EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0760

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/760, 17. detsember 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega

C/2019/8956

OJ L 185, 12.6.2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 185/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2020/760,

17. detsember 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses impordi- ja eksporditariifikvootide litsentside alusel haldamise eeskirjadega ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 seoses tariifikvootide haldamisel tagatiste esitamisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikleid 185 ja 186 ning artikli 223 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 64 lõiget 6 ja artikli 66 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) nr 1308/2013 on sätestatud eeskirjad, mis käsitlevad tariifikvootide haldamist ja impordi erirežiimi kohaldamist kolmandate riikide poolt. Samuti on antud selle määrusega komisjonile õigus võtta tariifikvootide sujuva haldamise tagamiseks vastu sellega seotud delegeeritud õigusakte ja rakendusakte.

(2)

Et tagada tariifikvootide sujuv haldamine, tuleb kehtestada toetuskõlblikkuse nõuded, mida ettevõtja peab täitma litsentsi taotluse esitamisel tariifikvoodi raames.

(3)

Selle tagamiseks, et impordi- või ekspordikohustust täidetakse litsentsi kehtivusaja jooksul, sõltub litsentside väljaandmine tariifikvootide raames tagatise esitamisest. Tuleb kehtestada erandid juhtudel, kui ekspordilitsents on ette nähtud üksnes selle tõendamiseks, et eksporditud tooted on liidust pärit. Tuleks kehtestada sätted tariifikvootide süsteemis osalemiseks esitatud tagatiste vabastamise ja kaotamise kohta.

(4)

Läbipaistvuse tagamiseks ja selleks, et pädevatel asutustel oleks võimalik tuvastada tariifikvootide haldamise eeskirjade ja eriti toetuskõlblikkuse nõuete rikkumised, on teatavate ülenõudlusega tariifikvootide puhul asjakohane nõuda, et litsentsiomaniku nimi ja aadressid avaldataks komisjoni ametlikul veebisaidil piiratud aja jooksul.

(5)

Tariifikvootide raames toetuskõlblikkuse eeskirjadele vastavuse tagamiseks on asjakohane kehtestada konkreetsed eeskirjad litsentsi üleantavuse kohta tariifikvootide raames. Üleandmine peaks olema võimalik üksnes saajatele, kes vastavad samadele toetuskõlblikkuskriteeriumidele nagu tariifikvoodi raames litsentsi taotleja.

(6)

Spekulatiivsete taotluste minimeerimiseks peaks üheks komisjoni rakendusmääruses (EL) 2020/761 (3) nimetatud teatavate tariifikvootide raames litsentsi taotlemise tingimuseks olema ettevõtja eelnev kogemus ja osalemine asjaomasel kauplemisel kolmandate riikidega. Seetõttu on vaja kehtestada üksikasjalikud eeskirjad minimaalse kogemuse tõendamise kohta kõnealusel kauplemisel kolmandate riikidega.

(7)

Teatavaid tariifikvoote peetakse tundlikuks, muu hulgas seepärast, et nad on tariifikvoodi kehtivusperioodil või ühel või mitmel alaperioodil ülenõudlusega, seotud liidu turu nõuetekohase toimimise seisukohalt olulise tähtsusega toote või pärioluriigiga või seepärast, et nende puhul on varem esinenud tariifikvootide haldamise eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist või ei ole neid korrektselt kohaldatud. Selliste tundlike tariifikvootide nõuetekohase haldamise tagamiseks ja eeskätt selleks, et vähendada eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist ning võimaldada uutel, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel kõnealustest tariifikvootidest kasu saada, tuleks kehtestada tariifikvootide alusel taotletavad maksimumkogused individuaalse kvoodina. Tuleks kehtestada eeskirjad kõnealuse individuaalse kvoodi arvutamiseks ja tõendamiseks.

(8)

Individuaalne kvoot peaks hõlmama selliseid tootekoguseid, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud asjaomase tariifikvoodi sooduskorra alusel, ja sama toote selliseid koguseid, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud mõne muu kehtiva sooduskorra või mittesooduskorra alusel. Samuti tuleks tagada, et litsentsid oleksid eri liiki ettevõtjate vahel jagatud mõistlikult, st kättesaadavad ka uutele importijatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. Seepärast tuleks kasutusele võtta individuaalse kvoodi ülemmäär ettevõtja kohta, mis oleks proportsionaalne konkreetse tariifikvoodi alusel saadaoleva üldkogusega, et tagada mõistlik tasakaal peamiste importijate mahu ning selliste uute ja väiksemate importijate huvide vahel, kes soovivad tariifikvootidest kasu saada. Selleks et tagada järjepidevus kohaldatavate eeskirjadega enne, kui käesolev määrus hakkab jõustuma, ja selleks et neid eeskirju ühtlustada, säilitades samas teatava paindlikkuse, on individuaalse kvoodi ülemmääraks kehtestatud 15 %.

(9)

Et tariifikvoote paremini hallata ning takistada litsentsidega spekuleerimist ja tariifikvootide haldamise eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist, on asjakohane nõuda rakendusmääruses (EL) 2020/761 loetletud teatavate tundlike, suure ülenõudlusega tariifikvootide puhul või seoses selliste tariifikvootidega, mille puhul on varem esinenud tariifikvootide haldamise eeskirjade täitmisest kõrvalehoidmist, et ettevõtjad registreeruvad enne impordilitsentsi taotlemist spetsiaalses elektroonilises süsteemis. Tuleks kehtestada eeskirjad andmete salvestamise kohta kõnealuses elektroonilises süsteemis. Samuti on asjakohane ette näha, et kõnealuste kvootide alusel võivad impordilitsentse taotleda üksnes ettevõtjad, kes ei ole seotud sama tariifikvooti taotleva teise ettevõtjaga, ja ettevõtjad, kes on seotud sama tariifikvooti taotleva teise ettevõtjaga, kuid kes tegelevad korrapäraselt olulise majandustegevusega kolmandates riikides. Seetõttu peaksid nad impordilitsentsi taotlemisel esitama sõltumatuse deklaratsiooni. Tuleks kehtestada sõltumatuse deklaratsiooni vorm.

(10)

Selle tagamiseks, et individuaalne kvoot, sõltumatuse deklaratsioon ega eelneva kohustusliku registreerimise nõuded ei takistaks asjaomaste tariifikvootide täielikku kasutamist, on asjakohane ette näha kõnealuste nõuete peatamine erandkorras.

(11)

Selle tagamiseks, et kolmandasse riiki importimise erirežiimi konkreetsed tingimused oleksid täidetud, on asjakohane kehtestada ekspordilitsentside väljaandmise eeskirjad.

(12)

Selle tagamiseks, et taotlejad esitavad täpse, ajakohase ja tõele vastava dokumentatsiooni ja teabe, on asjakohane ette näha kõnealuse kohustuse rikkumise eest proportsionaalsete karistuste süsteem.

(13)

Tariifikvootide tõhusaks haldamiseks on asjakohane kehtestada eeskirjad teabe esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile.

(14)

Hispaania ja Portugali ELiga liitumine tõi kaasa Hispaania ja Portugali impordi suhtes ühiste ELi tariifsete tõkete kohaldamise ning teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi konkurentsivõime kadumise. Mitmepoolsete kaubandusläbirääkimiste Uruguay voorus sõlmitud lepingute alusel võimaldas liit importida Hispaaniasse 2 000 000 tonni maisi ja 300 000 tonni sorgot aastas ning Portugali 500 000 tonni maisi aastas. Hispaania impordikvootide puhul tuleks Hispaaniasse imporditud üldkogusest maha arvata teatavate imporditavate teravilja asendustoodete kogused.

(15)

Et tagada kõnealuste kvootide usaldusväärne haldamine, tuleks sarnaseid meetodeid kasutada Hispaanias ja Portugalis maisi ja sorgo impordi kohta raamatupidamisarvestuse pidamiseks. Peale selle ei tohiks arvesse võtta koguseid, mida imporditi selliste õigusaktide alusel, millega liit andis konkreetsed kaubanduskontsessioonid.

(16)

Võttes arvesse Hispaaniasse ja Portugali imporditava maisi ja sorgo tollimaksuvabade tariifikvootide eripärasid, on asjakohane kehtestada konkreetsed eeskirjad imporditud toodete kasutamise, tollijärelevalve ja halduskontrollide, litsentsitaotluste esitamise, selliste litsentside puhul esitatavate tagatiste, kõnealuste tagatiste vabastamise ja kaotamise ning ettevõtjatele kättesaadavaks tehtava teabe kohta.

(17)

Kuna käesoleva määrusega asendatakse kehtivad tariifikvootide haldamise eeskirjad, tuleks kehtetuks tunnistada kõnealuseid eeskirju sisaldavad liidu õigusaktid.

