja viimaste aastate majanduskasvu dünaamikale on Hiinast saanud majanduslik suurvõim, mis suudab maailmamajanduse suunda mõjutada ja millega kõik teised majanduspiirkonnad paratamatult peavad võistlema;

J.

arvestades, et Hiina ekspansioon toob kaasa tohutult tulusaid võimalusi, kuid samas teeb Euroopa tööstusele õigustatult muret, millest tuleneb vajadus neid suhteid Euroopa tasandil poliitiliselt juhtida;

K.

arvestades, et Euroopa Liidu ja Hiina kaubandussuhted on globaliseerumisarutelu keskmes ja illustreerivad kõiki sellega seotud ootusi ning vasturääkivusi;

L.

arvestades, et EL peab leidma vastuse avalikkuse kasvavale murele üleilmastumise mõju pärast, mida veelgi suurendab Hiina kasvav ülekaal maailmaturul;

M.

arvestades, et Hiina on oma kulutusi teadus- ja arendustegevusele viimase viie aasta jooksul kolme-kordistanud ja Euroopa peab selle väljakutse vastu võtma, kui tahab ka tulevikus maailmakaubandusest tulu saada;

N.

arvestades, et Euroopa tekstiilitööstuse raskused olid ettenähtavad, kuna Hiina tööstuse investeeringud selles sektoris on hästi teada, ning et see ei jää ainujuhtumiks, vaid sarnane olukord valitseb ka mitmete teiste kaupade, näiteks jalatsite tootmisel, samuti muuhulgas jalgratta-, auto-, raua- ja terasetööstuses;

O.

arvestades, et EL ei saa Hiina kasvava majandusliku jõu ees tegevusetuks jääda, vaid peab vastama järjekindla pikaajalise strateegilise tegevusega;

P.

arvestades, et Hiina kiire kasvu mõju riigi enda loodusvaradele ja keskkonnale ning ülemaailmsele ressurssideturule on äärmiselt suur ja arvestades ka, et ELi ettevõtjad on raskustes maailma ressursside-turu hinnatõusu pärast, mida soodustab Hiina suur nõudlus;

Q.

arvestades, et 2000. aastal oli Hiina kasvuhoonegaaside heidetelt inimese kohta maailma riikide seas 97. kohal, heidete üldkoguselt aga teisel kohal ning on saanud suuruselt teiseks energia- ja toorainetarbijaks maailmas; arvestades, et 2025. aastaks on ennustatud Hiina heitkoguste rekordilist suurenemist, seega peab Hiina täitma maailma keskkonnakoormuse vähendamisel väga silmapaistvat rolli;

R.

arvestades, et maailma õiglasemaks ja turvalisemaks muutumine ei eelda suuremat solidaarsust mitte ainult rohkem ja vähem arenenud riikide elanike vahel, vaid ka riikide siseselt;

S.

arvestades, et liidu poliitilistes ja majanduslikes huvides on toetada Hiina arenemist vabaks ja avatud riigiks, kus valitseksid õigusriigi põhimõtted ning demokraatia ja turumajandus oleksid täielikult omaks võetud;

T.

arvestades, et Hiina majanduslik areng paneb talle Aasia piirkonnas ühtlasi suurema vastutuse;

U.

arvestades, et Euroopa Liidu kui maailma juhtiva majandusvõimu kohus pole mitte ainult arendada kaubandussuhteid kõigi oma partneritega, vaid ka toetada üldisi inimsuse, demokraatia ja õigusriigi väärtusi; arvestades, et Hiina on hiljutisest majandusedust hoolimata veel kaugel kõigile oma kodanikele täielike demokraatlike ja inimõiguste võimaldamisest,

WTO

1.

tervitab mõnede WTO kohustuste õigeaegset järgimist Hiina poolt, kuid kutsub edasisele dialoogile, et võimaldada Hiinal kiiremas korras tegelda ELi tööstusele muret tekitavate veel lahendamata küsimustega, eriti intellektuaalomandiõiguste tugevdamise, võrdse kohtlemise, läbipaistvuse ning keskkonna-, sotsiaal- ja tervishoiunõuete valdkonnas;

2.

kutsub komisjoni üles seoses arvukate juhtudega, mil Hiina on WTO raames võetud kohustusi vaid osaliselt täitnud, pakkuma tõhusat toetust Euroopa ettevõtjatele;

3.

on seisukohal, et EL peab püüdma Hiinaga kaubandussidemeid luua koostöö ja vastastikuse täiendavuse vaimus, hoolitsedes, et kumbki pool suudaks oma tööstus-, põllumajandus- ja teenindussektorit alal hoida ning harmooniliselt arendada, et tagada kõigile oma elanikele parimad võimalikud elutingimused;

4.

nõuab tungivalt, et Hiina järgiks nii oma ühinemisprotokolli 18. osa mõtet ja sätteid, nii et läbivaatamise üleminekumehhanism võiks olla tõhusam vahend lahenduste leidmiseks veel lahendamata mureküsimustele;

5.

kutsub komisjoni üles hoolikalt kaaluma, kas anda Hiinale turumajanduslik staatus, ning andma seda ainult siis, kui Hiina on täitnud vastavad kriteeriumid;

6.

on seisukohal, et Hiina tööstuses levinud piraatlus ning Euroopa toodete ja tootemarkide võltsimine kujutab endast tõsist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade rikkumist; kutsub komisjoni üles rakendama asjakohaseid meetmeid Euroopa ettevõtete intellektuaalomandi õiguste kaitseks, sealhulgas toetama Hiina ametivõime piraatlusevastases võitluses, mida nad parajasti alustavad, probleemi jälgimisel ja vajaduse korral WTO ees tõstatamisel;

7.

kutsub liikmesriike üles tõhusat turukontrolli arendama, et kaitsta Euroopa tarbijaid nii hästi kui võimalik toodete eest, mis ei vasta EÜ standardile;

8.

kutsub komisjoni üles kehtestama vajalikke meetmeid, et takistada selliste toodete importimist Euroopa Liitu, mille valmistamisel on kasutatud kõrge riskitasemega keemiatooteid, mida Euroopa tootjad Euroopa või riiklike õigusaktide kohaselt kasutada ei tohi;

9.

kutsub Hiinat üles tagama kõigile kaubanduspartneritele ühesuguseid tingimusi, mitte tegema kaubandusele bürokraatlikke takistusi ning asjakohaselt arvesse võtma ELi ja tööstusettevõtjatee reservatsioone muuhulgas korruptsiooni, õiguskindluse, maksude, ja krediidi alal;

10.

kutsub Hiinat kui WTO liiget täitma rahvusvahelisi statistika-alaseid norme;

11.

kutsub komisjoni üles uurima, millist mõju on Hiina kaubanduse liberaliseerumine ja WTO liikmeks olek avaldanud Hiina majanduskasvule ja sotsiaalsetele edusammudele;

12.

kutsub Hiinat kooskõlas oma tähtsusega maailmakaubanduses kasutama Doha arenguprogrammi kontekstis senisest suuremal määral oma rolli ühenduslülina kolmanda maailma riikidega ning aitama järgmises Doha läbirääkimiste voorus Hongkongis edu saavutada;

13.

kutsub Hiinat üles avama oma turgu välisriikide kaupadele ja teenustele ning oma turgu ja majandussüsteemi asjakohaselt reformima;

14.

kutsub Hiinat üles kasutama riigihankelepingute sõlmimisel läbipaistvat ja õiglast menetlust, mis annaks välisettevõtjatele võrdse võimaluse osaleda;

15.

kutsub Hiinat üles parandama oma siseriiklike ja rahvusvaheliste transpordivõrkude vahelisi ühendusi, et hõlbustada isikute ja kaupade vaba liikumist;

16.

kutsub komisjoni ja Hiinat üles arendama tõhusaid meetmeid, et panna piir korduvatele rikkumistele kaitsetollide korrektsel sissenõudmisel;

Mõju rahvusvahelisele konkurentsile

17.

tervitab komisjoni ja Hiina valitsuse vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi allakirjutamist 10. juunil 2005. aastal Hiina tekstiiliekspordi piirangute kohta ja kutsub komisjoni üles jälgima nii selle memorandumi täitmist kui olukorda seoses muude Euroopa tekstiili-, rõiva- ja jalatsitööstuse sektoritega, võttes ühtlasi arvesse Euroopa importijate ja jaemüüjate pikaajalisi huvisid; kutsub Hiinat üles ekspordi piiramisel kasutatavat arvestussüsteemi läbipaistvaks muutma; nõuab tungivalt, et komisjon oleks valmis rakendama erakorralisi meetmeid, kui saab selgeks, et ELi tööstust ähvardab tõsine materiaalne kahju; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon ja Hiina leiaksid lahendused arengumaade jaoks, mis on Hiina ekspordi suhtes kõige tundlikumad, võimaldades neil oma turgu osaliselt kaitsta, lahendamaks vaeseimate elanike probleeme;

18.

on mures, et viis, kuidas vastastikuse mõistmise memorandumit alguses rakendati, tekitas mõnedele Euroopa jaemüüjatele tõsiseid raskusi; tervitab asjaolu, et pärast uusi kõnelusi Hiina võimudega paistab see probleem nüüd vähemalt lühiajalises perspektiivis lahendatud olevat; kutsub komisjoni üles jätkuvalt olukorda jälgima, kindlustamaks, et ei tekiks mingeid uusi raskusi tekstiili- või mõnes muus sektoris, kus Hiina-poolne konkurents on märgatavalt kasvamas;

19.

palub komisjonil uurida tekstiili- ja rõivatööstuse pikaajalisi toimetulekuperspektiive ELis, pidades silmas impordi ulatust Hiinast ja teistest maadest, ning tervitab ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv intellektuaalomandi õiguste järgimise tagamiseks vajalike karistusmeetmete kohta (KOM(2005)0276), lootes selle kiiret vastuvõtmist;

20.

nõuab tungivalt, et komisjon reageeriks arengumaade kasvavale murele Hiina tekstiiliekspordi mõju pärast nende turgudele, sooritades kiiresti kvootide järkjärgulise kaotamise kogumõju hindamise riikide kaupa;

21.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles tunnistama, et raskused, kuhu praegu on sattunud tekstiili-, rõiva-ja jalatsitööstus ja mida peatselt saavad tunda ka teised sektorid, nagu jalgratta-, auto-, masina-, raua- ja terasetööstus, on süsteemse iseloomuga ja et ELi tööstuse jaoks on vaja kiiresti koostada pikemaajaline strateegia, mis võimaldaks ELi rahvusvahelises tööstuspoliitikas juba ette arvesse võtta ja reageerida taolistele raskustele nagu praegune tasakaalustamatus Hiinaga, kusjuures need raskused ei ohusta mitte üksnes ELi ja arengumaade töökohti, vaid seavad kahtluse alla ka senised eeldused globaliseerumisprotsessi võitjate ja kaotajate kohta;

22.

kutsub komisjoni üles jälgima ja korrapäraselt aru andma, millisel määral avaldab Hiina konkurents mõju ELi tööstusharudele, samuti suundumuste kohta ELi alltöövõtu mahu ja ülesehituse osas sektoriti, et hinnata selliste suundumuste positiivset ja negatiivset mõju ja töötada välja asjakohane poliitika neile reageerimiseks;

23.

kutsub komisjoni üles uuesti põhjalikult läbi vaatama WTO lepingute mitmesuguseid kaitseklausleid, et hinnata, kas need on muutuva rahvusvahelise kaubandusparadigma valguses endiselt piisavad, ning avaldama saadud tulemusi;

24.

märgib, et Hiina tekstiiliekspordi kasvuga Euroopa Liitu on kaasnenud nende toodete järsk hinnalangus, mis moodustab kuni 60% nende ostuhinnast, ilma et Euroopa tarbijad oleksid sellest märkimisväärset kasu saanud; kutsub komisjoni üles uurima, kas importijate ja/või suurturustajate vahel on sõlmitud mingeid kokkuleppeid, ning tagama hindade kujunemise protsessi läbipaistvust;

25.

tunnistab, et liberaliseerumine mõjutab mehi ja naisi erinevalt ning et kvootide kaotamisele järgnev rõivatööstuse kokkuvarisemise oht paljudes vaestes riikides võib tõsiselt halvendada naiste olukorda neis maades;

26.

kutsub komisjoni üles koostama ülemaailmse tööstuse pikaajalist arenguprognoosi ning Euroopa tööstusarengu strateegiat, et kindlaks teha Euroopa tööstuse võimalikud tulevased arengusuunad ja tagada konkurentsivõimeline reageerimine kõigile ülemaailmsetele väljakutsele;

27.

kutsub komisjoni üles ehitama terviklikku partnerlust, mis oleks kasulik nii Hiinale kui ELile, laiendama seda koostööd uutesse valdkondadesse ja aktiivselt töötama pooltevaheliste negatiivsete tegurite ületamise nimel;

28.

nõuab, et ELi ja Hiina kaubandussuhted toetaksid tasakaalustatud ja säästvat majanduslikku, sotsiaalset ning keskkonnaalast arengut, samuti ka piirkondlikku arengut, sest tasakaalustamata areng võiks kaasa tuua suuri sise- ja välisjulgeolekuohte;

29.

kutsub komisjoni ja nõukogu üles põhjalikult uurima Euroopa ettevõtjate ja tööstuse uusi tegevusvõimalusi seoses Hiina majandusarenguga;

30.

