EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2152

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst)

PE/81/2019/REV/1

OJ L 327, 17.12.2019, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2152/oj

17.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/2152,

27. november 2019,

mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriikide ettevõtete majandustegevust käsitleva statistika arendamine, tegemine ja levitamine on seni tuginenud mitmele eraldiseisvale õigusaktile. Need õigusaktid hõlmavad ettevõtluse lühiaja- ja struktuurset statistikat, tootmise statistikat, liidusisest ja liiduvälist kauplemist (rahvusvaheline kaubandus) kaupade ja teenustega, välismaiseid tütarettevõtteid, teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamist ja e‐kaubandust. Lisaks loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 177/2008 (3) statistika eesmärgil moodustatud liidu ettevõtlusregistrite ühine raamistik.

(2)

Üksikutel õigusaktidel põhinev struktuur ei taga vajalikku järjepidevust eri statistikavaldkondade vahel ega soodusta integreeritud lähenemist ettevõtlusstatistika arendamisele, tegemisele ja levitamisele. Käesoleva määruse kohaldamisel peaks Euroopa ettevõtlusstatistika hõlmama ka teadus- ja arendustegevuse statistikat kõrgharidus-, valitsus- ja eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektoris. Euroopa ettevõtlusstatistika järjepidevuse tagamiseks ja vastavate statistiliste protsesside integreerimise lihtsustamiseks tuleks luua ühine õigusraamistik.

(3)

Paremini integreeritud statistilised protsessid, mis põhinevad ühistel metoodikapõhimõtetel, mõistetel ja kvaliteedikriteeriumidel, peaksid andma tulemuseks ühtlustatud statistika liidu ettevõtlussektori struktuuri, majandustegevuse, tehingute ja toimimise kohta ning mis vastab kasutajate vajaduste rahuldamiseks vajalikule asjakohasuse ja täpsuse tasemele.

(4)

Eurogruppide registri eesmärk on tagada liidu suuniste, nagu Euroopa ettevõtlusstatistika jaoks asjakohase komisjoni soovituse 2003/361/EÜ (4) tõhusam järgimine, eelkõige seoses kõnealuse soovituse artiklis 3 määratletud iseseisvate ettevõtete kindlakstegemisega. Selliseid liidu suuniseid on vaja õiguskindluse ja ettevõtlusalase prognoositavuse edendamiseks ning liidus asuvatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEd) võrdsete võimaluste loomiseks.

(5)

Rahvusvahelised juhendid, nt Frascati käsiraamat teadus- ja arendustegevuse statistika kohta ja Oslo käsiraamat innovaatikaandmete kohta ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni, Rahvusvahelise Valuutafondi ja muude rahvusvaheliste või rahvusüleste organisatsioonide sõlmitud rahvusvahelised lepingud, on Euroopa ettevõtlusstatistika jaoks olulise tähtsusega. Selliseid juhendeid tuleks võimalikult suures ulatuses järgida liidu statistika arendamisel, tegemisel ja levitamisel ning ka statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku tegevuses, et tagada liidu statistika võrreldavus liidu peamiste rahvusvaheliste partnerite koostatud statistikaga. Teemade „Teadus- ja arendustegevuse sisendid“ ja „Innovatsioon“ alla kuuluva Euroopa ettevõtlusstatistika andmete kogumisel tuleks siiski järjepidevalt rakendada liidu standardeid, lepinguid ja suuniseid.

(6)

Ettevõtete, eelkõige VKEde halduskoormus peaks olema võimalikult piiratud, võttes võimaluse korral arvesse muid andmeallikaid peale uuringute. Ettevõtete halduskoormuse leevendamiseks peaks olema võimalik kehtestada erinevaid andmenõudeid sõltuvalt liikmesriikide ettevõttemajanduse suurusest ja tähtsusest.

(7)

Euroopa statistikasüsteemi 2020. aasta visioonis leitakse, et andmeid tuleks kasutada statistikavaldkondade üleselt, et paremini analüüsida uusi nähtusi (nt üleilmastumist) ja olla kasulikum liidu olulise mõjuga poliitikasuundade jaoks. Andmeväljastus peaks tuginema Euroopa statistikasüsteemi tõhusatele ja usaldusväärsetele statistilistele protsessidele. Ettevõtlusstatistika ühise õigusraamistiku laiem kohaldamisala peaks võimaldama mitmele allikale tuginevate omavahel seotud statistika tegemise protsesside integreerimist.