(18)

Et vältida kaubavoogude häirimist, on vaja ette näha kehtetuks tunnistatud õigusaktide kohaldamise jätkamine kõnealuste õigusaktide alusel enne käesoleva määruse jõustumise kuupäeva välja antud impordilitsentside suhtes. Samal eesmärgil on asjakohane võimaldada litsentsi väljaandvatel asutustel kehtestada individuaalne kvoot kooskõlas kehtetuks tunnistatud õigusaktidega käesoleva määruse jõustumisele järgneva esimese kahe tariifikvoodi kehtivusperioodi jooksul.

(19)

Käesoleva määrusega ettenähtud eeskirjadele sujuva ülemineku tagamiseks ja selleks, et täita kohustust teavitada Maailma Kaubandusorganisatsiooni uutest eeskirjadest enne nende kohaldamist ning selleks et anda ettevõtjatele piisavalt aega kohaneda spetsiaalses elektroonilises süsteemis registreerumise ja kõnealuse elektroonilise süsteemi kaudu teatavate ülenõudlusega tariifikvootide puhul sõltumatuse deklaratsiooni esitamise kohustusega, on asjakohane lükata käesoleva määruse kohaldamine edasi kuni 1. jaanuarini 2021,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Sissejuhatavad sätted

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad, mis täiendavad määrusi (EL) nr 1306/2013 ja (EL) nr 1308/2013 järgmistes valdkondades:

a)

tingimused ja toetuskõlblikkuse nõuded, mida ettevõtja peab täitma taotluse esitamisel rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas nimetatud tariifikvootide raames;

b)

sätted seoses õiguste üleandmisega ettevõtjate vahel;

c)

tagatiste esitamine ja vabastamine;

d)

vajaduse korral tariifikvootide suhtes kohaldatavate mis tahes konkreetsete eripärade, nõuete või piirangute sätestamine;

e)

määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 185 sätestatud eritariifikvoodid.

Artikkel 2

Muud kohaldatavad normid

Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 (4) ja komisjoni delegeeritud määrusi (EL) nr 907/2014, (5) (EL) 2015/2446 (6) ja (EL) 2016/1237 (7) ning komisjoni rakendusmäärust (EL) 2016/1239 (8).

II PEATÜKK

Ühised eeskirjad

Artikkel 3

Tingimused ja toetuskõlblikkuse nõuded

1.   Tariifikvoodi raames impordi- või ekspordilitsentsi taotlevad ettevõtjad peavad asuma liidus ja olema seal käibemaksukohustuslasena registreeritud. Nad esitavad oma litsentsitaotluse selle liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele (edaspidi „litsentse väljaandev asutus“), kus nad tegutsevad ja on kantud käibemaksukohustuslaste registrisse.

2.   Kui ettevõtja taotleb litsentsi tariifikvoodi raames, mille suhtes kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas sätestatud kauplemistõendi nõuet, peab ta esitama koos esimese litsentsitaotlusega igal tariifikvoodi kehtivusperioodil kauplemistõendi kooskõlas käesoleva määruse artikliga 8.

3.   Kui ettevõtja taotleb impordilitsentsi tariifikvoodi raames, mille suhtes kohaldatakse rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas sätestatud individuaalse kvoodi nõuet, esitab ta koos esimese litsentsitaotlusega individuaalse kvoodi kehtestamiseks käesoleva määruse artiklis 10 nõutud dokumendid.

4.   Kui ettevõtja taotleb impordilitsentsi tariifikvoodi raames, mille puhul nõutakse ettevõtjatelt rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisa kohaselt eelnevat registreerimist, tuleb tal käesoleva määruse artikli 13 kohaselt registreeruda enne kõnealuse taotluse esitamist.

5.   Tariifikvoote, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine, võivad taotleda üksnes ettevõtjad, kes vastavad artiklis 11 sätestatud sõltumatuse nõudele ning esitavad artikli 12 kohase sõltumatuse deklaratsiooni.

Erandina esimesest lõigust ei ole ettevõtjate eelnev registreerimine vajalik, kui lõikes 3 osutatud individuaalse kvoodi nõue peatati artikli 9 lõike 9 kohaselt.

Artikkel 4

Tagatise esitamine

Järgmiste litsentside väljaandmiseks tuleb esitada tagatis:

a)

impordilitsentsid;

b)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 7. peatüki 2. jaotises sätestatud Ameerika Ühendriikide avatud juustukvoodi ekspordilitsentsid;

c)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 7. peatüki 2. jaotises sätestatud Dominikaani Vabariigi avatud piimapulbri kvoodi ekspordilitsentsid.

Artikkel 5

Tagatise vabastamine ja kaotamine

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artiklit 7 kohaldatakse tariifikvoodi litsentsi tagatise vabastamise ja kaotamise suhtes.

2.   Erandina delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artikli 23 lõikest 4, kui liidus vabasse ringlusse lubamine või liidust eksportimine toimusid litsentsi kehtivusaja jooksul, kuid kõnealust lubamist või eksportimist kinnitava tõendi esitamise tähtaega ületatakse, kaotatakse tagatisest 3 % iga tähtaega ületava kalendripäeva eest.

3.   Tagatis vabastatakse koguste osas, mille puhul ei ole pärast rakendusmääruse (EL) 2020/761 artikli 10 kohast jaotuskoefitsiendi kohaldamist litsentsi välja antud.

Artikkel 6

Nende ettevõtjate nimede avaldamine, kellel on tariifikvootide litsentsid, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine

1.   Erandina komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1185 (9) artikli 4 lõikest 4 avaldab komisjon iga tariifikvoodi kehtivusperioodi lõpus oma ametlikul veebisaidil nende ettevõtjate nimed, ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (EORI) numbrid ja aadressid, kes said eelneval tariifikvoodi kehtivusperioodil tariifikvootide litsentsid, mille puhul on nõutav ettevõtjate kohustuslik registreerimine kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisaga kas litsentsiomanike või saajatena.

2.   Lõikes 1 osutatud teave eemaldatakse komisjoni ametlikult veebisaidilt 12 kuud pärast avaldamist.

Artikkel 7

Litsentside üleandmine

1.   Impordilitsentsid on üleantavad, välja arvatud Kanadast pärit värske ja külmutatud veise- ja vasikaliha ning sealiha tariifikvootide raames antud impordilitsentsid.

2.   Ekspordilitsentsid ei ole üleantavad.

3.   Peale delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artiklis 6 kehtestatud nõuete asub üleantava litsentsi saaja liidus ja on seal käibemaksukohustuslasena registreeritud.

4.   Kui litsentsi üleandmine puudutab tariifikvoote, mille puhul on nõutav kauplemistõend, esitab saaja artikli 8 kohase kauplemistõendi.

5.   Kui litsentsi üleandmine puudutab tariifikvoote, mille puhul on nõutav individuaalse kvoodi nõue, ei ole saaja kohustatud sellist tõendit esitama.

6.   Kui litsentsi üleandmine puudutab tariifikvoote, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine, peab saaja enne litsentsi üleandmist vastama järgmistele nõuetele:

a)

ta peab olema registreeritud artiklis 13 osutatud LORI elektroonilises süsteemis;

b)

ta peab esitama artiklis 12 osutatud sõltumatuse deklaratsiooni litsentsi üleandmisega seotud asjaomaste tariifikvootide puhul,

välja arvatud juhul, kui kõnealused nõuded on peatatud seoses käesoleva määruse artikli 9 lõike 9 kohase individuaalse kvoodi nõude peatamisega.

7.   Saaja esitab üleantava litsentsi väljastanud litsentse väljaandvale asutusele tõendid selle kohta, et ta vastab lõigetes 3, 4 ja 6 sätestatud toetuskõlblikkuse nõuetele.

Tõendite esitamist võidakse lihtsustada, kui üleantava litsentsi saaja on teise käesoleva määruse alusel välja antud kehtiva impordilitsentsi omanik asjaomase tariifikvoodi järjekorranumbri ja tariifikvoodi kehtivusperioodi puhul. Sellisel juhul võib saaja taotleda, et tema litsentse väljaandev asutus esitaks üleandja litsentse väljaandvale asutusele litsentsi koopia või viite selle elektroonilisele versioonile. Selline koopia on piisav tõend lõigetes 3, 4 ja 6 sätestatud tingimuste ja toetuskõlblikkuse nõuete täitmise kohta, olenemata sellest, kas see on paber- või elektroonilisel kujul.

8.   Kui litsents on üle antud, omistatakse litsentsi alusel liidus vabasse ringlusse lubatud kogus saajale kauplemistõendi ja individuaalse kvoodi kehtestamise eesmärgil.

