EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1756

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1756, 11. september 2023, millega pikendatakse madala riskiastmega toimeaine Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/6018

OJ L 224, 12.9.2023, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1756/oj

12.9.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 224/23


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1756,

11. september 2023,

millega pikendatakse madala riskiastmega toimeaine Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 ning muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1 koostoimes artikli 22 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2008/113/EÜ (2) kanti Cydia pomonella granuloviirus (CpGV) toimeainena nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa kohaselt aegub toimeaine Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) heakskiit 15. augustil 2024.

(4)

Referentliikmesriigile Saksamaale ja kaasreferentliikmesriigile Madalmaadele esitati kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikliga 1 selles artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul taotlus toimeaine Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotleja esitas rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 6 kohaselt nõutavad täiendavad toimikud referentliikmesriigile, kaasreferentliikmesriigile, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „amet“). Referentliikmesriik leidis, et taotlus on vastuvõetav.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamist käsitleva hindamisaruande kavandi ning esitas selle 16. oktoobril 2020 ametile ja komisjonile. Referentliikmesriik tegi pikendamist käsitleva hindamisaruande kavandis ettepaneku pikendada Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) heakskiitu.

(7)

Amet tegi täiendava koondtoimiku üldsusele kättesaadavaks. Samuti edastas amet pikendamist käsitleva hindamisaruande kavandi taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning algatas selle kohta avaliku konsultatsiooni. Amet edastas laekunud märkused komisjonile.

(8)

4. oktoobril 2022 esitas amet komisjonile oma järeldused, (6) milles märgiti, et Cydia pomonella granuloviirus (CpGV) vastab eeldatavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(9)

Komisjon esitas 22. märtsil 2023 pikendamist käsitleva aruande ja 24. mail 2023 käesoleva määruse eelnõu Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele.

(10)

Komisjon palus taotlejal esitada oma märkused ameti järelduste kohta ning vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmandale lõigule ka pikendamist käsitleva aruande kohta. Taotleja esitas oma märkused ning need on põhjalikult läbi vaadatud ja arvesse võetud.

(11)

Vähemalt ühe toimeainet Cydia pomonella granuloviirust (CpGV) sisaldava taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses on leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud.

(12)

Peale selle leiab komisjon, et Cydia pomonella granuloviirus (CpGV) on vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklile 22 madala riskiastmega toimeaine. Cydia pomonella granuloviirus (CpGV) vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa punktis 5 sätestatud tingimustele, kuna see kuulub sugukonda Baculoviridae ning selle puhul ei ole täheldatud kahjulikku mõju ühelegi sihtrühma mittekuuluvale putukale.

(13)

Seepärast on asjakohane pikendada Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) kui madala riskiastmega aine heakskiitu.

(14)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 14 lõikele 1 koostoimes nimetatud määruse artikliga 6 ning tulenevalt teaduse ja tehnika arengust ja riskihindamise tulemustest on siiski vaja näha ette teatavad tingimused, et tagada asjaomase mikrobioloogilise saaste piirnormide järgimine ning käitlejate ja töötajate kaitse, võtmaks arvesse asjaolu, et mikroorganisme kui selliseid käsitatakse ülitundlikkust tekitada võivate ainetena.

(15)

Rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 tuleks seega vastavalt muuta.

(16)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2023/689 (7) pikendati Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) heakskiidu kehtivusaega 15. augustini 2024, et heakskiidu pikendamise saaks viia lõpule enne kõnealuse toimeaine heakskiidu aegumist. Kuna heakskiidu pikendamise otsus võeti vastu enne kõnealust pikendatud kehtivusaja lõppkuupäeva, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama enne seda kuupäeva.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamine

