EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2285

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2285, 14. detsember 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2072 taimekahjustajate loetelude ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu sissetoomise ja seal vedamise keeldude ja nõuete osas ning tunnistatakse kehtetuks otsused 98/109/EÜ ja 2002/757/EÜ ning rakendusmäärused (EL) 2020/885 ja (EL) 2020/1292

C/2021/8982

OJ L 458, 22.12.2021, p. 173–283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2285/oj

22.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 458/173


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2285,

14. detsember 2021,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/2072 taimekahjustajate loetelude ning taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liitu sissetoomise ja seal vedamise keeldude ja nõuete osas ning tunnistatakse kehtetuks otsused 98/109/EÜ ja 2002/757/EÜ ning rakendusmäärused (EL) 2020/885 ja (EL) 2020/1292

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõiget 2, artikli 32 lõiget 2, artikli 37 lõiget 2, artikli 37 lõiget 4, artikli 40 lõiget 2, artikli 41 lõiget 2, artikli 53 lõiget 2, artikli 54 lõiget 2, artikli 72 lõiget 1, artiklit 73, artikli 79 lõiget 2 ja artikli 80 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/2072 (2) on kehtestatud liidu karantiinsete taimekahjustajate, kaitstavate piirkondade karantiinsete taimekahjustajate ja liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetelu. Selles on sätestatud ka nõuded teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomiseks liitu või seal vedamiseks, et ennetada kõnealuste taimekahjustajate liidu territooriumile sisenemist, seal kohandumist ja levimist.

(2)

Rakendusmäärust (EL) 2019/2072 tuleks muuta, et võtta arvesse teaduslikku ja tehnilist teavet, mis on saadud Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet“), Euroopa ja Vahemeremaade taimekaitseorganisatsiooni (EPPO) ning liikmesriikide tehtud taimekahjustajatest tuleneva riski hindamisest, kategoriseerimisest ja analüüsidest. Sellised muudatused on vajalikud ka lähtuvalt taimekahjustajate avastamisest liidu piiril tehtud kontrolli käigus ja taimekahjustajate puhangutest liidu territooriumil ning vastavate komisjoni töörühmade tehtud täiendavatest analüüsidest.

(3)

Amet on hinnanud ümber paljud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisas loetletud taimekahjustajad, et ajakohastada nende fütosanitaarset seisundit vastavalt uusimatele tehnilistele ja teaduslikele saavutustele (edaspidi „ümberhindamine“). Reguleeritud taimekahjustajate rühmade puhul uuriti ümberhindamise käigus, kas kõnealused taimekahjustajad esinevad üksnes liidu territooriumil ja mitte kogu Mandri-Euroopas.

(4)

Ümberhindamise tulemusel tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisas loetleda määruse (EL) 2016/2031 artikli 3 ja I lisa 1. jao kriteeriumidele vastavad järgmiste rühmade liigid ja perekonnad: Acleris spp. (3), Choristoneura spp. (4), Cicadellidae, mis on teadaolevalt taimekahjustaja Xylella fastidiosa (Wells et al.(5) siirutajad, Margarodidae (6), Premnotrypes spp. (7), Palm lethal yellowing phytoplasma (8), Tephritidae (9), kartulite viirused, viroidid ja fütoplasmad (10) ning perekondade Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis L. (11) viirused, viroidid ja fütoplasmad.

(5)

Rühma Tephritidae ümberhindamise alusel on tehtud kindlaks konkreetsed liigid ja perekonnad, mida liidu territooriumil ei esine või mida esineb seal üksnes piiratult ja mis tuleks kanda liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu. Mitu perekonda tuleks kanda liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu, mis võimaldaks võtta nende vastu kaitsemeetmeid, kuni muutuvad kättesaadavaks meetodid nende kindlakstegemiseks liigi tasandil, eelkõige vastsestaadiumis. Sellest tulenevalt tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas esitatud asjaomaseid erinõudeid vastavalt muuta.

(6)

Ümberhindamise kohaselt ei vasta kartuliviiruste A, M, V ja Y, Arracacha virus B, oca tüvi ja Papaya leaf crumple viiruse mitte-Euroopa isolaadid enam määruse (EL) 2016/2031 artikli 3 ja I lisa 1. jao tingimustele seoses nende võimaliku mõjuga ja neid ei saa enam käsitada liidu karantiinsete taimekahjustajatena. Seepärast tuleks need rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisas esitatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelust välja jätta.

(7)

Ümberhindamise kohaselt vastab Citrus chlorotic spot virus määruse (EL) 2016/2031 artikli 3 ja I lisa 1. jao tingimustele seoses liidu territooriumiga ning seepärast tuleks see lisada rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisas esitatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu.

(8)

Et võtta arvesse rahvusvahelise nomenklatuuri viimaseid muutusi, mis on esitatud ameti asjaomastes teaduslikes arvamustes, tuleks taimekahjustajate nimed Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae, mis on teadaolevalt Xylella fastidiosa (Wells et al.) siirutajad, Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai & Takagi, Scolytidae spp. ja Witches’ broom disease of lime asendada vastavalt nimedega Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha, mis on teadaolevalt Xylella fastidiosa (Wells et al.) (14) siirutajad, Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai & Takagi (17), Scolytinae spp. (18) ja Candidatus Phytoplasma aurantifolia (referenttüvi) (19).

(9)

Strawberry witches’ broom disease on aruande kohaselt perekonda Fragaria L. mõjutav haigus. Seda haigust tekitavat fütoplasmat ei tehtud varasemalt molekulaarse määramise vahenditega kindlaks. Ameti hiljutise teadusliku arvamuse (20) põhjal tuleks varasemalt Strawberry witches’ broom phytoplasma nime all tuntud ja määruse (EL) 2019/2072 II lisa A osas loetletud fütoplasma välja jätta ja asendada taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma hispanicum kandega.

(10)

Kuna taimekahjustajat Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. liidu territooriumil ei esine ja võttes arvesse ameti asjakohast arvamust, on tehniliselt põhjendatud selle lisamine rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisas esitatud liidu karantiinsete taimekahjustajate loetellu. Seega tuleks perekonna Fragaria L. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude puhul see taimekahjustaja rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa J osas esitatud liidu reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate loetelust välja jätta.

(11)

Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas esitatud erinõuded Strawberry witches’ broom phytoplasma kohta asendada erinõuetega Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (referenttüvi), Candidatus Phytoplasma fraxini (referenttüvi) Griffiths et al., ja Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenttüvi) Davis et al. kohta, kuna amet on teinud kindlaks, et need taimekahjustajad mõjutavad perekonda Fragaria L.

(12)

Taimekahjustaja Anoplophora glabripennis (Motschulsky) on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisa A osas. Itaalia on siiski teatanud, et tema territooriumi teatavates osades ei ole selle taimekahjustaja likvideerimine enam teostatav, ja taotlenud selle leviku tõkestamise korra kehtestamist. Seega tuleks kõnealune taimekahjustaja lisada loetellu taimekahjustajana, mida liidu territooriumil teadaolevalt esineb, ja viia see üle rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisa B osasse.

(13)

Hispaania tegi 2015. aastal taimekahjustajatega seotud riski analüüsi mardika Euwallacea sp. ja sellega seotud seente Fusarium ambrosium ja Fusarium euwallaceae kohta (21) ning EPPO koostas 2017. aastal taimekahjustajaga seotud riski analüüsi aruande, võttes aluseks Hispaania tehtud taimekahjustajatega Euwallacea fornicatus sensu lato ja Fusarium euwallaceae seotud riski analüüsi (22). Nende analüüside kohaselt vastavad kõnealused taimekahjustajad määruse (EL) 2016/2031 artikli 3 ja I lisa 1. jao tingimustele seoses liidu territooriumiga. Euwallacea fornicatus sensu lato on juba reguleeritud kui liidu karantiinne taimekahjustaja rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisa A osas rühma Scolytidae spp. (mitte-Euroopa) all. See taimekahjustaja tuleks nüüd konkreetselt loetleda rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisa A osas, kuna kõnealuse taimekahjustaja kohta tuleks sätestada erinõuded. Sümbionte Fusarium ambrosium ja Fusarium euwallaceae tuleks pärast taksonoomilisi muudatusi nimetada teaduslike nimetustega Neocosmospora ambrosia ja Neocosmospora euwallaceae.

(14)

EPPO tegi mitu riskianalüüsi taimekahjustajate Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat (23), Ceratothripoides claratris (Shumsher) (24), Massicus raddei (Blessig) (25), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback (26), Prodiplosis longifila Gagné (27) ja Trirachys sartus Solsky kohta (28). Nende analüüside kohaselt vastavad nimetatud taimekahjustajad määruse (EL) 2016/2031 artikli 3 ja I lisa 1. jao tingimustele seoses liidu territooriumiga ning seepärast tuleks need loetleda rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisa A osas kui liidu karantiinsed taimekahjustajad.

(15)

EPPO väljatöötatud metoodika (29) põhjal on jõutud järeldusele, et Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto vastab määruse (EL) 2016/2031 I lisa 4. jaos esitatud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kriteeriumidele. Seepärast on põhjendatud selle lisamine rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa D ja M osasse, kus loetletakse vastavalt dekoratiivtaimede paljundusmaterjaliga ning liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad. Selleks et ennetada nimetatud taimekahjustaja esinemist asjaomastel istutamiseks ettenähtud taimedel, tuleks lisaks esitada rakendusmääruse (EL) 2019/2072 V lisa C ja K osas erimeetmed.

