EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0263R(01)

Nõukogu 23. veebruari 2022. aasta määruse (EL) 2022/263 (mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 42 I, 23. veebruar 2022)

OJ L 62, 1.3.2022, p. 26–44 (BG, ES, ET, EL, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/corrigendum/2022-03-01/oj

1.3.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 62/26


Nõukogu 23. veebruari 2022. aasta määruse (EL) 2022/263 (mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud) parandus

( Euroopa Liidu Teataja L 42 I, 23. veebruar 2022 )

Leheküljel 77 asendatakse määrus (EL) 2022/263 järgmisega:

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2022/263,

23. veebruar 2022,

mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 23. veebruari 2022. aasta otsust (ÜVJP) 2022/266, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite tunnustamisele ja korraldusele siirda nendele aladele Venemaa relvajõud (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastusena sellele, et Venemaa Föderatsiooni president kirjutas alla dekreedile, millega tunnustatakse valitsuse kontrolli alt väljas olevate Donetski ja Luganski oblasti alade „sõltumatust ja suveräänsust“ ning antakse Venemaa relvajõududele korraldus siirda nendele aladele, võttis nõukogu 23. veebruaril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/266.

(2)

Otsusega (ÜVJP) 2022/266 kehtestatakse piirangud valitsuse kontrolli alt väljas olevatest Ukraina Donetski ja Luganski oblastitest pärit kaupadele ning selliste kaupade impordiga seotud rahastamise või rahalise abi otsesele või kaudsele pakkumisele, samuti kindlustusele ja edasikindlustusele, välja arvatud kaupade puhul, millele Ukraina valitsus on andnud päritolusertifikaadi.

(3)

Lisaks piiratakse otsusega (ÜVJP) 2022/266 kauplemist kaupade ja tehnoloogiaga, mis on mõledud kasutamiseks valitsuse kontrolli alt väljas olevate Ukraina Donetski ja Luganski oblastite teatavates sektorites, ning keelatakse valitsuse kontrolli alt väljas olevatele Ukraina Donetski ja Luganski oblastitele teenuste osutamine järgmistes sektorites: transport, telekommunikatsioon, energeetika või nafta, gaasi ja mineraalide geoloogiline luure, uurimine ja tootmine, samuti turismiga seotud tegevusaladel.

(4)

Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused.

(5)

Liikmesriigid ja komisjon peaksid üksteist teavitama käesoleva määruse kohaselt võetud meetmetest ja edastama üksteisele muu nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe.

(6)

Liikmesriigid peaksid kehtestama käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavad karistused ja tagama nende karistuste täimisele pööramise. Nimetatud karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(7)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikides liikmesriikides kohaldataks nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(8)

Käesoleva määrusega kehtestatud meetmete tõhususe tagamiseks peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„vahendusteenused“ –

i)

selliste tehingute üle läbirääkimiste pidamine või selliste tehingute korraldamine, mille eesmärk on kaupade ja tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste ost, müük või tarnimine, sealhulgas kolmandast riigist mõnda muusse kolmandasse riiki, või

ii)

kaupade, tehnoloogia või finants- ja tehniliste teenuste müümine või ostmine, sealhulgas juhul, kui need asuvad kolmandates riikides, eesmärgiga anda need üle mõnele teisele kolmandale riigile;

b)

„nõue“ – enne või pärast 24. veebruari 2022 kohtu kaudu või muul viisil esitatud nõue, mis tuleneb lepingust või tehingust või on sellega seotud, ning hõlmab eelkõige järgmist:

i)

nõue, millega taotletakse lepingust või tehingust tuleneva või sellega seotud kohustuse täitmist;

ii)

nõue, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, finantstagatise või hüvitise pikendamine või väljamaksmine;

iii)

lepingu või tehinguga seotud hüvitisnõue;

iv)

vastunõue;

v)

nõue, mille eesmärk on kohtuotsuse, vahekohtu otsuse või sellega samaväärse otsuse tunnustamine või täitmine, sealhulgas välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamise menetluse kaudu, olenemata kohast, kus otsus on tehtud;

c)

„leping või tehing“ – mis tahes vormis ning mis tahes õiguse alusel tehtav tehing, mis hõlmab kas ühte või mitut lepingut või samalaadset kohustust samade või eri poolte vahel; mõiste „leping“ hõlmab võlakirju, tagatisi või hüvitisi, eriti finantstagatisi ja -hüvitisi, ning krediite, olenemata sellest, kas need on juriidiliselt iseseisvad või mitte, ning iga kaasnevat tingimust, mis tuleneb tehingust või on sellega seotud;

d)

„kindlaksmääratud territooriumid“ – Ukraina valitsuse kontrolli alt väljas olevad Donetski ja Luganski oblasti alad;

e)

„üksus kindlaksmääratud territooriumidel“ – üksus, mille registrijärgne asukoht, juhatuse asukoht või peamine tegevuskoht on kindlaksmääratud territooriumidel, nende kontrolli all olevad tütar- või haruettevõtted kindlaksmääratud territooriumidel, samuti filiaalid ja muud kindlaksmääratud territooriumidel tegutsevad üksused;

f)

„kindlaksmääratud territooriumidelt pärit kaubad“ – kaubad, mis on täielikult saadud või toodetud kindlaksmääratud territooriumidel või läbinud seal viimase olulise töötlemise kooskõlas mutatis mutandis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) (2) artikliga 60;

g)

„investeerimisteenused“ – järgmised teenused ja tegevused:

i)

ühe või mitme finantsinstrumendiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine;

ii)

korralduse täitmine klientide nimel;

iii)

kauplemine oma arvel;

iv)

portfellihaldus;

v)

investeerimisnõustamine;

vi)

finantsinstrumentide ja/või finantsinstrumentide emissiooni tagamine kindla kohustuse alusel;

vii)

finantsinstrumentide emissiooni tagamine ja/või pakkumise korraldamine kindla kohustuse alusel;

h)

„tehniline abi“ – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, komplekteerimise, katsetamise, hoolduse ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või konsultatsiooniteenuste kaudu, tehnilise abi hulka kuulub ka suuline abi;

i)

„liidu territoorium“ – liikmesriikide territooriumid, sealhulgas nende õhuruum, kus kohaldatakse aluslepingut selles kindlaksmääratud tingimuste alusel;

(j)

„pädevad asutused“ – liikmesriikide pädevad asutused, mis on nimetatud I lisas loetletud veebisaitidel;

Artikkel 2

1.   Keelatud on:

a)

kindlaksmääratud territooriumidelt pärit kaupade import Euroopa Liitu;

b)

pakkuda otseselt või kaudselt rahastamist või rahalist abi ning kindlustust ja edasikindlustust seoses punktis a osutatud kaupade impordiga.