Artikkel 8

Kauplemistõend

1.   Eritariifikvoodi taotlemisel peavad ettevõtjad tõendama, et nad eksportisid liidust või lasid liidus vabasse ringlusse miinimumkoguse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktides a–w loetletud asjaomase sektori tooteid.

Liidust eksporditavate või liidus vabasse ringlusse lubatud toodete miinimumkogus mõlemal järjestikusel 12-kuulisel perioodil, mis lõpevad kaks kuud enne seda, kui võib esitada esimese taotluse tariifikvoodi kehtivusperioodi kohta, sätestatakse rakendusmääruse (EL) 2020/761 lisades II–XIII.

Esimese lõigu kohaldamisel kehtib järgmine:

a)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 VI lisas nimetatud küüslaugu tariifikvootide puhul on asjaomane sektor määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktis i loetletud puu- ja köögiviljasektor;

b)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 VII lisas nimetatud seente tariifikvootide puhul on asjaomane sektor määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktis j loetletud töödeldud puu- ja köögiviljasaaduste sektor.

2.   Erandina lõikest 1 hõlmab kauplemistõend järgmist:

a)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 VIII lisas nimetatud veise- ja vasikaliha tariifikvootide puhul: 12-kuulist perioodi, mis lõpeb kaks kuud enne, kui võib esitada esimese tariifikvoodi taotluse;

b)

järjekorranumbri 09.4282 all avatud Kanada sealiha impordikvoodi puhul: lisaks toodetele, mis pärinevad määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 1 lõike 2 punktis q määratletud sealihasektorist, CN-koodide 0201, 0202, 0206 10 95 või 0206 29 91 alla kuuluvaid tooteid;

c)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 artiklites 55–57 osutatud Dominikaani Vabariigi avatud piimapulbri ekspordikvoodi puhul: kõnealuse tariifikvoodi tooteid, mis eksporditi Dominikaani Vabariiki ühel kolmest kalendriaastast enne litsentsitaotluse esitamist;

d)

rakendusmääruse (EL) 2020/761 artiklites 58–63 osutatud Ameerika Ühendriikide avatud juustu ekspordikvoodi puhul: CN-koodi 0406 alla kuuluvaid tooteid, mis eksporditi Ameerika Ühendriikidesse vähemalt ühel kolmest kalendriaastast enne tariifikvoodi kehtivusperioodi algusele eelnevat septembrit;

e)

järjekorranumbriga 09.4195 tähistatud Uus-Meremaa või tariifikvoodi puhul: tooteid, mis imporditi järjekorranumbritega 09.4195 ja 09.4182 tähistatud tariifikvoodi alusel 24 kuud enne tariifikvoodi kehtivusperioodi algusele eelnevat novembrit;

f)

järjekorranumbriga 09.4182 tähistatud Uus-Meremaa või tariifikvoodi puhul: 12-kuulist perioodi enne tariifikvoodi kehtivusperioodi algusele eelnevat novembrit.

3.   Ettevõtjad esitavad kauplemistõendi litsentse väljaandvale asutusele mis tahes järgmisel viisil:

a)

tolliandmed liidus vabasse ringlusse lubamise kohta, mis sisaldavad asjaomase liikmesriigi nõudmisel viidet ettevõtjale kui määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 lõikes 15 nimetatud deklarandile või delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 B lisa I jaotise 3. peatüki 3. rühmas ja kõnealuse lisa II jaotise 3. rühmas nimetatud importijale;

b)

tolliandmed liidust eksportimise kohta, mis sisaldavad asjaomase liikmesriigi nõudmisel viidet ettevõtjale kui määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 lõikes 15 nimetatud deklarandile või delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikli 1 lõikes 19 nimetatud eksportijale;

c)

kasutatud litsents toodete liidus vabasse ringlusse lubamise või liidust eksportimise kohta, millel on tolli nõuetekohane kinnitus ja mis viitab ettevõtjale kui litsentsiomanikule või litsentsi üleandmise korral ettevõtjale kui saajale.

4.   Kui tolliandmeid saab genereerida või esitada ainult paberkujul, tuleb tollideklaratsioonide väljatrüki puhul asjaomase liikmesriigi tolli templi ja allkirjaga kinnitada, et tegemist on tõestatud koopiaga.

5.   Litsentse väljaandvad asutused ja toll võivad ette näha käesolevas artiklis osutatud dokumentide ja menetluste lihtsustatud elektroonilised vormid.

6.   Kauplemistõendit ei nõuta kvootide puhul, mille suhtes kehtib individuaalse kvoodi nõue, välja arvatud juhul, kui nõue on artikli 9 lõike 9 kohaselt peatatud.

Artikkel 9

Individuaalne kvoot

1.   Individuaalne kvoot on liidus vabasse ringlusse lubatud toodete keskmine aastane kogus kahel järjestikusel 12-kuulisel perioodil, mis lõpeb kaks kuud enne seda, kui võib esitada esimese taotluse tariifikvoodi kehtivusperioodi kohta.

Ühinenud ettevõtjate individuaalne kvoot kehtestatakse iga kõnealuses ühinemises osalenud ettevõtja liidus vabasse ringlusse lubatud toodete koguste liitmise teel.

Ettevõtja individuaalne kvoot ei ületa 15 % asjaomase tariifikvoodi puhul tariifikvoodi asjaomasel kehtivusperioodil saadaolevast kogusest.

2.   Individuaalne kvoot hõlmab liidus vabasse ringlusse lubatud tooteid, mis kuuluvad sama järjekorranumbriga tariifikvoodi alla ja millel on sama päritolu.

3.   Tariifikvoodi kehtivusperioodil esitatud ühe tariifikvoodi litsentsi taotlustega hõlmatud toodete üldkogus ei tohi ületada taotleja individuaalset kvooti kõnealuse tariifikvoodi puhul.

Kui tariifikvoodi kehtivusperiood jaguneb alaperioodideks, jaotatakse individuaalne kvoot alaperioodide vahel. Tariifikvoodi alaperioodi üldkvoodi osa vastab kõnealusel alaperioodil saadaoleva imporditariifikvoodi üldkoguse osale.

Taotlused, mis ei vasta esimese ja teise lõigu sätetele, tunnistab litsentse väljaandev pädev asutus vastuvõetamatuks.

4.   Erandina lõigetest 1 ja 2 on järjekorranumbri 09.4104 alla kuuluva Argentinast pärit küüslaugu puhul individuaalne kvoot CN-koodi 0703 20 00 alla kuuluva ja tariifikvoodi kehtivusperioodile eelneva kolme kalendriaasta jooksul vabasse ringlusse lastud värske küüslaugu koguste keskmine.

5.   Erandina lõikest 1 on rakendusmääruse (EL) 2020/761 VIII lisas nimetatud veise- ja vasikaliha puhul individuaalne kvoot nende toodete kogus, mis lubati liidus vabasse ringlusse 12 kuu jooksul, mis lõpeb kaks kuud enne seda, kui võib esitada esimese taotluse tariifikvoodi kehtivusperioodi kohta.

6.   Erandina lõikest 2 kumuleeritakse individuaalse kvoodi arvutamisel selliste toodete kogused, mis on liidus vabasse ringlusse lubatud ja mis kuuluvad rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas sätestatud järgmise kolme järjestikuse järjekorranumbriga kvoodi alla:

 

09.4211, 09.4212 ja 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 ja 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 ja 09.4412.

7.   Erandina lõikest 3 ei tohi järjekorranumbritega 09.4211, 09.4212 ja 09.4213 tähistatud tariifikvootide puhul kõnealuse kolme tariifikvoodi kehtivusperioodil esitatud litsentsitaotlustega hõlmatud toodete üldkogus ületada taotleja üldkvooti kõnealuse kolme tariifikvoodi puhul. Taotleja võib valida, kuidas jagada üldkvoot tariifikvootide vahel, mille kohta taotlused esitatakse. Seda reeglit kohaldatakse ka järjekorranumbritega 09.4214, 09.4215 ja 09.4216 ning 09.4410, 09.4411 ja 09.4412 tähistatud tariifikvootide suhtes.

8.   Komisjon peatab individuaalse kvoodi nõude, kui tariifikvoodi kehtivusperioodi üheksanda kuu lõpuks on tariifikvoodi alusel taotletud kogused väiksemad kui kõnealuseks tariifikvoodi kehtivusperioodiks kõnealuse tariifikvoodi alusel saadaolev kogus.

9.   Komisjon võib peatada individuaalse kvoodi nõude mis tahes rakendusmääruse (EL) 2020/761 I lisas sätestatud tariifikvoodi puhul, kui ettenägematud ja erandlikud asjaolud ähvardavad põhjustada kõnealuse tariifikvoodi mittetäielikku kasutamist.

10.   Peatamise kestus ei ületa tariifikvoodi kehtivusperioodi.

11.   Komisjon teavitab individuaalse kvoodi nõude peatamisest määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 188 kohaselt.

