Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AG0028

Nõukogu ühine seisukoht (EÜ) nr 28/2005, 24. juuni 2005, toimides Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 251 kohaselt, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus jäätmesaadetiste kohta

OJ C 206E , 23.8.2005, p. 1–119 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.8.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 206/1


NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT (EÜ) nr 28/2005,

24. juuni 2005,

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määrus (EÜ) nr …/2005 jäätmesaadetiste kohta

(2005/C 206 E/01)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust, (1)

pärast konsulteerimist regioonide komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Käesoleva määruse põhieesmärk ja -komponent on keskkonnakaitse; määruse mõju rahvusvahelisele kaubandusele on teisejärguline.

(2)

Nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 259/93 (jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral) (3) on juba korduvalt olulisel määral muudetud ning seda tuleb veel muuta. Eelkõige on kõnealusesse määrusesse vaja sisse viia komisjoni 24. novembri 1994. aasta otsuse 94/774/EÜ (standardsaatekirja kohta, millele on osutatud nõukogu määruses (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral) (4) ja komisjoni 3. juuni 1999. aasta otsuse 1999/412/EÜ (küsimustiku kohta, mida kasutada seoses liikmesriikide aruandekohustusega nõukogu määruse (EMÜ) nr 259/93 artikli 41 lõike 2 kohaselt) (5) sätted. Seepärast tuleks määrus (EMÜ) nr 259/93 selguse huvides asendada.

(3)

Nõukogu otsus 93/98/EMÜ (6) käsitles ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli käsitleva Baseli konventsiooni (22. märts 1989) (7) sõlmimist ühenduse nimel; ühendus on kõnealuse konventsiooni osaline alates 1994. aastast. Määruse (EMÜ) nr 259/93 kohandamisega kehtestas nõukogu kõnealuste vedude piiramise ja kontrolli eeskirjad, mille eesmärgiks oli muu hulgas viia olemasolev jäätmevedude järelevalvet ja kontrolli käsitlev ühenduse süsteem vastavusse Baseli konventsiooni nõuetega.

(4)

Nõukogu otsus 97/640/EÜ (8) käsitles konventsiooniosaliste konverentsi otsuses III/1 sätestatud Baseli konventsiooni muudatuse heakskiitmist ühenduse nimel. Kõnealuse muudatusega keelati igasugune kõrvaldamiseks ettenähtud ohtlike jäätmete eksport konventsiooni VII lisas loetletud riikidest nimetatud lisas loetlemata riikidesse; samuti keelati alates 1. jaanuarist 1998 igasugune konventsiooni artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud ohtlike jäätmete eksport taaskasutamistoiminguteks. Nõukogu määrust (EMÜ) nr 259/93 muudeti vastavalt nõukogu määrusega (EÜ) nr 120/97 (9).

(5)

Kuna ühendus on kiitnud heaks OECD nõukogu otsuse C(2001)107/lõplik, millega vaadatakse üle otsus C(92)39/lõplik taaskasutamistoiminguteks ettenähtud jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (OECD otsus), et ühtlustada jäätmete loetelu Baseli konventsiooniga ja vaadata üle teatavad muud nõuded, tuleb kõnealuse otsuse sätted viia sisse ühenduse õigusaktidesse.

(6)

Jäätmesaadetiste järelevalve ja kontroll on vaja korraldada viisil, mis võtaks arvesse vajadust säilitada, kaitsta ja parandada keskkonna ja inimeste tervise kvaliteeti ning mis soodustab käesoleva määruse ühtsemat kohaldamist kogu ühenduses.

(7)

On samuti oluline pidada meeles Baseli konventsiooni artikli 4 lõike 2 punktis d sätestatud nõuet selle kohta, et ohtlike jäätmete saadetiste arvu tuleb vähendada miinimumini kooskõlas selliste jäätmete keskkonnaohutu ja tõhusa jäätmehooldusega.

(8)

Veelgi enam on oluline pidada meeles iga Baseli konventsiooni osalise kõnealuse konventsiooni artikli 4 lõike 1 kohast õigust keelata ohtlike jäätmete või kõnealuse konventsiooni II lisas loetletud jäätmete import.

(9)

Relvajõudude või abiorganisatsioonide tekitatud jäätmete saadetised tuleks jätta käesoleva määruse kohaldamisalast välja, kui sellised jäätmed imporditakse ühendusse teatud olukordades (sealhulgas transiit ühenduse piires, kui jäätmed tuuakse ühendusse). Kõnealuste saadetiste puhul tuleks järgida rahvusvahelise õiguse ja välislepingute nõudeid. Kui jäätmeid veetakse mõne liikmesriigi kaudu ühenduses asuvas sihtriigis taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks, tuleks transiitriigi ja sihtriigi pädevat asutust saadetisest ja selle sihtkohast varem teavitada.

(10)

Tuleb vältida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. oktoobri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1774/2002 (milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad) (10) dubleerimist, kuna see juba sisaldab sätteid loomsete kõrvalsaaduste lähetamise, suunamise ja liikumise (kogumine, vedu, käitlemine, töötlemine, kasutamine, taaskasutamine või kõrvaldamine, arvestussüsteem, saatedokumendid ja jälgitavus) kohta ühenduse piires ning ühendusse sisseveo ja ühendusest väljaveo korral.

(11)

Komisjon peaks esitama käesoleva määruse jõustumiskuupäevaks aruande selle kohta, milline seos on loomade ja inimeste tervist käsitlevate olemasolevate valdkondlike õigusaktide ja käesoleva määruse sätete vahel, ning esitama kõnealuseks kuupäevaks kõik vajalikud ettepanekud kõnealuste õigusaktide vastavusse viimiseks käesoleva määrusega, et saavutada samaväärne kontrollitase.

(12)

Kuigi jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli eest liikmesriigi piires vastutab asjaomane liikmesriik ise, peaksid jäätmesaadetisi käsitlevad riiklikud süsteemid võtma arvesse vajadust olla kooskõlas ühenduse süsteemiga, et tagada keskkonna ja inimeste tervise kaitse kõrge tase.

(13)

Kõrvaldamistoiminguteks ettenähtud jäätmete saadetiste ning selliste taaskasutustoiminguteks ettenähtud jäätmete saadetiste puhul, mida ei ole III, IIIA ja IIIB lisas loetletud, tuleb tagada optimaalne järelevalve ja kontroll, nõudes selliste saadetiste jaoks eelnevat kirjalikku luba. Selline menetlus peaks omakorda sisaldama eelnevat teatamist, mis võimaldab pädevatel asutustel saada nõuetekohaselt teavet, nii et nad saavad võtta kõik inimeste tervise ja keskkonna kaitseks vajalikud meetmed. Samuti peaks eelnev teatamine võimaldama pädevatel asutustel esitada sellise saadetise kohta põhjendatud vastuväiteid.

(14)

III, IIIA või IIIB lisas loetletud, taaskasutustoiminguteks ettenähtud jäätmete saadetiste puhul tuleb tagada järelevalve ja kontrolli miinimumtase, nõudes, et selliste saadetistega oleks kaasas teatav teave.

(15)

Käesoleva määruse ühtseks kohaldamiseks ja siseturu nõuetekohaseks toimimiseks tuleb tõhususe huvides nõuda, et teatisi menetleks lähteriigi pädevad asustused.

(16)

Samuti on oluline täpsustada finantstagatiste või samaväärse kindlustuse süsteemi.

(17)

Arvestades jäätmetekitaja vastutust keskkonnaohutul jäätmehooldusel, peaks jäätmesaadetisi käsitlevad teatised ja liikumisdokumendid võimaluse korral täitma jäätmetekitajad.

(18)

Teavitajale tuleb anda menetlustagatised nii õiguskindluse huvides kui ka selleks, et tagada käesoleva määruse ühtne kohaldamine ning siseturu nõuetekohane toimimine.

(19)

Kõrvaldamiseks ettenähtud jäätmesaadetiste puhul peaks liikmesriikidel olema võimalik rakendada läheduse, taaskasutuse eelistamise ja iseseisvuse põhimõtteid nii ühenduse kui ka siseriiklikul tasandil vastavalt nõukogu 15. juuli 1975. aasta direktiivile 75/442/EMÜ jäätmete kohta, (11) võttes kooskõlas asutamislepinguga meetmeid selliste saadetiste täielikuks või osaliseks keelustamiseks või järjekindlaks hukkamõistmiseks. Samuti tuleks võtta arvesse direktiivis 75/442/EMÜ sätestatud nõuet, mille kohaselt liikmesriigid peavad looma ühtse ja piisava jäätmete kõrvaldamiskohtade võrgu, et võimaldada ühendusel tervikuna muutuda jäätmete kõrvaldamisel iseseisvaks ja liikmesriikidel üksikult liikuda selle eesmärgi suunas, võttes arvesse geograafilisi tingimusi ja teatavate jäätmeliikide jaoks vajalikke eri jäätmekäitluskohti. Samuti peaks liikmesriigid suutma tagada, et nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiiviga 96/61/EÜ (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta) (12) hõlmatud jäätmekäitluskohad kasutaksid kõnealuses direktiivis määratletud parimat võimalikku tehnikat vastavalt ettevõttele antud loale, ning et jäätmeid käideldakse ühenduse õigusaktides sätestatud kõrvaldamistoimingutega seotud õiguslikult siduvate keskkonnakaitse nõuete kohaselt.

(20)

Taaskasutamiseks ettenähtud jäätmete saadetiste puhul peaks liikmesriigid suutma tagada, et direktiiviga 96/61/EÜ hõlmatud jäätmekäitluskohad kasutaks kõnealuses direktiivis määratletud parimat võimalikku tehnikat vastavalt ettevõttele antud loale. Samuti peaks liikmesriigid suutma tagada, et jäätmeid käideldaks ühenduse õigusaktides sätestatud taaskasutustoimingutega seotud õiguslikult siduvate keskkonnakaitse nõuete kohaselt ning et, võttes arvesse direktiivi 75/442/EMÜ artikli 7 lõiget 3, jäätmeid käideldaks vastavalt nimetatud direktiivi alusel kehtestatud jäätmekavadele, eesmärgiga tagada ühenduse õigusaktides sätestatud õiguslikult siduvate taaskasutamis- või ringlussevõtukohustuste rakendamine.

(21)

Jäätmekäitluskohtadele ja konkreetse jäätmematerjali käitlemisele esitatavate kohustuslike nõuete areng ühenduse tasandil koos ühenduse õiguse olemasolevate sätetega võib aidata kaasa keskkonnakaitse kõrge taseme saavutamisele kogu ühenduses, aidata luua võrdsed võimalused jäätmete ringlussevõtuks ning aidata tagada, et ringlussevõtmistoimingutega seotud majanduslikult elujõulise siseturu arengut ei häiritaks. Seetõttu tuleb arendada ühenduse võrdseid võimalusi jäätmete ringlussevõtuks, kohaldades teatavatel aladel ühiseid standardeid, sealhulgas seoses teisese toormega, et parandada ringlussevõtu kvaliteeti. Komisjon peaks võimalikult kiiresti esitama ettepanekud teatavate jäätmete ja teatavate ringlussevõtukohtade standardite kohta, tuginedes edasisele läbivaatamisele jäätmestrateegia kontekstis ning võttes arvesse olemasolevaid ühenduse ja liikmesriikide õigusakte. Vahepeal peaks teatavatel tingimustel olema võimalik esitada saadetiste suhtes vastuväiteid, kui on oht, et saadetistega seotud taaskasutamine ei ole kooskõlas selliste lähteriigi siseriiklike õigusaktidega, mis käsitlevad jäätmete taaskasutust. Samuti peaks komisjon vahepeal jälgima olukorda seoses võimalike uutesse liikmesriikidesse lähetatavate soovimatute jäätmesaadetistega ning esitama vajadusel ettepanekud sellistes olukordades käitumise kohta.

(22)

Tuleks näha ette kohustus, et jäätmed, mis on pärit saadetistest, mida ei saa kavakohaselt kohale toimetada, tuleb saata tagasi lähteriiki, taaskasutada või kõrvaldada mõnel muul viisil.

(23)

Samuti tuleks muuta kohustuslikuks, et ebaseadusliku saadetise lähetanud isik peab võtma saadetud jäätmed tagasi või korraldama jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise. Kui kõnealune isik seda ei tee, peaksid vastavalt vajadusele sekkuma kas lähtekoha või sihtkoha pädevad asutused.

(24)

Tuleb selgitada Baseli konventsiooni kohaselt sätestatud keelu kohaldamisala, et kaitsta asjaomaste riikide keskkonda juhtudel, kui ühendusest eksporditakse mis tahes jäätmeid kõrvaldamiseks sellises kolmandas riigis, mis ei ole EFTA (Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon) riik.

(25)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigid võivad vastu võtta kontrollimenetlused, mis on ette nähtud ühenduse piires liikuvate saadetiste jaoks.

(26)

Samuti tuleb selgitada asjaomaste riikide keskkonna kaitseks riigis, mille suhtes OECD otsust ei kohaldata, Baseli konventsiooni kohaselt sätestatud taaskasutamiseks mõeldud ohtlike jäätmete ekspordikeelu ulatust. Eelkõige tuleb selgitada nende jäätmete loetelu, mille suhtes kõnealust keeldu kohaldatakse, ning tagada, et loetelu sisaldaks samuti Baseli konventsiooni II lisas loetletud jäätmed, nimelt kodumajapidamistest kogutud jäätmed ning selliste jäätmete põletamise jäägid.

(27)

Selliste tavajäätmete ekspordi jaoks, mis on ette nähtud taaskasutamiseks riikides, mille suhtes OECD otsust ei kohaldata, tuleks säilitada erikord ja seda korda käsitlevaid sätteid tuleks hiljem veelgi lihtsustada.

(28)

Kõrvaldamiseks ettenähtud jäätmete import ühendusse peaks olema lubatud, kui ekspordiriik on Baseli konventsiooni osaline. Taaskasutamiseks ettenähtud jäätmete import ühendusse peaks olema lubatud, kui ekspordiriigi suhtes kohaldatakse OECD otsust või kui ekspordiriik on Baseli konventsiooni osaline. Muudel juhtudel tuleks importi lubada ainult siis, kui ekspordiriik on seotud kahe- või mitmepoolse lepingu või kokkuleppega, mis on kooskõlas ühenduse õigusaktidega ning mis vastab Baseli konventsiooni artiklile 11, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik kriisisituatsioonis, rahusobitamise või rahuvalve olukordades või sõja ajal.

(29)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada kooskõlas rahvusvahelise mereõigusega.

(30)

Käesolev määrus peaks võtma arvesse ülemeremaadesse ja -territooriumidele minevat eksporti ja sealt tulevat importi käsitlevaid eeskirju, nagu on sätestatud nõukogu 27. novembri 2001. aasta otsuses 2001/822/EÜ ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise kohta Euroopa Ühendusega (“Ülemeremaade ja -territooriumide assotsieerimise otsus”). (13)

(31)

Tuleks võtta vajalikud meetmed, et tagada ühenduse piires liikuvate jäätmete ja ühendusse imporditud jäätmete käitlus vastavalt direktiivile 75/442/EMÜ ja muudele jäätmeid käsitlevatele ühenduse õigusaktidele kogu veo jooksul ning sihtriigis jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise ajal nii, et see ei ohustaks inimeste tervist, ning selliseid menetlusi või meetodeid kasutades, mis ei kahjustaks keskkonda. Ekspordi puhul ühendusest, mis ei ole keelatud, tuleks teha pingutusi, et jäätmehooldus oleks keskkonnaohutu nii kogu veo jooksul kui ka sihtriigis jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise ajal. Vastuvõttev ettevõte peaks tegutsema vastavalt sellistele inimeste tervise ja keskkonna kaitset käsitlevatele standarditele, mis on laias laastus samaväärsed ühenduse õigusaktides sätestatud standarditega. Tuleks koostada loetelu mittesiduvatest suunistest, millest võib juhinduda keskkonnaohutul jäätmehooldusel.

(32)

Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile käesoleva määruse rakendamisega seotud teabe nii Baseli konventsiooni sekretariaadile esitatud aruannetena kui ka eraldi küsimustikena.

(33)

Tõhus rahvusvaheline koostöö jäätmesaadetiste kontrollimisel aitab tagada kontrolli ohtlike jäätmete saadetiste üle. Tõhusa jäätmehoolduse tagamiseks tuleks soodustada teabevahetust, jagatud vastutust ja ühiseid pingutusi ühenduse ja selle liikmesriikide ning kolmandate riikide vahel.

(34)

Käesoleva määruse teatud lisad peaks komisjon vastu võtma direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 osutatud korras. Seda menetlust tuleks kohaldada ka siis, kui lisasid muudetakse teaduse ja tehnika arengu arvessevõtmiseks, asjakohaste ühenduse õigusaktide muudatuste puhul või olukordade puhul, mis on seotud OECD otsusega või Baseli konventsiooni ja muude asjakohaste rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingutega.

(35)

IC lisas esitatavate teatise ja liikumisdokumentide täitmise juhiste koostamisel peaks komisjon, võttes arvesse OECD otsust ja Baseli konventsiooni, muu hulgas täpsustama, et teatis ja liikumisdokumendid peaksid võimaluse korral olema kaheleheküljelised, ning määratlema IA ja IB lisas esitatud teatise ja liikumisdokumentide täitmise täpse aja, võttes arvesse II lisa. Lisaks sellele tuleks selgitada erinõudeid juhul, kui OECD otsuse või Baseli konventsiooni terminoloogia ja nõuded on erinevad käesoleva määruse omadest.

(36)

IIIA lisasse lisatavate jäätmesegude puhul tuleks muu hulgas arvesse võtta järgmist teavet: jäätmete omadused, näiteks võimalikud ohtlikud omadused, saastumise võimalikkus ning jäätmete füüsikaline olek; jäätmehooldusega seotud aspektid, näiteks tehnoloogiline suutlikkus jäätmeid taaskasutada ning taaskasutustoimingutest tulenev kasu keskkonnale, sealhulgas asjaolu, kas keskkonnaohutu jäätmehooldus on ohustatud. Komisjon peaks püüdma lõpetada käesoleva lisa koostamine nii kiiresti kui võimalik enne käesoleva määruse jõustumist ning lõpetada see ülesanne hiljemalt kuus kuud pärast selle jõustumist.

(37)

Käesoleva määruse rakendamisega seotud lisameetmed peaks komisjon samuti vastu võtma direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 osutatud korras. Nende lisameetmete hulka peaksid kuuluma finantstagatise või samaväärse kindlustuse arvutamise meetod, mille komisjon peaks võimaluse korral vastu võtma enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

(38)

Käesoleva määruse rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ (komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetluste kohta). (14)

(39)

Kuna asutamislepingu artiklis 5 ettenähtud subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt ei ole käesoleva määruse eesmärk, milleks on tagada keskkonna kaitse jäätmete veol, täielikult saavutatavad liikmesriikide tasandil, ning seetõttu on need oma ulatuse ja mõju tõttu paremini saavutatavad ühenduse tasandil. Nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale sellest, mis on vajalik selle eesmärgi saavutamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisala

1.   Käesolevas määruses kehtestatakse menetlused ja kontrollimeetmed jäätmesaadetistele olenevalt nende päritolust, sihtkohast ja marsruudist, veetavate jäätmete liigist ja käitlusviisist sihtkohas.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse jäätmesaadetistele:

a)

liikmesriikidevahelistel ühendusesisestel vedudel või transiidi puhul läbi kolmandate riikide;

b)

impordil ühendusse kolmandatest riikidest;

c)

ekspordil ühendusest kolmandatesse riikidesse;

d)

transiitveol läbi ühenduse, teel kolmandasse riiki ja kolmandast riigist.

3.   Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei kuulu:

a)

laevadest ja kaldast eemal asuvatelt platvormidelt normaalse tegevuse tagajärjel tekkinud jäätmete, sealhulgas heitvee ja jääkide kaldale mahalaadimine, juhul kui need jäätmed on 1973. aasta rahvusvahelise konventsiooni laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta (muudetud 1978. aasta protokolliga (MARPOL 73/78)) või muude kehtivate rahvusvaheliste lepingute objektid;

b)

lennukite pardal tekkinud jäätmed kuni nende mahalaadimiseni taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;

c)

radioaktiivsete jäätmete saadetised, nagu neid määratleb nõukogu 3. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/3/Euratom (liikmesriikidevaheliste ning ühendusse suunduvate ja ühendusest väljuvate radioaktiivsete jäätmete vedude järelevalve ja kontrolli kohta), (15) artikkel 2;

d)

jäätmesaadetised, mille suhtes kohaldatakse määruses (EÜ) nr 1774/2002 sisalduvad heakskiidunõuded;

e)

jäätmesaadetised, mida nimetatakse direktiivi 75/442/EMÜ artikli 2 lõike 1 punktis b, kui nende kohta kehtib juba mõni teine ühenduse asjakohane õigusakt;

f)

jäätmesaadetised Antarktikast ühendusse, mis vastavad Antarktika lepingu keskkonnakaitseprotokolli (1991) nõuetele;

g)

relvajõudude ja abiorganisatsioonide poolt kriisiolukordades, rahusobitamis- ja rahuvalveoperatsioonide käigus tekitatud jäätmete sissevedu ühendusse, kui relvajõud või abiorganisatsioonid veavad nimetatud jäätmeid sihtriiki otse ja oma nimel või mõne muu riigi kaudu. Juhul, kui transiit jäätmesaadetise taaskasutamise või kõrvaldamise sihtriiki läheb läbi liikmesriigi, informeeritakse saadetisest ja selle sihtkohast eelnevalt transiidi pädevat asutust ja sihtkoha pädevat asutust.

4.   Antarktikast väljaspoole ühendust paiknevatesse riikidesse veetavate jäätmesaadetiste suhtes, mis läbivad ühendust transiidina, kohaldatakse artiklite 35 ja 48 sätted.

5.   Vaid liikmesriikide vahel liikuvate saadetiste suhtes kohaldatakse ainult artikli 32 sätted.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmiseid mõisteid:

1.

jäätmed — nagu on määratletud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punktis a;

2.

ohtlikud jäätmed — nagu on määratletud nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/689/EMÜ ohtlike jäätmete kohta artikli 1 lõikes 4; (16)

3.

jäätmete segu — jäätmed, mis on saadud kahe või enama erineva jäätmeliigi tahtlikul või tahtmatul segamisel, kui sellise segu kohta puudub eraldi kanne III, IIIB, IV ja VIA lisas. Üks jäätmesaadetis, mis koosneb kahest või enamast üksteisest eraldatud jäätmeliigist, ei ole jäätmete segu;

4.

kõrvaldamine — nagu on määratletud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punktis e;

5.

ajutine kõrvaldamine — direktiivi 75/442/EMÜ IIA lisas nimetatud kõrvaldamistoimingud D13–D15;

6.

taaskasutamine — nagu on määratletud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punktis f;

7.

ajutine taaskasutamine — direktiivi 75/442/EMÜ IIB lisas nimetatud taaskasutamistoimingud R12 ja R13;

8.

keskkonnaohutu jäätmehooldus — kõigi rakendatavate meetmete võtmine, et tagada jäätmehooldus viisil, mis kaitseb inimtervist ja keskkonda kõnealuste jäätmete võimaliku kahjuliku mõju eest;

9.

tekitaja — isik, kes oma tegevusega jäätmeid tekitab (“esmane tekitaja”) ja/või isik, kes jäätmeid eeltöötleb, segab või nendega muid toiminguid sooritab, mis jäätmete olemust või koostist muudavad (“uus tekitaja” nagu on määratletud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punktis b);

10.

valdaja — jäätmetekitaja või jäätmeid valdav füüsiline või juriidiline isik (nagu on määratletud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punktis c);

11.

koguja — iga jäätmekogumisega tegelev isik, nagu on määratletud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punktis g;

12.

turustaja — iga isik, kes tegutseb jäätmeid ostes ja seejärel müües printsipiaalina, kaasa arvatud need turustajad, kes jäätmeid füüsiliselt oma valdusesse ei võta; ja nagu on nimetatud direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 12;

13.

vahendaja — iga isik, kes korraldab jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamist teiste nimel, kaasa arvatud need vahendajad, kes jäätmeid füüsiliselt oma valdusesse ei võta, ja nagu on nimetatud direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 12;

14.

vastuvõtja — sihtriigi jurisdiktsiooni all tegutsev isik või ettevõtja, kellele jäätmeid taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks saadetakse;

15.

teataja

a)

juhul, kui saadetis pärineb liikmesriigist, siis iga selle liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluv füüsiline või juriidiline isik, kes kavatseb jäätmeid saata või saata lasta ning kellele on pandud teatamise kohustus. Teataja on üks allpool loetletud isikutest või asutustest, mis on valitud loetlemisjärjekorra alusel:

i)

esmane tekitaja või

ii)

litsentseeritud uus tekitaja, kes sooritab toiminguid enne lähetamist; või

iii)

litsentseeritud koguja, kes koostab saadetise ühetüübiliste jäätmete väikestest kogustest, mis on kogutud erinevatest allikatest, kusjuures saadetis lähetatakse ühest teatatud kohast või

iv)

registreeritud turustaja, kellel on alapunktides i, ii ja iii määratletud esmase tekitaja, uue tekitaja või litsentseeritud koguja volikiri selle kohta, et ta võib tegutseda teatajana antud isiku nimel;

v)

registreeritud vahendaja, kellel on alapunktides i, ii ja iii määratletud esmase tekitaja, uue tekitaja või litsentseeritud koguja volikiri selle kohta, et ta võib tegutseda teatajana antud isiku nimel;

vi)

vajaduse korral valdaja, kui kõik alapunktides i, ii, iii, iv ja v määratletud isikud on teadmata või maksejõuetud.

Kui punktides iv või v nimetatud teataja ei suuda täita mõnda artiklites 21–24 sätestatud tagasivõtmiskohustust, tuleb nimetatud tagasivõtmissätete tähenduses pidada teatajaks vastavalt alapunkides i, ii või iii määratletud esmast tekitajat, uut tekitajat või litsentseeritud kogujat, kes antud turustajat või vahendajat oma nimel tegutsema volitas. Kui on tegemist ebaseadusliku saadetisega, millest on teatanud punktides iv või v määratletud turustaja või vahendaja, tuleb käesoleva määruse tähenduses pidada teatajaks alapunktides i, ii või iii määratletud isikut, kes antud turustajat või vahendajat oma nimel tegutsema volitas;

b)

juhul, kui ühendusse imporditakse või läbi ühenduse veetakse jäätmeid, mis ei pärine liikmesriigist, on jäätmesaadetise lähetajaks või lähetada laskjaks või isikuks, kes on jäätmesaadetise lähetada lasknud, sellise lähteriigi jurisdiktsiooni all tegutsev juriidiline või füüsiline isik, kes:

i)

lähteriigi õiguse kohaselt on selleks määratud või sellise määramise puudumisel,

ii)

valdaja ekspordi toimumise ajal;

16.

Baseli konventsioon — ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli 22. märtsi 1989. aasta Baseli konventsioon;

17.

OECD otsus — OECD nõukogu otsus C(2001)107/lõplik, millega vaadatakse üle OECD otsus C(92)39/lõplik (taaskasutatavate jäätmete üle piiri toimetamise kontrolli kohta).

18.

pädev asutus

a)

liikmesriigi puhul tema poolt määratud asutus kooskõlas artikliga 52 või

b)

kolmanda riigi puhul, mis on Baseli konventsiooni osalisriik, tema poolt määratud pädev asutus kõnesoleva konventsiooni tähenduses kooskõlas selle artikliga 5 või

c)

juhul, kui riik ei ole punktides a ja b osutatud määratlustega hõlmatud, asjaosalise riigi või piirkonna poolt pädevaks asutuseks määratud asutus, või kui määramist ei ole toimunud, siis selle riigi või piirkonna reguleeriv asutus, kelle jurisdiktsiooni alla kuulub jäätmete transiit või saatmine taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;

19.

lähtekoha pädev asutus — selle piirkonna pädev asutus, kust saadetise lähetamist kavatsetakse alustada või on alustatud;

20.

sihtkoha pädev asutus — selle piirkonna pädev asutus, kuhu saadetis on kavatsetud lähetada või lähetatakse või kus jäätmeid laaditakse selleks, et taaskasutada või kõrvaldada need piirkonnas, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla;

21.

transiidikoha pädev asutus — pädev asutus igas riigis, mille kaudu saadetist on kavatsetud lähetada või lähetatakse, välja arvatud siht- ja lähteriigi pädevad asutused;

22.

lähteriik — iga riik, kust jäätmesaadetise lähetamist kavatsetakse alustada või on alustatud;

23.

sihtriik — iga riik, kuhu jäätmesaadetis taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil kavatsetakse lähetada või lähetatakse või kus jäätmed laaditakse taaskasutamise või kõrvaldamise piirkonnas, mis ei kulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla;

24.

transiidiriik — iga riik, mille kaudu jäätmesaadetis kavatsetakse lähetada või lähetatakse, välja arvatud lähte- või sihtriik;

25.

riigi jurisdiktsiooni alla kuuluv piirkond — iga maismaa- või merepiirkond, kus riik täidab inimtervist ja keskkonda kaitstes kooskõlas rahvusvahelise õigusega oma administratiiv- ja regulatiivkohustusi;

26.

ülemeremaad ja -territooriumid — ülemeremaad ja -territooriumid, mis on loetletud otsuse 2001/822/EÜ IA lisas;

27.

ühenduse ekspordikoha tolliasutus — nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (17) artikli 161 lõikes 5 määratletud tolliasutus;

28.

ühendusest lahkumist kontrolliv tolliasutus — komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (18) artikli 793 lõikes 2 määratletud tolliasutus;

29.

ühendusse saabumist kontrolliv tolliasutus — tolliasutus, kust ühenduse territooriumile toodud jäätmed toimetatakse edasi kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 38 lõikega 1;

30.

import — igasugune jäätmete sissevedu ühendusse, välja arvatud jäätmete transiit läbi ühenduse;

31.

eksport — tegevus, mille käigus jäätmed veetakse ühendusest välja, välja arvatud transiit läbi ühenduse;

32.

transiit — jäätmesaadetise vedamine või veo kavandamine läbi ühe või mitme riigi, mis ei ole lähte- ega sihtriik;

33.

transport — jäätmevedu teel, raudteel, õhus, merel ja siseveekogudel;

34.

saadetis — jäätmevedu jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil, kui see on kavandatud või toimub:

a)

kahe riigi vahel või

b)

riigi ja selle riigi kaitse all olevate ülemeremaade ja -territooriumide või muude piirkondade vahel või

c)

riigi ja maismaapiirkonna vahel, mis ei ole rahvusvahelise õiguse kohaselt ühegi riigi osa või

d)

riigi ja Antarktika vahel või

e)

riigist välja läbi mõne eespool osutatud piirkonna või

f)

riigi sees läbi mõne muu eespool osutatud piirkonna ning algab ja lõppeb samas riigis või

g)

riiki sisse geograafilisest piirkonnast, mis ei kuulu ühegi riigi jurisdiktsiooni alla;

35.

ebaseaduslik saadetis — iga jäätmesaadetis, mis on sooritatud:

a)

teavitamata kõiki asjaosalisi pädevaid asutusi käesoleva määruse kohaselt või

b)

ilma asjaosaliste pädevate asutuste käesolevas määruse kohaselt antud nõusolekuta või

c)

asjaosaliste pädevate asutuste nõusolekul, kui see nõusolek on saadud võltsimise, vääresitluse või pettuse kaudu või

d)

viisil, mis ei ole teates või saatedokumentides nimetatud või

e)

viisil, millest tulenevalt jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine on vastuolus ühenduse või rahvusvahelise õigusega või

f)

vastuolus artiklitega 33, 35, 38, 39, 40 ja 42 või

g)

kui seoses artikli 3 lõigetes 2 ja 4 nimetatud jäätmesaadetistega:

i)

on leitud, et jäätmed ei ole loetletud III, III A või IIIB lisas või

ii)

artikli 3 lõiget 4 ei ole järgitud;

iii)

saadetis on lähetatud viisil, mis ei ole VII lisas esitatud dokumendis nimetatud.

II JAOTIS

LIIKMESRIIKIDEVAHELISED SAADETISED ÜHENDUSES VÕI TRANSIIDINA LÄBI KOLMANDATE RIIKIDE

Artikkel 3

Üldine menetlusraamistik

1.   Järgmiste jäätmesaadetiste puhul kasutatakse käesolevas jaotises sätestatud kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust:

a)

kui kõrvaldamistoiminguteks on määratud:

kõik jäätmed;

b)

kui taaskasutamistoiminguteks on määratud:

i)

IV lisas loetletud jäätmeliigid;

ii)

IVA lisas loetletud jäätmeliigid;

iii)

jäätmeliigid, mis ei ole liigitatud III, IIIB, IV ja IVA lisa ühegi kande kohaselt;

iv)

jäätmete segud, mis ei ole liigitatud III, IIIB, IV või IVA lisa ühegi kande kohaselt, kuid on loetletud IIIA lisas.

2.   Järgmistele taaskasutamiseks määratud jäätmesaadetistele rakendatakse artiklis 19 sätestatud saadetistega kaasasoleva teabe üldnõuet:

a)

III või IIIB lisas loetletud jäätmeliigid;

b)

segud, mis ei ole liigitatud III lisa ühegi kande kohaselt ja koosnevad kahest või enamast III lisas loetletud jäätmeliigist, kui nende koostis ei halvenda nende keskkonnaohutut taaskasutamist ning need on loetletud IIIA lisas kooskõlas artikliga 57.

3.   Erandjuhtudel kohaldatakse III lisas loetletud jäätmeliikidele asjakohaseid sätteid, kui need on loetletud IV lisas ja kui neil on direktiivi 91/689/EMÜ III lisas loetletud ohtlikke omadusi. Sellistel juhtudel käideldakse neid kooskõlas artikliga 57.

4.   Jäätmesaadetistele, mis on otseselt määratud laboratooriumianalüüside jaoks eesmärgiga hinnata jäätmete füüsilisi või keemilisi omadusi või määrata nende sobivust taaskasutamis- või kõrvaldamistoiminguteks, ei rakendata lõikes 1 kirjeldatud kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust. Selle asemel rakendatakse artikli 18 kohaseid menetlemisnõudeid. Otseselt laboratooriumianalüüside jaoks määratud jäätmete eeldatav kogus määratakse kindlaks igal üksikjuhul eraldi analüüside piisavaks teostamiseks vajaliku miinimumkoguse põhjal ning see ei saa ületada 25 kg.

5.   Jäätmekäitluskohtadesse saadetavad olmejääkide segud (jäätmekanne 20 03 01), mis on kogutud eramajapidamistest, kaasa arvatud kogumine teistelt samalaadsete jäätmete tekitajatelt, on käesoleva määruse kohaselt allutatud samadele sätetele kui kõrvaldamiseks mõeldud jäätmesaadetised.

I PEATÜKK

Kirjalik etteteatamine ja nõusolek

Artikkel 4

Teatamine

Kui teataja kavatseb lähetada jäätmeid artikli 3 lõike 1 punktide a ja b kohaselt, esitab ta selle kohta eelnevalt kirjaliku teate lähtekoha pädevale asutusele ja selle kaudu ning kui ta esitab koondteate, siis peab see olema kooskõlas artikliga 13.

Teate esitamisel peavad olema täidetud järgmised nõuded.

1.

Teatamis- ja saatedokumendid:

 

Teatamine toimub järgmiste dokumentide abil:

a)

IA lisas toodud teatamisdokument ja

b)

IB lisas toodud saatedokument.

 

Teate esitamiseks peab teataja täitma teatamisdokumendi ja vajadusel ka saatedokumendi.