I lisas kirjeldatud toimeaine Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) heakskiitu pikendatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. september 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/113/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ mitmete mikroorganismide lisamisega toimeainete hulka (ELT L 330, 9.12.2008, lk 6).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2022. „Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Cydia pomonella granulovirus (CpGV)“ („Järeldused toimeaine Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“). EFSA Journal 2022; 20(11): 7630. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(7)  Komisjoni 20. märtsi 2023. aasta rakendusmäärus (EL) 2023/689, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete Bacillus subtilis’e ((Cohn 1872) tüvi QST 713), Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (tüved ABTS-1857 ja GC-91), Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis’e (serotüüp H-14, tüvi AM65-52), Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (tüved ABTS 351, PB 54, SA 11, SA 12 ja EG 2348), Beauveria bassiana (tüved ATCC 74040 ja GHA), klodinafopi, Cydia pomonella Granulovirus’e (CpGV), tsüprodiniili, dikloroprop-P, fenpüroksimaadi, fosetüüli, malatiooni, mepanipüriimi, metkonasooli, metrafenooni, pirimikarbi, püridabeeni, pürimetaniili, rimsulfurooni, spinosaadi, Trichoderma asperellum’i (varem „ T. harzianum “, tüved ICC012, T25 ja TV1), Trichoderma atroviride (varem „ T. harzianum “, tüvi T11), Trichoderma gamsii (varem „ T. viride “, tüvi ICC080), Trichoderma harzianum’i (tüved T-22 ja ITEM 908), triklopüüri, trineksapaki, tritikonasooli ja tsiraami heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 91, 29.3.2023, lk 1).


I LISA

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumise kuupäev

Erisätted

Cydia pomonella granuloviirus (CpGV)

Ei kohaldata

Bacillus cereus: valmistootes < 1 × 107 CFU/g

1. november 2023

31. oktoober 2038

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) kohta koostatud läbivaatamisaruandes esitatud järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu:

tootja kohustusele tagada, et tootmisprotsessi käigus peetakse rangelt kinni keskkonnatingimustest ja tehakse kvaliteedikontrolli analüüsid, et tagada vastavus mikrobioloogilise saaste piirnormidele, nagu on osutatud töödokumendis SANCO/12116/2012 (2);

käitajate ja töötajate kaitsele, mille puhul võetakse arvesse, et mikroorganisme kui selliseid käsitatakse ülitundlikkust tekitada võivate ainetena, ning selle tagamisele, et kasutustingimustega nähakse ette piisavate isikukaitsevahendite kasutamine.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.


(1)  Täiendavad toimeaine identifitseerimisandmed ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes PLAN/2023/240.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

A osast jäetakse välja Cydia pomonella granuloviirust (CpGV) käsitlev kanne nr 198;

2)

D osasse lisatakse järgmine kanne:

Nr

Tavanimetus, tunnuskoodid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmise kuupäev

Heakskiidu aegumise kuupäev

Erisätted

„45

Cydia pomonella granuloviirus (CpGV)

Ei kohaldata

Bacillus cereus: valmistootes < 1 × 107 CFU/g

1. november 2023

31. oktoober 2038

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse Cydia pomonella granuloviiruse (CpGV) kohta koostatud läbivaatamisaruandes esitatud järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel pööravad liikmesriigid erilist tähelepanu:

tootja kohustusele tagada, et tootmisprotsessi käigus peetakse rangelt kinni keskkonnatingimustest ja tehakse kvaliteedikontrolli analüüsid, et tagada vastavus mikrobioloogilise saaste piirnormidele, nagu on osutatud töödokumendis SANCO/12116/2012 (2);

käitajate ja töötajate kaitsele, mille puhul võetakse arvesse, et mikroorganisme kui selliseid käsitatakse ülitundlikkust tekitada võivate ainetena, ning selle tagamisele, et kasutustingimustega nähakse ette piisavate isikukaitsevahendite kasutamine.

Vajaduse korral hõlmavad kasutustingimused riskivähendusmeetmete võtmist.


(1)  Täiendavad toimeaine identifitseerimisandmed ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes PLAN/2023/240.

(2)  https://ec.europa.eu/food/system/files/2016-10/pesticides_ppp_app-proc_guide_phys-chem-ana_microbial-contaminant-limits.pdf.“


Top