2.   Lõikes 1 sätestatud keeldu ei kohaldata:

a)

enne 23. veebruari 2022 sõlmitud kaubanduslepingute või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingute kuni 24. maini 2022 täitmise suhtes, tingimusel et füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused, kes soovivad asjaomast lepingut täita, on teatanud kavandatavast tegevusest või tehingust vähemalt 10 tööpäeva ette oma asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele;

b)

kindlaksmääratud territooriumidelt pärit kaupade suhtes, mis on esitatud Ukraina ametiasutustele kontrollimiseks, mille vastavust sooduspäritolu andvatele tingimustele on kontrollitud ja millele on väljastatud päritolusertifikaat kooskõlas ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga.

Artikkel 3

1.   Keelatud on:

a)

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust kindlaksmääratud territooriumidel asuvas kinnisvaras;

b)

omandada uut või laiendada olemasolevat osalust üksuse omandiõiguses või kontrollis kindlaksmääratud territooriumidel, sealhulgas sellise üksuse täielik omandamine ning selle aktsiate või kasumijaotusega väärtpaberite omandamine;

c)

anda laenu või krediiti või muul viisil rahalisi vahendeid, sealhulgas omakapitali, üksustele kindlaksmääratud territooriumidel, või dokumenteeritud kavatsus sellist üksust rahastada;

d)

asutada ühisettevõtet kindlaksmääratud territooriumidel või koos sealse üksusega;

e)

pakkuda punktides a kuni d osutatud tegevusega otseselt seotud investeerimisteenuseid.

2.   Käesolevas artiklis sätestatud keeldusid ja piiranguid ei kohaldata seadusliku äritegevuse suhtes, mis toimub kindlaksmääratud territooriumidelt väljaspool olevate üksustega, kui seonduvad investeeringud ei ole suunatud üksustele kindlaksmääratud territooriumidel.

3.   Lõikes 1 sisalduvad keelud ei piira enne 23. veebruari 2022 sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste või sellise lepingu täitmiseks vajalikest lisalepingutest tulenevate kohustuste täitmist, tingimusel et pädevat asutust on nende kohustuste täitmisest vähemalt viis tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 4

1.   Keelatud on müüa, tarnida, üle anda või eksportida II lisas loetletud kaupu ja tehnoloogiat

a)

füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kindlaksmääratud territooriumidel, või

b)

kasutamiseks kindlaksmääratud territooriumidel.

II lisas on loetletud teatud kaubad ja tehnoloogia, mis sobivad kasutamiseks järgmistes olulistes sektorites:

i)

transport;

ii)

telekommunikatsioon;

iii)

energeetika;

iv)

nafta, gaasi ja mineraalide geoloogiline luure, uurimine ja tootmine.

2.   Keelatud on:

a)

otse või kaudselt pakkuda füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kindlaksmääratud territooriumidel või kasutamiseks kindlaksmääratud territooriumidel tehnilist abi või vahendusteenuseid, mis on seotud II lisas loetletud kaupade või tehnoloogiaga või nende pakkumise, tootmise, hoolduse ja kasutamisega;

b)

otse või kaudselt pakkuda füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kindlaksmääratud territooriumidel või kasutamiseks kindlaksmääratud territooriumidel rahastamist või anda rahalist abi, mis on seotud II lisas loetletud kaupade või tehnoloogiaga.

3.   Lõigetes 1 ja 2 sätestatud keelud ei mõjuta enne 23. veebruari 2022 sõlmitud lepingust tulenevate või sellise lepingu täitmiseks vajalikest lisalepingutest tulenevate kohustuste täitmist kuni 24. augustini 2022, tingimusel et pädevat asutust on nende kohustuste täitmisest vähemalt viis tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 5

1.   Keelatud on pakkuda tehnilist abi või vahendamis-, ehitus- või inseneriteenuseid, mis on otseselt seotud artikli 4 lõikes 1 nimetatud sektorite taristuga kindlaksmääratud territooriumidel, nagu see on määratletud II lisa alusel võtmata arvesse kaupade ja tehnoloogia päritolu.

2.   Lõikes 1 sätestatud keelud ei mõjuta enne 23. veebruari 2022 sõlmitud lepingust tulenevate või sellise lepingu täitmiseks vajalike lisalepingutega kehtestatud kohustuste täitmist kuni 24. augustini 2022.

3.   Keelatud on teadlikult või tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on lõigetes 1 ja 2 osutatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 6

1.   Keelatud on osutada kindlaksmääratud territooriumidel otseselt turismialase tegevusega seotud teenuseid.

2.   Lõikes 1 sisalduv keeld ei piira enne 23. veebruari 2022 sõlmitud lepingust või lisalepingust tulenevate kohustuste või selliste lepingute täitmiseks vajalike lisalepingutega kehtestatud kohustuste täitmist kuni 24. augustini 2022, tingimusel et pädevat asutust on selliste kohustuste täitmisest vähemalt viis tööpäeva ette teavitatud.

