EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0013

Nõukogu otsus (EL) 2022/13, 2. detsember 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse Vahemere mereprügi majandamise piirkondlikku kava vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll) artiklile 15

ST/13974/2021/INIT

OJ L 4, 7.1.2022, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/13/oj

7.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 4/12


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2022/13,

2. detsember 2021,

seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil vastu võetava otsuse suhtes, millega muudetakse Vahemere mereprügi majandamise piirkondlikku kava vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll) artiklile 15

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 192 lõiget 1 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit sõlmis Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni (Barcelona konventsioon) maismaalt lähtuva reostuse ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva muudetud protokolli (edaspidi „maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokoll“) nõukogu otsusega 1999/801/EÜ (1) ja see jõustus 11. mail 2008.

(2)

Maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artikli 15 lõike 1 kohaselt võetakse Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil vastu piirkondlikud tegevuskavad, mis sisaldavad nende rakendamiseks vajalikke meetmeid ja ajakavasid.

(3)

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriigid võtavad 7.–10. detsembrini 2021 toimuval 22. istungil eeldatavasti vastu otsuse (edaspidi „osalisriikide otsus“), millega muudetakse Vahemere mereprügi majandamise piirkondlikku kava (edaspidi „piirkondlik kava“) vastavalt maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artiklile 15. Osalisriikide otsuses esitatakse uued määratlused ja laiendatakse meetmete kohaldamisala neljas põhivaldkonnas (rahastamisvahendid, plasti ringmajandus, mereprügi allikad maismaal ja mereprügi allikad merel).

(4)

Osalisriikide otsus on seotud keskkonnakaitsega, mis aluslepingu artikli 4 lõike 2 punkti e kohaselt on liidu ja selle liikmesriikide jagatud pädevuses. Osalisriikide otsus ei käsitle valdkonda, mille kaitset reguleeritakse suurel määral liidu normidega. Liit ei kavatse kasutada võimalust teostada oma välispädevust osalisriikide otsusega hõlmatud valdkondades, mille puhul liidu pädevust ei ole veel teostatud liidu siseselt.

(5)

On asjakohane määrata kindlaks liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide istungil võetav seisukoht, kuna osalisriikide otsusega võetakse vastu piirkondliku kava muudatused, mis on maismaalt lähtuva merereostuse eest kaitsmise protokolli artikli 15 lõike 3 kohaselt liidule siduvad.

(6)

Kuna kavandatavad piirkondliku kava muudatused on kooskõlas liidu eesmärgiga vähendada reostust ja parandada keskkonnakaitset, peaks liit toetama osalisriikide otsuse vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungil, on toetada sellise otsuse vastuvõtmist, millega vastavalt maismaalt lähtuva ja maismaal toimuvate tegevuste põhjustatud reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli artiklile 15 muudetakse Vahemere mereprügi majandamise piirkondlikku kava.

Artikkel 2

Barcelona konventsiooni ja selle protokollide osalisriikide 22. istungi käigus toimuvat arengut arvesse võttes võivad liidu esindajad artiklis 1 osutatud seisukoha täpsustamises kokku leppida ilma nõukogu täiendava otsuseta, konsulteerides liikmesriikidega kohapeal toimuvatel koordineerimiskoosolekutel.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 2. detsember 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. VRTOVEC


(1)  Nõukogu 22. oktoobri 1999. aasta otsus 1999/801/EÜ maismaalt lähtuva reostuse eest Vahemere kaitsmist käsitleva protokolli (Barcelona konventsioon) muudatuste vastuvõtmise kohta (EÜT L 322, 14.12.1999, lk 18).


Top