EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2107

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/2107, 26. november 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Ühendkuningriiki käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/8715

ELT L 429, 1.12.2021, p. 92–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2107/oj

1.12.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 429/92


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2021/2107,

26. november 2021,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa seoses Ühendkuningriiki käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loeteludes, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), (1) eriti selle artikli 230 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2016/429 kohaselt peavad loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetised olema pärit kõnealuse määruse artikli 230 lõike 1 kohaselt loetellu kantud kolmandast riigist või territooriumilt või selle tsoonist või bioturvarühmikust.

(2)

Komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2020/692 (2) on sätestatud loomatervisenõuded, millele peavad vastama teatavatesse liikidesse ja kategooriatesse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali või loomsete saaduste saadetised kolmandatest riikidest või territooriumidelt või nende tsoonidest või vesiviljelusloomade puhul bioturvarühmikutest liitu toomisel.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2021/404 (3) on kehtestatud selliste kolmandate riikide või territooriumide või nende tsoonide või bioturvarühmikute loetelud, kust on lubatud liitu tuua delegeeritud määruse (EL) 2020/692 kohaldamisalasse kuuluvate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste liike ja kategooriaid.

(4)

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisas on sätestatud selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, kust on lubatud liitu tuua vastavalt kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetisi.

(5)

17. novembril 2021 teatas Ühendkuningriik komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude hulgas. Kõnealuse puhangu kolle asub Inglismaal Lancashire’i krahvkonnas Fylde’i omavalitsusüksuses Kirkhami lähedal ning seda kinnitati 17. novembril 2021 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(6)

19. novembril 2021 teatas Ühendkuningriik komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude hulgas. Kõnealuse puhangu kolle asub Inglismaal Derbyshire’i krahvkonnas South Derbyshire’i omavalitsusüksuses Willingtoni lähedal ning seda kinnitati 19. novembril 2021 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(7)

20. novembril 2021 teatas Ühendkuningriik komisjonile lindude kõrge patogeensusega gripi puhangust kodulindude hulgas. Kõnealuse puhangu kolle asub Inglismaal Bournemouth, Christchurch & Poole’i omavalitsusüksuses Pokesdowni lähedal ning seda kinnitati 19. novembril 2021 laborianalüüsiga (RT-PCR).

(8)

Ühendkuningriigi veterinaarasutused kehtestasid asjaomaste ettevõtete ümber 10 km raadiusega kontrolltsooni ja ning rakendasid lindude kõrge patogeensusega gripi tõrjeks ja leviku piiramiseks hädatapmist.

(9)

Ühendkuningriik esitas komisjonile oma territooriumi epidemioloogilise olukorra kohta teavet ja kirjeldas meetmeid, mida on võetud kõrge patogeensusega linnugripi edasise leviku ärahoidmiseks. Komisjon on seda teavet ja neid meetmeid hinnanud. Kõnealuse hinnangu alusel ei tohiks Ühendkuningriigi veterinaarasutuste poolt lindude kõrge patogeensusega gripi hiljutiste puhangute tõttu kehtestatud piirangutsoonidest kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha saadetiste liitu toomist enam lubada.

(10)

Seetõttu tuleks rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa vastavalt muuta.

(11)

Võttes arvesse lindude kõrge patogeensusega gripi praegust epidemioloogilist olukorda Ühendkuningriigis, peaksid käesoleva määrusega rakendusmäärusesse (EL) 2021/404 tehtavad muudatused jõustuma kiiremas korras.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 84, 31.3.2016, lk 1.

(2)  Komisjoni 30. jaanuari 2020. aasta delegeeritud määrus (EL) 2020/692, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/429 seoses teatavate loomade, loomse paljundusmaterjali ja loomsete saaduste saadetiste liitu toomise ning nende järgneva liikumise ja käitlemise eeskirjadega (ELT L 174, 3.6.2020, lk 379).