Artikkel 7

1.   Pädevad asutused võivad anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa artiklite 3 lõikes 1 ja 4 lõikes 2 osutatud tegevuseks ning artikli 4 lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia suhtes, tingimusel et need on:

a)

vajalikud kindlaksmääratud territooriumidel asuva, rahvusvahelise õiguse kohaselt puutumatu konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel;

b)

seotud projektidega, mis on eranditult ette nähtud selleks, et toetada kindlaksmääratud territooriumidel asuvaid haiglaid või muid riiklikke tervishoiuasutusi, mis osutavad meditsiiniteenuseid, või tsiviilharidusasutusi, või

c)

meditsiinivahendid ja -seadmed.

2.   Pädevad asutused võivad samuti anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa artikli 3 lõikes 1 osutatud tegevuseks, eeldusel et tehingu eesmärk on olemasoleva taristu ohutuse tagamiseks vajalikud hooldustööd.

3.   Pädevad asutused võivad samuti anda tingimustel, mida nad asjakohaseks peavad, loa artiklite 3 lõikes 1 ja 4 lõikes 2 osutatud tegevuseks ning artikli 4 lõikes 1 osutatud kaupade ja tehnoloogia suhtes ning artiklis 5 osutatud teenuste suhtes, juhul kui nende müük, tarnimine, üleandmine või eksport või selline tegevus on vajalik sellise sündmuse kiiresti ärahoidmiseks või leevendamiseks, millel on tõenäoliselt ränk või märkimisväärne mõju inimeste tervisele ja ohutusele, sealhulgas olemasoleva taristu ohutusele, või keskkonnale. Asjakohaselt põhjendatud hädajuhtudel võib lubada müüki, tarnimist, üleandmist ja eksporti ilma eelneva loata, tingimusel et eksportija teatab sellest pädevale asutusele viie tööpäeva jooksul pärast müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi toimumist, esitades ilma eelneva loata toimunud müügi, tarnimise, üleandmise või ekspordi üksikasjalikud ja asjakohased põhjendused.

Komisjon ja liikmesriigid teavitavad üksteist käesoleva lõike alusel võetud meetmetest ja jagavad nende käsutuses olevat mis tahes muud asjakohast teavet.

Artikkel 8

Keelatud on osaleda teadlikult ja tahtlikult, sealhulgas kaudselt, tegevuses, mille otsene või kaudne eesmärk on käesolevas määruses sätestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 9

Füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele ei tulene mingit vastutust, kui nad ei teadnud ja neil ei olnud põhjendatud alust arvata, et nende tegevus võiks rikkuda käesolevas määruses sätestatud meetmeid.

Artikkel 10

1.   Lepingu ja tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva määrusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eriti finantstagatise ja -hüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on:

a)

nõukogu määruse (EL) nr 269/2014 I lisas loetletud määratud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused; (3)

b)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel;

c)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes on vahekohtu või kohtu otsusega või haldusotsusega tunnistatud süüdi käesolevas määruses sätestatud keeldude rikkumises;

d)

füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kui nõue on seotud kaubaga mille importimine on artikli 2 lõike 1 kohaselt keelatud.

2.   Igas nõude täitmise menetluses jääb kõnealuse nõude täitmist taotleva füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kohustuseks tõendada, et nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud.

3.   Käesoleva artikliga ei piirata lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva määrusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 11

1.   Komisjon ja liikmesriigid teatavad üksteisele käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja jagavad omavahel muud nende käsutuses olevat käesoleva määrusega seotud asjakohast teavet, eelkõige teavet rikkumise ja täitemeetmetega seotud probleemide ning siseriiklike kohtute tehtud otsuste kohta.

2.   Liikmesriigid edastavad viivitamata üksteisele ja komisjonile muu nende käsutuses oleva asjakohase teabe, mis võib mõjutada käesoleva määruse tulemuslikku rakendamist.

Artikkel 12

Komisjonil on õigus muuta I lisa liikmesriikide esitatud teabe põhjal.

Artikkel 13

1.   Liikmesriigid kehtestavad õigusnormid käesoleva määruse sätete rikkumise eest kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende täimisele pööramise tagamiseks. Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

2.   Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud õigusnormid komisjonile teatavaks viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ning teatavad komisjonile nende edaspidistest muudatustest.

Artikkel 14

1.   Liikmesriigid määravad käesolevas määruses osutatud pädevad asutused ja märgivad need ära I lisas loetletud veebisaitidel. Liikmesriigid teatavad komisjonile igast I lisas loetletud veebisaidi aadressi muudatusest.

2.   Liikmesriigid teatavad komisjonile oma pädevad asutused, sealhulgas nende pädevate asutuste kontaktandmed, viivitamata pärast käesoleva määruse jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.

3.   Kui käesolevas määruses on nõue komisjoni teavitada või temaga suhelda, kasutatakse selleks I lisas esitatud aadressi ja muid kontaktandmeid.

Artikkel 15

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a)

liidu territooriumil, sealhulgas õhuruumis;

b)

liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c)

liikmesriikide kodanike suhtes liidu territooriumil või väljaspool seda;

d)

liidu territooriumil või väljaspool seda asuvate juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või moodustatud liikmesriigi õiguse alusel;

e)

kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt toimub liidu territooriumil.

Artikkel 16

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. veebruar 2022

Nõukogu nimel

eesistuja

J.-Y. LE DRIAN

I LISA

Veebisaidid, mis sisaldavad teavet pädevate asutuste kohta, ning aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGAARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEHHI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TAANI

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSAMAA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

EESTI

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IIRIMAA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREEKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISPAANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

PRANTSUSMAA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVAATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITAALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KÜPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LÄTI

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LEEDU

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

MADALMAAD

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMEENIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVEENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOOME

https://um.fi/pakotteet

ROOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Aadress teadete saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services

and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2 / Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

II LISA

Artiklis 4 osutatud kaupade ja tehnoloogia loetelu

Peatükk/CN-kood

Toote kirjeldus

Grupp 25

SOOL; VÄÄVEL; MULLAD JA KIVIMID; KROHVIMISMATERJALID, LUBI JA TSEMENT

Grupp 26

MAAGID, RÄBU JA TUHK

Grupp 27

MINERAALKÜTUSED, MINERAALÕLID JA NENDE DESTILLEERIMISSAADUSED; BITUUMENAINED; MINERAALVAHAD

Grupp 28

ANORGAANILISED KEMIKAALID; VÄÄRISMETALLIDE, HARULDASTE MULDMETALLIDE, RADIOAKTIIVSETE ELEMENTIDE VÕI ISOTOOPIDE ORGAANILISED VÕI ANORGAANILISED ÜHENDID

