EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/233E/01

PROTOKOLL
Kolmapäev, 12. oktoober 2005

OJ C 233E , 28.9.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 233/1


PROTOKOLL

(2006/C 233 E/01)

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

asepresident

1.   Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.10.

2.   Presidentuuri avaldus

Asepresident avaldas Euroopa Parlamendi nimel austust Pakistani, Afganistani, Indiat ja Kesk-Ameerikat tabanud ning suuri inimkaotusi ja materiaalset kahju kaasa toonud hiljutiste looduskatastroofide ohvrite mälestusele. Ta märkis, et parlamendi president väljendas viivitamata Euroopa Parlamendi solidaarsust asjaomaste riikidega.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

3.   Mälestuseks

Asepresident avaldas Euroopa Parlamendi nimel austust 8. oktoobril 2005 lahkunud Euroopa Parlamendi liikme Jürgen Zimmerlingi mäletusele.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 3 ja 7 märkis parlament tema ametikoha vabaksjäänust ja teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.

4.   Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

5.   Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Jürgen Zimmerlingi, Iles Braghetto ja Andrzej Tomasz Zapałowski mandaadi.

6.   Parlamentidevaheliste delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni PPE-DE taotlusel ratifitseeris parlament järgmised ametissenimetamised:

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarse koostöökomisjoni juures:

Bogusław Sonik

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsete koostöökomisjonide juures ning Tadžikistani, Turkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks:

Veronique Mathieu

julgeoleku ja kaitse allkomisjon:

György Schöpflin ei ole enam liige

7.   Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1)

nõukogu ja komisjon:

ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 69/169/EMÜ seoses Soome imporditava õlle puhul kehtivate ajutiste kogusepiirangutega (KOM(2005)0427 - C6-0302/2005 -2005/0175(CNS));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: ECON

 

nõuandev komisjon: INTA

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise kaubanduse ja koostöö raamlepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Ungari Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2005)0281 - C6-0303/2005 - 2005/0121 (CNS));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: INTA

 

nõuandev komisjon: AFET

2005. eelarveaasta paranduseelarve nr 6 projekt - tulude ja kulude koondeelarvestus - IV jagu -Euroopa Kohus (12180/2005 - C6-0304/2005 - 2005/2159(BUD));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

 

nõuandev komisjon: JURI

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt, millega laiendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvus ning kohtuotsuste tunnustamine ja täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades) sätteid Taanis (KOM(2005)0145 - C6-0305/2005 - 2005/0055(CNS));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: JURI

 

nõuandev komisjon: LIBE

ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta, millega laiendatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1348/2000 (tsiviil- ja kaubandus-asjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide Euroopa liidu liikmesriikides kätteandmine) sätteid Taanile (KOM(2005)0146 - C6-0306/2005 - 2005/0056(CNS));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: JURI

 

nõuandev komisjon: LIBE

assigneeringute ümberpaigutamise DEC 33/2005 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2005)1187 -C6-0307/2005 - 2005/2177(GBD));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

assigneeringute ümberpaigutamise DEC 34/2005 ettepanek - III jagu - komisjon (SEK(2005)1188 -C6-0308/2005 - 2005/2178(GBD));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: BUDG

ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala (kodifitseeritud versioon) (KOM(2005)0402 - C6-0309/2005 - 2005/0171 (CNS));

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: JURI

 

nõuandev komisjon: AGRI

2)

parlamendiliikmed:

2.1)

resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

Cristiana Muscardini vanurite toetamise poliitika kohta (B6-0535/2005);

edasi saadetud

vastutavale komisjonile: EMPL

 

nõuandvad komisjonid: CULT, LIBE

2.2)

kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

Charles Tannock, Jana Hybášková, Marek Maciej Siwiec, Andre Brie ja Frederique Ries Iisraeli taandumise kohta Gaza sektorist (53/2005);

Alessandra Mussolini laogaide kohta Hiinas (56/2005);

Alessandra Mussolini tekstiili-, rõiva-, jalatsi- ja silmkoesektori kriisi kohta Itaalias (57/2005);

Alessandra Mussolini Itaalia kutseorganisatsioonide ja -ühenduste kehtestatud tasude kohalda-mise kohta (58/2005).