kutsub komisjoni üles edendama ettevõtlusalast koostööd, suurendama teadlikkust ja hõlbustama kontakte, et soodustada õigusnormide lähendamist (ühised standardid, vastavushindamine, tehnilised normid, täiustatud raamatupidamispraktika ja vaidluste lahendamise mehhanism jne);

31.

kutsub komisjoni üles maksuvabade piirkondade temaatika kogu ulatuse paremaks mõistmiseks läbi viima jätkupõhist uuringut, mis hõlmaks piisavaid andmekogumisprogramme maksuvabasse sektorisse liikuvate töökohtade osas, maksuvabadusega seotud majanduslike kulude täpset analüüsi (sealhulgas maksutulude vähenemise kohta), andmeid töötajate ümberpaigutamise ja nende uue palgataseme kohta ning analüüsi laiema positiivse ja negatiivse mõju kohta kogukondadele;

32.

kutsub komisjoni üles tegema teatavaks, millisel määral Hiina toodete praegused madalad müügi- ja impordihinnad Euroopa tarbijate jõukust suurendavad ja milliseid keskmisi ja pikaajalisi suundumusi komisjon sellega seoses ette näeb;

33.

märgib, et tööstustooted hõlmavad peaaegu 75% ülemaailmsest kaupade ja teenustega kauplemisest, samal ajal kui tootmissektor annab üksnes umbkaudu 20% maailma majanduse kogutoodangust; juhib tähelepanu, et ümberpaigutamine puudutab peamiselt suurema lisandväärtuseta tooteid ja et need tööstusmuudatused mõjutavad eeskätt kõige haavatavamaid ja kõige vähem kvalifitseeritud töötajaid, seega neid, kes on kõige vähem kohanemisvõimelised; nõuab seetõttu, et nende töötajate suhtes ilmutataks tugevat solidaarsust, eelkõige suurema investeeringute näol nende väljaõppesse ja ümberõppesse, et suunata neid töökohtadele majandussektorites, kus Euroopa on endiselt maailmas juhtkohal;

34.

palub komisjonil viia läbi uuring, et kindlaks teha sektorid, mis praegu või tulevikus Hiina tohutust majanduskasvust kõige rohkem kasu saavad, kui palju töökohti neis sektorites on alal hoitud või loodud, millist strateegiat komisjon kasutab teiste taoliste sektorite kindlakstegemiseks ja edendamiseks, et Hiina arengu üldine mõju Euroopa majandusele oleks tööhõive ja jõukuse poolest positiivne, ja missuguseid on ELi liikmesriikide tegevusalad kõrgtehnoloogia valdkonnas, millega ei tule toime madalama palgatasemega konkurendid, eriti Hiina;

35.

palub komisjonil uurida Euroopa märgistamissüsteemi kehtestamist, mis viitaks nii päritoluriigile kui ka sotsiaalsetele ja keskkonnanormatiividele;

36.

kutsub nõukogu ja komisjoni üles kasutama ELi liikmesriikide poliitilist ja majanduslikku mõju, et muuta Hiina hoiakut rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade täitmise ja ettevõtetjatele riigiabi määramise läbipaistvuse suhtes, esmärgiga vältida riikliku ekspordiabi keelu rikkumist ning kõrvaldada administratiivsed ja riiklikud tõkked, mis takistavad importi ELi liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest;

37.

tunnistab samas, et väljendatud ilmsete murede kõrval kujutab Hiina endast Euroopa investorite jaoks suure potentsiaaliga turgu ja et tänini on sellest kasutatud vaid murdosa; kutsub seetõttu komisjoni määratlema kõige tõhusamaid vahendeid, et aidata Euroopa tööstusel otsida ja ära kasutada kõiki võimalusi, mida see suur ja laienev turg pakub;

38.

märgib, et Hiina jooksevkonto ülejääk, mis 2003. aastal moodustas 3,1% sisemajanduse kogutoodangust, oli 2004. aastaks langenud 1,1%ni, mille oluliseks põhjuseks on olnud impordi kiire kasv Hiinasse; märgib, et Hiina on nüüdseks Euroopa Liidu suuruselt teine kaubanduspartner ja et Euroopa ekspordiväljavaated sellele suurele turule on endiselt paljutõotavad; on seisukohal, et ka Hiina kasvul on piirid, kuivõrd rahvastikukasvu piiramiseks võetud vajalike meetmete tulemusel peaks vanusepüramiid ümber pöörduma hiljemalt 2015. aastaks;

39.

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles läbi vaatama oma käimasolevaid ja tulevasi Hiinale suunatud arenguabiprogramme, et kindlaks teha, kas Hiinale antav abi on tasakaalus Euroopa ja Euroopa ettevõtjate saadud finantssoodustustega;

40.

rõhutab, et Hiina kiire kasvu üheks põhjuseks on tihedad majandussidemed Hiina ja Taiwani vahel, nagu näitavad rohkem kui 60 000 Taiwani ettevõtet, kus töötab üle miljoni taiwanlase, ning arvukad Taiwani investeeringud Hiinasse;

41.

väljendab muret seoses tegevusega Hiina mitteraudmetallisektoris, mis põhjustab struktuurimoonutusi rahvusvahelisel mitteraudmetallide ringlussevõtmise turul; kutsub komisjoni üles olukorda uurima ja vajaduse korral rakendama WTO meetmeid, et kindlustada ELi ettevõtjatele õiglastel tingimustel juurdepääs vanametallile;

42.

toetab nõukogu ja komisjoni jõupingutusi paindlikkuse saavutamiseks ja Hiina valuuta tegeliku väärtuse määratlemiseks seoses rahvusvahelise finantsturuga pärast euro kasutuselevõttu;

43.

kutsub Hiinat üles jätkama oma valuuta vahetuskursi järkjärgulist kontrolli alt vabastamist ja samal ajal seda võimalikult kiiresti lahti siduma praegusest fikseeritud kursiga seotusest dollariga ning siduma selle asemel valuutakorviga, kuhu kuulub ka euro; ühtlasi kutsub Hiinat üles oma finantsturge liberaliseerima;

44.

kutsub komisjoni üles koostöös Hiinaga uurima, kuidas Hiina turge rohkem välisettevõtjatele avada ja kuidas võimaldada ning julgustada välisettevõtjaid alustama äritegevust ilma Hiina partnerite kohustusliku osaluseta;

45.

tervitab asjaolu, et komisjon valmistab ette uut raamkokkulepet Hiinaga, ning nõuab, et EL tugevdaks oma esindust Hiinas;

Sotsiaalsed ja keskkonnamõjud

46.

märgib, et Hiina on suutnud 20 aasta jooksul vaesusest välja tuua rohkem kui 300 miljonit kodanikku, kuid väljendab oma muret selle üle, et umbes veerand Hiina maaelanikkonnast elab endiselt äärmises viletsuses ja et riik on sissetulekute ebavõrdsuse kasvult maailmas esimeste seas; kutsub komisjoni üles Hiinat toetama ühtekuuluvuspoliitika edasisel arendamisel ja seda küsimust kaubandussuhetes Hiinaga arvesse võtma;

47.

tunnistab, et kuigi paljude hiinlaste majanduslikud väljavaated on paranenud, pole see vähendanud vajadust geograafiliselt ühtlasema majandusliku arengu järele, et vähendada suurema tööpuuduse ja sotsiaalse ümberasumise ohtu tulevikus;

48.

kutsub Hiinat üles oma õigusaktidesse inkorporeerima kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti kui üht vahendit teiste seas minimaalsete sotsiaalsete ja keskkonna-alaste nõuete kehtestamiseks;

49.

on sügavalt mures töötajate õiguste puudumise pärast Hiinas, väga madala palgataseme ja tööõnnetuste arvu suurenemise pärast ebapiisavate tervise- ja ohutuseeskirjade tõttu ning nõuab tungivalt, et Hiina ratifitseeriks kesksed ILO konventsioonid, eelkõige ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsiooni (nr 87) ja kollektiivläbirääkimiste korraldamise ja pidamise kaitse õiguse konventsiooni (nr 98) ning tühistaks oma õigusaktides sätestatud riikliku ametiühingute moodustamise monopoli; kutsub Hiinat üles astuma samme tõhusaks võitluseks kõigi tänapäevaste orjuse vormide, laste töö ja ekspluateerimise ning eelkõige naiste ekspluateerimise vastu töökohal, et tagada töötajate põhiõigustest kinnipidamine ja teha lõpp sotsiaalsele dumpingule;

50.

võtab teadmiseks töövaidluste arvu pideva kasvu alates 1998. aastast; selle probleemi lahendamiseks nõuab tungivalt, et Hiina lubaks luua sõltumatuid ametiühinguid, näiteks tugeva õigusliku seisundi sätestamise, kollektiivsete palgaläbirääkimiste pidamise vabaduse kehtestamise, demokraatlikult valitud ametiühingujuhtidele sõltumatu väljaõppe võimaluse andmise ning Euroopa ja Hiina ametiühingutegelaste vahetusprogrammi käivitamise teel, mis võimaldaks Hiinal kasu saada Euroopa aastatepikkustest kogemustest töötajaosaluse alal; nõuab tungivalt, et Hiina seaks sisse inimeste vajadustele vastava sotsiaalse kaitse süsteemi, mis oleks suunatud töötutele;

51.

tunnistab Hiina kasvavat konkurentsivõimet tänapäeva rahvusvahelises majanduskliimas, kuid kutsub teda üles tõhusalt ning kiiresti tegutsema laste töö ja sunniviisilise töö kasutamise vastu; palub komisjonil Hiinale sellega seoses toetust pakkuda;

52.

kutsub komisjoni ja nõukogu üles valvsusele seoses ametiühingute moodustamise vabaduse võimaliku piiramisega Hong-Kongis; juhib tähelepanu positiivsele osale, mida ametiühingute moodustamise vabadus Hong-Kongis võiks täita tööõiguste parandamisel Hiinas;

53.

kutsub komisjoni ja nõukogu üles dialoogis Hiinaga rõhutama ametiühinguaktivistide vabastamise tähtsust;

54.

kutsub komisjoni üles uurima sobivaid viise vastastikuse mõistmise suurendamiseks, kummagi poole iseloomulike kultuuriliste omaduste tunnustamiseks, teadlikkuse suurendamiseks Euroopa õigus- ja majandussüsteemist ning selle süsteemi vastuvõetavaks tunnistamiseks;

55.

ootab, et Hiinas tegutsevad lääneriikide ja eriti Euroopa ettevõtjad tunnistaksid täielikult ametiühinguõigusi ja käituksid töötajate ning keskkonna suhtes eeskujulikult;

56.

on tõsiselt mures Hiina tööstuse põhjustatud kõrge reostustaseme ning mittesäästvatest allikatest pärinevate loodusressursside, näiteks puidu, kasvava tarbimise pärast ja tervitab hiljutisi märke, et Hiina rakendab tõsiseid keskkonnakaitsemeetmeid; rõhutab, et kaubandus ja keskkond on WTO olulised koostisosad ning nõuab, et Hiina valitsus etendaks täielikku ja positiivset rolli säästva arengu edendamisel nii Hiinas kui üleilmselt; märgib, et tänu Hiina suurusele võiks säästva tehnoloogia ja praktika laialdane kasutuselevõtt selles riigis avaldada ülemaailmset positiivset mõju, alandades hindu ning ergutades teisi riike tema eeskuju järgima, ning nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud seda Hiina potentsiaali keskkonnakaitseküsimustes juhtrolli mängida täielikult ära kasutaksid;

57.

väljendab muret, et Hiina märkimisväärne majanduskasv põhjustab peale keskkonnareostuse ka ressursside nappuse ja kaupade hinnatõusu maailmaturul; kutsub Hiinat üles võtma endale vastutust kesk-konnastandardite kehtestamise eest tootmistegevuses ja jäätmehoolduses ning osalema keskkonnale tekitatud kahju heastamisel; kutsub komisjoni üles otsima lahendusi probleemile, kuidas tagada Euroopa elanikele ja ettevõtjatele tulevikus taskukohased ja püsivad tooraine- ning energiavarud;

58.

nõuab lisaks tungivalt, et nõukogu ja komisjon kasutaksid kõiki sobivaid kahepoolseid kanaleid, samuti mitmepoolseid institutsioone ja lepinguid, mille osalised on nii EL kui Hiina, et jätkuvalt nõuda kõrgete sotsiaalhoolekande ja keskkonnakaitse standardite täitmist kui rahvusvahelise solidaarsuse olulist koostisosa;

59.

tunnistab Hiina võtmerolli tõhusa lahenduse leidmisel globaalse soojenemise peatamiseks ja nõuab tungivalt, et Hiina valitsus osaleks ka edaspidi konstruktiivselt rahvusvahelistel nõupidamistel ohtliku kliimamuutuse ärahoidmise üle; rõhutab pidevate jõupingutuste tähtsust fossiilkütuste kasutamise vähendamiseks;

60.

kutsub nõukogu ja komisjoni ELi ja Hiina energeetika- ja keskkonnaprogrammi ning teiste kanalite kaudu tagama, et koostöö taastuvenergia/energiatõhususe osas oleks ELi ja Hiina tulevases koostöös esmatähtis teema, ning ergutama säästliku tehnoloogia ja tööstuse arendamist Hiinas, eriti sihiga teha koostööd jätkusuutlikku tulevikku võimaldavate uute tehnoloogiate väljatöötamisel; kutsub Hiinat üles kasutama uute kivisöejõujaamade ehitamisel uusimat, tõhusaimat ja keskkonnasõbralikemat tehnoloogiat ning võtma selliste jõujaamade ehitamisel võimalikult peatselt kasutusele kahjulike gaaside vaba söepõletamistehnoloogiat; kutsub lisaks Hiinat oma söekaevanduste ohutustingimusi parandama; kutsub komisjoni üles pakkuma Euroopa kaevandustehnika tootjate koostööd; kutsub Hiinat võimaliku uute tuumaelektrijaamade ehitamise korral ära kasutama Euroopa kogemusi ja ohutustehnikat ning tegema tihedat koostööd Euroopa tootjate ja ametivõimudega, nagu Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur;