Grupp 29

ORGAANILISED KEMIKAALID

3824

Valuvormi- või kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised (k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid)

3826 00

Biodiisel ja selle segud, mis ei sisalda või sisaldavad alla 70 % massist nafta- või bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid

Grupp 72

Raud ja teras

Grupp 73

Raud- või terastooted

Grupp 74

Vask ja vasktooted

Grupp 75

Nikkel ja nikkeltooted

Grupp 76

Alumiinium ja alumiiniumtooted

Grupp 78

Plii ja pliitooted

Grupp 79

Tsink ja tsinktooted

Grupp 80

Tina ja tinatooted

Grupp 81

Muud mitteväärismetallid; metallkeraamika; nendest valmistatavad tooted

8207 13 00

VAHETATAVAD PAAGUTATUD METALLKARBIIDIDEST VÕI METALLKERAAMIKAST TÖÖTAVA OSAGA TÖÖRIISTAD KIVI- VÕI PINNASEPUURIDE JAOKS

8207 19 10

VAHETATAVAD TEEMANDIST VÕI AGLOMEERITUD TEEMANDIST TÖÖTAVA OSAGA TÖÖRIISTAD KIVI- VÕI PINNASEPUURIDE JAOKS

8401

Tuumareaktorid; tuumareaktorite kütteelemendid (kassetid), kiiritamata; seadmed ja aparaadid isotoopide eraldamiseks

8402

Vee või muu vedeliku auru tootvad katlad (v.a keskkütte kuumaveekatlad, mis võivad toota ka madalrõhuauru); ülekuumendatud vee katlad

8403

Keskküttekatlad (v.a rubriiki 8402 kuuluvad katlad)

8404

Rubriigi 8402 või 8403 katelde abiseadmed (näiteks eelsoojendid (ökonomaiserid), ülekuumendid, tahmaeemaldid, gaasi rekuperaatorid); aurujõuseadmete kondensaatorid

8405

generaatorgaasi või vesigaasi generaatorid, puhastitega või puhastiteta; atsetüleenigeneraatorid ning samalaadsed vesimenetlusega gaasigeneraatorid, puhastitega või puhastiteta

8406

Auruturbiinid

8407

Sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid või rootormootorid

8408

Survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid (diisel- või pooldiiselmootorid)

8409

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8407 ja 8408 mootorites

8410

Hüdroturbiinid, vesirattad ja nende regulaatorid

8411

Turboreaktiivmootorid, turbopropellermootorid ning muud gaasiturbiinid

8412

Muud mootorid ja jõuseadmed

8413

Vedelikupumbad, vedelikukulu mõõtvate seadmetega või ilma nendeta; vedelikutõstukid (-elevaatorid)

8414

Õhu- või vaakumpumbad, õhu- või gaasikompressorid, ventilaatorid; ventilaatoritega ventilatsiooni või retsirkulatsiooni varikatted, filtritega või filtriteta

8415

Kliimaseadmed, mis koosnevad mootoriga varustatud ventilaatorist ning seadmetest õhutemperatuuri ja õhuniiskuse reguleerimiseks, k.a seadmed, mis ei võimalda niiskust eraldi reguleerida

8416

Vedelkütuse-, peenestatud tahkekütuse või gaaskütusepõletid; mehaanilised kihtkolded, k.a nende mehaanilised restid, mehaanilised tuhaeemaldid jms seadmed

8417

Mitte-elektrilised ahjud ja põletuskambrid tööstuslikuks ning laboratoorseks kasutuseks, k.a jäätmepõletusahjud

8418

Külmikud, sügavkülmikud jm külmutusseadmed (elektrilised või mitte); soojuspumbad, v.a rubriiki 8415 kuuluvad kliimaseadmed

8420

Kalandrid vm rullimisseadmed (valtsimisseadmed), v.a seadmed metallide või klaasi valtsimiseks; nende rullid (valtsid)

8421

Tsentrifuugid, k.a tsentrifugaalkuivatid; seadmed vedelike või gaaside filtreerimiseks või puhastamiseks

8422

Nõudepesumasinad; seadmed pudelite või muude mahutite pesuks või kuivatamiseks; seadmed pudelite, purkide, karpide, kottide vms mahutite täitmiseks, korkimiseks, sulgemiseks, kaanetamiseks või sildistamiseks; seadmed pudelite, purkide, tuubide jms mahutite kapseldamiseks; muud pakendamis- või pakkimisseadmed (k.a kuumkahanevasse kilesse pakkimise seadmed); seadmed jookide gaseerimiseks

8423

Kaalud (v.a kaalud tundlikkusega 5 cg ja täpsemad), k.a kaalutundlikud loendurid või kaalukontrolli seadmed; igat tüüpi kaaluvihid

8424

Mehaanilised seadmed (käsiajamiga või mitte) vedelike või pulbrite pritsimiseks või pihustamiseks; tulekustutid (laetud või laadimata); pihustuspüstolid jms seadmed; liivapritsid, aurujoapritsid jms seadmed

8425

Talid ja tõstukid, v.a skipptõstukid; vintsid ja pelid (kepslid); tungrauad

8426

Laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.a kaabelkraanad; mobiilsed tõsteraamid, kärutõstukid ning kraanaga varustatud veokid

8427

Kahvellaadurid; muud tõste- või teisaldusmehhanismiga varustatud veokid

8428

Muud tõste-, teisaldus- või laadimismehhanismid (nt liftid, eskalaatorid, konveierid, köisteed)

8429

Iseliikuvad buldooserid, pööratava või mittepööratava sahaga; greiderid, pinnaseplaneerijad, skreeperid, mehaanilised kopad, ekskavaatorid, kopplaadurid, tampurid ja teerullid