Artikkel 10

Individuaalse kvoodi tõend

1.   Individuaalne kvoot kehtestatakse vabasse ringlusse lubamiseks vormistatud tollideklaratsiooni kinnitatud väljatrüki alusel. Tollideklaratsioon viitab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (10) artiklis 145 osutatud arvel nimetatud toodetele ja näitab olenevalt iga liikmesriigi nõuetest, kas litsentsi taotleja on määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 lõikes 15 osutatud deklarant või delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 B lisa I jaotise 3. peatüki 3. rühmas ja kõnealuse lisa II jaotise 3. rühmas osutatud importija.

2.   Ettevõtja tagab, et liidus vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon, mida ta kasutab individuaalse kvoodi kehtestamiseks, sisaldab rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 145 osutatud arve numbrit. Ettevõtjad esitavad litsentse väljaandvale asutusele ka arve individuaalse kvoodi kehtestamiseks. Arve sisaldab vähemalt järgmist:

a)

importija või deklarandi nime;

b)

kaheksakohalise CN-koodiga seotud toote kirjeldust;

c)

arve numbrit.

3.   Litsentse väljaandvad asutused võrdlevad arvetel, impordilitsentsidel ja tollideklaratsioonidel olevat teavet. Dokumentides ei tohi esineda erinevusi importija või deklarandi isikuandmetes, toote kirjelduses ega arve numbris. Kõnealuste dokumentide kontrollimine toimub liikmesriikide riskianalüüsi alusel.

4.   Litsentse väljaandev asutus võib otsustada, et arved esitatakse elektrooniliselt.

5.   Lõikes 1 osutatud tollideklaratsiooni kinnitatud väljatrüki võib asendada tolli poolt litsentse väljaandvale asutusele elektrooniliselt esitatud tolliandmetega kooskõlas rakendusmääruse (EL) 2016/1239 artiklis 14 sätestatud menetluste ja meetoditega. Litsentse väljaandvad asutused ja toll võivad ette näha käesolevas lõikes osutatud dokumentide ja menetluste lihtsustatud elektroonilised vormid.

6.   Kui ettevõtja tõendab liikmesriigi pädevale asutusele rahuldaval viisil, et artiklis 9 osutatud mis tahes 12-kuulisel perioodil vabasse ringlusse lubatud toodete kogust mõjutasid ekspordiriigi või liidu kehtestatud sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed, võimaldatakse tal kasutada eelmist 12-kuulist perioodi, mida ei mõjuta individuaalse kvoodi kehtestamise meetmed.

Artikkel 11

Tariifikvoote, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine, taotlevate ettevõtjate sõltumatuse nõue

1.   Ettevõtjad võivad taotleda tariifikvoote, mille puhul on ettevõtjate eelnev registreerimine vajalik üksnes siis, kui:

a)

nad ei ole seotud muude sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotlevate juriidiliste või füüsiliste isikutega; või

b)

nad on seotud muude sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotlevate juriidiliste või füüsiliste isikutega, kuid tegelevad korrapäraselt olulise majandustegevusega.

2.   Ettevõtja on seotud teiste juriidiliste või füüsiliste isikutega järgmistel juhtudel:

a)

kui ta omab või kontrollib teist juriidilist isikut või

b)

kui tal on peresidemed teise füüsilise isikuga või

c)

kui tal on olulised ärisuhted teise juriidilise või füüsilise isikuga.

3.   Käesolevas artiklis kasutatakse järgmisi termineid:

a)

„teise juriidilise isiku omamine“ – vähemalt 25 % teise juriidilise isiku varaliste õiguste omamine;

b)

„teise juriidilise isiku kontrollimine“ all mõeldakse järgmist:

i)

kui omatakse õigust ametisse määrata või ametist vabastada enamikku juriidilise isiku, rühmituse või üksuse haldus-, juht- või järelevalveorganite liikmetest;

ii)

kui kasutades hääleõigust ollakse ainuisikuliselt ametisse määranud enamiku juriidilise isiku haldus-, juhatus- või järelevalveorgani liikmetest, kes on olnud ametis käesoleva ja eelmise majandusaasta jooksul;

iii)

kontrollitakse vastavalt selle juriidilise isiku, rühmituse või üksuse osanike või aktsionäridega sõlmitud lepingule üksinda häälteenamust selles juriidilises isikus, rühmituses või üksuses;

iv)

omatakse õigust avaldada valitsevat mõju juriidilisele isikule, rühmitusele või üksusele vastavalt selle juriidilise isiku, rühmituse või üksusega sõlmitud lepingule või selle asutamislepingu või põhikirja sättele, kui seda juriidilist isikut, rühmitust või üksust reguleeriva seadusega on selle suhtes lubatud niisugused lepingud või sätted;

v)

omatakse volitusi kasutada õigust avaldada punktis iv nimetatud valitsevat mõju, kuigi ei olda selle õiguse valdaja;

vi)

omatakse õigust kasutada kõiki juriidilise isiku, rühmituse või üksuse varasid või osa nendest;

vii)

juhitakse juriidilise isiku, rühmituse või üksuse ettevõtet ühisel alusel, avaldades konsolideeritud aastaaruande;

viii)

jagatakse solidaarselt või tagatakse juriidilise isiku, rühmituse või üksuse finantskohustusi;

c)

„on peresidemed“ all mõeldakse järgmist:

i)

ettevõtja on teise sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotleva ettevõtja abikaasa, vend, õde, lapsevanem, laps või lapselaps;

ii)

ettevõtja on sellise füüsilise isiku, kes omab või kontrollib teist sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotlevat ettevõtjat, abikaasa, vend, õde, lapsevanem, laps või lapselaps;

d)

„olulised ärisuhted“ all mõeldakse järgmist:

i)

muu isik otseselt või kaudselt omab vähemalt 25 % ettevõtja aktsiatest;

ii)

ettevõtja ja muu isik otseselt või kaudselt kontrollivad koos kolmandat isikut;

iii)

ettevõtja ja muu isik on tööandja ja töövõtja;

iv)

ettevõtja ja muu isik on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid või on sama juriidilise isiku juhatuse või nõukogu liikmed;

e)

„oluline majandustegevus“ – isiku meetmed või tegevused, mille eesmärk on tagada kaupade ja teenuste tootmine, jaotamine või tarbimine.

Punkti e kohaldamise eesmärgil ei peeta oluliseks majandustegevuseks tegevusi, mille ainus eesmärk on tariifikvootide taotlemine.

4.   Kui ettevõtja on seotud muude sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotlevate juriidiliste või füüsiliste isikutega, peab see täitma LORI elektroonilises süsteemis registreerimisel järgmised kohustused:

a)

ta peab tõendama, et tegeleb korrapäraselt olulise majandustegevusega, esitades vähemalt ühe II lisa jaotises „Ettevõtja olulise majandustegevuse tõend“ osutatud dokumentidest;

b)

ta peab paljastama nende füüsiliste või juriidiliste isikute identiteedi, kellega ta on seotud, täites II lisa asjaomase jaotise.

5.   Komisjon võib peatada sõltumatuse deklaratsiooni nõude, kui individuaalse kvoodi nõue peatatakse artikli 9 lõike 9 kohaselt.

Peatamise kestus ei ületa tariifikvoodi kehtivusperioodi.

6.   Komisjon teavitab sõltumatuse deklaratsiooni nõude peatamisest kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 188.

Artikkel 12

Sõltumatuse deklaratsioon

1.   Selliste tariifikvootide taotleja, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine, esitab sõltumatuse deklaratsiooni LORI elektroonilise süsteemi kaudu I lisas toodud näidisdeklaratsiooni abil.

2.   Selles sõltumatuse deklaratsioonis esineb taotleja olenevalt oma olukorrast ühega järgmistest avaldustest:

a)

kinnitus selle kohta, et taotleja on seotud muu sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotleva juriidilise või füüsilise isikuga;

b)

kinnitus selle kohta, et taotleja on seotud muu sama järjekorranumbriga tariifikvooti taotleva juriidilise või füüsilise isikuga, kuid tegeleb korrapäraselt olulise majandustegevusega.

3.   Taotleja tagab, et kogu sõltumatuse deklaratsioonis sisalduv teave on kogu aeg täpne ja ajakohane.

4.   Selle kindlaksmääramisel, kas taotleja tegeleb korrapäraselt olulise majandustegevusega, võtab litsentse väljaandev asutus arvesse taotleja majandustegevuse liiki, tehtud kulutusi, taotleja müüki ja käivet selles liikmesriigis, kus ta on käibemaksukohustuslasena registreeritud.

Litsentse väljaandva pädeva asutuse taotlusel teeb taotleja kättesaadavaks kõik dokumendid ja tõendid, mis on vajalikud sõltumatuse deklaratsioonis toodud teabe kontrollimiseks.