(16)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/885 (30) on kehtestatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamise meetmed.

(17)

Õigusselguse huvides tuleks rakendusmäärus (EL) 2020/885 kehtetuks tunnistada, kuna selle sätted võetakse üle rakendusmäärusega (EL) 2019/2072.

(18)

EPPO väljatöötatud metoodika alusel on jõutud järeldusele, et Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld vastab määruse (EL) 2016/2031 I lisa 4. jaos esitatud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kriteeriumidele. Seepärast on põhjendatud selle lisamine rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa D, E ja J osasse, kus loetletakse vastavalt dekoratiivtaimede paljundusmaterjaliga, kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) ning puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad. Selleks et ennetada nimetatud taimekahjustaja esinemist asjaomastel istutamiseks ettenähtud taimedel, tuleks lisaks esitada rakendusmääruse (EL) 2019/2072 V lisa C ja D osas erimeetmed.

(19)

EPPO väljatöötatud metoodika alusel on jõutud järeldusele, et Citrus bark cracking viroid (CBCVd) vastab määruse (EL) 2016/2031 I lisa 4. jaos esitatud reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate kriteeriumidele. Seepärast on põhjendatud selle lisamine rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa L osasse, kus loetletakse liigi Humulus lupulus L. istutamiseks ettenähtud taimedega seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad. Selleks et ennetada nimetatud taimekahjustaja esinemist asjaomastel istutamiseks ettenähtud taimedel, tuleks esitada rakendusmääruse (EL) 2019/2072 V lisa J osas erimeetmed.

(20)

Taimekahjustajaga Candidatus Phytoplasma pyri seotud riskijuhtimismeetmed tuleks üle vaadata nende riskijuhtimismeetmete alusel, mida liikmesriigid on rakendanud alates rakendusmääruse (EL) 2019/2072 jõustumisest, ja pärast seda, kui liikmesriikidega on arutatud nende meetmete proportsionaalsust. Selleks et ennetada Candidatus Phytoplasma pyri esinemist asjaomastel istutamiseks ettenähtud taimedel, tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 V lisa C osas esitada ajakohastatud meetmed.

(21)

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 V lisa E osas tuleks nimetus Bruchus pisorum (L.) muuta nimetuseks Bruchus pisorum (Linnaeus) ja nimetus Bruchus rufimanus L. tuleks muuta nimetuseks Bruchus rufimanus Boheman, et võtta arvesse rahvusvahelise zooloogilise nomenklatuuri koodeksi eeskirju.

(22)

Seemnekartuli mugulaid saab praegu toota taimedest, mis kasvavad piirkondades, mis on teadaolevalt vabad taimekahjustajast Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. Seda asjaolu arvesse võttes ja selleks, et kohaldada nendes piirkondades seemnekartuli suhtes leebemaid nõudeid, tuleks muuta rakendusmääruse (EL) 2019/2072 V lisa F osas esitatud meetmeid seemnekartuli partiide suhtes seoses selle taimekahjustajaga.

(23)

Teaduslike ja tehniliste teadmiste põhjal ning ameti tehtud taimekahjustajatest tuleneva riski hindamisest (31) ja EPPO avaldatud taimekahjustajatega seotud riskide juhtimise dokumendist (32) tulenevalt tuleks keelata Kanadast, Ühendkuningriigist, Ameerika Ühendriikidest ja Vietnamist pärit perekondade ja liikide Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. ja Taxus brevifolia Nutt. eraldatud koore sissetoomine liitu, kuna need kujutavad liidu karantiinse taimekahjustaja Phytophthora ramorum (mitte-ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld tõttu vastuvõetamatut riski. Seepärast tuleks need taimsed saadused nimetatud kolmandate riikide puhul loetleda rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VI lisas ning kõnealuse määruse VII ja XI lisa tuleks vastavalt muuta, ilma et see piiraks liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga.

(24)

Teaduslike ja tehniliste teadmiste põhjal ning ameti tehtud taimekahjustajatest tuleneva riski hindamisest ja EPPO avaldatud taimekahjustajatega seotud riskide juhtimise dokumendist tulenevalt tuleks kehtestada erinõuded teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomiseks liidu territooriumile ja seal vedamiseks, kuna need võivad kanda liidu karantiinset taimekahjustajat Phytophthora ramorum (mitte-ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. Seepärast tuleks asjaomased taimed ja taimsed saadused loetleda rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas.

(25)

Komisjoni otsusega 2002/757/EÜ (33) on kehtestatud erakorralised meetmed taimekahjustaja Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld liitu sissetoomise ja liidus leviku takistamiseks.

(26)

Õigusselguse huvides tuleks otsus 2002/757/EÜ kehtetuks tunnistada, kuna selle sätted võetakse üle rakendusmäärusega (EL) 2019/2072.

(27)

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas on muu hulgas esitatud nõue registreerida kohad, kus istutamiseks ettenähtud taimi toodetakse, ja kontrolli vajadus. Kogemused on näidanud, et selline tava toetab taimetervise kaitset liidu territooriumil. Seetõttu tuleks selline nõue seada kõikidest kolmandatest riikidest istutamiseks ettenähtud taimede liitu sissetoomisele.

(28)

Asjaomases EPPO tehtud taimekahjustajatega seotud riski analüüsis esitatud teaduslike ja tehniliste teadmiste põhjal on vaja kehtestada erinõuded teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide sissetoomiseks liidu territooriumile, kuna need võivad kanda taimekahjustajaid Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat, Ceratothripoides claratris (Shumsher), Euwallacea fornicatus sensu lato, Massicus raddei (Blessig), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, Prodiplosis longifila Gagné ja Trirachys sartus Solsky. Seepärast tuleks asjaomased taimed ja taimsed saadused ning vastavad nõuded loetleda rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas.

(29)

Arvestades taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire levikut mõnes kolmandas riigis, selle levikut Ukrainast ja Venemaalt liidu territooriumi ja Valgevene suunas ning selle taimekahjustaja kohta kättesaadavat tehnilist teavet, tuleks sätestada täiendavad erinõuded, mis käsitlevad kõnealustest riikidest peremeestaimede, puidu ja koore sissetoomist liidu territooriumile. Need nõuded peaksid olema sarnased nõuetele, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/1292, (34) millega kehtestatakse meetmed taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomise ärahoidmiseks. Selliseid erinõudeid tuleks kohandada, et võtta arvesse kõnealuse rakendusmääruse vastuvõtmisest alates toimunud teaduslike ja tehniliste teadmiste arengut. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisa punkte 36, 87, 88 ja 89 vastavalt muuta ning Ukraina ja Valgevene tuleks lisada päritoluriikide hulka. Lisaks tuleks ameti avaldatud taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire uuringukaardi (35) alusel lisada punktidesse 36, 87, 88 ja 89 uus peremeestaim Chionanthus virginicus L.

(30)

Õigusselguse huvides tuleks rakendusmäärus (EL) 2020/1292 kehtetuks tunnistada ja selle sätted lisatakse rakendusmäärusesse (EL) 2019/2072.

(31)

Selleks et ennetada taimekahjustaja Agrilus planipennis (Fairmaire) esinemist, kohandumist ja levimist liidu territooriumil, ei tohiks lubada teatavate taimede ning teatavatest liikidest ja teatavat tüüpi puidu ja koore väljavedu liidu territooriumi piirkondadest, mis asuvad kindlaksmääratud kaugusel liidu territooriumil või naabruses olevates kolmandates riikides asuvatest puhangukohtadest. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VIII lisasse lisada erinõuded. Lisaks tuleks VIII lisasse lisada erinõuded, mis käsitlevad sellistest piirkondadest pärit muud tüüpi puidu vedu liidu territooriumil. XIII lisa tuleks samuti muuta, et nõuda taimepassi kõnealustest piirkondadest pärit puidust valmistatud kauba vedamiseks liidu territooriumil.

(32)

Teaduslike ja tehniliste teadmiste põhjal ning EPPO tehtud taimekahjustajatega seotud riski analüüsi (36) (37), Hispaania tehtud taimekahjustajatest tuleneva riski hindamise, (38) ameti avaldatud taimekahjustajate uuringukaartide (39) ja kontrolli käigus taimekahjustajate avastamise andmete alusel on vaja kehtestada erinõuded teatavate taimede sissetoomiseks liitu, kuna need võivad kanda taimekahjustajaid Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) ja Bactrocera zonata (Saunders). Seepärast tuleks asjaomased taimed ja vastavad nõuded loetleda rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas.

(33)

Liikmesriikide edastatud puhanguteadete ja ameti tehtud taimekahjustajatega seotud riski analüüsi (40) põhjal on vaja rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas kehtestada erinõuded teatavate taimede sissetoomiseks liidu territooriumile, et kaitsta seda taimekahjustaja Eotetranychus lewisi (McGregor) eest.

(34)

Ameti poolt taimekahjustajaga Pantoea stewartii subsp. stewartii seotud riski hindamise (41) põhjal on vaja muuta rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisas esitatud erinõudeid.

(35)

Komisjoni otsuses 98/109/EÜ (42) sätestatud olulised nõuded Taist pärit sugukonna Orchidaceae lõikelillede impordi kohta liitu tuleks lisada rakendusmääruse (EL) 2019/2072 VII lisasse. See on vajalik, et parandada õigusselgust, loetledes kõik taimede impordi nõuded samas rakendusaktis. Samal põhjusel tuleks kõnealune otsus kehtetuks tunnistada.

