EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0755

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/755, 6. mai 2021, millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus mäletsejaliste ja hobuslaste jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/625 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 3009 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2021/3009

OJ L 163, 10.5.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/755/oj

10.5.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/5


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2021/755,

6. mai 2021,

millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus mäletsejaliste ja hobuslaste jaoks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2017/625

(teatavaks tehtud numbri C(2021) 3009 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 95 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2017/625 on sätestatud ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemise, sealhulgas Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuste valiku ja määramise kord. Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskused toetavad komisjoni ja liikmesriikide võetavaid horisontaalmeetmeid loomade heaolunõuete valdkonnas, millele on osutatud määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktis f.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/329 (2) on määratud Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus, mis vastavalt oma tööprogrammile tegeleb sigadega, ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/1685 (3) on määratud Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomade jaoks.

(3)

Komisjon korraldas kooskõlas määruse (EL) 2017/625 artikliga 95 avaliku konkursi, viies läbi mäletsejaliste ja hobuslaste heaolu Euroopa Liidu referentkeskuse valiku ja määramise menetluse.

(4)

Vastavalt põhjenduses 3 osutatud konkursile ametisse nimetatud hindamis- ja valikukomitee jõudis järeldusele, et konsortsium, mida juhivad Rootsi Põllumajandusülikool ja Rootsi loomade heaolu keskus (Rootsi) ning kuhu kuuluvad ka Loodusvarade ja Bioteaduste Ülikool (Austria), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinaaruuringute Instituut (Kreeka), Riiklik Põllumajanduse, Toidu ja Keskkonna Instituut (Prantsusmaa), Dublini Ülikooli kolledž (Iirimaa) ja asutus Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Itaalia) (üheskoos „konsortsium“), vastab määruse (EL) 2017/625 artikli 95 lõikes 3 sätestatud nõuetele ning peaks täitma selle määruse artiklis 96 sätestatud ülesandeid mäletsejaliste ja hobuslaste puhul.

(5)

Seepärast tuleks kõnealune konsortsium määrata Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuseks mäletsejaliste ja hobuslaste jaoks, kes vastutab selliste tugiülesannete täitmise eest, mis on hõlmatud Euroopa Liidu referentkeskuste ühe- või mitmeaastaste tööprogrammidega. Nimetatud tööprogrammid tuleb koostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 652/2014 (4) artikli 36 kohaselt komisjoni vastu võetud asjaomaste tööprogrammide eesmärkide ja prioriteetidega.

(6)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 95 lõike 2 punktis b on sätestatud, et Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuste määramine on ajaliselt piiratud või seda vaadatakse korrapäraselt läbi. Seetõttu tuleb Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuse mäletsejaliste ja hobuslaste jaoks määramine vaadata läbi iga viie aasta järel.

(7)

Määratud Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskusele mäletsejaliste ja hobuslaste jaoks tuleb anda piisavalt aega, et ta saaks valmistada ette oma tööprogrammi järgmiseks eelarveperioodiks. Seetõttu tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. juunist 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskuseks, kes vastutab komisjoni ja liikmesriikide poolt loomade heaolunõuete valdkonnas võetavate horisontaalmeetmete toetamise eest mäletsejaliste ja hobuslaste puhul, määratakse järgmine konsortsium.

Nimi: konsortsium, mida juhivad Rootsi Põllumajandusülikool ja Rootsi loomade heaolu keskus (Rootsi) ning kuhu kuuluvad ka Loodusvarade ja Bioteaduste Ülikool (Austria), Ellinikos Georgikos Organismos-Dimitra/Veterinaaruuringute Instituut (Kreeka), Riiklik Põllumajanduse, Toidu ja Keskkonna Instituut (Prantsusmaa), Dublini Ülikooli kolledž (Iirimaa) ja asutus Instituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise „G. Caporale“ (Itaalia).

Aadress:

P.O. Box 7068

750 07 Uppsala

ROOTSI

2.   Määramine vaadatakse läbi iga viie aasta järel alates käesoleva otsuse kohaldamise kuupäevast.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. juunist 2021.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. mai 2021

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Stella KYRIAKIDES


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Komisjoni 5. märtsi 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/329, millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus (ELT L 63, 6.3.2018, lk 13).

(3)  Komisjoni 4. oktoobri 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/1685, millega määratakse Euroopa Liidu loomade heaolu referentkeskus kodulindude ja muude põllumajanduse väikeloomade jaoks (ELT L 258, 9.10.2019, lk 11).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ (ELT L 189, 27.6.2014, lk 1).


Top