 

Kui teataja ei ole esmane jäätmetekitaja kooskõlas artikli 2 punkti 15 alapunkti a alapunktiga i, hoolitseb ta selle eest, et võimaluse korral annab allkirja IA lisas esitatud dokumendile ka nimetatud tekitaja või mõni artikli 2 punkti 15 alapunkti a alapunktides ii või iii osutatud isikutest.

 

Teatamis- ja saatedokument väljastatakse teatajale lähtekoha pädeva asutuse poolt.

2.

Teatamis- ja saatedokumentides sisalduv teave ja dokumenteerimine:

 

Teataja esitab teatamisdokumendis või lisab sellele II lisa 1. osas loetletud teabe ja dokumentatsiooni. Teataja esitab saatedokumendis või lisab sellele II lisa 2. osas osutatud talle teatamise ajal kättesaadava teabe ja dokumendid.

 

Teade loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui lähtekoha pädev asutus on veendunud, et teatamisdokument ja saatedokument on täidetud kooskõlas esimese lõiguga.

3.

Täiendav teave ja dokumentatsioon:

 

Iga asjaomase pädeva asutuse nõudmisel esitab teataja täiendava teabe ja dokumentatsiooni. II lisa 3. osas on esitatud loend täiendava teabe ja dokumentatsiooni kohta, mida võidakse nõuda.

 

Teade loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui lähtekoha pädev asutus on veendunud, et teatamisdokument ja saatedokument on täidetud ning teataja on esitanud II lisa 1. ja 2. osas loetletud teabe ja dokumentatsiooni, samuti muu täiendava teabe ja dokumentatsiooni, mida nõutakse käesoleva lõike kohaselt ja mis on loetletud II lisa 3. osas.

4.

Lepingu sõlmimine teataja ja vastuvõtja vahel:

 

Teataja sõlmib vastuvõtjaga artiklis 5 kirjeldatud lepingu teatatud jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise kohta.

 

Lepinguga seotud dokumendid või lepingu olemasolu kinnitav tõend esitatakse teatamise ajal IA lisa kohaselt asjaosalistele pädevatele asutustele. Pädeva asutuse nõudmisel esitab teataja või vastuvõtja talle lepingu koopia või lepinguga seotud dokumendid.

5.

Finantstagatise või samaväärse kindlustuse määramine:

 

Finantstagatis või samaväärne kindlustus määratakse nii, nagu on kirjeldatud artiklis 6. Selleks teeb teataja asjakohase avalduse, täites IA lisas esitatud teatamisdokumendi vastava osa.

 

Finantstagatis või samaväärne kindlustus (pädeva asutuse loal võib ka esitada nimetatud tagatise või kindlustusega seotud dokumente või selle olemasolu kinnitava tõendi) esitatakse teatamisdokumendi osana teatamise ajal või kui pädev asutus siseriiklike õigusaktide kohaselt seda lubab, siis enne saadetise lähetamist.

6.

Teatamise katvus:

 

Teatamisega kaetakse jäätmesaadetis selle esialgsest lähtekohast alates, kaasa arvatud ajutine ja mitteajutine taaskasutamine ja kõrvaldamine.

 

Kui järgmised ajutised või mitteajutised toimingud sooritatakse muus riigis kui esimene lähteriik, märgitakse mitteajutine toiming ja selle sihtkoht teatele ning kohaldatakse artikli 15 punkti f sätteid.

 

Iga teade hõlmab vaid ühte jäätmete tunnuskoodi, välja arvatud:

a)

jäätmed, mida ei saa liigitada III, IIIB, IV ja IVA lisa ühegi kande alla. Sellisel juhul nimetatakse vaid üks jäätmeliik;

b)

jäätmesegud, mis ei ole liigitatud III, IIIB, IV ja IVA lisa ühegi kande alla, kuid on loetletud IIIA lisas. Sellisel juhul nimetatakse tähtsuse järjekorras kõigi jäätmefraktsioonide koodid.

Artikkel 5

Leping

1.   Kõigi jäätmesaadetiste kohta, millest teatamine on kohustuslik, peavad teataja ja vastuvõtja sõlmima teatatud jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise lepingu.

2.   Leping peab olema sõlmitud ning see peab olema kehtiv teatamise ajal ja saadetise lähetamise kestel kuni tõendi väljastamiseni kooskõlas artikli 15 punktiga e, artikli 16 punktiga e ja kui see on asjakohane, siis artikli 15 punktiga d.

3.   Leping sisaldab järgmisi kohustusi:

a)

teataja võtab jäätmed tagasi, kui saadetise lähetamine või taaskasutamine või kõrvaldamine ei ole toimunud nii, nagu oli kavandatud, või kui jäätmeid on lähetatud artiklis 21 ja artikli 23 lõikes 2 sätestatud ebaseadusliku saadetisega;

b)

vastuvõtja taaskasutab või kõrvaldab jäätmed, kui need on lähetatud artikli 23 lõikes 3 sätestatud ebaseadusliku saadetisega; ja

c)

vastuvõtja või käitluskoht esitab kooskõlas artikli 16 punktiga e tõendi selle kohta, et jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine on toimunud kooskõlas teatega, selles määratletud tingimustega ja käesoleva määruse nõuetega.

4.   Ajutise taaskasutamise või kõrvaldamise toiminguteks määratud jäätmesaadetise kohta sõlmitud leping sisaldab järgmisi lisatingimusi vastuvõtjale või sihtkoha jäätmekäitluskohale:

a)

kohustus esitada kooskõlas artikli 15 punktiga d ja kohasel juhul ka artikli 15 punktiga e, tõend selle kohta, et jäätmed on taaskasutatud või kõrvaldatud kooskõlas vastava teatega, selles sisalduvate tingimustega ning käesoleva määruse nõuetega ja

b)

kohustus esitada vajaduse korral teade esialgse lähteriigi esialgsele pädevale asutusele kooskõlas artikli 15 punkti f alapunktiga ii.

5.   Kui jäätmeid saadetakse kahe ettevõtte vahel, mida kontrollib üks ja sama juriidiline isik, võib lepingu asendada kõnealuse juriidilise isiku tõendiga selle kohta, et ta kohustub teatatud jäätmed taaskasutama või kõrvaldama.

Artikkel 6

Finantstagatis

1.   Kõigile jäätmesaadetistele, millest teatamine on kohustuslik, kehtib finantstagatise või samaväärse kindlustuse nõue, mis katab:

a)

transpordikulud;

b)

taaskasutamis- või kõrvaldamiskulud, kaasa arvatud kõik vajalikud ajutised toimingud ja

c)

90 päeva ladustamiskulud.

2.   Finantstagatis või samaväärne kindlustus on mõeldud selleks, et katta kulud, mis tekivad, kui:

a)

saatmist või taaskasutamist või kõrvaldamist ei ole võimalik teha nii, nagu oli kavandatud ja nagu on nimetatud artiklis 21 ja

b)

saatmine või taaskasutamine või kõrvaldamine on ebaseaduslik, nagu on nimetatud artiklis 23.

3.   Finantstagatise või samaväärse kindlustuse võtab teataja ise või mõni muu juriidiline või füüsiline isik tema nimel ning see on kehtiv teatamise ajal või kui seda lubab pädev asutus, kes finantstagatise või samaväärse kindlustuse heaks kiidab, siis hiljemalt saadetise lähetamisest alates ning seda kohaldatakse teatatud saadetisele hiljemalt saadetise lähetamisajast alates.

4.   Sihtkoha pädeva asutuse kiidab heaks finantstagatise või samaväärse kindlustuse, samuti selle vormi, sõnastuse ja kaetava summa.

Sisseveol ühendusse vaatab sihtkoha pädev asutus ühenduses siiski tagatis(kindlustus)summa üle ja vajaduse korral kiidab heaks täiendava finantstagatise või samaväärse kindlustuse.

5.   Finantstagatis või samaväärne kindlustus peab olema kehtiv ning katma teatatud saadetise ning teatatud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise.

Finantstagatis või samaväärne kindlustus vabastatakse, kui teataja tõendab, et jäätmed on sihtkohta saabunud ning keskkonnaohutult taaskasutatud või kõrvaldatud. Tõendamine toimub artikli 16 punktis e nimetatud tõendi abil või vajaduse korral, ajutise taaskasutamise või kõrvaldamise toimingute puhul, artikli 15 punktis e nimetatud tõendi abil.

6.   Erandina lõikest 5, kui jäätmesaadetis on määratud ajutise taaskasutamise või kõrvaldamise toiminguteks ning edasine taaskasutamis- või kõrvaldamistegevus toimub sihtriigis, võidakse finantstagatis või samaväärne kindlustus vabastada siis, kui jäätmed viiakse välja ajutise käitlemise kohast ja teataja tõendab, et ajutine toiming on lõpetatud. Tõendamine toimub artikli 15 punktis d osutatud tõendi abil. Sellisel juhul tuleb saadetise edasisaatmiseks taaskasutamis- või kõrvaldamiskohta võtta uus finantstagatis või samaväärne kindlustus, välja arvatud juhul, kui sihtkoha pädev asutus on veendunud, et nimetatud finantstagatist või samaväärset kindlustust ei ole vaja. Sellisel juhul vastutab sihtkoha pädev asutus kohustuste eest, mis tekivad siis, kui saadetise ebaseaduslikkuse või tagasisaatmise tõttu tema edasist taaskasutamist või kõrvaldamist ei ole võimalik kavandatu kohaselt teostada.

7.   Ühenduse pädeval asutusel, kes finantstagatise või samaväärse kindlustuse heaks kiitis, on sellele juurdepääs ning ta saab seda kasutada lisaks muule ka teistele asjaomastele asutustele tehtavateks makseteks, et täita kooskõlas artiklitega 22 ja 24 tekkivaid kohustusi.

8.   Artikli 13 kohase koondteate puhul võib võtta koondteate osi katvaid finantstagatise või samaväärse kindlustuse ühe kogu koondteadet hõlmava finantstagatise või samaväärse kindlustuse asemel. Sellistel juhtudel kohaldatakse finantstagatist või samaväärset kindlustust hiljemalt siis, kui sellega kaetud saadetise lähetamine algab.

Finantstagatis või samaväärne kindlustus vabastatakse, kui teataja tõendab, et asjaomased jäätmed on saabunud sihtkohta ning on keskkonnaohutul viisil taaskasutatud või kõrvaldatud. Lõike 5 teise lõigu teist lauset ja lõiget 6 kohaldatakse mutatis mutandis.

9.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni käesoleva artikli kohaselt vastu võetud siseriiklikest õigusnormidest.

Artikkel 7

Lähtekoha pädeva asutuse saadetav teade

1.   Artikli 4 punktis 2 teises lõigus kirjeldatud nõuetekohaselt edastatud teate saamisel jätab lähtekoha pädev asutus teate ühe koopia endale ning edastab teate sihtkoha pädevale asutusele koos koopia(te)ga transiidi pädevale asutusele/asutustele ning teavitab sellest teatajat. Seda tuleb teha teate saamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

2.   Kui teade ei ole nõuetekohaselt edastatud, nõuab lähtekoha pädev asutus teatajalt teavet ja dokumentatsiooni kooskõlas artikli 4 punkti 2 teise lõiguga.

Seda tuleb teha teate saamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul.

Sellisel juhul on lähtekoha pädeval asutusel pärast nõutud teabe ja/või dokumentatsiooni kättesaamist kolme tööpäeva aega lõikes 1 sätestatud nõuete täitmiseks.

3.   Kui artikli 4 punktis 2 teises lõigus kirjeldatud teade on nõuetekohaselt täidetud, võib lähtekoha pädev asutus kolme tööpäeva jooksul otsustada, et ta ei saada teadet edasi, kuna soovib esitada saadetise suhtes vastuväiteid kooskõlas artiklitega 11 ja 12.

Ta teavitab teatajat viivitamatult oma otsusest ja nimetatud vastuväidetest.

4.   Kui lähtekoha pädev asutus ei ole teadet 30 päeva jooksul pärast selle kättesaamist lõike 1 kohaselt edasi saatnud, võib teataja nõuda talt põhjendatud selgitust. Eelnev ei kehti siis, kui lõikes 2 nimetatud teabetaotlust ei ole esitatud.

Artikkel 8

Asjaosaliste pädevate asutuste teabe- ja dokumentatsioonitaotlused ning sihtkoha pädeva asutuse väljastatav vastuvõtukviitungasutus

1.   Kui mõni asjaosaline pädev asutus artikli 4 punkt 3 teises lõigus nimetatu kohaselt peab vajalikuks täiendava teabe ja dokumentatsiooni hankimist pärast seda, kui lähtekoha pädev asutus on teate edastanud, saadab ta nimetatud informatsiooni ja dokumentatsiooni saamiseks taotluse teatajale ning teavitab sellest teisi pädevaid asutusi. Seda tuleb teha kolme tööpäeva jooksul alates teate saamisest. Sellistel juhtudel on asjaosalistel pädevatel asutustel pärast soovitud teabe ja dokumentatsiooni kättesaamist kolm tööpäeva aega sihtkoha pädeva asutuse teavitamiseks.

2.   Kui sihtkoha pädev asutus leiab, et teade on nõuetekohaselt esitatud vastavalt artikli 4 punkti 3 teisele lõigule, saadab ta teatajale vastuvõtukviitungi ning selle koopiad teistele asjaosalistele pädevatele asutustele. Seda tuleb teha kolme tööpäeva jooksul pärast nõuetekohaselt esitatud teate kättesaamist.

3.   Kui 30 päeva jooksul pärast teate kättesaamist ei ole sihtkoha pädev asutus vastuvõtukviitungi saatmisega teadet lõikes 2 nõutud viisil kinnitanud, peab ta esitama teatajale viimase soovil põhjendatud selgituse.

Artikkel 9

Sihtkoha, lähtekoha ja transiidikoha pädeva asutuse nõusolek ning saatmiseks, taaskasutamiseks ja kõrvaldamiseks ettenähtud aeg

1.   Lähtekoha, sihtkoha ja transiidi pädevatel asutustel on pärast kuupäeva, mil sihtkoha pädev asutus edastab artikli 8 nõuetele vastava vastuvõtukviitungi, 30 päeva aega, et teha teatatud saadetise kohta üks järgmistest kirjalikest nõuetekohaselt põhjendatud otsustest:

a)

tingimusteta nõustumine;

b)

nõustumine artiklis 10 sätestatud tingimustel või

c)

vastuväidete esitamine kooskõlas artiklitega 11 ja 12.

Kui osutatud 30päevase tähtaja jooksul vastuväiteid ei ole esitatud, võib seda pidada transiidikoha pädeva asutuse vaikivaks nõusolekuks.

2.   Sihtkoha, lähtekoha ja vajadusel ka transiidikoha pädevad asutused saadavad oma otsuse koos põhjendustega teatajale kirjalikult lõikes 1 osutatud 30-päevase tähtaja jooksul, saates koopiad ka teistele asjaosalistele pädevatele asutustele.

3.   Sihtkoha, lähtekoha ja vajadusel ka transiidikoha pädevad asutused kinnitavad oma nõusoleku asjakohaste pitserite, allkirjade ja kuupäevadega teatamisdokumendil või selle koopiatel.

4.   Kavandatud saadetisele antud kirjalik nõusolek kaotab kehtivuse ühe kalendriaasta möödumisel selle väljastamisest või teatamisdokumendile märgitud kõige hilisemast kuupäevast. Seda siiski ei kohaldata, kui asjaosaliste pädevate asutuste poolt määratud ajavahemik on lühem.

5.   Vaikiv nõusolek kavandatud saadetise kohta aegub ühe kalendriaasta möödumisel lõikes 1 osutatud 30päevase tähtaja lõppemisest.

6.   Kavandatud saadetise lähetamist võib teostada ainult pärast artikli 16 punktides a ja b sätestatud nõuete täitmist ning see võib toimuda kõigi pädevate asutuste kirjalike või vaikivate nõusolekute kehtivusaja jooksul.

7.   Kavandatud jäätmesaadetise taaskasutamine või kõrvaldamine peab toimuma hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul pärast seda, kui vastuvõtja on jäätmed kätte saanud, kui asjaosalised pädevad asutused ei ole määranud lühemat ajavahemikku.

8.   Asjaomased pädevad asutused võtavad oma nõusoleku tagasi, kui nad on teadlikud sellest, et:

a)

jäätmete koostis ei vasta teatatule või

b)

saadetisele kehtestatud tingimusi ei ole täidetud või

c)

jäätmete taaskasutamine või kõrvaldamine ei ole toimunud kooskõlas antud toiminguid sooritava käitluskoha tegevusloaga või

d)

jäätmed kavatsetakse lähetada, taaskasutada või kõrvaldada või need on lähetatud, taaskasutatud või kõrvaldatud viisil, mis ei ole kooskõlas esitatud teabega või teatele või saatedokumendile lisatud teabega.

9.   Teatajale saadetakse ametlik teade nõusoleku tagasivõtmise kohta ning koopiad saadetakse teistele asjaosalistele pädevatele asutustele ja vastuvõtjale.

Artikkel 10

Saadetisele esitatavad tingimused

1.   Lähtekoha, sihtkoha ja transiidikoha pädevad asutused võivad 30 päeva jooksul pärast kuupäeva, mil sihtkoha pädev asutus edastab artiklile 9 vastava vastuvõtukviitungi, kehtestada teatud tingimusi seoses oma nõusoleku andmisega saadetisele. Nende tingimuste puhul võidakse lähtuda ühest või mitmest artiklis 11 või 12 määratletud põhjusest.

2.   Lähtekoha, sihtkoha ja transiidikoha pädevad asutused võivad lõikes 1 osutatud 30päevase tähtaja kestel kehtestada ka tingimusi jäätmesaadetiste veo kohta oma jurisdiktsioonile alluvas piirkonnas. Nimetatud veotingimused ei tohi olla karmimad tingimustest, mis on kehtestatud täielikult nende jurisdiktsioonile alluvas piirkonnas toimuvate samasuguste saadetiste kohta ja peavad igati arvestama olemasolevaid kokkuleppeid, eriti asjakohaseid rahvusvahelisi lepinguid.

3.   Lähtekoha, sihtkoha ja transiidikoha pädevad asutused võivad ka lõikes 1 osutatud 30päevase tähtaja jooksul kehtestada tingimuse, et nad kaaluvad oma nõusoleku tagasivõtmist, kui artikli 6 lõike 3 nõuetele vastav finantstagatis või samaväärne kindlustus ei ole kohaldatav hiljemalt siis, kui teatatud saadetise lähetamine algab.

4.   Pädev asutus, kes tingimused esitas, peab edastama need kirjalikult teatajale ja saatma koopiad muudele asjaosalistele pädevatele asutustele.

Asjaosaline pädev asutus märgib tingimused teatamisdokumenti või lisab need sellele.

Artikkel 11

Vastuväited kõrvaldamiseks määratud jäätmesaadetistele

1.   Kui on esitatud teade kavandatud jäätmesaadetise kohta, mis on määratud kõrvaldamiseks, võivad lähtekoha ja sihtkoha pädevad asutused 30 päeva jooksul pärast kuupäeva, mil sihtkoha pädev asutus edastas vastuvõtukviitungi kooskõlas artikliga 8, esitada vastuväiteid, tehes seda ühe või mitme alljärgneva põhjenduse alusel ning kooskõlas asutamislepinguga:

a)

kui saadetis või selle kõrvaldamine ei ole kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ kohaselt läheduse, taaskasutuse eelistamise ja iseseisvuse põhimõtete rakendamiseks võetud meetmetega ei ühenduse ega ka iga üksiku riigi tasandil, keelata kavandatud jäätmesaadetised üldiselt või osaliselt või esitada neile süstemaatiliselt vastuväiteid või

b)

kui kavandatud saatmis- või kõrvaldamistoimingud ei ole kooskõlas siseriiklike õigusaktidega vastuväite esitanud riigis toimuva keskkonnakaitse-, avaliku korra, julgeoleku ja tervisekaitse alase tegevuse kohta või

c)

kui teataja või vastuvõtja on varem süüdi mõistetud ebseaduslike saadetiste või keskkonnakaitsega seotud ebaseadusliku tegevuse eest. Sellisel juhul võivad lähtekoha ja sihtkoha pädevad asutused siseriiklike õigusaktide kohaselt ära keelata kõik kõnesoleva isikuga seotud saadetised või

d)

kui teataja või vastuvõtja on oma viimaste saadetiste puhul jätnud korduvalt täitmata artiklite 15 ja 16 sätted või

e)

kui liikmesriik soovib kasutada oma õigust keelata Baseli konventsiooni artikli 4 lõike 1 kohaselt ohtlike jäätmete import või nimetatud konventsiooni II lisas loetletud jäätmete import või

f)

kui kavandatud saadetised või kõrvaldamine on vastuolus asjaomase/asjaomaste liikmesriigi/liikmesriikide ning ühenduse vahel sõlmitud konventsioonidest tulenevate kohustustega või,

g)

kui kavandatud saadetis või kõrvaldamine ei ole kooskõlas direktiiviga 75/442/EMÜ, eriti selle artiklitega 5 ja 7, võttes arvesse geograafilisi tingimusi ja teatavat liiki jäätmete jaoks vajalikke erikäitluskohti:

i)

ühenduse ja iga riigi tasandil iseseisva toimetuleku põhimõtte rakendamiseks; või

ii)

juhtudel, kui käitluskoht peab kõrvaldama lähemal asuvast allikast pärinevaid jäätmeid ning pädev asutus peab nende kõrvaldamist esmatähtsaks; või

iii)

et tagada saadetiste vastavus jäätmekavadele või

h)

kui jäätmete käitlemisel käitises, mille kohta kehtib direktiiv 96/61/EÜ, kuid käitis ei kohalda parimat võimalikku tehnikat, mis on vastavuses tema tegevusloaga, nagu see on määratletud nimetatud direktiivi artikli 9 lõikes 4 või

i)

kui kõnesolevate jäätmete käitlemine ei toimu kooskõlas kõrvaldustoimingutele ühenduse õigusaktides kehtestatud õiguslikult siduvate keskkonnakaitsestandarditega (ka neil juhtudel, kui ajutised mööndused on lubatud).

2.   Transiidikoha pädev(ad) asutus(ed) võib/võivad esitada põhjendatud vastuväiteid lõikes 1 osutatud 30päevase tähtaja jooksul ainult lõike 1 punktide b, c ja f alusel.

3.   Juhul, kui ohtlike jäätmete aastane üldkogus lähteliikmesriigis on nii väike, et uute spetsialiseeritud jäätmekõrvalduskohtade ehitamine selles liikmesriigis oleks ebaökonoomne, lõike 1 punkti a ei kohaldata.

Sihtkoha pädev asutus teeb koostööd lähtekoha pädeva asutusega, kes kaalub küsimuse kahepoolset lahendamist, pidades silmas käesoleva lõike kohaldamist lõike 1 punkti a asemel.

Kui rahuldavat lahendust ei leita, võib kumbki liikmesriik edastada küsimuse komisjonile. Komisjon langetab siis otsuse direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 osutatud korras.

4.   Kui pädevad asutused leiavad lõikes 1 osutatud 30päevase tähtaja jooksul, et nende vastuväiteid põhjustanud küsimused on lahendatud, teatavad nad sellest viivitamatult teatajale kirjalikult, saates teate koopiad vastuvõtjale ja teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

5.   Teade kaotab kehtivuse, kui vastuväiteid põhjustanud küsimused ei ole lõikes 1 osutatud 30päevase tähtaja jooksul lahendatud. Kui teataja siiski kavatseb saadetise lähetada, tuleb saata uus teade, kui kõik asjaomased pädevad asutused ja teataja ei suuda teisiti kokku leppida.

6.   Meetmetest, mida liikmesriik kooskõlas lõike 1 punktiga a kõrvaldatavate jäätmete saadetiste täieliku või osalise keelamise või neile järjekindlalt vastuväidete esitamise kohta või kooskõlas lõike 1 punktiga e on võtnud, teavitatakse viivitamatult komisjoni, kes teavitab teisi liikmesriike.

Artikkel 12

Vastuväited taaskasutamiseks määratud jäätmesaadetistele

1.   Kui on esitatud teade kavandatud jäätmesaadetise kohta, mis on määratud taaskasutamiseks, võivad lähtekoha ja sihtkoha pädevad asutused 30 päeva jooksul pärast kuupäeva, mil sihtkoha pädev asutus edastas vastuvõtukviitungi kooskõlas artikliga 8, esitada vastuväiteid, tehes seda ühe või mitme alljärgneva põhjenduse alusel ning kooskõlas asutamislepinguga:

a)

kui kavandatud saadetis või taaskasutamine ei ole kooskõlas direktiiviga 75/442/EMÜ, eriti selle artiklitega 3, 4, 7 ja 10 või

b)

kui kavandatud saadetise või taaskasutamisega seotud tegevused ei vasta siseriiklikele õigusaktidele vastuväite esitanud riigis toimuva keskkonnakaitse, avaliku korra, julgeoleku või tervisekaitse alase tegevuse kohta või,

c)

arvestades siseturu nõuetekohase toimimise tagamise vajadust, kui kavandatud saadetis või taaskasutamine ei vasta lähteriigi õigusaktidele jäätmete taaskasutamise kohta, kaasa arvatud juhud, kui kavandatud jäätmesaadetis on määratud taaskasutamiseks jäätmekäitluskohas, mille käitlusstandardid konkreetse jäätmeliigi osas on madalamad lähteriigi omadest.

Seda ei kohaldata juhul, kui:

i)

on olemas vastavad ühenduse õigusaktid, eelkõige jäätmete kohta, ja kui siseriiklikes õigusaktides sisalduvad nõuded on vähemalt sama karmid kui nõuded ühenduse õigusaktides, mille alusel siseriiklikud õigusaktid vastu on võetud;

ii)

sihtkohariigi taaskasutustoiming toimub tingimustel, mis laias laastus kattuvad lähteriigi siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõudmistega;

iii)

lähteriigi õigusakte, mis ei ole hõlmatud punktiga i, ei ole teatavaks tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest teatamise kord ning infoühiskonna reeglid) (19) kohaselt seal, kus antud direktiiv seda nõuab või

d)

kui teataja või vastuvõtja on varem süüdi mõistetud ebaseadusliku saadetise või keskkonnakaitsega seotud ebaseadusliku tegevuse eest. Sellisel juhul võivad lähtekoha ja sihtkoha pädevad asutused kooskõlas siseriiklike õigusaktidega keelata kõik saadetised, mis on seotud kõnealuse isikuga või

e)

kui teataja või vastuvõtja on jätnud oma viimaste saadetistega korduvalt täitmata artiklites 15 ja 16 sätestatud nõuded; või

f)

kui kavandatud saadetis või taaskasutamine on vastuolus asjaosalise(te) liikmesriigi(kide) ja ühenduse vahel sõlmitud rahvusvahelistest konventsioonidest tulenevate kohustustega või

g)

kui taaskasutamiseks sobivate ja taaskasutamiseks kõlbmatute jäätmete suhe, taaskasutamise tulemusel saadavate materjalide arvatav väärtus või taaskasutamise hind ja taaskasutamiseks kõlbmatu osa kõrvaldamise hind ei õigusta jäätmete taaskasutamist ei majanduslikult ega keskkonna seisukohalt või

h)

kui jäätmesaadetis on määratud kõrvaldamiseks, mitte taaskasutamiseks, või

i)

jäätmete käitlemisel käitises, mille kohta kehtib direktiiv 96/61/EÜ, kuid käitis ei kohalda parimat võimalikku tehnikat, mis on vastavuses tema tegevusloaga, nagu see on määratletud nimetatud direktiivi artikli 9 lõikes 4 või

j)

kui kõnesolevate jäätmete käitlemine ei toimu kooskõlas kõrvaldamistoimingutele ühenduse õigusaktides kehtestatud õiguslikult siduvate keskkonnakaitsestandarditega (ka neil juhtudel, kui ajutised mööndused on lubatud);

k)

nimetatud jäätmete käitlemine ei toimu kooskõlas jäätmekavadega, mis on koostatud direktiivi 75/442/EMÜ artikli 7 kohaselt selleks, et täita ühenduse õigusaktides kehtestatud õiguslikult siduvaid taaskasutamis- ja kõrvaldamiskohustusi.

2.   Transiidikoha pädev(ad) asutus(ed) võib/võivad esitada kavandatud saadetistele põhjendatud vastuväiteid 30päevase tähtaja jooksul ainult lõike 1 punktide b, d ja f alusel.

3.   Kui pädevad asutused leiavad lõikes 1 osutatud 30päevase tähtaja jooksul, et nende vastuväiteid põhjustanud küsimused on lahendatud, saadavad nad teatajale viivitamatult sellekohase kirjaliku teate, lisades koopiad vastuvõtjale ja teistele asjaomastele pädevatele asutustele.

4.   Teade kaotab kehtivuse, kui vastuväideteks alust andnud küsimused ei ole lõikes 1 osutatud 30päevase tähtaja jooksul lahendatud. Kui teataja siiski kavatseb saadetise lähetada, tuleb esitada uus teade, kui kõik asjaomased pädevad asutused ja teataja ei ole suutnud teisiti kokku leppida.

5.   Liikmesriik teavitab komisjoni artikli 50 kohaselt vastuväidetest, mis pädevad asutused lõike 1 punkti c kohaselt on esitanud.

6.   Enne põhjendatud vastuväidete rajamist siseriiklikele õigusaktidele teavitab lähteriik komisjoni ja teisi liikmesriike neist siseriiklikest õigusaktidest, millele pädevate asutuste poolt lõike 1 punkti c kohaselt esitatud vastuväited võivad rajaneda, ning sedastab, millistele jäätmetele ning jäätmete taaskasutustoimingutele neid kohaldatakse.

Artikkel 13

Koondteade

1.   Teataja võib esitada mitut saadetist hõlmava koondteate, kui saadetistes:

a)

jäätmete füüsilised ja keemilised omadused on põhiolemuselt sarnased;

b)

jäätmed lähetatakse samale vastuvõtjale ja samasse jäätmekäitluskohta ja

c)

teatamisdokumenti märgitud veomarsruut on sama.

2.   Kui ettenägematute asjaolude tõttu ei ole võimalik kasutada sama marsruuti, peab teataja informeerima sellest asjaosalisi pädevaid asutusi nii kiiresti kui võimalik, võimaluse korral enne veo alustamist, kui muutmisvajadus on juba teada.

Kui marsruudi muutmine on teada enne saadetise lähetamist ja sellega on seotud peale koondteatega hõlmatud pädevate asutuste ka mõni muu pädev asutus, ei saa koondteadet kasutada, vaid tuleb esitada uus teade.

3.   Asjaosalised pädevad asutused võivad kokku leppida, et kasutatakse koondteate menetlust koos hilisema täiendava teabe ja dokumentatsiooni esitamisega kooskõlas artikli 4 punktide 2 ja 3 teise lõiguga.

Artikkel 14

Eelnevat nõusolekut kasutavad jäätmete taaskasutuskohad

1.   Sihtkoha pädevad asutused, kelle jurisdiktsiooni alla konkreetne taaskasutuskoht kuulub, võivad otsustada, et annavad kõnesoleva koha tegevusele eelneva nõusoleku.

Selline otsus on ajaliselt piiratud ning selle võib igal ajal tühistada.

2.   Vastavalt artiklile 13 esitatud koondteate puhul võib sihtkoha pädev asutus kokkuleppel muude asjaosaliste pädevate asutustega pikendada artikli 9 lõigetes 4 ja 5 nimetatud nõusoleku kehtivusaega kuni kolme aastani.

3.   Pädevad asutused, kes vastavalt lõigetele 1 ja 2 teevad otsuse jäätmekäitluskohale eelneva nõusoleku andmise kohta, teavitavad komisjoni ja vajaduse korral ka OECD sekretariaati järgmisest:

a)

taaskasutuskoha nimi, registreerimisnumber ja aadress;

b)

kasutatavate tehnoloogiate kirjeldus, kaasa arvatud R-kood(id);

c)

jäätmeliigid esitatuna IV ja IVA lisa kohaselt või muud jäätmeliigid, mille suhtes otsust kohaldatakse;

d)

eelneva nõusolekuga kaetud kogus;

e)

kehtivusaeg;

f)

eelnevas nõusolekus tehtud muudatused;

g)

teatatud teabes tehtud muudatused ja

h)

eelneva nõusoleku tagasivõtmine.

Selleks kasutatakse VI lisas esitatud vormi.

4.   Pärast kuupäeva, mil sihtkoha pädev asutus on edastanud vastuvõtukviitungi kooskõlas artikliga 8, on erandina artiklitest 9, 10 ja 12 pädevatel asutustel 7 tööpäeva aega, et anda artikli 9 kohane nõusolek, esitada artikli 10 kohaselt tingimusi või esitada artikli 12 kohaselt vastuväiteid.

5.   Olenemata lõikest 4 võib lähtekoha pädev asutus otsustada, et teatajalt täiendava teabe või dokumentatsiooni saamiseks on vaja rohkem aega.

Sellisel juhul teatab pädev asutus sellest kirjalikult teatajale 7 tööpäeva jooksul, saates koopiad ka teistele asjaosalistele pädevatele asutustele.

Kokku ei saa vajaminevat aega olla rohkem kui 30 päeva pärast kuupäeva, mil pädev asutust on edastanud artiklile 8 vastava vastuvõtukviitungi.

Artikkel 15

Ajutiste taaskasutus- ja kõrvaldamistoimingute kohta käivad täiendavaid sätted

Ajutisteks taaskasutus- või kõrvaldamistoiminguteks määratud jäätmesaadetiste suhtes kohaldatakse järgmisi täiendavaid sätteid.

a)

Kui jäätmesaadetis on määratud ajutiseks taaskasutus- või kõrvaldamistoiminguks, peavad teatamisdokumendis lisaks esialgsele ajutisele taaskasutus- või kõrvaldamistoimingule olema näidatud ka kõik käitluskohad, kus kavatsetakse sooritada järgmised ajutised või mitteajutised taaskasutus- või kõrvaldamistoimingud.

b)

Lähte- ja sihtkoha pädevad asutused võivad anda oma nõusoleku ajutiseks taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks määratud jäätmesaadetisele vaid siis, kui puuduvad artiklite 11 või 12 kohased põhjused vastuväidete esitamiseks jäätmesaadetise(ste) saatmisele jäätmekäitluskohtadesse kõigi järgmiste ajutiste või mitteajutiste taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingute sooritamiseks.

c)

Kolme päeva jooksul pärast jäätmete saabumist jäätmekäitluskohta, kus toimub ajutine taaskasutus- või kõrvaldamistoiming, peab see jäätmekäitluskoht esitama kirjaliku tõendi jäätmete vastuvõtmise kohta.

See tõend on osa saatedokumendist või lisatakse sellele. Nimetatud jäätmekäitluskoht saadab allkirjastatud ja tõendiga varustatud saatedokumendi koopiad teatajale ja asjaosalistele pädevatele asutustele.

d)

Nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast ajutise taaskasutus- või kõrvaldamistoimingu lõpetamist ning artikli 9 lõike 7 kohaselt hiljemalt ühe kalendriaasta või lühema ajavahemiku vältel pärast jäätmete vastuvõtmist, väljastab vastuvõtja või toimingu sooritanud jäätmekäitluskoht oma vastutusel tõendi selle kohta, et ajutine taaskasutamine või kõrvaldamine on toimunud.

See tõend on osa saatedokumendist või lisatakse sellele.

Nimetatud jäätmekäitluskoht saadab allkirjastatud ja tõendiga varustatud saatedokumendi koopiad teatajale ja asjaosalistele pädevatele asutustele.

e)

Kui ajutisi taaskasutus- või kõrvaldamistoiminguid sooritav taaskasutus- või kõrvaldamiskoht tarnib sihtkohariigis asuvale jäätmekäitluskohale jäätmeid mõneks järgmiseks ajutiseks või mitteajutiseks taaskasutus- või kõrvaldamistoiminguks, peab ta artikli 9 lõike 7 kohaselt nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui üks kalendriaasta pärast jäätmete tarnimist, või ka lühema aja jooksul, saama tõendi antud jäätmekäitluskohalt selle kohta, et järgmine mitteajutine taaskasutus- või kõrvaldamistoiming on sooritatud.