61.

kutsub komisjoni üles leidma kõige tõhusamat viisi minimaalsete sotsiaalsete ja keskkonnastandardite sisseviimiseks kaubanduskokkulepetesse;

62.

tervitab komisjoni algatatud võitlust muuhulgas ka Hiinast pärineva õigusvastase metsamaterjali ja puittoodete vastu metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitleva tegevuskava (Forest Law Enforcement Governance and Trade - FLEGT) abil; on sellegipoolest mures, et riikidega vabatahtlikkuse alusel partnerluslepingute sõlmimine ei aita probleemi piisaval määral lahendada;

63.

märgib, et suurem osa Hiinast ELi imporditavast puidust on töödeldud tooted, millest osa on valmistatud puidust, mida Hiina on õigusvastastest allikatest hankinud;

64.

kutsub komisjoni ja nõukogu üles Hiina ametivõimudele survet avaldama, et nad võtaksid asjakohaseid kaugeleulatuvaid meetmeid õigusvastase metsamaterjali ja puidutoodete impordi peatamiseks ning ergutama Hiinat täiel määral osalema piirkondlikes ja rahvusvahelistes protsessides, nagu Ida-Aasia FLEG, mille eesmärgiks on õigusvastastest allikatest hangitud puiduga kauplemise peatamine;

Olemasolevad projektid, haldus

65.

tervitab komisjoni hästi väljaarendatud keskkonna-alast koostööprogrammi Hiinaga, mis toimib abiprojektide rahastamise kaudu, ning kutsub komisjoni üles tagama, et seda programmi jätkataks ja laiendataks; tervitab Hiina valitsuse üldist valmisolekut keskkonnakaitsealaseks koostööks;

66.

võtab teadmiseks, et paljud Hiina keskkonnaprobleemid ei tulene mitte õigusnormide puudumisest, vaid puudulikust õigusnormide täitmise järelevalvest, ning kutsub seetõttu komisjoni üles kohalikul tasandil suutlikkuse suurendamist koostööprojektides olulisele kohale seadma;

67.

ergutab juhtimiskoolitusprogrammi taoliste uute programmide koostamisele, et suurendada Hiina ja ELi vahelises kaubanduses osalemist;

68.

kutsub komisjoni üles täitma 8. märtsil 2005. aastal Euroopa Parlamendile antud lubadust ja tegema ettepanekut Euroopa tolliametnike saatmiseks Hiinasse abi ja väljaõpet andma;

Haridus

69.

kutsub komisjoni üles Hiina valitsusega kokku leppima vastastikuses õppe- ja õpilasvahetusprogrammide hoogustamises; nõuab lisaks tungivalt, et komisjon asutaks kogu ELis rohkem hiina keelt õpetavaid keeltekoole koos stipendiumifondide moodustamise võimalusega hiina keele õppimisest huvitatud ELi liikmesmaade õppijate jaoks;

Poliitiline dialoog

70.

ootab ELilt koos kaubandussuhete arendamisega aktiivsemat poliitilist dialoogi alates inimõigustega ja lõpetades piirkondliku ja globaalse turvalisuse küsimustega;

71.

kahetseb, et Hiina kiire majanduslik areng pole kaasa toonud elanikkonna poliitiliste ja kodaniku-õiguste paranemist ning et ametlik inimõiguste alane dialoog, mida EL ja Hiina on 1997. aastast saadik pidanud paralleelselt kasvavate kaubandus- ja majandussuhetega, ei ole olnud edukas; rõhutab seetõttu teistsuguse lähenemise vajalikkust, sealhulgas selge ja tõhusa inimõigustest sõltuvuse poliitika kehtestamist seoses ELi üldise kaubanduspoliitikaga Hiina suhtes;

72.

kordab oma muret inimõiguste olukorra pärast Hiinas; märgib, et viimase viieteistkümne aasta jooksul on olukord mõnevõrra paranenud; rõhutab, et teha on veel palju, ja leiab, et Hiina ja ELi vahelist inimõigusalast dialoogi tuleks pidevalt täiustada;

Relvamüügiembargo

73.

juhib tähelepanu asjaolule, et EL ja Ameerika Ühendriigid (ja teised) kehtestasid Hiina suhtes relvaembargo Tian'anmeni väljakul 1989. aasta juunis toimunud demokraatlike meeleavalduste valitsusepoolse jõhkra mahasurumise otsese tulemusena; peab embargo tühistamist praeguses olukorras ELile sobimatuks;

*

* *

74.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide ja Hiina valitsustele ja parlamentidele.


(1)  ELT C 91 E, 15.4.2004, lk 679.

(2)  ELT C 31 E, 5.2.2004, lk 264.

(3)  ELT C 127 E, 29.5.2003, lk 652.

(4)  EÜT C 112 E, 9.5.2002, lk 313.

(5)  EÜT C 304, 24.10.2000, lk 209.

P6_TA(2005)0382

Iraan

Euroopa Parlamendi resolutsioon Iraani kohta

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma eelmisi resolutsioone Iraani kohta, eelkõige 28. oktoobri 2004. aasta resolutsiooni (1) ja 13. jaanuari 2005. aasta resolutsiooni (2);

võttes arvesse ELi ja Iraani inimõigustealast dialoogi, mis leidis aset veel hiljuti ja mille ajal Iraani valitsus väljendas oma kohustust tugevdada inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamist;

võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mille osaline on Iraan;

võttes arvesse Iraani 1. augusti 2005. aasta otsust taaskäivitada uraani töötlemine, mis on vastuolus Pariisi kokkuleppe kohustustega ning arvestades, et Iraan eemaldas 10. augustil 2005 Isfahani lähedal asuvas uraanitöötlusrajatises uraantetrafluoriidi (UF4) tootmisliinidelt plommid ja on taaskäivitanud tuumkütusetsükliga seotud tegevuse;

võttes arvesse Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) juhatuse 11. augusti 2005. aasta resolutsiooni tuumarelva leviku tõkestamise leppe kaitsemeetmete lepingu rakendamise kohta Iraani Islami-vabariigis, milles nõutakse, et Iraan peataks täielikult igasuguse rikastamisega seotud tegevuse vabatahtlikult ja õiguslikult mittesiduvatel alustel nagu nõuti eelmistes juhatuse resolutsioonides ning lubaks peadirektoril paigaldada uuesti tuumarajatises eemaldatud plommid, osutamata sealjuures sellele, kas Iraan on tuumarelva leviku tõkestamise lepet rikkunud või mitte;

võttes arvesse IAEA juhatuse 24. septembri 2005. aasta resolutsiooni;

võttes arvesse nõukogu järeldusi Iraani kohta, eelkõige 16. märtsi 2005. aasta ja 3. oktoobri 2005. aasta järeldusi;

võttes arvesse nõukogu poolt 3. oktoobril 2005. aastal vastu võetud ELi seitsmendat inimõiguste aastaaruannet (2005);

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.

arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise leppe artiklis IV sätestatakse, et midagi lepingus ei saa tõlgendada nii, et see vähendaks lepinguosaliste võõrandamatut õigust ilma diskrimineerimata ja kooskõlas leppe artiklitega I ja II arendada, toota ja kasutada tuumaenergiat rahumeelsetel eesmärkidel;

B.

arvestades, et Iraan on EL-3le (Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik) lubanud, et ta kohaldab tuumarelva leviku tõkestamise leppe lisaprotokolli, isegi kui see on ratifitseerimata;

C.

arvestades, et IAEA kohaselt ei ole Iraan suutnud mitmel juhul pika ajavahemiku jooksul täita oma tuumarelva leviku tõkestamise leppe kaitsemeetmete kokkuleppes võetud kohustusi seoses tuumamaterjalist teavitamisega, selle töötlemisega ja kasutamisega ning teatamisega rajatistest, kus sellist materjali töödeldakse ja hoitakse;

D.

arvestades, et oma eelmistes resolutsioonides väljendas IAEA kahtlust Iraani motiivide suhtes, kuna Iraan ei ole olnud suuteline esitama tähtsaid teadaandeid ja rõhutas oma muret jätkuvate lõhede pärast Iraani arusaamises tuumaprogrammi mitmest levikutundlikust aspektist;

E.

arvestades, et IAEA juhtis tähelepanu, et Iraani kogu rikastamisega seotud tegevuse peatamise täielik ning jätkuv rakendamine, millest 14. novembril 2004. aastal teavitati IAEAd ning mis on vabatahtlik ja õiguslikult mittesiduv usalduse suurendamise meede, mida kontrollib IAEA, on oluline lahendamata küsimuste käsitlemisel;

F.

arvestades, et peale Iraani ja EL-3 vaheliste kõneluste lõpetamist 2005. aasta augustis taaskäivitas Iraan uraani töötlemise uraanitöötlusrajatises Isfahanis, eemaldades IAEA peadirektori poolt selle rajatise töötlemisliinidele pandud plommid, kuid ei ole alustanud uraani rikastamist;

G.

arvestades, et IAEA 11. augusti 2005 aruandes märgiti, et eelnevalt tuvastatud kõrgelt rikastatud uraani (HEU) jäljed Iraani tuumaseadmetel pärinesid Pakistanist;

H.

arvestades, et IAEA juhatus leidis oma 24. septembri 2005. aasta resolutsioonis, et kuigi Iraani tuumaprogrammiga seotud probleemid kuuluvad ÜRO Julgeolekunõukogu pädevusse, kuid palus oma peadirektoril jätkata pingutusi selle ja eelmiste resolutsioonide rakendamiseks ja Iraaniga läbirääkimiste edasisteks arenguteks;

I.

arvestades, et tänu tuumarelva leviku tõkestamise leppe lisaprotokolliga laiendatud kontrolliõigusele on Iraan riik, kus IAEA viimase kahe aasta jooksul on teinud enim kontrollkülastusi, kaasa arvatud taaskäivitatud tegevus Isfahanis, ning seega ei saa Iraanilt nõutud ratifitseerimise tähtsust ülehinnata;

J.

arvestades, et viimastel aastatel on ELi suhted Iraaniga tuginenud kolmeosalisele lähenemisele, mida iseloomustavad kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimise läbirääkimised, poliitiline dialoog ja inimõiguste alane dialoog ning rõhutab, et neid kolme aspekti ei saa lahutada;

K.

arvestades, et olukord Iraanis kodanikuõiguste ja poliitiliste vabaduste teostamise osas on 2005. aasta juunis toimunud presidendivalimistest saadik halvenenud, hoolimata Iraani valitsuse kohustusest edendada neid universaalseid väärtusi;

L.

arvestades, et Amnesty International ja Human Rights Watch on järjest sagedamini teatanud inimõiguste rikkumistest Iraanis viimaste kuude jooksul;

M.

arvestades, et järjest sagenenud on teated hukkamiste ja surmamõistmiste kohta, eriti alaealiste õigusrikkujate ning vähemusrühmadesse kuuluvate isikute suhtes, mis rikuvad ilmselgelt rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriume ja norme;

N.

on eriti mures järjest sagedamini esinevate teadete pärast ajakirjanike, veebiajakirjanike ja blogijate, nagu 30. juunil 2005. aastal vahistatud Ahmand Seraajee, meelevaldsetest vahistamistest ja ähvardamistest. Tuletas meelde, et teised ajakirjanikud, nagu Akbar Ganji, on endiselt vangistuses ainult selle eest, et nad teostasid oma õigust sõnavabadusele. Ganji vangistati koos 17 teise iraani ajakirjanikuga rohkem kui viie aasta eest ning tema tervislik seisund on 60-päevase näljastreigi tõttu olnud äärmiselt halb, vaatamata sellele on Ganji naisele tema külastamine keelatud;

O.

samuti on mures alates 30. juulil 2005. aastal kinni peetud jurist Abdolfattah Soltani pärast, kes Inimõiguste Keskuse Kaitsjate (DHRC) asutajaliikmena oli Euroopa Parlamendis külaliskõneleja;

P.

arvestades, et Iraan ei ole ikka veel naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva konventsiooni liikmesriik;

Q.

on sügavalt mures Iraani poolse koostöö puudumise pärast ELi ja Iraani inimõigustealase dialoogi osas, mis leidis aset veel hiljuti, ja häiritud, sellest et pole märke Iraani poolt selle dialoogi raames võetud inimõiguste ja õigusriigi austamise tugevdamise kohustuse rakendamise kohta,

Tuumaküsimus

1.

tervitab soojalt EL-3e püüdlusi leida lahendus tuumavaidlusele Iraaniga läbirääkimiste teel, rõhutab IAEA olulist rolli ning nõuab, et kasutatakse täielikult kõiki selle kontrolli ja järelevalve võimalusi;

2.

toetab täielikult IAEA juhatuse 24. septembri 2005. aasta resolutsiooni, milles Iraani kritiseeritakse IAEA põhikirja rikkumise pärast ja rõhutatakse sellest tingitud umbusku Iraani tuumaenergiaprogrammi rahumeelsusesse;

3.