(3)  Komisjoni 24. märtsi 2021. aasta rakendusmäärus (EL) 2021/404, millega kehtestatakse selliste kolmandate riikide, territooriumide või nende tsoonide loetelud, millest on lubatud liitu tuua loomi, loomset paljundusmaterjali ja loomseid saadusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 (ELT L 114, 31.3.2021, lk 1).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2021/404 V ja XIV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

V lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. osas Ühendkuningriiki käsitlevas kandes lisatakse tsooni GB-2.22 järele järgmised tsoonid GB-2.23, GB-2.24 ja GB-2.25:

„GB Ühendkuningriik

GB-2.23

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

17.11.2021

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

17.11.2021

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

17.11.2021

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

17.11.2021

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

17.11.2021

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

17.11.2021

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

17.11.2021

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

17.11.2021

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

17.11.2021

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

HE-LT20

N, P1

 

17.11.2021

 

GB-2.24

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

19.11.2021

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

19.11.2021

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

19.11.2021

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

19.11.2021

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

19.11.2021

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

19.11.2021

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

19.11.2021

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

19.11.2021

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

GB-2.25

Sugulinnud, v.a silerinnalised linnud, ja tootmislinnud, v.a silerinnalised linnud

BPP

N, P1

 

19.11.2021

 

Silerinnalised sugulinnud ja silerinnalised tootmislinnud

BPR

N, P1

 

19.11.2021

 

Tapmiseks ettenähtud kodulinnud, v.a silerinnalised linnud

SP

N, P1

 

19.11.2021

 

Tapmiseks ettenähtud silerinnalised linnud

SR

N, P1

 

19.11.2021

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOC

N, P1

 

19.11.2021

 

Silerinnaliste lindude ööpäevased tibud

DOR

N, P1

 

19.11.2021

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

 

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude haudemunad

HEP

N, P1

 

19.11.2021

 

Silerinnaliste lindude haudemunad

HER

N, P1

 

19.11.2021

 

Vähem kui 20 kodulinnuisendit, v.a silerinnalised linnud

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021“;

 

b)

2. osas Ühendkuningriiki käsitlevas kandes lisatakse tsooni GB-2.22 järele järgmised tsoonid GB-2.23, GB-2.24 ja GB-2.25:

„Ühendkuningriik

GB-2.23

Kirkhami lähedal, Fylde, Lancashire, Inglismaa:

piirkond, mis asub 10 km raadiusega ringis, mille keskpunkti koordinaadid WGS 84 järgi on 53.79° N ja 2.84° W

GB-2.24

Pokesdowni lähedal, Bournemouth, Christchurch & Poole, Inglismaa:

piirkond, mis asub 10 km raadiusega ringis, mille keskpunkti koordinaadid WGS 84 järgi on 50.73° N ja 1.82° W

GB-2.25

Willingtoni lähedal, South Derbyshire, Derbyshire, Inglismaa:

piirkond, mis asub 10 km raadiusega ringis, mille keskpunkti koordinaadid WGS 84 järgi on 52.86° N ja 1.52° W“;

2)

XIV lisa 1. osas Ühendkuningriiki käsitlevas kandes lisatakse tsooni GB-2.22 järele järgmised tsoonid GB-2.23, GB-2.24 ja GB-2.25:

„GB Ühendkuningriik

GB-2.23

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

17.11.2021

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

17.11.2021

 

Uluklindude värske liha

GBM

N, P1

 

17.11.2021

 

GB-2.24

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

19.11.2021

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

19.11.2021

 

Uluklindude värske liha

GBM

N, P1

 

19.11.2021

 

GB-2.25

Muude kodulindude kui silerinnaliste lindude värske liha

POU

N, P1

 

19.11.2021

 

Silerinnaliste lindude värske liha

RAT

N, P1

 

19.11.2021

 

Uluklindude värske liha

GBM

N, P1

 

19.11.2021“.

 


Top