8.   Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jaotati laiali komisjoni teatised Euroopa Parlamendi juuni I ja II ning juuli osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.

9.   Assigneeringute ümberpaigutamine

Eelarvekomisjon vaatas läbi Euroopa Komisjoni ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamise DEC 28/2005 kohta (C6-0271/2005 - SEK(2005)0900 (lõplik)).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis komisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

*

* *

Eelarvekomisjon vaatas läbi Euroopa Komisjoni ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamise DEC 29/2005 kohta (C6-0276/2005 - SEK(2005)1048 (lõplik)).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis komisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

*

* *

Eelarvekomisjon vaatas läbi Euroopa Komisjoni ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamise DEC 30/2005 kohta (C6-0278/2005 - SEK(2005)1094 (lõplik)).

Pärast nõukogu arvamusega tutvumist andis komisjon vastavalt 25. juuni 2002. aasta finantsmääruse artikli 24 lõikele 3 nõusoleku assigneeringute ümberpaigutamiseks täismahus.

10.   Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 39, 40 ja 42/2005 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.

11.   Päevakord

Kinnitati tööplaan (26.9.2005 protokolli punkt 10) ja jagati laiali päevakorra parandatud versioon (PE.361.877/OJ/COR).

Martin Schulz esitas fraktsiooni PSE nimel taotluse, et Jose Manuel Barroso (komisjoni president) ja Charlie McCreevy (komisjoni liige) esitaksid avalduse Euroopa sotsiaalse mudeli kohta seoses komisjoni liikme hr McCreevy sõnavõtuga nimetatud teemal.

Sõna võtsid seoses nimetatud taotlusega Hans-Gert Poettering fraktsiooni PPE-DE nimel, kes esitas taotluse, et parlamendile esitaks avalduse vaid komisjoni liige hr McCreevy ja mitte komisjoni president, Daniel Marc Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Ria Oomen-Ruijten ja Hans-Gert Poettering (menetluse teemal).

Parlament kütis elektroonilisel hääletusel (189 poolt, 157 vastu, 10 erapooletud) Martin Schulzi taotluse heaks. Asepresident märkis, et võtab komisjoniga sel teemal ühendust.

Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes palus muuta arutelu “Sisserände aktuaalsed probleemid”(päevakorra punkt 85) pealkirja, lisades sellele sõnad “olukord Ceutas, Melillas ja Lampedusal”.

Sõna võtsid seoses nimetatud taotlusega Hannes Swoboda fraktsiooni PSE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Kathalijne Maria Buitenweg seoses Hannes Swoboda sõnavõtuga.

Parlament lükkas taotluse elektroonilisel hääletusel tagasi (99 poolt, 166 vastu, 25 erapooletud).

Sellega päevakord kinnitati.

12.   Sisserände aktuaalsed probleemid (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sisserände aktuaalsed probleemid

Douglas Alexander (nõukogu eesistuja) ja Ján Figeľ (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid: Ewa Klamt fraktsiooni PPE-DE nimel, Martine Roure fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel ja Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonios TRAKATELLIS

asepresident

Sõna võtsid: Giusto Catania fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mario Borghezio fraktsiooni IND/DEM nimel, Romano Maria La Russa fraktsiooni UEN nimel, Frank Vanhecke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Enrique Barón Crespo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, et paluda sõnavõttu isikliku avalduse tegemiseks seoses Enrique Baron Crespo sõnavõtuga (asepresident vastas, et ta võib sõna võtta arutelu lõpus), Jean-Marie Cavada, Jean-Claude Martinez, Stefano Zappalà, Giovanni Claudio Fava, Lapo Pistelli, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Louis Grech, Antonio Tajani, David Casa, Douglas Alexander, Ján Figeľ, Agustfn Díaz de Mera García Consuegra (isikliku avaldusega) ja Enrique Barón Crespo seoses viimase sõnavõtuga.

