EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0470

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/470, 23. märts 2022, millega antakse sealiha eraladustamise toetust ja määratakse eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus

C/2022/1871

OJ L 96, 24.3.2022, p. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/470/oj

24.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/39


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/470,

23. märts 2022,

millega antakse sealiha eraladustamise toetust ja määratakse eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 2 ja artikli 223 lõike 3 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (2) eriti selle artikli 4 lõike 2 esimese lõigu punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Sealihasektor on olnud juba mitu kuud suurtes raskustes. Hiinasse suunatud ekspordi järsk langus, Aafrika seakatku edasine levik järjest enamatesse liikmesriikidesse ja COVID-19 piirangute jätkuv mõju avaldavad survet liidu tapasigade turule.

(2)

Venemaa sissetung Ukrainasse on põhjustanud täiendavaid turuhäireid ja mõjutanud oluliselt liidu sealiha eksporti. Selle tõttu on järsult vähenenud teatavate sealihatoodete ekspordinõudlus.

(3)

Seepärast on praeguse turu tasakaalustamatuse vähendamiseks asjakohane anda sealiha eraladustamise toetust ja määrata eelnevalt kindlaks selle toetuse suurus.

(4)

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, tuleks sealiha eraladustamise toetuse suhtes kohaldada komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2016/1238 (3) ja komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/1240, (4) milles on kehtestatud eraladustamistoetuse rakendamise erieeskirjad.

(5)

Toetuse suurus tuleks eelnevalt kindlaks määrata, et võimaldada ettevõtjatele kiiret ja paindlikku tegevussüsteemi. Määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 4 kohaselt tuleks toetuse suurus kindlaks määrata ladustamiskulude ja muude asjakohaste turunäitajate põhjal. On asjakohane kehtestada kindel toetusmäär.

(6)

Selleks et eraladustamistoetus oleks tulemuslik ja avaldaks turule tegelikku mõju, tuleks toetust anda ainult nende toodete jaoks, mida ei ole veel lattu paigutatud.

(7)

Meetme haldamise lihtsustamiseks tuleks sealihatooted liigitada kategooriatesse sarnaste ladustamiskulude alusel.

(8)

Haldustõhususe ja lihtsustamise huvides tuleks kindlaks määrata iga taotlusega hõlmatavate toodete miinimumkogus.

(9)

Tagamaks, et ettevõtjad täidavad oma lepingulisi kohustusi ja et meetmel on soovitud mõju turule, tuleks kindlaks määrata tagatis.

(10)

Rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 42 lõike 1 punktis b on sätestatud, et liikmesriigid peavad teatama komisjonile vastuvõetavatest taotlustest üks kord nädalas. Toetuskava tõhusaks haldamiseks on vaja sagedasemat teavitamist, et oleks tagatud läbipaistvus, järelevalve ja toetuseks kättesaadavate summade nõuetekohane jaotamine. Seepärast tuleks ette näha erand teatamise sagedusest.

(11)

Et turule kohe mõju avaldada ja aidata hindu stabiliseerida, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega nähakse ette määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 17 esimese lõigu punktis h osutatud eraladustamistoetus sealiha jaoks.

2.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1238 ja rakendusmäärust (EL) 2016/1240.

Artikkel 2

Toetuskõlblikud tooted

1.   Toetuse saamise tingimustele vastavate tootekategooriate loetelu ja ladustamisaja kohta antavad toetussummad on esitatud lisas.

2.   Toetust antakse üksnes värske või jahutatud liha koguste jaoks, mida ei ole veel lattu paigutatud.

Artikkel 3

Taotluste esitamine

1.   Taotlusi lisas esitatud toetuskõlblike tootekategooriate eraladustamise toetuse saamiseks võib esitada alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. Taotluste esitamise viimane kuupäev on 29. aprill 2022.

2.   Taotlused tuleb esitada 60-, 90-, 120- või 150-päevase ladustamisaja kohta.

3.   Taotlus tuleb esitada ainult ühe lisas loetletud tootekategooria kohta, märkides ära selle kategooria alla kuuluva asjakohase CN-koodi.

4.   Taotlus tuleb esitada vähemalt miinimumkoguse kohta, mis on 10 tonni konditustatud toodete puhul ja 15 tonni muude toodete puhul.

Artikkel 4

Tagatis

Eraladustamistoetuse taotluse esitamisel delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artikli 4 punkti b kohaselt nõutava tagatise suurus on 20 % käesoleva määruse lisa tabeli veergudes 3–6 sätestatud toetussummadest.

Artikkel 5

Taotletud kogustest teatamise sagedus

Erandina rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 42 lõike 1 punktis b sätestatud sagedusest teatavad liikmesriigid komisjonile kogused, mille kohta on esitatud lepingute sõlmimise taotlused, kaks korda nädalas järgmiselt:

a)

igal esmaspäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kogused, mille kohta taotlused on esitatud eelmise nädala neljapäeval ja reedel;

b)

igal neljapäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kogused, mille kohta taotlused on esitatud sama nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. märts 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 15).

(4)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 71).


LISA

Tootekategooriad

Tooted, mille eest toetust antakse

Toetussumma ladustamisaja kohta, mille pikkus on (eurot/t)

60 päeva

90 päeva

120 päeva

150 päeva

1

2

3

4

5

6

1. kategooria

ex 0203 11 10

Poolrümbad ilma esijalgade, saba, neerude, vahelihase kõõluselise osa ja seljaajuta (1)

Loomade täisrümbad kuni 20 kg

270

286

301

317

2. kategooria

ex 0203 12 11

ex 0203 12 19

ex 0203 19 11

ex 0203 19 13

Tagaosad

Abaosad

Eesosad

Seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükid, seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

326

341

357

372

3. kategooria

ex 0203 19 55

Reietükid, abaosad, eesosad, seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükid, konditustatud seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

377

392

407

423

4. kategooria

ex 0203 19 15

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud

282

297

313

327

5. kategooria

ex 0203 19 55

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud, ilma kamara ja ribideta

348

361

375

389

6. kategooria

ex 0203 19 55

„Keskosale“ vastavad konditustatud jaotustükid, kamara või rasvaga või ilma (4)

279

293

306

320

7. kategooria

ex 0209 10 11

Seapekk, kamaraga või ilma (5)

157

168

180

190


(1)  Toetust võib samuti anda Wiltshire’i moodi seapoolrümpade eest, st ilma pea, põseliha, jalgade, saba, neerurasva, neerude, sisefilee, abaluu, rinnaku, selgroo, vaagnaluu ja diafragmata rümpade eest.

(2)  Seljatükid ja kaelatükid võivad olla kamaraga või ilma, kuid küljesoleva rasvakihi paksus ei tohi ületada 25 mm.

(3)  Lepingud võib sõlmida nimetatud toodete mis tahes kombinatsiooni kohta.

(4)  Sama jaotus, mis CN-koodi 0210 19 20 alla kuuluvate toodete puhul.

(5)  Värske rasvkude, mis on sea kamara alla moodustunud ja sellele kinnitunud, sõltumata kehaosast, millest see on saadud; kamaraga rasvkoe puhul peab rasvkoe mass ületama kamara massi.


Top