(8)

Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programm, mis võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 1297/2008/EÜ, (5) mida viidi ellu aastatel 2009–2013, oli suunatud ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kohandamisele uute andmevajadustega ja ettevõtlusstatistika tegemise süsteemi kohandamisele. Selle programmi järeldused ja soovitused, mis käsitlevad prioriteete ja uusi näitajate kogumeid, ettevõtlusstatistika raamistiku ühtlustamist, ettevõtlus- ja kaubandusstatistika tegemise tõhustamist ning liidusisese kaubavahetuse statistika kaasajastamist, tuleks vormida õiguslikult siduvateks säteteks.

(9)

Euroopa ettevõtlusstatistika raamistikus on vaja paindlikumat lähenemisviisi, et võimaldada kohandusi vastavalt metoodika arengule ning õigeaegset reageerimist andmete kasutajate uutele ja nõuetekohaselt põhjendatud vajadustele, mis on tingitud muutuvast majanduskeskkonnast ning suurenevast üleilmastumisest ja ettevõtlusmaastiku keerukusest. Selliseid tulevikukohandusi peaks toetama nõuetekohane kulude-tulude analüüs ja uued andmenõuded ei tohiks tekitada liikmesriikidele või andmeesitajatele märkimisväärset lisakulu või -koormust.

(10)

Riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja eurogruppide registri rolli peamise Euroopa ettevõtlusstatistika andmete kogumise ja koostamise taristuna tuleks tõhustada. Riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid tuleks kasutada peamise teabeallikana ettevõtluse ja selle demograafia statistiliseks analüüsimiseks, vaatlusaluse populatsiooni määratlemiseks ning haldusallikatega ühenduse loomiseks.

(11)

Riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja eurogruppide registri rolli tagamiseks tuleks anda kõigile asjaomastele üksustele kordumatu tunnus ja need kasutusele võtta.

(12)

Ettevõtete grupi kindel piiritlemine eurogruppide registris ajakohaste ja usaldusväärsete andmetega tuleks saavutada ühtlustatud kriteeriumide kasutamisega ning ettevõtete gruppi kuuluvate juriidiliste üksuste vahelisi kontrollisuhteid käsitleva teabe regulaarse ajakohastamisega.

(13)

Euroopa statistikasüsteemi statistika tegemise protsesside tõhususe suurendamiseks ja andmeesitajate koormuse vähendamiseks peaks riiklikel statistikaasutustel olema õigus pääseda viivitamata ja tasuta juurde kõigile riiklikele haldusandmetele, neid kasutada ja integreerida need statistikaga, niivõrd kui see on vajalik Euroopa ettevõtlusstatistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 223/2009 (6) artiklile 17a.

(14)

Määrusega (EÜ) nr 223/2009 nähakse ette Euroopa statistika võrdlusraamistik. Eelkõige nõutakse nimetatud määruses ametialase sõltumatuse, erapooletuse, objektiivsuse, usaldusväärsuse, statistilise konfidentsiaalsuse ja kulutasuvuse põhimõtete järgimist.

(15)

Riikliku ja Euroopa ettevõtlusstatistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks või Euroopa ettevõtlusstatistika kvaliteedi parandamiseks tuleks näha ette võimalus, et riiklikud statistikaasutused, kes teevad ettevõtlusstatistikat ja haldavad statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistikku, saavad vahetada üksikandmeid ja neile juurde pääseda. Üksikandmete vahetamine peaks seetõttu piirduma nõuetekohaselt põhjendatud juhtudega.

(16)

Kaupade liidusisest eksporti käsitlevate üksikandmete vahetamisel põhineva täiendava andmeallika loomine koos võimalusega kasutada uuenduslikke metoodikaid suurendab liikmesriikide paindlikkust liidusisese kaubavahetuse statistika koostamisel, võimaldades neil seega vähendada ettevõtete koormust andmeesitamisel. Andmevahetuse eesmärk on rahvusvahelist kaubavahetust käsitleva statistika tõhus arendamine, tegemine ja levitamine või sellise statistika kvaliteedi parandamine.

(17)

Liidu ja kolmandate riikide vaheliste või mitmepoolsete kaubandus- ja investeerimislepingute üle läbirääkimine ning nende lepingute täitmine ja läbivaatamine eeldavad liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisi kaubavoogusid käsitleva vajaliku statistilise teabe komisjonile kättesaadavaks tegemist.

(18)

Tihe seos statistiliste andmete kogumise süsteemi ja käibemaksuga seotud fiskaalformaalsuste vahel liikmesriikidevahelise kaubavahetuse kontekstis peaks säilima. Tänu sellele seosele on eelkõige võimalik teha liidusisese kaubavahetuse statistika tarbeks kindlaks eksportijaid ja importijaid ning kontrollida kogutud andmete kvaliteeti.