(36)

Teatavad rakendusmääruse (EL) 2019/2072 lisades kasutatud CN-koodid ja nende kirjeldused tuleks lisada või neid tuleks muuta, et võtta arvesse komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/1577 (43) nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisasse tehtud viimaseid muudatusi.

(37)

Ameti tehtud taimekahjustajatest tuleneva riski kategoriseerimisel (44) põhinevate teaduslike ja tehniliste teadmiste alusel tuleks vajaduse korral kehtestada erinõuded teatavate taimede sissetoomiseks liidu territooriumile või seal vedamiseks, kuna need võivad kanda taimekahjustajaid Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Popillia japonica Newman ja Toxoptera citricida (Kirkaldy), mis on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/2072 II lisa B osas ja mida teadaolevalt esineb liidu territooriumil. Lisaks on Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) polüfaagne taimekahjustaja, mida esineb liidu territooriumil üksnes teatavatel peremeestaimedel, ja seepärast on asjakohane kohaldada vastavaid erinõudeid üksnes kõnealuse peremeestaimede loetelu suhtes.

(38)

Rakendusmääruses (EL) 2019/2072 sätestatud erinõuet, mis käsitleb puidust pakkematerjali vedu liidu territooriumil ja mis on seotud taimekahjustajaga Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ja selle siirutajaga Pityophthorus juglandis Blackman, tuleks muuta selgitusega, et see nõue puudutab üksnes perekondade Juglans L. ja Pterocarya Kunth puidust pakkematerjali. Taimepassi väljaandmise kohustus tuleks välja jätta, kuna see tekitab kõikidele ettevõtjatele vastuvõetamatu koormuse, võttes arvesse, et kõnealuse taimekahjustaja levik liidu territooriumil on praegu väike.

(39)

Seltsi Pinales taksonoomia muudatuste tõttu tuleks kõik viited seltsi Pinales taimedele ja puidule asendada viidetega okaspuudele (Pinopsida) ja neist saadud puidule.

(40)

Tuleks selgitada, et tolmeldamiseks ettenähtud õietolmu puhul tuleks käesolevat määrust kohaldada üksnes istutamiseks ettenähtud õietolmu suhtes, kuna seda liiki õietolm tekitab fütosanitaarse riski, mille jaoks on vaja riskijuhtimismeetmeid.

(41)

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 I, II, IV–VIII lisa ja X–XIV lisa tuleks seepärast vastavalt muuta.

(42)

Käesolevat määrust tuleks kohaldada alates 11. aprillist 2022. Käesoleva määrusega kehtestatud istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevaid meetmeid, mis on seotud taimekahjustajaga Grapevine flavescence dorée phytoplasma, tuleks kohaldada alates 1. maist 2022. See ajavahemik on vajalik, et pädevatel asutustel ja ettevõtjatel oleks võimalik kohaneda uute nõuetega, ning sellega võetakse arvesse kõnealuse taimekahjustajaga seotud iga-aastaste seirete perioodi. Kõiki istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevaid meetmeid, mis on seotud taimekahjustajatega Meloidogyne enterolobii ja Euwallacea fornicatus sensu lato ning mis kehtestatakse käesoleva määrusega, tuleks kohaldada alates 11. jaanuarist 2023. Need ajavahemikud on vajalikud, et pädevatel asutustel ja ettevõtjatel oleks võimalik kohaneda uute nõuetega.

(43)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 muudatused

Rakendusmäärust (EL) 2019/2072 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 2 lõikesse 2 lisatakse punkt d:

„d)

„õietolm“ – istutamiseks ettenähtud õietolm määruse (EL) 2016/2031 artikli 2 punkti 1 alapunkti k tähenduses“;

2)

I, II, IV–VIII ja X–XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Otsused 98/109/EÜ ja 2002/757/EÜ ning rakendusmäärused (EL) 2020/885 ja (EL) 2020/1292 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolevat määrust kohaldatakse alates 11. aprillist 2022. Lisa punkti 7 alapunkti e kohaldatakse siiski alates 1. maist 2022 ning lisa punkti 6 alapunkti b alapunkti i ja punkti 6 alapunkti l alapunkti i kohaldatakse alates 11. jaanuarist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(3)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Acleris spp.“, EFSA Journal 2019;17(10):5856, 37 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856.

(4)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Choristoneura spp.“, EFSA Journal 2019;17(5):5671, 31 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671.

(5)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Cicadomorpha vectors of Xylella spp.“, EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.

(6)  „Pest categorisation of non-EU Margarodidae“, EFSA Journal 2019;17(4):5672, 42 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672.

(7)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of the Andean Potato Weevil (APW) complex (Coleoptera: Curculionidae)“, EFSA Journal 2020;18(7):6176, 38 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6176.

(8)  „Scientific Opinion on pest categorisation of Palm lethal yellowing phytoplasmas“, EFSA Journal2017;15(10):5028, 27 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028.

(9)  „Pest categorisation of non-EU Tephritidae“, EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931

(10)  Mitu EFSA teaduslikku arvamust (2019, 2020).

(11)  Mitu EFSA teaduslikku arvamust (2019, 2020).

(12)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of Nemorimyza maculosa“, EFSA Journal 2020;18(3):6036, 29 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036.

(13)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of Exomala orientalis“, EFSA Journal 2020;18(4):6103, 29 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103.

(14)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Cicadomorpha vectors of Xylella spp.“, EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.

(15)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of Helicoverpa zea“, EFSA Journal 2020;18(7):6177, 31 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177.

(16)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of Stagonosporopsis andigena“, EFSA Journal 2018;16(10):5441, 25 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441.

(17)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of Ripersiella hibisci“, EFSA Journal 2020;18(6):6178, 28 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178.

(18)  „Scientific Opinion on the list of non-EU Scolytinae of coniferous hosts“, EFSA Journal 2020;18(1):5933, 56 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933;

„Scientific Opinion on the pest categorisation of non-EU Scolytinae of coniferous hosts“, EFSA Journal 2020;18(1):5934, 39 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5934.

(19)  „Scientific Opinion on pest categorisation of Witches’ broom disease of lime (Citrus aurantifolia) phytoplasma“, EFSA Journal 2017;15(10):5027, 22 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027.

(20)  „Scientific Opinion on the list of non-EU phytoplasmas of Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.“, EFSA Journal 2020;18(1):5930, 25 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2020.5930;

„Scientific Opinion on the pest categorisation of the non-EU phytoplasmas of Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.“, EFSA Journal 2020;18(1):5929, 97 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929.

(21)  „Pest Risk Analysis for the Ambrosia* beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus, *Associated fungi: Fusarium sp. (E.g: F. ambrosium, Fusarium euwallaceae) or other possible symbionts“, Hispaania (2015).

(22)  „Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae“, EPPO (2017).

(23)  EPPO (2013), „Pest risk analysis for Apriona germari, A. japonica, A. cinerea“.

(24)  EPPO (2017), „Pest risk analysis for Ceratothripoides brunneus and C. claratris“.

(25)  EPPO (2018), „Pest risk analysis for Massicus raddei“.

(26)  EPPO (2010), „Pest risk analysis for Meloidogyne enterolobii“.

(27)  EPPO (2017), „Pest risk analysis for Prodiplosis longifila“.

(28)  EPPO (2000), „Pest risk analysis for Aeolesthes sarta“.

(29)  „A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs)“, EPPO Bulletin (2017) 47(3), 551–558.

(30)  Komisjoni 26. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/885 Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamise meetmete kohta (ELT L 205, 29.6.2020, lk 9).

(31)  „Scientific Opinion on the Pest Risk Analysis on Phytophthora ramorum prepared by the FP6 project RAPRA“, EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 lk] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.

(32)  EPPO (2013), „Pest risk management for Phytophthora kernoviae and Phytophthora ramorum“.

(33)  Komisjoni 19. septembri 2002. aasta otsus 2002/757/EÜ ajutiste erakorraliste fütosanitaarmeetmete kohta Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ühendusse sissetoomise ja leviku takistamiseks (EÜT L 252, 20.9.2002, lk 37).

(34)  Komisjoni 15. septembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1292, milles käsitletakse meetmeid taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomise ärahoidmiseks ja millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa (ELT L 302, 16.9.2020, lk 20).

(35)  „Pest survey card on Agrilus planipennis“, EFSA toetav väljaanne 2020:EN-1945. 43 lk. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.

(36)  EPPO (2009, läbi vaadatud 2017), „Pest risk analysis for Bactrocera invadens“.

(37)  EPPO (2017), „Pest risk analysis for Bactrocera latifrons“, https://gd.eppo.int/taxon/DACULA.

(38)  2019, taimekahjustajatest tuleneva riski hindamise avaldamata aruanne.

(39)  „Pest survey card on Bactrocera dorsalis“. EFSA toetav väljaanne 2019:EN-1714. 24 lk. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714;

„Pest survey card on Bactrocera zonata“. EFSA toetav väljaanne 2021:EN-1999. 28 lk. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.

(40)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of Eotetranychus lewisi“, EFSA Journal 2014;12(7):3776, 35 lk, doi:10.2903/j.efsa.2014.3776;

„Scientific Opinion on the pest risk assessment of Eotetranychus lewisi for the EU territory“, EFSA Journal 2017; 15(10):4878, 122 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878.

(41)  „Scientific Opinion on the risk assessment of the entry of Pantoea stewartii subsp. stewartii on maize seed imported by the EU from the USA“, EFSA Journal 2019;17(10):5851, 49 lk. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851.

