EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0899

Komisjoni määrus (EL) 2021/899, 3. juuni 2021, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses üleminekumeetmetega, mida kohaldatakse põletamisel kütusena kasutatava liha-kondijahu ekspordi suhtes (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/3864

OJ L 197, 4.6.2021, p. 68–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/899/oj

4.6.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 197/68


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/899,

3. juuni 2021,

millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses üleminekumeetmetega, mida kohaldatakse põletamisel kütusena kasutatava liha-kondijahu ekspordi suhtes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002, (1) eriti selle artikli 43 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 142/2011 (2) on sätestatud inimeste ja loomade tervist käsitlevad eeskirjad loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete turule laskmiseks ja ekspordiks.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 12 koostoimes kõnealuse määruse artikli 7 lõikega 2 on sätestatud, et 1. kategooria liha-kondijahu tuleb kõrvaldada põletamise, koospõletamise või prügilasse ladestamise teel või kasutada seda põletamisel kütusena, et hoida ära asjaomase materjali sattumine söödaahelasse või söödaahela saastumine asjaomase materjaliga.

(3)

Iirimaa pädevad asutused teatasid oma kavatsusest saavutada 2023. aasta lõpuks 1. kategooria liha-kondijahu jaoks riigisisene põletamisvõimekus ning taotlesid, et kõnealuse üleminekuperioodi jooksul lubataks Ühendkuningriigis kõrvaldamiseks mõeldud 1. kategooria liha-kondijahu tavapäraseid kaubavooge.

(4)

Komisjon, olles hinnanud Iirimaa taotlust ning arvestades eelkõige kõnealuse liikmesriigi geograafilist asendit, peab vajalikuks, et määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa V peatükis kehtestataks eeskirjad, mille alusel võib Iirimaa kuni 31. detsembrini 2023 lubada eksportida Ühendkuningriiki 1. kategooria liha-kondijahu, mis vastab põletamise eesmärgil turule laskmise nõuetele ning ilma et see piiraks liidu õiguse kohaldamist Ühendkuningriigi suhtes ja Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga kooskõlas Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga, eriti selle Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikega 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga ning vastavalt kõnealuse protokolli artikli 6 lõikele 1, mille kohaselt on lubatud põletamiseks mõeldud 1. kategooria liha-kondijahu vedamine mujale Ühendkuningriiki kui Põhja-Iirimaale.

(5)

Seepärast tuleks määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa vastavalt muuta.

(6)

Et tagada olemasolevate kaubavoogude jätkumine pärast üleminekuperioodi lõppu, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. jaanuarist 2021 ning seepärast peaks see jõustuma võimalikult kiiresti, kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa V peatükki muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuni 2021

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 300, 14.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa V peatüki tabelisse lisatakse järgmine uus rida:

„3

1. kategooria liha-kondijahu

Kütusena põletamiseks ettenähtud 1. kategooria liha-kondijahu võib Iirimaalt Ühendkuningriiki (*) eksportida ainult järgmistel tingimustel:

a)

Iirimaa pädev asutus on andnud loa eksportida asjaomast materjali Ühendkuningriigis asuvasse põletusseadmesse enne 31. detsembrit 2023 ja tingimusel, et kõrvaldamisele kuuluva 1. kategooria liha-kondijahu vedu kõnealusest liikmesriigist on toimunud enne 1. jaanuari 2021 tingimustel, mis on sätestatud käesoleva määruse artikli 6 lõigetes 6, 7 ja 8;

b)

sihtkoha põletusseade on saanud Ühendkuningriigi väljastatud impordilitsentsiga loa põletada imporditud 1. kategooria liha-kondijahu;

c)

1. kategooria liha-kondijahu

on saadud üksnes IV lisa III peatükis osutatud 1. (rõhu all steriliseerimine), 2., 3., 4. või 5. töötlemismeetodit kasutades,

on märgistatud vastavalt VIII lisa V peatükile;

d)

1. kategooria liha-kondijahu saadetis on saadetud plommiga suletud konteinerites määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 24 lõike 1 punktis a või punkti j alapunktis ii osutatud töötlemis- või ladustamiskohast otse sihtkoha põletusseadmesse;

e)

ettevõtjad esitavad liha-kondijahu saadetised väljumiskoha piiripunktile;

f)

väljumiskoha piiripunkti pädev asutus kontrollib ametlikult punktis e osutatud saadetisi, eelkõige plommi puutumatust.

Kui plomm on rikutud, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 (**) artikli 138 lõike 2 punktides d ja g sätestatud eeskirju;

g)

piiripunkti pädev asutus teavitab kaubadokumendi lahtris I.4 märgitud pädevat asutust süsteemi TRACES kaudu saadetise saabumisest väljumiskohta ning vajaduse korral plommi kontrollimise tulemusest ja võetud parandusmeetmetest.

Päritolukoha töötlemisettevõtte eest vastutav pädev asutus teeb riskipõhiseid ametlikke kontrolle, et tõendada esimesele lõigule vastavust ja kontrollida, et kõigil 1. kategooria liha-kondijahu saadetistel on kaasas piirikontrolli pädevalt asutuselt süsteemi TRACES kaudu saadud tõend väljumiskohas tehtud kontrolli kohta.

Nõuetele mittevastavuse korral võib pädev asutus määruse (EL) 2017/625 artikli 138 lõike 2 punkti d kohaselt keelata kütusena põletamiseks ettenähtud 1. kategooria liha-kondijahu saadetiste veo.


(*)  Vastavalt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingule, eriti Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli artikli 5 lõikele 4 koostoimes kõnealuse protokolli 2. lisaga, ei hõlma käesolevas lisas olevad viited Ühendkuningriigile Põhja-Iirimaad.

(**)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1).“


Top