(19)

Kaupade piiriülese liikumise, eelkõige kolmandatest riikidest liitu ja vastupidi toimuva liikumise suhtes kohaldatakse tollijärelevalvet vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 952/2013 (7). Sellist liikumist käsitlev teave või dokumendid on tolli valduses või tollile kättesaadav. Tollideklaratsioonidega seotud või neil põhinevat teavet või dokumente tuleks kasutada liidu kaubavahetuse statistika tegemiseks.

(20)

Rahvusvahelise kaubavahetuse statistika tegemiseks ja selle statistika kvaliteedi parandamiseks peaksid riiklikud statistikaasutused liikmesriikides vahetama kaupade impordi- ja ekspordiandmeid, mis hõlmavad rohkem kui ühe liikmesriigi tolli. Statistika ühtlustatud koostamise tagamiseks peaks nende üksikandmete vahetamine riiklike statistikaasutuste vahel olema kohustuslik.

(21)

Euroopa ettevõtlusstatistika ja rahvamajanduse arvepidamise kvaliteedi ja võrreldavuse tagamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 549/2013 (8) mõistete ja metoodikaga tuleks lubada konfidentsiaalsete andmete vahetamist asjaomaste liikmesriikide riiklike statistikaasutuste, vastavate riikide keskpankade, Euroopa Keskpanga (EKP) ja komisjoni (Eurostat) vahel üksnes statistilistel eesmärkidel.

(22)

Aluslepingute kohaste ülesannete täitmiseks, eriti seoses siseturu toimimisega, peaks komisjoni käsutuses olema täielik, ajakohane ja usaldusväärne teave kaupade tootmise ja teenuste osutamise kohta liidus ning rahvusvaheliste kaubavoogude kohta. Sellist teavet vajavad ka ettevõtted, et jälgida oma turgusid ja nende turgude rahvusvahelist mõõdet.

(23)

Liikmesriigid või liikmesriikide pädevad asutused peaksid püüdma Euroopa ettevõtetelt andmete kogumist võimalikult palju lihtsustada. Riiklikud statistikaasutused peaksid võtma statistiliste andmete kogumise vahendite ja meetodite kehtestamise ajal arvesse kõige uuemaid digitaalseid arengusuundi ning neid tuleks innustada kasutama innovatiivseid lähenemisviise.

(24)

Liidu ettevõtete tootlikkuse mõõtmiseks on vaja ettevõtlusstatistikat esitada tegevusvaldkondade järgi. Eelkõige valitseb üha suurenev nõudlus teenindussektori statistika järele, kuna see on tänapäevase majanduse kõige dünaamilisem sektor, eriti seoses kasvu- ja tööhõivepotentsiaaliga ning suhete tõttu töötleva tööstusega. Seda suundumust tugevdab veelgi uute digitaalteenuste arendamine. Kasvav nõudlus statistika järele valitseb ka kultuuri- ja loomemajanduses, nagu on märkinud Euroopa Parlament oma 31. detsembri 2016. aasta resolutsioonis ELi sidusa kultuuri- ja loomemajanduse poliitika kohta (9). Teenustekaubanduse statistika on väga tähtis teenuste siseturu ja digitaalse ühtse turu toimimise jälgimiseks ning teenustekaubanduse tõkete mõju hindamiseks.

(25)

Määrus (EÜ) nr 223/2009 kujutab endast käesoleva määruse võrdlusraamistikku, sealhulgas seoses konfidentsiaalsete andmete kaitsega. Rahvusvahelise kaubavahetuse statistika väga üksikasjalikud andmed vajavad siiski spetsiifilisi konfidentsiaalsusnorme. Importija või eksportija peab esitama riiklikule statistikaasutusele taotluse, et statistilisi tulemusi, mis võimaldavad sellist importijat või eksportijat statistiliselt tuvastada, ei avalikustataks. Riiklik statistikaasutus peaks pidama taotlust põhjendatuks, kui statistilised tulemused võimaldavad importijat või eksportijat kaudselt tuvastada. Vastasel korral peaks riiklikul statistikaasutusel olema võimalik levitada statistilisi tulemusi kujul, mis võimaldab importija või eksportija kaudset tuvastamist.