Nimetatud jäätmekäitluskoht, kus ajutine taaskasutus- või kõrvaldamistoiming sooritatakse, edastab teatajale ja asjaomastele pädevatele asutustele viivitamatult asjakohase(d) tõendi(d), milles on näidatud, millise(ste) saadetise(ste) juurde tõend (id) kuulub(vad).

f)

Kui punktis e kirjeldatud tarne on tehtud jäätmekäitluskohta, mis paikneb:

i)

esialgses lähteriigis või muus liikmesriigis, tehakse käesoleva jaotise sätete kohaselt uus teade või

ii)

kolmandas riigis, tehakse käesoleva määruse sätete kohaselt uus teade koos täiendusega selle kohta, et asjaosaliste pädevate asutuste kohta käivaid sätteid kohaldatakse ka esialgse lähteriigi esialgsele pädevatele asutustele.

Artikkel 16

Nõuded, mis esitatakse pärast saadetisele nõusoleku andmist

Kui asjaosaline pädev asutus on andnud teatatud saadetise kohta oma nõusoleku, peavad kõik kaasatud ettevõtjad täitma saatedokumendi, või kui on tegemist koondteatega, siis saatedokumendid, kirjutama dokumendile või dokumentidele näidatud kohta allkirja(d) ning jätma endale koopia(d) sellest dokumendist (nendest dokumentidest). Järgmised nõuded peavad olema täidetud.

a)

Teataja täidab saatedokumendi: kui teataja on saanud nõusoleku lähtekoha, transiidikoha ja sihtkoha pädevatelt asutustelt või kui transiidikoha pädeva asutuse puhul võib eeldada vaikivat nõusolekut, märgib ta teatamisdokumenti saadetise tegeliku lähetamisaja ning täidab ka muud saatedokumendi osad nii põhjalikult kui võimalik.

b)

Eelteade saadetise tegeliku lähetamise kohta: teataja saadab täidetud ja allkirjastatud saatedokumendi koopiad kooskõlas punktis a kirjeldatuga asjaosalistele pädevatele asutustele ning vastuvõtjale vähemalt kolm tööpäeva enne saadetise lähetamise alustamist.

c)

Iga saadetisega kaasasolevad dokumendid: teatajale jääb üks koopia saatedokumendist. Iga saadetisega on kaasas saatedokument ja teatamisdokumendi koopiad, mis sisaldavad asjaosaliste pädevate asutuste kirjalikku nõusolekut ning nende poolt esitatud tingimusi. Saatedokument jääb vastuvõtjale.

d)

Vastuvõtja kirjalik tõend jäätmete vastuvõtmise kohta: kolme päeva jooksul pärast jäätmete vastuvõtmist esitab vastuvõtja kirjaliku tõendi jäätmete vastuvõtmise kohta.

See tõend moodustab osa saatedokumendist või lisatakse sellele.

Vastuvõtja saadab allkirjastatud ja tõendiga varustatud saatedokumendi koopiad teatajale ja asjaosalistele pädevatele asutustele.

e)

Vastuvõtja tõend mitteajutise taaskasutamise või kõrvaldamise kohta: nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast taaskasutamist või kõrvaldamist ning artikli 9 lõike 7 kohaselt hiljemalt ühe kalendriaasta jooksul või lühema aja vältel pärast jäätmete vastuvõtmist tõendab vastuvõtja või jäätmekäitluskoht oma vastutusel, et mitteajutine taaskasutamine või kõrvaldamine on sooritatud.

See tõend on osa saatedokumendist või lisatakse sellele.

Vastuvõtja saadab allkirjastatud ja tõendiga varustatud saatedokumendi koopiad teatajale ja asjaomastele pädevatele asutustele.

Artikkel 17

Saadetise muutmine pärast nõusoleku andmist

1.   Kui sellise saadetise üksikasjades ja/või tingimustes, mille kohta on nõusolek antud, tehakse olulisi muudatusi, kaasa arvatud kavandatud koguse, marsruudi, marsruutimise, saatmiskuupäeva või vedaja muutmine, teatab teataja sellest viivitamatult asjaosalistele pädevatele asutustele ja vastuvõtjale, tehes seda võimaluse korral enne saadetise lähetamist.

2.   Sellisel juhul esitatakse uus teade, välja arvatud, kui kõik asjaomased pädevad asutused leiavad, et soovitud muudatuste jaoks ei ole uue teate tegemine nõutav.

3.   Kui nende muudatustega on seotud ka muud pädevad asutused lisaks esialgses teates nimetatutele, esitatakse uus teade.

II PEATÜKK

Üldnõuded teabele

Artikkel 18

Jäätmed, millel peab kaasas olema teatud teave

1.   Artikli 3 lõigetes 2 ja 4 nimetatud jäätmed, mida kavatsetakse vedada ühest liikmesriigist teise ja/või vedada läbi ühe või mitme muu liikmesriigi, alluvad järgmistele menetlusnõuetele:

a)

selliste jäätmesaadetiste jälgimise abistamiseks hoolitseb lähteriigi jurisdiktsiooni all tegutsev ja saadetist korraldav isik selle eest, et jäätmetega oleks kaasas VII lisas esitatud dokument;

b)

VII lisas esitatud dokumendil peab olema selle isiku allkiri, kes korraldas saadetist enne selle väljasaatmist, ning taaskäitluskoha või laboratooriumi allkiri ja kui saadetis on vastuvõetud, ka vastuvõtja allkiri.

2.   VII lisas osutatud leping, mis sõlmitakse saadetist korraldava isiku ja taaskasutatavate jäätmete vastuvõtja vahel, on kehtiv saadetise lähetamise alustamisest alates ning kui jäätmesaadetist või selle taaskasutamist ei suudeta kavandatu kohaselt teostada või kui jäätmesaadetis on ebaseaduslik, paneb see saadetise korraldanud isikule või kui nimetatud isik ei ole võimeline jäätmesaadetist või selle taaskasutamist sooritama (näiteks on maksejõuetu), siis vastuvõtjale järgmised kohustused:

a)

võtta jäätmed tagasi või tagada nende taaskasutamise alternatiivsel viisil ja

b)

vajaduse korral hoolitseda jäätmete ladustamise eest vahepealse aja jooksul.

Saadetist korraldav isik või vastuvõtja esitab asjaosalise pädeva asutuse nõudmisel talle lepingu koopia.

3.   Kooskõlas siseriiklike õigusaktidega võib liikmesriik nõuda lõikes 1 osutatud teavet käesoleva artikliga kaetud saadetise kohta kontrollimise, jõustamise, kavandamise ja statistika eesmärgil.

4.   Lõikes 1 osutatud teavet tuleb vastavalt ühenduse ja siseriiklikele õigusaktidele käsitleda konfidentsiaalsena.

III PEATÜKK

Üldnõuded

Artikkel 19

Keeld segada jäätmeid saadetise lähetamise käigus

Teatamisdokumendis määratletud või artiklis 18 nimetatud jäätmeid ei tohi teiste jäätmetega segada saadetise lähetamise algusest kuni nende vastuvõtmiseni taaskasutus- või kõrvaldamiskohta.

Artikkel 20

Dokumentide ja teabe säilitamine

1.   Pädevad asutused, teataja ja vastuvõtja säilitavad ühenduses kõiki teatatud saadetistega seotud dokumente, mis on saadetud pädevate asutuste poolt või pädevatele asutustele vähemalt kolm aastat pärast saadetise lähetamise alustamise kuupäeva.

2.   Saadetist korraldav isik ja vastuvõtja säilitavad ühenduses artikli 18 lõike 1 kohaselt antud teavet vähemalt kolm aastat pärast saadetise lähetamise alustamise kuupäeva.

IV PEATÜKK

Tagasivõtmiskohustused

Artikkel 21

Saadetise tagasivõtmine, kui seda kavandatu kohaselt ei ole võimalik lähetada

1.   Kui asjaomane pädev asutus saab teada, et jäätmesaadetist, kaasa arvatud selle taaskasutamist ja kõrvaldamist, ei ole võimalik teostada nii, nagu teate- ja saatedokumendis ja/või artikli 4 punkti 4 teises lõigus ning artiklis 5 nimetatud lepingus oli kavandatud, teatab ta sellest viivitamatult lähtekoha pädevale asutusele. Kui taaskasutus- või kõrvaldamiskoht keeldub saadetist vastu võtmast, teatab ta sellest viivitamatult sihtkoha pädevale asutusele.

2.   Välja arvatud lõikes 3 osutatud juhtudel, hoolitseb lähtekoha pädev asutus selle eest, et teataja veab kõnesolevad jäätmed artikli 2 punktis 15 kehtestatud järjestuses tagasi oma jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda või mujale lähteriigis, või kui see on võimatu, siis on tagasivedajaks pädev asutus ise või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

See toimub 90 päeva või mõne muu ajavahemiku jooksul, mille suhtes asjaomaste pädevate asutustega on kokku lepitud pärast seda, kui lähtekoha pädev asutus on saanud teada, et nõusoleku saanud jäätmete saatmine, taaskasutamine või kõrvaldamine ei ole võimalik või on sihtkoha või transiidikoha pädevad asutused talle seda soovitanud, kirjeldades ka põhjust/põhjuseid. Sellise soovituse aluseks võib olla sihtkoha ja transiidikoha pädevatele asutustele edastatud teave, lisaks muule ka teiste pädevate asutuste poolt.

3.   Lõikes 2 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei kohaldata, kui lähtekoha, transiidikoha ja sihtkoha pädevad asutused, kes tegelevad jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamisega, on veendunud, et teatajal on võimalik taaskasutada või kõrvaldada jäätmeid alternatiivsel viisil sihtkohariigis või mujal, ja kui see on võimatu, siis on seda võimalik teha lähtekoha pädeval asutusel või selle nimel tegutseval juriidilisel või füüsilisel isikul.

Lõikes 2 sätestatud tagasivõtukohutust ei kohaldata, kui saadetavad jäätmed on asjaomases jäätmekäitluskohas sooritatava toimingu ajal pöördumatult segunenud muude jäätmetega enne seda, kui asjaomane pädev asutus on saanud teadlikuks sellest, et teatatud jäätmesaadetise käitlemise lõpuleviimine lõikes 1 sätestatu kohaselt on võimatu. Selline segu tuleb taaskasutada või kõrvaldada alternatiivsel viisil kooskõlas esimese lõiguga.

4.   Lõikes 2 nimetatud tagasivõtmise korral tuleb esitada uus teade, kui asjaosalised pädevad asutused ei lepi kokku, et neile piisab esialgse pädeva asutuse nõuetekohaselt põhjendatud taotlusest.

Esialgne teataja esitab vajaduse korral uue teate, või kui see on võimatu, siis esitab uue teate mõni muu juriidiline või füüsiline isik, kes on määratletud kooskõlas artikli 2 punktiga 15, või kui see on võimatu, siis on teate esitajaks lähtekoha esialgne pädev asutus või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

Ükski pädev asutus ei ole vastu ega esita vastuväiteid lõpetamata jäänud jäätmesaadetise tagasivõtmisele ega sellega seotud taaskasutus- või kõrvaldamistoimingutele.

5.   Kui alternatiivmenetlust kasutatakse väljaspool esialgset sihtriiki, nagu on nimetatud lõikes 3, esitab esialgne teataja vajaduse korral uue teate, või kui see on võimatu, siis teeb seda mõni muu juriidiline või füüsiline isik, kes on määratletud kooskõlas artikli 2 punktiga 15, või kui see on võimatu, siis lähtekoha esialgne pädev asutus või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

Kui teataja esitab uue teate, tuleb see esitada ka esialgse lähteriigi pädevale asutusele.

6.   Kui alternatiivmenetlust kasutatakse esialgses sihtriigis, nagu on nimetatud lõikes 3, siis uut teadet ei nõuta ning piisab korralikult põhjendatud taotlusest. Nimetatud taotluse, mis on korralikult põhjendatud ning millega taotletakse alternatiivmenetluse lubamist, edastab sihtkoha ja lähtekoha pädevatele asutustele esialgne teataja, või kui see on võimatu, siis lähtekoha esialgne pädev asutus.

7.   Kui kooskõlas lõigetega 4 või 6 ei tule esitada uut teadet, koostab esialgne teataja artiklite 15 või 16 kohaselt uue saatedokumendi, või kui see on võimatu, siis teeb seda mõni muu juriidiline või füüsiline isik, kes on määratletud kooskõlas artikli 2 punktiga 15, või kui see on võimatu, siis lähtekoha esialgne pädev asutus või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

Kui lähtekoha esialgne pädev asutus esitab uue teate kooskõlas lõikega 4 või 5, ei ole uus finantstagatis või samaväärne kindlustus nõutav.

8.   Teataja ja teises järjekorras lähteriigi kohustus võtta jäätmed tagasi või korraldada nende taaskasutamine või kõrvaldamine alternatiivsel viisil lõpeb siis, kui vastuvõtja on väljastanud artikli 16 punktis e, ja kui see on asjakohane, siis ka artikli 15 punktis e nimetatud tõendi mitteajutise taaskasutamise ja kõrvaldamise kohta. Artikli 6 lõikes 6 nimetatud ajutise taaskasutamise ja kõrvaldamise juhtudel lõpeb lähteriigi täiendav kohustus siis, kui vastuvõtja on väljastanud artikli 15 punktis d nimetatud tõendi.

Kui vastuvõtja on väljastanud tõendi taaskasutamise või kõrvaldamise kohta viisil, mis võimaldab jäätmete ebaseaduslikku saatmist, mistõttu finantstagatis vabastatakse, kohaldatakse artikli 23 lõike 3 ja artikli 24 lõike 2 sätteid.

9.   Kui liikmesriik avastab jäätmesaadetise, mille saatmist, kaasa arvatud selle taaskasutamist ja kõrvaldamist, ei ole võimalik teostada, vastutab pädev asutus, mille jurisdiktsiooni alla kuulub see piirkond, kus jäätmed avastati, meetmete võtmise eest, et tagada jäätmete turvaline ladustamine ajal, kui oodatakse tagasisaatmist või mitteajutist taaskasutamist või kõrvaldamist alternatiivsel viisil.

Artikkel 22

Tagasivõtmisega seotud kulud, kui saadetise lähetamist ei ole võimalik lõpetada

1.   Kulud, mis on seotud jäätmesaadetise tagasisaatmisega, kui seda ei ole võimalik lõpetada, kaasa arvatud kulud, mis on seotud artikli 21 lõigete 2 või 3 kohase jäätmete veo, taaskasutamise või kõrvaldamisega ning alates sellest kuupäevast, millal lähtekoha pädev asutus sai teada, et jäätmete saatmist, taaskasutamist või kõrvaldamist ei ole võimalik teostada, samuti artikli 21 lõikega 9 kooskõlas olevad ladustamiskulud, nõutakse sisse:

a)

teatajalt artikli 2 punktis 15 kehtestatud järjekorra alusel, või kui see on võimatu, siis

b)

vajaduse korral muudelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt, või kui see on võimatu, siis

c)

lähtekoha pädevalt asutuselt, või kui see on võimatu, siis

d)

nii, nagu asjaosaliste pädevate asutuste vahel kokku on lepitud.

2.   Käesolev artikkel ei piira vastutust käsitlevaid siseriiklikke ja ühenduse sätteid.

Artikkel 23

Ebaseadusliku saadetise tagasivõtmine

1.   Kui pädev asutus avastab saadetise, mis tema arvates võib olla ebaseaduslik, teavitab ta sellest viivitamatult teisi asjaomaseid pädevaid asutusi.

2.   Kui ebaseadusliku jäätmesaadetise eest vastutab teataja, hoolitseb lähtekoha pädev asutus selle eest, et kõnesolevad jäätmed:

a)

võtab tagasi tegelik teataja, või kui teadet ei ole esitatud, siis

b)

võtab tagasi juriidiline teataja, või kui see on võimatu, siis

c)

võtab tagasi lähtekoha pädeva asutus või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik, või kui see on võimatu, siis

d)

taaskasutatab või kõrvaldab alternatiivsel viisil siht- või lähteriigis lähtekoha pädev asutus või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik, või kui see on võimatu, siis

e)

taaskasutatab või kõrvaldab alternatiivsel viisil mõnes muus riigis lähtekoha pädev asutus või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik, kui kõik asjaosalised pädevad asutused sellega nõustuvad.

Tagasi võtmine, taaskasutamine või kõrvaldamine toimub 30 päeva jooksul või mõne muu asjaosaliste pädevate asutuste poolt kokku lepitud ajavahemiku jooksul pärast seda, kui lähtekoha pädev asutus on ebaseaduslikust saadetisest ning selle põhjusest/põhjustest teada saanud või kui talle on seda kirjalikult soovitanud sihtkoha või transiidi pädev asutus. Lisaks muule võib soovituse põhjuseks olla ka sihtkoha või transiidi pädevatele asutustele teiste pädevate asutuste poolt edastatud teave.

Punktides a–c nimetatud tagasivõtmisjuhtudel tuleb esitada uus teade, kui asjaosalised pädevad asutused ei ole omavahel kokku leppinud, et neile piisab lähtekoha esialgse pädeva asutuse korralikult põhjendatud taotlusest.

Uue teate esitab punktis a, b või c nimetatud isik või asutus siin loetletud järjekorras. Ükski pädev asutus ei ole vastu ega esita vastuväiteid ebaseadusliku jäätmesaadetise tagasisaatmisele.

Kui lähtekoha pädev asutus rakendab punktides d ja e nimetatud alternatiivmenetlust, esitab esialgse lähtekoha pädev asutus või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik uue teate, kui asjaosalised pädevad asutused ei ole kokku leppinud, et neile piisab nimetatud asutuse korralikult põhjendatud taotlusest.

3.   Kui ebaseadusliku saadetise eest vastutab vastuvõtja, tagab sihtkoha pädev asutus, et kõnesolevad jäätmed taaskasutab või kõrvaldab keskkonnaohutul viisil:

a)

vastuvõtja, või kui see on võimatu, siis

b)

pädev asutus või tema nimel tegutsev juriidiline või füüsiline isik.

Taaskasutamine või kõrvaldamine toimub 30 päeva jooksul või mõne muu asjaosaliste pädevate asutuste vahel kokku lepitud ajavahemiku jooksul pärast seda, kui lähtekoha pädev asutus on ebaseaduslikust saadetisest ning selle põhjusest/põhjustest teada saanud või on talle seda kirjalikult soovitanud sihtkoha või transiidi pädev asutus. Lisaks muule võib soovitamise põhjuseks olla ka sihtkoha või transiidi pädevatele asutustele teiste pädevate asutuste poolt edastatud teave.

Selleks otstarbeks teevad asjaomased pädevad asutused vajaduse korral koostööd jäätmete taaskasutamisel või kõrvaldamisel.

4.   Kui ei tule esitada uut teadet, koostab uue saatedokumendi tagasivõtmise eest vastutav isik, või kui see on võimatu, siis lähtekoha esialgne pädev asutus kooskõlas artikliga 15 või 16.

Kui lähtekoha esialgne pädev asutus esitab uue teate, ei ole uus finantstagatis või samaväärne kindlustus nõutav.

5.   Eriti neil juhtudel, kui vastutust ebaseadusliku saadetise eest ei saa omistada teatajale ega vastuvõtjale, teevad asjaomased pädevad asutused koostööd kõnealuste jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise tagamiseks.

6.   Artikli 6 lõikes 5 nimetatud ajutise taaskasutamise või kõrvaldamise juhtudel, kui ebaseaduslik saadetis avastatakse pärast ajutise taaskasutus- või kõrvaldamistoimingu sooritamist, lõpeb lähteriigi täiendav kohustus võtta jäätmed tagasi või korraldada nende alternatiivne taaskasutamine või kõrvaldamine siis, kui vastuvõtja on väljastanud artikli 15 punktis d nimetatud tõendi.

Kui vastuvõtja väljastab taaskasutamis- või kõrvaldamistõendi sellisel viisil, et see võimaldab saadetise ebaseaduslikku lähetamist, mistõttu finantstagatis vabastatakse, kohaldatakse lõiget 3 ja artikli 24 lõiget 2.

7.   Kui liikmesriigis avastatakse ebaseaduslik jäätmesaadetis, siis vastutab pädev asutus, kelle jurisdiktsiooni alla kuulub piirkond, kus jäätmed avastati, meetmete võtmise eest, et tagada jäätmete turvaline ladustamine ajal, kui need ootavad tagasisaatmist või mitteajutist taaskasutamist või kõrvaldamist alternatiivsel viisil.

8.   Artikleid 33 ja 35 ei kohaldata juhtudel, kui ebaseaduslikud saadetised on lähteriiki tagasi saadetud ning nimetatud riik on allutatud nimetatud artiklites sätestatud keeldudele.

9.   Kui on tegemist artikli 2 punkti 35 alapunktis g määratletud ebaseadusliku saadetisega, on saadetist korraldaval isikul samasugused kohustused nagu käesoleva artikliga on kehtestatud teatajale.

10.   Käesolev artikkel ei piira vastutust käsitlevaid siseriiklikke ja ühenduse sätteid.

Artikkel 24

Ebaseadusliku saadetise tagasisaatmiskulud

1.   Kulud, mis tekivad seoses ebaseadusliku jäätmesaadetise tagasivõtmisega, kaasa arvatud kulud, mis on seotud artikli 23 lõike 2 kohase jäätmete veo, taaskasutamise või kõrvaldamisega ning alates kuupäevast, millal lähtekoha pädev asutus sai teada ebaseaduslikust saadetisest, samuti artikli 23 lõikega 7 kooskõlas olevad ladustamiskulud nõutakse sisse:

a)

tegelikult teatajalt artikli 2 punktis 15 kehtestatud järjekorras, või kui teadet ei ole esitatud, siis

b)

vajaduse korral juriidiliselt teatajalt või muult juriidiliselt või füüsiliselt isikult, või kui see on võimatu, siis

c)

lähtekoha pädevalt asutuselt.

2.   Kulud, mis tekivad seoses taaskasutamise või kõrvaldamisega artikli 23 lõike 3 kohaselt, kaasa arvatud artikli 23 lõike 7 kohased võimalikud veo- ja ladustamiskulud, nõutakse sisse:

a)

vastuvõtjalt, või kui see on võimatu, siis

b)

sihtkoha pädevalt asutuselt.

3.   Kulud, mis tekivad seoses artikli 23 lõike 5 kohase taaskasutamise või kõrvaldamisega, kaasa arvatud artikli 23 lõike 7 kohased võimalikud veo- ja ladustamiskulud nõutakse sisse:

a)

teatajalt artikli 2 punktiga 15 kehtestatud järjekorras ja/või vastuvõtjalt, kui selle kohta on olemas asjaosaliste pädevate asutuste otsus, või kui see on võimatu, siis

b)

vajaduse korral muudelt juriidilistelt või füüsilistelt isikutelt, või kui see on võimatu, siis

c)

lähte- ja sihtkoha pädevatelt asutustelt.

4.   Juhul, kui on tegemist artikli 2 punkti 35 alapunktis g määratletud ebaseadusliku saadetisega, on saadetise korraldajal samasugused kohustused nagu käesoleva artikliga on kehtestatud teatajale.

5.   Käesolev artikkel ei piira vastutust käsitlevaid siseriiklikke ja ühenduse sätteid.

V PEATÜKK

Üldised haldusnormid

Artikkel 25

Teabeedastuse vorm

1.   Allpool loetletud teabe ja dokumendid võib saata postiga:

a)

teade kavandatud saadetise kohta vastavalt artiklitele 4 ja 13;

b)

teabe ja dokumentatsiooni taotlus vastavalt artiklitele 4, 7 ja 8;

c)

teabe ja dokumentatsiooni esitamine vastavalt artiklitele 4, 7 ja 8;

d)

kirjalik nõustumine teatatud saadetisega vastavalt artiklile 9;

e)

saadetise tingimused vastavalt artiklile 10;

f)

vastuväited saadetisele vastavalt artiklitele 11 ja 12;

g)

teave konkreetsetele taaskasutuskohale antava eelneva nõusoleku otsuse kohta vastavalt artikli 14 lõikele 3;

h)

kirjalik tõend jäätmete vastuvõtmise kohta vastavalt artiklitele 15 ja 16;

i)

tõend jäätmete taaskasutamise või kõrvaldamise kohta vastavalt artiklitele 15 ja 16;

j)

eelteave saadetise tegeliku lähetamise alustamise kohta vastavalt artiklitele 16;

k)

teave saadetiste lähetamisel tehtavate muudatuste kohta pärast nõusoleku andmist vastavalt artiklile 17; ja

l)

kirjalik nõusolek ja saatedokumendid, mis tuleb saata IV, V ja VI jaotise kohaselt.

2.   Kui asjaomaste pädevate asutuste ja teataja vahel on sõlmitud vastav kokkulepe, võib lõikes 1 osutatud dokumente esitada ka mõnel muul viisil, kasutades ühte alljärgnevatest teabeedastusmeetoditest:

a)

faksiga; või

b)

faksiga, millele järgneb postiga saadetu; või

c)

elektronpostiga koos digitaalallkirjaga. Sellisel juhul asendab nõutavaid templeid ja allkirju digitaalallkiri; või

d)

elektronpostiga ilma digitaalallkirjata, millele järgneb postiga saadetu.

3.   Iga saadetisega artikli 16 punkti c ja artikli 18 kohaselt kaasasolevad dokumendid võivad olla elektroonilises vormis ja digitaalallkirjadega, kui neid veo kestel saab igal ajal loetavaks muuta ning kui asjaomased pädevad asutused on sellega nõus.

4.   Lõikes 1 loetletud teabe ja dokumendid, mille suhtes asjaomased pädevad asutused ja teataja on kokku leppinud, võib esitada ja seda võib vahetada elektroonilise andmevahetuse süsteemi kaudu koos digitaalallkirjade või elektroonilise autentimisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 1999. aasta direktiivile 1999/93/EÜ digitaalallkirju käsitleva ühenduse raamistiku kohta (20) või võrreldava elektroonilise autentimissüsteemi abil, mis annab sama turvataseme. Sellisel juhul tuleb võtta meetmed elektroonilise andmevoo korraldamiseks.

Artikkel 26

Keel

1.   Käesoleva jaotise sätetele vastav teade, teave, dokumentatsioon või muu vahetatav informatsioon esitatakse asjaosalistele pädevatele asutustele vastuvõetavas keeles.

2.   Asjaosaliste pädevate ametiasutuste nõudel esitab teataja neile ametlikult heaks kiidetud tõlke(d) neile vastuvõetavas keeles.

Artikkel 27

Lahkarvamused liigitamisküsimustes

1.   Kui lähte- ja sihtkoha pädevad asutused ei suuda kokku leppida jäätmeteks ja mittejäätmeteks liigitamise osas, tuleb vaidlusalust materjali käsitleda jäätmetena. Eelnev ei piira sihtriigi õigust käsitleda veetud materjali pärast selle kohaletoimetamist oma siseriiklike õigusaktide kohaselt, kui nimetatud õigusaktid on kooskõlas ühenduse või rahvusvahelise õigusega.

2.   Kui lähte- ja sihtkoha pädevad asutused ei suuda kokku leppida teatatud jäätmete liigitamise suhtes vastavalt III, IIIA, IIIB või IV lisas loetletule, peetakse jäätmeid liigitatuks vastavalt IV lisale.

3.   Kui lähte- ja sihtkoha pädevad asutused ei suuda kokku leppida jäätmekäsitlustoimingu liigitamise suhtes, mille kohta on teatatud, et see on kas taaskasutamine või kõrvaldamine, kohaldatakse kõrvaldamise kohta käivaid sätteid.

4.   Lõikeid 1 kuni 3 kohaldatakse ainult käesoleva määruse eesmärgil, piiramata sellega huvitatud isikute õigust lahendada küsimusega seotud vaidlus kohtus.

Artikkel 28

Halduskulud

Teatamise ja järelevalve rakendamiseks vajalikud ja proportsionaalsed halduskulud ning vajalike analüüside ja kontrollide tavakulud võib sisse nõuda teatajalt.

Artikkel 29

Piirialade lepingud

1.   Erandjuhtudel ja kui konkreetne geograafiline või demograafiline olukord seda õigustab, võivad liikmesriigid sõlmida kahepoolseid lepinguid, et muuta teatud konkreetsete jäätmevoogude saadetiste teatamismenetlus vähem rangemaks, kui neid saadetisi veetakse üle piiri kõige lähemasse sobivasse jäätmekäitluskohta, mis asub asjaosaliste liikmesriikide vahele jääval piirialal.

2.   Selliseid kahepoolseid lepinguid võib sõlmida ka siis, kui jäätmeid veetakse lähteriigist või käideldakse seal, kasutades selleks läbivedu teisest liikmesriigist.

3.   Liikmesriik võib ka sõlmida eespool nimetatud lepingu Euroopa Majandusühenduse lepingu osalisriikidega.

4.   Sellistest lepingutest tuleb enne nende jõustumist teavitada komisjoni.

VI PEATÜKK

Ühenduse sisesed saadetised, mille puhul toimub transiit läbi kolmandate riikide

Artikkel 30

Kõrvaldamisele kuuluvad jäätmesaadetised

Kõrvaldamiseks määratud jäätmesaadetise ühendusesisesel veol, kaasa arvatud vedu ühest kohast teise ühes ja samas liikmesriigis, kui see on seotud transiidiga läbi ühe või enama kolmanda riigi, küsib lähtekoha pädev asutus lisaks käesolevas jaotises sätestatule kolmanda riigi pädevalt asutuselt, kas see soovib saata kavatsetava saadetise kohta oma kirjaliku nõusoleku:

a)

Baseli konventsiooni osalisriigi puhul 60 päeva jooksul, kui see riik ei ole konventsiooni tingimuste kohaselt sellest õigusest loobunud või

b)

riigi puhul, mis ei ole Baseli konventsiooni osalisriik, pädevate asutuste vahel kokkulepitud ajavahemiku jooksul.

Artikkel 31

Taaskasutamisele kuuluvad jäätmesaadetised

1.   Taaskasutamiseks määratud jäätmesaadetise ühendusesisesel veol, kaasa arvatud vedu ühest kohast teise ühes ja samas liikmesriigis, kui see on seotud transiidiga läbi ühe või enama kolmanda riigi, mille suhtes OECD otsust ei kohaldata, kohaldatakse artiklit 30.

2.   Taaskasutamiseks määratud jäätmesaadetise ühendusesisesel veol, kaasa arvatud vedu ühest kohast teise ühes ja samas liikmesriigis, kui see on seotud transiidiga läbi ühe või enama kolmanda riigi, millele OECD otsust kohaldatakse, võib artiklis 9 nimetatud nõusoleku anda vaikimisi ning kui vastuväiteid või tingimusi ei ole esitatud, võib saadetise vedu alata pärast 30 päeva möödumist kuupäevast, mil sihtkoha pädev asutus edastab artikli 8 nõuetele vastava vastuvõtukviitungi.

III JAOTIS

AINULT LIIKMESRIIKIDES VEETAVAD SAADETISED

Artikkel 32

Käesoleva määruse kohaldamine ainult liikmesriikides veetavatele saadetistele

1.   Liikmesriigid kehtestavad asjakohase järelevalve- ja kontrollisüsteemi ainult nende jurisdiktsiooni all toimuvatele jäätmesaadetistele. See süsteem on seostatud käesoleva määruse II ja VII jaotises kehtestatud ühenduse süsteemiga.

2.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma jäätmesaadetiste kontrolli ja järelevalve süsteemist. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

3.   Liikmesriigid võivad kohaldada II ja VII jaotises sätestatud süsteemi oma jurisdiktsiooni piires.

IV JAOTIS

EKSPORT ÜHENDUSEST KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

I PEATÜKK

Kõrvaldatavate jäätmete eksport

Artikkel 33

Eksport on keelatud, välja arvatud EFTA riikidesse

1.   Kõrvaldamiseks määratud jäätmete eksport ühendusest on keelatud.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata kõrvaldamiseks määratud jäätmete ekspordile EFTA riikidesse, mis on Baseli konventsiooni osalisriigid.

3.   Kõrvaldatavate jäätmete eksport EFTA riiki, mis on Baseli konventsiooni osalisriik, on siiski keelatud, kui:

a)

EFTA keelab selliste jäätmete impordi või

b)

lähtekoha pädeval asutusel on põhjust uskuda, et asjaomases sihtriigis ei käidelda jäätmeid keskkonnaohutul viisil, nagu on nimetatud artiklis 48.

4.   Käesolev säte ei piira artiklites 21 ja 23 sätestatud tagasivõtmiskohustust.

Artikkel 34

Ekspordimenetlus sisseveol EFTA riikidesse

1.   Ühendusest väljaveetavatele jäätmetele, mis määratud kõrvaldamiseks EFTA riikides, mis on Baseli konventsiooni osalisriigid, kohaldatakse II jaotise sätteid mutatis mutandis lõigetes 2 ja 3 loetletud kohanduste ja lisadega.

2.   Kohaldatakse järgmisi kohandusi:

a)

väljaspool ühendust paikneval transiidikoha pädeval asutusel on pärast vastuvõtukviitungi väljastamise kuupäeva 60 päeva aega, et taotleda teatatud saadetise kohta täiendavat teavet ja juhul, kui kõnesolev riik on otsustanud kirjalikku etteteatamist mitte nõuda ning on sellest ka teisi pooli Baseli konventsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt teavitanud, anda vaikiv nõusolek või teatada oma nõusolekust kirjalikult, esitades sealjuures tingimusi või neid mitte esitades; ja

b)

lähtekoha pädev asutus ühenduses teeb artiklis 9 nimetatud otsuse saadetisega nõustumise kohta alles pärast seda, kui ta on saanud kirjaliku nõusoleku sihtkoha pädevatelt asutustelt ja kui see on asjakohane, siis ka vaikiva või kirjaliku nõusoleku transiidikoha pädevalt asutuselt väljastpoolt ühendust ning mitte varem, kui 61 päeva pärast vastuvõtukviitungi väljastamist transiidikoha pädeva asutuse poolt. Lähtekoha pädev asutus võib teha oma otsuse enne 61 päeva möödumist vastuvõtukviitungi edastamise kuupäevast, kui tal on selleks teiste asjaosaliste pädevate asutuste kirjalik luba.

3.   Kohaldatakse järgmisi täiendavaid sätteid:

a)

kui ühenduses paiknev transiidikoha pädev asutus on teate saanud, saadab ta teatajale selle kohta vastuvõtukviitungi;

b)

lähtekoha pädev asutus, ja kui see on asjakohane, siis ka transiidi pädev asutus ühenduses, saadab/saadavad oma saadetisega nõustumise otsuse tembeldatud koopia ühenduse ekspordikoha tolliasutusele ja ühendusest väljumise tolliasutusele;

c)

vedaja toimetab saatedokumendi koopia ühenduse ekspordikoha tolliasutusele ja ühendusest väljumist kontrollivale tolliasutusele;

d)

kohe, kui jäätmed on ühendusest väljaveetud, saadab ühendusest väljumist kontrolliv tolliasutus saatedokumendi tembeldatud koopia lähtekoha pädevale asutusele ühenduses, sedastades, et jäätmed on ühendusest välja veetud;

e)

kui 42 päeva jooksul pärast jäätmete väljavedu ühendusest ei ole lähtekoha pädev asutus ühenduses saanud vastuvõtjalt teavet jäätmete vastuvõtmise kohta, teavitab ta hilinemisest sihtkoha pädevat asutust; ja

f)

artikli 4 teise lõigu punktis 4 ja artiklis 5 nimetatud leping sätestab, et:

i)

kui vastuvõtja väljastab ebaõige kõrvaldamistõendi, mistõttu finantstagatis vabastatakse, kannab ta kulud, mis tulenevad kohustusest toimetada jäätmed tagasi lähtekoha pädeva asutuse jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda või taaskasutada või kõrvaldada või need alternatiivsel ja keskkonnaohutul viisil;

ii)

kolme päeva jooksul kõrvaldatavate jäätmete kättesaamisest saadab vastuvõtja täidetud saatedokumendi allkirjastatud koopiad, välja arvatud kolmandas alapunktis nimetatud kõrvaldamistõendi, teatajatele ja asjaosalistele pädevatele asutustele ja

iii)

nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 30 päeva pärast kõrvaldamise sooritamist ning mitte hiljem kui üks kalendriaasta pärast jäätmete kättesaamist, kinnitab vastuvõtja oma vastutusel, et kõrvaldamine on lõpetatud ja saadab saatedokumendi allkirjastatud koopiad koos nimetatud kinnitusega teatajale ja asjaosalistele pädevatele asutustele.