nõuab, et Iraan peataks taas täielikult ja püsivalt kogu uraani rikastamisega seotud tegevuse, sealhulgas Isfahanis uraani töötlemise rajatistes toimuvad katsetused ja tootmise ning lubaks IAEA peadirektoril taastada rajatisest eemaldatud plommid;

4.

nõuab, et Iraan teeks jätkuvalt igakülgset koostööd IAEA inspektoritega ja rakendaks läbipaistvust tagavaid meetmeid, mis on ulatuslikumad kui tuumarelva leviku tõkestamise leppe kaitsemeetmete kokku-lepe ja tuumarelva leviku tõkestamise leppe lisaprotokoll ning mis hõlmavad ka juurdepääsu isikutele, hangetega seonduvatele dokumentidele, kahesuguse kasutusotstarbega varustusele, sõjaväele kuuluvatele teatud töökodadele ning teadus- ja arenduskeskustele;

5.

nõuab tungivalt, et Iraan kaaluks uuesti raske vee aeglustiga reaktori ehitamist ning ratifitseeriks kiiresti ja jõustaks täies ulatuses tuumarelva leviku tõkestamise leppe lisaprotokolli, kuna need meetmed aitaksid parandada usaldust Iraani tuumaprogrammi vaid rahumeelsesse iseloomu;

6.

nõuab tungivalt, et Iraan kasutaks IAEA juhatuse 2005. aasta novembris toimuvale koosolekule eelnevat aega hea tahte märgina surve ja ähvardusteta läbirääkimiste taasalustamiseks EL-3ga;

7.

toetab kindlalt nõukogu 3. oktoobri 2005. aasta järeldusi Iraani kohta ja eriti ELi jätkuvat kavatsust leida diplomaatiline lahendus rahvusvahelisele murele seoses Iraani tuumaprogrammiga olukorra leevendamise huvides;

8.

kutsub Ameerika Ühendriikide valitsust üles aktiivselt toetama läbirääkimisi EL-3e ja Iraani vahel, pakkudes Iraanile julgeolekutagatisi;

9.

tervitab Ühendkuningriigi välisministri ja nõukogu eesistuja Jack Straw 28. septembril 2005. aastal Brightonis tehtud avaldust, mille kohaselt Ameerika Ühendriigid ja Euroopa ei kavatse vaatamata Ameerika Ühendriikide presidendi George Bushi märkusele “kõik võimalused on avatud” sõjalist tegevust Iraani vastu tema problemaatilise tuumaprogrammi pärast, kuna see ei oleks probleemi lahendus;

10.

arvab, et Iraanil on õigus arendada tuumaprogrammi kooskõlas tuumarelva leviku tõkestamise leppe artikliga IV ja toetab ELi ettepanekuid arendada koostööd Iraaniga rahumeelse tuumaenergia valdkonnas;

11.

avaldab kahetsust tuumariikide ja tuumarelva mitteomavate riikide suhtes kohaldatavate topeltstandardite üle, mille vastu saab võidelda vaid usaldusväärsete tuumadesarmeerimismeetmetega ning kutsub ELi üles võtma juhtrolli, et tuua tuumadesarmeerimise läbirääkimised praegusest ummikseisust välja;

12.

rõhutab, et oluline on teha koostööd Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Hiina ja mitteühinenud riikidega, et arvesse võtta täiendavaid kontseptsioone (näiteks Lõuna-Aafrika ettepanekut) eesmärgiga saavutada Iraaniga tema tuumarajatisi ja nende kasutamist puudutav üldine kokkulepe, mis võtab arvesse Iraani julge-olekuküsimusi; kinnitab veel kord, et praeguse kriisi lahendamiseks ei tohiks kaaluda ühtegi sõjalist võimalust;

13.

arvab, et selline üldine kokkulepe peaks aitama kaasa Indiat, Pakistani ja teisi tuumajõudude hõlmava püsiva piirkondliku julgeolekusüsteemi loomiseks ja usub, et Iraan peaks kandma oma vastutust selles piirkonnas ja panustama massihävitusrelvade vaba Lähis-Ida tulevikku;

14.

palub nõukogul esitada algatus kogu piirkonda hõlmava julgeolekumõõtme kohta, mis aitaks tõkestada massihävitusrelvade levikut ja konfliktiallikate teket;

15.

rõhutab, et Iraani ja ELi vahelise koostöö- ja kaubanduskokkuleppe sõlmimiseks peab Iraan oluliselt parandama inimõiguste olukorda, samuti peab Iraan tegema täieulatuslikku koostööd IAEAga ja andma objektiivseid garantiisid oma tuumaprogrammi rahumeelsuse kohta;

Inimõigused

16.

mõistab teravalt hukka alaealistele õigusrikkujatele ja alaealistele mõistetud surmanuhtlused ja nende hukkamise, mis mitmel juhul kujutab endast karistust seksuaalkäitumise ja seksuaalse sättumuse eest mida rahvusvaheliste õiguslike standaridte kohaselt ei peeta kuritegudeks, ning kutsub Iraani võime järgima rahvusvaheliselt tunnustatud õiguslikke tagatisi, sealhulgas ka alaealiste suhtes;

17.

palub Iraani võimudel peatada kõhe kõik alaealiste õigusrikkujate hukkamised ja takistada edasisi surmanuhtluste kohaldamisi, eelkõige alaealiste suhtes, ning mitte hukata järgmisi alaealisi: 17-aastast Miiad Bakhtiari, 16-aastast Hussein Haghi, 17-aastast Hussein Taranj'i, 17-aastast Farshad Saeedi ja 16-aastast Saeed Khorrami;

18.

nõuab tungivalt, et Iraani võimud järgiksid kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti ning ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mis näevad ette, et surmanuhtlust ei mõisteta õigusrikkumiste eest, mille sooritanud isik olid õigusrikkumise toimepanemise ajal alla 18-aastane, ja seega nõuab, et Iraanis muudetaks ametlik täisealiseks saamise iga 18 aastale;

19.

mõistab hukka vähemuste kohtlemise, sealhulgas kurdide, keda on 9% kogu elanikkonnast ja keda diskrimineeritakse ning kiusatakse taga usuliste tõekspidamiste ja etnilise päritolu pärast, samuti Khuzestani provintsi pealinna Ahwazi ümbruse peamiselt araabia päritolu elanike kohtlemise, keda ÜRO eluruumidega kindlustamise teemalise eriraportööri Miloon Kothari avalduste kohaselt nende küladest ümber asustatakse;

20.

mõistab hukka veebiajakirjanike ja blogijate vahistamised ning vangistamised, samuti mitmete onlineväljaannete, ajaveebide ja veebisaitide samaaegse tsensuuri, viimased ajakirjanike meelevaldsed vahistamised ja Iraani meediakanalite vabaduse tõsise piiramise, seega kutsub Iraani võime, eelkõige Iraani parlamenti täitma kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelistest paktist tulenevaid kohustusi ning võimaldama arvamuste vaba väljendamist veebisaitidel, ajaveebis ja ajakirjanduses;

21.

palub, et nõukogu eesistuja ja liikmesriikide diplomaatilised esindajad Iraanis asuksid kiiresti kooskõlastatult tegutsema eespool mainitud murede, eriti ajakirjanduse ja arvamusega seotud õigusrikkumiste eest kohtu alla antud või süüdimõistetud ajakirjanike, veebiajakirjanike ja blogijate viivitamatu vabastamise osas;

22.

palub Iraani võimudel tingimusteta vabastada Akbar Ganji, kelle tervislik seisund on pärast viieaastast vangistust ja 60-päevast näljastreiki halb, olles kandnud viis ja pool aastat oma ajakirjanduse ja arvamusega seotud õigusrikkumise eest määratud kuueaastasest karistusest, ning samuti vabastada jurist Abdolfattah Soltani, keda on kinni peetud alates 30. juulist 2005;

23.

kutsub liikmesriikide esindajaid Teheranis esitama Iraani ametivõimudele viivitamatult nõuded, et saada üksikasjaliku teavet Akbar Ganji olukorra kohta ning õigus tema külastamiseks;

24.

nõuab tungivalt, et Iraan allkirjastaks konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ning mõistab hukka järjest tihedamad naiste vahistamised ja karistamised nõuetele mittevastava näo ja keha katmise eest;

25.

kutsub Iraani üles alustama uuesti Euroopa Liiduga ELi-Iraani inimõigustealast dialoogi, ning kutsub nõukogu ja komisjoni jälgima täpselt arenguid Iraanis ning inimõiguste dialoogi raames tooma esile konkreetseid inimõiguste rikkumisi;

26.

palub komisjonil tõhusalt kasutada Euroopa demokraatia ja inimõiguste algatusest, et parandada sidemeid ning koostööd Iraani kodanikuühiskonna ja sõltumatu meediaga ning lisaks toetada koos Euroopa Parlamendiga demokraatiat ja inimõiguste järgimist Iraanis;

27.

palub nõukogul uurida, kuidas saaks Euroopa Parlamenti kaasata terrorismivastase võitluse erimeetmete rakendamist käsitleva nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühisseisukoha nr 2001/931/ÜVJP korrapärase uuendamise protsessi, võttes arvesse arenguid alates 2001. aastast;

*

* *

28.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning käesolevas resolutsioonis viidatud riikide valitsustele ja parlamentidele, IAEA peadirektorile, ÜRO inimõiguste komisjonile, Iraani riigikohtu esimehele ning Iraani valitsusele ja parlamendile.


(1)  ELT C 174 E, 14.7.2005, lk 190.

(2)  ELT C 247 E, 6.10.2005, lk 159.

P6_TA(2005)0383

Olukord Etioopias

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Etioopias

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma eelnevaid resolutsioone, eriti 7. juuli 2005. aasta resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Etioopias (1);

võttes arvesse Euroopa Liidu valimiste vaatlemise missiooni (ELi valimiste vaatlemise missioon) Etioopias vahearuandeid 17. maist ja 25. augustist 2005;

võttes arvesse Carteri vaatlemiskeskuse 15. septembri 2005 lõpparuannet Etioopia 2005. aasta riiklike valimiste kohta;

võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.

tuletades meelde, et esimesed oma nime väärivad valimised Etioopias toimusid 15. mail 2005, ja juhtides tähelepanu sellele, et valimiseelset perioodi iseloomustas rahumeelne õhkkond, ning et hoolimata teatavast eeskirjade eiramisest kulgesid valimised ilma valitsuse ja opositsiooniliste erakondade suuremate kokkupõrgeteta;

B.

arvestades, et enam kui 90% Etioopia hääletanutest väljendasid oma usku demokraatiasse ja kindlat tahet kasutada oma põhiõigusi;

C.

arvestades, et ELi valimiste vaatlemise missiooni ülalnimetatud vahearuanded näitasid hoolimata Etioopia valijate ebatavaliselt suurele osalemisele tõsiseid eeskirjade eiramisi ja valimiste korraldust reguleerivate demokraatlike eeskirjade eiramist paljude põhiaspektide osas;

D.

arvestades, et Euroopa Liit kinnitas 29. augustil 2005 Ühendkuningriigi kui oma eesistuja kaudu ELi valimiste vaatlemise missiooni tähelepanekuid;

E.

arvestades ülalnimetatud Carteri vaatlemiskeskuse lõpparuannet, milles tehtud järeldused on sarnased ELi valimiste vaatlemise missiooni omadele;

F.

arvestades, et opositsioon vaidlustab jätkuvalt 15. mai 2005 valimiste tulemusi;

G.

arvestades, et võimul olev erakond kasutas lahkuvat parlamenti, et viia sisse muudatusettepanek, mille kohaselt on päevakorraküsimuse esitamiseks vajalik absoluutne häälteenamus, mis jätab opositsiooni järgmisel ametiajal ilma õigusest esitada arutelule päevakorraküsimusi või õigusloomega seotud ettepanekuid;

H.

tundes muret antidemokraatliku käitumise pärast, mis leidis aset uue parlamendi esimesel korrapärasel istungil, kus oma kohad vastu võtta otsustanud opositsioonilistele parlamendiliikmetele ei antud õigust oma arvamuse esitamiseks;

I.

tundes muret uue parlamendi esimese seaduseelnõu pärast, mis võtab parlamentaarse immuniteedi kõigilt valitud parlamendiliikmetelt, kes otsustasid mitte osaleda kogu tegevuses enne kui nende eeltingimused on täidetud ning teise seaduseelnõu vastuvõtmise pärast, mis pikendab Addis Abeba linna ametivõimude volituste tähtaega, eirates sellega linnaelanike hääli, kes hääletasid ühehäälselt opositsiooni poolt;

J.

arvestades, et valitsuse ja kahe peamise opositsioonilise erakonna vahel 2. oktoobril 2005 avatud läbirääkimised on katkenud valitseva erakonna keeldumise tõttu leppida kokku mitmeparteilise demokraatia minimaalsete käitumiseeskirjade ning opositsiooni respekteerimise osas;

K.

arvestades, et opositsioonilised erakonnad andsid teada soovist töötada vastavuses põhiseadusega, käsutamata vägivalda;

L.

arvestades, et valitsus süüdistab opositsiooni riigipöörde sepitsemises ja on arreteerinud suure hulga opositsioonijuhte;

M.

arvestades, et opositsioon loobus pärast valitsuse keeldu oma üleskutsest üldstreigile ja massimeeleavaldusele vägivaldsete kokkupõrgete riski tõttu, näidates sellega oma vastutusvõimet;

N.

arvestades, et valimistulemuste vaidlustamise eesmärgil 2005. aasta juunis toimunud meeleavaldustel hukkus julgeolekujõudude tegevuse tagajärjel vähemalt 42 inimest ja arreteeriti tuhandeid;