(42)  Komisjoni 2. veebruari 1998. aasta otsus 98/109/EÜ, millega liikmesriikidel lubatakse ajutiselt võtta erakorralisi meetmeid Tai suhtes seoses Thrips palmi Karny leviku takistamisega (EÜT L 27, 3.2.1998, lk 47).

(43)  Komisjoni 21. septembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1577, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa (ELT L 361, 30.10.2020, lk 1).

(44)  „Scientific Opinion on the pest categorisation of Aleurocanthus spp.“, EFSA Journal 2018; 16(10):5436, 31 lk. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;

„Scientific Opinion on the pest categorisation of Popillia japonica“, EFSA Journal 2018; 16(11):5438, 30 lk. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5438;

„Scientific Opinion on the pest categorisation of Toxoptera citricida“, EFSA Journal 2018; 16(1):5103, 22 lk. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2019/2072 I, II, IV–VIII ja X–XIV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisa B osa tabeli esimest veergu muudetakse järgmiselt:

a)

üheteistkümnenda rea tekst asendatakse järgmisega:

 

„XIII LISA punkt 5

Teraviljaseeme“;

b)

kaheteistkümnenda rea tekst asendatakse järgmisega:

 

„XIII LISA punkt 6

Köögiviljaseeme“;

c)

kolmeteistkümnenda rea tekst asendatakse järgmisega:

 

„XIII LISA punkt 9

Õli- ja kiutaimede seeme“.

2)

II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

Liidu karantiinsete taimekahjustajate loetelu ja EPPO poolt neile määratud koodid

SISUKORD

A osa. Taimekahjustajad, mida liidu territooriumil teadaolevalt ei esine

1.

Bakterid

2.

Seened ja munasseened

3.

Putukad ja lestad

4.

Ümarussid

5.

Parasiittaimed

6.

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

B osa. Taimekahjustajad, mida liidu territooriumil teadaolevalt esineb

1.

Bakterid

2.

Seened ja munasseened

3.

Putukad ja lestad

4.

Limused

5.

Ümarussid

6.

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

A OSA

TAIMEKAHJUSTAJAD, MIDA LIIDU TERRITOORIUMIL TEADAOLEVALT EI ESINE

Karantiinsed taimekahjustajad ja EPPO poolt neile määratud koodid

1.

Bakterid

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.

Seened ja munasseened

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], v.a Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] ja Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], v.a:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O’Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (mitte-ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.

Putukad ja lestad

1.

Acleris spp.:

1.1.

Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.

Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.

Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.

Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.

Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.

Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.

Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.

Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.

Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andide kartulikärsaklaste kompleks:

7.1.

Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.

Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.

Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (mitte-Euroopa populatsioonid), mis on teadaolevalt viiruste siirutaja [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.

Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.

Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.

Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.

Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.

Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.

Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.

Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.

Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.

Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.

Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.

Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, mis on teadaolevalt Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA] siirutajad:

23.1.

Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.

Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.

Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.

Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.

Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.

Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.

Clasteroptera achatina Germar

23.8.

Clasteroptera brunnea Ball

23.9.

Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.

Cuerna occidentalis Osman ja Beamer [CUEROC]

23.11.

Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.

Dechacona missionum Berg

23.13.

Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.

Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.

Ferrariana trivittata Signoret

23.17.

Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.

Friscanus friscanus (Ball)

23.19.

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.

Graphocephala confluens Uhler

23.21.

Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.

Helochara delta Oman

23.23.

Homalodisca ignorata Melichar

23.24.

Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.

Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.

Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.

Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.

Molomea consolida Schroder

23.30.

Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.

Neokolla severini DeLong

23.32.

Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.

Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.

Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.

Oragua discoidula Osborn

23.36.

Pagaronia confusa Oman

23.37.

Pagaronia furcata Oman

23.38.

Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.

Pagaronia triunata Ball

23.40.

Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.

Plesiommata corniculata Young

23.42.

Plesiommata mollicella Fowler

23.43.

Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.

Sibovia sagata (Signoret)

23.45.

Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.

Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.

Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.

Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.

Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith & Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.

Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.

Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.

Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.

Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.

Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.

Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.

Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.

Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.

Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (mitte-Euroopa populatsioonid) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard & Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai ja Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (non-European) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.

Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.

Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.

Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.

Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.

Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.

Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.

Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.

Bactrocera spp. [1BCTRG], v.a Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.

Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.

Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.

Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.

Callistomyia flavilabris Hering

77.16.

Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.

Campiglossa californica (Novak)

77.18.

Campiglossa duplex (Becker)

77.19.

Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.

Campiglossa snowi (Hering)

77.21.

Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.

Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.

Ceratitis spp. [1CERTG], v.a Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.

Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.

Dacus spp. [1DACUG]

77.26.

Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.

Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.

Euleia separata (Becker)

77.29.

Euphranta camelliae Hardy

77.30.

Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.

Euphranta cassia Hancock ja Drew

77.32.

Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.

Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.

Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.

Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.

Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.

Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.

Gymnocarena spp.

77.39.

Insizwa oblita Munro

77.40.

Marriottella exquisita Munro

77.41.

Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.

Neaspilota alba (Loew)

77.43.

Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.

Paracantha trinotata (Foote)

77.45.

Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.

Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.

Paratephritis takeuchii Ito

77.48.

Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.

Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.

Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.

Ptilona confinis (Walker)

77.52.

Ptilona persimilis Hendel

77.53.

Rhagoletis spp. [1RHAGG], v.a Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.

Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.

Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.

Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.

Strauzia [1STRAG] spp., v.a Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.

Taomyia marshalli Bezzi

77.60.

Tephritis leavittensis Blanc

77.61.

Tephritis luteipes Merz

77.62.

Tephritis ovatipennis Foote

77.63.

Tephritis pura (Loew)

77.64.

Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.

Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.

Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.

Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.

Trupanea wheeleri Curran

77.69.

Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.

Trypeta flaveola Coquillett

77.71.

Urophora christophi Loew

77.72.

Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.

Zacerata asparagi Coquillett

77.74.

Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.

Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.

Ümarussid

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], v.a:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] ja Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA ]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (mitte-ELi populatsioonid) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.

Parasiittaimed

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], v.a:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] ja Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomoviirused, v.a:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-referenttüvi [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.

CiLV-C [CILVC0]

6.2.

CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.

HGSV-2 [HGSV20]

6.4.

OFV tsitrusi nakatav tüvi [OFV00] (tsitrusi nakatav tüvi)

6.5.

CiLV-N sensu novo

6.6.

Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (mitte-ELi isolaadid) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.

Candidatus Phytoplasma cocostanzania – alarühm 16SrIV-C

12.2.

Candidatus Phytoplasma palmae – alarühmad 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.

Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.

Candidatus Phytoplasma palmicola – suguluses olev tüvi 16SrXXII-B

12.5.

Uus palmide surmavat kolletumistõbe põhjustav Candidatus Phytoplasma 16SrIV rühmast – ‘Bogia coconut syndrome’

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tobacco ringspot virus [TORSV0]

22.

Perekondade Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. ja Vitis L. viirused, viroidid ja fütoplasmad:

22.1.

American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.

Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.

Apple necrotic mosaic virus

22.4.

Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ga suguluses olevad tüved (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches’ broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (referenttüvi)

22.8.

Candidatus Phytoplasma fraxini (referenttüvi) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.

Candidatus Phytoplasma hispanicum (referenttüvi) Davis et al. [PHYP07]

22.10.

Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.

Candidatus Phytoplasma pruni’ga suguluses olev tüvi (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.

Candidatus Phytoplasma pyri’ga suguluses olev tüvi (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.

Candidatus Phytoplasma ziziphi (referenttüvi) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.

Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.

Cherry rosette virus

22.16.

Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.

Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.

Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.

Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.

Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.

Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.

Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.

Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.

Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.

Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.

Strawberry leaf curl virus

22.27.

Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.

Temperate fruit decay-associated virus

23.

Solanum tuberosum L. ja muude mugulaid moodustavate Solanum’i liikide viirused, viroidid ja fütoplasmad:

23.1.

Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.

Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.

Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.

Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ga suguluses olevad tüved (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.

Candidatus Phytoplasma fragariae’ga suguluses olevad tüved (YN-169, YN-10G)

23.7.

Candidatus Phytoplasma pruni’ga suguluses olevad tüved (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.

Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.

Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.

Kartuliviirus B [PVB000]

23.11.

Kartuliviirus H [PVH000]

23.12.

Kartuliviirus P [PVP000]

23.13.

Kartuliviirus T [PVT000]

23.14.

Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.

Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.

Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.

Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.

Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.

Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.

Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.

Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.

Kartuliviiruste S, X ja kartuli keerdlehisuse viiruse [PVS000], [PVX000] ja [PLRV00] mitte-ELi isolaadid

B OSA

TAIMEKAHJUSTAJAD, MIDA LIIDU TERRITOORIUMIL TEADAOLEVALT ESINEB

Karantiinsed taimekahjustajad ja EPPO poolt neile määratud koodid

1.

Bakterid

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.

Seened ja munasseened

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.

Putukad ja lestad

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.

Limused

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.

Ümarussid

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.

Viirused, viroidid ja fütoplasmad

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

“.

3)

IV lisa muudetakse järgmiselt:

(a)

sisukorda lisatakse järgmine rida:

„M osa. Liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad“;

(b)

D osa muudetakse järgmiselt:

i)

tabelis „Bakterid“ lisatakse esimese ja teise rea vahele järgmine rida:

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Actinidia Lindl.

0 %“;

ii)

tabelis „Seened ja munasseened“ lisatakse neljanda ja viienda rea vahele järgmine rida:

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. (v.a R. simsii L.), Viburnum L.