(26)

Strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide suunas liikumise jälgimine liikmesriikide ja liidu tasandil eeldab sellist ühtlustatud statistikat liidu majanduse kohta, mis puudutab kliimamuutusi ja ressursitõhusust, teadus- ja arendustegevust, innovatsiooni, infoühiskonna turupõhist ja turuvälist tegevust ning ettevõtlusmaastikku tervikuna, eriti seoses ettevõtluse demograafiaga ja tööhõivega turupõhises tegevuses. Selline teave aitab otsusetegijatel teha põhjendatud poliitilisi otsuseid, et arendada teadmistel ja innovaatikal põhinevat majandust, parandada VKEde juurdepääsu siseturule, edendada ettevõtlusvaimu ning parandada kestlikkust ja konkurentsivõimet.

(27)

Innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust käsitlev statistika on vajalik sellise poliitika arendamiseks ja jälgimiseks, mille eesmärk on tugevdada liikmesriikide konkurentsivõimet ning suurendada nende keskpikka ja pikaajalist potentsiaali aruka majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks. Üha laienev digitaalmajandus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sagedasem kasutus on samuti ühed peamised liidu konkurentsivõime ja majanduskasvu allikad ning statistika on vajalik vastavate strateegiate ja poliitikasuundade, sealhulgas digitaalse ühtse turu väljakujundamise toetamiseks.

(28)

Ettevõtlusstatistikat on vaja ka rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise koostamiseks kooskõlas määrusega (EL) nr 549/2013.

(29)

Usaldusväärne ja ajakohane statistika on vajalik iga liikmesriigi majandusarengut käsitlevate aruannete koostamiseks liidu majanduspoliitika raamistikus. EKP‐l on vaja kiiresti kättesaadavat kiirstatistikat liikmesriikide majandusarengu hindamiseks ühtse rahanduspoliitika raames.

(30)

Andmenõuete puhul tuleks lisaks majandust tervikuna käsitleva ettevõtlusstatistika esitamise põhimõttele võtta võimalust mööda arvesse lihtsustavaid meetmeid eesmärgiga kergendada suhteliselt väikeste liikmesriikide ettevõttemajanduste koormust kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega. Lisanõuded ei tohiks tekitada andmeesitajatele ebaproportsionaalset halduskoormust.

(31)

Rahvusvahelisi standardeid, näiteks statistiliste andmete ja metaandmete vahetamise (SDMX) algatus, ning Euroopa statistikasüsteemi raames välja töötatud statistilisi või tehnilisi standardeid näiteks metaandmete ja valideerimise kohta tuleks kasutada asjakohasel määral ka Euroopa ettevõtlusstatistikas. Euroopa statistikasüsteemi komitee on toetanud Euroopa statistikasüsteemi kvaliteediaruannete standardit kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artikliga 12. Need standardid peaksid aitama kaasa kvaliteedi tagamise ja kvaliteediaruandluse ühtlustamisele käesoleva määruse alusel.

(32)

Selleks et võtta arvesse majanduslikku ja tehnilist arengut, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta statistilise teabe liike, täiendada sellise statistilise teabe üksikasju, mida maksuhaldurid ja toll esitavad vastavalt V ja VI lisale, et muuta I lisas sätestatud alamteemasid ning et muuta käesolevat määrust kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra alandamiseks. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes (10) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(33)

Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamise ühetaolised tingimused seoses muutujate üksikasjadega, andmete vormi, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmete ja konfidentsiaalsete andmete vahetamise menetlusega statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistikuga seotud otstarbel, kvaliteedi- ja metaandmete aruannete üksikasjade, sisu ja edastamise tähtaegadega, kvaliteedi ja metaandmete aruannete üksikasjade, sisu ja edastamise tähtaegade, andmete ja metaandmete edastamise standardite ning käesolevast määrusest või selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktidest või rakendusaktidest erandite tegemisega, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Samal otstarbel tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused järgneva sätestamiseks: teatavate haldusandmete esitamise ja nende vahetamise üksikasjad, liidusisese kaubavahetuse statistika eesmärgil toimuva konfidentsiaalsete andmete vahetamise üksikasjad ja vorm ning nende andmete vahetamise menetlused, asjaomaseks loetavate metaandmete üksikasjad, kaupade liidusisest eksporti käsitleva ja importivale liikmesriigile esitatava statistilise teabe kogumise ja koostamise ajakava ja üksikasjad, üksikasjad kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra rakendamisel seoses vaatlusperioodiga, esitades tehnilised üksikasjad, mis on seotud importivale liikmesriigile liidusisese kaubavahetuse kohta kogutud esitatava statistilise teabe statistiliste andmeelementidega, ning vastavad lihtsustused. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (11).