8430

Muud teisaldus-, hööveldus-, planeerimis-, tasandus-, kaevamis-, tampimis-, puurimis- või lõikemehhanismid mullatööde tegemiseks ning maakide või mineraalide kaevandamiseks; vaiarammid ja -tõmburid; lumesahad ja -puhurid

8431

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8425 –8430 masinates

8432

Põllu-, aia- või metsatöömasinad maa ettevalmistamiseks või kultiveerimiseks; rullid spordiväljakute või muruplatside korrashoiuks

8435

Pressid, peenestid jm seadmed veini, siidri, puuviljamahlade jms jookide valmistamiseks

8436

Muud põlluharimises, aiapidamises, metsanduses, kodulinnukasvatuses või mesinduses kasutatavad masinad, k.a idandajad (mehaaniliste või soojendusseadmetega); inkubaatorid ja tibusoojendid (bruuderid)

8437

Seadmed seemne-, tera- või kaunviljade puhastamiseks, sorteerimiseks või liigitamiseks; jahu valmistamisel või tera- ja kuivatatud kaunviljade töötlemisel kasutatavad mehhanismid, v.a farmides kasutatavad seadmed

8439

Paberi- või tsellulooskiumassi valmistamiseks või paberi või papi tootmiseks või viimistlemiseks kasutatavad seadmed

8440

Raamatute köitmisseadmed, k.a niitõmblusmasinad

8441

Muud seadmed paberimassi-, paberi- või papitoodete valmistamiseks, k.a seadmed paberi või papi lõikamiseks

8442

Seadmed (v.a rubriikides 8456 –8465 nimetatud tööpingid) trükiplaatide, -silindrite vm trükivormide valmistamiseks; trükiplaadid, silindrid vm trükivormid; ettevalmistatud trükiplaadid, -silindrid ja litokivid (näiteks tasandatud, lihvitud või poleeritud)

8443

Trükimasinad, mis kasutavad trükkimiseks trükiplaate, -silindreid jm rubriiki 8442 kuuluvaid trükivorme; muud printerid, kopeer-paljundusseadmed ja faksiaparaadid, ühitatud või ühitamata; nende osad ja tarvikud

8444 00

Seadmed keemiliste tekstiilkiudude ekstrusiooniks, tõmbamiseks, tekstureerimiseks või lõikamiseks

8445

Seadmed tekstiilkiudude töötlemiseks; ketrus-, dubleerimis- ja korrutusmasinad ning muud seadmed tekstiillõnga tootmiseks; haspeldamis- või poolimis- (k.a koekerimis-) masinad, rubriigi 8446 või 8447 masinatele tekstiillõnga valmistavad seadmed

8447

Silmkudumis-, keteldusmasinad, seadmed mähitud lõnga, tülli, pitsi, tikandi, punutud paelte, posamentide või võrgu valmistamiseks, seadmed taftingtöötluseks

8448

Rubriigi 8444 , 8445 , 8446 või 8447 masinate lisaseadmed (näiteks žakaarmasinad, niietõste-, süstikuvahetus- ja automaatpidurdusmehhanismid); osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt selle rubriigi või rubriigi 8444 , 8445 , 8446 või 8447 masinates (näiteks värtnad, värtnahargid, kraasid, kammid, ekstrusioonniplid, süstikud, soad, niied ja niieraamid, silmkoemasina nõelad jm)

8449 00 00

Seadmed vildi või lausriide (k.a vormitud kujul) tootmiseks või viimistlemiseks, k.a seadmed vildist peakatete valmistamiseks; vormimispakud peakatete valmistamiseks

8450

Pesumasinad, kodumajapidamises või pesulates kasutatavad, k.a kuivatusseadmega pesumasinad

8452

Õmblusmasinad (v.a rubriigi 8440 niitõmblusmasinad raamatute õmblemiseks); spetsiaalselt õmblusmasinatele ettenähtud mööbel, alused ja katted; õmblusmasinanõelad

8453

Seadmed naha või toornaha eeltöötluseks, parkimiseks või töötlemiseks, jalatsite vm nahast või toornahast toodete valmistamiseks või parandamiseks, v.a õmblusmasinad

8454

Metallurgias ja valutööstuses kasutatavad konverterid, valukopad, metallvaluvormid või< valamismasinad

8455

Valtspingid, nende valtsid

8456

Tööpingid mitmesuguste materjalide töötlemiseks osa materjali eemaldamise teel laser- või muu valgus- või kvantkiirguse, ultraheli, elektrilahenduse, elektrokeemiliste menetluste, elektron-, ioonkiirguse või plasmakaare toimel; vesilõikeseadmed

8457

Töötluskeskused, ühe- ja mitmepositsioonilised metallitöötlemise automaattööpingid

8458

Metallitreipingid (k.a treikeskused)

8459

Metallilõikepingid (k.a järjestikuse protsessiga agregaattööpingid) puurimiseks, sisetreimiseks, freesimiseks, sise- või väliskeermete lõikamiseks, v.a rubriigis 8458 nimetatud treipingid (treikeskused)

8460

Koorimis-, teritus-, lihvimis-, hoon-, soveldus-, poleerpingid jm tööpingid metallide või metallkeraamika viimistlemiseks lihvkivide, abrasiivide ning poleerimisvahendite abil, v.a rubriigi 8461 hambalõike-, hambalihv- või hambaviimistluspingid

8461

Pikihöövel-, risthöövel-, püsthöövel-, kammlõike-, hambalõike- või hambalihvpingid või hambaviimistlus-, mahalõike-, saagpingid jm mujal nimetamata tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks

8462

Tööpingid (k.a pressid) metallide sepistamiseks, pressimiseks või stantsimiseks; tööpingid (k.a pressid) metalli painutamiseks, kantimiseks, õgvendamiseks, lamestamiseks, lõikamiseks, mulgustamiseks või sälkamiseks; pressid metallide, paagutatud metallikarbiidide või kermetite töötluseks, mujal nimetamata

