EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1361

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1361, 30. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 seoses liigi Malus domestica teatavate Serbiast pärit, istutamiseks ettenähtud taimedega ning liikide Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg ja Acer shirasawanum Koidzumi teatavate Uus-Meremaalt pärit, istutamiseks ettenähtud taimedega

C/2020/6594

OJ L 317, 1.10.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1361/oj

1.10.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 317/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1361,

30. september 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2018/2019 seoses liigi Malus domestica teatavate Serbiast pärit, istutamiseks ettenähtud taimedega ning liikide Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg ja Acer shirasawanum Koidzumi teatavate Uus-Meremaalt pärit, istutamiseks ettenähtud taimedega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrust (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ, (1) eriti selle artikli 42 lõike 4 esimest ja kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/2019 (2) on esialgse riskihindamise põhjal kehtestatud kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/2018 (3) on kehtestatud erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõikes 4 osutatud riskihindamise tegemisel asjaomaste kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide puhul.

(3)

Pärast esialgset riskihindamist lisati rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisasse kõrge riskiga taimedena 35 mis tahes kolmandast riigist pärit, istutamiseks ette nähtud taime, sealhulgas perekonnad Malus Mill. ja Acer L.

(4)

Serbia esitas 31. juulil 2019 komisjonile taotluse liigi Malus domestica istutamiseks ettenähtud ühe- kuni kaheaastaste paljasjuursete, puhkeseisundis, poogitud taimede eksportimiseks liitu. Selle taotluse toetamiseks esitati ka vastav tehniline toimik.

(5)

13. mail 2020 avaldas Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) teadusliku arvamuse liigi Malus domestica Serbiast pärit, istutamiseks ettenähtud taimedega seotud kaubariski hindamise kohta (4). Toiduohutusamet tegi kindlaks, et Erwinia amylovora on kõnealuste istutamiseks ettenähtud taimede puhul asjassepuutuv taimekahjustaja, ning hindas selle taimekahjustaja kohta toimikus kirjeldatud riskivähendamismeetmeid ja tõenäosust, et taimed on sellest taimekahjustajast vabad.

(6)

Nimetatud arvamusele tuginedes leitakse, et liiki Malus domestica kuuluvate Serbiast pärit ühe- kuni kaheaastaste paljasjuursete, puhkeseisundis, poogitud, istutamiseks ettenähtud taimede liitu sissetoomise puhul on taimeterviserisk viidud vastuvõetavale tasemele, kui nende istutamiseks ettenähtud taimedega seotud taimekahjustajatega seotud riski vähendamiseks võetakse asjakohaseid riskivähendusmeetmeid. Kuna sellised asjakohased meetmed on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2019/2072 X lisa punktis 9, (5) ei tuleks kõnealuseid istutamiseks ettenähtud taimi enam käsitada kõrge riskiga taimedena ning need tuleks rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisast välja jätta.

(7)

29. augustil 2019 esitas Uus-Meremaa komisjonile taotluse liikidesse Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg ja Acer shirasawanum Koidzumi kuuluvate ühe- kuni kolmeaastaste paljasjuursete, puhkeseisundis, lehtedeta, poogitud või silmastatud, istutamiseks ettenähtud taimede liitu eksportimiseks. Selle taotluse toetamiseks esitati ka vastav tehniline toimik.

(8)

20. mail 2020 avaldas toiduohutusamet teadusliku arvamuse perekonna Acer spp. Uus-Meremaalt pärit, istutamiseks ettenähtud taimedega seotud kaubariski hindamise kohta (6). Toiduohutusamet tegi kindlaks, et Eotetranychus sexmaculatus, Meloidogyne fallax, Oemona hirta ja Platypus apicalis on kõnealuste istutamiseks ettenähtud taimede puhul asjassepuutuvad taimekahjustajad, ning hindas nende taimekahjustajate kohta toimikus kirjeldatud riskivähendamismeetmeid ja iga nimetatud taimekahjustaja puhul tõenäosust, et asjaomane kaup on sellest taimekahjustajast vaba.

(9)

Nimetatud arvamusele tuginedes leitakse, et liikidesse Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg ja Acer shirasawanum Koidzumi kuuluvate Uus-Meremaalt pärit ühe- kuni kolmeaastaste paljasjuursete, puhkeseisundis, lehtedeta, poogitud või silmastatud, istutamiseks ettenähtud taimede liitu sissetoomise puhul on taimeterviserisk viidud vastuvõetavale tasemele, kui nende istutamiseks ettenähtud taimedega seotud taimekahjustajatega seotud riski vähendamiseks võetakse asjakohaseid riskivähendusmeetmeid. Kuna sellised asjakohased meetmed on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/…, (7) ei tuleks kõnealuseid istutamiseks ettenähtud taimi enam käsitada kõrge riskiga taimedena ning need tuleks rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisast välja jätta.

(10)

Selleks et täita liidu kohustusi, mis tulenevad Maailma Kaubandusorganisatsiooni sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise lepingust, (8) tuleks kõnealuste kaupade importi taasalustada võimalikult kiiresti. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 muutmine

Rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. september 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 317, 23.11.2016, lk 4.

(2)  Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2019, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ajutine loetelu ning kõnealuse määruse artikli 73 tähenduses selliste taimede loetelu, mille sissetoomisel liitu ei nõuta fütosanitaarsertifikaati (ELT L 323, 19.12.2018, lk 10).

(3)  Komisjoni 18. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/2018, millega kehtestatakse erieeskirjad korra kohta, mida tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 lõike 1 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektidega seotud riskihindamise tegemisel (ELT L 323, 19.12.2018, lk 7).

(4)  EFSA PLH Panel (EFSA taimetervise komisjon), 2020. „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Malus domestica plants from Serbia“ (Teaduslik arvamus liigi Malus domestica Serbiast pärit taimedega seotud kaubariski hindamise kohta). EFSA Journal 2020;18(5):6109, 53 lk https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6109.

(5)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2072, millega kehtestatakse ühetaolised tingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 rakendamiseks seoses taimekahjustajatevastaste kaitsemeetmetega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 690/2008 ja muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/2019 (ELT L 319, 10.12.2019, lk 1).

(6)  EFSA PLH Panel (EFSA taimetervise komisjon), 2020. „Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Acer spp. plants from New Zealand“ (Teaduslik arvamus perekonna Acer spp. Uus-Meremaalt pärit taimede kaubariski hindamise kohta). EFSA Journal (2020); 18(5): 6105. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6105.

(7)  Komisjoni 30. septembri 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/XXX, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1213 seoses fütosanitaarmeetmetega liikide Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg ja Acer shirasawanum Koidzumi teatavate Uus-Meremaalt pärit, istutamiseks ettenähtud taimede liitu sissetoomiseks (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk …).

(8)  Maailma Kaubandusorganisatsiooni sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise leping, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


LISA

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/2019 lisa punkti 1 teist veergu „Kirjeldus“ muudetakse järgmiselt:

a)

kanne „Malus Mill.“ asendatakse järgmisega:

Malus Mill., v.a Serbiast pärit ühe- kuni kaheaastased paljasjuursed, puhkeseisundis, poogitud, istutamiseks ettenähtud Malus domestica taimed“;

b)

kanne „Acer L.“ asendatakse järgmisega:

Acer L., v.a Uus-Meremaalt pärit ühe- kuni kolmeaastased paljasjuursed, puhkeseisundis, lehtedeta, poogitud või silmastatud, istutamiseks ettenähtud Acer japonicum Thunbergi, Acer palmatum Thunbergi, ja Acer shirasawanum Koidzumi taimed“.


Top