Arutelu lõpetati.

13.   Iraan (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Iraan.

Douglas Alexander (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT

asepresident

Ján Figeľ (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE-DE nimel, Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel, Janusz Onyszkiewicz fraktsiooni ALDE nimel, Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jana Hybášková, Lilli Gruber, Nicholson of Winterbourne, Bernat Joan i Mari, Gerard Batten, Karl von Wogau, Richard Howitt, Georgios Karatzaferis, Charles Tannock, Józef Pinior, Vytautas Landsbergis, Helmut Kuhne, Douglas Alexander ja Ján Figeľ.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Angelika Beer, Daniel Marc Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Joost Lagendijk ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel Iraani kohta (B6-0536/2005/rev);

Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel Iraani kohta (B6-0537/2005);

Michael Gahler ja Jana Hybášková fraktsiooni PPE-DE nimel Iraani kohta (B6-0538/2005);

Pasqualina Napoletano, Veronique De Keyser ja Lilli Gruber fraktsiooni PSE nimel Iraani kohta (B6-0539/2005);

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, Jonas Sjöstedt ja Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel Iraani kohta (B6-0543/2005);

Anna Elzbieta Fotyga, Mogens N.J. Camre ja Ģirts Valdis Kristovskis fraktsiooni UEN nimel Iraani kohta (B6-0546/2005).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 8.1.

14.   Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Zita Pleštinská

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT

asepresident

Sõna võtsid: Neena Gill, Marios Matsakis, Andrzej Tomasz Zapałowski, Nigel Farage, Laima Liucija Andrikienė, Arlene McCarthy, Elizabeth Lynne, Caroline Lucas, Urszula Krupa, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Georgios Karatzaferis, Pál Schmitt, Carlo Fatuzzo, Gerard Batten, Milan Gaľa, Proinsias De Rossa, Kathy Sinnott, Den Dover, Antonio López-Istúriz White ja Paul Rübig.

15.   Liidu strateegia Aafrika suhtes (arutelu)

Komisjoni teatis: Liidu strateegia Aafrika suhtes.

Louis Michel (komisjoni liige) esitas teatise.

Sõna võtsid: Maria Martens fraktsiooni PPE-DE nimel, Mauro Zani fraktsiooni PSE nimel, Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel, Caroline Lucas fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel, João de Deus Pinheiro, Miguel Angel Martínez Martínez ja Danutė Budreikaitė.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI

asepresident

Sõna võtsid: Margrete Auken, Marcin Libicki, John Bowis, Glenys Kinnock, Carl Schlyter, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Ana Maria Gomes, Marie-Hélène Aubert, Alexander Stubb, Enrique Barón Crespo, Karin Scheele, Panagiotis Beglitis, Kader Arif ja Louis Michel.

Arutelu lõpetati.

16.   Olukord Etioopias (arutelu)

Komisjoni avaldus: Olukord Etioopias

Louis Michel (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Anders Wijkman fraktsiooni PPE-DE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rainer Wieland, Michael Gahler, Ursula Stenzel ja Louis Michel.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser ja Miguel Angel Martínez Martínez fraktsiooni PSE nimel olukorra kohta Etioopias (B6-0540/2005);

Anders Wijkman, Valdis Dombrovskis, Michael Gahler, Mario Mantovani ja Rainer Wieland fraktsiooni PPE-DE nimel, Etioopia kohta (B6-0541/2005);

Margrete Auken ja Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Etioopias (B6-0542/2005);

Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel Etioopia kohta (B6-0544/2005);

Fiona Hall ja Johan Van Hecke fraktsiooni ALDE nimel Etioopia kohta (B6-0545/2005).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 8.2.