8463

Muud tööpingid metallide või metallkeraamika töötlemiseks materjali eraldamiseta

8464

Tööpingid kivi, keraamika, betooni, asbesttsemendi vms materjalide töötlemiseks, seadmed klaasi külmtöötlemiseks

8465

Tööpingid puidu, korgi, luu, kõvakummi, tugevate plastide vms kõvade materjalide töötlemiseks (k.a seadmed naelutamiseks, klammerdamiseks, liimimiseks või muudeks ühendustöödeks)

8466

Osad ja tarvikud, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8456 –8465 masinate juures, sh tööriista või töödeldava detaili kinnitid, jagamispead jm tööpinkide spetsiaalmanused; mis tahes käsiinstrumendi kinnitid

8467

Käsiinstrumendid, pneumaatilise, hüdraulilise või sisseehitatud elektrilise või mitteelektrilise ajamiga

8468

Seadmed ja aparaadid pehme- või kõvajoodisega jootmiseks või keevitamiseks, lõikevõimelised või mitte, v.a rubriigi 8515 seadmed; gaasiseadmed ja -aparaadid pindade termotöötluseks

8469 00

Kirjutusmasinad, v.a rubriigi 8443 printerid; tekstitöötlusmasinad

8470

Kalkulaatorid ja arvutusfunktsioone täitvad taskuformaadis andmehõive-, andmejäädvustus- ja andmeesitusmasinad; raamatupidamismasinad, postifrankeerimismasinad, piletiautomaadid jms arvutusseadmega masinad; kassaaparaadid

8471

Arvutid ja nende plokid; optilised või magnetriiderid, seadmed kodeeritud andmete kirjutamiseks andmekandjatele, mujal nimetamata seadmed nende andmete töötlemiseks

8472

Muud kontoriseadmed (näiteks hektograafid või trafarettpaljundusaparaadid, aadressimasinad, pangatähtede jagamisautomaadid, seadmed raha sorteerimiseks, lugemiseks või pakendamiseks, pliiatsiteritajad, mulgustid või klammerdusmasinad)

8473

Osad ja tarvikud (v.a katted, kandekastid jms), mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8469–8472 seadmete juures

8474

Seadmed pinnase, kivide, maakide jm tahkemineraalide (sh pulbri- või pastalaadsete) sorteerimiseks, sõelumiseks, eraldamiseks, uhtmiseks, purustamiseks, peenestamiseks, segamiseks või sõtkumiseks; tahkete mineraalkütuste, keraamiliste segude vm pulbri- või pastalaadsete mineraalide aglomeerimiseks, vormimiseks või valamiseks; liivvaluvormide valmistamise seadmed

8475

Seadmed elektri- või elektronlampide, -torude, elektronkiiretorude või gaaslahenduslampide monteerimiseks klaaskolbidesse; seadmed klaasi või klaasesemete valmistamiseks või klaasi kuumtöötluseks

8476

Müügiautomaadid (näiteks postmarkide, sigarettide, toidu või joogi müügiks), k.a rahavahetusautomaadid

8477

Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed kummi või plasti töötlemiseks, kummi- või plasttoodete valmistamiseks

8478

Käesolevas grupis mujal nimetamata seadmed tubakataimede eeltöötluseks või tubakatoodete valmistamiseks

8479

Käesolevas grupis mujal nimetamata eriotstarbelised seadmed ning mehhanismid

8480

Metallivalus kasutatavad vormikastid; vormialused; mudelid; valuvormid metallide (v.a valuplokkide vormid), metallikarbiidide, klaasi, mineraalmaterjalide, kummi või plasti valamiseks

8481

Kraanid, klapid, ventiilid jms armatuur torustike, katelde, reservuaaride, paakide jms jaoks, k.a reduktsiooni- või termoreguleerventiilid

8482

Veerelaagrid

8483

Ülekandevõllid (k.a nukk- ja väntvõllid), vändad; laagrikered ja liugelaagrid; ajamid ja hammasülekanded; kuul- või rullkäigukruvid; käigukastid jm reduktorid, k.a hüdrotransformaatorid; hoo- ning rihmarattad, k.a liitplokid; ühendusmuhvid, liigendühendused (k.a universaalsed)

8484

Mitmekihilised seibid jms tihendid (kihid vähemalt kahest metallist või kombineeritud muude materjalidega); pakitud komplektid kõikvõimalikke seibe ja tihendeid; mehaanilised tihendid

8486

Masinad ja seadmed, mida kasutatakse üksnes või peamiselt pooljuhtkristallide (buulid) või -plaatide (vahvlid), pooljuhtseadiste, elektrooniliste integraallülituste või lamekuvarite tootmiseks; käesoleva grupi märkuse 9 punktis C nimetatud masinad ja seadmed; nende osad ja tarvikud

8487

Mujal käesolevas grupis nimetamata seadmete või mehhanismide osad, mis ei sisalda elektrilisi koostiselemente, isolaatoreid, poole, kontakte, juhtmeid vms

8501

Elektrimootorid ja -generaatorid (välja arvatud generaatorseadmed)

8502

Voolugeneraatorseadmed ja pöörlevad muundurid

8503

Mujal nimetamata osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt elektrimootorites ja -generaatorites, voolugeneraatorseadmetes või pöörlevates muundurites

8504

Trafod, staatilised muundurid (näiteks alaldid) ja induktiivpoolid ehk drosselid; nende osad

8505

Elektromagnetid (v.a meditsiinilistel eesmärkidel kasutatavad magnetid); püsimagnetid, pärast magneetimist püsimagnetitena kasutamiseks ettenähtud tooted; elektro- või püsimagnetitega klammerdid jms kinnitusvahendid; elektromagnetilised ühendusmuhvid, sidurid, kiirusregulaatorid, pidurid; elektromagnetilised tõsteseadmed; nende osad

8507

Akud, sh nende separaatorid, nii täisnurksed kui ka muukujulised; nende osad (v.a kasutamiskõlbmatud ja kõvakummist või tekstiilmaterjalidest valmistatud)