4.   Saadetise lähetamine võib toimuda vaid siis, kui:

a)

teataja on kätte saanud kirjaliku nõusoleku lähtekoha, sihtkoha ja kui see on asjakohane, siis ka transiidikoha pädevatelt asutusetelt väljastpoolt ühendust, ja kui kehtestatud tingimused on täidetud;

b)

teataja ja vastuvõtja vahel on sõlmitud kehtiv leping vastavalt artikli 4 teise lõigu punktis 4 ja artiklis 5 sätestatud nõuetele;

c)

on seatud finantstagatis või samaväärne kindlustus, mis on kehtiv artikli 4 teise lõigu punkti 5 ja artikli 6 kohaselt ja

d)

on tagatud artiklis 48 osutatud keskkonnaohutu jäätmehooldus.

5.   Eksporditavad jäätmed peavad olema määratud kõrvaldamistoiminguteks jäätmekäitluskohas, mis tegutseb talle kohaldatavate siseriiklike õigusaktide kohaselt või millel on luba tegutseda sihtriigis.

6.   Kui ühenduse ekspordikoha tolliasutus või ühendusest väljumistolliasutus avastab ebaseadusliku saadetise, teavitab ta sellest viivitamatult selle riigi pädevat asutust, kus tolliasutus asub ja kes:

a)

teavitab viivitamatult lähtekoha pädevat asutust ühenduses ja

b)

tagab jäätmete kinnipidamise seni, kuni lähtekoha pädev asutus otsustab teisiti ning edastab pädevale asutusele riigis, kus paikneb jäätmeid kinni pidav tolliasutus, sellekohase kirjaliku otsuse.

II PEATÜKK

Taaskasutatavate jäätmete eksport

1. jagu

Eksport riikidesse, millele OECD otsust ei kohaldata

Artikkel 35

Ekspordikeeld

1.   Järgmiste jäätmeliikide taaskasutamiseks määratud väljavedu ühendusest riikidesse, millele OECD otsust ei kohaldata, on keelatud, kui:

a)

jäätmed on V lisas loetletud ohtlikena;

b)

jäätmed on loetletud V lisa 3. osas;

c)

ohtlikud jäätmed, mis ei ole liigitatud V lisas ühegi kande alla;

d)

ohtlike jäätmete segud ja ohtlike ning mitteohtlike jäätmete segud, mis ei ole liigitatud V lisas ühegi kande alla;

e)

jäätmed, mille kohta lähteriik Baseli konventsiooni artikli 3 kohaselt on teatanud, et need on ohtlikud;

f)

jäätmed, mille sisseveo sihtriik on keelanud või

g)

jäätmed, mille kohta lähtekoha pädeval asutusel on põhjust arvata, et nende käitlemine asjaomases sihtriigis ei toimu artiklis 48 nimetatud keskkonnaohutul viisil.

2.   Käesolev säte ei piira artiklites 21 ja 23 esitatud tagasivõtukohustusi.

3.   Teataja poolt asjakohasel viisil esitatud dokumentaalsete tõendite alusel võib liikmesriik erandjuhtudel vastu võtta sätted, mis tühistavad keelu teatud konkreetse V lisas loetletud ohtliku jäätmeliigi osas, kui sellel ei ole ühtegi direktiivi 91/689/EMÜ III lisas loetletud omadust ja kui nimetatud lisas määratletud omaduste H3 kuni H8, H10 ja H11 puhul arvestatakse komisjoni 3. mai 2000. aasta otsusega 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (21) sätestatud piirnorme.

4.   See, et jäätmed ei ole loetletud ohtlikena V lisas või et nad on loetletud V lisa 1. osa B nimistus, ei välista nende iseloomustamist erandjuhtudel ohtlikena ning nende väljaveo keelamist, kui neil on mõni direktiivi 91/689/EMÜ III lisas loetletud omadus ja kui nimetatud lisas määratletud omaduste H3 kuni H8, H10 ja H11 puhul arvestatakse direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 teise taande ja käesoleva määruse III lisa sissejuhatuse kohaselt komisjoni otsusega 2000/532/EÜ kehtestatud piirnorme.

5.   Lõigetes 3 ja 4 nimetatud juhtudel teavitab asjaomane liikmesriik enne otsuse tegemist sihtriiki. Liikmesriigid teatavad sellistest juhtudest komisjonile enne iga kalendriaasta lõppu. Komisjon edastab teabe kõikidele liikmesriikidele ja Baseli konventsiooni sekretariaadile. Esitatud teabe põhjal võib komisjon esitada oma arvamuse ja vajaduse korral kooskõlas artikliga 57 teha kohandusi V lisas.

Artikkel 36

III lisa või IIIA lisa nimistute jäätmete ekspordimenetlus

1.   III või IIIA lisa nimistute jäätmete puhul, mille väljavedu artikli 35 kohaselt ei ole keelatud, saadab komisjon 20 päeva jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest kirjaliku taotluse igale riigile, millele OECD otsust ei kohaldata, et:

i)

saada neilt kirjalik kinnitus selle kohta, et ühendusest võib taaskasutatavaid jäätmeid nendesse riikidesse välja vedada ning

ii)

saada nimetatud riikidelt teada, millist kontrollimenetlust sihtriigis tuleks rakendada, kui seda üldse rakendatakse.

Igal riigil, millele OECD otsust ei kohaldata, peab olema võimalik valida:

a)

keeld või

b)

eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus nagu on kirjeldatud artiklis 34 või

c)

kontrollist loobumine sihtriigis.

2.   Enne käesoleva määruse kohaldamiskuupäeva võtab komisjon vastu määruse, milles on arvestatud kõiki lõike 1 kohaselt saadud vastuseid ning teavitab direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 kohaselt moodustatud komiteed.

Kui mõni riik ei ole väljastanud lõikes 1 nimetatud tõendit või mõne riigiga ei ole mingil põhjusel ühendust võetud, kohaldatakse lõike 1 punkti b.

Komisjon ajakohastab vastuvõetud määrust regulaarselt.

3.   Kui mõni riik osutab oma vastuses sellele, et teatud jäätmesaadetisi ei kontrollita üldse, tuleb sellistele saadetistele kohaldada artiklit 18 mutatis mutandis.

4.   Kohas, kuhu jäätmed eksporditakse, peavad nad olema määratud taaskasutamistoiminguteks jäätmekäitluskohas, mis tegutseb kohaldatavate siseriiklike õigusaktide kohaselt või millel on luba tegutseda sihtriigis.

5.   Kui jäätmesaadetist ei saa liigitada III lisa ühegi kande alla või kui jäätmesegude saadetis ei ole liigitatav III või IIIA lisa ühegi kande kohaselt või kui jäätmesaadetis on liigitatud IIIB lisa kohaselt ja kui väljavedu ei ole keelatud artikli 35 kohaselt, kohaldatakse käesoleva artikli lõike 1 punkti b.

2. jagu

Eksport riikidesse, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust

Artikkel 37

III, IIIA, IIIB, IV IVA lisas loetletud jäätmete eksport

1.   Kui III, IIIA, IIIB, IV ja IVA lisas loetletud jäätmeid, liigitamata jäätmeid või segusid, mis ei ole liigitatavad ühegi III, IV või IVA lisa kande kohaselt, eksporditakse ühendusest, kas transiidiga või ilma transiidita läbi riikide, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust, ning kui need jäätmesaadetised on määratud taaskasutamiseks riikides, mille suhtes kohaldatakse samuti OECD otsust, kohaldatakse II jaotise sätteid mutatis mutandis lõigetes 2, 3 ja 5 loetletud kohanduste ja täiendustega.

2.   Kohaldatakse järgmisi kohandusi:

a)

IIIA lisas loetletud ajutiseks toiminguks määratud jäätmete segude kohta on vaja eelnevat kirjalikku teadet ja nõusolekut, kui mõni järgmine ajutine või mitteajutine taaskasutamis- või kõrvaldamistoiming toimub riigis, millele OECD otsust ei kohaldata;

b)

IIIB lisas loetletud jäätmetele on vaja eelnevat kirjalikku teadet ja nõusolekut;

c)

sihtkoha pädev asutus väljaspool ühendust võib anda artiklis 9 nõutud nõusoleku vaikimisi.

3.   IV lisa ja IVA lisas loetletud jäätmete väljaveol kohaldatakse järgmisi täiendavaid sätteid:

a)

lähtekoha pädevad asutused ja vajaduse korral ka ühendusesisese transiidi pädevad asutused saadavad oma nõustumisotsuste tembeldatud koopia ühenduse ekspordikoha tolliasutusele ja ühendusest väljumist kontrollivale tolliasutusele;

b)

vedaja toimetab ühenduse ekspordikoha tolliasutusele ja ühendusest väljumist kontrollivale tolliasutusele saatedokumendi koopia;

c)

kohe, kui jäätmed on ühendusest välja veetud, saadab ühendusest väljumist kontrolliv tolliasutus saatedokumendi tembeldatud koopia lähtekoha pädevale asutusele ühenduses, sedastades, et jäätmed on ühendusest välja veetud;

d)

kui 42 päeva jooksul pärast jäätmete väljavedu ühendusest ei ole lähtekoha pädev asutus ühenduses saanud vastuvõtjalt teavet jäätmete vastuvõtmise kohta, teavitab ta hilinemisest sihtkoha pädevat asutust ja

e)

artikli 4 punkti 4 teises lõigus ja artiklis 5 nimetatud lepingus sätestatakse, et:

i)

kui vastuvõtja väljastab ebaõige tõendi taaskasutamise kohta, mistõttu finantstagatis vabastatakse, kannab ta kulud, mis tulenevad kohustusest toimetada jäätmed tagasi lähtekoha pädeva asutuse jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda või taaskasutada või kõrvaldada need alternatiivsel ja keskkonnaohutul viisil;

ii)

kolme tööpäeva jooksul pärast taaskasutatavate jäätmete kättesaamist saadab vastuvõtja täidetud saatedokumendi allkirjastatud koopiad, välja arvatud alapunktis iii nimetatud kõrvaldamistõendi, teatajale ja asjaosalistele pädevatele asutustele ja

iii)

nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt 30 päeva pärast kõrvaldamise sooritamist ning mitte hiljem kui üks kalendriaasta pärast jäätmete kättesaamist, kinnitab vastuvõtja oma vastutusel, et taaskasutamine on lõpetatud ja saadab saatedokumendi allkirjastatud koopiad nimetatud kinnitusega teatajale ja asjaosalistele pädevatele asutustele.

4.   Saadetise lähetamine võib toimuda ainult siis, kui:

a)

teataja on saanud kätte lähtekoha, sihtkoha ja vajaduse korral ka transiidikoha pädevate asutuste kirjaliku nõusoleku või kui väljaspool ühendust oleva transiidi ja sihtkoha pädevate asutuste nõusolek on esitatud vaikimisi või seda võib eeldada ja kui ettenähtud tingimused on täidetud;

b)

on järgitud artikli 34 lõike 4 punkte b, c ja d.

5.   Kui IV ja IVA lisas loetletud jäätmete väljavedu, mida on kirjeldatud lõikes 1, toimub läbi riigi, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust, tuleb kohaldada järgmisi kohandusi:

a)

transiidikoha, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust, pädeval asutusel on pärast teate vastuvõtmist kinnitava vastuvõtukviitungi edastamise kuupäeva 60 päeva aega selleks, et taotleda täiendavat teavet teatatud saadetise kohta; anda vaikiv nõusolek, kui asjaomane riik on otsustanud eelnevat kirjalikku nõusolekut mitte nõuda ning on sellest teavitanud teisi Baseli konventsiooni osalisriike Baseli konventsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt või anda kirjalik nõusolek, esitades sealjuures tingimusi või neid mitte esitades ja

b)

lähtekoha pädev asutus ühenduses teeb artiklile 9 vastava otsuse saadetisele nõusoleku andmise kohta alles pärast seda, kui ta on saanud kirjaliku või vaikiva nõusoleku sellelt transiidikoha pädevalt asutuselt, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust, ja mitte varem kui 61 päeva pärast kuupäeva, mil transiidikoha pädev asutus on edastanud vastuvõtukviitungi. Lähtekoha pädev asutus võib teha otsuse enne 61päevase tähtaja lõppemist, kui tal on selleks teiste asjaosaliste pädevate asutuste kirjalik nõusolek.

6.   Jäätmete eksportimisel on need määratud taaskasutamiseks taaskasutamiskohas, mis tegutseb kooskõlas siseriikliku õigusega või mis on saanud sihtriigis tegutsemisloa.

7.   Kui ühenduse ekspordikoha tolliasutus või ühendusest väljumist kontrolliv tolliasutus avastab ebaseadusliku saadetise, teavitab ta sellest viivitamatult pädevat asutust riigis, kus tolliasutus paikneb, kes:

a)

teavitab viivitamatult lähtekoha pädevat asutust ühenduses ja

b)

tagab jäätmete kinnipidamise seni, kuni lähtekoha pädev asutus otsustab teisiti ning edastab pädevale asutusele riigis, kus paikneb jäätmeid kinni pidav tolliasutus, sellekohase kirjaliku otsuse.

III PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 38

Väljavedu Antarktikasse

Jäätmete väljavedu ühendusest Antarktikasse on keelatud.

Artikkel 39

Väljavedu ülemeremaadesse ja -territooriumidele

1.   Kõrvaldamiseks määratud jäätmete väljavedu ühendusest ülemeremaadesse ja -territooriumidele on keelatud.

2.   Taaskasutamiseks määratud jäätmete väljaveol ülemeremaadesse ja-territooriumidele kohaldatakse artikli 35 keeldu mutatis mutandis.

3.   Taaskasutamiseks määratud jäätmete väljaveol ülemeremaadesse ja-territooriumidele, millele lõike 2 keeld ei kehti, kohaldatakse II jaotise sätteid mutatis mutandis.

V JAOTIS

IMPORT ÜHENDUSSE KOLMANDATEST RIIKIDEST

I PEATÜKK

Kõrvaldatavate jäätmete import

Artikkel 40

Import on keelatud, välja arvatud Baseli konventsiooni osalisriigist või lepingu põhjal või muudest piirkondadest kriisiolukordades ja sõja ajal

1.   Kõrvaldamiseks määratud jäätmete sissevedu ühendusse on keelatud, välja arvatud:

a)

riikidest, mis on Baseli konventsiooni osalisriigid või

b)

teistest riikidest, millega ühendus või ühendus ja liikmesriigid on sõlminud kahepoolseid või mitmepoolseid lepinguid või ühenduse õigusega ühildatavaid lepinguid ja kooskõlas Baseli konventsiooni artikliga 11 või

c)

muudest riikidest, millega üksikliikmesriik on sõlminud kahepoolse lepingu või kokkuleppe kooskõlas lõikega 2 või

d)

muudest piirkondadest, kui erakorralistel põhjustel, mis on seotud kriisiolukordade, rahusobitamise, rahuvalve või sõjaga, ei ole võimalik sõlmida punktidele b või c vastavaid kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid või kui lähteriigi pädevat asutust ei ole määratud või see on tegutsemisvõimetu.

2.   Liikmesriigid võivad erandjuhtudel sõlmida kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid konkreetsete jäätmete kõrvaldamise kohta nendes liikmesriikides, kus neid jäätmeid ei käidelda artiklis 48 nimetatud keskkonnaohutul viisil.

Need lepingud ja kokkulepped peavad olema ühildatavad ühenduse õigusega ning on kooskõlas Baseli konventsiooni artikliga 11.

Need lepingud ja kokkulepped tagavad kõrvaldamistoimingute sooritamise käitluskohas, millel on vastav luba, ning vastavad keskkonnaohutu jäätmehoolduse nõuetele.

Need lepingud ja kokkulepped tagavad ka selle, et jäätmed on tekitatud lähteriigis ning et kõrvaldamine toimub vaid vastava lepingu või kokkuleppe sõlminud liikmesriigis.

Nendest lepingutest või kokkulepetest tuleb komisjoni enne nende sõlmimist teavitada. Hädaolukordades võib neist teavitamine siiski toimuda kuni üks kuu pärast nende sõlmimist.

3.   Kahe- või mitmepoolsed lepingud või kokkulepped, mis on sõlmitud kooskõlas lõike 1 punktidega b ja c, peavad toetuma artikli 41 menetlusnõuetele.

4.   Lõike 1 punktides a, b ja c nimetatud riigid peavad esitama eelneva nõuetekohaselt põhjendatud taotluse sihtliikmesriigi pädevale asutusele, kui neil ei ole tehnilist võimsust ja vajalikke käitluskohti jäätmete keskkonnaohutuks kõrvaldamiseks ega ka võimalusi neid hankida.

Artikkel 41

Menetlusnõuded impordile Baseli konventsiooni osalisriigist või muudest piirkondadest kriisiolukordades ja sõja ajal

1.   Kõrvaldamiseks määratud jäätmete importimisel ühendusse Baseli konventsiooni osalisriigist kohaldatakse II jaotise sätteid mutatis mutandis lõigetes 2 ja 3 loetletud muudatuste ja täiendustega.

2.   Kohaldatakse järgmisi kohandusi:

a)

väljaspool ühendust paikneval transiidikoha pädeval asutusel on pärast kuupäeva, mil ta on edastanud vastuvõtukviitungi teate vastuvõtmise kohta, 60 päeva aega, et taotleda täiendavat teavet saadetise kohta ja juhul, kui kõnesolev riik on otsustanud mitte nõuda kirjalikku etteteatamist ning on sellest Baseli konventsiooni artikli 6 lõike 4 kohaselt teavitanud ka teisi pooli, anda vaikiv nõusolek või teatada kirjalikult oma nõusolekust, esitades sealjuures tingimusi või neid mitte esitades ja

b)

artikli 40 lõike 1 punktis d nimetatud juhtudel, kui on tegemist kriisiolukorra, rahusobitamise, rahuvalve või sõjaga, ei nõuta lähtekoha pädevate asutuste nõusolekut.

3.   Kohaldatakse järgmisi täiendavaid sätteid:

a)

transiidikoha pädev asutus ühenduses saadab teatajale teate vastuvõtukviitungi ning selle koopiad asjaomasele pädevatele asutustele;

b)

lähtekoha pädev asutus ja kui see on asjakohane, siis ka transiidi pädev asutus ühenduses, saadab oma tembeldatud nõustumisotsuse ühendusse saabumist kontrollivale tolliasutusele;

c)

vedaja toimetab ühe saatedokumendi koopia ühendusse saabumist kontrollivale tolliasutusele; ja

d)

pärast vajalike tolliformaalsuste sooritamist saadab ühendusse saabumist kontrolliv tolliasutus tembeldatud saatedokumendi koopia sihtkoha ja transiidi pädevatele asutustele, sedastades, et jäätmed on ühendusse sisse veetud.

4.   Saadetise lähetamine võib toimuda vaid siis, kui:

a)

on teataja kätte saanud kirjaliku nõusoleku lähtekoha, sihtkoha ja vajaduse korral ka transiidikoha pädevatelt asutustelt ja kui on täidetud kehtestatud tingimused;

b)

teataja ja vastuvõtja vahel on sõlmitud kehtiv leping kooskõlas artikli 4 punkti 4 teise lõigu ja artikliga 5 sätestatud nõuetega;

c)

on seatud finantstagatis või samaväärne kindlustus, mis on kehtiv kooskõlas artikli 4 punkti 5 teise lõigu ja artikliga 6 sätestatud nõuetega; ja

d)

on tagatud artiklis 48 osutatud keskkonnaohutu jäätmehooldus.

5.   Kui ühendusse saabumist kontrolliv tolliasutus avastab ebaseadusliku saadetise, teavitab ta sellest viivitamatult pädevat asutust riigis, kus tolliasutus paikneb, kes:

a)

teavitab viivitamatult sihtkoha pädevat asutust ühenduses, kes omakorda teavitab lähtekoha pädevat asutust väljaspool ühendust ja

b)

tagab jäätmete kinnipidamise seni, kuni lähtekoha pädev asutus väljaspool ühendust otsustab teisiti ning edastab pädevale asutusele riigis, kus paikneb jäätmeid kinni pidav tolliasutus, sellekohase kirjaliku otsuse.

II PEATÜKK

Taaskasutatavate jäätmete import

Artikkel 42

Import on keelatud, välja arvatud riikidest, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust või mis on Baseli konventsiooni osalisriigid või kui on olemas kokkulepe või muudest piirkondadest kriisiolukorras või sõja ajal

1.   Taaskasutamiseks määratud jäätmete sissevedu ühendusse on keelatud, välja arvatud:

a)

riikidest, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust või

b)

muudest riikidest, mis on Baseli konventsiooni osalisriigid või

c)

muudest riikidest, millega ühendusel või ühendusel ja tema liikmesriikidel on sõlmitud kahepoolsed või mitmepoolsed lepingud või kokkulepped, mis ühilduvad ühenduse õigusega ja on kooskõlas Baseli konventsiooni artikliga 11 või

d)

muudest riikidest, millega liikmesriigid sõlmivad kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid kooskõlas lõikega 2 või

e)

muudest piirkondadest, kui erakorralistel põhjustel, mis on seotud kriisiolukordade, rahusobitamise, rahuvalve või sõjaga, ei ole võimalik sõlmida punktidele b või c vastavaid kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid või kui lähteriigi pädevat asutust ei ole määratud või see ei saa oma ülesandeid täita.

2.   Liikmesriigid võivad erandjuhtudel sõlmida kahepoolseid lepinguid või kokkuleppeid konkreetsete jäätmete taaskasutamise kohta liikmesriikides, kus ei järgita artiklis 48 osutatud keskkonnaohutut jäätmehooldust.

Sellistel juhtudel kohaldatakse artikli 40 lõiget 2.

3.   Kahe- või mitmepoolsed lepingud või kokkulepped, mis on sõlmitud kooskõlas lõike 1 punktidega c ja d, toetuvad niivõrd, kui see on asjakohane artikli 41 menetlusnõuetele.

Artikkel 43

Menetlusnõuded impordile riigist, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust, või muudest piirkondadest kriisiolukordades ja sõja ajal

1.   Taaskasutamiseks määratud jäätmete sisseveol ühendusse nendest riikidest ja nende riikide kaudu, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust, kohaldatakse II jaotise sätteid mutatis mutandis lõigetes 2 ja 3 loetletud kohanduste ja täiendustega.

2.   Kohaldatakse järgmisi kohandusi:

a)

väljaspool ühendust asuva lähtekoha pädev asutus võib anda vaikimisi artikli 9 nõuetele vastava nõusoleku;

b)

teataja võib esitada artikliga 4 kooskõlas oleva eelneva kirjaliku teate; ja

c)

artikli 42 lõike 1 punktis e nimetatud juhtudel, kui on tegemist kriisiolukorra, rahusobitamise, rahuvalve või sõjaga, ei ole lähtekoha pädevate asutuste nõusolek nõutav.

3.   Lisaks tuleb järgida artikli 41 lõike 3 punkte b, c ja d.

4.   Saadetise lähetamine võib toimuda ainult siis, kui:

a)

teataja on kätte saanud kirjaliku nõusoleku lähtekoha, sihtkoha ja vajaduse korral ka transiidikoha pädevatelt asutustelt või kui lähtekoha pädev asutus väljaspool ühendust on andnud vaikiva nõusoleku või seda võib eeldada ning kui kehtestatud tingimused on täidetud;

b)

teataja ja vastuvõtja vahel on sõlmitud kehtiv leping kooskõlas artikli 4 punkti 4 teise lõigu ja artikliga 5 sätestatud nõuetega;

c)

on seatud finantstagatis või samaväärne kindlustus, mis on kehtiv kooskõlas artikli 4 punkti 5 teise lõigu ja artikliga 6 sätestatud nõuetega ja

d)

on tagatud artiklis 48 osutatud keskkonnaohutu jäätmehooldus.

5.   Kui saabumist kontrolliv tolliasutus avastab ebaseadusliku saadetise, teavitab ta sellest viivitamatult tolliasutuse riigi pädevat asutust, kes:

a)

teavitab viivitamatult ühenduses paiknevat sihtkoha pädevat asutust, kes omakorda teavitab sellest väljaspool ühendust paiknevat lähtekoha pädevat asutust ja

b)

tagab jäätmete kinnipidamise kuni väljaspool ühendust paiknev lähtekoha pädev asutus otsustab teisiti ning edastab pädevale asutusele riigis, kus paikneb jäätmeid kinni pidav tolliasutus, sellekohase kirjaliku otsuse.

Artikkel 44

Menetlusnõuded impordile riigist, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust ja mis on Baseli konventsiooniga osalisriigid, või muudest piirkondadest kriisiolukordades ja sõja ajal

Taaskasutamiseks määratud jäätmete sisseveol ühendusse:

a)

riigist, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust või

b)

läbi riigi, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust ja mis on ka Baseli konventsiooni osalisriik,

kohaldatakse artiklit 41 mutatis mutandis.

III PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 45

Import ülemeremaadest ja -territooriumidelt

1.   Jäätmete impordil ühendusse ülemeremaadest ja territooriumidelt kohaldatakse II jaotist mutatis mutandis.

2.   Üks või mitu ülemeremaad ja -territooriumi ja liikmesriik, kellega need on seotud, võivad kohaldada ülemeremaadest ja -territooriumidelt nimetatud liikmesriiki tehtavatele saadetistele siseriiklikke menetlusi.

3.   Lõike 2 kohaldamisel teavitab liikmesriik komisjoni kohaldatud siseriiklikest menetlustest.

VI JAOTIS

TRANSIIT LÄBI ÜHENDUSE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE JA KOLMANDATEST RIIKIDEST

I PEATÜKK

Kõrvaldamiseks määratud jäätmete vedu

Artikkel 46

Kõrvaldamiseks määratud jäätmete transiit läbi ühenduse

Kõrvaldamiseks määratud jäätmete saatmisel kolmandatest riikidest ja kolmandatesse riikidesse läbi liikmesriigi/-riikide kohaldatakse artiklit 41 mutatis mutandis allpool loetletud kohanduste ja täiendustega:

a)

vajaduse korral saadavad esimene ja viimane transiidikoha pädev asutus ühenduses saadetise kohta antud nõusoleku tembeldatud koopia või vaikiva nõusoleku puhul artikli 41 lõike 3 punkti a kohase vastuvõtukviitungi koopia vastavalt siis ühendusse saabumist kontrollivale tolliasutusele ja ühendusest lahkumist kontrollivale tolliasutusele ja

b)

kohe, kui jäätmed on ühendusest välja veetud, saadab ühendusest lahkumist kontrolliv tolliasutus saatedokumendi koopia transiidikoha pädevatele asutustele ühenduses, sedastades, et jäätmed on ühendusest välja veetud.

II PEATÜKK

Taaskasutamiseks määratud jäätmete vedu

Artikkel 47

Taaskasutamiseks määratud jäätmete transiit läbi ühenduse

1.   Taaskasutamiseks määratud jäätmete saatmisel riikidest, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust, samuti saatmisel nendesse riikidesse läbi liikmesriigi/riikide, kohaldatakse artiklit 46 mutatis mutandis.

2.   Taaskasutamiseks määratud jäätmete saatmisel riikidest, millel suhtes kohaldatakse OECD otsust, samuti nende saatmisel nimetatud riikidesse läbi liikmesriigi/-riikide, kohaldatakse artiklit 43 mutatis mutandis allpool loetletud kohanduste ja täiendustega:

a)

vajaduse korral saadavad transiidikoha esimene ja viimane pädev asutus ühenduses saadetise lähetamist lubava otsuse tembeldatud koopia, või kui on antud vaikiv nõusolek, siis koopia vastuvõtukviitungist artikli 41 lõike 3 punkti a kohaselt, vastavalt siis ühendusse saabumist kontrollivale tolliasutusele ja ühendusest lahkumist kontrollivale tolliasutusele ja

b)

kohe, kui jäätmed on ühendusest välja veetud, saadab ühendusest lahkumist kontrolliv tolliasutus saatedokumendi koopia transiidikoha pädevatele asutustele ühenduses, sedastades, et jäätmed on ühendusest välja veetud.

3.   Taaskasutamiseks määratud jäätmete saatmisel läbi liikmesriigiriikide riigist, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust, riiki, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust, või vastupidi, kohaldatakse riikide puhul, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust, lõiget 1 ja riikide puhul, mille suhtes kohaldatakse OECD otsust, lõiget 2.

VII JAOTIS

MUUD SÄTTED

I PEATÜKK

Täiendavad kohustused

Artikkel 48

Keskkonnakaitse

1.   Jäätmetekitaja, teataja ja muud jäätmesaadetise lähetamises ja/või taaskasutamises või kõrvaldamises osalevad ettevõtted võtavad vajalikke meetmeid, et tagada nende poolt saadetavate jäätmete käitlemine viisil, mis ei ohusta inimeste tervist ja keskkonda sel ajal, kui jäätmeid saadetakse, taaskasutatakse ja kõrvaldatakse. Jäätmete saatmisel ühenduses tuleb eriti arvestada direktiivi 75/442/EMÜ artikli 4 nõuetega ja muude ühenduse õigusaktidega jäätmete kohta.

2.   Ekspordil ühendusest lähtekoha pädev asutus ühenduses:

a)

nõuab ja püüab tagada eksporditavate jäätmete hoolduse keskkonnaohutul viisil nende saatmisel, kaasa arvatud taaskasutamisel, nagu on nimetatud artiklites 35 ja 37 või nende kõrvaldamisel, nagu on nimetatud artiklis 33, sihtriigiks olevas kolmandas riigis;

b)

keelab jäätmete ekspordi kolmandatesse riikidesse, kui tal on alust uskuda, et jäätmehooldus ei toimu punkti a nõuete kohaselt.

Kui teataja või sihtriigi pädev asutus suudab tõendada, et jäätmeid vastuvõttev käitluskoht tegutseb inimtervise ja keskkonnakaitse standardite kohaselt, mis on ühenduse õigusega laias laastus samad, võib see lisaks muule olla aluseks jäätmehoolduse keskkonnaohutusele hinnangu andmisel kõnesolevate taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute osas.

See hinnang ei saa siiski piirata keskkonnaohutule käitlemisele antavat üldhinnangut, mis hõlmab jäätmete saatmist ning nende taaskasutamist ja kõrvaldamist sihtriigiks olevas kolmandas riigis.

Keskkonnaohutu jäätmehoolduse suunisteks võib pidada VIII lisas loetletud juhiseid.

3.   Impordil ühendusse lähtekoha pädev asutus ühenduses:

a)

kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikliga 4 ja muude ühenduse õigusaktidega jäätmete kohta nõuab ja võtab vajalikud meetmed, et tagada tema jurisdiktsiooni all olevasse piirkonda toimetatud jäätmete käitlemine inimtervist ohustamata ning keskkonda kahjustavaid protsesse ja meetodeid kasutamata nende saatmisel, kaasa arvatud taaskasutamisel ja kõrvaldamisel sihtriigis;

b)

keelab jäätmete sisseveo kolmandatest riikidest, kui tal on alust uskuda, et jäätmehooldus ei toimu punkti a nõuete kohaselt.

Artikkel 49

Täitmise tagamine liikmesriikides

1.   Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta käesoleva määruse sätete rikkumise eest ja võtavad meetmeid nende rakendamise tagamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ebaseaduslike saadetiste ennetamise ja avastamisega seotud siseriiklikest õigusaktidest ning sellistele saadetistele rakendatavatest karistustest.

2.   Liikmesriigid võivad käesoleva määrusega ettenähtud meetmete rakendamise tagamiseks sätestada lisaks muule ka käitluskohtade ja ettevõtjate kontrollimise kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikliga 13 ning jäätmesaadetiste või nende taaskasutamise või kõrvaldamise pistelise kontrollimise.

3.   Kontroll võib toimuda eeskätt:

a)

päritolukohas, kus kontrollitakse jäätmete tekitajat, valdajat või teatajat;

b)

sihtkohas, kus kontrollitakse vastuvõtjat;

c)

ühenduse välispiiridel ja/või

d)

saatmise ajal ühenduse piires.

4.   Kontroll võib sisaldada tutvumist dokumentidega, identifitseerimist ja vajaduse korral jäätmete ülevaatust.

5.   Ebaseaduslike saadetiste ennetamiseks ja avastamiseks võivad liikmesriigid teha kahe- või mitmepoolset koostööd.

6.   Teise liikmesriigi taotluse korral võib liikmesriik rakendada asjakohaseid meetmeid isikute suhtes, keda kahtlustatakse seotuses antud liikmesriigis asuvate ebaseaduslike jäätmesaadetistega.

Artikkel 50

Liikmesriikide aruandlus

1.   Enne iga kalendriaasta lõppu saadab iga liikmesriik komisjonile koopia oma eelmise kalendriaasta aruandest, mis on koostatud Baseli konventsiooni artikli 13 lõike 3 kohaselt ja esitatud konventsiooni sekretariaadile.

2.   Enne iga kalendriaasta lõppu koostab liikmesriik ka täiendava aruande IX lisas oleva aruandeküsimustiku põhjal ja saadab selle komisjonile.

3.   Liikmesriigi poolt lõigete 1 ja 2 kohaselt koostatud aruanded saadetakse komisjonile elektrooniliselt.

4.   Esitatud aruannete põhjal koostab komisjon iga kolme aasta järel aruande käesoleva määruse rakendamise kohta komisjoni ja liikmesriikide poolt.

Artikkel 51

Rahvusvaheline koostöö

Liikmesriigid teevad koostööd, vajaduse ja sobivuse korral koos komisjoniga, teiste Baseli konventsiooni osalisriikidega ja riikidevaheliste organisatsioonidega, muuhulgas teabe vahetamise ja/või jagamise, keskkonnaohutu tehnoloogia edendamise ja kohaste toimimisviiside väljatöötamise osas.

Artikkel 52

Pädevate asutuste määramine

Liikmesriigid määravad käesoleva määruse rakendamiseks pädeva asutuse või pädevad asutused. Iga liikmesriik määrab vaid ühe transiidikoha pädeva asutuse.

Artikkel 53

Kontaktisikute määramine

Iga liikmesriik ja komisjon määravad vähemalt ühe kontaktisiku, kes vastutab teabe ja nõuannete jagamise eest küsimusi esitavatele isikutele ja ettevõtjatele. Komisjoni kontaktisik edastab liikmesriikide kontaktisikutele kõik talle esitatud asjakohased küsimused ja vastupidi.

Artikkel 54

Ühendusse saabumist kontrolliva tolliasutuse ja ühendusest väljumist kontrolliva tolliasutuse määramine

Liikmesriigid võivad määrata jäätmesaadetiste ühendusse sisseveoks ja ühendusest väljaveoks konkreetsed tolliasutused ühendusse sisenemiseks ja ühendusest väljumiseks. Kui liikmesriigid otsustavad sellised tolliasutused määrata, ei tohi liikmesriigi piires ühegi jäätmesaadetise puhul kasutada ühendusse sisenemiseks või ühendusest väljumiseks muid piiriületuspunkte.