O.

arvestades, et kogu valimistulemuste läbivaatamisprotsessi ja vaidlustamise jooksul valitses ähvarduste ja hirmutamise õhkkond;

P.

arvestades, et Etioopia on allkirjastanud Cotonou lepingu, mille artiklis 9 sätestatakse, et kõikide inimõiguste ja põhivabaduste austamine on AKV-ELi koostöö põhielement,

1.

väljendab tõsist muret selle üle, et valitsuse ja opositsiooni vahel 2. oktoobril 2005 avatud poliitiline dialoog katkestati valitseva erakonna poolt ning soovitab tungivalt kõigil pooltel dialoogi viivitamatult taasalustada ning töötada selle nimel, et hakkaks toimima mitmeparteiline demokraatia koos opositsiooni õiguste täieliku austamisega valitsuse ja valitseva erakonna poolt;

2.

avaldab tunnustust võtmerollile, mida mängisid poliitilistel läbirääkimistel komisjoni Etioopia delegatsiooni juht ja, Suurbritannia saadiku esindusel, nõukogu eesistujariik koostöös muude rahvusvaheliste diplomaatidega;

3.

tervitaks Etioopia parlamendi poolset kutset Euroopa Parlamendi delegatsioonile Etioopia külastamiseks, et uurida võimalusi uue parlamendi võimekuse loomiseks ja mitmeparteilise demokraatia väljakutsetele vastamiseks;

4.

tervitab opositsiooni kohustust töötada vastavuses põhiseadusega, kasutamata vägivalda;

5.

palub ka valitsusel austada põhiseaduse aluspõhimõtteid, eriti põhivabadusi ja inimõigusi;

6.

kutsub Etioopia valitsust üles tagama opositsiooni juurdepääsu meediale, nagu see oli võimalik enne 15. mai 2005. aasta valimisi;

7.

väljendab tõsist muret seoses valitsuse katsetega pöörata tagasi demokraatlik protsess, eriti päeva-korraküsimuste esitamise osas tulevases parlamendis absoluutse häälteenamuse tingimuse sisseviimisega, mis muudab opositsiooni saavutused asjatuks;

8.

tervitab asjaolu, et valitsuse keelu tõttu tühistas opositsioon oma üleskutse 2. oktoobri 2005 massi-meeleavaldusele, mis oleks võinud viia tõsiste kokkupõrgeteni;

9.

palub kõikidel erakondadel töötada poliitilise lahenduse nimel, mis tagaks parlamendi demokraatlikud eelisõigused;

10.

nõuab opositsiooniliste erakondade jälitamise ja hirmutamise lõpetamist ning siiani kinni peetavate kohest vabastamist;

11.

palub, et Etioopia valitsus tagaks, et kinnipeetavad ei oleks halva kohtlemise ohvrid, ning et neile võimaldaks kohtumisi perekondadega ja arstiabi;

12.

kutsub Etioopia võime üles andma poliitvangid vastavalt Etioopia seadusele 48 tunni jooksul nende esialgsest kinnipidamisest kohtu alla või nad edasiste viivitusteta vabastama;

13.

palub valitsusel ja erakondade esindajatel saavutada kokkulepe meedia vaba ja sõltumatut toimimist käsitleva eeskirja sisu osas;

14.

palub ELil ja rahvusvahelisel üldsusel jääda valvsaks, eriti mis puudutab inimõiguste rahvusvaheliste põhimõtete austamist, ning toetada jätkuvalt Etioopia demokratiseerimise protsessi;

15.

palub komisjonil jätkata ja vajadusel tõhustada Euroopa liidu humanitaarpoliitikat Etioopia suhtes ning reguleerida oma mitte-humanitaarset abi vastavalt demokratiseerimisprotsessis saavutatud edule;

16.

teeb presidendile ülesandeks pöörduda kirjalikult Etioopia parlamendi spiikri poole, väljendades Euroopa Parlamendi tõsist muret opositsiooniliikmetele arvamuse esitamise õiguse andmisest keeldumise üle, seaduseelnõu üle, mis võtab valitud kuid oma kohti mitte vastu võtnud opositsiooni liikmetelt parlamentaarse immuniteedi, ja eelnõu üle, mis pikendab hääletustulemusi eirates kohalike ametivõimude volituste tähtaega, ning nõudes selliste meetmete viivitamatut tagasipööramist kuna need on vastuolus minimaalsete demokraatlike standarditega ning teravdavad veelgi poliitilisi pingeid ja usaldamatust;

17.

teeb presidendile ülesandeks edastada resolutsioon nõukogule, komisjonile, Etioopia valitsusele, Etioopia parlamendi presidendile, Pan-Aafrika parlamendi presidendile, opositsioonilistele erakondadele ja Aafrika Liidule.


(1)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0305.

P6_TA(2005)0384

Haridus kui Lissaboni protsessi nurgakivi

Euroopa Parlamendi resolutsioon hariduse kui Lissaboni protsessi nurgakivi kohta (2004/2272(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni töödokumenti pealkirjaga “Lissaboni eesmärkide alased edusammud hariduses ja koolituses - 2005. aasta raport” (SEK(2005)0419);

võttes arvesse nõukogu ja komisjoni ühist vahearuannet Euroopa haridus- ja koolitussüsteemide eesmärkide järelevalve üksikasjaliku tööprogrammi (“Haridus ja koolitus 2010 - Lissaboni strateegia edukus sõltub viivitamatutest reformidest”) rakendamise kohta (1);

võttes arvesse 2005. aastal 22. ja 23. märtsil Brüsselis kokkutulnud Euroopa Ülemkogu eesistuja lõpp-järeldusi Lissaboni strateegiale uue hoo andmise kohta;

võttes arvesse oma 9. märtsi 2005. aasta resolutsiooni Lissaboni strateegia vahekokkuvõtte kohta (2);

võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga “Majanduskasvu ja töökohtade loomise komplekssed suunised (2005-2008)” (KOM(2005)0141);

võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga “Euroopa ajupotentsiaali aktiveerimine: kuidas ülikoolid saaksid anda oma täispanuse Lissaboni strateegia rakendamisse” (KOM(2005)0152);

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0245/2005),

A.

arvestades Lissaboni strateegia eesmärke, mis puudutavad teadmistepõhist säästvat majanduskasvu, millega kaasneb rohkem ja paremaid töökohti, töökohtade loomist, sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamist, vaesuse kaotamist Euroopa Liidus ning võrdsete võimaluste ja Euroopa sotsiaalse mudeli edendamist teadmistepõhise majanduse ja ühiskonna raames;

B.

arvestades, et Lissaboni eesmärkide saavutamise oluliseks tingimuseks on hariduse ja elukestva õppe ning suurema pädevuse järjepidevate ja laiahaardeliste strateegiate tõhus elluviimine riiklikul tasandil, nii et liikmesriikide reformid sobituksid ühtsesse Euroopa konteksti;

C.

arvestades vajadust viia tõhusalt ellu programm “Haridus ja koolitus 2010” nii liikmesriikide kui ka Euroopa tasandil;

D.

arvestades, et ELi haridussüsteemide tulemuslikkuse suur erinevus, mida näitab Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni avaldatud aruanne “Rsa 2003”, on murettekitav;

E.

arvestades, et haridusse ja koolitusse investeerimine on inimressursside, samuti liidu haridus- ja õppesüsteemide kvaliteedi, tõhususe ja juurdepääsetavuse parandamise võtmetegur,

1.

palub liikmesriikidel viia ellu töökava “Haridus ja koolitus 2010”, tagades kõikide asjaomaste isikute kaasamise;

2.

on arvamusel, et Lissaboni eesmärkide saavutamiseks on vaja panna rohkem rõhku haridusele ja et liit peaks kiiresti edendama liikmesriikide haridussüsteemide lähendamist kõrgemate tulemuslikkuse standarditeni;

3.

on arvamusel, et ühenduse ja riikide tasandil hariduse ja koolituse küsimustes elluviidavad konkreetsed meetmed peavad eelkõige olema suunatud kindlatele sihtrühmadele, nagu näiteks noored, tööotsijad ja tööturu muutustega kaasaskäimise eesmärgil täiendkoolitusele minna soovivad isikud;

4.

kutsub elanikkonna kutseoskuste arendamiseks kooskõlas teadmistepõhise ühiskonna vajadustega nõukogu, komisjoni ja liikmesriike üles võtma haldustõkete vähendamiseks vajalikke meetmeid ja tegema selleks vajalikke reforme, et:

suurendada üliõpilaste, praktikantide, töötajate ja nende perede ning teadlaste liikuvust, samuti kvalifikatsioonide vastastikust tunnustamist;

tagada üldine ja mittediskrimineeriv juurdepääs kvaliteetsele haridusele ja koolitusele ning arendada ebasoodsas olukorras olevate ja vaesuse all kannatavate noorte sotsiaalse kaasamise strateegiaid, võimaldades neil hankida kutseoskusi ja pääseda tööturule;

5.

kutsub liikmesriike üles kujundama sobivaid poliitikaid, et arendada välja uusi tööhõiveallikaid, nagu teenused isikutele ja ettevõtjatele, sotsiaalmajandus, ruumiline planeerimine, linnaplaneerimine, keskkonna-kaitse ja uued töökohad tööstuses, samuti traditsioonilised ametid, eelkõige käsitöösektoris;

6.

usub, et elukestva õppe kõigile kättesaadavaks muutmiseks viisil, mis välistab diskrimineerimise, on vaja rakendada innovaatilisi töökorralduse mudeleid ja töötada välja uusi põhimõtteid kulude jagamiseks ettevõtjate, töötajate ja ametiasutuste vahel, muutes teabe- ja kommunikatsioonitehnoloogia põhiprioritee-diks, et võimaldada tegelemist täiendõppega ka pereringis;

7.

avaldab nõusolekut seoses 29 näitaja asjakohasusega, mida komisjon käsutab haridussüsteemide tõhususe ja edusammude hindamiseks Euroopas, ja vajadusega arendada uusi näitajaid võtmevaldkondades, kus neid ei ole (keeled, teabe- ja kommunikatsioonitehnoloogia, õpetajad, investeeringute tõhusus, täiskasvanute koolitus, sotsiaalne kaasamine ja aktiivne kodanikkond); kutsub sellest lähtuvalt liikmesriike eriti üles võtma asjakohaseid meetmeid eelkõige kooli enneaegselt pooleli jätvate ilma mingi kvalifikatsioonita noorukite suure hulga vähendamiseks, kuna see suundumus on takistuseks sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel liidus;

8.

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles väärtustama noorte suunamist tehniliste alade õppimisele, mis tagaks töökoha ja ühiskonda lõimumise; kutsub seoses sellega liitu üles käivitama liikmesriikide abiga teavi-tuskampaaniat, mille abil edendada tehniliste tippalade populaarsust noorte ja nende vanemate seas, et parandada nende ühiskondlikku kuvandit, mis sageli on negatiivne; pooldab teadusuuringute, teadus- ja arendustegevuse, teadlaste ning üliõpilaste liikuvuse suurenemist programmi Erasmus Mundus abil; ärgitab komisjoni kõrvaldama liikuvuse takistused ning algatama katseprojekti Erasmuse tüüpi programmi väljatöötamiseks praktikantidele, et hõlbustada nende juurdepääsu ühenduse nn uue põlvkonna haridus- ja koolitusprogrammidele;

9.

palub liikmesriikidel võtta sobivaid meetmeid nõukogu määratletud eesmärkide saavutamiseks ja reaalteadustes kõrghariduse omandajate hulga suurendamiseks 15% võrra aastaks 2010 ning püüda samal ajal saavutada viimaste seas suuremat tasakaalu meeste ja naiste vahel;

10.

julgustab liikmesriike viima ellu hariduse ja elukestva õppe poliitikat, mis on ühtne kõikidel haridustasemetel, kaasa arvatud kõrgharidus, ja mis tagab sotsiaalse kaasamise ning on kohandatud ühiskondlikele, demograafilistele ja majanduslikele muutustele;

11.

julgustab liikmesriike töötama kõikides õppeasutustes välja uute tehnoloogiate kasutamise süstemaatilise väljaõppe programmid elukestva õppe ja koolituse raames;

12.

kutsub liikmesriike üles suurendama õpetajate arvu ja juurutama ametialase täiendkoolituse raames kvaliteetset õpetajakutse alus- ja jätkuõpet, et tagada õpetajate piisav kvalifikatsioon ja sellised ametialased oskused, mis võimaldaksid neil täita oma ülesandeid teadmistepõhises ühiskonnas järgmiste aastakümnete jooksul, eelkõige uute infotehnoloogiate pedagoogiliste koolituste kaudu;

13.

kutsub liikmesriike üles tegema tõsiseid jõupingutusi, et saavutada liidu keskne eesmärk õpetada igaühele keskmiselt kahte võõrkeelt, eriti naaberriikide keeli;

14.

peab vajalikuks tugevdada avatud koordineerimismeetodeid ja heade tavade vahetust hariduse ja koolituse vallas ning toetab täielikult paarisõpet puudutavate tegevuste programmi (“peer learning actvities”), mille komisjon kāivitas 2005. aastal; rõhutab sellest lähtuvalt komisjoni kasutatavate näitajate olulisust hariduse ja koolituse vallas seoses Lissaboni eesmärkidega tehtud edusammude hindamisel;

15.