8511

Elektrilised süüte- ja käivitusseadised säde- või survesüütega sisepõlemismootorite jaoks (näiteks süütemagneetod, magnetodünamod, süütepoolid, süüteküünlad, starterid); neis mootoreis kasutatavad alalis- ja vahelduvvoolugeneraatorid ja tagasivoolureleed; nende osad

8514

Elektrilised tööstus- ja laboriahjud (sh dielektrilised või induktsioonahjud); muud tööstus- või laboriseadmed materjalide kuumtöötlemiseks induktsiooni või dielektriliste kadude abil; nende osad

8515

Elektrilised (k.a elektriliselt soojendatud gaasil töötavad), laser-, valgus-, footon- või elektronkiirgusel, ultrahelil, magnetimpulsil või plasmakaarel töötavad joote- või keevitusseadmed, lõikevõimelised või mitte; elektriaparaadid metallide või metallkeraamiliste materjalide kuumpihustamiseks; nende osad (v.a kuumpihustuspüstolid)

8525

Ringhäälingu ja televisiooni saateaparaadid koos vastuvõtuseadme, helisalvestusseadme või taasesitusseadmega või ilma; telekaamerad, digitaalkaamerad ja salvestavad videokaamerad

8526

Radarseadmed (raadiolokatsiooniseadmed), raadionavigatsiooni abiseadmed ja raadiokaugjuhtimisseadmed

8527

Ringhäälingu vastuvõtuaparaadid, samasse korpusesse paigaldatud helisalvestus või -taasesitusseadmetega või ajanäitajaga või ilma nendeta

8528

Monitorid ja projektorid ilma televisiooni vastuvõtuseadmeta; televisiooni vastuvõtuseadmed, mis võivad sisaldada ka ringhäälingu raadiovastuvõtjat, heli- või videosalvestusseadmeid või heli- või videotaasesitusseadmeid

8529

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriikide 8525 –8528 aparaatides

8530

Elektrisignalisatsiooniseadmed, elektrilised ohutuskontrolliseadmed ja liikluskorraldusseadmed raudteede, trammiteede, maanteede, siseveeteede, parkimisplatside, sadamate või lennuväljade jaoks; nende osad (v.a rubriigi 8608 mehaanilised või elektromehaanilised seadmed)

8531

Elektrilised heli- või visuaalsignalisatsiooniseadmed ja nende osad (näiteks kellad, sireenid, näitpaneelid, valve- või tuletõrjesignalisatsiooniseadmed) (v.a mootorsõidukid, jalgrattad või liikluskorraldusseadmed)

8532

Elektrikondensaatorid, fikseeritud või muudetava mahtuvusega; nende osad

8533

Elektritakistid (resistorid), sh reostaadid ja potentsiomeetrid, v.a soojustakistid; nende osad

8534

Trükilülitused

8535

Elektrilised lülitusseadmed vooluahelatele, elektrikatkestid või kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, sulavkaitsmed, piksepingelahendid, pingepiirikud, liigpingepiirikud, pistikud või muud pistikühendused, harukarbid), pingele üle 1 000  V (v.a rubriigi 8537 jaotuskilbid, alused, juhtimisseadmed jne)

8536

Elektrilised lülitusseadmed, katkestid või kaitseseadmed vooluahelatele (näiteks lülitid, releed, sulavkaitsmed, liigpingepiirikud, pistikud, pistikupesad, lambipesad või muud pistikühendused, harukarbid), pingele kuni 1 000  V (v.a rubriigi 8537 jaotuskilbid, alused, juhtimisseadmed jne)

8537

Puldid, paneelid, konsoolid, alused, jaotuskilbid jms, mille külge on monteeritud vähemalt kaks rubriigi 8535 või 8536 voolulülitus- või jaotusseadet, kaasa arvatud komplektid, milles on grupi 90 aparaate ja instrumente, ning arvjuhtimispaneelid (v.a kommutatsiooniseadmed tavatelefoni- või telegraafiaparaatide või videotelefonide jaoks)

8538

Mujal nimetamata osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt rubriigi 8535 , 8536 või 8537 seadmetes

8539

Elektrihõõglambid ja gaaslahenduslambid, sh hermeetilised suundvalguslambid, ultraviolettlambid või infrapunased lambid; kaarlambid; nende osad

8540

Termokatoodiga, külmkatoodiga või fotokatoodiga elektronlambid ja elektronkiiretorud (näiteks vaakumlambid, aur- või gaastäitega lambid ja torud, elavhõbealaldid, elektronkiiretorud, telekaamerate kineskoobid); nende osad

8541

Dioodid, transistorid jms pooljuhtseadised; valgustundlikud pooljuhtseadised, sh fotogalvaanilised elemendid, mooduliteks ühendatud või ühendamata, paneelideks monteeritud või monteerimata (v.a fotogalvaanilised generaatorid); kokku monteeritud piesoelektrilised kristallid; nende osad

8542

Elektroonilised integraallülitused; nende osad

8543

Grupis 85 mujal nimetamata elektriseadmed, mis täidavad iseseisvaid tööoperatsioone; nende osad

8544

Isoleeritud traat (sh emailtraat ja anooditud traat), kaablid (sh koaksiaalkaabel) jm isoleeritud elektrijuhtmed, pistikutega või pistikuteta; individuaalvarjestusega kiududest koosnevad kiudoptilised kaablid (komplektis elektrijuhtmete või pistikutega või ilma nendeta)

8545

Süsielektroodid, süsiharjad, kaarlambi- ja primaarelemendisöed jms elektrotehnikatooted grafiidist vm süsiniku erimist, metallosadega või metallosadeta

8546

Elektriisolaatorid, kõikvõimalikest materjalidest (v.a isolatsioonivahendid)