0 %“;

(c)

E osa asendatakse järgmisega:

„E OSA

Kultiveerimismaterjaliga (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomase kultiveerimismaterjali paljundusmaterjaliga seotud piirmäär

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %“;

(d)

F osa tabelis „Putukad ja lestad“ asendatakse teine ja kolmas rida järgmisega:

Bruchus pisorum (Linnaeus ) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %“;

(e)

J osa muudetakse järgmiselt:

(i)

tabelis „Seened ja munasseened“ lisatakse kahekümne teise ja kahekümne kolmanda rea vahele järgmine rida:

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %“;

(ii)

tabelis „Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad“ jäetakse välja kahekümne esimene rida;

(f)

L osas lisatakse tabeli „Seened ja munasseened“ järele järgmine tabel:

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Humulus lupulus L.

0 %“;

(g)

lisatakse järgmine osa:

„M OSA

Liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega (v.a seeme) seotud reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed (perekond või liik)

Asjaomaste viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuudega seotud piirmäär

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %“.

4)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

sisukorda lisatakse järgmine rida:

„K osa. Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjalil ja viljapuudel (v.a seeme)“;

b)

C osa muudetakse järgmiselt:

i)

tabelis „Bakterid“ lisatakse esimese ja teise rea vahele järgmine rida:

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Actinidia Lindl.

(a)

Taimed on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Pseudomonas syringae pv. actinidiae, või

(b)

i)

kogu viimase kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses olevatel taimedel täheldatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid või

ii)

Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid on täheldatud kuni 1 % tootmisüksuses olevatel taimedel ning need taimed ja kõik sümptomitega taimed nende vahetus läheduses on viivitamata välja juuritud ja hävitatud ning

järelejäänud sümptomiteta taimede esindavast osast on võetud proovid, mida analüüsiti Pseudomonas syringae pv. actinidiae suhtes ja leiti, et need on kõnealusest taimekahjustajast vabad;

ja

taimedest on enne turustamist võetud juhuslikkuse alusel proovid, mida analüüsiti Pseudomonas syringae pv. actinidiae suhtes ja leiti, et need on kõnealusest taimekahjustajast vabad. “;

ii)

tabelis „Seened ja munasseened“ lisatakse teise ja kolmanda rea vahele järgmine rida:

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. (v.a R. simsii L.), Viburnum L.

(a)

Taimed on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid), või

(b)

kogu viimase kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses olevatel peremeestaimedel täheldatud taimekahjustaja Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid või

(c)

i)

taimed, millel olid tootmisüksuses Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomid, ja kõik taimed sümptomitega materjalist kahe meetri raadiuses, on välja juuritud ja hävitatud, samuti on hävitatud pinnas, milles need taimed kasvasid

ja

ii)

kõigi peremeestaimede puhul, mis asuvad 10 meetri raadiuses sümptomitega taimedest, ja kahjustatud partii kõigi järelejäänud taimede puhul:

ei ole kolme kuu jooksul pärast sümptomitega taimede avastamist neil taimedel täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid vähemalt kahel kontrollil, mis tehti kõnealuse taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal, ning selle kolme kuu jooksul ei ole tehtud töötlusi Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomite pärssimiseks,

pärast kõnealust kolme kuud:

ei ole tootmisüksuses olevatel taimedel täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

vedamisele kuuluvatest taimedest on võetud esindav proov ja seda on analüüsitud ning leitud, et see on vaba Phytophthora ramorum’ist (ELi isolaadid),

ja

iii)

kõigi teiste tootmiskohas olevate taimede puhul:

ei ole tootmisüksuses olevatel taimedel täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

vedamisele kuuluvatest taimedest on võetud esindav proov ja seda on analüüsitud ning leitud, et see on vaba Phytophthora ramorum’ist (ELi isolaadid). “;

iii)

tabelis „Putukad ja lestad“ kolmandas reas asendatakse kolmas veerg järgmisega:

„(a)

Taimi on kogu nende eluaja jooksul kasvatatud piirkonnas, mille vastutav ametiasutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks taimekahjustajast Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), või

(b)

taimi on kaks aastat enne nende vedu kasvatatud sellises üksuses liidus, mis on füüsiliselt kaitstud taimekahjustaja Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sissetoomise eest, või sellisel alal liidus, kus on selle taimekahjustaja suhtes võetud asjakohaseid ennetusmeetmeid, ja

(c)

taimi on visuaalselt kontrollitud vähemalt iga nelja kuu tagant, kinnitamaks, et need on vabad palmikahjurist Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).“;

iv)

tabelis „Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad“ kolmandas reas asendatakse kolmas veerg järgmisega:

„a)

Taimed on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud ja mis on tunnistatud vabaks taimekahjustaja Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider põhjustatud sümptomitest, ja

b)

i)

taimed on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, või

ii)

taimed on kasvatatud tootmisüksuses, mis on tunnistatud kõnealusest taimekahjustajast vabaks kogu viimase kasvuperioodi jooksul tehtud visuaalse kontrolli käigus, ning kõik vahetus läheduses kasvanud sümptomitega taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud,

või

c)

kõik taimed tootmisüksuses, millel on kolmel viimasel kasvuperioodil asjakohasel ajal tehtud visuaalse kontrolli käigus leitud Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider sümptomeid, ja kõik nende vahetus läheduses kasvanud taimed on viivitamata välja juuritud ja hävitatud.“;

v)

D osa asendatakse järgmisega:

„D OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist kultiveerimismaterjalil (v.a seeme)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

Seened ja munasseened

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Castanea sativa Mill.

(a)

Kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, või

(b)

tootmisüksuses ei ole kogu viimase kasvuperioodi jooksul täheldatud taimekahjustaja Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid või

(c)

kultiveerimismaterjal, millel esineb taimekahjustaja Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomeid, on välja juuritud ning ülejäänud materjali on iga nädala tagant kontrollitud ja tootmiskohas ega -üksuses ei ole täheldatud ühtki Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr põhjustatud sümptomit vähemalt kolm nädalat enne materjali vedu.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme

Pinus L.

(a)

Kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajatest Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet ja Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, või

(b)

tootmisüksuses või selle vahetus läheduses ei ole kogu viimase kasvuperioodi jooksul täheldatud taimekahjustaja Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet või Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi sümptomeid, või

(c)

tootmisüksuses on taimekahjustaja Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet või Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow põhjustatud punavöötaudi vastu tehtud asjakohast töötlust ning kultiveerimismaterjali on enne vedu visuaalselt kontrollitud ja tunnistatud punavöötaudist vabaks.

Phytophthora ramorum (ELi isolaadid) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a õietolm ja seeme

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)

Kultiveerimismaterjal on pärit piirkondadest, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid), või

(b)

kogu viimase kasvuperioodi jooksul ei ole tootmisüksuses oleval kultiveerimismaterjalil täheldatud taimekahjustaja Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

(c)

i)

kultiveerimismaterjal, millel olid tootmisüksuses Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomid, ja kogu kultiveerimismaterjal sümptomitega materjalist kahe meetri raadiuses, on välja juuritud ja hävitatud, samuti on hävitatud pinnas, milles need taimed kasvasid,

ja

ii)

kogu kultiveerimismaterjali puhul, mis asub kümne meetri raadiuses sümptomitega taimedest, ja kahjustatud partii järelejäänud kultiveerimismaterjali puhul:

ei ole kolme kuu jooksul pärast sümptomitega kultiveerimismaterjali avastamist täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid sellel kultiveerimismaterjalil vähemalt kahel kontrollil, mis tehti kõnealuse taimekahjustaja avastamiseks asjakohasel ajal, ning selle kolme kuu jooksul ei ole tehtud töötlusi Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomite pärssimiseks, ning

pärast kõnealust kolme kuud:

ei ole tootmisüksuses oleval kultiveerimismaterjalil täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

vedamisele kuuluvast kultiveerimismaterjalist on võetud esindav proov ja seda on analüüsitud ning leitud, et see on vaba Phytophthora ramorum’ist (ELi isolaadid)

ja

iii)

kogu muu tootmiskohas oleva kultiveerimismaterjali puhul:

ei ole tootmisüksuses oleval kultiveerimismaterjalil täheldatud Phytophthora ramorum’i (ELi isolaadid) põhjustatud sümptomeid, või

vedamisele kuuluvast kultiveerimismaterjalist on võetud esindav proov ja seda on analüüsitud ning leitud, et see on vaba Phytophthora ramorum’ist (ELi isolaadid). “;

vi)

E osas asendatakse „Bruchus pisorum’i (L.)“ ja „Bruchus rufimanus’t L.“ käsitlevad read järgmisega:

Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)

Seemne esindavat proovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ja

(b)

seeme on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)

Seemne esindavat proovi on taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud, millele võib järgneda asjakohane töötlus, ja

(b)

seeme on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Bruchus rufimanus Boheman. “;

vii)

F osas asendatakse kolmanda tabeli esimene rida järgmisega:

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Välja arvatud juhul, kui partii on toodetud taimedest, mis vastavad V lisa F osa esimesed tabeli teise rea kolmanda veeru punkti b alapunkti i nõuetele, on pädev asutus partiisid ametlikult kontrollinud ja kinnitanud, et need vastavad IV lisa vastavatele sätetele. “;

viii)

J osas asendatakse tabelis „Seened“ esimene rida järgmisega:

„Seened ja munasseened“;

ix)

J osas lisatakse tabeli „Seened“ järele järgmine tabel:

Viirused, viroidid, viirusetaolised haigused ja fütoplasmad

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Nõuded

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)

Taimed on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Citrus bark cracking viroid, või