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama elukestva õppe valdkonnas rohkem statistilist analüüsi;

16.

rõhutab, et liidul tuleb tagada koolituse ja elukestva õppe kompleksse tegevuskava piisav rahastamine; rõhutab samuti vajadust tagada, et Euroopa Sotsiaalfond oleks ka pärast 2006. aastat kõikidele liidu liikmesriikidele kättesaadav;

17.

palub nõukogul ja komisjonil näha järgmises finantsperspektiivis ette piisavad eelarvevahendid kõikidele koolituse ja elukestva õppe vallas võetavatele meetmetele, millest suurel määral sõltub Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamine;

18.

kutsub liikmesriike üles suurendama investeeringuid hariduse ja koolituse valdkonnas ning tagama olemasolevate vahendite tõhusam kasutamine (juhtides tõhusalt avaliku ja erasektori investeeringupartner-lusi);

19.

kutsub liikmesriike üles määratlema täpsemalt vastavaid järjepidevaid siseriiklikke poliitikaid ning parandama tööotsijate juurdepääsu koolitusele ja haridusele; rõhutab sellega seoses tööturu osapoolte rolli ja kutsub viimaseid aktiivsemalt osalema nii poliitikate ettevalmistamisel kui ka nende elluviimisel;

20.

kutsub liikmesriike üles tagama, et nende riiklikud Lissaboni programmid, mis tuleb esitada 2006. aastaks, sisaldaksid haridustegevuse tõhustamise meetmete üksikasjalikku kirjeldust koos ajakavade ja eesmärkidega ning et need kavad esitataks arutamiseks liikmesriikide parlamentidele;

21.

rõhutab ülikoolide ülitähtsat rolli teadmiste loomisel ja levitamisel ning ärgitab tugevdama nende tähtsust Euroopa kõrghariduse, Euroopa teadusruumi, Euroopa elukestva õppe ning tootmissektori vaheliste sünergiate tugevdamise teel;

22.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide valitsustele ning parlamentidele.


(1)  ELT C 104, 30.4.2004, lk 1.

(2)  Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0069.

P6_TA(2005)0385

Sisserändajate lõimimine Euroopas

Euroopa Parlamendi resolutsioon sisserändajate lõimimise kohta Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil (2004/2267(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse nõukogu 25. juuli 1977. aasta direktiivi 77/486/EMÜ võõrtöötajate lastele hariduse andmise kohta (1);

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 1997. aasta resolutsiooni (2), millega kutsutakse liikmesriike üles julgustama võõrkeelte varajast õpetamist ja üle-euroopalist koostööd koolide vahel, kus võõrkeeli sel viisil õpetatakse;

võttes arvesse nõukogu 25. novembril 2003. aasta resolutsiooni “Kooli muutmine avatud õppimiskesk-konnaks, et ennetada ja takistada õpingute katkestamist, tagada noorte hakkama saamine ning soodustada nende sotsiaalset hõlvamist” (3);

võttes arvesse Euroopa Ülemkogu Barcelona 15.-16. märtsi 2002. aasta kohtumise eesistuja järelduste üleskutset edendada vähemalt kahe võõrkeele õpetamist alates kõige varasemast east;

võttes arvesse komisjoni 3. juuni 2003. aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonidekomiteele sisserände, lõimimise ja tööhõive kohta (KOM(2003)0336);

võttes arvesse komisjoni 24. juuli 2003. aasta teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonidekomiteele pealkirjaga “Keeleõppe ja keelelise mitmekesisuse edendamine - tegevuskava 2004-2006” (KOM(2003)0449);

võttes arvesse Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse soovitusi suurendada avalikku abi sisserännanute ja vähemuste kogukondadest pärit laste halvemuse vähendamiseks;

võttes arvesse eesistujariigi Luksemburgi korraldatud sümpoosioni “Hariduse areng Euroopas - mitmekeelsus avab uusi väljavaateid” (10.—11. märts 2005) järeldusi;

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2005. aasta haridusministrite istungi järeldusi;

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0243/2005),

A.

arvestades, et ümberasumisvood on pärast 1977. aastat, millal võeti vastu eelnimetatud direktiiv, millega kehtestati ühenduse sisserändajatele sihtriigi keele ning päritoluriigi keele ja kultuuri õppimise õigus, märgatavalt suurenenud;

B.

arvestades, et laialdane ümberasumine tekitab uusi identiteediprobleeme ja tõstab Euroopa Liidu, liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste jaoks lõimimispoliitika üheks prioriteediks;

C.

tuletades meelde, et Euroopa on erinevatel ajastutel elanud üle vähemuste tagakiusamise perioode ning et ehkki soovime seda osa oma ajaloost lõplikult seljataha jätta, toob see esile diskrimineerimise vastase võitluse tähtsuse ELis;

D.

arvestades, et Euroopa institutsioonide rohked haridusalased otsused püüavad tagada võrdseid õigusi kõikidele Euroopa Liidus elavatele lastele ja noortele, hoolimata nende sünnikohast, vanemate ja vanavanemate päritolust ning õiguslikust seisundist;

E.

arvestades, et Euroopa Ülemkogu Lissaboni 23. ja 24. märtsi 2000. aasta kohtumise eesistuja järeldused (mille eesmärgiks on vähendada 2010. aastaks poole võrra selliste 18 kuni 24 aastaste noorte hulka, kellel on vaid põhiharidus) nõuavad sisserändajate järeltulijatele juurdepääsu tagamist haridusele ning koolide valmisolekut tagada nende lõimimine ja välistada diskrimineerimine;

F.

rõhutades, et õpilaste puhul, kelle õppetöö toimub keeles, mis erineb sellest, mida kasutatakse kodus, lisanduvad õppimisraskustele sageli normaalset kooliskäimist raskendavad materiaalsed, sotsiaalsed ja psühholoogilised tingimused;

G.

tuletades meelde, et keeleline lõhe kodu ja kooli vahel võib soodustada kooli poolelijätmist ja perekonna eemaldumist ühiskondlikust elust, mistõttu peab keelelist lõimimist alustama juba enne kooliiga; tuletades ühtlasi meelde, et selle eesmärgi täitmiseks tuleb soodustada selliste meetmete tarvituselevõtmist, mis võimaldavad sisserändajate lastel ühelt poolt süvendada emakeeleoskust, mis on õppetegevuses määrav element, ja teiselt poolt õppida vastava riigi keelt;

H.

arvestades, et mitmekeelne haridus aitab mõista kultuurilisi erinevusi ajal, kui aina suuremal hulgal sisserändajate teise ja kolmanda põlvkonna noorukitel on raskusi identiteedi konstrueerimisel mõjuavaldavate kriteeriumite rohkusega hakkama saamisel;

I.

arvestades, et mõne lingua franca kinnistumine haridussüsteemis viib teatud juhtudel päritolukultuuri ja emakeele omandamise takerdumiseni pärast kooliminekut;

J.

arvestades, et Euroopa institutsioonid püüavad kasutada erinevaid võõrkeelse aineõppe kogemusi (4);

K.

arvestades, et kahepoolsed kokkulepped võivad olla sisserändajaid puudutavate hariduseesmärkide saavutamise üheks vahendiks, kuid üldjuhul takistavad nende sõlmimist eelarvelised raskused või poliitilise tahte puudumine;

L.

arvestades, et Euroopa Liidu meetmed selles valdkonnas on seni olnud peamiselt seotud õpetajate kutseõppe, noorte vahetuse ning vastavate seminaride ja kursuste korraldamisega, mis kaugeltki ei ammenda võimalikke vahendeid, mille abil aidata kaasa heade tavade levimisele ja juurdumisele,

Laste õigused koolisüsteemis ja liikmesriikide kohustused

1.

on seisukohal, et sisserändajate kooliealistel lastel on õigus riiklikule haridusele, hoolimata sellest, milline on nende perekonna õiguslik seisund, ning et nimetatud õigus hõlmab vastuvõtjariigi keele õpet, piiramata nende laste õigust emakeelsele õppele;

2.

on seisukohal, et isegi juhul, kui sisserändajate lapsed ja/või järeltulijad (teine ja kolmas põlvkond) valdavad vastuvõtjariigi keelt, on asjakohane võimaldada sellistele lastele juurdepääsu nende endi keelele ja päritolukultuurile ning jätkata asjakohaste meetmete riiklikku rahastamist;

3.

rõhutab, et äärmiselt tähtis on võtta alg-, põhi- ja keskkoolides pedagoogilisi tugimeetmeid, mis ker-gendaksid sisserändajate laste kohanemist, et vältida nende sattumist teistega võrreldes ebavõrdsesse olukorda, eriti juhul, kui nad ei valda vastuvõtjariigi keelt;

4.

kinnitab, et hariduse võimaldamine sisserändajatele ei tohi kahjustada vastavas haridussüsteemis kasutatava õppekeele arengut, eriti kui tegu on vähemuskeelega;

5.

kutsub liikmesriike julgustama erineva taseme haridusasutustes meetmeid, mille abil tagada keeleline mitmekesisus, mis ei piirduks vaid levinumate Euroopa keeltega, ja alternatiivide olemasolu ametlikule õppekeelele;

6.

kutsub liikmesriike üles kõrvaldama pedagoogilisi, administratiivseid ja juriidilisi takistusi, mis tänu keelebarjäärile raskendavad nimetatud eesmärkide saavutamist;

7.

on seisukohal, et nimetatud meetmeid võttes, tuleb vältida sisserändajate lastele ebaproportsionaalsel viisil teiste lastega võrreldes suurema koormuse tekitamist, mis võib viia selleni, et sisserändajate lapsed keelduvad lisatundides käimast;

Euroopa Liidu roll heade tavade edendamisel

8.

tunnustab komisjoni toetust haridussüsteemidele, mis tagavad õpilastele varakult lisaks emakeelele veel kahe keele õppe;

9.

märgib ära vajadust kasutada erinevaid meetodeid lõimimise edendamiseks mitmekeelsuse abil, näiteks võõrkeelset aineõpet (CLIL method - Content and Language Integrated Learning), mis on osutunud küllaltki tõhusaks nii keeleõppe kui erinevat päritolu laste kultuurilise lõimimise seisukohalt;

10.

palub komisjonil suurendada toetusi õpetajate eriväljaõppeks, eriti juhul, kui viimased on pärit sisserändajate päritolumaalt ja huvituvad erinevatest meetoditest, mis puudutavad lõimimist mitmekeelsuse abil (näiteks võõrkeelne aineõpe, kirjaoskuse omandamine mitmes keeles või sisserändajate emakeeles), ning sisserändajate keelte kaasamiseks programmide Leonardo da Vinci, Euroopa Noored ja Sokrates (alaprogrammid Comenius ja Grundtvig) sihtkeelte hulka, pöörates erilist tähelepanu tegevustele, millesse on kaasa-tud sisserändajate lapsed ning sisserändajate kogukondadega tegelevad õpetajad ja sotsiaaltöötajad;

11.

rõhutab, et tuleks toetada kooliprogrammide väliseid haridusprojekte, mille eesmärgiks on vastuvõtjariigi keele ja kultuuri õpetamine sisserändajatele, kes ei ole kooliealised, ning mis aitavad luua dialoogi sisserändajate kogukondade kultuuri ja ajaloo ning vastuvõtjapiirkondade kultuuri ja ajaloo vahel; rõhutab lisaks, et eriti tuleb tähelepanu pöörata projektidele, millesse on kaasatud lapsevanemad, iseäranis emad;

12.

kinnitab, et nimetatud poliitika elluviimisele aitaks muu hulgas kaasa ELi toetus üleeuroopalise võrgustiku loomisele koolidest, kes mitmesuguste meetoditega julgustavad lõimimist mitmekeelsuse abil; arvab samuti, et nimetatud võrgustikus võiksid vastava liikmesriigi nõusolekul osaleda need koolid, kes soovivad viia ellu ühenduse haridusprojekte, mis vastaksid ülalpool nimetatud õppe-, suhtluse- ja kultuurialastele vajadustele;

13.

palub komisjonil kehtestada laiahaardelise elukestva õppe programmi perioodi 2007-2013 eelarvevahenditest toetussummad nimetatud algatuste elluviimiseks;

14.

kinnitab, et EL peab kas välis- ja naabruspoliitika või ühenduse kultuuri-, haridus-, noorsoopoliitika-või meediasektorisse kuuluvate programmide raames pöörama rohket tähelepanu sisserändajate pärit-oluriikide kultuuriteoste levitamisele, mis peaks toimuma eelkõige vastuvõtjariiki haridussüsteemi kaudu;

15.

kutsub liikmesriikide kohalikke ametivõime üles pidama neid lähtekohti sõpruskoolide projektide juures silmas;

*

* *

16.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


(1)  EÜT L 199, 6.8.1977, lk 32.

(2)  EÜT C 1, 3.1.1998, lk 2.

(3)  ELT C 295, 5.12.2003, lk 3.

(4)  Inglise keeles kasutatakse väljendeid CLIL (Content and Language Integrated Learning), CLIC (Content and Language Integrated Classrooms) ja BILD (Bilingual Integration of Languages and Disciplines) ning prantsuse keeles EMILE (Enseignement d'une Matiére par l'Intérmédiaire d'une Langue Etrangére).