Artikkel 55

Teave määramiste kohta ja nendest teatamine

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile, kui nad on määranud:

a)

pädevad asutused vastavalt artiklile 52;

b)

kontaktisikud vastavalt artiklile 53 ja

c)

vajadusel ühendusse saabumist kontrolliva tolliasutuse ja ühendusest väljumist kontrolliva tolliasutuse vastavalt artiklile 54.

2.   Seoses nimetatud määramistega teatavad liikmesriigid komisjonile:

a)

nime(d);

b)

postiaadressi(d);

c)

e-posti aadressi(d);

d)

telefoninumbri(d);

e)

faksinumbri(d) ja

f)

pädevatele asutustele vastuvõetava keele.

3.   Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata muudatustest selles teabes.

4.   See teave ning kõik selles tehtud muudatused esitatakse komisjonile elektrooniliselt ning nõudmise korral ka paberkandjal.

5.   Komisjon avaldab ühendusse saabumist kontrollivate tolliasutuste ja ühendusest väljumist kontrollivate tolliasutuste, pädevate asutuste ja kontaktisikute nimekirjad oma veebilehel ning vajaduse korral ajakohastab neid nimekirju.

II PEATÜKK

Muud sätted

Artikkel 56

Kontaktisikute koosolekud

Kui liikmesriigid seda taotlevad või kui see on muul põhjusel vajalik, korraldab komisjon kontaktisikutega korrapäraselt koosolekuid, et läbi vaadata käesoleva määruse rakendamisel tekkinud küsimused.

Artikkel 57

Lisade muutmine

1.   Võttes arvesse teaduse ja tehnika progressi, võib komisjon lisasid määrusega muuta kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusega. Lisaks:

a)

I, II, III, IIIA, IV ja V lisa muudetakse, võttes arvesse Baseli konventsiooni ja OECD otsuse raames kokkulepitud muudatusi; lisaks, arvestades OECD juhiseid, täidetakse IC lisa erijuhiste kohta teatamis- ja saatedokumentide täitmisel hiljemalt käesoleva määruse rakendamiskuupäeval;

b)

liigitamata jäätmeliigid võib ajutiselt lisada IIIB, IV või V lisale, kuni oodatakse otsust nende seose kohta asjakohase Baseli konventsiooni või OECD otsuse lisaga;

c)

kui liikmesriik esitab vastava taotluse, võib kaaluda III lisas loetletud kahe või enama jäätmeliigi segude ajutist lisamist IIIA lisale artikli 3 lõikes 2 nimetatud juhtudel, kui oodatakse otsust nende seose kohta asjakohase Baseli konventsiooni või OECD otsuse lisaga. IIIA lisa esialgsed kanded tehakse võimaluse korral käesoleva määruse rakendamiskuupäeval ning hiljemalt 6 kuud pärast seda kuupäeva. IIIA lisa võib sisaldada sätet, et vähemalt ühte tema kannet ei kohaldata ekspordil riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust;

d)

artikli 3 lõikes 3 nimetatud erandjuhud tuleb kindlaks määrata ja vajaduse korral tuleb sellised jäätmed lisada IVA ja V lisasse ja kustutada III lisast;

e)

V lisa tuleb muuta, et see kajastaks ohtlike jäätmete nimekirjas tehtavaid kokkulepitud muudatusi, mis on vastu võetud kooskõlas direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõikega 4;

f)

VIII lisa muudetakse, et see kajastaks asjakohastes rahvusvahelistes konventsioonides ja kokkulepetes tehtud muudatusi.

2.   IX lisa muutmisel peab nõukogu 23. detsembri 1991. aasta direktiivi 91/692/EMÜ (teatavate keskkonnaalaste direktiivide rakendamise aruannete ühtlustamise ja ratsionaliseerimise kohta) (22) kohaselt moodustatud komitee täievoliliselt aruteludes osalema.

3.   Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 kehtestatud ajavahemik on 3 kuud.

Artikkel 58

Täiendavad meetmed

1.   Komisjon võib käesoleva määruse rakendamiseks rakendada järgmisi täiendavaid meetmeid:

a)

finantstagatise või võrdväärse kindlustuse arvutamise meetod vastavalt artiklis 6 sätestatule;

b)

juhised artikli 12 lõike 1 punkti g kohaldamiseks;

c)

täiendavad tingimused ja nõuded eelneva nõusoleku saanud taaskasutuskohtadele vastavalt artiklis 14 nimetatule;

d)

juhised artikli 15 kohaldamiseks seoses vahepealsete taaskasutamis- või kõrvaldamistoimingutega põhjalikult muudetud jäätmete identifitseerimise ja jälitamisega;

e)

juhised pädevate asutuste koostööks ebaseaduslike saadetiste osas vastavalt artiklis 23 nimetatule;

f)

tehnilised ja organisatsioonilised nõuded elektroonilise andmevahetuse praktiliseks rakendamiseks dokumentide esitamisel ja teavitamisel kooskõlas artikli 25 lõikega 4;

g)

täiendavad juhised keelte kasutamise kohta, millele on viidatud artiklis 26;

h)

II jaotise menetlusnõuete täiendav selgitamine nende rakendamisel ühendusest, ühendusse ja läbi ühenduse toimuvale ekspordile, impordile ja transiidile;

i)

täiendavad juhised määratlemata õigusterminite kohta.

2.   Selliste meetmete võtmine otsustatakse kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusega.

3.   Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 kehtestatud ajavahemik on 3 kuud.

Artikkel 59

Ülevaatamine

1.   …. (23) vaatab komisjon üle sätete sõltuvuse käesoleva määruse ja seniste inimeste ja loomade tervise kaitse kohta käivate valdkondlike õigusaktide vahel, kaasa arvatud jäätmesaadetised, mis on hõlmatud määrusega (EÜ) nr 1774/2002. Vajaduse korral kaasnevad läbivaatamisega asjakohased ettepanekud selliste jäätmete saatmise menetluste ja korra samaväärse taseme saavutamiseks.

2.   Viie aasta jooksul … (24) vaatab komisjon läbi artikli 12 lõike 1 punkti c rakendamise, muuhulgas ka selle mõju keskkonnakaitsele ja siseturu toimimisele. Vajaduse korral tehakse ülevaatamise käigus asjakohaseid ettepanekuid selle sätte muutmiseks.

Artikkel 60

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EMÜ) nr 259/93 ja otsus 94/774/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates… (25).

2.   Viited kehtetuks tunnistatud määrusele (EMÜ) nr 259/93 loetakse viideteks käesolevale määrusele.

3.   Otsus 1999/412/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist… (26).

Artikkel 61

Üleminekueeskirjad

1.   Igale teatatud saadetisele, mille kohta sihtkoha pädev asutus on vastuvõtukviitungi väljastanud enne… (25), kohaldatakse määruse (EMÜ) nr 259/93 sätteid.

2.   Määruse (EMÜ) nr 259/93 artikli 41 lõike 2 ja käesoleva määruse artikli 50 lõike 4 kohane aruandlus … (27) aastaks toimub otsuses 1999/412/EÜ sisalduva küsimustiku alusel.

Artikkel 62

Teatud liikmesriikidele kohaldatav üleminekukord

1.   Kõigile Ungarisse taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud III ja IV lisas ja taaskasutamiseks ettenähtud jäätmesaadetistele, mida nendes lisades loetletud ei ole, kehtib kuni 30. juunini 2005 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus.

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohtadele ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid nende taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mis on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, millele kohaldatakse ajutisi erandeid nõukogu 16. detsembri 1994. aasta direktiivide 94/67/EÜ (ohtlike jäätmete põletamise kohta) (28) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiiviga 2001/80/EÜ (suurtest põletusseadmetest õhku paiskuvate teatud saasteainete emissiooni piiramise kohta) (29) teatud sätetest.

2.   Kõigile Lätisse taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud III ja IV lisas ja taaskasutamiseks ettenähtud jäätmesaadetistele, mida nendes lisades loetletud ei ole, kehtib kuni 31. detsembrini 2010 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus.

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohale ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mis on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, mille suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid direktiivi 96/61/EÜ teatud sätetest.

3.   Kõigile Maltale taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud III ja IV lisas ja taaskasutamiseks ettenähtud jäätmesaadetistele, mida nendes lisades loetletud ei ole, kehtib kuni 31. detsembrini 2005 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus.

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohale ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid taaskasutatavate jäätmetesaadetiste suhtes, mis on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, milles suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid direktiivi 2001/80/EÜ teatud sätetest.

4.   Kõigile Poolasse taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud III lisas, kehtib kuni 31. detsembrini 2012 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus.

Erandina artiklist 12 võivad pädevad asutused kuni 31. detsembrini 2007 esitada vastuväiteid järgmiste III ja IV lisas loetletud jäätmete Poolasse taaskasutamiseks saatmise suhtes, kui vastuväited esitatakse artikli 11 alusel:

 

B2020 ja GE 020 (klaasijäätmed)

 

B2070

 

B2080

 

B2100

 

B2120

 

B3010 ja GH013 (tahked plastijäätmed)

 

B3020 (paberijäätmed)

 

B3140 (õhkrehvide jäätmed)

 

Y46

 

Y47

 

A1010 ja A1030 (ainult arseenile ja elavhõbedale viitavad taanded)

 

A1060

 

A1140

 

A2010

 

A2020

 

A2030

 

A2040

 

A3030

 

A3040

 

A3070

 

A3120

 

A3130

 

A3160

 

A3170

 

A3180 (ainult polüklooritud naftaleeni suhtes)

 

A4030

 

A4050

 

A4060

 

A4070

 

A4090

 

AB030

 

AB070

 

AB120

 

AB130

 

AB150

 

AC060

 

AC070

 

AC080

 

AC150

 

AC160

 

AC260

 

AD150

Välja arvatud klaasijäätmete, paberijäätmete ja õhkrehvide jäätmete puhul võib seda ajavahemikku pikendada kuni 31. detsembrini 2012 kooskõlas direktiivi 75/442/EMÜ artikli 18 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Erandina artiklist 12 võivad pädevad asutused kooskõlas artiklis 11 sätestatud vastuväidete esitamise põhimõtetega esitada kuni 31. detsembrini 2012 vastuväiteid järgmistele Poolasse lähetatavatele saadetistele:

a)

IV lisas loetletud taaskasutatavad jäätmed:

 

A2050

 

A3030

 

A3180, välja arvatud polüklooritud naftaleen

 

A3190

 

A4110

 

A4120

 

RB020

ja

b)

lisades loetlemata taaskasutatavad jäätmed.

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohale ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mis on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, mille suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid direktiivi 96/61/EÜ teatud sätetest.

5.   Kõigile Slovakkiasse taaskasutamiseks lähetatavatele jäätmesaadetistele, mis on loetletud III ja IV lisas ja taaskasutatavate jäätmete saadetistele, mida nendes lisades loetletud ei ole, kehtib kuni 31. detsembrini 2011 kooskõlas II jaotisega eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlus.

Erandina artiklist 12 ning sihtkoha käitluskohale ajutiste erandite kohaldamiseks kehtestatud tähtaja jooksul saavad pädevad asutused esitada vastuväiteid taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mis on loetletud III ja IV lisas või taaskasutatavate jäätmesaadetiste suhtes, mida nendes lisades loetletud ei ole, kuid on saadetud käitluskohta, mille suhtes kohaldatakse ajutisi erandeid direktiivide 94/67/EÜ ja 96/61/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. detsembri 2000. aasta direktiivi 2000/76/EÜ (jäätmete põletamise kohta) (30) ning direktiivi 2001/80/EÜ teatud sätetest.

6.   Kui käesolevas artiklis viidatakse II jaotisele seoses III lisas loetletud jäätmetega, siis ei kohaldata artikli 3 lõiget 2, artikli 4 teise lõigu punkti 5, samuti artikleid 6, 11, 21, 22, 23, 24 ja 30.

Artikkel 63

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda hakatakse kohaldama … (31).

2.   Sõltuvalt asjaomaste liikmesriikide kokkuleppest võib artikli 25 lõiget 4 kohaldada enne … (31).

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

[koht],

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja


(1)  ELT C 108, 30.4.2004, lk 58.

(2)  Euroopa Parlamendi 19. novembri 2003. aasta arvamus (ELT C 87 E, 7.4.2004, lk 281), nõukogu 24. juuni 2005. aasta ühine seisukoht ja Euroopa Parlamendi …… seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(3)  EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2557/2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1).

(4)  EÜT L 310, 3.12.1994, lk 70.

(5)  EÜT L 156, 23.6.1999, lk 37.

(6)  EÜT L 39, 16.2.1993, lk 1.

(7)  EÜT L 39, 16.2.1993, lk 3.

(8)  EÜT L 272, 4.10.1997, lk 45.

(9)  EÜT L 22, 24.1.1997, lk 14.

(10)  EÜT L 273, 10.10.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 668/2004 (ELT L 112, 19.4.2004, lk 1).

(11)  EÜT L 194, 25.7.1975, lk 39. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

(12)  EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ)nr 1882/2003.

(13)  EÜT L 314, 30.11.2001, lk 1.

(14)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23.

(15)  EÜT L 35, 12.2.1992, lk 24.

(16)  EÜT L 377, 31.12.1991, lk 20. Direktiivi on muudetud direktiiviga 94/31/EÜ (EÜT L 168, 2.7.1994, lk 28).

(17)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(18)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2286/2003 (ELT L 343, 31.12.2003, lk 1).

(19)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37. Direktiivi on viimati muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(20)  EÜT L 13, 19.1.2000, lk 12.

(21)  EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3. Otsust on muudetud nõukogu otsusega 2001/573/EÜ (EÜT L 203, 28.7.2001, lk 18).

(22)  EÜT L 377, 31.12.1991, lk 48. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(23)  Käesoleva määruse jõustumise kuupäevaks.

(24)  Pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

(25)  Käesoleva määruse kohaldamiskuupäevast/kohaldamiskuupäeva (12 kuud pärast avaldamist).

(26)  Käesoleva määruse kohaldamisaastale järgnev aasta (teine avaldamisjärgne aasta).

(27)  Käesoleva määruse kohaldamisaasta (avaldamisele järgnev aasta).

(28)  EÜT L 365, 31.12.1994, lk 34. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003.

(29)  EÜT L 309, 27.11.2001, lk 1. Direktiivi on muudetud 2003. aasta ühinemisaktiga.

(30)  EÜT L 332, 28.12.2000, lk 91.

(31)  12 kuu möödumist käesoleva määruse avaldamisest.


IA LISA

Image

Image

Image

Image


IB LISA

Image

Image

Image

Image


IC LISA

TEATISE JA SAATEKIRJA TÄITMISE JUHISED


II LISA

TEATAMIST PUUDUTAV TEAVE JA DOKUMENDID

1. osa   TEATISES SISALDUV VÕI SELLELE LISATAV TEAVE:

1.

Teatise seerianumber või muu heakskiidetud tunnus ja saadetiste kavandatav koguarv.

2.

Teataja nimi, aadress, telefon, telefaks, e-post, registreerimisnumber ja kontaktisik.

3.

Kui teataja ei ole jäätmetekitaja: jäätmetekitaja(te) nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress ja kontaktisik.

4.

Vahendaja(te) või kaupleja(te) nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress ja kontaktisik, juhul kui teataja on volitanud teda vastavalt artikli 2 punktile 15.

5.

Taaskasutus- või jäätmekõrvalduskoha nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, registreerimisnumber, kontaktisik, kasutatavad tehnoloogiad ja võimalik staatus nagu on eelnevalt kokku lepitud vastavalt artiklile 14.

Kui jäätmed on mõeldud esialgseks taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks, tuleb anda samasugust teavet kõikide käitluskohtade kohta, kus on kavandatud läbi viia esialgseid ja mitte-esialgseid taaskasutus- või kõrvaldamistoiminguid.

Kui taaskasutus- või jäätmekõrvalduskoht on kantud direktiivi 96/61/EÜ I lisa 5. kategooria nimekirja, tuleb lisada tõendid (nt olemasolu tõendav deklaratsioon) kehtiva loa kohta, mis on välja antud vastavalt kõnealuse direktiivi artiklitele 4 ja 5.

6.

Vastuvõtja nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, registreerimisnumber ja kontaktisik.

7.

Jäätmete kavandatud vedaja(te) ja/või nende esindaja nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, registreerimisnumber ja kontaktisik.

8.

Lähteriik ja asjaomane pädev asutus.

9.

Transiidiriigid ja asjaomased pädevad asutused.

10.

Sihtriik ja asjaomane pädev asutus.

11.

Ühekordne või üldine teatis. Üldise teatise puhul taotletav kehtivusaeg.

12.

Jäätmete lähetamise eeldatav kuupäev(ad).

13.

Eeldatav transpordiliik.

14.

Kavandatud marsruut (väljumiskoht ja igasse asjaomasesse riiki sisenemise koht ja sealt väljumise koht, kaasa arvatud ühendusse saabumist ja/või sealt väljumist ja/või eksporti kontrollivad tolliasutused) ja kavandatud marsruut ettenägematute asjaolude puhul (marsruut väljumis- ja sisenemiskoha vahel), kaasa arvatud võimalikud variandid.

15.

Tõend vedaja(te) registreerimise kohta, kui asi puudutab jäätmete transporti (nt selle olemasolu kinnitav deklaratsioon).

16.

Jäätmeliigi nimetus asjakohases nimistus, allikas(allikad), kirjeldus, koostis ja võimalike ohtlike omaduste iseloomustus. Kui jäätmed pärinevad mitmest allikast, siis ka jäätmete üksikasjalik loend.

17.

Arvatavad maksimaalsed ja minimaalsed kogused.

18.

Kavandatud pakkimisviis.

19.

Taaskasutus- või kõrvaldamistoimingu(te) spetsifikatsioon, millele on osutatud direktiivi 75/442/EMÜ IIA ja IIB lisas.

20.

Kui jäätmed on määratud taaskasutusse:

a)

taaskasutamiseks kõlbmatu osa kõrvaldamise kavatsetav viis pärast taaskasutamist;

b)

taaskasutatud materjali kogus võrreldes taaskasutamatute jäätmetega;

c)

taaskasutatud materjali arvatav väärtus;

d)

taaskasutamise maksumus ja taaskasutamiseks kõlbmatu osa kõrvaldamise maksumus.

21.

Tõend kolmandatele isikutele tekitatud kahju korvamiseks võetud kindlustuse kohta (nt selle olemasolu kinnitav deklaratsioon).

22.

Tõend teataja ja vastuvõtja vahel jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks sõlmitud lepingu kohta (või selle olemasolu kinnitav deklaratsioon), mis on teatamise ajal kehtiv vastavalt artikli 4 punkti 4 teisele lõigule ja artiklile 5.

23.

Jäätmetekitaja, uue jäätmetekitaja või koguja ja vahendaja või kaupleja vahel sõlmitud lepingu koopia või tõend lepingu kohta (või selle olemasolu kinnitav deklaratsioon), juhul kui vahendaja või kaupleja tegutseb teatajana.

24.

Tõend finantstagatise või sellega võrdväärse kindlustuse kohta (või selle olemasolu kinnitav deklaratsioon, kui pädev asutus seda lubab), mis on kehtiv teatamise ajal või kui seda lubab pädev asutus, mis kiidab heaks finantstagatise või sellega võrdväärse kindlustuse, siis hiljemalt saatmise alguses vastavalt artikli 4 punkti 5 teisele lõigule ja artiklile 6.

25.

Teatajapoolne kinnitus selle kohta, et talle teadaolevalt on esitatud teave täielik ja tõene.

26.

Kui teataja ei ole jäätmetekitaja vastavalt artikli 2 punkti 15 alapunkti a alapunktile i, tagab teataja, et jäätmetekitaja või üks artikli 2 punkti 15 alapunkti a alapunktis ii või iii osutatud isikutest kirjutaks samuti alla IA lisas sätestatud teatisele.

2. osa   SAATEKIRJAS SISALDUV VÕI SELLELE LISATAV TEAVE

Saatekiri peab sisaldama kogu 1. osas loetletud teavet, mis on ajakohastatud edaspidi esitatud üksikasjade kohaselt ning mis hõlmab muud kindlaksmääratud lisateavet:

1.

Saadetiste järjenumber ja saadetiste koguarv.

2.

Kuupäev, mil saatmine algas.

3.

Transpordiliik.

4.

Vedaja(te) nimi, aadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress.

5.

Marsruut (väljumiskoht ja igasse asjaomasesse riiki sisenemiskoht ja sealt väljumiskoht, kaasa arvatud ühendus saabumis- ja/või väljumis- ja/või eksporditolliasutus) ja marsruut ettenägematute asjaolude puhul (marsruut väljumis- ja sisenemiskoha vahel), kaasa arvatud võimalikud variandid.

6.

Kogused.

7.

Pakenditüüp.

8.

Vedaja(te) poolt rakendatavad erilised ettevaatusabinõud.

9.

Teatajapoolne kinnitus, et ta on saanud kõik vajalikud nõusolekud asjaomaste riikide pädevatelt asutustelt. Deklaratsioonil peab olema teataja allkiri.

10.

Asjakohased allkirjad iga järelevalve all teostatud teisalduse puhul.

3. osa   LISATEAVE JA DOKUMENDID, MIDA VÕIVAD NÕUDA PÄDEVAD ASUTUSED

1.

Loa liik ja kehtivus, mille alusel jäätmekäitlus- või taaskasutuskoht toimib.

2.

Koopia loast, mis on antud välja vastavalt direktiivi 96/61/EÜ artiklitele 4 ja 5.

3.

Teave meetmete kohta, mida tuleb transpordi ohutuse tagamiseks rakendada.

4.

Transpordil läbitav vahemaa teataja ja vastuvõtja vahel, kaasa arvatud võimalikud muud marsruudid ettenägematute asjaolude puhul ning ühendvedude puhul koht, kus üleandmine toimub.

5.

Teave teataja ja vastuvõtja vahel toimunud transpordi maksumuse kohta.

6.

Tõend vedaja(te) registreerimise kohta, kui asi puudutab jäätmete transporti.

7.

Jäätmete koostise keemiline analüüs.

8.

Jäätmete tekkimisprotsessi kirjeldus.

9.

Vastuvõtvas käitluskohas toimuva töötlemisviisi kirjeldus.

10.

Finantstagatis või sellega võrdväärne kindlustus või vastav koopia.

11.

Teave, mis puudutab finantstagatise või sellega võrdväärse kindlustuse arvutamist vastavalt artikli 4 punkti 5 teisele lõigule ja artiklile 6.

12.

1. osa punktides 22 ja 23 osutatud lepingute koopiad.

13.

Kolmandatele isikutele tekitatud kahju korvamiseks võetud kindlustuspoliisi koopia.

14.

Muu teave, mis on vajalik teatise hindamiseks vastavalt käesoleva määruse ning siseriiklike õigusaktide nõuetele.


III LISA

JÄÄTMETE NIMEKIRI, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE SAADETISTEGA KAASASOLEVA TEABE ÜLDNÕUET (“ROHELISES” NIMEKIRJAS LOETLETUD JÄÄTMED) (1)

Olenemata sellest, kas jäätmed on käesolevas nimekirjas nimetatud, ei või nende suhtes kohaldada üldnõuet, kui nendega on kaasa teave, et need on teiste ainetega saastunud nii, et

a)

jäätmetega seotud oht suureneb piisavalt, et nende suhtes võiks kohaldada eelneva kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust, kui võtta arvesse muudetud direktiivi 91/689/EMÜ III lisas loetletud ohtlikud omadused, või

b)

jäätmete taaskasutamine keskkonnaohutul viisil ei ole võimalik.

I osa

Järgmiste jäätmeliikide suhtes kohaldatakse üldnõuet, mille kohaselt tuleb koos jäätmeliigiga esitada teatud teave:

Baseli konventsiooni IX lisas loetletud jäätmed. (2)

Käesolevas määruses:

a)

kõiki viiteid Baseli konventsiooni IX lisa A-nimekirjale loetakse viiteks käesoleva määruse IV lisale;

b)

Baseli konventsiooni kandes B1020 hõlmab termin “sulamid valmis kujul” kõiki seal loetletud metallilisi laialikandumatuid (3) jäätmeid;

c)

Baseli konventsiooni kande B1100 osa “vase töötlemisel tekkiv räbu” jne ei kehti ja selle asemel kehtib II osa (OECD) kanne GB040;

d)

Baseli konventsiooni kanne B1110 ei kehti ja selle asemel kehtivad II osa kanded GC010 ja GC020.

e)

Baseli konventsiooni kanne B2050 ei kehti ja selle asemel kehtib II osa (OECD) kanne GG040;

f)

Baseli konventsiooni kandes B3010 loetakse, et viide fluoritud polümeersetele jäätmetele hõlmab ka fluoritud etüleeni polümeere ja kopolümeere (PTFE).

II osa

Järgmiste jäätmeliikide suhtes kohaldatakse samuti üldnõuet, mille kohaselt tuleb koos jäätmeliigiga esitada teatud teave:

Metalle sisaldavad jäätmed, mis tekivad metallide sulatamisel, nende väljasulatamisel ja rafineerimisel

GB040

7112

262030

262090

Väärismetallide ja vase töötlemisel saadud räbu, edasiseks rafineerimiseks

Muud metalle sisaldavad jäätmed

GC010

 

Elektrikoostud, ainult metallidest või sulamitest

GC020

 

Elektroonikajäägid (nt trükkskeemplaadid, elektroonikaosad, juhtmed jms) ning väljalammutatud elektroonikaosad, millest saab regenereerida põhi- ja väärismetalle

GC030

ex 890800

Lammutamisele määratud laevad jm ujuvkonstruktsioonid, nõuetekohaselt tühjendatud kogu lastist ja muudest laeva töös kasutatud materjalidest, mida võib liigitada ohtlikeks aineteks või jäätmeteks

GC050

 

Katalüütilise krakkimise juures kasutatud vedelkatalüsaatorid (FCC) (nt alumiiniumoksiid, tseoliidid)

Laialikandumatud klaasijäätmed

GE020

ex 7001

ex 701939

Klaaskiu jäätmed

Laialikandumatud keraamikajäätmed

GF010

 

Jäätmed, mis pärinevad vormimisjärgselt põletatud (kasutamata ja/või kasutatud) keraamikast, sh keraamilistest anumatest

Muud peamiselt anorgaanilistest koostisosadest jäätmed, mis võivad sisaldada metalle ja orgaanilisi materjale

GG030

ex 2621

Kivisöeküttel töötavate elektrijaamade koldetuhk ja räbu

GG040

ex 2621

Kivisöeküttel töötavate elektrijaamade lendtuhk

Tahked plastijäätmed

GH013

391530

ex 390410-40

Vinüülkloriidi polümeerid

Jäätmed, mis tekivad naha parkimisel, töötlemisel ja kasutamisel

GN010

ex 050200

Sea- ja metsseaharjaste, mägrakarvade ning harjamaterjalina kasutatavate muude karvade jäätmed

GN020

ex 050300

Hobusejõhvijäätmed, tugimaterjalil või ilma tugimaterjalita, kihti laotatud või laotamata

GN030

ex 050590

Sulgede- või udusulgedega linnunahad ja linnukeha muud osad, suled ja nende osad (kärbitud või kärpimata servadega) ning udusuled, puhastatud, desinfitseeritud või säilitamise eesmärgil töödeldud


(1)  Käesolev nimekiri pärineb OECD otsuse 3. liitest.

(2)  Baseli konventsiooni IX lisa on toodud ära käesoleva määruse V lisa 1. osa B-nimekirjas.

(3)  “Laialikandumatute” hulka ei arvata pulbri, setete ja tolmu kujul esinevaid jäätmeid ning tahkeid jäätmeid, mis sisaldavad ohtlikke kapseldunud vedelikke.

IIIA LISA

KAHE VÕI ENAMA II JA III LISAS LOETLETUD JÄÄTMELIIGI SEGUD, MIS EI OLE KLASSIFITSEERITUD ÜHE KANDENA VASTAVALT ARTIKLI 3 LÕIKES 2 OSUTATULE

IIIB LISA

ROHELISSE NIMEKIRJA KANTUD JÄÄTMED, MIS OOTAVAD KAASAMIST BASELI KONVENTSIOONI VÕI OECD OTSUSE VASTAVATESSE LISADESSE NAGU OSUTATUD ARTIKLI 57 LÕIKE 1 PUNKTIS b


IV LISA

JÄÄTMETE NIMEKIRI, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE KIRJALIKU ETTETEATAMISE JA NÕUSOLEKU MENETLUST (“KOLLASE” NIMEKIRJA JÄÄTMED) (1)

I osa

Järgmiste jäätmeliikide suhtes kohaldatakse kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust:

Baseli konventsiooni II ja VIII lisas loetletud jäätmed. (2)

Käesolevas määruses:

a)

kõiki viiteid Baseli konventsiooni VIII lisa B-nimekirjale loetakse viiteks käesoleva määruse III lisale;

b)

Baseli konventsiooni kandes A1010 viitavad sõnad “välja arvatud (IX lisa) B-nimekirjas loetletud jäätmed” nii Baseli konventsiooni kandele B1020 kui ka käesoleva määruse III lisa I osa punkti b kande B1020 märkusele;

c)

Baseli konventsiooni kanded A1180 ja A2060 ei kehti ja nende asemel kehtivad vajadusel III lisa II osa OECD kanded GC010, GC020 ja GG040;

d)

Baseli konventsiooni kanne A4050 hõlmab alumiiniumi väljasulatamisel läbikulunud reaktorivooderdisi, kuna need sisaldavad Y33 anorgaanilisi tsüaniide. Kui tsüaniidid on hävinud, kuuluvad läbikulunud reaktorivooderdised II osa kande AB120 alla, kuna need sisaldavad Y32 anorgaanilised fluoriühendid, v.a kaltsiumfluoriidi.

II osa

Järgmiste jäätmeliikide suhtes kohaldatakse kirjaliku etteteatamise ja nõusoleku menetlust:

Metalle sisaldavad jäätmed

AA010

2619 00

Dross, tagid jm raua või terase tootmisjäägid (3)

AA060

2620 50

Vanaadiumituhk ja -jäägid (3)

AA190

8104 20

ex 8104 30

Tuleohtlikud, pürofoorsed või veega kokkupuutel tuleohtlikke gaase ohtlikus koguses eritavad magneesiumijäätmed ja -murd

Peamiselt anorgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja orgaanilisi aineid

AB030

 

Metallide pinnatöötlusel tekkinud tsüaniidivabade protsesside jäätmed

AB070

 

Valutöödel kasutatud liivad

AB120

ex 2812 90

ex 3824

Mujal nimetamata anorgaanilised halogeniidiühendid

AB130

 

Liivapritsipuru

AB150

ex 3824 90

Suitsugaaside väävlitustamisel tekkinud rafineerimata kaltsiumsulfit ja kaltsiumsulfaat

Peamiselt orgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja anorgaanilisi aineid

AC060

ex 3819 00

Hüdraulikavedelikud

AC070

ex 3819 00

Pidurivedelikud

AC080

ex 3820 00

Antifriisid

AC150

 

Klorofluorosüsivesinikud

AC160

 

Haloonid

AC170

ex 4403 10

Töödeldud korgi- ja puidujäätmed

AC250

 

Pindaktiivsed ained

AC260

ex 3101

Sealäga; fekaalid

AC270

 

Reoveesetted

Jäätmed, milles võib olla kas anorgaanilisi või orgaanilisi koostisosi

AD090

ex 3824 90

Repro- ja fotokemikaalide tootmisel, kokkusegamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed, mujal nimetamata

AD100

 

Plastide pinnatöötlusel tekkinud tsüaniidivabade protsesside jäätmed

AD120

ex 3914 00

Ioonivahetusvaigud

 

ex 3915

 

AD150

 

Filtreeriva materjalina (nt biofiltrina) kasutatud looduslikud orgaanilised ained

Peamiselt anorgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja orgaanilisi aineid

RB020

ex 6815

Keraamilisel alusel valmistatud kiud, millel on asbestiga analoogsed füüsikalis-keemilised omadused


(1)  Käesolev nimekiri pärineb OECD otsuse 4. liitest.

(2)  Baseli konventsiooni VIII lisa on toodud ära käesoleva määruse V lisa 1. osa A-nimekirjas.

Baseli konventsiooni II lisa sisaldab järgmisi kandeid:

Y 46

Olmejäätmed, välja arvatud juhul kui on asjakohaselt klassifitseeritud ühe kandena III lisas.

Y 47

Olmejäätmete põletamisel tekkivad jäägid.

(3)  Käesolevasse loetellu kuuluvad tuhk, jäägid, räbu, dross, riibed, tagi, tolm, pulber, setted ja koogid, kui neid ei ole mujal nimetatud.

IVA LISA

III LISAS LOETLETUD JÄÄTMED, MILLE SUHTES KOHALDATAKSE EELNEVA KIRJALIKU TEATAMISE JA NÕUSOLEKU KORDA (ARTIKLI 3 LÕIGE 3)


V LISA

JÄÄTMED, MILLE SUHTES KEHTIB ARTIKLIS 35 SÄTESTATUD EKSPORDIKEELD

Sissejuhatus

1.

V lisa ei mõjuta direktiivi 75/442/EMÜ ja direktiivi 91/689/EMÜ kohaldamist.

2.

Käesolev lisa koosneb kolmest osast, kusjuures 2. ja 3. osa kohaldatakse vaid siis, kui 1. osa ei ole kohaldatav. Järelikult tuleb selleks, et kindlaks teha, kas konkreetne jäätmeliik on käesolevas lisas loetletud, eelnevalt kontrollida, kas see on loetletud käesoleva lisa 1. osas, ja kui mitte, siis 2. osas ja kui ka seal mitte, siis 3. osas.

1. osa on jagatud kaheks: A-nimekirjas on loetletud vastavalt Baseli konventsiooni artikli 1 punkti 1 alapunktile a ohtlikeks klassifitseeritud jäätmeliigid, millele seetõttu kehtib ekspordikeeld ning B-nimekirjas on loetletud jäätmeliigid, mida ei käsitleta Baseli konventsiooni artikli 1 punkti 1 alapunktis a ning millele seetõttu ekspordikeeldu ei kehti.

Seega, kui jäätmeliik on loetletud 1. osas, tuleb kontrollida, kas see on loetletud A-nimekirjas või B-nimekirjas. Juhul, kui jäätmeliik ei ole loetletud 1. osa A-nimekirjas ega B-nimekirjas, tuleb kontrollida, kas see on loetletud 2. osa ohtlike jäätmete hulgas (st tärniga tähistatud jäätmeliikide hulgas) või 3. osas ja kui see on nii, siis kehtib sellele jäätmele ekspordikeeld.

3.

1. osa B-nimekirjas loetletud jäätmeliikide või 2. osa mitteohtlike jäätmete hulgas loetletud jäätmete (st tärniga mittetähistatud jäätmeliikide) suhtes kehtib ekspordikeeld, kui need on teiste ainetega saastunud nii, et

a)

jäätmetega seotud oht suureneb piisavalt, et nende suhtes võiks kohaldada eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku menetlust, kui võtta arvesse nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ III lisas loetletud ohtlikke omadusi, või

b)

jäätmete taaskasutamine keskkonnaohutu viisil ei ole võimalik.

1. osa (1)

A-nimekiri   (Baseli konventsiooni VIII lisa)

A1   METALLIJÄÄTMED JA METALLI SISALDAVAD JÄÄTMED

A1010

Metallijäätmed ja jäätmed, mis sisaldavad järgmiste metallide sulameid:

antimon

arseen

berüllium

kaadmium

plii

elavhõbe

seleen

telluur

tallium

välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed.

