EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0740

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/740, 13. mai 2022, mis käsitleb toimeaine 1,3-dikloropropeeni heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

C/2022/3046

OJ L 137, 16.5.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/740/oj

16.5.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 137/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/740,

13. mai 2022,

mis käsitleb toimeaine 1,3-dikloropropeeni heaks kiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Dow AgroSciences ja Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA esitasid 2. märtsil 2015 Hispaaniale (edaspidi „referentliikmesriik“) taotluse toimeaine 1,3-dikloropropeeni heakskiitmiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 lõikele 1.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 9 lõikele 3 teatas referentliikmesriik 7. juulil 2015 taotlejatele, teistele liikmesriikidele, komisjonile ja Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“), et taotlus on vastuvõetav.

(3)

Nimetatud toimeaine mõju inimeste ja loomade tervisele ja keskkonnale on taotlejate kavandatud kasutusala puhul hinnatud kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 11 lõigetega 2 ja 3. Referentliikmesriik esitas esialgse hindamisaruande komisjonile ja toiduohutusametile 17. märtsil 2017.

(4)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikele 1 edastas toiduohutusamet referentliikmesriigilt saadud esialgse hindamisaruande taotlejale ja teistele liikmesriikidele ning korraldas selle kohta avaliku konsultatsiooni.

(5)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 12 lõikele 3 nõudis toiduohutusamet, et taotlejad esitaksid liikmesriikidele, komisjonile ja toiduohutusametile täiendavat teavet.

(6)

Referentliikmesriik hindas täiendavat teavet ja esitas toiduohutusametile oma hinnangu ajakohastatud esialgse hindamisaruandena.

(7)

Liikmesriigid ja toiduohutusamet on esialgse hindamisaruande läbi vaadanud. Toiduohutusamet esitas komisjonile oma järeldused (2) toimeaine 1,3-dikloropropeeni riskihindamise kohta 8. oktoobril 2018.

(8)

Oma järelduses märkis toiduohutusamet, et toimikus esitatud kättesaadava teabe põhjal ei saanud ta lõpule viia riskihindamist tarbijate, ettevõtjate, töötajate, kõrvaliste isikute ja elanike osas ning tegi kindlaks võimalikud probleemid põhjavee, sihtrühma mittekuuluvate lülijalgsete (sh mesilased), lindude ja imetajate ning mullaorganismide osas kõigi iseloomulike kasutusviiside puhul.

(9)

Komisjon palus, et taotlejad esitaksid oma märkused toiduohutusameti järelduste kohta ning määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 13 lõike 1 kohaselt esialgse läbivaatamisaruande kohta. Taotlejad esitasid oma märkused, mida analüüsiti põhjalikult.

(10)

Komisjon esitas oma läbivaatamisaruande ja käesoleva määruse eelnõu toimeaine 1,3-dikloropropeeni heakskiitmata jätmise kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 22. oktoobril 2021. Komisjon täheldas, et toiduohutusameti tuvastatud probleeme ei ole võimalik kõrvaldada ning seetõttu ei ole võimalik järeldada, et heakskiitmise kriteeriumid on täidetud.

(11)

Taotlejad võtsid oma 19. jaanuari 2022. aasta kirjaga 1,3-dikloropropeeni heakskiitmise taotluse tagasi. Seetõttu ei tohiks 1,3-dikloropropeeni heaks kiita.

(12)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt uut taotlust 1,3-dikloropropeeni heakskiitmiseks.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiitmata jätmine

Toimeainet 1,3-dikloropropeeni ei kiideta heaks.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. mai 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2018;16(11):5464, „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-Dichloropropene“ („Järeldused toimeaine (EZ)-1,3-dikloropropeeni pestitsiidina kasutamise riskihindamist käsitleva vastastikuse eksperdiarvamuse kohta“) doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.


Top