5.   Litsentse väljaandev pädev asutus kiidab sõltumatuse deklaratsiooni heaks üksnes siis, kui tehakse kindlaks, et LORI süsteemis esitatud dokumendid on õiged ja ajakohased.

6.   Taotleja teavitab litsentse väljaandvat pädevat asutust kõigist sõltumatuse deklaratsiooni mõjutavatest muudatustest kümne kalendripäeva jooksul selliste muudatuste jõustumise kuupäevast. Litsentse väljaandev pädev asutus registreerib kõnealused muudatused LORI elektroonilises süsteemis pärast nende kinnitamist.

7.   Sõltumatuse deklaratsioon kehtib senikaua, kuni ettevõtja vastab artikli 11 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Artikkel 13

Ettevõtjate eelnev kohustuslik registreerimine

1.   Komisjon loob litsentsiga ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (LORI) elektroonilise süsteemi kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 (11) ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1185.

2.   LORI elektroonilises süsteemis registreerimise taotlused tehakse elektroonilise vormi abil, mille teeb ettevõtjatele kättesaadavaks litsentse väljaandev asutus. Kõnealune vorm sisaldab II lisas sätestatud teavet.

3.   Üksnes liidu tolliterritooriumil asuvad ja EORI numbrit omavad ettevõtjad võivad taotleda registreerimist LORI elektroonilises süsteemis. Nad esitavad taotluse selle liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele, kus nad asuvad ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud.

4.   Registreerimistaotlus esitatakse vähemalt kaks kuud enne seda kuud, mil ettevõtja kavatseb esitada oma litsentsitaotluse. Ettevõtja esitab kirjavahetuse pidamiseks kehtiva e-posti aadressi ning hoiab LORI elektroonilises süsteemis kehtivat e-posti aadressi suhtlemiseks litsentse väljaandva asutusega.

5.   Kui litsentse väljaandev pädev asutus leiab, et ettevõtja LORI elektroonilises süsteemis registreerimiseks või tema LORI kirje muutmiseks esitatud teave on õige ja ajakohane ning vastab käesolevale määrusele ja rakendusmäärusele (EL) 2020/761, kinnitab ta registreerimise või muudatuse ja teavitab komisjoni kinnitamisest LORI elektroonilise süsteemi kaudu.

6.   Litsentse väljaandev asutus lükkab registreerimistaotluse tagasi, kui taotlejal ei õnnestu rahuldaval viisil tõendada, et II lisa kohaselt esitatud teave on õige ja ajakohane. Litsentse väljaandev asutus registreerib taotluse tagasilükkamise kuupäeva ning teavitab taotlejat tagasilükkamisest ja selle põhjustest.

7.   Litsentse väljaandva asutuse teavituse põhjal registreerib komisjon taotleja LORI elektroonilises süsteemis ja teavitab litsentse väljaandvat asutust registreerimisest. Litsentse väljaandev asutus teavitab taotlejat registreerimisest.

8.   Pärast ettevõtja registreerimist LORI elektroonilises süsteemis on registreerimine kehtiv kuni selle tühistamiseni.

9.   LORI süsteemis salvestatud andmed registreeritud ettevõtja kohta moodustavad tema LORI kirje. Kõnealuseid andmeid säilitatakse ettevõtja registreerimise kestel ja seitse aastat pärast ettevõtja LORI elektroonilises süsteemis registreerimise tühistamist.

10.   Litsentse väljaandev asutus tühistab registreerimise järgmistel juhtudel:

a)

registreeritud ettevõtja taotluse korral;

b)

kui litsentse väljaandev asutus saab teada, et registreeritud ettevõtja ei vasta enam ettevõtjate kohustuslikku registreerimist nõudvate tariifikvootide taotlemise tingimustele ja toetuskõlblikkuse nõuetele.

11.   Litsentse väljaandev asutus registreerib registreerimise tühistamise kuupäeva ning teavitab asjaomast ettevõtjat sellest koos tühistamise põhjustega.

12.   Ettevõtja teavitab litsentse väljaandvat pädevat asutust kõigist muudatustest, mis mõjutavad tema LORI kirjet kümne kalendripäeva jooksul selliste muudatuste jõustumise kuupäevast. Komisjon registreerib kõnealused LORI elektroonilise süsteemi muudatused pärast seda, kui litsentse väljaandev pädev asutus on need kinnitanud.

13.   Komisjon võib peatada ettevõtjate LORI elektroonilises süsteemis eelneva registreerimise nõude, kui individuaalse kvoodi nõue on peatatud artikli 9 lõike 9 kohaselt.

Peatamise kestus ei ületa tariifikvoodi kehtivusperioodi.

14.   Komisjon teavitab ettevõtjat LORI süsteemis eelneva registreerimise nõude peatamisest kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 188.

Artikkel 14

Kaebused ettevõtja lubamatu registreerimise kohta

1.   LORI elektroonilises süsteemis registreeritud ettevõtjad, kes kahtlustavad, et teine registreeritud ettevõtja ei vasta selliste tariifikvootide taotlemise tingimustele ja toetuskõlblikkuse nõuetele, mille puhul eelnev registreerimine on vajalik, võivad esitada kaebused selle liikmesriigi litsentse väljaandvale asutusele, kus nad asuvad ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud. Sellised kaebused peavad olema põhjendatud. Iga litsentse väljaandev asutus teeb ettevõtjatele kättesaadavaks selliste kaebuste esitamise süsteemi ning teavitab ettevõtjaid kõnealusest süsteemist LORI elektroonilises süsteemis registreerimise taotlemisel.

2.   Kui selle liikmesriigi litsentse väljaandev asutus, kus kaebuse esitaja asub, leiab, et kaebus on põhjendatud, võtab ta järelmeetmed koos kontrollidega, mida ta peab asjakohaseks. Kui kontrollitud ettevõtja asub ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud teises liikmesriigis, annab kõnealuse liikmesriigi litsentse väljaandev asutus aegsasti vajalikku abi. Kontrollitulemuse registreerib LORI elektroonilises süsteemis LORI kirje osana selle liikmesriigi litsentse väljaandev asutus, kus asjaomane ettevõtja asub ja on käibemaksukohustuslasena registreeritud.

Artikkel 15

Karistused

1.   Kui litsentse väljaandev pädev asutus leiab, et tariifikvoodi impordi- või ekspordilitsentsi või selle üleandmist taotlev ettevõtja on esitanud LORI elektroonilises süsteemis registreerimise raames väära dokumendi või väärad või mitteajakohased andmed ning kui kõnealune dokument on vajalik kõnealuse impordi- või ekspordilitsentsi väljaandmiseks, võtab ta järgmised meetmed:

a)

keelab ettevõtjal liidus vabasse ringlusse lubada või liidust eksportida asjaomase impordi- või eksporditariifikvoodi alusel mis tahes tooteid kogu sellel tariifikvoodi kehtivusperioodil, mil see tuvastati;

b)

jätab ettevõtja asjaomaste impordi- või eksporditariifikvootide litsentside taotlemise süsteemist välja sellel tariifikvoodi kehtivusperioodil, mis järgneb sellele tariifikvoodi kehtivusperioodile, mil see tuvastati.

Kui litsentse väljaandev asutus leiab, et tariifikvoodi impordi- või ekspordilitsentsi või selle üleandmist taotlev ettevõtja on tahtlikult esitanud väära dokumendi või on tahtlikult jätnud LORI elektroonilises süsteemis registreerumise raames LORI kirje andmed uuendamata ning kui kõnealune dokument või kõnealused andmed on vajalikud kõnealuse impordi- või ekspordilitsentsi väljaandmiseks, kohaldatakse esimese lõigu punktis b nimetatud ettevõtja väljajätmist kahel tariifikvoodi kehtivusperioodil, mis järgneb sellele tariifikvoodi kehtivusperioodile, mil see tuvastati.

2.   Kui vabasse ringlusse lubati impordilitsentsi alusel enne lõikes 1 nimetatud tuvastamisi, nõutakse sellest tulenevalt põhjendamatult antud finantssoodustused tagasi.

3.   Lõikes 1 nimetatud karistused ei piira mis tahes täiendavate siseriiklikul või liidu õigusel põhinevate karistuste või liidu finantshuvide kaitset käsitlevate eeskirjade kohaldamist.

Artikkel 16

Kolmandasse riiki impordi erirežiim

Kui eksporditud tooted kuuluvad kolmandasse riiki impordil erirežiimi alla kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 186 lõikega 2, on eksportijatel õigus taotleda ekspordilitsentsi, millega tõendatakse, et sellised kolmandasse riiki impordi erirežiimi tingimused on täidetud. Liikmesriikide pädevad asutused annavad välja sellise litsentsi, kui nad on endale sobival viisil kindlaks teinud, et sellised tingimused on täidetud.