(34)

Vajaduse korral peaks komisjon tegema kulude-tulude analüüsi ja tagama, et ükski temapoolne meede ei tekita liikmesriikidele või andmeesitajatele, eelkõige VKEdele, märkimisväärset lisakulu või -koormust, võttes arvesse andmekasutajate eeldatavat kasu, ning et see parandab statistika kvaliteeti.

(35)

Komisjonil peaks olema võimalik teha käesoleva määruse või selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kohaldamise suhtes erandeid, kui nende kohaldamine põhjustab suuri muudatusi liikmesriigi riiklikus statistikasüsteemis seoses täiendavate uuringute korraldamisega või statistika tegemise süsteemi põhjaliku kohandamisega uute andmeallikate kasutuselevõtuks või eri allikate kombineerimise võimaldamiseks.

(36)

Kui on vaja uusi andmenõudeid või kui käesoleva määrusega hõlmatud andmekogudesse on vaja teha parandusi, peaks komisjonil olema võimalik korraldada katseuuringuid, mille viivad läbi liikmesriigid vabatahtlikkuse alusel. Esmajärjekorras peaks komisjonil olema võimalik korraldada katseuuringud teemadel „rahvusvaheline teenustekaubandus“, „kinnisvara“, „finantsnäitajad“ ning „keskkond ja kliima“.

(37)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt Euroopa ettevõtlusstatistika ühise raamistiku loomine, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda ühtlustamise ja võrreldavusega seotud põhjustel paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(38)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed peaksid asendama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 48/2004, (12) (EÜ) nr 638/2004, (13) (EÜ) nr 808/2004, (14) (EÜ) nr 716/2007, (15) (EÜ) nr 177/2008, (EÜ) nr 295/2008 (16) ja (EÜ) nr 471/2009, (17) Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1608/2003/EÜ (18) ning nõukogu määrustes (EMÜ) nr 3924/91 (19) ja (EÜ) nr 1165/98 (20) sätestatud meetmed. Seetõttu tuleks need õigusaktid kehtetuks tunnistada.

(39)

Euroopa andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 (21) artikli 28 lõikega 2.

(40)

Euroopa statistikasüsteemi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

Üldsätted

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse ühine õigusraamistik:

a)

artikli 2 lõikes 1 osutatud Euroopa ettevõtlusstatistika arendamiseks, tegemiseks ja levitamiseks;

b)

statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku tarbeks.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.   Euroopa ettevõtlusstatistika hõlmab järgmist:

a)

statistiliste üksuste struktuur, majandustegevus ja tulemuslikkus, nende teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon, nende info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutamine ja e-kaubandus ning üleilmsed väärtusahelad. Käesoleva määruse kohaldamisel hõlmab Euroopa ettevõtlusstatistika ka teadus- ja arendustegevuse statistikat kõrgharidus-, valitsus- ja eraõiguslike kasumitaotluseta institutsioonide sektoris;

b)

tööstustoodete tootmine ja teenuste osutamine ning rahvusvaheline kauplemine kaupade ja teenustega.

2.   Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistik hõlmab riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid ja eurogruppide registrit ning nendevahelist andmevahetust vastavalt artiklile 10.

3.   Lõikes 2 osutatud riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid hõlmavad järgmist:

a)

kõik majandustegevusega tegelevad ettevõtted, mis osalevad sisemajanduse koguprodukti (SKP) loomises, ning nende kohalikud üksused;

b)

juriidilised üksused, millest need ettevõtted koosnevad;

c)

ettevõtete puhul, kellel tulenevalt oma suurusest on märkimisväärne mõju ja kelle tegevusalaüksustel on märkimisväärne mõju (riigi) koondandmetele kas:

i)

iga tegevusalaüksus, millest need ettevõtted koosnevad, ja iga sellise üksuse suurus või

ii)

nende ettevõtete kõrvaltegevusalade NACE kood vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1893/2006 (22) sätestatule ja iga sellise kõrvaltegevusala maht;

d)

ettevõtete grupid, millesse need ettevõtted kuuluvad.

4.   Eurogruppide register koosneb järgmistest nõukogu määruses (EMÜ) nr 696/93 (23) määratletud üksustest:

a)

kõik majandustegevusega tegelevad ettevõtted, kes osalevad SKP loomises ja kuuluvad rahvusvahelisse ettevõtete gruppi;

b)

juriidilised üksused, millest need ettevõtted koosnevad;

c)

rahvusvahelised ettevõtete grupid, millesse need ettevõtted kuuluvad.