(b)

i)

tootmiskoht on kahe viimase täieliku kasvuperioodi jooksul tunnistatud vabaks taimekahjustajast Citrus bark cracking viroid taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal tehtud taimede visuaalse kontrolli käigus ning mehhaanilise ülekandumise ärahoidmiseks on tootmiskohas võetud asjakohased meetmed, ja

ii)

istutamiseks ettenähtud taimed on saadud emataimedest, mis on tunnistatud vabaks taimekahjustajast Citrus bark cracking viroid, ja

emataimede puhul, mida on hoitud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud Citrus bark cracking viroid’i nakkusallikate eest, on emataimi igal aastal taimekahjustaja Citrus bark cracking viroid avastamiseks kõige asjakohasemal ajal visuaalselt kontrollitud ning neist on võetud proovid ja neid analüüsitud, nii et kõik emataimed oleksid iga viie aasta tagant kontrollitud, või

emataimede puhul, mida ei ole hoitud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud Citrus bark cracking viroid’i nakkusallikate eest, on emataimed tunnistatud vabaks Citrus bark cracking viroid’ist viimasel viiel kasvuperioodil tehtud visuaalse kontrolli teel, mis tehti taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal, ja

emataimede esindavat proovi on kontrollitud taimekahjustaja avastamiseks kõige asjakohasemal ajal viimase 12 kuu jooksul ning need on tunnistatud vabaks Citrus bark cracking viroid’ist, ja

emataimi on hoitud isoleerituna taimest Humulus lupulus L., mida kasvatatakse vähemalt 20 m kaugusel naabruses asuvates tootmiskohtades, ja

iii)

vedamisele kuuluvate istutamiseks ettenähtud juurdunud taimede puhul on juurdumiseks kasutatud tootmisüksus

isoleeritud liigi Humulus lupulus L. vähemalt 20 m kaugusel asuvatest tootmiseks ettenähtud kultuuridest, või

on füüsiliselt kaitstud Citrus bark cracking viroid’i nakkuse allikast. “;

x)

lisatakse järgmine osa:

„K OSA

Meetmed, millega ennetatakse reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate esinemist liigi Actinidia Lindl. puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjalil ja viljapuudel (v.a seeme)

Pädev asutus või ettevõtja, kelle suhtes pädev asutus kohaldab ametlikku järelevalvet, peab tegema kontrolle või võtma muid meetmeid (mis on esitatud järgmise tabeli kolmandas veerus), et tagada vastavaid reguleeritud mittekarantiinseid taimekahjustajaid ja istutamiseks ettenähtud taimi käsitlevate nõuete täitmine.

Bakterid

Reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad või nende põhjustatud sümptomid

Istutamiseks ettenähtud taimed

Meetmed

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)

viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud on kasvatatud piirkondades, mille pädev asutus on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Pseudomonas syringae pv. actinidiae, või

(b)

viljapuude paljundusmaterjal ja viljapuud on saadud emataimedest, mida on visuaalselt kontrollitud kaks korda aastas ja tunnistatud vabaks taimekahjustajast Pseudomonas syringae pv. actinidiae,

ja

(c)

i)

emataimede puhul, mida on hoitud rajatistes, mis tagavad füüsilise kaitse nakkuse eest taimekahjustajaga Pseudomonas syringae pv. actinidiae, on esindavast osast emataimedest võetud iga nelja aasta järel proovid ja neid analüüsitud Pseudomonas syringae pv. actinidiae esinemise suhtes, nii et kõik emataimed oleksid iga kaheksa aasta järel kontrollitud, või

ii)

emataimede puhul, mida ei ole hoitud ülalnimetatud rajatistes, on esindavast osast emataimedest võetud igal aastal proovid ja neid analüüsitud Pseudomonas syringae pv. actinidiae esinemise suhtes, nii et kõik emataimed oleksid iga kolme aasta järel kontrollitud,

ja

(d)

i)

paljundusmaterjali ja viljapuude puhul, mida on hoitud ülalnimetatud rajatistes, ei ole tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul kõnealusel paljundusmaterjalil ega viljapuudel täheldatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid, või

ii)

paljundusmaterjali ja viljapuude puhul, mida ei ole hoitud ülalnimetatud rajatistes, ei ole tootmisüksuses viimase täieliku kasvuperioodi jooksul täheldatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid ning enne turustamist on sellisest paljundusmaterjalist ja viljapuudest juhusliku valiku alusel võetud proove ja neid analüüsitud Pseudomonas syringae pv. actinidiae suhtes ja tunnistatud need vabaks asjaomasest taimekahjustajast, või

iii)

paljundusmaterjali ja viljapuude puhul, mida ei ole hoitud ülalnimetatud rajatistes, on täheldatud Pseudomonas syringae pv. actinidiae põhjustatud sümptomeid vähem kui 1 % tootmisüksuses oleval paljundusmaterjalil ja viljapuudel, ning selline paljundusmaterjal ja sellised viljapuud ja kõik vahetus läheduses olev sümptomitega paljundusmaterjal ja viljapuud on viivitamata välja juuritud ja hävitatud ning esindavast osast järelejäänud sümptomiteta paljundusmaterjalist ja viljapuudest on võetud proovid ja neid analüüsitud Pseudomonas syringae pv. actinidiae suhtes ning tunnistatud need vabaks kõnealusest taimekahjustajast. “.

5)

VI lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktide 3 ja 4 vahele lisatakse järgmine punkt:

„3.1.

Liikide ja perekondade Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. ja Taxus brevifolia Nutt. eraldatud koor

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Kanada, Ühendkuningriik (1), Ameerika Ühendriigid, Vietnam

b)

punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5.

Perekonna Quercus L. (v.a Quercus suber L.) eraldatud koor

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Mehhiko“ ;

c)

punktis 18 veerus „CN-kood“ asendatakse CN-koodid järgmistega:

 

„ex 0602 10 90

 

ex 0602 90 30

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 46

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

 

ex 0602 90 70

 

ex 0602 90 91

 

ex 0602 90 99“.

6)

VII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

punktide 2 ja 3 vahele lisatakse järgmine punkt:

„2.1.

Istutamiseks ettenähtud taimed, v.a sibulad, mugulsibulad, risoomid, seeme, mugulad ja koekultuurist saadud taimed

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Kolmandad riigid, v.a Šveits

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

on kasvatatud puukoolides, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on registreerinud ja mis on kõnelause organisatsiooni järelevalve all,

ja

b)

neid on kontrollitud asjakohasel ajal ja enne eksporti.“ ;

b)

pärast punkti 4 tehakse järgmised muudatused:

i)

lisatakse punkt 4.1:

„4.1.

Istutamiseks ettenähtud juurtega taimed, v.a koekultuurist saadud taimed

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

on pärit riigist, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback. Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

c)

on kogu oma eluaja kasvatatud kasvusubstraadis, mis taimede istutamise ajal:

i)

oli ilma mulla ja orgaanilise aineta ning seda ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega muudel põllumajanduslikel eesmärkidel,

või

ii)

koosnes täielikult turbast või liigi Cocos nucifera L. kiust, mida ei olnud varem kasutatud taimede kasvatamiseks ega muudel põllumajanduslikel eesmärkidel,

või

iii)

oli läbinud tõhusa fumigatsiooni või kuumtöötluse, et tagada taimekahjustaja Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback puudumine, ja see on märgitud fütosanitaarsertifikaadile,

või

iv)

selle suhtes oli rakendatud tõhusat süsteemset lähenemisviisi, et tagada taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback vaba staatus, ja see on märgitud fütosanitaarsertifikaadile;

ja

säilitati ja hoiti kõigil punktides i–iv nimetatud juhtudel asjakohastes tingimustes, et see püsiks vaba taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, ning alates istutamisest on võetud asjakohased meetmed, tagamaks, et taimed on vabad taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, sealhulgas vähemalt:

kasvusubstraadi füüsiline isoleerimine mullast ja muudest võimalikest saasteallikatest, ning

hügieenimeetmed,

või

d)

i)

on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback,

ja

ii)

saadetise esindava osa juuri on kontrollitud vahetult enne eksporti ja tunnistatud need vabaks Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback põhjustatud sümptomitest.“ ;

ii)

lisatakse punkt 4.2:

„4.2.

Istutamiseks ettenähtud taimed koos kasvusubstraadiga, mis on ette nähtud taimede elujõu säilitamiseks, v.a koekultuurist saadud taimed ja veetaimed

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Hiina, India, Jaapan, Venemaa, Šveits ja Ameerika Ühendriigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Popillia japonica Newman. Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

b)

on kasvatatud tootmiskohas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Popillia japonica Newman, ning

i)

mida on taimekahjustaja Popillia japonica Newman avastamiseks asjakohasel ajal ametlikult kontrollitud igal aastal ja vähemalt korra kuus kolme kuu jooksul enne eksporti, et leida märke kõnealuse taimekahjustaja esinemisest, kontrollides vähemalt visuaalselt kõiki taimi, sealhulgas umbrohtu, ning võttes proove taimede kasvusubstraadist,

ja

ii)

mis on ümbritsetud vähemalt 100 m laiuse puhvertsooniga, kus igal aastal asjakohasel ajal tehtud ametlikud vaatlused on kinnitanud taimekahjustaja Popillia japonica Newman puudumist,

ja

iii)

vahetult enne eksporti on taimi ja nende kasvusubstraati ametlikult kontrollitud, mis hõlmab proovi võtmist kasvusubstraadist, ning need on tunnistanud vabaks taimekahjustajast Popillia japonica Newman,

ja

iv)

taimi

käideldakse ja pakendatakse või transporditakse viisil, millega välditakse nende saastumist taimekahjustajaga Popillia japonica Newman pärast tootmiskohast väljavedu

või

veetakse väljaspool taimekahjustaja Popillia japonica Newman lendlusaega,

või

c)

on kogu oma eluaja kasvatatud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud Popillia japonica Newman sissetoomise eest, ning taimi

(i)

käideldakse ja pakendatakse või transporditakse viisil, millega välditakse nende saastumist taimekahjustajaga Popillia japonica Newman pärast tootmisüksusest väljavedu

või

(ii)

veetakse väljaspool taimekahjustaja Popillia japonica Newman lendlusaega,

või

d)

on toodetud, järgides süsteemset lähenemisviisi, mis on heaks kiidetud kooskõlas määruse (EL) 2016/2031 artiklis 107 sätestatud menetlusega ning millega tagatakse taimekahjustaja Popillia japonica Newman puudumine.“;

c)

punkt 8 asendatakse järgmisega:

„8.