P6_TA(2005)0386

Tsirkus - Euroopa kultuuri osa

Euroopa Parlamendi resolutsioon tsirkuse kui Euroopa kultuuri osa uute väljakutsete kohta (2004/2266(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse oma 16. märtsi 1984. aasta resolutsiooni nende laste koolihariduse kohta, kelle vanematel puudub püsiv elukoht (1);

võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud haridusministrite 22. mai 1989. aasta resolutsiooni töö tõttu sageli elukohta vahetavate isikute laste koolihariduse kohta (2);

võttes arvesse nõukogu ja nõukogus kokku tulnud haridusministrite 22. mai 1989. aasta resolutsiooni sintide, romide ja rändava eluviisiga isikute laste koolihariduse kohta (3);

võttes arvesse komisjoni aruandeid 22. mai 1989. aasta resolutsioonides nõukogu ja nõukogus kokku tulnud haridusministrite poolt vastu võetud meetmete rakendamise kohta (KOM(1996)0494 ja KOM(1996)0495);

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (4);

võttes arvesse nõukogu 29. märtsi 1999. aasta direktiivi 1999/22/EÜ, mis käsitleb metsloomade pidamist loomaaedades (5);

võttes arvesse nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (6);

võttes arvesse komisjoni 30. augusti 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1808/2001 (7), millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad;

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse kultuuri- ja hariduskomisjoni raportit (A6-0237/2005),

A.

arvestades, et enamik tsirkusetegevuse kultuurilisi, hariduspoliitilisi, tehnilisi ja õiguslikke aspekte on reguleeritud liikmesriikide, mitte ühenduse tasandil;

B.

arvestades, et üldiselt ei ole tsirkusega seotud küsimuste reguleerimiseks eriseadusi ja et seetõttu kohaldatakse tsirkuse suhtes teiste valdkondade, nagu haridus, meelelahutus, infrastruktuur, transport, varustus, kunstnikud, liikuvus, avalikud kogunemised, tuleohutus ja loomakaitse, kohtupraktikat;

C.

arvestades, et piiriülene liikuvus kui üks tsirkuse põhitunnus rõhutab vajadust vaadelda tsirkuse olukorda Euroopa vaatenurgast ja kaaluda ELi meetmete võtmist antud valdkonnas;

D.

arvestades, et tsirkuste liikuvus raskendab rändkogukondades elavate laste kooliskäimist, kuna selleks on vajalik pidev kohalolek koolis, ning et edendada ja toetada tuleb ka tsirkuseelukutsete kutsehariduskeskusi, mis põhjendab üleeuroopaliste meetmete vajalikkust;

E.

arvestades, et kõnealuste laste integratsioon ning nende lõimimine Euroopa ühiskonna- ja tööellu tuleb tõhusalt tagada;

F.

arvestades, et oleks soovitav tunnustada klassikalist tsirkust, sealhulgas etteasteid loomadega, Euroopa kultuuri osana,

Tsirkuse tunnustamine Euroopa kultuuri osana

1.

kutsub komisjoni üles võtma konkreetseid meetmeid, mis tooksid kaasa tsirkuse tunnustamise Euroopa kultuuri osana;

2.

palub liikmesriikidel, kes ei ole seda veel teinud, tunnustada tsirkust Euroopa kultuuri osana;

Kooli- ja kutseharidus

3.

kutsub komisjoni üles koostama uurimust rändkogukondades elavate laste koolihariduse kohta, et ajakohastada ülalmainitud 1996. aasta aruannet nõukogu 22. mai 1989. aasta resolutsiooni rakendamise kohta liikmesriikides, ja tegema selle tulemused Euroopa Parlamendile ühe aasta jooksul teatavaks;

4.

palub komisjonil koos kõnealuste laste vanemaid esindavate organisatsioonidega võtta kasutusele liikmesriikidevahelised koostöömehhanismid, et tagada ja soodustada rändkogukondades elavate laste asjakohast kasvatust ja haridust, olenemata liikmesriigist, kus nad asuvad; sellel eesmärgil oleks soovitav valmistada ette uus nõukogu resolutsioon, milles tagatakse rändkogukondades elavatele lastele, noortele ja täiskasvanutele kvaliteetne kooli- ja kutseharidus ning tunnustatakse ja toetatakse tsirkusekoolides pakutavat kutseharidust;

5.

palub komisjonil koostöös liikmesriikide ja nende laste vanemaid esindavate organisatsioonidega kohustuda soodustama perekondade vastuvõttu ja tugevdama dialoogi õppeasutustega, et teadvustada neile nende laste kooliskäimise vajadust, ning lasta neil õppeasutustel nimetada üks isik, kes konkreetselt selle suhtlemise ja järelevalve eest vastutab;

6.

kutsub komisjoni üles eraldama vajalikke vahendeid integreeritud tegevusprogrammi raames elukestva õppe valdkonnas asjakohaste meetmete jaoks, muu hulgas katseprojektidele sobivate mudelite väljaselgitamiseks rändkogukondades elavate laste koolihariduse osas; tegemist on eelkõige järgmisega:

e-õppe ja kaugõppeprojektide arendamine ning toetamine osana ulatuslikust rändkogukondade hariduse algatusest;

iseseisva/ omal vastutusel õppe kontseptsiooni väljatöötamine;

koolihariduse kontseptsiooni väljatöötamine, eelkõige pedagoogilise järelevalve vahendite kasutusele-võtmise teel;

õpetaja profiili väljatöötamine rändkogukondades elavate laste juhendamiseks;

üleeuroopaline teabe- ja kogemustevahetus rändavaid lapsi juhendavatele õpetajatele;

rändkogukondades elavate laste koolitaseme korrapärase hindamise süsteemi kasutuselevõtmine liikmesriikide poolt koostöös komisjoniga;

ajutiste mehhanismide loomine rändkogukondades elavate laste kooliskäimisraskuste leevendamiseks;

7.

peab samal ajal vajalikuks leida toetusvõimalusi, et rajada teeninduspunkt, mis töötab välja kõiki asjaomaseid asutusi kogu liidus ühendava võrgustiku ja on kontaktpunktiks rändkogukondadele, kes vajavad teavet haridus- ja kutseharidusalaste nõuete ning võimaluste kohta;

8.

kutsub komisjoni ja liikmesriike üles viima läbi teabekampaania, et garanteerida hariduse ja kutsehariduse kvaliteedi tagamine ning kindlustada, et rändkogukondades elavate laste haridus ja kutseharidus põhinevad traditsiooniliste haridus- ja kutseharidussüsteemide normidel;

Ajutised struktuurid

9.

palub komisjonil pärast konsulteerimist Euroopa tsirkusekogukonnaga anda Euroopa Standardikomiteele standardiseerimisvolitused ulatusliku standardite kogumi väljatöötamiseks liikuvate tsirkuseseadmete kohta, sealhulgas praegu ajutiste struktuuride nagu telkide ohutusstandardite kallal tehtava töö lõpuleviimiseks, et lihtsustada ühtlustamise kaudu tsirkuste liikumist liikmesriikides ning anda nõnda panus Euroopa klassikalise tsirkuse säilitamisse ja avalikku julgeolekusse;

10.

kutsub liikmesriike üles kohaldatavaid nõudeid kasutajasõbralikul viisil avaldama ja neid nõudeid pärast standardite loomist kohandama;

Tsirkuste töötajad: liikuvus, tööhõive ja kolmandate riikide kodanikud

11.

palub komisjonil analüüsida praeguseid liikuvatele kunstnikele viisade ja töölubade andmise süsteeme ning töötada selle põhjal kõnealuses valdkonnas välja Euroopa eeskirjad; niisugused Euroopa eeskirjad peaksid:

arvestama praeguseid raskusi viisade saamisel töölubade väljastamiseks ja nende praegust ebakindlust;

kõrvaldama praegused raskesti täidetavad tingimused lühiajaliste töölepingutega kunstnikele (nt nõue tõendada, et ELis on puudus samaväärselt kvalifitseeritud isikutest);

pakkuma võimalust väljastada lühiajalisi viisasid/elamislube kehtivusega kuni 12 kuud, kusjuures tuleks vältida sellise võimaluse võimalikku kuritarvitamist inimkaubanduse eesmärgil;

12.

peab siinkohal soovitavaks luua nii kunstnikele kui ka asjaomastele avalikele haldusasutustele ühtne ja arusaadav juhend, milles selgitatakse uusi eeskirju;

*

* *

13.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


(1)  EÜT C 104, 16.4.1984, lk 144.

(2)  EÜT C 153, 21.6.1989, lk 1.

(3)  EÜT C 153, 21.6.1989, lk 3.

(4)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(5)  EÜT L 94, 9.4.1999, lk 24.

(6)  EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1.

(7)  EÜT L 250, 19.9.2001, lk 1.

P6_TA(2005)0387

Linnadimensioon laienemise kontekstis

Euroopa Parlamendi resolutsioon linnadimensiooni kohta laienemise kontekstis (2004/2258(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu eelnõud ja konkreetsemalt selle artikleid I-3, I-14, II-96 ja III-220 ja artikli III-365 lõiget 3 ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklit 8;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut ning konkreetsemalt selle artikleid 158 ja 159;

võttes arvesse oma 22. aprilli 2004. aasta resolutsiooni, mis puudutab kolmandat raportit majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse kohta (1);

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, milles nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta (KOM(2004)0492);

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta (KOM(2004)0495);

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega asutatakse Ühtekuuluvusfond (KOM(2004)0494);

võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Sotsiaalfondi kohta (KOM(2004)0493);

võttes arvesse komisjoni teatist “Linnaareng: suunised aruteluks Euroopa Liidus” (KOM(1997)0197);

võttes arvesse ühenduse ala arenguskeemi (SDEC - Schéma de Développement de l'Espace Communautaire), mille mitteametlik ruumilise planeerimise ELi ministrite nõukogu võttis vastu Potsdamis 1999. aastal;

võttes arvesse Hollandi kui Euroopa Liidu eesistujariigi palvel oktoobris 2004. aastal tehtud uuringut “Euroopa Liidu liikmesriikide linnapoliitika”;

võttes arvesse 29. novembril 2004. aastal Rotterdamis toimunud mitteametliku ELi ministrite territoriaalse ühtekuuluvuse teemalise kohtumise eesistuja järeldusi;

võttes arvesse 20.-21. mail 2005. aastal territoriaalse ühtekuuluvuse teemal toimunud ELi ministrite mitteametliku kohtumise eesistuja järeldusi, samuti kava töötada 2007. aastaks välja dokument pealkirjaga “Euroopa Liidu territooriumide seisukord ja perspektiivid”;

võttes arvesse Euroopa linnahartat, mille Euroopa Nõukogu võttis vastu 18. märtsil 1992. aastal, ja uut Ateena hartat, mille võttis vastu Lissabonis 20. novembril 2003. aastal linnaplaneerijate Euroopa Nõukogu;

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit, samuti naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamust (A6-0272/2005),

A.

arvestades, et linnad, linnastud ja linnapiirkonnad, kuhu on koondunud 78% Euroopa Liidu rahvastikust, on:

kohad, kuhu koonduvad kõige keerulisemad ja korduvamad probleemid (sotsiaalne tõrjutus, ruumiline ja etniline segregatsioon, elamispinna puudumine, turvalisuse puudumine, narkootikumid, saaste, saastatud endised tööstuspiirkonnad, liiklus, tööpuudus, konkurentsivõime puudus, vaesus, demograafilised muutused jne);

kohad, millel rajaneb tulevik: ülikoolid, uurimiskeskused jne;

B.

arvestades, et linnad, linnastud ja linnapiirkonnad, sealhulgas väikese ja keskmise suurusega, on regionaal- ja kohaliku arengu ning Lissaboni ja Göteborgi eesmärkide elluviimise võtmeosalised;

C.

võttes arvesse suuri lahknevusi 25 liikmesriigi linnapoliitikate vahel, eriti laienemisega lisandunud kümne uue liikmesriigi tõttu, kus sageli puudub riiklikul või piirkondlikul tasemel selge ja terviklik linnapoliitika;

D.

arvestades, et linnapoliitika ei kuulu Euroopa Liidu otseste volituste hulka, kuid Euroopa Liit on pädev ellu viima poliitikat, mis mõjutab otseselt säästvat linnaarengut: regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika, transport, keskkond, tööhõive ja sotsiaalküsimused, teadusuuringud, siseturg, konkurents jne;

E.

arvestades, et linnad, linnastud ja linnapiirkonnad on osa piirkondlikust alast, ning seega peab linnade säästev areng toimuma kooskõlas linnaäärsete alade ja linna ümbritsevate maapiirkondadega;

F.

arvestades, et linnade, linnastute ja linnapiirkondade problemaatikaga on seotud nii poliitiliste otsuste tegijad, kodanikuühiskond, majandus- ja ühiskondliku koostöö partnerid kui ka piirkondlikud huvigrupid, sealhulgas linnade ja kohalike omavalitsuste ühendused;

G.

arvestades, et vahendite lühiajaline hajutamine tuleb lõpetada igasuguseid probleeme arvestava selge ja ulatusliku lähenemisviisi rakendamise abil;

H.

arvestades, et linnade säästva arengu mõiste on määratletud kui linnade, linnastute ja linnapiirkondade panus majanduskasvu, uuenduslikkuse ning majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse heaks, mille alla kuulub ka linnade taaselustamine ja näiteks linnatranspordi infrastruktuuri uuendamine ja linnaelamute renoveerimine, pöörates erilist tähelepanu valmisdetailidest ehitatud paneelmajade taaselustamisele,

1.

on veendunud, et linnad, linnastud ja linnapiirkonnad, sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega, etendavad Lissaboni ja Göteborgi parandatud eesmärkide elluviimises keskset rolli;

2.