A1020

Jäätmed, mis sisaldavad koostisosadena või saasteainetena mõnda järgmistest metallidest, välja arvatud metallijäätmed suures mahus:

antimon, antimoniühendid

berüllium, berülliumiühendid

kaadmium, kaadmiumiühendid

plii, pliiühendid

seleen, seleeniühendid

telluur, telluuriühendid

A1030

Jäätmed, mis sisaldavad koostisosadena või saasteainetena mõnda järgmistest:

arseen, arseeniühendid

elavhõbe, elavhõbedaühendid

tallium, talliumiühendid

A1040

Jäätmed, mille koostisosadeks on:

metallkarbonüülid

kuuevalentse kroomi ühendid

A1050

Galvaanilised setted

A1060

Metallisöövitamise vedeljäägid

A1070

Tsingi töötlemisel tekkivad leostusjäägid, tolm ja setted, nt jarosiit, hematiit jne

A1080

Tsingijäägid, mida ei ole loetletud B-nimekirjas ning mis sisaldavad pliid ja kaadmiumi kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud omaduste ilmnemiseks

A1090

Isoleeritud vasktraadi põletamise tuhk

A1100

Vasesulatusahjugaasi puhastussüsteemide tolm ja jäägid

A1110

Vase elektrorafineerimis- ja ekstraheerimisoperatsioonide ammendunud elektrolüütilised lahused

A1120

Vase elektrorafineerimis- ja ekstraheerimisoperatsioonide elektrolüüdi puhastussüsteemide jäätmesetted, välja arvatud anoodjäägid

A1130

Lahustunud vaske sisaldavad ammendunud söövituslahused

A1140

Vask(II)kloriid- ja vasktsüaniidkatalüsaatorite jäätmed

A1150

Trükkplaatide põletamisel tekkiv väärismetallide tuhk, mida ei ole nimetatud B-nimekirjas (2)

A1160

Tervete või purustatud pliiakude jäätmed

A1170

Sorteerimata patareide jäätmed, välja arvatud ainult B-nimekirjas loetletud mitmesugused patareid. B-nimekirjas loetlemata patareide jäätmed, mis sisaldavad I lisas loetletud koostisosi määral, mis lubab neid pidada ohtlikeks jäätmeteks

A1180

Elektriliste ja elektrooniliste seadiste jäätmed või murd, (3) mille koostisosadeks on näiteks A-nimekirjas loetletud akud ja muud patareid, elavhõbedat sisaldavad lülitid, elektronkiiretoruklaas ja muu aktiveeritud klaas ning PCB-kondensaatorid või mis on saastatud I lisas loetletud koostisosadega (nt kaadmium, elavhõbe, plii, polükloorbifenüül) sel määral, et ilmneb mõni III lisas nimetatud ohtlik omadus (vt B-nimekirja kirjet B1110) (4)

A2   PEAMISELT ANORGAANILISI KOOSTISOSI SISALDAVAD JÄÄTMED, MILLES VÕIB OLLA METALLE JA ORGAANILISI AINEID

A2010

Elektronkiiretoruklaasi ja muu aktiveeritud klaasi jäätmed

A2020

Anorgaaniliste fluoriidiühendite jäätmed vedelike või setetena, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed

A2030

Katalüsaatorite jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed

A2040

Keemiatööstuses tekkivad kipsijäätmed, mis sisaldavad I lisas loetletud koostisosi määral, millest piisab III lisas nimetatud ohtlike omaduste ilmnemiseks (vt B-nimekirja kirjet B2080)

A2050

Asbestijäätmed (tolm ja kiud)

A2060

Kivisöeküttel töötavate elektrijaamade lendtuhk, mis sisaldab I lisas loetletud aineid kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud omaduste ilmnemiseks (vt B-nimekirja kirjet B2050)

A3   PEAMISELT ORGAANILISI KOOSTISOSI SISALDAVAD JÄÄTMED, MILLES VÕIB OLLA METALLE JA ANORGAANILISI AINEID

A3010

Naftakoksi ja bituumeni tootmise ja töötlemise jäätmed

A3020

Mineraalõlijäätmed, algotstarbeks kõlbmatud

A3030

Jäätmed, mis sisaldavad pliitatud antidetonaatori ühendite setteid, koosnevad neist või on nendega saastatud

A3040

Termovedelike (soojusülekandega vedelike) jäätmed

A3050

Jäätmed, mis tekivad vaikude, lateksite, plastifikaatorite, liimi/adhesiivainete tootmisel, segamisel ja kasutamisel, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed (vt B-nimekirja kirjet B4020)

A3060

Nitrotselluloosijäätmed

A3070

Fenoolide ja fenooliühendite, sh klorofenooli jäätmed vedelikena või setetena

A3080

Eetrijäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed

A3090

Nahatolm, -tuhk, -setted ja -puru, mis sisaldavad kuuevalentse kroomi ühendeid või biotsiide (vt B-nimekirja kirjet B3100)

A3100

Nahalaastude ja muud naha või komposiitnaha jäätmed, nahkesemete tootmiseks kõlbmatud, sisaldades kuuevalentse kroomi ühendeid või biotsiide (vt B-nimekirja kirjet B3090)

A3110

Nahatöötlusjäätmed, mis sisaldavad kuuevalentse kroomi ühendeid, biotsiide või nakkusttekitavaid aineid (vt B-nimekirja kirjet B3110)

A3120

Esemete purustamisel tekkivad kerged osakesed

A3130

Orgaaniliste fosforiühendite jäätmed

A3140

Halogeenimata orgaaniliste lahustite jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed

A3150

Halogeenitud orgaaniliste lahustite jäätmed

A3160

Orgaaniliste lahustite taaskasutustoimingutel tekkivad halogeenitud või halogeenimata mittevesidestilleerimisjäägid

A3170

Alifaatsete halogeenitud süsivesinike (nt klorometaanide, dikloroetaani, vinüülkloriidi, vinülideenkloriidi, allüülkloriidi ja epikloorhüdriini) tootmisel tekkivad jäätmed

A3180

Jäätmed, ained ja esemed, mis kontsentratsiooniastmel 50 mg/kg või rohkem (5) sisaldavad polüklooritud bifenüüle (PCB), polüklooritud terfenüüle (PCT), polüklooritud naftaleeni (PCN) või polübroomitud bifenüüle (PBB) või nende ühendite polübroomitud analooge, koosnevad nimetatud ainetest või on nendega saastatud

A3190

Rafineerimisel, destilleerimisel või muul pürolüütilisel töötlemisel tekkivad tõrvajäägid (välja arvatud asfalttsement)

A3200

Bituminoossed materjalid (asfaldijäätmed) tee-ehituselt ja -paranduselt, mis ei sisalda tõrva (vt B-nimekirja kirjet B2130)

A4   JÄÄTMED, MILLES VÕIB OLLA KAS ANORGAANILISI VÕI ORGAANILISI KOOSTISOSI

A4010

Farmaatsiatoodete tootmisel, valmistamisel ja kasutamisel tekkivad jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed

A4020

Kliinilised jm seda laadi jäätmed, st jäätmed, mis tekivad arstipraksise, põetuse, hambaravi, veterinaariaalase vms tegevuse käigus, ja jäätmed, mis tekivad haiglates või teistes asutustes patsientide uurimise ja ravimise või uurimistöö käigus

A4030

Biotsiidide ja fütofarmatseutiliste ainete tootmisel, segamisel ja kasutamisel tekkivad jäätmed, kaasa arvatud identifitseerimata, aegunud (6) või algotstarbeks kõlbmatute pestitsiidide ja herbitsiidide jäätmed

A4040

Puidukaitsekemikaalide tootmisel, segamisel ja kasutamisel tekkivad jäätmed (7)

A4050

Jäätmed, mis sisaldavad mõnda järgmist ainet, koosnevad nendest või on nendega saastatud:

anorgaanilised tsüaniidid, välja arvatud väärismetalle sisaldavad tahked jäägid, milles on anorgaaniliste tsüaniidide jälgi

orgaanilised tsüaniidid

A4060

Vanaõlide ja vee, süsivesinike ja vee segud, emulsioonid

A4070

Trükivärvide, värvainete, pigmentide, värvide, lakkide, värnitsa tootmisel, segamisel ja kasutamisel tekkivad jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed (vt B-nimekirja kirjet B4010)

A4080

Plahvatusohtlikud jäätmed (välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed)

A4090

Happeliste ja aluseliste lahuste jäätmed, mida ei ole loetletud B-nimekirjas (vt B-nimekirja kirjet B2120)

A4100

Tööstuslike heitgaaside puhastusseadmetes tekkivad jäätmed, välja arvatud B-nimekirjas loetletud jäätmed

A4110

Jäätmed, mis sisaldavad mõnda järgmist ainet, koosnevad nendest või on nendega saastatud:

kõik polüklooritud dibensofuraanid

kõik polüklooritud dibensodioksiinid

A4120

Jäätmed, mis sisaldavad peroksiide, koosnevad nendest või on nendega saastatud

A4130

Konteinerite ja pakendite jäätmed, mis sisaldavad I lisas loetletud aineid kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud ohtlike omaduste ilmnemiseks

A4140

Jäätmed, mis koosnevad identifitseerimata või aegunud (6) kemikaalidest või sisaldavad neid ning mis vastavad I lisas loetletud kategooriatele ja millel on III lisas nimetatud ohtlikud omadused

A4150

Uurimis- ja arendustöös või õppetegevuses tekkivad keemilised ained, mida ei ole identifitseeritud ja/või mis on uued ained, mille mõju inimese tervisele ja/või keskkonnale on tundmatu

A4160

Ammendatud aktiivsüsi, mida ei ole loetletud B-nimekirjas (vt B-nimekirja kirjet B2060)

B-nimekiri   (Baseli konventsiooni IX lisa)

B1   METALLIJÄÄTMED JA METALLE SISALDAVAD JÄÄTMED

B1010

Metallilised laialikandumatud metallide ja metallisulamite jäätmed:

väärismetallid (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, välja arvatud elavhõbe)

raua- ja terasemurd

vasemurd

niklimurd

alumiiniumimurd

tsingimurd

tinamurd

volframimurd

molübdeenimurd

tantaalimurd

magneesiumimurd

koobaltimurd

vismutimurd

titaanimurd

tsirkoonimurd

mangaanimurd

germaaniumimurd

vanaadiumimurd

hafniumi-, indiumi-, nioobiumi-, reeniumi- ja galliumimurd

tooriumimurd

haruldaste muldmetallide murd

kroomimurd

B1020

Puhas, saastamata metallimurd, sealhulgas sulamid valmis kujul (plekina, plaadina, kangidena, varrastena jne):

antimonimurd

berülliumimurd

kaadmiumimurd

pliimurd (välja arvatud pliiakud)

seleenimurd

telluurimurd

B1030

Jääke sisaldavad rasksulavad metallid

B1031

Molübdeeni, volframi, titaani, tantaali, nioobiumi ja reeniumi metallilised laialikanduvad metalli- ja metallisulamijäätmed (metallipulber), välja arvatud A-nimekirja kande A1050 Galvaanilised setted all loetletud jäägid.

B1040

Elektrienergia tootmise seadiste jäätmed, mis ei ole saastatud määrdeõlide, PCB-de ega PCT-dega sel määral, mis muudaks need ohtlikuks

B1050

Mitmesuguste metallide, v.a raud, segu, raske fraktsiooni murd, mis ei sisalda I lisas loetletud aineid kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud omaduste ilmnemiseks (8)

B1060

Seleeni- ja telluurijäätmed metallilisel kujul, kaasa arvatud pulbrina

B1070

Vase ja vasesulamite jäätmed laialikanduval kujul, kui need ei sisalda I lisas loetletud koostisosi sel määral, millest piisab III lisas nimetatud omaduste ilmnemiseks

B1080

Tsingituhk ja -jäägid, kaasa arvatud tsingisulamite jäägid laialikandumatul kujul, kui need ei sisalda I lisas loetletud koostisosi kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud ohtlike omaduste ilmnemiseks või H4.3 märgitud ohtlikuks omaduseks (9)

B1090

Spetsifikaadile vastavad akujäätmed, välja arvatud need, mille valmistamisel on kasutatud pliid, kaadmiumi või elavhõbedat

B1100

Metalle sisaldavad jäätmed, mis tekivad metallide sulatamisel, nende väljasulatamisel ja rafineerimisel:

kõva tehniline tsink

tsinki sisaldav dross:

galvaanikaplaatide pinnadross (> 90 % Zn)

galvaanikaplaatide põhjadross (> 92 % Zn)

tsingi survevaludross (> 85 % Zn)

kuumgalvaanikaplaatide pinnadross (vann) (> 92 % Zn)

tsingiriibed

alumiiniumiriibed, välja arvatud -soolaräbu

vase töötlemisel tekkiv räbu edasiseks töötlemiseks või rafineerimiseks, kusjuures arseeni, plii või kaadmiumi kontsentratsioon ei ulatu määrani, et ilmneks III lisas nimetatud ohtlikud omadused

vase väljasulatamisel tekkivate tulekindlate vooderdiste, sealhulgas tiiglite jäätmed

väärismetallide töötlemisel tekkiv räbu edasiseks rafineerimiseks

tantaali sisaldav tinaräbu, milles on vähem kui 0,5 % tina

B1110

Elektri- ja elektronseadised:

ainult metallidest või sulamitest koosnevad elektronseadised

elektri- ja elektronseadiste jäätmed või murd (10) (kaasa arvatud trükkplaadid), mis ei sisalda komponentidena A-nimekirjas nimetatud akumulaatoreid või muid patareisid, elavhõbedat sisaldavad lüliteid, elektronkiiretoruklaasi ja muud aktiveeritud klaasi ning PCB- kondensaatoreid ega ole saastatud I lisas loetletud koostisosadega (nt kaadmium, elavhõbe, plii, polükloor-bifenüül) või millest on nimetatud ained eraldatud sel määral, et neil ei ole ühtegi III lisas nimetatud ohtlikku omadust (vt A-nimekirja kirjet A1180)

elektri- ja elektronseadised (kaasa arvatud trükkplaadid, elektroonilised komponendid ja juhtmed), mis on määratud otseseks korduvkasutamiseks, (11) mitte taaskasutamiseks ega lõplikuks kõrvaldamiseks (12)

B1120

Ammendunud katalüsaatorid, välja arvatud katalüsaatoritena kasutatavad vedelikud, mis sisaldavad mõnda järgmistest ainetest:

siirdemetallid, välja arvatud A-nimekirjas loetletud katalüsaatorite jäätmed (ammendunud katalüsaatorid, kasutatud vedelad katalüsaatorid või muud katalüsaatorid)

skandium

vanaadium

mangaan

koobalt

vask

ütrium

nioobium

hafnium

volfram

titaan

kroom

raud

nikkel

tsink

tsirkoonium

molübdeenium

tantaal

reenium

lantanoidid (haruldased muldmetallid):

lantaan

praseodüüm

samaarium

gadoliinium

düsproosium

erbium

üterbium

tseerium

neodüüm

euroopium

terbium

holmium

tuulium

luteetsium

B1130

Puhastatud ammendunud väärismetalle sisaldavad katalüsaatorid

B1140

Väärismetalle sisaldavad tahked jäägid, milles on anorgaaniliste tsüaniidide jälgi

B1150

Väärismetallide ja nende sulamite jäätmed (kuld, hõbe, plaatina grupi metallid, v.a elavhõbe) laialikandumatul tahkel kujul, nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud

B1160

Trükkplaatide põletamisel tekkiv väärismetalle sisaldav tuhk (vt A-nimekirja kirjet A1150)

B1170

Fotofilmi põletamisel tekkiv väärismetalle sisaldav tuhk

B1180

Hõbehalogeniide ja metallilist hõbedat sisaldavad fotofilmijäätmed

B1190

Hõbehalogeniide ja metallilist hõbedat sisaldavad fotopaberijäätmed

B1200

Raua ja terase tootmisel tekkiv granuleeritud šlakk

B1210

Raua ja terase tootmisel tekkiv granuleeritud šlakk, kaasa arvatud šlakk, millest saadakse TiO2 ja vanaadiumi

B1220

Tsingi tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud šlakk, mis on kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) ja mis on töödeldud enamasti ehituses kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301)

B1230

Raua ja terase tootmisel tekkiv valtsimistagi

B1240

Vaskoksiidi valtsimistagi

B1250

Romusõidukite jäätmed, mis ei sisalda vedelikke ega muid ohtlikke osi

B2   PEAMISELT ANORGAANILISI KOOSTISOSI SISALDAVAD JÄÄTMED, MILLES VÕIB OLLA METALLE JA ORGAANILISI AINEID

B2010

Kaevandamistöödel tekkivad laialikandumatud jäätmed:

loodusliku grafiidi jäätmed

tahvelkildi jäätmed, jämedalt tahutud, saetud või mõnel muul viisil lõigatud või töötlemata

vilgujäätmed

leotsiidi-, nefeliini- ja nefeliinsüeniidijäätmed

päevakivijäätmed

fluoriidijäätmed

tahked ränidioksiidijäätmed, välja arvatud valutöödel kasutatavad

B2020

Laialikandumatud klaasijäätmed:

klaasipuru ja muud klaasijäätmed ja -murd, välja arvatud elektronkiiretoruklaas ja muu aktiveeritud klaas

B2030

Laialikandumatud keraamikajäätmed:

metallkeraamika jäätmed ja murd (metallkeraamilised komposiidid)

keraamilisel alusel valmistatud kiud, mujal määratlemata või nimetamata

B2040

Muud, peamiselt anorgaanilistest koostisosadest jäätmed:

osaliselt puhastatud kaltsiumsulfaat, mis tekib suitsugaaside väävlitustamisel (FGD)

ehitiste lammutamisel tekkivad krohvi- või kipsplaatide jäätmed

vase tootmisel tekkiv keemiliselt stabiliseeritud, kõrge rauasisaldusega (üle 20 %) šlakk, mis on töödeldud enamasti ehituses või abrasiivmaterjalide puhul kasutatavate tööstuslike spetsifikaatide kohaselt (nt DIN 4301 ja DIN 8201)

tahke väävel

kaltsiumtsüaanamiidi tootmisel tekkiv lubjakivi (mille pH on alla 9)

naatrium-, kaalium-, kaltsiumkloriid

karborund (ränikarbiid)

lõhutud betoon

liitium-tantaal ja liitium-nioobium, mis sisaldavad klaasimurdu

B2050

Kivisöeküttel töötavate elektrijaamade lendtuhk, mida ei ole loetletud A-nimekirjas (vt A-nimekirja kirjet A2060)

B2060

Joogivee puhastamisest ning toiduaine- ja vitamiinitööstusest pärinev ammendatud aktiivsüsi, mis ei sisalda I lisas loetletud koostisosi kontsentratsioonis, millest piisab III lisas nimetatud ohtlike omaduste ilmnemiseks (vt A-nimekirja kirjet A4160)

B2070

Kaltsiumfluoriidi sete

B2080

Keemiatööstuses tekkivad kipsijäätmed, mida ei ole loetletud A-nimekirjas (vt A-nimekirja kirjet A2040)

B2090

Terase või alumiiniumi tootmisel tekkivad anoodiotsad, mis on valmistatud naftakoksist või bituumenist ja puhastatud tööstuslikel spetsifikaatide kohaselt (välja arvatud kloori leeliselisel elektrolüüsil ja metallurgiatööstuses tekkivad anoodiotsad)

B2100

Alumiiniumhüdraatide ja alumiiniumi jäätmed ning alumiiniumi tootmise jäägid, välja arvatud gaasipuhastusel, flokuleerimisel või filtreerimisel kasutatavad ained

B2110

Boksiidijääk (“punane muda”) (keskmine pH on alla 11,5)

B2120

Happeliste või aluseliste lahuste jäätmed, mille pH on üle 2 ja alla 11,5 ning mis ei ole korrosiivsed või muul viisil ohtlikud (vt A-nimekirja kirjet A4090)

B2130

Bituminoossed materjalid (asfaldijäätmed) tee-ehituselt ja -paranduselt, mis ei sisalda tõrva (13) (vt A-nimekirja kirjet A3200)

B3   PEAMISELT ORGAANILISI KOOSTISOSI SISALDAVAD JÄÄTMED, MILLES VÕIB OLLA METALLE JA ANORGAANILISI AINEID

B3010

Tahked plastijäätmed:

Järgmised plastid või plastisegud tingimusel, et neid ei ole segatud teiste jäätmetega ja need on valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile:

Plastipuru halogeenimata polümeeridest ja kopolümeeridest, mis sisaldab järgmisi aineid, kuid ei piirdu nendega: (14)

etüleen

stüreen

polüpropüleen

polüpropüleentereftalaat

akrüülnitriil

butadieen

polüatsetaalid

polüamiidid

polübutüleentereftalaat

polükarbonaadid

polüeetrid

polüfenüleensulfiidid

akrüülpolümeerid

alkaanid C10–C13 (plastifikaatorid)

polüuretaan (ei sisalda CFC)

polüsiloksaanid

polümetüülmetakrülaat

polüvinüülalkohol

polüvinüülbutüraal

polüvinüülatsetaat

Vulkaniseeritud vaigu jäätmed või kondensatsiooni saadused, mis sisaldavad järgmisi aineid:

karbamiidformaldehüüdvaigud

fenoolformaldehüüdvaigud

melamiinformaldehüüdvaigud

epoksüvaigud

alküüdvaigud

polüamiidid

Järgmised fluoritud polümeersed jäätmed: (15)

perfluoroetüleen/propüleen (FEP)

perfluoroalkoksüalkaan

tetrafluoroetüleen/perfluorovinüüleeter (PFA)

tetrafluoroetüleenperfluorometüülvinüüleeter (MFA)

polüvinüülfluoriid (PVF)

polüvinüüldieenfluoriid (PVDF)

B3020

Paberi, papi ja paberitoodete jäätmed

Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega:

paberi- või papijäätmed ja -murd:

pleegitamata paberist või papist või lainepaberist või -papist

muust paberist või papist, valmistatud peamiselt pleegitatud värvimata keemilisest pulbist

peamiselt mehaanilisest pulbist valmistatud paberist või papist (nt ajalehed, ajakirjad jm trükitooted)

muust, sealhulgas:

1)

lamineeritud papist;

2)

sorteerimata murrust

B3030

Tekstiilijäätmed

Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud ohtlike jäätmetega ja need on valmistatud vastavalt spetsifikatsioonile:

Siidijäägid (sealhulgas haspeldamiseks sobimatud kookonid, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

kraasimata või kammimata

muud

Lambavilla või muude loomade villa ning loomakarvade jäätmed, sealhulgas lõngajäätmed, välja arvatud kohestatud jäätmed

lambavilla ja muude loomade villa kraasmed

lambavilla ja muude loomade villa muud jäätmed

loomakarvade jäätmed

Puuvillajäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

lõngajäätmed (sealhulgas niidijäätmed)

kohestatud jäätmed

muud

Linatakud ja -jäätmed

Hariliku kanepi (Cannabis sativa L) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

Džuudi jm niintekstiilkiu (välja arvatud lina, hariliku kanepi ja ramjee) takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

Sisali ja muude Agave perekonna taimedest saadud tekstiilkiu takud ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäägid)

Kookosetakud, -kraasmed ja -jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

Abaka (manillakanepi või Musa textilis Nee) takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

Ramjee ja muud mujal määratlemata ja nimetamata taimse tekstiilkiu takud, kraasmed ja jäätmed (sealhulgas lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed)

Järgmiste keemiliste kiudude jäätmed (sealhulgas kraasmed, lõngajäätmed ja kohestatud jäätmed):

sünteeskiud

tehiskiud

Kasutatud rõivad ja muud kasutatud tekstiiltooted

Kasutatud kaltsud, nööri- ja köiejäätmed ning kasutatud nöörist või köiest valmistatud tekstiiltooted:

sorteeritud

muud

B3035

Tekstiilpõrandakatete, vaipade jäätmed

B3040

Kummijäätmed

Järgmised materjalid tingimusel, et neid ei ole segatud teiste jäätmetega:

kõvakummijäätmed ja -puru (nt eboniit)

muud kummijäätmed (välja arvatud mujal loetletud jäätmed)

B3050

Töötlemata korgi ja puidu jäätmed:

puidujäätmed ja -jäägid, aglomeeritud pakkudeks, brikettideks, graanuliteks vms või aglomeerimata

korgijäätmed: purustatud, granuleeritud või jahvatatud

B3060

Põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed tingimusel, et need ei ole nakkusohtlikud:

veinipära

mujal nimetamata kuivatatud ja steriliseeritud taimsed jäätmed, jäägid ja kõrvalsaadused granuleeritult või granuleerimata

degraa: rasvainete või loomsete või taimsete vahade töötlemisel tekkivad jäägid

loomakondid ja sarvesäsi, töötlemata, rasvatustatud, eeltöödeldud (kuid vormimata), happega töödeldud või deželatiinistatud

kalajäätmed

kakaoubade kestad, kelmed ja muud kakaojäätmed

muud põllumajandus- ja toiduainetööstuse jäätmed, välja arvatud inimeste ja loomade tarbeks mõeldud kõrvalsaadused, mis vastavad riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele ja standarditele

B3065

Loomse või taimse päritoluga toiduõlide ja -rasvade jäätmed (nt praadimisõli), tingimusel, et neil ei ole ühtegi III lisas nimetatud ohtlikku omadust

B3070

Järgmised jäätmed:

juukselõikmed

õlejäätmed

inaktiveeritud seenemütseel, mida saadakse penitsilliini tootmisel ja mida kasutatakse loomasöödaks

B3080

Kummijäätmed, -lõikmed ja -puru

B3090

Nahalaastud ja muud naha- või plastnahajäätmed, edasiseks töötlemiseks kõlbmatud (välja arvatud nahasetted), mis ei sisalda kuuevalentse kroomi ühendeid ja biotsiide (vt A-nimekirja kirjet A3100)

B3100

Nahatolm, -tuhk, -setted või -puru, mis ei sisalda kuuevalentse kroomi ühendeid ega biotsiide (vt A-nimekirja kirjet A3090)

B3110

Nahatöötlusjäätmed, mis ei sisalda kuuevalentse kroomi ühendeid või biotsiide või nakkusttekitavaid aineid (vt A-nimekirja kirjet A3110)

B3120

Jäätmed, mis koosnevad toiduvärvidest

B3130

Polümeersete eetrite jäätmed ja ohutute monomeersete eetrite jäätmed, mis ei ole võimelised moodustama peroksiide

B3140

Õhkrehvide jäätmed, välja arvatud need, mis on määratud IVA lisas loetletud toiminguteks

B4   JÄÄTMED, MILLES VÕIB OLLA KAS ANORGAANILISI VÕI ORGAANILISI KOOSTISOSI

B4010

Jäätmed, mis sisaldavad peamiselt veel põhinevaid/lateksvärve, trükivärve ja tahkestunud värnitsat, kuid ei sisalda orgaanilisi lahusteid, raskmetalle või biotsiide määral, mis lubaks pidada neid ohtlikeks jäätmeteks (vt A-nimekirja kirjet A4070)

B4020

Vaikude, lateksite, plastifikaatorite, liimi/adhesiivainete tootmisel, segamisel ja kasutamisel tekkivad jäätmed, mida ei ole loetletud A-nimekirjas ja mis sisaldavad lahusteid ja teisi saasteaineid niisugusel määral, et ilmnevad III lisas nimetatud ohtlikud omadused, näiteks veel põhinevad, või liimid, mis põhinevad kaseiinil, tärklisel, dekstriinil, tsellulooseetril, polüvinüülalkoholil (vt A-nimekirja kirjet A3050)

B4030

Ühekordselt kasutatavad kaamerad koos patareidega, mis ei kuulu A-nimekirja

2. osa

Otsuse 2000/532/EÜ lisas loetletud jäätmed (16)

01

MAAVARADE JA MAA-AINESE UURINGUTEL, KAEVANDAMISEL NING FÜÜSIKALISEL JA KEEMILISEL TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

01 01

Maavarade kaevandamisjäätmed

01 01 01

Maakide kaevandamisjäätmed

01 01 02

Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed

01 03

Metalle sisaldavate maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed

01 03 04*

Sulfiidsete maakide hapettekitavad töötlemisjäägid (“sabad”)

01 03 05*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad maagitöötlemisjäägid

01 03 06

Maagitöötlemisjäägid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 03 04 ja 01 03 05

01 03 07*

Muud metalle sisaldavate maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

01 03 08

Tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07

01 03 09

Alumiiniumoksiidi tootmisel tekkinud “punane hiib”, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 03 07

01 03 99

Mujal nimetamata jäätmed

01 04

Mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed

01 04 07*

Mittemaaksete maavarade füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

01 04 08

Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

01 04 09

Liiva- ja savijäätmed

01 04 10

Tolmjad ja pulbrilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

01 04 11

Potase ja kivisoola töötlemisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

01 04 12

Töötlemisjäägid (“sabad”) ja muud mineraalide pesemisel ja puhastamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 04 07 ja 01 04 11

01 04 13

Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07

01 04 99

Mujal nimetamata jäätmed

01 05

Puurimishiivad ja muud puurimisjäätmed

01 05 04

Mageveepuurimishiivad ja -jäätmed

01 05 05*

Õli sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed

01 05 06*

Ohtlikke aineid sisaldavad puurimishiivad ja muud puurimisjäätmed

01 05 07

Barüüti sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06

01 05 08

Kloriide sisaldavad puurimishiivad ja -jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 05 05 ja 01 05 06

01 05 99

Mujal nimetamata jäätmed

02

PÕLLUMAJANDUSES, AIANDUSES, VESIVILJELUSES, METSANDUSES, JAHINDUSES JA KALAPÜÜGIL NING TOIDUAINETE VALMISTAMISEL JA TÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

02 01

Põllumajanduses, aianduses, vesiviljeluses, metsanduses, jahinduses ja kalapüügil tekkinud jäätmed

02 01 01

Pesemis- ja puhastamissetted

02 01 02

Loomsete kudede jäätmed

02 01 03

Taimsete kudede jäätmed

02 01 04

Plastijäätmed (v.a pakendid)

02 01 06

Loomaväljaheited, virts ja sõnnik (sh reostunud allapanu), eraldi kogutud ja mujal käideldud vedelad farmiheitmed

02 01 07

Metsamajandusjäätmed

02 01 08*

Ohtlikke aineid sisaldavad põllumajanduskemikaalijäätmed

02 01 09

Põllumajanduskemikaalijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 02 01 08

02 01 10

Metallijäätmed

02 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

02 02

Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed

02 02 01

Pesemis- ja puhastamissetted

02 02 02

Loomsete kudede jäätmed

02 02 03

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 02 04

Reovee kohtpuhastussetted

02 02 99

Mujal nimetamata jäätmed

02 03

Puu-, köögi- ja teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel, konservitootmisel, pärmi ja pärmikontsentraadi tootmisel ning melassi valmistamisel ja kääritamisel tekkinud jäätmed

02 03 01

Pesemis-, puhastamis-, koorimis-, tsentrifuugimis- ja separeerimissetted

02 03 02

Konservandijäätmed

02 03 03

Lahustitega ekstraheerimisel tekkinud jäätmed

02 03 04

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 03 05

Reovee kohtpuhastussetted

02 03 99

Mujal nimetamata jäätmed

02 04

Suhkrutootmisjäätmed

02 04 01

Suhkrupeedi puhastamisel ja pesemisel eraldatud muld

02 04 02

Kaltsiumkarbonaadisete

02 04 03

Reovee kohtpuhastussetted

02 04 99

Mujal nimetamata jäätmed

02 05

Piimatööstusjäätmed

02 05 01

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 05 02

Reovee kohtpuhastussetted

02 05 99

Mujal nimetamata jäätmed

02 06

Pagari- ja kondiitritööstusjäätmed

02 06 01

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 06 02

Konservandijäätmed

02 06 03

Reovee kohtpuhastussetted

02 06 99

Mujal nimetamata jäätmed

02 07

Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (v.a kohv, tee ja kakao) tootmisjäätmed

02 07 01

Toorme pesemisel, puhastamisel ja mehaanilisel töötlemisel (peenestamisel ja jahvatamisel) tekkinud jäätmed

02 07 02

Piirituse destilleerimisjäägid

02 07 03

Keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

02 07 04

Tarbimis- või töötlemiskõlbmatud materjalid

02 07 05

Reovee kohtpuhastussetted

02 07 99

Mujal nimetamata jäätmed

03

PUIDU TÖÖTLEMISEL, PLAATIDE JA MÖÖBLI NING TSELLULOOSI, PABERI JA KARTONGI TOOTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

03 01

Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmise jäätmed

03 01 01

Puukoore- ja korgijäätmed

03 01 04*

Ohtlikke aineid sisaldav saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer

03 01 05

Saepuru, laastud, pinnud, puit, laast- ja muud puidupõhised plaadid ning vineer, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 01 04

03 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

03 02

Puidukaitseainejäätmed

03 02 01*

Halogeene mittesisaldavad orgaanilised puidukaitseained

03 02 02*

Kloororgaanilised puidukaitseained

03 02 03*

Metallorgaanilised puidukaitseained

03 02 04*

Anorgaanilised puidukaitseained

03 02 05*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad puidukaitseained

03 02 99

Mujal nimetamata puidukaitseained

03 03

Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmise ja töötlemise jäätmed

03 03 01

Puukoore- ja puidujäätmed

03 03 02

Roheleelise sete, mis tekib tselluloosi keeduvedeliku taaskasutamisel

03 03 05

Paberi ringlussevõtul tekkinud värviärastussetted

03 03 07

Vanapaberist ja -kartongist pulbi valmistamisel mehaaniliselt eraldatud jäägid

03 03 08

Ringlussevõetud vanapaberi ja -kartongi sortimisjäätmed

03 03 09

Lubisete (“meesa”)

03 03 10

Pulbi mehaanilisel lahutamisel tekkinud kiujäägid ning kiu-, täiteaine- ja katteainesetted

03 03 11

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10

03 03 99

Mujal nimetamata jäätmed

04

NAHA-, KARUSNAHA- JA TEKSTIILITÖÖSTUSJÄÄTMED

04 01

Naha- ja karusnahatööstusjäätmed

04 01 01

Kõlu- ja laustajäätmed

04 01 02

Painimisjäätmed

04 01 03*

Lahusteid sisaldavad rasvaärastusjäätmed (vedela faasita)

04 01 04

Kroomi sisaldavad parklahused

04 01 05

Kroomivabad parklahused

04 01 06

Kroomi sisaldavad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted

04 01 07

Kroomivabad setted, eelkõige reovee kohtpuhastussetted

04 01 08

Kroomi sisaldavad parknahajäätmed (kroomnaharibad, -laastud, -lõiked, lihvimistolm)

04 01 09

Apreteerimis- ja viimistlusjäätmed

04 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

04 02

Tekstiilitööstusjäätmed

04 02 09

Komposiitmaterjalide (impregneeritud tekstiili, elastomeeride, plastomeeride) jäätmed

04 02 10

Looduslikest saadustest pärinev orgaaniline aine (nt rasv, vaha)

04 02 14*

Orgaanilisi lahusteid sisaldavad viimistlusjäätmed

04 02 15

Viimistlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 14

04 02 16*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvained ja pigmendid

04 02 17

Värvained ja pigmendid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 16

04 02 19*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

04 02 20

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 04 02 19

04 02 21

Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed

04 02 22

Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed

04 02 99

Mujal nimetamata jäätmed

05

NAFTA JA ÕLI RAFINEERIMISEL NING FRAKTSIONEERIMISEL, MAAGAASI PUHASTAMISEL JA KIVISÖE UTMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

05 01

Nafta ja õli rafineerimise ning fraktsioneerimise jäätmed

05 01 02*

Soolaärastussetted

05 01 03*

Mahutite põhjasetted

05 01 04*

Alküülhappesetted

05 01 05*

Lekkinud õli

05 01 06*

Tehastes, seadmetes ja seadmete hooldamisel tekkinud jäätmed

05 01 07*

Happetõrvad (gudroonid)