Istutamiseks ettenähtud rohttaimed, v.a sibulad, mugulsibulad, taimed sugukonnast Poaceae, risoomid, seeme, mugulad ja koekultuurist saadud taimed

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Kolmandad riigid, kus teadaolevalt esinevad taimekahjustajad Liriomyza sativae (Blanchard) ja Nemorimyza maculosa (Malloch)

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajatest Liriomyza sativae (Blanchard) ja Nemorimyza maculosa (Malloch). Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

b)

on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajatest Liriomyza sativae (Blanchard) ja Amauromyza maculosa (Malloch) ning mille nimi on märgitud fütosanitaarsertifikaadi lahtrisse „Lisadeklaratsioon“ ning mis on ekspordile eelnenud kolme kuu jooksul vähemalt kord kuus tehtud ametlike kontrollide käigus tunnistatud vabaks taimekahjustajatest Liriomyza sativae (Blanchard) ja Amauromyza maculosa (Malloch),

või

c)

on vahetult enne eksporti läbinud asjakohase töötluse taimekahjustajate Liriomyza sativae (Blanchard) ja Nemorimyza maculosa (Malloch) vastu ning neid on ametlikult kontrollitud ja need on tunnistatud vabaks taimekahjustajatest Liriomyza sativae (Blanchard) ja Nemorimyza maculosa (Malloch).

Punktis c osutatud töötluse üksikasjad tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile.“;

d)

punkt 20 asendatakse järgmisega:

„20.

Liigi Solanum tuberosum L. mahapanekuks ettenähtud mugulad

0701 10 00

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et mugulad

a)

on pärit riigist, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks taimekahjustajatest Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback ja Meloidogyne fallax Karssen,

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajatest Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback jaMeloidogyne fallax Karssen. Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

c)

on pärit tootmiskohast, mis peremeeskultuuri iga-aastaste seirete põhjal või peremeestaimede asjakohasel ajal tehtud välise visuaalse kontrolli teel ning kasvukohal saagikoristuse järel lõigatud mugulate uurimisel on tunnistatud vabaks taimekahjustajatest Meloidogyne chitwoodi Golden et al. ja Meloidogyne fallax Karssen,

või

d)

saagikoristuse järel on mugulatest võetud pistelisi proove ja kontrollitud sümptomite esinemist kas asjakohase meetodi või laboratoorse analüüsiga ning ühtlasi ka välise visuaalse kontrolli ja mugulate lõikamisega asjakohasel ajal ning kõikidel juhtudel pakendite või mahutite sulgemise ajal ning taimekahjustajate Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback ja Meloidogyne fallax Karssen põhjustatud sümptomeid ei ole leitud.“ ;

e)

punktide 21 ja 22 vahele lisatakse järgmine punkt:

„21.1.

Sugukondade Cucurbitaceae Juss. ja Solanaceae Juss. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a sibulad, mugulsibulad, risoomid, õietolm, seeme, mugulad ja koekultuurist saadud taimed

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

on pärit riigist, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistatud vabaks taimekahjustajast Ceratothripoides claratris (Shumsher),

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditegae deklareerinud vabaks taimekahjustajast Ceratothripoides claratris (Shumsher). Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

c)

on kogu oma eluaja kasvatatud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud taimekahjustaja Ceratothripoides claratris (Shumsher) sissetoomise vastu ning mida on vähemalt kolm kuud enne eksporti vähemalt ühel korral kontrollitud kõnealuse taimekahjustaja esinemise suhtes.

21.2.

Perekondade ja liikide

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L.,

Ricinus communis L., ja Tagetes L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a sibulad, mugulsibulad, koekultuurist saadud taimed, risoomid, õietolm, seeme ja mugulad.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Boliivia, Colombia, Ecuador, Peruu ja Ameerika Ühendriigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Prodiplosis longifila Gagné. Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

b)

on kasvatatud vähemalt kahe kuu jooksul enne eksporti või, kui taimed on nooremad kui kaks kuud, siis kogu nende eluaja jooksul tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud ja kogu taimede eluaja jooksul või vähemalt kahe viimase kuu jooksul tehtud ametlike kontrollide käigus tunnistatud vabaks taimekahjustajast Prodiplosis longifila Gagné.“;

f)

punktide 24 ja 25 vahele lisatakse järgmine punkt:

„24.1.

Liigi Euphorbia pulcherrima Willd. ning perekondade Fragaria L. ja Rubus L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a koekultuurist saadud taimed, õietolm ja seeme

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

on pärit riigist, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistatud vabaks taimekahjustajast Eotetranychus lewisi (McGregor),

või

b)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditegae deklareerinud vabaks taimekahjustajast Eotetranychus lewisi (McGregor). Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

c)

on pärit tootmiskohast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistanud vabaks taimekahjustajast Eotetranychus lewisi (McGregor).“;

g)

punkt 28 asendatakse järgmisega:

„28.

Lõikelilled perekondadest Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. ja Solidago L. ning lehtköögiviljad liigist Apium graveolens L. ja perekonnast Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et lõikelilled ja lehtköögiviljad

a)

on pärit riigist, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistatud vabaks taimekahjustajatest Liriomyza sativae (Blanchard) ja Nemorimyza maculosa (Malloch),

või

b)

on vahetult enne eksporti läbinud ametliku kontrolli ja need tunnistati vabaks taimekahjustajatest Liriomyza sativae (Blanchard) ja Nemorimyza maculosa (Malloch).“;

h)

punkt 29 asendatakse järgmisega:

„29.

Lõikelilled sugukonnast Orchidaceae

0603 13 00

Kolmandad riigid, v.a Tai

Ametlik kinnitus, et lõikelilled

a)

on pärit riigist, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistatud vabaks taimekahjustajast Thrips palmi Karny,

või

b)

on vahetult enne eksporti läbinud ametliku kontrolli ja tunnistatud vabaks taimekahjustajast Thrips palmi Karny.

29.1.

Lõikelilled sugukonnast Orchidaceae

0603 13 00

Tai

Ametlik kinnitus, et lõikelilled

a)

on toodetud tootmiskohas, mis on ekspordile eelnenud kolme kuu jooksul vähemalt kord kuus tehtud ametlike kontrollide käigus tunnistatud vabaks taimekahjustajast Thrips palmi Karny,

või

b)

on läbinud fumigatsiooni, et tagada taimekahjustaja Thrips palmi Karny puudumine, ja töötluse üksikasjad on märgitud fütosanitaarsertifikaadile.“;

i)

punktide 30 ja 31 vahele lisatakse järgmine punkt:

„30.1.

Perekondade ja liikide Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a seeme, õietolm ja koekultuurist saadud taimed

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Austraalia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodža, Hiina, Eswatini, Guam, India, Indoneesia, Iraan, Jaapan, Keenia, Laos, Malaisia, Mauritius, Mikroneesia, Montenegro, Nigeeria, Põhja-Korea, Põhja-Mariaanid, Pakistan, Belau, Paapua Uus-Guinea, Filipiinid, Réunion, Lõuna-Aafrika, Lõuna-Korea, Sri Lanka, Taiwan, Tansaania, Tai, Uganda, Vietnam ja Ameerika Ühendriigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Aleurocanthus spiniferus (Quaintance). Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

b)

on kasvatatud tootmiskohas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), ning

i)

kus on viimasel ekspordile eelnenud aastal tehtud asjakohasel ajal ametlikke kontrolle

ja

ii)

taimi on enne vedu käideldud ja pakendatud viisil, millega välditakse nende saastumist pärast tootmiskohast väljavedu,

või

c)

on läbinud tõhusa töötluse, et tagada taimekahjustaja Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) puudumine, ja taimed on enne eksporti tunnistatud vabaks kõnealusest taimekahjustajast.“;

j)

punktis 31 esimeses veerus „Taimed, taimsed saadused ja muud objektid“ asendatakse tekst järgmisega:

„Okaspuud (klass Pinopsida), v.a viljad ja seeme“;

k)

punkt 32 asendatakse järgmisega:

„32.

„Üle 3 m pikkused okaspuud (Pinopsida), v.a viljad ja seeme

ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

Kolmandad riigid, v.a Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Kanaari saared, Fääri saared, Gruusia, Island, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Põhja-Makedoonia, Norra, Venemaa (ainult järgmised osad: Keskföderaalringkond (Tsentralny federalny okrug), Loode föderaalringkond (Severo-Zapadny federalny okrug), Lõuna föderaalringkond (Yuzhny federalny okrug), Põhja-Kaukaasia föderaalringkond (Severo-Kavkazsky federalny okrug) ja Volga föderaalringkond (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Serbia, Šveits, Türgi, Ühnedkuningriik (1) ja Ukraina

Ametlik kinnitus, et taimed on kasvatatud tootmiskohas, mis on vaba taimekahjustajast Scolytinae spp. (mitte-Euroopa).“;

l)

pärast punkti 32 tehakse järgmised muudatused:

i)

lisatakse punkt 32.1:

„32.1.

