EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0782

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/782, 12. juuni 2020, millega muudetakse delegeeritud määrusi (EL) 2018/761 ja (EL) 2018/762 nende kohaldamise kuupäevade osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 ülevõtmise tähtaja pikendamisega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/4018

OJ L 188, 15.6.2020, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/782/oj

15.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 188/14


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/782,

12. juuni 2020,

millega muudetakse delegeeritud määrusi (EL) 2018/761 ja (EL) 2018/762 nende kohaldamise kuupäevade osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 ülevõtmise tähtaja pikendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta, (1) eriti selle artiklit 6a koostoimes artikliga 27a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi (EL) 2016/798 muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2020/700, (2) et anda liikmesriikidele võimalus pikendada direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikes 1 osutatud sätete järgimiseks vajalike siseriiklike õigus- ja haldusnormide jõustamise tähtaega.

(2)

Nende liikmesriikide puhul, kes on vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a teavitanud Euroopa Liidu Raudteeametit (edaspidi „amet“) ja komisjoni oma kavatsusest pikendada kõnealuse direktiivi ülevõtmise perioodi, tuleks komisjoni delegeeritud määruste (EL) 2018/761 (3) ja (EL) 2018/762 (4) teatavate sätete kohaldamise alguskuupäev edasi lükata kuni 31. oktoobrini 2020.

(3)

Delegeeritud määruseid (EL) 2018/761 ja (EL) 2018/762 tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(4)

Tagamaks käesoleva määrusega sätestatud meetmete tõhusust, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2018/761 artikli 10 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 16. juunist 2019.

Siiski kohaldatakse artikli 5 lõiget 2 ja artikli 8 lõikeid 1 ja 2 alates 16. juunist 2020 liikmesriikides, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2, et nad on pikendanud kõnealuse direktiivi ülevõtmise perioodi ning kes ei ole teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a, et nad on asjaomast ülevõtmisperioodi täiendavalt pikendanud.

Artikli 5 lõiget 2 ning artikli 8 lõikeid 1 ja 2 kohaldatakse alates 31. oktoobrist 2020 liikmesriikides, kes on teavitanud ametit ning komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a, et nad on täiendavalt pikendanud kõnealuse direktiivi ülevõtmise perioodi.“

Artikkel 2

Delegeeritud määrust (EL) 2018/762 muudetakse järgmiselt:

1)

artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EL) nr 1158/2010 ja (EL) nr 1169/2010 tunnistatakse kehtetuks alates 31. oktoobrist 2025.“;

2)

artikli 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 16. juunist 2019 liikmesriikides, kes ei ole teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2.

Seda kohaldatakse alates 16. juunist 2020 liikmesriikides, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2, et nad on pikendanud kõnealuse direktiivi ülevõtmise perioodi, ning kes ei ole teavitanud ametit ega komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a, et nad on asjaomast ülevõtmisperioodi täiendavalt pikendanud.

Alates 31. oktoobrist 2020 kohaldatakse seda kõikides liikmesriikides.“

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 138, 26.5.2016, lk 102.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/700, millega muudetakse direktiive (EL) 2016/797 ja (EL) 2016/798 ülevõtmisperioodi pikendamise osas (ELT L 165, 27.5.2020, lk 27).

(3)  Komisjoni 16. veebruari 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/761, millega kehtestatakse ühised ohutusmeetodid riiklike ohutusasutuste poolt pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohase ühtse ohutustunnistuse või ohutusloa väljaandmist tehtavaks järelevalveks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1077/2012 (ELT L 129, 25.5.2018, lk 16).

(4)  Komisjoni 8. märtsi 2018. aasta delegeeritud määrus (EL) 2018/762, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 kohastele ohutusjuhtimissüsteemi nõuetele vastavad ühised ohutusmeetodid ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EL) nr 1158/2010 ja (EL) nr 1169/2010 (ELT L 129, 25.5.2018, lk 26).


Top