nõuab linnapoliitika üldist tunnustamist ja kutsub Euroopa Parlamendi esimeeste konverentsi üles tegema Euroopa Parlamendi kodukorra VI lisa kohta muudatusettepanekut, mis käsitleks regionaal-arengukomisjoni volitusi, et lõimida linnadimensioon regionaal- ja ühtekuuluvuspoliitika kõrval selgelt komisjoni eesmärkidesse ja volitustesse, võttes arvesse teiste asjaomaste komisjonide (transpordi-, kesk-konna-, teadusuuringute, tööhõive ja sotsiaal-, siseturu-, kultuurikomisjoni jt) tööd horisontaalses lähenemisviisis;

3.

kutsub komisjoni üles liikuma linnadimensiooni horisontaalse rakendamise suunas ja komisjoni linna-küsimustega otseselt või kaudselt tegelevate talituste nagu näiteks regionaalpoliitika, ettevõtluse ja tööstuse, konkurentsi, energeetika ja transpordi, tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste, teadusuuringute, keskkonna ning hariduse ja kultuuri peadirektoraatide tegevuse kooskõlastamise suunas, lähenemisviisi kaudu, mis määrab kindlaks linnakogukondadele omased probleemid igas tegevusvaldkonnas ning samal ajal rõhutab selle poliitika positiivset mõju kohalikele oludele, ning teeb seega ettepaneku luua talitustevaheline rakkerühm, mis on võrreldav Euroopa Parlamendi sisese linnade elamumajandusega tegeleva grupiga;

4.

palub nõukogul korraldada kord aastas liikmesriikide linnapoliitika eest vastutavate ministrite koosolek;

5.

nõuab, et komisjon kuulutaks sotsiaalse ja ühiskondliku dialoogiga paralleelselt välja territoriaalse dialoogi. Selline territoriaalne dialoog võimaldaks piirkondlikel ja kohalikel asutustel ning nende ühendustel osaleda läbirääkimistel ja otsustamisprotsessis, mis on seotud linnavaldkonna poliitika ja meetmetega, eriti ühtekuuluvuspoliitika ja tõukefondide haldamise raames; nõuab selle kõrval enne igakevadist tippkohtumist kõrgel tasemel kohtumise korraldamist, millest peale territoriaalse dialoogi osaliste võtaksid osa ka nõukogu eesistuja, komisjoni, Euroopa Parlamendi ja regioonide komitee (kes esindaks linnu ja linnastuid) kõrgel tasemel poliitilised esindajad;

6.

palub komisjonil arendada ja pakkuda linnade säästva arengu toetamiseks mudeleid ning vahendeid, mis oleksid kättesaadavad kõikidele linnadele, linnastutele ja linnapiirkondadele:

i.

nõuab linnapiirkondade tegelikku olukorda arvestavat arendamist ning andmete regulaarselt täiendamist ja levitamist, mis võimaldaks linnade, linnastute ja linnapiirkondade olukorda paremini hinnata ning programmi URBAN AUDIT ulatuslikult toetada;

ii.

rõhutab linnade-, linnastute- ja linnapiirkondade vahelise koostöö edendamise tähtsust, laiendades virtuaalsete ja reaalsete partnerlussuhete võrgustikku, kus vahetatakse teavet parimate tavade ning kogemuste kohta, kuid samuti võetakse ette ühisprojekte, mis tugevdavad piiriülest, piirkondadevahelist ja rahvusvahelist koostööd;

iii.

nõuab efektiivset ja tõhusat teavitustööd, mis toimub edendusürituste, näiteks kollokviumide kaudu;

iv.

nõuab nii linnade algatusel rajatud olemasolevate võrgustike nagu Euroopa linnaalaste teadmiste võrgustik ja Euroopa Suurlinnade Ühing toetamist kui ka ühenduse poolt algatatud programmide nagu URBACT toetamise jätkamist;

7.

tuletab meelde, et linnapoliitika arendamise prioriteetidega tuleb pärast laienemist liikmesriikide ja piirkondade tasemel veelgi enam tegeleda, näiteks eluasemepoliitika ja linnapiirkondade taaselustamise, infrastruktuuri, transpordi, turismi, keskkonna, jäätmete kõrvaldamise, veevarustuse, kultuuri, väljaõppe, hariduse, sotsiaalhoolekande ja tervishoiuga;

8.

kutsub seetõttu liikmesriikide valitsusi üles süvendama ja vormistama dialoogi linnade ja nende ühendustega ning taotlema linnapoliitika kujundamisel strateegilist ja nõuandvat lähenemisviisi;

9.

rõhutab, kui oluline on välja töötada ruumiliselt ja temaatiliselt ühtne inimmõõtmeline linnapoliitika ning selle raames kavandada alusdokument, mis sisaldaks suuniseid “ideaalse Euroopa linna” kohta nagu Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Euroopa linnade hartas osutatud suunised;

10.

nõuab selliste meetmete võtmist, mis tagaksid avalikkuse suurema kaasamise linnapiirkondade taaselustamise ja arendamise kavandamisel, kuna mitmete probleemide põhjuseks on ebapiisav dialoog avalikkuse ja poliitiliste esindajate vahel;

11.

tunnistab vajadust partnerluse tugevdamise järele linna- ja maapiirkondade vahel, võttes arvesse esilekerkivaid linnalähedasi alasid linnade ja maa vahel, et saavutada territoriaalset ühtekuuluvust ning tasakaalustatud regionaalset arengut;

12.

rõhutab, et eesmärgi 2 linnaperspektiivile peaks rahalises ja territoriaalses mõttes enam tähelepanu pöörama; usub, et antud perspektiivi oluliseks osaks on nende linnapiirkondade elujõuline areng, kus on probleeme majandusarengu, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja keskkonnareostusega;

13.

toetab ideed, et tõukefondid ja ühtekuuluvusfond osalevad linnade säästvas arengus, ning tervitab seda, et linnadimensioon kaasatakse tõukefondidesse ja ühtekuuluvusfondi; palub komisjonil siiski tagada, et sekkumist linnade, linnastute ja linnapiirkondade ellu tugevdataks võrreldes sellega, mis on ette nähtud praeguses määruses, määrates selgelt kindlaks, mis on linnadimensioon strateegilise järelevalve aruande kontekstis (artiklid 27 ja 28 ettepanekust võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning et korraldatakse järelevalve; kutsub komisjoni üles raportites, mis keskenduvad ühtekuuluvuspoliitika mõjul Lissaboni agenda parandatud eesmärkide saavutamisele, pöörama erilist tähelepanu linnade etendatud rollile;

14.

on arvamusel, et linnade planeerimine peab arvestama Euroopa linnade eripärasid demograafilises ja elukvaliteedi mõttes, hõlmates laia valikut poliitikaid ja võimalusi, mis kaasavad elanikke, eriti noori ja naisi, eesmärgiga kindlustada linnade inimsõbralikkus transpordi, majandustegevuse, keskkonna, planeerimise, sotsiaalpoliitika, rahvatervise, rändepoliitika, sotsiaalse integratsiooni ja elamumajanduse valdkondades, kindlustada samuti rohkem hooldusteenuseid ja tervisekeskuseid vanuritele, kõrgemad turvalisusstandardid ja muu selline ning tugevdada põlvkondadevahelist solidaarsust; on seisukohal, et sellise strateegia väljatöötamisega peaks kaasnema kõikjal süstemaatiline soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine;

15.

kutsub linnapiirkondade kohalikke ametiasutusi üles julgustama naiste osalemist linnaelus;

16.

teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.


(1)  ELT C 104 E, 30.4.2004, lk 1000.

P6_TA(2005)0388

Naised ja vaesus Euroopa Liidus

Euroopa Parlamendi resolutsioon naiste ja vaesuse kohta Euroopa Liidus (2004/2217(INI))

Euroopa Parlament,

võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone A/RES/46/121 ja A/RES/47/134, A/RES/49/179 inimõiguste ja äärmise vaesuse kohta, A/RES/47/196 ülemaailmse vaesuse likvideerimisele pühendatud päeva kohta ja A/RES/50/107/ ülemaailmse vaesuse likvideerimisele pühendatud aasta tähistamise kohta ning ÜRO üleskutset esimese vaesuse likvideerimise kümnendi väljakuulutamise kohta;

võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 10. detsembri 1948 resolutsiooniga 217 A (III) vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni;

võttes arvesse ÜRO Majandus- ja Sotsiaalnõukogu dokumente E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN4/1987/NGO/2, E/CN4/1987/SR.29, E/CN.4/1990/15 inimõiguste ja äärmise vaesuse kohta ja E/CN.4/1996/25 arenguõiguse kohta ja E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25 majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste käsutamise kohta;

võttes arvesse 1995. aastal toimunud neljanda ülemaailmse naisteteemalise konverentsi raportit ja Pekingi platvormi tegevusprogrammi;

võttes arvesse Euroopa Nõukogu selleteemalisi töid ja eriti muudetud Euroopa sotsiaalhartat;

võttes arvesse oma 4. oktoobri 2001. aasta resolutsiooni ÜRO ülemaailmse vaesusevastase võitluse päeva kohta (1);

võttes arvesse oma 24. veebruari 1994. aasta resolutsiooni Euroopa naiste vaesuse kohta (2);

võttes arvesse ühenduse õigustikku naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse kohta;

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 136, artikli 137 lõiget 1 ja artikli 141 lõiget 3 ning eriti artikli 137 lõike 1 punkti j sotsiaalse tõrjutuse tõkestamise kohta;

võttes arvesse 7., 8. ja 9. detsembri 2000. aasta Nice'i Euroopa Ülemkogu eesistuja lõppjäreldusi, mille I lisas kutsutakse üles “tagama sotsiaalkaitse süsteemidega antavate minimaalsete vahendite 1992. aasta soovituste täitmise järelkontrolli”, ning 19. ja 20. juuni 2000. aasta Santa Maria da Feira Euroopa Ülemkogu eesistuja lõppjäreldusi, eriti kokkulepet töötada välja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise ja vaesuse vähendamise ühtsed näitajad;

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1992. aasta soovitust 92/442/EMÜ sotsiaalkaitse eesmärkide ja poliitika lähenemise kohta (3);

võttes arvesse sotsiaalkaitsekomitee raportit vaesuse ja sotsiaalse hõlvamise näitajate kohta (oktoober 2000);

võttes arvesse riikliku tegevuskava “Võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega”, 25. november 2002 (SOC 508), teise vooru muudetud ühiseid eesmärke ja ka komisjoni ühisaruande projekti sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse hõlvamise kohta (KOM(2005)0014);

võttes arvesse oma 14. mai 2002. aasta õigusloomega seotud resolutsiooni ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika kohta (EU-SILC); (4)

võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit (A6-0273/2005),

A.

arvestades, et ülemaailmse vaesusevastase võitluse päeva (17. oktoober) juhtmõte on: “Kui inimesed on mõistetud elama viletsuses, rikutakse inimõigusi. Ühinemine nende jaluleseadmise nimel on püha kohustus.”;

B.

arvestades, et on tähtis aidata kaasa uue Euroopa saabumisele, mida iseloomustab kultuuride ja maailmavaadete loov kooseksisteerimine ning täielik austus erinevuste vastu, kus vastutustundliku vabaduse idee ei piirdu kapitali vaba liikumisega ning kodanikud rakendavad oma võimeid ühiskondlikust seisundist sõltumatult, et tuua üldise hüve nimel esile iga kodaniku loovus ja kaitsta väärikust nii idas kui ka läänes;

C.

arvestades, et 17 liikmesriigis on ülima vaesuse oht naiste hulgas oluliselt suurem kui meeste hulgas;

D.

arvestades, et on olemas vaesuse ja marginaliseerumise uued vormid, millele vastamiseks tuleb puuduses elavate inimeste aitamiseks võtta konkreetsed uuenduslikud meetmed;

E.

arvestades, et mida pikem on eriti väikese sissetulekuga vaesuses elatud aeg, seda suurem on puuduse kannatamise ja sotsiaalse tõrjutuse oht; seepärast ei tohiks vaesusega võitlemise meetmed olla suunatud mitte ainult äärmises majanduslikus puuduses elavate inimeste aitamisele, vaid nende abil tuleks püüda ära hoida kodanike äärmisse vaesusse ja sotsiaalsesse puudusesse langemise põhjuseid ja nende vastu viivitamata võidelda;

F.

arvestades - kuna Pekingi tegevuskava ja Lissaboni strateegia on omavahel selgelt seotud -, et Pekingi ja Lissaboni strateegiate üldiste eesmärkide saavutamine on võimalik Euroopa tööjõu tootmispotentsiaali ärakasutamise kaudu;

G.

arvestades, et vaesuse väljajuurimisele ja Lissaboni strateegia sotsiaalsetele aspektidele on pööratud vähem tähelepanu kui hindade stabiilsusele, kulutuste vähendamisele ja eelarvedefitsiidile;

H.

arvestades, et liikmesriikides on äärmises vaesuses elavate laste ja noorte osakaal suurem kui muude hinnatud rühmade keskmine ning et vaesus puudutab eelkõige naisi;

I.

arvestades, et kuigi globaliseerumine ja arvutite kasutuselevõtt on andnud mõnedele naistele rohkem majanduslikke võimalusi ja iseseisvust, on paljud teised naised riikidevahelise ja riigisisese ebavõrdsuse tõttu sellest protsessist kõrvale jäänud ega ole sellest kasu saanud;

J.

arvestades, et vaesus on tihti seotud rassilise diskrimineerimise ja sellega seotud sallimatusega, mis omakorda süvendavad naiste ja vähemuste vaesust, marginaalsust ning sotsiaalset ja majanduslikku tõrjutust;