05 01 08*

Muud tõrvad

05 01 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

05 01 10

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 05 01 09

05 01 11*

Kütuse leelispuhastusjäätmed

05 01 12*

Õli sisaldavad happed

05 01 13

Katlatoitevee setted

05 01 14

Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed

05 01 15*

Kasutatud filtersavi

05 01 16

Õli väävlitustamisel tekkinud väävlit sisaldavad jäätmed

05 01 17

Bituumen

05 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

05 06

Kivisöe utmisjäätmed

05 06 01*

Happetõrvad (gudroonid)

05 06 03*

Muud tõrvad

05 06 04

Jahutuskolonnides tekkinud jäätmed

05 06 99

Mujal nimetamata jäätmed

05 07

Maagaasi puhastus- ja transportimisjäätmed

05 07 01*

Elavhõbedat sisaldavad jäätmed

05 07 02

Väävlit sisaldavad jäätmed

05 07 99

Mujal nimetamata jäätmed

06

ANORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

06 01

Hapete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

06 01 01*

Väävelhape ja väävlishape

06 01 02*

Vesinikkloriidhape

06 01 03*

Vesinikfluoriidhape

06 01 04*

Fosforhape ja fosforishape

06 01 05*

Lämmastikhape ja lämmastikushape

06 01 06*

Muud happed

06 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 02

Aluste valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

06 02 01*

Kaltsiumhüdroksiid

06 02 03*

Ammooniumhüdroksiid

06 02 04*

Naatriumhüdroksiid ja kaaliumhüdroksiid

06 02 05*

Muud alused

06 02 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 03

Soolade ja soolalahuste ning metallioksiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

06 03 11*

Tsüaniide sisaldavad tahked soolad ja lahused

06 03 13*

Raskmetalle sisaldavad tahked soolad ja lahused

06 03 14

Tahked soolad ja lahused, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 06 03 11 ja 06 03 13

06 03 15*

Raskmetalle sisaldavad metallioksiidid

06 03 16

Metallioksiidid, mida ei ole nimetatud koodi 06 03 15

06 03 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 04

Metalle sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud alajaotises 06 03

06 04 03*

Arseeni sisaldavad jäätmed

06 04 04*

Elavhõbedat sisaldavad jäätmed

06 04 05*

Muid raskmetalle sisaldavad jäätmed

06 04 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 05

Reovee kohtpuhastussetted

06 05 02*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

06 05 03

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 05 02

06 06

Väävliühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel, keemilisel töötlemisel ja väävlitustamisel tekkinud jäätmed

06 06 02*

Ohtlikke sulfiide sisaldavad jäätmed

06 06 03

Sulfiide sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 06 02

06 06 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 07

Halogeenide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

06 07 01*

Elektrolüüsiprotsessides tekkivad asbesti sisaldavad jäätmed

06 07 02*

Kloori tootmisel kasutatud aktiivsüsi

06 07 03*

Elavhõbedat sisaldav baariumsulfaadisete

06 07 04*

Lahused ja happed, nt kontakthape

06 07 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 08

Räni ja räniderivaatide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

06 08 02*

Ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed

06 08 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 09

Fosforiühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

06 09 02

Fosforiräbu

06 09 03*

Ohtlike ainetega saastunud või neid sisaldavad kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed

06 09 04

Kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 06 09 03

06 09 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 10

Lämmastikuühendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel, kasutamisel ja keemilisel töötlemisel ning väetisetootmisel

06 10 02*

Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

06 10 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 11

Anorgaaniliste pigmentide ja valgussummutite valmistamisel tekkinud jäätmed

06 11 01

Titaandioksiidi tootmisel tekkinud kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed

06 11 99

Mujal nimetamata jäätmed

06 13

Muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed

06 13 01*

Anorgaanilised taimekaitsevahendid, puidukaitseained ja muud biotsiidid

06 13 02*

Kasutatud aktiivsüsi (v.a 06 07 02)

06 13 03

Süsiniktahm

06 13 04*

Asbestitöötlemisjäätmed

06 13 05*

Nõgi

06 13 99

Mujal nimetamata jäätmed

07

ORGAANILISTES KEEMIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

07 01

Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 01 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 01 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 01 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 01 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 01 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 01 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 01 10*

Muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 01 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 01 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 01 11

07 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

07 02

Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 02 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 02 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 02 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 02 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 02 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 02 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 02 10*

Muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 02 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 02 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 11

07 02 13

Plastijäätmed

07 02 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad lisandijäätmed

07 02 15

Lisandijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 14

07 02 16*

Ohtlikke silikoone sisaldavad jäätmed

07 02 17

Silikoone sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 02 16

07 02 99

Mujal nimetamata jäätmed

07 03

Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (v.a alajaotuses 06 11 nimetatud jäätmed)

07 03 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 03 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 03 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 03 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 03 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 03 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 03 10*

Muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 03 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 03 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 03 11

07 03 99

Mujal nimetamata jäätmed

07 04

Orgaaniliste taimekaitsevahendite (v.a koodinumbritega 02 01 08 ja 02 01 09 nimetatud jäätmed), puidukaitseainete (v.a alajaotises 03 02 nimetatud jäätmed) ning muude biotsiidide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 04 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 04 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 04 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 04 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 04 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 04 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 04 10*

Muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 04 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 04 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 04 11

07 04 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

07 04 99

Mujal nimetamata jäätmed

07 05

Ravimite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 05 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 05 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 05 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 05 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 05 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 05 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 05 10*

Muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 05 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 05 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 11

07 05 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

07 05 14

Tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 05 13

07 05 99

Mujal nimetamata jäätmed

07 06

Rasvade, määrete, seepide, puhastus-, desinfitseerimis- ja kosmeetikavahendite valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 06 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 06 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 06 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 06 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 06 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 06 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 06 10*

Muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 06 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 06 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 06 11

07 06 99

Mujal nimetamata jäätmed

07 07

Peenkemikaalide ja nimistus mujal nimetamata keemiatoodete valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 07 01*

Vesipõhised pesuvedelikud ja emalahused

07 07 03*

Halogeenitud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 07 04*

Muud orgaanilised lahustid, pesuvedelikud ja emalahused

07 07 07*

Halogeene sisaldavad põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 07 08*

Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid

07 07 09*

Halogeene sisaldavad filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 07 10*

Muud filtrikoogid ja kasutatud absorbendid

07 07 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

07 07 12

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 07 07 11

07 07 99

Mujal nimetamata jäätmed

08

PINNAKATETE (VÄRVIDE, LAKKIDE JA KLAASJATE EMAILIDE), LIIMIDE, HERMEETIKUTE JA TRÜKIVÄRVIDE VALMISTAMISEL, KOKKUSEGAMISEL, JAOTAMISEL JA KASUTAMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

08 01

Värvide ja lakkide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel ning ärastamisel tekkinud jäätmed

08 01 11*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed

08 01 12

Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11

08 01 13*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakisetted

08 01 14

Värvi- või lakisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 13

08 01 15*

Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 01 16

Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 15

08 01 17*

Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 01 18

Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 17

08 01 19*

Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 01 20

Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 19

08 01 21*

Värvi- või lakiärastijäätmed

08 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

08 02

Muude pinnakatete (sh keraamiliste materjalide) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 02 01

Pulberpinnakatete jäätmed

08 02 02

Keraamilisi materjale sisaldavad vesisetted

08 02 03

Keraamilisi materjale sisaldavad vesisuspensioonid

08 02 99

Mujal nimetamata jäätmed

08 03

Trükivärvide valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 03 07

Trükivärvi sisaldavad vesisetted

08 03 08

Trükivärvi sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed

08 03 12*

Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvijäätmed

08 03 13

Trükivärvijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 12

08 03 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad trükivärvisetted

08 03 15

Trükivärvisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 14

08 03 16*

Söövituslahusejäätmed

08 03 17*

Ohtlikke aineid sisaldavad trükipulbrijäätmed

08 03 18

Trükipulbrijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 03 17

08 03 19*

Dispersne õli

08 03 99

Mujal nimetamata jäätmed

08 04

Liimide ja hermeetikute (sh veekindlust tõstvate ainete) valmistamisel, kokkusegamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 04 09*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikujäätmed

08 04 10

Liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 09

08 04 11*

Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad liimi- ja hermeetikusetted

08 04 12

Liimi- ja hermeetikusetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 11

08 04 13*

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 04 14

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesisetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 13

08 04 15*

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid

08 04 16

Liime või hermeetikuid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 04 15

08 04 17*

Kampoliõli

08 04 99

Mujal nimetamata jäätmed

08 05

Jaotises 08 mujal nimetamata jäätmed

08 05 01*

Isotsüanaadijäätmed

09

FOTOGRAAFIAJÄÄTMED

09 01

Fotograafiajäätmed

09 01 01*

Vesialusilmuti- ja -aktivaatorilahused

09 01 02*

Ofsetplaatide vesialusilmutilahused

09 01 03*

Lahustitel põhinevate ilmutite lahused

09 01 04*

Kinnistilahused

09 01 05*

Pleegituslahused ja pleegituskinnistilahused

09 01 06*

Fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud, hõbedat sisaldavad jäätmed

09 01 07

Hõbedat või hõbedaühendeid sisaldav fotofilm ja -paber

09 01 08

Hõbeda- või hõbedaühenditevaba fotofilm ja -paber

09 01 10

Patareideta ühekorrafotoaparaadid

09 01 11*

Ühekorrafotoaparaadid, mis sisaldavad koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03 nimetatud patareisid

09 01 12

Patareidega ühekorrafotoaparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 11

09 01 13*

Fotograafiajäätmete kohttöötlemisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 09 01 06

09 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

10

TERMILISTES PROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

10 01

Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (v.a jaotises 19 nimetatud jäätmed)

10 01 01

Koldetuhk, räbu ja katlatolm (v.a koodinumbriga 10 01 04 nimetatud katlatolm)

10 01 02

Kivisöelendtuhk

10 01 03

Turba ja töötlemata puidu põletamisel tekkinud lendtuhk

10 01 04*

Õlilendtuhk ja -katlatolm

10 01 05

Suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised tahked reaktsioonijäätmed

10 01 07

Suitsugaasi väävlitustamisel tekkinud kaltsiumipõhised püdelad reaktsioonijäätmed

10 01 09*

Väävelhape

10 01 13*

Kütusena kasutatavate emulgeeritud süsivesinike põletamisel tekkinud lendtuhk

10 01 14*

Koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav koldetuhk, räbu ja katlatolm

10 01 15

Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 14

10 01 16*

Koospõletamisel tekkinud ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk

10 01 17

Koospõletamisel tekkinud lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 16

10 01 18*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastusjäätmed

10 01 19

Gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 01 05, 10 01 07 ja 10 01 18

10 01 20*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

10 01 21

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 20

10 01 22*

Ohtlikke aineid sisaldavad vesisegused katlapuhastussetted

10 01 23

Vesisegused katlapuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 01 22

10 01 24

Keevkihikatelde liiv

10 01 25

Kivisöejõujaamades kütuse ladustamisel ja ettevalmistamisel tekkinud jäätmed

10 01 26

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed

10 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 02

Raua- ja terasetootmisjäätmed

10 02 01

Räbutöötlemisjäätmed

10 02 02

Töötlemata räbu

10 02 07*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 02 08

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 07

10 02 10

Valtsimistagi

10 02 11*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 02 12

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 11

10 02 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 02 14

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 02 13

10 02 15

Muud gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 02 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 03

Alumiiniumi termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 03 02

Anoodimurd

10 03 04*

Primaarsulatusräbu

10 03 05

Alumiiniumoksiidijäätmed

10 03 08*

Soolaräbu sekundaarsulatusest

10 03 09*

Mustdross sekundaarsulatusest

10 03 15*

Põlev ujuräbu või ujuräbu, mis kokkupuutel veega eraldab ohtlikul hulgal põlevgaase

10 03 16

Ujuräbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 15

10 03 17*

Anoodivalmistamisel tekkinud tõrva sisaldavad jäätmed

10 03 18

Anoodivalmistamisel tekkinud süsinikku sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 17

10 03 19*

Ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm

10 03 20

Suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 19

10 03 21*

Ohtlikke aineid sisaldavad muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm)

10 03 22

Muud kübemed ja tolm (sh kuulveskitolm), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 21

10 03 23*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 03 24

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 23

10 03 25*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 03 26

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 25

10 03 27*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 03 28

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 27

10 03 29*

Ohtlikke aineid sisaldavad soolaräbu ja mustdrossi käitlusjäätmed

10 03 30

Soolaräbu ja mustdrossi käitlusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 03 29

10 03 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 04

Plii termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 04 01*

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

10 04 02*

Primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed

10 04 03*

Kaltsiumarsenaat

10 04 04*

Suitsugaasitolm

10 04 05*

Muud kübemed ja tolm

10 04 06*

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 04 07*

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 04 09*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 04 10

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 04 09

10 04 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 05

Tsingi termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 05 01

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

10 05 03*

Suitsugaasitolm

10 05 04

Muud kübemed ja tolm

10 05 05*

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 05 06*

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 05 08*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 05 09

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 08

10 05 10*

Põlev dross ja riibed või dross ja riibed, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikul hulgal põlevgaase

10 05 11

Dross ja riibed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 05 10

10 05 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 06

Vase termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 06 01

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

10 06 02

Primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed

10 06 03*

Suitsugaasitolm

10 06 04

Muud kübemed ja tolm

10 06 06*

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 06 07*

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 06 09*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 06 10

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 06 09

10 06 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 07

Hõbeda, kulla ja plaatina termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 07 01

Primaar- ja sekundaarsulatusräbu

10 07 02

Primaar- ja sekundaarsulatusdross ja -riibed

10 07 03

Tahked gaasipuhastusjäätmed

10 07 04

Muud kübemed ja tolm

10 07 05

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 07 07*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 07 08

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 07 07

10 07 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 08

Muude värviliste metallide termometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

10 08 04

Kübemed ja tolm

10 08 08*

Soolaräbu primaar- ja sekundaarsulatusest

10 08 09

Muu räbu

10 08 10*

Põlev dross ja riibed või dross ja riibed, mis kokkupuutel veega eraldavad ohtlikul hulgal põlevgaase

10 08 11

Dross ja riibed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 10

10 08 12*

Anoodivalmistamisel tekkinud tõrvasisaldavad jäätmed

10 08 13

Anoodivalmistamisel tekkinud süsinikku sisaldavad jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 12

10 08 14

Anoodimurd

10 08 15*

Ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm

10 08 16

Suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 15

10 08 17*

Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 08 18

Suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 17

10 08 19*

Jahutusveekäitlusel tekkinud õlised jäätmed

10 08 20

Jahutusveekäitlusel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 08 19

10 08 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 09

Mustmetallide valujäätmed

10 09 03

Ahjuräbu

10 09 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid

10 09 06

Kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 05

10 09 07*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid

10 09 08

Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 07

10 09 09*

Ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm

10 09 10

Suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 09

10 09 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed

10 09 12

Muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 11

10 09 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad sideainejäätmed

10 09 14

Sideainejäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 13

10 09 15*

Pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed

10 09 16

Pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 09 15

10 09 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 10

Värviliste metallide valujäätmed

10 10 03

Ahjuräbu

10 10 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid

10 10 06

Kasutamata jäänud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 05

10 10 07*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud valukärnid ja -vormid

10 10 08

Kasutatud valukärnid ja -vormid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 07

10 10 09*

Ohtlikke aineid sisaldav suitsugaasitolm

10 10 10

Suitsugaasitolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 09

10 10 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad kübemed

10 10 12

Muud kübemed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 11

10 10 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad sideainete jäätmed

10 10 14

Sideainetejäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 13

10 10 15*

Pragude otsingul kasutatud, ohtlikke aineid sisaldavate materjalide jäätmed

10 10 16

Pragude otsingul kasutatud materjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 10 15

10 10 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 11

Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 11 03

Klaaskiudmaterjalijäätmed

10 11 05

Kübemed ja tolm

10 11 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

10 11 10

Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 09

10 11 11*

Raskmetalle sisaldav klaasipuru ja -pulber (nt elektronkiiretorujäätmed)

10 11 12

Klaasijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 11

10 11 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted

10 11 14

Klaasipoleerimis- ja -lihvimissetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 13

10 11 15*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked suitsugaasipuhastusjäätmed

10 11 16

Tahked suitsugaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 15

10 11 17*

Ohtlikke aineid sisaldavad suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 11 18

Suitsugaasipuhastussetted ja -filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 17

10 11 19*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked reovee kohtpuhastussetted

10 11 20

Tahked reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 11 19

10 11 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 12

Keraamikatoodete, telliste, plaatide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 12 01

Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

10 12 03

Kübemed ja tolm

10 12 05

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 12 06

Kasutuskõlbmatud vormid

10 12 08

Keraamiliste materjalide, telliste, plaatide ja ehitustoodete jäätmed (pärast termilist töötlemist)

10 12 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 12 10

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 09

10 12 11*

Raskmetalle sisaldavad glasuurimisjäätmed

10 12 12

Glasuurimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 12 11

10 12 13

Reovee kohtpuhastussetted

10 12 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 13

Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest toodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 13 01

Valmistussegujäätmed enne termilist töötlemist

10 13 04

Lubja kaltsineerimisel ja kustutamisel tekkinud jäätmed

10 13 06

Kübemed ja tolm (v.a 10 13 12 ja 10 13 13)

10 13 07

Gaasipuhastussetted ja -filtrikoogid

10 13 09*

Asbesttsemendi valmistamisel tekkinud asbesti sisaldavad jäätmed

10 13 10

Asbesttsemendi valmistamisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 09

10 13 11

Tsemendipõhiste komposiitmaterjalide jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 10 13 09 ja 10 13 10

10 13 12*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked gaasipuhastusjäätmed

10 13 13

Tahked gaasipuhastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 10 13 12

10 13 14

Betoonijäätmed ja betoonisete

10 13 99

Mujal nimetamata jäätmed

10 14

Krematooriumijäätmed

10 14 01*

Elavhõbedat sisaldavad gaasipuhastusjäätmed

11

METALLIDE JA MUUDE MATERJALIDE PINNATÖÖTLUSEL JA PINDAMISEL NING VÄRVILISTE METALLIDE HÜDROMETALLURGIAPROTSESSIDES TEKKINUD JÄÄTMED

11 01

Metallide ja muude materjalide pinnatöötlusel ja pindamisel (nt galvaanimisel, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel, anoodimisel) tekkinud jäätmed

11 01 05*

Peitsimishapped

11 01 06*

Mujal nimetamata happed

11 01 07*

Peitsimisalused

11 01 08*

Fosfaatimissetted

11 01 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad setted ja filtrikoogid

11 01 10

Setted ja filtrikoogid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 09

11 01 11*

Ohtlikke aineid sisaldav loputusvesi

11 01 12

Loputusvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 11

11 01 13*

Ohtlikke aineid sisaldavad rasvaärastusjäätmed

11 01 14

Rasvaärastusjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 01 13

11 01 15*

Ohtlikke aineid sisaldavad membraanpuhastus- või ioonvahetussüsteemides tekkinud eluaat ja setted

11 01 16*

Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

11 01 98*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

11 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

11 02

Värviliste metallide hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

11 02 02*

Tsingi hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud setted (sh jarosiit, götiit)

11 02 03

Vesielektrolüüsianoodide tootmisel tekkinud jäätmed

11 02 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed

11 02 06

Vase hüdrometallurgiaprotsessides tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 11 02 05

11 02 07*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

11 02 99

Mujal nimetamata jäätmed

11 03

Karastamisel tekkinud setted ja tahked jäätmed

11 03 01*

Tsüaniide sisaldavad jäätmed

11 03 02*

Muud jäätmed

11 05

Kuumgalvaanimisjäätmed

11 05 01

Kõvatsink

11 05 02

Tsingituhk

11 05 03*

Tahked gaasipuhastusjäätmed

11 05 04*

Kasutatud räbusti

11 05 99

Mujal nimetamata jäätmed

12

METALLIDE JA PLASTIDE MEHAANILISEL VORMIMISEL NING FÜÜSIKALISEL JA MEHAANILISEL PINNATÖÖTLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

12 01

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ning füüsikalisel ja mehaanilisel pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed

12 01 01

Mustmetalliviilmed ja treilaastud

12 01 02

Mustmetallitolm ja -kübemed

12 01 03

Värvilise metalli viilmed ja treilaastud

12 01 04

Värvilise metalli tolm ja kübemed

12 01 05

Plasti höövli- ja treilaastud

12 01 06*

Halogeene sisaldavad mineraalõlipõhised masinaõlijäätmed (v.a emulsioonid ja lahused)

12 01 07*

Halogeenivabad mineraalõlipõhised masinaõlijäätmed (v.a emulsioonid ja lahused)

12 01 08*

Halogeene sisaldavad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed

12 01 09*

Halogeenivabad metallitöötlusemulsiooni- ja -lahusejäätmed

12 01 10*

Sünteetilised metallitöötlusõlid

12 01 12*

Heitvaha ja -rasv

12 01 13

Keevitusjäätmed

12 01 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad metallitöötlussetted

12 01 15

Metallitöötlussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 14

12 01 16*

Ohtlikke aineid sisaldavad liivapritsimisjäätmed

12 01 17

Liivapritsimisjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 16

12 01 18*

Õli sisaldavad metallisetted (lihvimis-, hoonimis- ja soveldamissetted)

12 01 19*

Täielikult biolagundatav masinaõli

12 01 20*

Ohtlikke aineid sisaldavad kasutatud lihvkäiad ja -materjalid

12 01 21

Kasutatud lihvkäiad ja -materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 12 01 20

12 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

12 03

Rasva vesi- ja aurärastamisel tekkinud jäätmed (v.a jaotises 11 nimetatud jäätmed)

12 03 01*

Vesipõhised pesuvedelikud

12 03 02*

Rasva aurärastusjäätmed

13

ÕLI- JA VEDELKÜTUSEJÄÄTMED (V.A TOIDUÕLID NING JAOTISTES 05, 12 JA 19 NIMETATUD JÄÄTMED)

13 01

Hüdraulikaõlijäätmed

13 01 01*

PCBsid sisaldavad hüdraulikaõlid (17)

13 01 04*

Klooritud emulsioonid

13 01 05*

Kloorimata emulsioonid

13 01 09*

Mineraalõlipõhised klooritud hüdraulikaõlid

13 01 10*

Mineraalõlipõhised kloorimata hüdraulikaõlid

13 01 11*

Sünteetilised hüdraulikaõlid

13 01 12*

Täielikult biolagundatavad hüdraulikaõlid

13 01 13*

Muud hüdraulikaõlid

13 02

Mootori-, käigukasti- ja määrdeõlijäätmed

13 02 04*

Mineraalõlipõhised klooritud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 05*

Mineraalõlipõhised kloorimata mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 06*

Sünteetilised mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 07*

Täielikult biolagundatavad mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 02 08*

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid

13 03

Isolatsiooni- ja soojusvahetusvanaõlid

13 03 01*

PCBsid sisaldavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 03 06*

Mineraalõlipõhised klooritud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 13 03 01

13 03 07*

Mineraalõlipõhised kloorimata isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 03 08*

Sünteetilised isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 03 09*

Täielikult biolagundatavad isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 03 10*

Muud isolatsiooni- ja soojusvahetusõlid

13 04

Pilsivesi

13 04 01*

Siseveesõidukite pilsivesi

13 04 02*

Sadamates laevadelt vastuvõetud pilsivesi

13 04 03*

Muude veesõidukite pilsivesi

13 05

Õlipüünisejäätmed

13 05 01*

Tahked liiva- ja õlipüünisejäätmed

13 05 02*

Õlipüünisesetted

13 05 03*

Õlikogurisetted

13 05 06*

Õlipüünistes lahutatud õli

13 05 07*

Õlipüünistes lahutatud õline vesi

13 05 08*

Segajäätmed liiva- ja õlipüünistest

13 07

Vedelkütusejäätmed

13 07 01*

Kütteõli ja diislikütus

13 07 02*

Bensiin

13 07 03*

Muud kütused (sh kütusesegud)

13 08

Mujal nimetamata õlijäätmed

13 08 01*

Soolaärastussetted või -emulsioonid

13 08 02*

Muud emulsioonid

13 08 99*

Mujal nimetamata jäätmed

14

ORGAANILISTE LAHUSTITE, KÜLMUTUSAGENSI- JA VAHU- VÕI AEROSOOLIKANDEGAASIJÄÄTMED (v.a JAOTISTES 07 JA 08 NIMETATUD JÄÄTMED)

14 06

Orgaaniliste lahustite, külmutusagensi- ja vahu- või aerosoolikandegaasijäätmed

14 06 01*

Klorofluorosüsivesinikud, HCFC-, HFC-ained

14 06 02*

Muud halogeenitud lahustid ja lahustisegud

14 06 03*

Muud lahustid ja lahustisegud

14 06 04*

Halogeenitud lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed

14 06 05*

Muid lahusteid sisaldavad setted või tahked jäätmed

15

PAKENDIJÄÄTMED; NIMISTUS MUJAL NIMETAMATA ABSORBENDID, PUHASTUSKALTSUD, FILTERMATERJALID JA KAITSERIIETUS

15 01

Pakendid (sh lahus kogutud olmepakendijäätmed)

15 01 01

Paber- ja kartongpakendid

15 01 02

Plastpakendid

15 01 03

Puitpakendid

15 01 04

Metallpakendid

15 01 05

Komposiitpakendid

15 01 06

Segapakendid

15 01 07

Klaaspakendid

15 01 09

Tekstiilpakendid

15 01 10*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid

15 01 11*

Ohtlikust poorsest ainest (nt asbestist) koosnevat ruumvõret sisaldavad metallpakendid, sh tühjad survemahutid

15 02

Absorbendid, filtermaterjalid, puhastuskaltsud ja kaitseriietus

15 02 02*

Ohtlike ainetega saastunud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sh nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus

15 02 03

Absorbendid, puhastuskaltsud, filtrimaterjalid ja kaitseriietus, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 15 02 02

16

MUJAL NIMETAMATA JÄÄTMED

16 01

Romusõidukid mitmesugustest liiklusvaldkondadest (sh liikurmasinad) ning romusõidukite lammutamisel ja sõidukihooldusel tekkinud jäätmed (v.a jaotistes 13 ja 14 ning alajaotistes 16 06 ja 16 08 nimetatud jäätmed)

16 01 03

Vanarehvid

16 01 04*

Romusõidukid

16 01 06

Romusõidukid, mis ei sisalda vedelikke ega ohtlikke osi

16 01 07*

Õlifiltrid

16 01 08*

Elavhõbedat sisaldavad osad

16 01 09*

PCBsid sisaldavad osad

16 01 10*

Lõhkemisohtlikud osad (nt turvapadjad)

16 01 11*

Asbesti sisaldavad piduriklotsid

16 01 12

Piduriklotsid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 11

16 01 13*

Pidurivedelikud

16 01 14*

Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid

16 01 15

Antifriisid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 01 14

16 01 16

Vedelgaasimahutid

16 01 17

Mustmetallid

16 01 18

Värvilised metallid

16 01 19

Plast

16 01 20

Klaas

16 01 21*

Ohtlikud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 01 07 — 16 01 11, 16 01 13 ja 16 01 14

16 01 22

Mujal nimetamata osad

16 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

16 02

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed

16 02 09*

PCBsid sisaldavad trafod ja kondensaatorid

16 02 10*

PCBsid sisaldavad või nendega saastunud kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 09

16 02 11*

Klorofluorosüsivesinikke, HCFC- ja HFC-aineid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

16 02 12*

Vaba asbesti sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

16 02 13*

Ohtlikke osi (18) sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 — 16 02 12

16 02 14

Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09 — 16 02 13

16 02 15*

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud ohtlikud osad

16 02 16

Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15

16 03

Praaktootepartiid ja kasutamata tooted

16 03 03*

Ohtlikke aineid sisaldavad anorgaanilised jäätmed

16 03 04

Anorgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 03

16 03 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad orgaanilised jäätmed

16 03 06

Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05

16 04

Lõhkeainejäägid

16 04 01*

Laskemoonajäägid

16 04 02*

Pürotehnikamaterjalijäägid

16 04 03*

Muud lõhkeainejäägid

16 05

Survemahutis gaasid ja kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid

16 05 04*

Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis

16 05 05

Survemahutis gaasid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 04

16 05 06*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud

16 05 07*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

16 05 08*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud orgaanilised kemikaalid

16 05 09

Kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 05 06, 16 05 07 või 16 05 08

16 06

Patareid ja akud

16 06 01*

Pliiakud

16 06 02*

Ni-Cd akud

16 06 03*

Elavhõbedat sisaldavad patareid

16 06 04

Leelispatareid (v.a koodinumbriga 16 06 03 nimetatud patareid)

16 06 05

Muud patareid ja akud

16 06 06*

Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt

16 07

Veo- ja hoiumahutite ning vaatide puhastusjäätmed (v.a jaotistes 05 ja 13 nimetatud jäätmed)

16 07 08*

Õli sisaldavad jäätmed

16 07 09*

Muid ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

16 07 99

Mujal nimetamata jäätmed

16 08

Kasutatud katalüsaatorid

16 08 01

Kulda, hõbedat, reeniumi, roodiumi, pallaadiumi, iriidiumi või plaatinat sisaldavad kasutatud katalüsaatorid (v.a koodinumbriga 16 08 07 nimetatud katalüsaatorid)

16 08 02*

Ohtlikke siirdemetalle (19) või siirdemetallide ohtlikke ühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid

16 08 03

Mujal nimetamata siirdemetalle või siirdemetalliühendeid sisaldavad kasutatud katalüsaatorid

16 08 04

Katalüütilise krakkimise juures kasutatud vedelkatalüsaatorid (v.a koodinumbriga 16 08 07 nimetatud katalüsaatorid)

16 08 05*

Fosforhapet sisaldavad kasutatud katalüsaatorid

16 08 06*

Katalüsaatoritena kasutatud vedelikud

16 08 07*

Ohtlike ainetega saastunud kasutatud katalüsaatorid

16 09

Oksüdeerivad ained

16 09 01*

Permanganaadid, nt kaaliumpermanganaat

16 09 02*

Kromaadid, nt kaaliumkromaat, kaalium- või naatriumdikromaat

16 09 03*

Peroksiidid, nt vesinikperoksiid

16 09 04*

Mujal nimetamata oksüdeerivad ained

16 10

Väljaspool ettevõtet töödeldavad vesipõhised vedeljäätmed

16 10 01*

Ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed

16 10 02

Vesipõhised vedeljäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 01

16 10 03*

Ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised kontsentraadid

16 10 04

Vesipõhised kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 10 03

16 11

Vooderdise- ja tulekindlate materjalide jäätmed

16 11 01*

Metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid

16 11 02

Metallurgiaprotsessides tekkinud süsinikupõhised vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 01

16 11 03*

Muud metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid

16 11 04

Muud metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 03

16 11 05*

Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid

16 11 06

Mujal kui metallurgiaprotsessides tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vooderdised ja tulekindlad materjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 11 05

17

EHITUS- JA LAMMUTUSPRAHT (SH SAASTUNUD MAA-ALADELT EEMALDATUD PINNAS)

17 01

Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted

17 01 01

Betoon

17 01 02

Tellised

17 01 03

Plaadid ja keraamikatooted

17 01 06*

Ohtlikke aineid sisaldavad betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud või lahusfraktsioonid

17 01 07

Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06

17 02

Puit, klaas ja plast

17 02 01

Puit

17 02 02

Klaas

17 02 03

Plast

17 02 04*

Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud klaas, plast ja puit

17 03

Bituumenitaolised segud ning kivisöetõrv ja tõrvasaadused

17 03 01*

Kivisöetõrva sisaldavad bituumenitaolised segud

17 03 02

Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01

17 03 03*

Kivisöetõrv ja -tõrvasaadused

17 04

Metallid (sh nende sulamid)

17 04 01

Vask, pronks, valgevask

17 04 02

Alumiinium

17 04 03

Plii

17 04 04

Tsink

17 04 05

Raud ja teras

17 04 06

Tina

17 04 07

Metallisegud

17 04 09*

Ohtlike ainetega saastunud metallijäätmed

17 04 10*

Õli, kivisöetõrva või muid ohtlikke aineid sisaldavad kaablid

17 04 11

Kaablid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 04 10

17 05

Pinnas (sh saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas), kivid ja süvenduspinnas

17 05 03*

Ohtlikke aineid sisaldavad kivid ja pinnas

17 05 04

Pinnas ja kivid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03

17 05 05*

Ohtlikke aineid sisaldav süvenduspinnas

17 05 06

Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05

17 05 07*

Ohtlikke aineid sisaldav teetammitäitematerjal

17 05 08

Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07

17 06

Isolatsioonimaterjalid ja asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

17 06 01*

Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid

17 06 03*

Muud ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad isolatsioonimaterjalid

17 06 04

Isolatsioonimaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 06 01 ja 17 06 03

17 06 05*

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

17 08

Kipsipõhised ehitusmaterjalid

17 08 01*

Ohtlike ainetega saastunud kipsipõhised ehitusmaterjalid

17 08 02

Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 08 01

17 09

Muu ehitus- ja lammutuspraht

17 09 01*

Elavhõbedat sisaldav ehitus- ja lammutuspraht

17 09 02*

PCB-d sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (nt PCBsid sisaldavad hermeetikud, PCBsid sisaldavad tehisvaigupõhised põrandakatted, PCBsid sisaldav glasuurisolatsioon, PCBsid sisaldavad kondensaatorid)

17 09 03*

Muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja lammutuspraht (sh segapraht)

17 09 04

Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 17 09 01, 17 09 02 and 17 09 03

18

INIMESTE JA LOOMADE TERVISHOIUL JA/VÕI SELLEGA SEONDUVATEL UURINGUTEL TEKKINUD JÄÄTMED (V.A KÖÖGI- JA SÖÖKLAJÄÄTMED, MIS EI OLE TERVISHOIUGA OTSESELT SEOTUD)

18 01

Inimese sünnitushooldel ning haiguste diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed

18 01 01

Teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)

18 01 02

Kehaosad ja elundid, sh veresäilituskotid ja konservveri (v.a koodinumbriga 18 01 03 nimetatud jäätmed)

18 01 03*

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

18 01 04

Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt (nt sidemed, lahased, linad, ühekorrarõivad, mähkmed)

18 01 06*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

18 01 07

Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 06

18 01 08*

Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

18 01 09

Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 01 08

18 01 10*

Hambaravil tekkinud amalgaamijäätmed

18 02

Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed

18 02 01

Teravad ja torkivad esemed (v.a koodinumbriga 18 02 02 nimetatud jäätmed)

18 02 02*

Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

18 02 03

Jäätmed, mida ei pea nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt

18 02 05*

Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid

18 02 06

Kemikaalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 05

18 02 07*

Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

18 02 08

Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 18 02 07

19

JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTETE, ETTEVÕTTEVÄLISTE REOVEEPUHASTITE NING JOOGI- JA TÖÖSTUSVEE KÄITLEMISEL TEKKINUD JÄÄTMED

19 01

Jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud jäätmed

19 01 02

Koldetuhast eraldatud mustmetallid

19 01 05*

Gaasipuhastusel tekkinud filtrikook

19 01 06*

Gaasipuhastusel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja muud vesipõhised vedeljäätmed

19 01 07*

Gaasipuhastusel tekkinud tahked jäätmed

19 01 10*

Kasutatud aktiivsüsi suitsugaasipuhastusest

19 01 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad koldetuhk ja räbu

19 01 12

Koldetuhk ja räbu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 11

19 01 13*

Ohtlikke aineid sisaldav lendtuhk

19 01 14

Lendtuhk, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 13

19 01 15*

Ohtlikke aineid sisaldav katlatolm

19 01 16

Katlatolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 15

19 01 17*

Ohtlikke aineid sisaldavad pürolüüsijäätmed

19 01 18

Pürolüüsijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 01 17

19 01 19

Keevkihiliiv

19 01 99

Mujal nimetamata jäätmed

19 02

Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel (nt kroomi- ja tsüaniidiärastusel, neutraliseerimisel) tekkinud jäätmed