Artikkel 17

Komisjoni teavitamine

Liikmesriigid teatavad komisjonile iga tariifikvoodi kehtivusperioodi puhul delegeeritud määrusega (EL) 2017/1183 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1185 loodud teatamissüsteemi kaudu järgmise teabe:

a)

impordi- või ekspordilitsentsi taotlustega hõlmatud kogused;

b)

välja antud impordi- või ekspordilitsentsidega hõlmatud kogused;

c)

täielikult või osaliselt kasutamata jäänud impordi- või ekspordilitsentsidega hõlmatud kasutamata jäänud kogused;

d)

kogused, mis eraldati ettevõtjatele tariifikvoodi raames, mille puhul impordi- või ekspordilitsentsi välja ei antud;

e)

väljaantud impordi- või ekspordilitsentsi alusel vabasse ringlusse lubatud või eksporditud kogused;

f)

tariifikvootide korral, mille puhul on vajalik ettevõtjate eelnev registreerimine:

i)

impordilitsentsi saanud ettevõtjate või üleantava impordilitsentsi saajate nimed, EORI numbrid ja aadressid;

ii)

iga ettevõtja puhul taotletud kogused;

iii)

LORI elektroonilises süsteemis registreerimise kinnitatud ja tagasilükatud taotlused, tühistatud registreerimised ning LORI kirje kinnitatud või tagasilükatud muudatused;

g)

kolmandate riikide väljaantud dokumentide alusel hallatavate tariifikvootide puhul iga rakendusmääruse (EL) 2020/761 XIV lisas osutatud ettevõtja esitatud autentsussertifikaadi või IMA 1 (Inward Monitoring Arrangement) sertifikaadi kohta väljaantud litsentsi number ja hõlmatud kogused.

III PEATÜKK

Eritariifikvoodid vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklile 185

Artikkel 18

Kvootide avamine

1.   Igal aastal alates 1. jaanuarist avatakse kaks kvooti Hispaanias vabasse ringlusse lubamiseks mõeldud CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi 2 000 000 tonni ja CN-koodi 1007 90 00 alla kuuluva sorgo 300 000 tonni suuruse maksimumkoguse impordiks kolmandatest riikidest.

2.   Igal aastal alates 1. jaanuarist avatakse üks tariifikvoot Portugalis vabasse ringlusse lubamiseks mõeldud CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi 500 000 tonni suuruse maksimumkoguse impordiks kolmandatest riikidest.

Artikkel 19

Kvootide haldamine

1.   Artikli 18 lõikes 1 osutatud Hispaaniasse imporditavaid koguseid vähendatakse proportsionaalselt kõnealuse aasta jooksul kolmandatest riikidest Hispaaniasse imporditud CN-koodide 2303 10 19 ja 2309 90 20 alla kuuluvate maisitärklise tootmisjääkide, CN-koodi 2303 30 00 alla kuuluvate kääritamis- ja destilleerimisjääkide ja -jäätmete ning CN-koodi ex 2308 00 40 alla kuuluvate tsitruspulbi jääkide kogustega.

2.   Komisjon kirjendab artikli 18 lõigetes 1 ja 2 osutatud kvootide raames:

a)

igal kalendriaastal Hispaaniasse imporditud CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi ja CN-koodi 1007 90 00 alla kuuluva sorgo kogused ning Portugali imporditud CN-koodi 1005 90 00 alla kuuluva maisi kogused;

b)

igal kalendriaastal Hispaaniasse imporditud maisitärklise tootmisjääkide, kääritamis- ja destilleerimisjääkide ja -jäätmete ning tsitruspulbi jääkide kogused, millele on osutatud lõikes 1.

3.   Artikli 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kvootide koguste kohta raamatupidamisarvestuse pidamise eesmärgil ei võeta arvesse importi Hispaaniasse ja Portugali, mis toimub nende õigusaktide alusel, millega liit andis konkreetsed kaubanduskontsessioonid.

Artikkel 20

Imporditud toodete kasutamine ja järelevalve

1.   Artikli 18 lõikes 1 nimetatud maisi ja sorgo kogused on mõeldud töötlemiseks või kasutamiseks Hispaanias. Artikli 18 lõikes 2 nimetatud maisi kogused on mõeldud töötlemiseks või kasutamiseks Portugalis.

2.   Artikli 21 kohaselt tollimaksuvabalt vabasse ringlusse lubatud mais ja sorgo jäävad nende kasutamise või töötlemise ajaks tollijärelevalve või muu samamõjulise halduskontrolli alla.

3.   Asjaomased liikmesriigid võtavad vajaduse korral kõik vajalikud meetmed, et tagada lõikes 2 nimetatud järelevalve. Nende meetmetega seoses peavad importijaid lubama kõiki pädevate ametiasutuste poolt vajalikuks peetavaid kontrollimisi ja pidama raamatupidamisarvestust, mis võimaldaks ametiasutustel kõnealust kontrollimist.

4.   Asjaomased liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata lõike 3 kohaselt võetud meetmetest.

Artikkel 21

Tollimaksuvaba import

1.   Imporditollimaksu nullmäära kohaldatakse artikli 18 lõigetes 1 ja 2 kehtestatud koguseliste piirnormide ulatuses alates iga kalendriaasta 1. aprillist Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo suhtes ning Portugali imporditava maisi suhtes.

2.   Lõikes 1 nimetatud importi:

a)

hallatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 184 lõike 2 punktis b nimetatud meetodi kohaselt;

b)

hõlmavad Hispaania ja Portugali pädevate asutuste välja antud litsentsid.

Punktis b nimetatud litsentsid kehtivad üksnes selles liikmesriigis, kus need on välja antud.

3.   Lõikes 1 määratletud imporditollimaksu nullmäära kohaldamise kuupäevast alates avaldab komisjon hiljemalt iga kuu kuuendal päeval sobival viisil artikli 18 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kvootide kogused, mis on saadaval iga kuu esimesel päeval.

Artikkel 22

Tagatis taotlemisel ja täitmistagatis

1.   Taotleja esitab litsentsi väljaandvale asutusele enne taotlemisperioodi lõppu artiklis 4 nimetatud tagatise, mille määr on sätestatud rakendusmääruse (EL) 2020/761 II lisas.

2.   Peale lõikes 1 osutatud tagatise kehtib litsentsi väljaandmise suhtes täitmistagatis, mis on saadaval hiljemalt vabasse ringlusse lubamise kuupäeval.

3.   Lõikes 2 osutatud täitmistagatise määr vastab maisi ja sorgo imporditollimaksule, mis on fikseeritud komisjoni määruse (EL) nr 642/2010 (12) kohaselt ja mida kohaldatakse litsentsi taotlemise päeval.

Artikkel 23

Erisätted litsentside üleandmise kohta

Erandina delegeeritud määruse (EL) 2016/1237 artiklist 6 ei ole impordilitsentsidest tulenevad õigused üleantavad.

Artikkel 24

Täitmistagatise vabastamine ja kaotamine

1.   Ilma et see piiraks artikli 20 lõike 2 alusel vastuvõetud järelevalvemeetmete kohaldamist, vabastatakse artikli 22 lõikes 2 osutatud täitmistagatis, kui importija esitab tõendid, et:

a)

imporditud toodet on töödeldud ja seda kasutatakse vabasse ringlusse suunamise liikmesriigis; selle tõendamiseks võib esitada müügiarve, mis on antud välja vabasse ringlusse suunamise liikmesriigis asuvale töötlejale;

b)

toodet ei olnud võimalik importida, töödelda ega kasutada vääramatu jõu tõttu või

c)

imporditud toode on muutunud täiesti kasutuskõlbmatuks.

2.   Lõikes 1 osutatud tõend tuleb esitada 18 kuu jooksul alates vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni aktsepteerimise kuupäevast ning kui see jäetakse tegemata, võetakse tagatis katteks.

3.   Käesoleva artikli tähenduses loetakse imporditud toodet töödelduks või kasutatuks, kui 95 % vabasse ringlusse lubatud kogusest on töödeldud või kasutatud.