5.   Kodumajapidamised ei kuulu statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku kohaldamisalasse niivõrd, kuivõrd nende toodetavad kaubad ja osutatavad teenused on ette nähtud nende enda tarbeks või hõlmavad oma vara teise isiku kasutusse andmist.

6.   Välismaiste ettevõtete kohalikud üksused, mis ei moodusta eraldiseisvaid juriidilisi üksusi (filiaale) ning mis on määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt liigitatud kvaasikorporatiivseteks ettevõteteks, loetakse ettevõteteks riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja eurogruppide registri pidamisel.

7.   Ettevõtete grupid tehakse kindlaks nende juriidiliste üksuste vaheliste kontrollisuhete kaudu vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013.

8.   Kui viidatakse riiklikele statistilistele ettevõtlusregistritele ja eurogruppide registrile, kohaldatakse käesolevat määrust ainult selliste üksuste suhtes, mis tegelevad täielikult või osaliselt majandustegevusega, ja majanduslikult passiivsete juriidiliste üksuste suhtes, mis koos majanduslikult aktiivsete juriidiliste üksustega moodustavad ettevõtte.

9.   Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku kohaldamisel loetakse majandustegevuseks järgmisi tegevusi:

a)

tegevus, mis seisneb toodete ja teenuste pakkumises asjaomasel turul;

b)

turuvälised teenused, millega osaletakse SKP loomisel;

c)

otsene ja kaudne osalus aktiivsetes juriidilistes üksustes.

Majandustegevuseks võib pidada ka vara ja/või kohustuste omamist.

10.   Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku statistilised üksused määratletakse vastavalt määrusele (EMÜ) nr 696/93, kohaldades käesolevas artiklis sätestatud piiranguid.

Artikkel 3

Mõisted

1.   Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„statistiline üksus“ – statistilised üksused määruse (EMÜ) nr 696/93 tähenduses;

b)

„aruandeüksus“ – andmeid esitav üksus;

c)

„valdkond“ – üks või mitu andmekogumit, mis hõlmavad konkreetseid teemasid;

d)

„teema“ – koostatava teabe sisu, kusjuures iga teema hõlmab ühte või mitut alamteemat;

e)

„alamteema“ – teemaga seoses koostatava teabe üksikasjalik sisu, kusjuures iga alamteema hõlmab ühte või mitut muutujat;

f)

„muutuja“ – üksuse tunnus, millel võib olla rohkem kui üks väärtus;

g)

„turupõhine tegevus“ – turupõhine tegevus määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 1. peatüki punkti 1.37 tähenduses;

h)

„turuväline tegevus“ – turuväline tegevus määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 1. peatüki punkti 1.34 tähenduses;

i)

„turutootja“ – määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 3. peatüki punktis 3.24 määratletud turutootja;

j)

„turuväline tootja“ – määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 3. peatüki punktis 3.26 määratletud turuväline tootja;

k)

„riiklikud statistikaasutused“ – riiklikud statistikaametid ja muud siseriiklikud asutused, kes vastutavad Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest, ning kes on määratud liikmesriigi poolt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõike 1 alusel;

l)

„autoriteetne allikas“ – riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja eurogruppide registri andmeid sisaldavate andmekirjete ainus esitaja vastavalt artiklis 17 osutatud kvaliteedistandarditele;

m)

„üksikandmed“ – identifitseeritavate aruandeüksuste või statistiliste üksuste tunnuste üksikvaatlused või -mõõtmised;

n)

„kasutamine statistilistel eesmärkidel“ – määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 3 punktis 8 määratletud kasutamine statistilistel eesmärkidel;

o)

„konfidentsiaalsed andmed“ – määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 3 punktis 7 määratletud konfidentsiaalsed andmed;

p)

„maksuhaldurid“ – nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (24) kohaldamise eest vastutavad liikmesriigi asutused;

q)

„toll“ – määruse (EL) nr 952/2013 artikli 5 punktis 1 määratletud toll;

r)

„rahvusvaheline ettevõtete grupp“ – ettevõtete grupp määruse (EMÜ) nr 696/93 lisa III C jao tähenduses, millest vähemalt kaks ettevõtet või juriidilist üksust asuvad erinevates riikides.

2.   Artiklite 11–15 kohaldamisel kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„eksportiv liikmesriik“ – liikmesriik, kelle statistiliselt territooriumilt eksporditakse kaupa selle sihtkohta importivas liikmesriigis;

b)

„importiv liikmesriik“ – liikmesriik, kelle statistilisele territooriumile imporditakse kaupa eksportivast liikmesriigist;

c)

„kaup“ – vallasasjad, sealhulgas elektrienergia ja maagaas.

