EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2255

Komisjoni otsus (Euratom) 2020/2255, 29. detsembri 2020, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vahelise tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Komisjoni poolt ja selle ajutise kohaldamise kohta ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ja selle ajutise kohaldamise kohta

C/2020/9660

OJ L 445, 31.12.2020, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2255/oj

Related international agreement
Related international agreement

31.12.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 445/2


KOMISJONI OTSUS (Euratom) 2020/2255,

29. detsembri 2020,

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vahelise tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitleva koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Komisjoni poolt ja selle ajutise kohaldamise kohta ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel ja selle ajutise kohaldamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut (edaspidi „Euratomi leping“), eriti selle artikli 101 teist lõiku,

olles saanud nõukogu heakskiidu

ning arvestades järgmist:

(1)

25. veebruaril 2020 volitas nõukogu Euroopa Komisjoni alustama Ühendkuningriigiga läbirääkimisi uue partnerluslepingu üle. Läbirääkimiste tulemusel leppisid pooled läbirääkijate tasandil kokku sõlmida ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping (edaspidi „kaubandus- ja koostööleping“) ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vaheline tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitlev koostööleping (edaspidi „tuumaenergialeping“).

(2)

Kaubandus- ja koostöölepingus käsitletakse küsimusi, mis kuuluvad Euroopa Aatomienergiaühenduse (edaspidi „ühendus“) pädevusse, nimelt osalemist Euratomi teadus- ja koolitusprogrammis ning ITERi Euroopa ühisettevõttes, mida reguleerivad kaubandus- ja koostöölepingu viienda osa sätted. Seepärast tuleks kaubandus- ja koostööleping Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvate küsimuste osas sõlmida ka ühenduse nimel. Kaubandus- ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamine ja sõlmimine toimub eraldi menetluse korras.

(3)

Võttes arvesse Ühendkuningriigi erandlikku olukorda liidu ja ühenduse suhtes ning olukorra kiireloomulisust seoses 31. detsembril 2020 lõppeva üleminekuperioodiga, tuleks kaubandus- ja koostöölepingut Euratomi asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvates küsimustes ajutiselt kohaldada kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni.

(4)

Kokkuleppel Ühendkuningriigiga tuleks tuumaenergialepingut kohaldada ajutiselt kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste lõpuleviimiseni ja lõpliku õiguskeelelise viimistlemise lõpuleviimiseni ning lepinguosaliste poolt autentsete ja lõplike lõplikult viimistletud keeleversioonide koostamiseni. Sellega seoses tuletab komisjon meelde, et aluslepingu artikli 101 alusel on rahvusvaheliste lepingute sõlmimise õigus komisjonil ning et Euratomi asutamislepingu kohaselt on komisjoni pädevuses otsustada selliste lepingute allkirjastamise üle ja tagada nende ajutine kohaldamine nõukogu heakskiidul.

(5)

Tuletatakse meelde, et Euratomi asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvate ühenduse liikmesriikide ja Ühendkuningriigi vaheliste kahepoolsete lepingute eelnõusid, sealhulgas tuumaalase teadus- või tööstusteabe vahetamise lepingute eelnõusid, võib sõlmida tingimusel, et kõnealuse asutamislepingu artiklites 29 ja 103 sätestatud tingimused ja menetlusnõuded on täidetud.

(6)

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ning Euroopa Aatomienergiaühenduse vaheline tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitlev koostööleping tuleks sõlmida Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel sõlmitakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse vaheline tuumaenergia ohutut ja rahuotstarbelist kasutamist käsitlev koostööleping.

Esimeses lõigus osutatud lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021 vastastikkuse põhimõttel kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste ja lõikes 3 osutatud menetluste lõpuleviimiseni.

2.   Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel kiidetakse heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vaheline kaubandus- ja koostööleping küsimustes, mis kuuluvad Euratomi asutamislepingu reguleerimisalasse.

Esimeses lõigus osutatud lepingut kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2021 vastastikkuse põhimõttel kuni selle jõustumiseks vajalike menetluste ja lõikes 3 osutatud menetluste lõpuleviimiseni.

3.   Õiguskeeleeksperdid viimistlevad lepingute versioonid bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles.

Esimeses lõigus osutatud õiguskeelelise viimistluse tulemusena saadud keeleversioonid tunnistatakse Ühendkuningriigiga diplomaatiliste nootide vahetamise teel autentseks ja lõplikuks.

Teises lõigus osutatud autentsed ja lõplikud tekstid asendavad lepingu allkirjastatud versioone ab initio.

4.   Lõikes 1 osutatud lepingu tekstid on lisatud käesolevale otsusele. Lõikes 2 osutatud lepingu tekst on lisatud nõukogu otsusele (EL) 2020/2252 (1).

Artikkel 2

Komisjoni presidendil on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel esitama Ühendkuningriigile artikli 1 lõikes 1 osutatud lepingu artikli 5 lõike 4 kohase teate. Kõnealune teade sisaldab kõnealuse lepingu jõustumise kuupäevaks nende liikmesriikide loetelu, kes teatasid komisjonile oma soovist jätta tehnoloogia artikli 1 lõikes 1 osutatud lepingu raamistikust välja.

Artikkel 3

Euroopa Komisjoni president on volitatud Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel alla kirjutama artiklis 1 osutatud lepingutele ja määrama isiku(d), kes on volitatud tegema kõik vajaliku artiklis 1 osutatud lepingute ajutiseks kohaldamiseks.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 29. detsembril 2020

Ursula VON DER LEYEN

komisjoni president


(1)  Nõukogu 30. detsembril 2020 otsus (EL) 2020/2252 ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu ning Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse vahelise salastatud teabe vahetamise ja kaitse julgeolekukorda käsitleva lepingu liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 444, 31.12.2020, lk. 2).


Top