EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1916

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1916, 7. oktoober 2022, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 teatavate Moldovast pärit, liiki Juglans regia L. kuuluvate istutamiseks ettenähtud taimede osas

C/2022/7022

ELT L 263, 10.10.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1916/oj

10.10.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 263/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1916,

7. oktoober 2022,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 teatavate Moldovast pärit, liiki Juglans regia L. kuuluvate istutamiseks ettenähtud taimede osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 42 lõike 4 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/2019 (2) on esialgse riskihindamise põhjal kehtestatud kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu.

(2)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/2018 (3) on sätestatud erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõikes 4 osutatud riskihindamise tegemisel kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kohta.

(3)

Pärast esialgset riskihindamist lisati rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisasse kõrge riskiga taimedena 34 perekonna ja ühe liigi istutamiseks ettenähtud taimed, sealhulgas perekond Juglans L., mis on pärit mis tahes kolmandast riigist.

(4)

Moldova esitas 4. märtsil 2020 komisjonile taotluse eksportida liitu liigi Juglans regia L. istutamiseks ettenähtud ühe- kuni kaheaastaseid paljasjuurseid, soikeseisundis, lehtedeta ja poogitud taimi ning pookealuseid. Taotlusele oli lisatud ka vastav tehniline toimik.

(5)

25. märtsil 2021 võttis Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) vastu teadusliku arvamuse Moldovast pärit, liigi Juglans regia L. istutamiseks ettenähtud taimedega seotud kaubariski hindamise kohta (4). Toiduohutusamet ei tuvastanud kõnealuste istutamiseks ettenähtud taimede puhul ühtegi asjakohast taimekahjustajat.

(6)

Toiduohutusamet muutis 23. juunil 2022 teaduslikku arvamust, et lisada kõnealuste istutamiseks ettenähtud taimede puhul asjakohane taimekahjustaja Xiphinema rivesi (mitte-ELi populatsioonid), ning et hinnata toimikus selle taimekahjustajaga seoses kirjeldatud riskivähendamismeetmeid ja seda, kuivõrd tõenäoline on, et taimedel neid taimekahjustajaid ei esine. Taimekahjustaja Xiphinema rivesi (mitte-ELi populatsioonid) on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 (5) II lisa A osa 4. jaos liidu karantiinse taimekahjustajana, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine.

(7)

Kõnealuse arvamuse alusel peetakse vastuvõetavaks fütosanitaarset riski, mis tuleneb Moldovast pärit, liigi Juglans regia L. kuni kaheaastaste istutamiseks ettenähtud paljasjuursete, soikeseisundis, lehtedeta ja poogitud taimede ning pookealuste sissetoomisest liitu, kui on täidetud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas esitatud vastavad impordinõuded.

(8)

Selle tulemusel ei tuleks Moldovast pärit, liigi Juglans regia L. kuni kaheaastaseid istutamiseks ettenähtud paljasjuurseid, soikeseisundis, lehtedeta ja poogitud taimi ning pookealuseid käsitada enam kõrge riskiga taimedena.

(9)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisa vastavalt muuta.

(10)

Selleks et täita liidu kohustusi, mis tulenevad Maailma Kaubandusorganisatsiooni sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingust, (6) tuleks kõnealuste kaupade importi taasalustada võimalikult kiiresti. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(11)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. oktoober 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2019, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaati (ELT L 323, 19.12.2018, lk 10).

(3)  Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2018, millega kehtestatakse erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõike 1 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud riskihindamise tegemisel (ELT L 323, 19.12.2018, lk 7).

(4)  EFSA PLH Panel (EFSA taimetervise komisjon), 2021. „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Juglans regia plants from Moldova“ („Teaduslik arvamus Moldovast pärit, liigi Juglans regia L. taimedega seotud kaubariski hindamise kohta“). EFSA Journal 2021;19(5):6570, 27 lk, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6570.

(5)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(6)  Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise leping (vastu võetud 15. aprillil 1994, jõustunud 1. jaanuaril 1995; UNTS köide 1867, lk 493), Maailma Kaubandusorganisatsioon, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisa 1. punktis asendatakse tabeli „Kirjeldus“ teises veerus liiki Juglans L. käsitleva kande tekst järgmisega:

Juglans L., välja arvatud

Türgist pärit, liigi Juglans regia L. kuni kaheaastased istutamiseks ettenähtud paljasjuursed, lehtedeta ja varre alaosas maksimaalselt 2 cm läbimõõduga taimed ning

Moldovast pärit, liigi Juglans regia L. kuni kaheaastased istutamiseks ettenähtud paljasjuursed, soikeseisundis, lehtedeta, poogitud taimed ja pookealused“.


Top