8547

Elektrimasinate, -aparaatide või -seadmete isolatsioonivahendid, valmistatud täielikult isoleermaterjalist peale mõne väiksema metallosa (näiteks keermestatud kruvipesa), mis on sisse pandud vormimise käigus üksnes montaaži otstarbel, v.a rubriigi 8546 isolaatorid; elektriseadmetes kasutatavad isoleermaterjalidega vooderdatud torud juhtmete jaoks ning nende ühendusdetailid

8548

Primaarelementide, -patareide ja akude jäätmed; kasutatud primaarelemendid, primaarpatareid ja akud; mujal grupis 85 nimetamata elektrilised osad ja manused seadmetele ja aparaatidele

 

Grupi 85 konfidentsiaalsed tooted; grupi 85 tooted, mida transporditakse posti teel või postipakiga (ekstra)/kood statistika jaoks

Grupp 86

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ning nende osad; raudtee- või trammiteeseadmed ja -tarvikud ning nende osad; mitmesugused mehaanilised (sh elektromehaanilised) liikluskorraldusseadmed

8701

Traktorid (v.a rubriigi 8709 traktorid)

8702

Mootorsõidukid vähemalt 10 inimese veoks, k.a juht

8704

Mootorsõidukid kaubaveoks

8705

Eriotstarbelised mootorsõidukid, v.a sõidukid põhiliselt reisijate- või kaubaveoks (nt tehnoabiautod, autokraanad, tuletõrjeautod, betoonisegamisautod, tänavapühkimis- ja tänavakastmisautod, liikuvad töökojad, röntgeniautod)

8706 00

Rubriikide 8701 –8705 mootorsõidukite šassiid koos mootoriga

8709

Tõste- või teisaldusmehhanismita iseliikuvad veokärud, mida kasutatakse tehastes, ladudes, sadamates või lennujaamades lühikesteks kaubavedudeks; raudteejaama platvormil kasutatavad traktorid; eelnimetatud sõidukite osad

8710 00 00

Tankid jm soomusmasinad, ka relvadega varustatud, ning nende osad

8716

Haagised ja poolhaagised; muud mehaanilise jõuallikata sõidukid; nende osad

Grupp 88

Õhusõidukid, kosmoseaparaadid ja nende osad

Grupp 89

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

Grupp 98

Täielik tööstuslik sisseseade

7106

Hõbe (sh kulla või plaatinaga pinnatud hõbe), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7107

Hõbedaga plakeeritud mitteväärismetallid, töötlemata või pooltöödeldud

7108

Kuld (sh plaatinaga pinnatud kuld), survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7109

Kullaga plakeeritud mitteväärismetallid või hõbe, töötlemata või pooltöödeldud

7110

Plaatina, survetöötlemata, pooltöödeldud või pulbrina

7111

Plaatinaga plakeeritud mitteväärismetallid, hõbe või kuld, töötlemata või pooltöödeldud

7112

Väärismetallide või väärismetallidega plakeeritud metallide jäätmed või jäägid; muud väärismetalle või väärismetalliühendeid sisaldavad jäätmed või jäägid, mida kasutatakse peamiselt neist väärismetallide eraldamiseks

9013

Vedelkristallseadmed (v.a muudes rubriikides täpsemalt kirjeldatud seadmed); laserid (v.a laserdioodid); mujal käesolevas grupis nimetamata optilised seadmed ja instrumendid

9014

Suundkompassid; muud navigatsiooniinstrumendid ja -seadmed

9015

Geodeetilised (k.a fotogramm-meetrilised) instrumendid, hüdrograafia-, okeanograafia-, hüdroloogia-, meteoroloogia- või geofüüsikainstrumendid ja -seadmed (v.a kompassid); kaugusmõõturid

9025

Areomeetrid jm vedelikesse asetatavad mõõteriistad, termomeetrid, püromeetrid, baromeetrid, hügromeetrid ja psühromeetrid, salvestusseadmega või salvestusseadmeta, nende instrumentide mis tahes kombinatsioonid

9026

Instrumendid ja seadmed vedeliku või gaasi vooluhulga, taseme, rõhu jms parameetrite mõõtmiseks või kontrollimiseks (nt kulumõõturid, tasemenäitajad, manomeetrid, soojusemõõturid), v.a rubriigi 9014 , 9015 , 9028 või 9032 instrumendid või seadmed

9027

Instrumendid ja seadmed füüsikaliseks või keemiliseks analüüsiks (nt polari-, refrakto- ja spektromeetrid, gaasi- või suitsuanalüsaatorid); instrumendid ja seadmed viskoossuse, poorsuse, paisumise, pindpinevuse jms omaduste mõõtmiseks või kontrollimiseks; instrumendid ja seadmed soojus-, heli- või valgushulga mõõtmiseks ja kontrollimiseks (sh eksponomeetrid); mikrotoomid

9028

Seadmed gaasi, vedeliku või elektri kulu või tootmismahu mõõtmiseks, sh nende kalibreerimisseadmed

9029

Pöördeloendurid, tootehulgaloendurid, taksomeetrid, läbisõidumõõturid, sammuloendurid jms; kiirusmõõdikud ning tahhomeetrid (v.a rubriigi 9014 või 9015 mõõteriistad); stroboskoobid

9030

Ostsilloskoobid, spektraalanalüsaatorid jm instrumendid ja seadmed elektriliste suuruste mõõtmiseks või kontrollimiseks (v.a rubriigi 9028 arvestid); instrumendid ja seadmed alfa-, beeta-, gamma-, röntgeni-, kosmilise vm ioniseeriva kiirguse mõõtmiseks või tuvastamiseks

9031

Mõõte- või kontrollinstrumendid ja -seadmed, mujal käesolevas grupis nimetamata; profiilprojektorid

9032

Automaatregulatsiooni- või automaatkontroll-instrumendid ning -seadmed

9033

Grupi 90 masinate, seadmete, instrumentide ja aparatuuri osad ja tarvikud (mujal käesolevas grupis nimetamata)


(1)  ELT L 42 I, 23.2.2022, lk 109.

(2)  ELT L 269 10.10.2013, lk 1.

(3)  Nõukogu 17. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega (ELT L 78 17.3.2014, lk 6).


Top