Perekondade ja liikide Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude , Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. ja Xylosma avilae Sleumer istutamiseks ettenähtud taimed, v.a koekultuurist saadud taimed, õietolm ja seeme

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kolmandad riigid

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

taimede läbimõõt varre alumises osas on alla 2 cm

või

b)

taimed on pärit riigist, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistatud vabaks taimekahjustajast Euwallacea fornicatus sensu lato,

või

c)

taimed on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Euwallacea fornicatus sensu lato. Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

d)

taimed on kasvatatud

i)

vähemalt ekspordieelse kuue kuu jooksul tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud taimekahjustaja Euwallacea fornicatus sensu lato sissetoomise eest ning mida on asjakohasel ajal ametlikult kontrollitud ja mis on tunnistatud nimetatud taimekahjustajast vabaks ja seda on kinnitatud vähemalt püüniste abil, mida kontrollitakse vähemalt iga nelja nädala järel, sealhulgas vahetult enne eksporti,

või

ii)

on kasvatatud tootmiskohas, mis on viimase tervikliku vegetatsioonitsükli algusest alates tunnistatud vabaks taimekahjustajast Euwallacea fornicatus sensu lato, mida on kinnitatud vähemalt püüniste abil vähemalt iga nelja nädala järel tehtud ametlike kontrollidega; juhul kui on tekkinud kahtlus, et tootmiskohas esineb kõnealune taimekahjustaja, on selle kõrvaldamiseks kasutatud asjakohast tõrjet; on kehtestatud 1 km laiune ümbritsev tsoon, mida jälgitakse asjakohasel ajal taimekahjustaja Euwallacea fornicatus sensu lato suhtes ning kus taimekahjustaja avastamise korral tuleks need taimed viivitamata välja juurida ja hävitada,

ja

taimede saadetisi on vahetult enne eksporti ametlikult kontrollitud, et teha kindlaks kõnealuse taimekahjustaja esinemine, eelkõige taimede vartes ja okstes, ning vajaduse korral on rakendatud destruktiivset proovivõtumeetodit. Proovi suurus peab olema selline, et 99 % usaldusväärsusega oleks võimalik tuvastada vähemalt 1 % saastumist.“;

ii)

lisatakse punktid 32.2–32.7:

„32.2.

Perekondade ja liikide Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill.,

Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl,

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, ja Xylosma G.Forst. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a koekultuurist saadud taimed, õietolm ja seeme

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodža, Hiina, India, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jaapan, Jordaania, Kasahstan, Kuveit, Kõrgõzstan, Laos, Liibanon, Malaisia, Maldiivid, Mongoolia, Myanmar/Birma, Nepal, Põhja-Korea, Omaan, Pakistan, Filipiinid, Katar, Venemaa (ainult järgmised osad: Kaug-Ida föderaalringkond (Dalnevostochny federalny okrug), Siberi föderaalpiirkond (Sibirsky federalny okrug) ja Uurali föderaalringkond (Uralsky federalny okrug)), Saudi Araabia, Singapur, Lõuna-Korea, Sri Lanka, Süüria, Tadžikistan, Tai, Ida-Timor, Türkmenistan, Araabia Ühendemiraadid, Usbekistan, Vietnam ja Jeemen

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

taimede läbimõõt varre alumises osas on alla 1 cm

või

b)

taimed on pärit riigist, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistatud vabaks taimekahjustajast Apriona germari (Hope),

või

c)

taimed on kogu oma eluaja kasvatatud piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Apriona germari (Hope). Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

d)

taimed on kogu eluaja või vähemalt kaks aastat enne eksporti kasvatatud tootmiskohas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Apriona germari (Hope)

ja

i)

kus on igal aastal tehtud kaks ametlikku kontrolli taimekahjustaja Apriona germari (Hope) tunnuste avastamiseks kõige asjakohasemal ajal ning ei ole avastatud märke kõnealusest taimekahjustajast,

ja

ii)

kus on tehtud asjakohast ennetustõrjet ja mida ümbritseb vähemalt 2 000  m laiune puhvertsoon, kus on igal aastal asjakohasel ajal tehtud ametlike vaatlustega kinnitatud, et seal ei esine taimekahjustajat Apriona germari (Hope),

ja

iii)

taimi on vahetult enne eksporti kontrollitud Apriona germari (Hope) esinemise suhtes, eelkõige taimede vartes; vajaduse korral tuleb selle kontrolli puhul kasutada destruktiivset proovivõtumeetodit,

või

e)

taimed on kogu eluaja või vähemalt kaks aastat enne eksporti kasvatatud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud taimekahjustaja Apriona germari (Hope) sissetoomise eest

ja

mida on vahetult enne eksporti kontrollitud Apriona germari (Hope) esinemise suhtes, eelkõige taimede vartes; vajaduse korral tuleb selle kontrolli puhul kasutada destruktiivset proovivõtumeetodit.

32.3.

Perekondade ja liikide Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, ja Zelkova serrata (Thunb.) Makino istutamiseks ettenähtud taimed, v.a koekultuurist saadud taimed, õietolm ja seeme

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodža, Hiina, India, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jaapan, Jordaania,

Kasahstan, Kuveit, Kõrgõzstan, Laos, Liibanon, Malaisia, Maldiivid, Mongoolia, Myanmar/Birma, Nepal, Põhja-Korea, Omaan, Pakistan, Filipiinid, Katar, Venemaa (ainult järgmised osad: Kaug-Ida föderaalringkond (Dalnevostochny federalny okrug), Siberi föderaalpiirkond (Sibirsky federalny okrug) ja Uurali föderaalringkond (Uralsky federalny okrug)), Saudi Araabia, Singapur, Lõuna-Korea, Sri Lanka, Süüria, Tadžikistan, Tai, Ida-Timor, Türkmenistan, Araabia Ühendemiraadid, Usbekistan, Vietnam ja Jeemen

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

taimede läbimõõt varre alumises osas on alla 1 cm

või

b)

taimed on pärit riigist, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistatud vabaks taimekahjustajast Apriona rugicollis Chevrolat,

või

c)

taimed on kogu oma eluaja kasvatatud piirkonnas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Apriona rugicollis Chevrolat. Piirkonna nimi tuleb märkida fütosanitaarsertifikaadile,

või

d)

taimed on kogu eluaja või vähemalt kaks aastat enne eksporti kasvatatud tootmiskohas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega deklareerinud vabaks taimekahjustajast Apriona rugicollis Chevrolat

ja

i)

kus on igal aastal tehtud kaks ametlikku kontrolli taimekahjustaja Apriona rugicollis Chevrolat tunnuste avastamiseks kõige asjakohasemal ajal ning ei ole avastatud märke kõnealusest taimekahjustajast

ja

ii)

kus on tehtud asjakohast ennetustõrjet ja mida ümbritseb vähemalt 2 000  m laiune puhvertsoon, kus igal aastal asjakohasel ajal tehtud ametlike vaatlustega on kinnitatud, et seal ei esine taimekahjustajat Apriona rugicollis Chevrolat,

ja

iii)

taimi on vahetult enne eksporti kontrollitud Apriona rugicollis Chevrolat esinemise suhtes, eelkõige taimede vartes; vajaduse korral tuleb selle kontrolli puhul kasutada destruktiivset proovivõtumeetodit,

või

e)

taimed on kogu eluaja või vähemalt kaks aastat enne eksporti kasvatatud tootmisüksuses, mis on füüsiliselt kaitstud taimekahjustaja Apriona rugicollis Chevrolat sissetoomise eest.

ja

taimi on vahetult enne eksporti kontrollitud Apriona rugicollis Chevrolat esinemise suhtes, eelkõige taimede vartes; vajaduse korral tuleb selle kontrolli puhul kasutada destruktiivset proovivõtumeetodit.

32.4.

Perekondade ja liikide Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Morus L., Populus L. ja Salix L. istutamiseks ettenähtud taimed, v.a koekultuurist saadud taimed, õietolm ja seeme

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afganistan, Bahrein, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kambodža, Hiina, India, Indoneesia, Iraan, Iraak, Jaapan, Jordaania, Kasahstan, Kuveit, Kõrgõzstan, Laos, Liibanon, Malaisia, Maldiivid, Moldaavia, Mongoolia, Myanmar/Birma, Nepal, Põhja-Korea, Omaan, Pakistan, Filipiinid, Katar, Venemaa (ainult järgmised osad: Kaug-Ida föderaalringkond (Dalnevostochny federalny okrug), Siberi föderaalpiirkond (Sibirsky federalny okrug) ja Uurali föderaalringkond (Uralsky federalny okrug)), Saudi Araabia, Singapur, Lõuna-Korea, Sri Lanka, Süüria, Tadžikistan, Tai, Ida-Timor, Türkmenistan, Araabia Ühendemiraadid, Usbekistan, Vietnam ja Jeemen

Ametlik kinnitus, et taimed

a)

taimede läbimõõt varre alumises osas on alla 1 cm

või

b)

taimed on pärit riigist, mis on kooskõlas fütosanitaarmeetmeid käsitlevate asjakohaste rahvusvaheliste standarditega tunnistatud vabaks taimekahjustajast Apriona