(Istung katkestati kell 20.05 ja jätkus kell 21.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA

asepresident

17.   Haridus kui Lissaboni protsessi nurgakivi (arutelu)

Raport hariduse kui Lissaboni protsessi nurgakivi kohta [2004/2272(INI)] - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Guy Bono (A6-0245/2005).

Sõna võttis Christopher Beazley, kes väljendas kahetsust seoses nõukogu esindaja puudumisega.

Guy Bono tutvustas raportit.

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Christopher Beazley fraktsiooni PPE-DE nimel, Gyula Hegyi fraktsiooni PSE nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Sepp Kusstatscher fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Thomas Wise fraktsiooni IND/DEM nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Nina Škottová, Marios Matsakis, Athanasios Pafilis, Manolis Mavrommatis, Małgorzata Handzlik, Tomáš Zatloukal, Laima Liucija Andrikienė ja Ján Figeľ.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 8.3.

18.   Euroopa koostöö kõrghariduse kvaliteedi tagamisel ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel [KOM(2004)0642 - C6-0142/2004 - 2004/0239(COD)] - kultuurija hariduskomisjon.

Raportöör: Ljudmila Novak (A6-0261/2005).

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Ljudmila Novak tutvustas raportit.

Sõna võttis Tomáš Zatloukal fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO

asepresident

Sõna võtsid: Christa Prets fraktsiooni PSE nimel, Rolandas Pavilionis fraktsiooni UEN nimel, Maria Badia I Cutchet, Mieczysław Edmund Janowski ja Ján Figeľ.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 6.10.

19.   Sisserändajate lõimimine Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil (arutelu)

Raport sisserändajate lõimimise kohta Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil [2004/2267(INI)] - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Miguel Portas (A6-0243/2005).

Miguel Portas tutvustas raportit.

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Doris Pack fraktsiooni PPE-DE nimel, Christa Prets fraktsiooni PSE nimel, Manolis Mavrommatis, Nikolaos Sifunakis, Christopher Beazley, Marie Panayotopoulos-Cassiotou ja Ján Figeľ.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 8.4.

20.   Tsirkus kultuuri lahutamatu osana (arutelu)

Raport tsirkuse kui Euroopa kultuuri lahutamatu osa uute väljakutsete kohta [2004/2266(INI)] - kultuuri- ja hariduskomisjon.

Raportöör: Doris Pack (A6-0237/2005).

Doris Pack tutvustas raportit.

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE-DE nimel, Roger Helmer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gyula Hegyi, Christa Prets, Ján Figeľ.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 8.5.

21.   Naised ja vaesus Euroopa Liidus (arutelu)

Raport naiste ja vaesuse kohta Euroopa Liidus [2004/2217(INI)] - naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon.

Raportöör: Anna Záborská (A6-0273/2005).

Anna Záborská tutvustas raportit.

Sõna võttis Vladimír Špidla (komisjoni liige).

Sõna võtsid: Edit Bauer fraktsiooni PPE-DE nimel, Edite Estrela fraktsiooni PSE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Zita Pleštinská, Christa Prets, Ilda Figueiredo, Godfrey Bloom, Robert Kilroy-Silk, Kartika Tamara Liotard, Maciej Marian Giertych ja Vladimír Špidla.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.10.2005 protokolli punkt 8.7.

22.   Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument “Päevakord” PE 361.877/OJJE).

23.   Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.50.

Julian Priestley

peasekretär

Ingo Friedrich

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berger, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, D'Alema, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ilves, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posselt, Prets, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wijkman, Wise, von Wogau, Janusz Wojciechowski, Wuermeling, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Vaatlejad

Ali Nedzhmi, Anastase Roberta Alma, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Dumitrescu Cristian, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ilchev Stanimir, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kelemen Atilla Béla Ladislau, Kirilov Evgeni, Kónya-Hamar Sándor, Marinescu Marian-Jean, Mihăescu Eugen, Morţun Alexandru Ioan, Muscă Monica Octavia, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Petre Maria, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Shouleva Lydia, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Tîrle Radu, Vigenin Kristian, Zgonea Valeriu Ştefan


Top