EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0777

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/777, 12. juuni 2020, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/763 kohaldamiskuupäevade ja teatavate üleminekusätete osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 ülevõtmise tähtaja pikendamisega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2020/3737

OJ L 188, 15.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/777/oj

15.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 188/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/777,

12. juuni 2020,

millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/763 kohaldamiskuupäevade ja teatavate üleminekusätete osas seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 ülevõtmise tähtaja pikendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/798 raudteeohutuse kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi (EL) 2016/798 muudeti direktiiviga (EL) 2020/700, (2) et anda liikmesriikidele võimalus pikendada direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikes 1 osutatud sätete järgimiseks vajalike siseriiklike õigus- ja haldusnormide jõustamise tähtaega.

(2)

Selliste ohutustunnistuste puhul, mis tuli välja anda enne 16. juunit 2020, võib taotluste hindamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2004/49/EÜ (3) COVID-19 puhangu tõttu edasi lükkuda. Seepärast peaks nende liikmesriikide riiklik ohutusasutus, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2 ja kus direktiivi (EL) 2016/798 tuleb kohaldada alates 16. juunist 2020, jätkama taotleja nõudmise korral hindamist ka pärast seda kuupäeva. Riiklik ohutusasutus peaks kõnealuse hindamise lõpule viima ja andma ohutustunnistuse välja enne 30. oktoobrit 2020.

(3)

Nende liikmesriikide puhul, kes on teavitanud Euroopa Liidu Raudteeametit (edaspidi „amet“) ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a, tuleks komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/763 (4) teatavate sätete kohaldamine edasi lükata kuni 31. oktoobrini 2020. Samuti tuleks kohandada rakendusmääruses (EL) 2018/763 sätestatud üleminekusätteid.

(4)

Taotlejad võivad olla koostanud taotlused vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2018/763, pidades silmas praegust taotluste esitamise tähtaega. Rakendusmääruse (EL) 2018/763 kohaselt koostatud taotlused peaksid sisaldama kõiki vajalikke tõendeid raudteeveo-ettevõtjate ohutussertifitseerimiseks kas direktiivi 2004/49/EÜ või direktiivi (EL) 2016/798 alusel. Seepärast tuleks taotlejatel lubada esitada direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõike 2a kohaselt ametit ja komisjoni teavitanud liikmesriikide riiklikele ohutusasutustele taotlusi, milles loetletakse tõendid vastavalt rakendusmäärusele (EL) 2018/763. Riiklikud ohutusasutused peaksid need taotlused vastu võtma ilma läbivaadatud taotlust nõudmata.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2018/763 vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi (EL) 2016/798 artikli 28 lõikes 1 nimetatud komitee arvamusega.

(7)

Tagamaks käesoleva määrusega sätestatud meetmete tõhusust, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2018/763 muudetakse järgmiselt:

1)

artikli 2 punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5)

„asjaomane kuupäev“– 16. juuni 2019 nende liikmesriikide puhul, kes ei ole teavitanud ametit ja komisjoni kooskõlas direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikega 2, et nad on pikendanud direktiivi ülevõtmise perioodi. Asjaomane kuupäev on 16. juuni 2020 nende liikmesriikide puhul, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2, et nad on pikendanud kõnealuse direktiivi ülevõtmise perioodi, ning kes ei ole teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a. Asjaomane kuupäev on 31. oktoober 2020 nende liikmesriikide puhul, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a, et nad on direktiivi ülevõtmise perioodi täiendavalt pikendanud.“;

2)

artiklit 15 muudetakse järgmiselt:

a)

lisatakse lõige 4a:

„4a.   Olenemata lõigetest 1–4 peab riiklik ohutusasutus nendes liikmesriikides, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2 ja kus direktiivi (EL) 2016/798 kohaldatakse alates 16. juunist 2020, jätkama taotleja nõudmise korral ohutustunnistuse taotluste hindamist kooskõlas direktiiviga 2004/49/EÜ pärast 16. juunit 2020, tingimusel et ta annab ohutustunnistuse välja enne 30. oktoobrit 2020.