II PEATÜKK

Andmeallikad

Artikkel 4

Andmeallikad ja meetodid

Liikmesriigid teevad artiklites 6 ja 7 osutatud statistikat ja loovad vastavalt artiklile 9 oma riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid, kasutades kõiki asjakohaseid andmeallikaid, vältides samal ajal liigset koormust andmeesitajatele ning võttes nõuetekohaselt arvesse riiklike statistikaasutuste kulutasuvust.

Käesoleva määruse alusel nõutud statistika tegemiseks ja riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite loomiseks ning tingimusel, et tulemused vastavad artiklis 17 osutatud kvaliteedikriteeriumidele, võivad riiklikud statistikaasutused kasutada järgmisi andmeallikaid, sealhulgas nende kombinatsioone:

a)

uuringud;

b)

haldusandmed, sealhulgas maksuhalduritelt ja tolliasutustelt saadud teave, näiteks raamatupidamise aastaaruanded;

c)

vahetatud üksikandmed;

d)

kõik muud asjakohased allikad, meetodid või innovatiivsed lähenemisviisid niivõrd, kuivõrd need võimaldavad toota andmeid, mis on võrreldavad ning kooskõlas kohaldatavate konkreetsete kvaliteedinõuetega.

Teise lõigu punktis a osutatud uuringute kohta esitavad aruandeüksused liikmesriikide nõudmisel ajakohase, täpse ja täieliku teabe, mis on vajalik käesoleva määruse alusel nõutud statistika tegemiseks ja riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite loomiseks.

Teise lõigu punktis d osutatud meetodid ja lähenemisviisid peavad olema teaduslikult põhjendatud ja põhjalikult dokumenteeritud.

Artikkel 5

Juurdepääs haldusandmetele ja teabe esitamine

1.   Vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 17a on riiklikel statistikaasutustel ja komisjonil (Eurostat) õigus pääseda kiiresti ja tasuta juurde kõikidele haldusandmetele, neid kasutada ja integreerida muude andmeallikatega, et täita statistikanõudeid käesoleva määruse alusel ning ajakohastada riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid ja eurogruppide registrit. Riiklike statistikaasutuste ja komisjoni (Eurostat) juurdepääs nendele andmetele piirdub haldusandmetega, mis kuuluvad nende enda avalikku haldussüsteemi.

2.   Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, annavad iga liikmesriigi maksuhaldurid pädevatele riiklikele statistikaasutusele statistilistel eesmärkidel V lisas täpsustatud teavet kaupade ekspordi ja impordi kohta.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte, et:

a)

muuta V lisa, määrates kindlaks maksuhaldurite esitatava statistilise teabe liigid ja

b)

täiendada käesolevat määrust, täpsustades maksuhaldurite poolt vastavalt V lisale esitatava statistilise teabe üksikasju.

3.   Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, annab iga liikmesriigi toll pädevatele riiklikele statistikaasutusele statistilistel eesmärkidel VI lisas sätestatud statistilist teavet kaupade ekspordi ja impordi kohta.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte, et:

a)

muuta VI lisa, määrates kindlaks tolli esitatava statistilise teabe liigid ja

b)

täiendada käesolevat määrust, täpsustades tolli poolt vastavalt VI lisale esitatava statistilise teabe üksikasju.

4.   Rahvusvahelise kaubavahetuse ühtlustatud statistika tegemiseks ja selle statistika kvaliteedi parandamiseks võivad asjaomaste liikmesriikide riiklikud statistikaasutused vahetada statistilistel eesmärkidel nende tollilt saadud üksikandmeid kaupade impordi ja ekspordi kohta, et hinnata kaudtransiidi teel toimunud eksporti nimetatud liikmesriiki või importi nende liikmesriigist.

Muude kaubavoogude puhul, mis hõlmavad enam kui ühe liikmesriigi tolli, vahetavad riiklikud statistikaasutused kaupade ekspordi või impordiga seotud vastavaid üksikandmeid asjaomase statistika kvaliteedi parandamise eesmärgil.

5.   Komisjon võib võtta vastu rakendusakte käesoleva artikli kohase andmevahetuse üksikasjade täpsustamiseks.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

III PEATÜKK

Ettevõtlusstatistika

Artikkel 6

Andmenõuded

1.   Euroopa ettevõtlusstatistika hõlmab järgmisi valdkondi:

a)

ettevõtluse lühiajastatistika;

b)

ettevõtlusstatistika riigi tasandil;

c)

piirkondlik ettevõtlusstatistika;

d)

statistika rahvusvahelise tegevuse kohta.