19 02 03

Vaid tavajäätmetest koosnevad eelsegatud jäätmed

19 02 04*

Vähemalt üht liiki ohtlikke jäätmeid sisaldavad eelsegatud jäätmed

19 02 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted

19 02 06

Jäätmete füüsikalis-keemilisel töötlemisel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 02 05

19 02 07*

Separeerimisel tekkinud õlid ja kontsentraadid

19 02 08*

Ohtlikke aineid sisaldavad vedelad põlevjäätmed

19 02 09*

Ohtlikke aineid sisaldavad tahked põlevjäätmed

19 02 10

Põlevjäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 19 02 08 ja 19 02 09

19 02 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmed

19 02 99

Mujal nimetamata jäätmed

19 03

Stabiliseeritud/tahkestatud jäätmed (20)

19 03 04*

Osaliselt (21) stabiliseeritud ohtlikena määratletud jäätmed

19 03 05

Stabiliseeritud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 04

19 03 06*

Ohtlikena määratletud tahkestatud jäätmed

19 03 07

Tahkestatud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 03 06

19 04

Klaasistatud jäätmed ja klaasistamisjäätmed

19 04 01

Klaasistatud jäätmed

19 04 02*

Lendtuhk ja muud suitsugaasipuhastusjäätmed

19 04 03*

Klaasistumata tahke faas

19 04 04

Klaasistatud jäätmete karastamisel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed

19 05

Tahkete jäätmete aeroobsel töötlemisel tekkinud jäätmed

19 05 01

Olme- ja samalaadsete jäätmete komposteerumata fraktsioon

19 05 02

Loomsete ja taimsete jäätmete komposteerumata fraktsioon

19 05 03

Praakkompost

19 05 99

Mujal nimetamata jäätmed

19 06

Jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud jäätmed

19 06 03

Olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik

19 06 04

Olmejäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete

19 06 05

Loomsete ja taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud vedelik

19 06 06

Loomsete ja taimsete jäätmete anaeroobsel töötlemisel tekkinud sete

19 06 99

Mujal nimetamata jäätmed

19 07

Prügilanõrgvesi

19 07 02*

Ohtlikke aineid sisaldav prügilanõrgvesi

19 07 03

Prügilanõrgvesi, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 07 02

19 08

Mujal nimetamata reoveepuhastusjäätmed

19 08 01

Võrepraht

19 08 02

Liivapüünisesete

19 08 05

Olmereovee puhastussetted

19 08 06*

Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

19 08 07*

Ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

19 08 08*

Raskmetalle sisaldavad membraanpuhastusjäätmed

19 08 09

Toiduõli ja -rasva sisaldava õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu

19 08 10*

Õli ja vee segu lahutamisel tekkinud rasva, õli ning vee segu, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 09

19 08 11*

Ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee biopuhastussetted

19 08 12

Tööstusreovee biopuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 11

19 08 13*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad tööstusreovee puhastussetted

19 08 14

Muud tööstusreovee puhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 08 13

19 08 99

Mujal nimetamata jäätmed

19 09

Joogi- ja tööstusvee käitlusjäätmed

19 09 01

Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht

19 09 02

Veeselitussetted

19 09 03

Veepehmendussetted

19 09 04

Kasutatud aktiivsüsi

19 09 05

Küllastunud või kasutatud ioonvahetusvaigud

19 09 06

Ioonvahetite regenereerimisel tekkinud lahused ja setted

19 09 99

Mujal nimetamata jäätmed

19 10

Metalli sisaldavate jäätmete purustamisjäätmed

19 10 01

Raua- ja terasejäätmed

19 10 02

Värviliste metallide jäätmed

19 10 03*

Ohtlikke aineid sisaldav kergfraktsioon ja tolm

19 10 04

Kergfraktsioon ja tolm, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 03

19 10 05*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad fraktsioonid

19 10 06

Muud fraktsioonid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 10 05

19 11

Õli regenereerimisjäätmed

19 11 01*

Kasutatud filtrisavi

19 11 02*

Happetõrvad (gudroonid)

19 11 03*

Vesipõhised vedeljäätmed

19 11 04*

Kütuse leelispuhastusjäätmed

19 11 05*

Ohtlikke aineid sisaldavad reovee kohtpuhastussetted

19 11 06

Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 11 05

19 11 07*

Suitsugaasipuhastusjäätmed

19 11 99

Mujal nimetamata jäätmed

19 12

Jäätmete mehaanilise töötlemise jäätmed (nt sortimis-, purustamis-, kokkupressimis- või granuleerimisjäätmed), mujal nimistus nimetamata

19 12 01

Paber ja kartong

19 12 02

Mustmetall

19 12 03

Värviline metall

19 12 04

Plast ja kumm

19 12 05

Klaas

19 12 06*

Ohtlikke aineid sisaldav puit

19 12 07

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 06

19 12 08

Tekstiil

19 12 09

Mineraalijäätmed (nt liiv, kivid)

19 12 10

Põlevjäätmed (prügikütus)

19 12 11*

Muud ohtlikke aineid sisaldavad jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud)

19 12 12

Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid (sh materjalisegud), mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 12 11

19 13

Pinnase ja põhjavee tervendustöödel tekkinud jäätmed

19 13 01*

Pinnase tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad tahked jäätmed

19 13 02

Pinnase tervendustöödel tekkinud tahked jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 01

19 13 03*

Pinnase tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad setted

19 13 04

Pinnase tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 03

19 13 05*

Põhjavee tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad setted

19 13 06

Põhjavee tervendustöödel tekkinud setted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 05

19 13 07*

Põhjavee tervendustöödel tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid

19 13 08

Põhjavee tervendustöödel tekkinud vesipõhised vedeljäätmed ja kontsentraadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 19 13 07

20

OLMEJÄÄTMED (KODUMAJAPIDAMISJÄÄTMED JA SAMALAADSED KAUBANDUS-, TÖÖSTUS- JA ASUTUSJÄÄTMED), SH LIIGITI KOGUTUD JÄÄTMED

20 01

Liigiti kogutud jäätmed (v.a alajaotises 15 01 nimetatud jäätmed)

20 01 01

Paber ja kartong

20 01 02

Klaas

20 01 08

Biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed

20 01 10

Rõivad

20 01 11

Tekstiil

20 01 13*

Lahustid

20 01 14*

Happed

20 01 15*

Leelised

20 01 17*

Fotokemikaalid

20 01 19*

Pestitsiidid

20 01 21*

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

20 01 23*

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed

20 01 25

Toiduõli ja -rasv

20 01 26*

Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25

20 01 27*

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud

20 01 28

Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27

20 01 29*

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

20 01 30

Pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29

20 01 31*

Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid

20 01 32

Ravimid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 31

20 01 33*

Koodinumbriga 16 06 01, 16 06 02 või 16 06 03 nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid

20 01 34

Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33

20 01 35*

Ohtlikke osi (22) sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21 ja 20 01 23

20 01 36

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35

20 01 37*

Ohtlikke aineid sisaldav puit

20 01 38

Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37

20 01 39

Plastid

20 01 40

Metallid

20 01 41

Korstnapühkimisjäätmed

20 01 99

Mujal nimetamata muud jäätmed

20 02

Aia- ja haljastujäätmed (sh kalmistujäätmed)

20 02 01

Biolagundatavad jäätmed

20 02 02

Pinnas ja kivid

20 02 03

Muud bioloogiliselt mittelagundatavad jäätmed

20 03

Muud olmejäätmed

20 03 01

Segaolmejäätmed

20 03 02

Turgudel tekkinud jäätmed

20 03 03

Tänavapühkmed

20 03 04

Septikusetted

20 03 06

Kanalisatsioonipuhastusjäätmed

20 03 07

Suurjäätmed

20 03 99

Mujal nimetamata olmejäätmed

3. osa

A-nimekiri   (Baseli konventsiooni II lisa) (23)

Y46

Olmejäätmed (24)

Y47

Olmejäätmete põletamisel tekkivad jäägid

B-nimekiri   (OECD otsuse II osa 4. liites osutatud jäätmed) (25)

Metalli sisaldavad jäätmed

AA 010

2619 00

Dross, tagid jm raua või terase tootmisjäägid (26)

AA 060

2620 50

Vanaadiumituhk ja -jäägid (26)

AA 190

8104 20

ex 8104 30

Tuleohtlikud, pürofoorsed või veega kokkupuutel tuleohtlikke gaase ohtlikus koguses eritavad magneesiumijäätmed ja -murd.

Peamiselt anorgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles või olla metalle ja orgaanilisi aineid

AB 030

 

Metallide pinnatöötlusel tekkinud tsüaniidivabade protsesside jäätmed

AB 070

 

Valutöödel kasutatud liivad

AB 120

ex 2812 90

Mujal nimetamata anorgaanilised halogeniidiühendid

 

ex 3824

 

AB 150

ex 3824 90

Suitsugaaside väävlitustamisel tekkinud rafineerimata kaltsiumsulfit ja kaltsiumsulfaat

Peamiselt orgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja anorgaanilisi aineid

AC 060

ex 3819 00

Hüdraulikavedelikud

AC 070

ex 3819 00

Pidurivedelikud

AC 080

ex 3820 00

Antifriisid

AC 150

 

Klorofluorosüsivesinikud

AC 160

 

Haloonid

AC 170

ex 4403 10

Töödeldud korgi- ja puidujäätmed

Jäätmed, milles võib olla kas anorgaanilisi või orgaanilisi koostisosi

AD 090

ex 3824 90

Repro- ja fotokemikaalide tootmisel, kokkusegamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed, mujal nimetamata

AD 100

 

Plastide pinnatöötlusel tekkinud tsüaniidivabade protsesside jäätmed

AD 120

ex 3914 00

Ioonivahetusvaigud

 

ex 3915

 

AD 150

 

Filtreeriva materjalina (nt biofiltrina) kasutatud looduslikud orgaanilised ained

Peamiselt anorgaanilisi koostisosi sisaldavad jäätmed, milles võib olla metalle ja orgaanilisi aineid

RB 020

ex 6815

Keraamilisel alusel valmistatud kiud, millel on asbestiga analoogsed füüsikalis-keemilised omadused


(1)  A- ja B-nimekirjas olevad viited I, III ja IV lisale tähendavad viiteid Baseli konventsiooni lisadele.

(2)  B-nimekirja kirjes B1160 ei ole esitatud erandeid.

(3)  Käesolev kirje ei hõlma elektrienergia tootmise seadiste jäätmeid.

(4)  PCB-de kontsentratsioonitase on vähemalt 50 mg/kg.

(5)  Kontsentratsioonitaset 50 mg/kg loetakse rahvusvaheliselt kasutuskõlblikuks kõikide jäätmete puhul. Paljud riigid on kehtestanud teatavate jäätmete kohta siiski ametlikult madalama piirnormi (nt 20 mg/kg).

(6)  Mõiste “aegunud” tähendab seda, et ainet ei ole kasutatud jäätmetekitaja poolt soovitatud ajavahemiku jooksul.

(7)  Käesolev kirje ei hõlma puidukaitsekemikaalidega töödeldud puitu.

(8)  On oluline silmas pidada, et isegi sel juhul, kui I lisas nimetatud materjalidega saastatuse tase on algselt madal, võivad edasiste protsesside, sh ringlusse võtmise tagajärjel tekkida fraktsioonid, milles on kõnealuses I lisas nimetatud materjalide kontsentratsioon märgatavalt suurem.

(9)  Praegu vaadatakse läbi tsingituhaga seonduv ning ÜRO kaubandus- ja arengukonverents on soovitanud mitte käsitleda tsingituhka ohtliku ainena.

(10)  Käesolev kirje ei hõlma elektrienergia tootmise seadiste jäätmeid.

(11)  Korduvkasutamine hõlmab remonti, taasvarustamist ja ajakohastamist, kuid mitte olulist ümberkomplekteerimist.

(12)  Mõnedes riikides ei loeta selliseid otse korduvkasutamiseks mõeldud materjale jäätmeteks.

(13)  Benso[a]püreeni kontsentratsioon peab olema väiksem kui 50 mg/kg.

(14)  Selline puru peab olema täielikult polümeerunud.

(15)  

Käesolev kirje ei hõlma lõpptarbija tekitatud jäätmeid.

Jäätmed ei tohi olla segatud.

Tuleb silmas pidada lahtise põletamisega kaasnevaid probleeme.

(16)  Tärniga märgitud jäätmeid loetakse ohtlikuks vastavalt direktiivile 91/689/EMÜ. Jäätmete koodinumbri kindlaks määramisel lähtutakse otsuse 2000/532/EMÜ lisa sissejuhatusest.

(17)  Käesoleva jäätmete nimekirja kohaldamisel määratletakse PCBsid nõukogu 16. septembri 1996. aasta direktiivi 96/59/EÜ (polüklooritud bifenüülide ja polüklooritud terfenüülide (PCB/PCT) kõrvaldamise kohta) kohaselt (EÜT L 243, 24.9.1996, lk 31).

(18)  Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlike osade hulka võivad kuuluda koodinumbriga 16 06 nimetatud akud ja patareid, mis on märgistatud ohtlikena; elavahõbedat sisaldavad lülitid, elektronkiiretoruklaas ja muu aktiveeritud klaas jne.

(19)  Käesoleva alajaotise kohaldamisel on siirdemetallid skandium, vanaadium, mangaan, koobalt, vask, ütrium, nioobium, hafnium, volfram, titaan, kroom, raud, nikkel, tsink, tsirkoonium, molübdeen ja tantaal. Need metallid või nende osad on ohtlikud, kui need on liigitatud ohtlikeks aineteks. Ohtlike ainete liigitus määrab, millised nendest siirdemetallidest ja siirdemetalli osadest on ohtlikud.

(20)  Stabiliseerimine muudab jäätmeosiste ohtlikkust ja muudab ohtlikud jäätmed tavajäätmeteks. Tahkestamisel kasutatavad lisandid muudavad ainult jäätmete füüsikalist olekut (nt vedel tahkeks) ega muuda nende keemilisi omadusi.

(21)  Jäätmed loetakse ainult osaliselt stabiliseerituks, kui ohtlikud koostisosad, mis ei ole muutunud täielikult ohutuks, võivad pääseda keskkonda pärast stabiliseerimist lühema, keskmise või pikema aja jooksul.

(22)  Elektri- ja elektroonikaseadmete ohtlike osade hulka võivad kuuluda koodinumbriga 16 06 nimetatud akud ja patareid, mis on märgistatud ohtlikena; elavahõbedat sisaldavad lülitid, elektronkiiretoruklaas ja muu aktiveeritud klaas jne.

(23)  Käesolev nimekiri on pärit OECD otsuse I osa 4. liitest.

(24)  Välja arvatud juhul, kui on asjakohaselt liigitatud ühe kandena III lisas.

(25)  Nimekirjast on välja jäetud kannete AB 130, AC 250, AC 260 ja AC 270 all loetletud jäätmed, sest direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 18 sätestatud korra kohaselt loetakse need ohutuks ning nende suhtes ei kohaldata artikliga 35 ettenähtud ekspordikeeldu.

(26)  Käesolevasse loetellu kuuluvad tuhk, jäägid, räbu, dross, riibed, tagi, tolm, pulber, setted ja koogid, kui neid ei ole mujal nimeliselt loetletud.


VI LISA

Vorm eelneva nõusoleku saanud käitluskohtadele (artikkel 14)

Image


VII LISA

JÄÄTMESAADETISTEGA KAASAS OLEV TEAVE, MILLELE ON OSUTATUD ARTIKLI 3 LÕIGETES 2 JA 4

Image


VIII LISA

JÄÄTMETE KESKKONNAOHUTU KÄITLEMISE JUHISED (ARTIKKEL 48)

I.

Baseli konventsiooni alusel vastu võetud juhised:

1.

Biomeditsiiniliste ja tervishoiujäätmete (Y1; Y3) keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (1)

2.

Plii-happeakumulaatorite jäätmete keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised. (1)

3.

Täielikult või osaliselt lammutatud laevade keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised (1)

II.

OECD poolt vastuvõetud juhised:

Konkreetsete jäätmekategooriate keskkonnaohutu käitlemise tehnilised juhised:

kasutatud arvutid ja nende murd (2)

III.

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) poolt vastuvõetud juhised:

Laevade ringlussevõtu juhised (3)

IV.

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt vastuvõetud juhised:

Ohutus ja tervishoid laevade lammutamisel: juhised Aasia riikidele ja Türgile (4)


(1)  Vastu võetud Baseli konventsiooni (ohtlike jäätmete üle piiri viimise ja kõrvaldamise kontrolli kohta) osalisriikide 6. konverentsi poolt, mis toimus 9.–13. detsembrini 2002.

(2)  Vastu võetud OECD keskkonnapoliitika komitee poolt veebruaris 2003. (dokument ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(3)  Resolutsioon A.962, vastu võetud 24. novembrist – 5. detsembrini 2003 toiminud IMO Assamblee 23. istungjärgul.

(4)  Avaldamiseks heaks kiidetud ILO juhtorgani poolt selle 289. istungjärgul, mis toimus 11.–26. märtsini 2004.


IX LISA

LISAKÜSIMUSTIK SEOSES ARTIKLI 50 LÕIKEST 2 TULENEVA LIIKMESRIIKIDE ARUANDLUSEGA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


NÕUKOGU PÕHJENDUSED

I.   SISSEJUHATUS

1.

Komisjon esitas 1. juulil 2003 nõukogule ettepaneku jäätmesaadetisi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta.

2.

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse 19. novembril 2003.

Majandus- ja sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 28. jaanuaril 2004.

Regioonide komitee teatas 23. oktoobri 2003. aasta kirjas, et ei kavatse arvamust esitada.

3.

Komisjon esitas oma muudetud ettepaneku 10. märtsil 2004.

4.

Nõukogu võttis 24. juunil 2005 vastu ühise seisukoha kooskõlas asutamislepingu artikli 251 lõikega 2.

II.   EESMÄRK

Esitatud määruse üldised eesmärgid on:

OECD nõukogu muudetud otsuse (1) ning jäätmete riikidevahelise veo kontrolli käsitleva muudetud Baseli konventsiooni (2) ülevõtmine ühenduse õigusesse;

nõukogu 1993. aasta määruse (“1993. aasta määrus”) (3) kohaldamisel, haldamisel ja rakendamisel tekkinud raskustega tegelemine;

ülemaailmse ühtlustamise taotlemine jäätmete riikidevahelise veo valdkonnas ja

1993. aasta määruse artiklite struktuuri ümberkorraldamine ja lihtsustamine.

Ettepaneku põhielemendid hõlmavad muu hulgas muudatusi üldises menetluskorras (eelkõige seoses eelneva kirjaliku teatamise ja nõusoleku nõude ning teabenõuetega), muudatusi ja täpsustusi seoses reguleerimisala ja mõistetega, liikmesriikide vahelist ja sisest jäätmevedu käsitlevaid sätteid ning eksporti ja importi käsitlevaid sätteid.

III.   ÜHISE SEISUKOHA ANALÜÜS

1.   Üldosa

Euroopa Parlamendi poolt esimesel lugemisel esitatud 103 muudatusest sisaldab ühine seisukoht 41 (täielikult, osaliselt või põhimõtteliselt, sama või sarnase sõnastuse või mõttega). Nõukogu leiab, et ühine seisukoht ei muuda komisjoni esialgse ettepaneku lähenemisviisi ja eesmärke, ning märgib, et komisjon ei saa pidada vastuvõetavaks õigusliku aluse valikut, liikmesriikide võimalust esitada vastuväiteid taaskasutamiseks määratud jäätmete saadetiste kohta ning loomsete kõrvalsaaduste täielikku väljajätmist määruse reguleerimisalast.

2.   Euroopa Parlamendi muudatused

Euroopa Parlament võttis 19. novembri 2003. aasta täiskogu hääletusel vastu 103 ettepaneku muudatust.

Neist 41 on võetud nõukogu ühisesse seisukohta kas sõna-sõnalt, osaliselt või sisuliselt.

Vastu ei võetud 62 muudatust.

Vastuvõetud/tagasi lükatud muudatused on loetletud allpool nende ühisesse seisukohta lisamise järjekorras. Kui mitu muudatust puudutab sama küsimust, on neid käsitletud koos.

a)   Vastuvõetud muudatused

Muudatus 1: Vastu võetud ja lisatud.

Muudatus 83/rev: Vastu võetud ja lisatud põhjendusse 1.

Muudatus 8: Põhimõtteliselt vastu võetud ja lisatud põhjendusse 31.

Muudatus 9: Osaliselt vastu võetud ja lisatud artikli 1 lõike 3 punkti g ja põhjendusse 9.

Muudatus 10: Põhimõtteliselt lisatud. Terve artikli 1 lõige 5 jäeti komisjoni poolt kavandatud kujul välja, et vältida teatavate sätete esile toomisega kaasnevat segadust.

Muudatus 12: Vastu võetud artiklis 2.

Muudatused 13 ja 14: Põhimõtteliselt vastu võetud ja lisatud artikli 2 lõigetesse 5 ja 7. Siiski on peetud kinni direktiivi 75/442/EMÜ mõistetest.

Muudatus 15: Vastu võetud ja lisatud artikli 2 lõikesse 15.

Muudatus 113: Vastu võetud ja lisatud artikli 2 lõikesse 25.

Muudatus 79: Vastu võetud ja lisatud artikli 3 lõikesse 5.

Muudatus 81: Osaliselt ja põhimõtteliselt vastu võetud ning lisatud artikli 3 lõikesse 5.

Muudatus 22: Vastu võetud.

Muudatus 52: Põhimõtteliselt vastu võetud ja lisatud artikli 4 esimesse lausesse.

Muudatus 24: Osaliselt vastu võetud artikli 4 punktis 3 ja artikli 8 lõikes 1. (Vt ka muudatus 29).

Muudatused 96 ja 97: Osaliselt ja põhimõtteliselt vastu võetud ning lisatud artikli 4 punkti 5 ja artikli 6 lõikesse 2.

Muudatus 29: Osaliselt vastu võetud artiklis 7. (Vt ka muudatus 30).

Muudatus 30: Põhimõtteliselt vastu võetud ja lisatud artikli 8 lõigetesse 1 ja 2.

Muudatused 108 ja 115: Vastu võetud artikli 11 lõike 1 punktis e.

Muudatus 42: Põhimõtteliselt vastu võetud ja lisatud artikli 12 lõike 1 punkti c.

Muudatus 47: Põhimõtteliselt vastu võetud ning lisatud artikli 12 lõike 1 punkti c, artikli 12 lõigetesse 5 ja 6, muudetud põhjendusse 21 ja artikli 59 lõikesse 2.

Muudatus 45: Vastu võetud ja lisatud artikli 12 lõike 1 punkti h.

Muudatus 100: Vastu võetud ja lisatud artikli 16 punkti b ja artikli 17 lõikesse 1.

Muudatus 84/rev: Põhimõtteliselt vastu võetud artikli 16 punktis e ja artikli 15 punktis e (vt artikli 6 lõige 5).

Muudatus 57: Vastu võetud artikli 23 lõikes 5.

Muudatused 58 ja 101: Põhimõtteliselt vastu võetud ja lisatud artikli 25 lõikesse 4 ja artikli 58 lõike 1 punkti f.

Muudatus 60: Põhimõtteliselt vastu võetud ja lisatud artiklisse 29.

Muudatus 62: Vastu võetud ja lisatud artikli 40 lõike 1 punkti d.

Muudatus 63: Vastu võetud artikli 41 lõike 2 punktis b.

Muudatus 64: Vastu võetud artikli 42 lõike 1 punktis e.

Muudatus 65: Vastu võetud artikli 43 lõike 2 punktis c.

Muudatus 61: Põhimõtteliselt vastu võetud ja lisatud artikli 48 lõikesse 2.

Muudatus 103: Vastu võetud artikli 57 lõikes 1.

Muudatus 28: Osaliselt vastu võetud põhjenduses 37 (artikli 58 lõike 1 punktis a osutatud meetodi kasutuselevõtmise ajakava kohta).

Muudatused 82 ja 46 (liidetud üheks muudatuseks): Osaliselt vastu võetud ja lisatud artikli 58 lõike 1 punkti b.

Muudatus 75: Vastu võetud VIII lisa III osas.

Muudatus 76: Vastu võetud VIII lisa II osas.

Muudatus 77: Vastu võetud VIII lisa IV osas.

b)   Tagasi lükatud muudatused

Põhjendused

Muudatus 2: Hetkel vaadatakse läbi jäätmestrateegiat ning muudatuse tekst tundub olevat tasakaalustamata, pidades silmas teisi tähtsaid aspekte, nagu siseturu eeskirjade kohaldamine ka korduvkasutamiseks ja ringlussevõtuks määratud jäätmete suhtes.

Muudatus 3: Selle muudatuse sisu mõjutaks negatiivselt veel käimasolevat arutelu jäätmete põletamise üle.

Muudatus 107: See on faktidel põhinev väide, mida ei peeta vajalikuks.

Muudatused 110 ja 121: Muudatused on vastuolus OECD otsusega (vt artikli 40 lõige 4, mis sisaldab kõrvaldamiseks määratud jäätmete impordi kohta samalaadset sätet nagu muudatuses 121).

Muudatus 109: Määrus ei hõlma ohtlike jäätmete tekitamist. Võib öelda, et muudatuse teisele osale, mis puudutab läheduspõhimõtet, võib tugineda vastuväidete esitamisel kõrvaldamiseks määratud jäätmesaadetiste kohta.

Muudatus 4: Sellise viite paigutamist põhjendusse ei peeta otstarbekaks.

Muudatus 5: Jäätmete hülgamine, kaadamine või kontrollimata kõrvaldamine on olemasolevate ELi õigusaktidega juba keelatud.

Muudatus 6: Peetakse artikli 12 lõike 1 punktide g ja h raames liiga ebamääraseks.

Muudatus 7: Põhjenduses ei ole vaja märkida, mida EL peaks Baseli konventsiooni kontekstis saavutama.

Muudatused 111, 112 ja 92/rev: Laevade puhul ei ole need muudatused asjakohased; selle küsimusega tuleks tegeleda Baseli konventsiooni raames. Sõidukite puhul ei peeta neid muudatusi otseselt asjakohaseks; need moodustavad osa jäätmestrateegiast ja komisjoni tulevasest tööst.

Artiklid

Muudatus 11: See muudatus lükati tagasi, kuna tuleks vältida käesoleva määruse ja määruse (EÜ) nr 1774/2002 vahelist dubleerimist, säilitades samas samaväärse kontrollitaseme (vt ka artikli 59 lõiget 1 ja uusi põhjendusi 10 ja 11).

Muudatused 17 ja 18 (liidetud üheks muudatuseks): Need muudatused lükati tagasi, sest need on vastuolus Baseli konventsiooni ja OECD otsusega ja nende sätetega “roheliste jäätmete” käitlemise kohta.

Muudatus 19: OECD ei näinud seda erandit ette teadustööks määratud jäätmete jaoks, seetõttu peeti sellist erandit liiga laiaulatuslikuks.

Muudatus 20: Komisjoni ettepaneku artikli 3 lõige 5 ja vastav lisa jäeti välja määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ) hiljutise vastuvõtmise tõttu.

Muudatused 21, 26, 34, 41 ja 91/rev: Nagu OECDs kokku lepitud, näeb määrus ajutiste toimingute puhul ette erisätted. Nõukogu arvates on juhul, kui ajutised toimingud leiavad aset, parim lahendus neid mitte keelata, vaid välja töötada süsteem, mis võimaldaks pädevatel asutustel jäätmeid jälgida kogu veo ning mitteajutise taaskasutamise või kõrvaldamise vältel.

Muudatus 126: Seda muudatust peeti ülearuseks.

Muudatus 122: See muudatus lükati tagasi, kuna see ei ole vastavuses Baseli konventsiooniga.

Muudatused 85/rev ja 27: Kuna käesolev määrus sisaldab ajutisi toiminguid käsitlevaid erisätteid, on sellised erisätted vajalikud ka finantstagatiste või samaväärsete kindlustuste puhul (vt artikli 6 lõige 6). Seetõttu lükati need muudatused tagasi.

Muudatus 31: See muudatus lükati tagasi, kuna leiti, et on asjakohasem, kui pädevad asutused kinnitavad kirjalikult oma nõusolekust teatamisdokumendi või selle koopiaga.

Muudatused 86/rev, 87/rev ja 88/rev: Need muudatused on vastuolus lihtsustamise põhimõttega. 180-päevast tähtaega ei kinnitatud; vastavus OECD tähtaegadele (üks aasta veoks — artikli 9 lõige 4, 5 ja 6; ning üks aasta taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks alates jäätmete kättesaamisest — artikli 9 lõige 7).

Muudatused 32 ja 33: Ei lisatud, sest neid peeti ebavajalikeks ja liiga koormavateks.

Muudatus 35: Taaskasutamiseks määratud jäätmete puhul võivad pädevad asutused teatavatel tingimustel esitada vastuväiteid siseriiklike keskkonnastandardite alusel (vt artikli 12 lõike 1 punkt c, mis on seotud muudatustega 42 ja 47). Kõrvaldamiseks määratud jäätmete puhul ei ole selline alus vastuväidete esitamiseks piisav, kuna ELi tasandil on juba kehtestatud standardid (eelkõige direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta, direktiiv 2000/76/EÜ jäätmete põletamise kohta, nõukogu määrus 96/59/EÜ polüklooritud bifenüülide (PCBde) ja polüklooritud terfenüülide (PCTde) kõrvaldamise kohta ning määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EÜ).

Muudatus 80: Ei lisatud, kuid tähelepanu tuleks juhtida sellele, et artikli 3 uus lõige 5 näeb nüüd ette, et selliseid jäätmeid käideldakse kõikidel juhtudel nii, nagu need oleksid määratud kõrvaldamiseks.

Muudatus 37: Viide ühendusele eelistati jätta kooskõlla jäätmete raamdirektiiviga.

Muudatus 38: Seoses jäätmete raamdirektiivi artikliga 7 käsitletakse vastavust jäätmekäitluskavadele artikli 11 lõike 1 punktis g ning vastavust õiguslikult siduvatele ELi standarditele artikli 11 lõike 1 punktis i. Vt ka märkust muudatuse 35 kohta.

Muudatus 39: See muudatus lükati tagasi potentsiaalse soovimatu toime tõttu, mis võib olla kõrvaldamiseks määratud jäätmete vedamise lubamisel väite tõttu, et lähetaval liikmesriigil ei ole “spetsialiseeritud” ettevõtet, kui tal on muu sobiv kõrvaldamiskoht oma territooriumil. Seetõttu leiti olevat asjakohane lubada kõrvaldamiseks määratud jäätmeid vedada üksnes siis, kui riiklikud koondettevõtted on ebapiisavad.

Muudatus 40: Ei lisatud, kuna see muudatus põhjustaks asjatuid bürokraatlikke takistusi. Vt ka märkust muudatuse 50 kohta.

Muudatus 116: On vastuolus OECD otsusega. Lisaks sellele on see vastuolus taaskasutamiseks määratud jäätmete suhtes kehtiva siseturu põhimõttega. Taaskasutamiseks määratud jäätmete puhul vt artikli 11 lõike 1 punkti e lisatud teksti (muudatus 115).

Muudatus 117: On vastuolus OECD otsusega. Lisaks sellele on see vastuolus taaskasutamiseks määratud jäätmete suhtes kehtiva siseturu põhimõttega — see, et lähteriik on võimeline jäätmeid taaskasutama, ei tähenda, et neid tuleb tingimata selles riigis taaskasutada.

Muudatus 44: On vastuolus OECD otsusega. Lisaks sellele on see vastuolus taaskasutamiseks määratud jäätmete suhtes kehtiva siseturu põhimõttega ning jäätmete raamdirektiivi artikliga 5.

Muudatus 48: Ei võetud sellisena vastu, kuid märkused muudatuse 47 kohta on olulised vastuväidete puhul ELi standardite puudumisel.

Muudatus 49: Ei võetud vastu, kuid oluline on komisjoni töö (artikli 58 lõike 1 punkt b).

Muudatus 50: Ei lisatud, kuna see muudatus põhjustaks asjatuid bürokraatlikke takistusi.

Muudatus 51: Seda muudatust ei peeta vajalikuks (koondteadete suhtes kohaldatava nõusoleku kehtivusaja kohta vt artikkel 9 ja artikli 4 esimene lause).

Muudatus 99: Ei võetud vastu, kuna sätted ei ole praktilised. Edasist menetlust ei ole vaja.

Muudatus 53: Tagasi lükatud, kuna seda hõlmab OECD otsus.

Muudatus 54: Ei ole kooskõlas OECD tähtaegadega.

Muudatus 55: On vastuolus OECD otsusega. VII lisas loetletud teabe lisamist jäätmesaadetisele peetakse piisavaks (vt märkust muudatuste 17 ja 18 kohta).

Muudatus 56: Ei võetud vastu, kuna komisjoni ettepaneku artiklit 20 ei peetud vajalikuks.

Muudatus 105: Lükati tagasi, kuna pädeva asutuse taotlusel lepingu esitamist peetakse tõhusa kontrolli eesmärgil vajalikuks.

Muudatus 59: Nõukogu on seisukohal, et sellega tuleb tegeleda liikmesriikide tasandil.

Muudatus 66: Ei lisatud konfidentsiaalsusega seotud kaalutlustel ja samuti peeti seda muudatust pädevate asutuste jaoks liiga koormavaks.

Muudatus 67: Ei lisatud, kuna ühinemislepinguid ei saa komiteemenetluse teel muuta (vt uus artikkel 62).

Muudatused 78 ja 106 (liidetud üheks muudatuseks): Need muudatused on tagasi lükatud, kuna nende eesmärk ei ole väga selge ja see on vastuolus Baseli/OECD ühtlustamisega. EL ei tohiks OECD lepingut ühepoolselt muuta.

Muudatus 68: Ei lisatud, kuna OECD otsuse kandeid ei tohiks EL ühepoolselt muuta.

Muudatused 69 ja 70: Need muudatused lükati tagasi, kuna tuleks tagada ühtlustamine Baseli konventsiooniga.

Muudatused 71, 72 ja 73: Neid muudatusi ei lisatud, kuna ELi jäätmete loetelu (komisjoni otsus 2000/532/EÜ) ei tohiks käesoleva määrusega muuta.

Muudatus 74: Ei peetud vajalikuks, kuna artiklid 33, 35 ja 37 määratlevad, milline eksport on lubatud (vt artikli 48 lõike 2 punkt a). Igal juhul on juhised loetletud, et saada “suuniseid” (artikli 48 lõike 2 viimane lause).

IV.   JÄRELDUS

Komisjoni muudetud ettepanekusse nõukogu poolt tehtud muudatuste eesmärk on parandada rakendatavust ning võtta arvesse teatavate liikmesriikide huvisid, püüdes ühtlasi tagada, et ühendus ja liikmesriigid austaks ja järgiks selles valdkonnas kehtivaid rahvusvahelisi kohustusi.

Hoolimata asjaolust, et nõukogu ei saa vastu võtta kõiki Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud muudatusi, leiab ta, et ühine seisukoht langeb suurel määral kokku parlamendi soovidega.


(1)  OECD 21. mai 2002. aasta otsuse C(2001) 107 lõppredaktsioon taaskasutamiseks määratud jäätmete riikidevahelise veo kontrolli käsitleva otsuse C(92) 39 lõppredaktsiooni läbivaatamise kohta.

(2)  22. märtsi 1989. aasta Baseli konventsioon ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli kohta (EÜT L 39, 16.2.1993, lk 3), muudetud 6. novembril 1998.

(3)  Nõukogu 1. veebruari 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral (EÜT L 30, 6.2.1993, lk 1). Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 2557/2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1).


Top