Kui riiklik ohutusasutus tunnistab, et ta ei saa ohutustunnistust välja anda enne 30. oktoobrit 2020, teavitab ta sellest viivitamata taotlejat ja ametit ning kohaldatakse lõikeid 2–4.“;

b)

lisatakse lõige 6 a:

„6a.   Kui kavandatav tegevuspiirkond ei piirdu ühe liikmesriigiga, jäetakse ühtsest ohutustunnistusest, mille amet annab välja ajavahemikus alates 16. juunist 2020 kuni 30. oktoobrini 2020, välja kõikide nende liikmesriikide võrk või võrgud, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a. Sellise teate saatnud liikmesriikide riiklikud ohutusasutused:

a)

käsitavad ameti väljaantud ühtset ohutustunnistust samaväärsena direktiivi 2004/49/EÜ artikli 10 lõike 2 punkti a kohaselt välja antudohutustunnistuse osaga;

b)

annavad alates 16. juunist 2020 kooskõlas direktiivi 2004/49/EÜ artikli 10 lõike 2 punktiga b välja ohutustunnistusi, mille kehtivusaeg ei tohi ületada ühtse ohutustunnistuse kehtivusaega.“;

c)

lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7.   Käesoleva artikli lõike 2 punktis a ning lõigetes 6 ja 6a osutatud juhtudel teevad riiklikud ohutusasutused ametiga koostööd ja koordineerivad oma tegevust, et hinnata direktiivi (EL) 2016/798 artikli 10 lõike 3 punktis a sätestatud elemente. Seda tehes võtab amet arvesse direktiivi 2004/49/EÜ artikli 10 lõike 2 punktis a osutatud hindamist, mida korraldab riiklik ohutusasutus.“;

d)

lisatakse uus lõige 8:

„8.   Ajavahemikul 16. juunist 2020 kuni 30. oktoobrini 2020 võivad direktiivi 2004/49/EÜ kohase ohutustunnistuse taotlejad liikmesriikides, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a, esitada riiklikele ohutusasutustele I lisa kohaselt koostatud toimiku.

Esimeses lõigus osutatud riiklikud ohutusasutused võtavad direktiivi 2004/49/EÜ kohaldamisel vastu käesoleva määruse kohaseid ohutustunnistuse taotlusi.“;

3)

artikkel 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 16

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 653/2007 tunnistatakse kehtetuks alates 16. juunist 2019.

Siiski kohaldatakse seda kuni 15. juunini 2020 nende liikmesriikide puhul, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2, et nad on pikendanud kõnealuse direktiivi ülevõtmise perioodi, ning kes ei ole teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a.

Seda kohaldatakse jätkuvalt kuni 30. oktoobrini 2020 nende liikmesriikide suhtes, kes on ametile ja komisjonile direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõike 2a kohaselt teatanud, et nad on pikendanud kõnealuse direktiivi ülevõtmise perioodi.“;

4)

artikli 17 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse alates 16. juunist 2019 liikmesriikides, kes ei ole teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2.

Seda kohaldatakse alates 16. juunist 2020 liikmesriikides, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2 ning kes ei ole teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/798 artikli 33 lõikele 2a.

Alates 31. oktoobrist 2020 kohaldatakse seda kõikides liikmesriikides.

Siiski kohaldatakse artikli 15 lõikeid 1, 2, 3 ja 7 kõikides liikmesriikides alates 16. veebruarist 2019 ning artikli 15 lõiget 6 kohaldatakse kõikides liikmesriikides alates 16. juunist 2019.

Artikli 15 lõiget 6a kohaldatakse alates 16. juunist 2020 kõikides liikmesriikides.

Artikli 15 lõiget 8 kohaldatakse alates 16. juunist 2020 liikmesriikides, kes on teavitanud ametit ja komisjoni vastavalt direktiivi (EL) 2016/797 artikli 57 lõikele 2.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 138, 26.5.2016, lk 102.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 2020. aasta direktiiv (EL) 2020/700, millega muudetakse direktiive (EL) 2016/797 ja (EL) 2016/798 ülevõtmisperioodi pikendamise osas (ELT L 165, 27.5.2020, lk 27).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/49/EÜ ühenduse raudteede ohutuse kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 95/18/EÜ raudtee-ettevõtjate litsentseerimise kohta ja direktiivi 2001/14/EÜ raudtee infrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise ning raudtee infrastruktuuri kasutustasude kehtestamise ja ohutuse sertifitseerimise kohta (ELT L 164, 30.4.2004, lk 44).

(4)  Komisjoni 9. aprilli 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/763, millega kehtestatakse raudteeveo-ettevõtjatele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/798 alusel ühtse ohutustunnistuse väljaandmise praktiline kord ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 653/2007 (ELT L 129, 25.5.2018, lk 49).


Top