IV peatükk

Ülemineku- ja lõppsätted

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

Komisjoni määrused (EÜ) nr 2307/98, (13) (EÜ) nr 2535/2001, (14) (EÜ) nr 1342/2003, (15) (EÜ) nr 2305/2003, (16) (EÜ) nr 969/2006, (17) (EÜ) nr 1301/2006, (18) (EÜ) nr 1918/2006, (19) (EÜ) nr 1964/2006, (20) (EÜ) nr 1979/2006, (21) (EÜ) nr 341/2007, (22) (EÜ) nr 533/2007, (23) (EÜ) nr 536/2007, (24) (EÜ) nr 539/2007, (25) (EÜ) nr 616/2007, (26) (EÜ) nr 964/2007, (27) (EÜ) nr 1384/2007, (28) (EÜ) nr 1385/2007, (29) (EÜ) nr 382/2008, (30) (EÜ) nr 412/2008, (31) (EÜ) nr 431/2008, (32) (EÜ) nr 748/2008, (33) (EÜ) nr 1067/2008, (34) (EÜ) nr 1296/2008, (35) (EÜ) nr 442/2009, (36) (EÜ) nr 610/2009, (37) (EÜ) nr 891/2009, (38) (EÜ) nr 1187/2009, (39) ja (EL) nr 1255/2010 (40) ning komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 1273/2011, (41) (EL) nr 480/2012, (42) (EL) nr 1223/2012, (43) (EL) nr 82/2013, (44) (EL) nr 593/2013, (45) (EL) 2015/2076, (46) (EL) 2015/2077, (47) (EL) 2015/2078, (48) (EL) 2015/2079, (49) (EL) 2015/2081 (50) ja (EL) 2017/1585 (51) tunnistatakse kehtetuks.

Ent kõnealuste määruste ja rakendusmääruste kohaldamist jätkatakse nende alusel välja antud impordi- ja ekspordilitsentside suhtes kuni kõnealuste impordi- ja ekspordilitsentside kehtivuse lõpuni.

Artikkel 26

Üleminekusätted

Esimesel kahel käesoleva määruse jõustumisele järgneval tariifikvoodi kehtivusperioodil võib litsentse väljaandev asutus kehtestada artiklis 9 osutatud individuaalse kvoodi kooskõlas artiklis 25 nimetatud asjaomaste kehtetuks tunnistatud määrustega.

Kui ühel või mõlemal käesoleva määruse jõustumisele eelneval tariifikvoodi kehtivusperioodil ei ole artiklis 9 nimetatud individuaalse kvoodi nõudele vastavat tariifikvooti täielikult kasutatud, võivad ettevõtjad otsustada kehtestada oma individuaalse kvoodi kooskõlas käesoleva määruse artikli 9 lõikega 1 või kasutavad kahte viimast eelnevat 12-kuulist perioodi, kus tariifikvoot oli täielikult kasutatud.

Artikkel 27

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse selliste tariifikvoodi kehtivusperioodide suhtes, mis algavad alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. detsember 2019

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Komisjoni 17. detsembris 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/761], millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1306/2013, (EL) nr 1308/2013 ja (EL) nr 510/2014 rakenduseeskirjad seoses tariifikvootide litsentside abil haldamise süsteemiga (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk …).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(5)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18).

(6)  Komisjoni 28. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (ELT L 343, 29.12.2015, lk 1).

(7)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1237, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 1).

(8)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1239, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses impordi- ja ekspordilitsentside süsteemiga (ELT L 206, 30.7.2016, lk 44).

(9)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 4.7.2017, lk 113).

(10)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).

(11)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1183, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 100).

(12)  Komisjoni 20. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 642/2010 nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas (ELT L 187, 21.7.2010, lk 5).

(13)  Komisjoni 26. oktoobri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2307/98 Šveitsis impordi erirežiimi nõuetele vastava CN-koodi 2309 10 90 alla kuuluva koera- ja kassitoidu ekspordilitsentside väljaandmise kohta (EÜT L 288, 27.10.1998, lk 8).

(14)  Komisjoni 14. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega (EÜT L 341, 22.12.2001, lk 29).

(15)  Komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad (ELT L 189, 29.7.2003, lk 12).

(16)  Komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 2305/2003, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 342, 30.12.2003, lk 7).

(17)  Komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 969/2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 176, 30.6.2006, lk 44).

(18)  Komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi (ELT L 238, 1.9.2006, lk 13).

(19)  Komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1918/2006, millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine (ELT L 365, 21.12.2006, lk 84).

(20)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1964/2006, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Bangladeshist pärit riisi impordikvootide avamiseks ja haldamiseks vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3491/90 (ELT L 408, 30.12.2006, lk 20).

(21)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1979/2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditavate konserveeritud seente tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 368, 23.12.2006, lk 91).

(22)  Komisjoni 29. märtsi 2007. aasta määrus (EÜ) nr 341/2007, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava küüslaugu ja teatavate muude põllumajandustoodete tariifikvoodid ja tagatakse nende haldamine ning kehtestatakse impordilitsentside ja päritolusertifikaatide süsteem (ELT L 90, 30.3.2007, lk 12).

(23)  Komisjoni 14. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 533/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris (ELT L 125, 15.5.2007, lk 9).

(24)  Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 536/2007, millega sätestatakse Ameerika Ühendriikidele eraldatud tariifikvootide avamine ja haldamine kodulinnulihasektoris (ELT L 128, 16.5.2007, lk 6).

(25)  Komisjoni 15. mai 2007. aasta määrus (EÜ) nr 539/2007, millega sätestatakse tariifikvootide avamine ja haldamine munasektoris ja ovoalbumiini puhul (ELT L 128, 16.5.2007, lk 19).

(26)  Komisjoni 4. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine (ELT L 142, 5.6.2007, lk 3).

(27)  Komisjoni 14. augusti 2007. aasta määrus (EÜ) nr 964/2007, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad vähimarenenud riikidest pärit riisi suhtes kohaldatavate tariifikvootide avamiseks ja haldamiseks turustusaastatel 2007/2008 ja 2008/2009 (ELT L 213, 15.8.2007, lk 26).

(28)  Komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1384/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2398/96 rakendussätted Iisraelist pärit kodulinnulihasektori toodete ühendusse importimise teatavate tariifikvootide avamise ja nende haldamise puhul (ELT L 309, 27.11.2007, lk 40).

(29)  Komisjoni 26. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1385/2007, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 774/94 rakenduseeskirjad kodulinnulihasektoris teatavate ühenduse tariifikvootide avamise ja haldamise puhul (ELT L 309, 27.11.2007, lk 47).

(30)  Komisjoni 21. aprilli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 382/2008 veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta (ELT L 115, 29.4.2008, lk 10).

(31)  Komisjoni 8. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 412/2008, millega avatakse töötlemiseks ettenähtud külmutatud veiseliha imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 125, 9.5.2008, lk 7).

(32)  Komisjoni 19. mai 2008. aasta määrus (EÜ) nr 431/2008, millega avatakse CN-koodi 0202 alla kuuluva külmutatud veiseliha ja CN-koodi 02062991 alla kuuluvate toodete impordi tariifikvoot ning nähakse ette selle haldamine (ELT L 130, 20.5.2008, lk 3).

(33)  Komisjoni 30. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 748/2008 CN-koodi 02062991 alla kuuluva veiste külmutatud vahelihase kõõluselise osa imporditariifikvoodi avamise ja haldamise kohta (ELT L 202, 31.7.2008, lk 28).

(34)  Komisjoni 30. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1067/2008, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 290, 31.10.2008, lk 3).

(35)  Komisjoni 18. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1296/2008, millega kehtestatakse tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad Hispaaniasse imporditava maisi ja sorgo ning Portugali imporditava maisi kohta (ELT L 340, 19.12.2008, lk 57).

(36)  Komisjoni 27. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 442/2009, millega avatakse ühenduse tariifikvoodid sealihasektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 129, 28.5.2009, lk 13).

(37)  Komisjoni 10. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 610/2009, millega sätestatakse Tšiilist pärit veise- ja vasikaliha tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 180, 11.7.2009, lk 5).

(38)  Komisjoni 25. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 254, 26.9.2009, lk 82).

(39)  Komisjoni 27. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1187/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 rakendamise üksikasjalikud erieeskirjad piima ja piimatoodete ekspordilitsentside ja -toetuste kohta (ELT L 318, 4.12.2009, lk 1).

(40)  Komisjoni 22. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1255/2010, milles sätestatakse Bosniast ja Hertsegoviinast, Horvaatiast, endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist, Montenegrost ja Serbiast pärit „baby beef“-toodete tariifikvootide üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 342, 28.12.2010, lk 1).

(41)  Komisjoni 7. detsembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1273/2011, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus (ELT L 325, 8.12.2011, lk 6).

(42)  Komisjoni 7. juuni 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 480/2012, millega avatakse CN-koodi 19011000 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi 10064000 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 148, 8.6.2012, lk 1).

(43)  Komisjoni 18. detsembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1223/2012, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva üle 160 kg kaaluvate elusveiste imporditariifikvoodi rakendamiseks, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises põllumajandustoodetega kauplemist käsitlevas kokkuleppes (ELT L 349, 19.12.2012, lk 39).

(44)  Komisjoni 29. jaanuari 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 82/2013, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Šveitsist pärineva kuivatatud kondita veiseliha imporditariifikvoodi rakendamiseks (ELT L 28, 30.1.2013, lk 3).

(45)  Komisjoni 21. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 593/2013, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 170, 22.6.2013, lk 32).

(46)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2076, millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud sealiha jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 51).

(47)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2077, millega avatakse Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiinide jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 57).

(48)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2078, millega avatakse Ukrainast pärit kodulinnuliha jaoks liidu imporditariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 63).

(49)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2079, millega avatakse Ukrainast pärit värske ja külmutatud veise- ja vasikaliha jaoks liidu imporditariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 71).

(50)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2081, millega avatakse Ukrainast pärit teatavate teraviljade impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine (ELT L 302, 19.11.2015, lk 81).

(51)  Komisjoni 19. septembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1585, millega avatakse Kanadast pärit värske ja külmutatud veise-, vasika- ja sealiha jaoks liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning muudetakse määrust (EÜ) nr 442/2009 ja rakendusmääruseid (EL) nr 481/2012 ja (EL) nr 593/2013 (ELT L 241, 20.9.2017, lk 1).


I LISA

Artiklis 12 osutatud sõltumatuse deklaratsiooni vorm

Deklaratsiooni täitmise juhised

1)

A ossa tuleb kanda teave tariifikvoodi kohta, mille kohta sõltumatuse deklaratsioon esitatakse.

2)

B osas tuleb teha märge vastavasse kasti.

3)

C osas tuleb esitada ettevõtja nimi, EORI number, allkirjastamise kuupäev ja koht, sinna pannakse ka ettevõtja pädeva isiku (tegevjuhi) allkiri.

A.   Asjaomane tariifikvoot

Tariifikvoodi järjekorranumber

 

CN-kood(id)

 

Toote päritolu (1)

 

B.   Ettevõtja sõltumatus

Eespool nimetatud tariifikvoodi taotleja kinnitab:

1.

Taotleja ei ole seotud (nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 11) ühegi juriidilise või füüsilise isikuga, kes taotleb sama järjekorranumbriga tariifikvooti.

Teha märge vastavasse kasti.

2.

Taotleja on seotud (nagu on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 11) teise juriidilise või füüsilise isikuga, kes taotleb sama järjekorranumbriga tariifikvooti.

Taotleja tegeleb pidevalt olulise majandustegevusega kolmandate isikute heaks (artikli 11 lõike 3 tähenduses).

Taotleja on avalikustanud endaga seotud füüsilised või juriidilised isikud artikli 11 lõikes 4 osutatud LORI elektroonilises süsteemis.

Teha märge vastavasse kasti.

C.   Ettevõtja andmed

Nimi

 

EORI number

 

Kuupäev ja koht

 

Allkiri

 

Allakirjutanu positsioon äriühingus

 


(1)  Täidetakse üksnes juhul, kui kauba päritolu on litsentsitaotluses kohustuslik element.


II LISA

Artiklis 13 osutatud eelneva kohustusliku registreerimisega seonduv teave

Ettevõtja EORI number

Ettevõtja identiteet

Äriühingu nimi

Peakorteri aadress: Tänav

Peakorteri aadress: Majanumber

Peakorteri aadress: Sihtnumber

Peakorteri aadress: Linn

Peakorteri aadress: Riik

Tegevuskoha aadress: Tänav

Tegevuskoha aadress: Majanumber

Tegevuskoha aadress: Sihtnumber

Tegevuskoha aadress: Linn

Tegevuskoha aadress: Riik

Telefoninumber

E-posti aadress, mida kasutatakse suhtlemiseks liikmesriikide litsentsi väljaandvate asutuste ja tolliasutustega

Õiguslik seisund

Ettevõtja peamine majandustegevus

Tõend ettevõtja olulise majandustegevuse kohta

Lisana: äriregistri väljavõte või riiklike õigusaktide kohaselt samaväärne dokument

Lisana: viimati auditeeritud aastaaruanne (kui see on olemas)

Lisana: viimane bilanss

Lisana: käibemaksukohustuslase tõend

Täiendavad dokumendid, mis laaditakse üles litsentse väljaandvale asutusele saadetud selgitustaotluste põhjal

Sõltumatuse deklaratsioon vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklile 12

Tariifikvoodi järjekorranumbrite loetelu ja lühikirjeldus

Valige „jah“ juhul, kui taotlete tariifikvooti, ning „ei“ juhul, kui tariifikvooti ei taotleta

Sõltumatuse deklaratsioon

lisada juhul, kui valisite eelmises veerus „jah“

 

 

Individuaalne kvoot

Palun deklareerige individuaalne kvoot järgmiste tariifikvootide puhul:

Tariifikvoodi järjekorranumber

Individuaalne kvoot kg-des

Tariifikvoodi periood,

millele individuaalset

kvooti kohaldatakse –

perioodi algus

Tariifikvoodi periood,

millele individuaalset

kvooti kohaldatakse –

perioodi lõpp

 

 

 

 

Isikud, kelle ettevõtja on volitanud äriühingu nimel litsentsitaotlust esitama

Ettevõtja peab esitama nende äriühinguga seotud isikute nimekirja, kellel on õigus esitada tema nimel litsentsitaotlus eespool loetletud tariifikvootide puhul.

Perekonnanimi (-nimed)

Eesnimi(-nimed)

Sünniaeg

Sünnikoht

Isikut tõendav dokument

Isikutunnistuse või passi number

Volitusi kinnitavad dokumendid

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtja omandistruktuur

Omandisuhte liik (ettevõtja peaks valima õige variandi)

 

Kui omanik (omanikud) on äriühing:

Äriühingu EORI number (olemasolu korral)

Äriühingu nimi

Peakorteri aadress: Tänav

Peakorteri aadress: Majanumber

Peakorteri aadress: Sihtnumber

Peakorteri aadress: Linn

Peakorteri aadress: Riik

Telefoninumber

E-posti aadress

Ettevõtja roll (nt ainuomanik, partner, põhiaktsionär (omab või kontrollib üle 25 % aktsiatest, ...)

Äriregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kui omanik (omanikud) on FIE:

Perekonnanimi (-nimed)

Eesnimi(-nimed)

Sünniaeg

Sünnikoht

Isikut tõendav dokument

Isikutunnistuse või passi number

Ettevõtja roll (nt ainuomanik, partner, põhiaktsionär (omab või kontrollib üle 25 % aktsiatest, ...)

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtja peab esitama teabe eespool loetletud tariifikvoote taotlevate juriidiliste isikute kohta, kes on selle ettevõtjaga seotud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 11 tähenduses

Äriühingu EORI number

Äriühingu nimi

Peakorteri aadress: Tänav

Peakorteri aadress: Majanumber

Peakorteri aadress: Sihtnumber

Peakorteri aadress: Linn

Peakorteri aadress: Riik

Telefoninumber

E-posti aadress

Õiguslik seisund

Seos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtja peab esitama teabe eespool loetletud tariifikvoote taotlevate füüsiliste isikute kohta, kes on selle ettevõtjaga seotud delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artikli 11 tähenduses

Perekonnanimi (-nimed)

Eesnimi(-nimed)

Sünniaeg

Sünnikoht

Isikut tõendav dokument

Isikutunnistuse või passi number

Seos

 

 

 

 

 

 

 

Ettevõtja haldusstruktuur

Loetlege isikud, kes on juhatuse liikme/tegevjuhi/finantsjuhi (kui on asjakohane) ametikohal või kes täidavad ettevõtte haldusstruktuuris analoogset rolli. Palun kinnitage, et allpool esitatud tabelis olevad andmed on kooskõlas teabega, mis esitati olulist majandustegevust tõendavates dokumentides. Kui selles tabelis esitatud teave on vale või lünklik, kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 15 sätestatud karistusi.

Perekonnanimi (-nimed)

Eesnimi(-nimed)

Sünniaeg

Sünnikoht

Isikut tõendav dokument

Isikutunnistuse või passi number

Ametikoht äriühingus

 

 

 

 

 

 

 

Taotluse registreerimiseks palume Teil kinnitada, et nõustute järgmiste avaldustega:

1

Esitatud teave on õige, täielik ja ajakohastatud. Olen teadlik, et juhul kui esitatud teave on vale, lünklik või aegunud, kohaldatakse delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklis 15 sätestatud karistusi.

2)

Olen nõus, et teave tehakse kättesaadavaks komisjonile, tolliasutustele ja litsentse väljastavatele liikmesriikide asutustele.

3)

Kohustun õigel ajal ning vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2020/760 artiklitele 12 ja 13 esitama ajakohastatud teabe juhul, kui juriidilise isiku struktuuris tehakse muudatusi.

Palun kinnitage, et nõustute eespool esitatud kolme avaldusega:

 


Top