2.   Valdkonnad hõlmavad üht või mitut järgmist teemat, mille üksikasjad on sätestatud I lisas:

a)

ettevõtlus;

b)

üleilmsed väärtusahelad;

c)

IKT kasutamine ja e‐kaubandus;

d)

innovatsioon;

e)

rahvusvaheline kaubavahetus;

f)

rahvusvaheline teenustekaubandus;

g)

investeeringud;

h)

tööjõud;

i)

väljundid ja tulemuslikkus;

j)

hinnad;

k)

ostud;

l)

kinnisvara;

m)

teadus- ja arendustegevuse sisendid.

3.   Teemade perioodilisus, vaatlusperiood ja statistiline üksus on sätestatud II lisas.

4.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte I lisas sätestatud alamteemade muutmiseks.

5.   Kui komisjon teostab lõike 4 kohast õigust võtta vastu delegeeritud õigusakte, tagab ta, et täidetud oleksid järgmised tingimused:

a)

delegeeritud õigusaktide eesmärk on saavutada tasakaal või vähendada kulusid ja koormust, ning nendega ei tohi mingil juhul tekitada märkimisväärset lisakulu või -koormust liikmesriikidele või andmeesitajatele;

b)

viie järjestikuse aasta pikkuse perioodi jooksul asendatakse I lisas loetletud valdkonnas „Ettevõtluse lühiajastatistika“ maksimaalselt üks alamteema, valdkonnas „Ettevõtlusstatistika riigi tasandil“ maksimaalselt kolm alamteemat, valdkonnas „Piirkondlik ettevõtlusstatistika“ maksimaalselt kaks alamteemat ning valdkonnas „Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta“ maksimaalselt kaks alamteemat mõne muu alamteemaga ja kõikide valdkondade peale kokku lisatakse maksimaalselt üks alamteema;

c)

delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vähemalt 18 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu, välja arvatud teemade „Innovatsioon“ ja „IKT kasutamine ja e‐kaubandus“ puhul, kus delegeeritud õigusaktid võetakse vastu vastavalt vähemalt kuus ja 15 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu;

d)

iga uue alamteema teostatavust hinnatakse, kasutades liikmesriikide poolt kooskõlas artikliga 20 korraldatavaid katseuuringuid.

6.   Lõike 5 punkti b ei kohaldata järgneva suhtes:

a)

teemade „Innovatsioon“, „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ ning „Üleilmsed väärtusahelad“ alamteemad;

b)

muudatused, mis tulenevad rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade muutmisest määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade muutmisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 184/2005 (25) kohaselt.

Artikkel 7

Andmenõuete tehnilised üksikasjad

1.   Liikmesriigid koguvad asjakohaseid andmeid iga I lisas loetletud alamteema kohta. Komisjon võib võtta vastu rakendusakte järgmiste käesoleva määruse alusel edastatavate andmeelemente, nende tehnilist määratluste ja lihtsustuste täpsustamiseks:

a)

muutujad;

b)

mõõtühik;

c)

statistiline populatsioon (sealhulgas turupõhiste/turuväliste tegevuste või tootjatega seotud nõuded);

d)

liigitused (sealhulgas toodete, riikide ja territooriumide ning tehinguliikide loetelud) ja jaotused;

e)

üksikandmete edastamine vabatahtlikkuse alusel;

f)

lähendatud väärtuste kasutamine ja kvaliteedinõuded;

g)

andmeedastuse tähtaeg;

h)

esimene vaatlusperiood;

i)

statistiline kaal ja baasaasta muutmine valdkonnas „Ettevõtluse lühiajastatistika“;

j)

teema „Rahvusvaheline kaubavahetus“ lisatunnused, sealhulgas vaatlusperiood.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Lõikes 1 osutatud volituste kasutamisel seoses lihtsustustega võtab komisjon kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega arvesse ettevõttemajanduste suurust ja tähtsust, et leevendada ettevõtete koormust. Lisaks tagab komisjon, et säilitatakse vajalik sisend rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade koostamiseks määruse (EL) nr 549/2013 kohaselt ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade koostamiseks määruse (EÜ) nr 184/2005 kohaselt. Rakendusaktid, välja arvatud esimesed käesoleva määruse alusel vastu võetavad rakendusaktid, võetakse I lisas loetletud teemade puhul vastu vähemalt 18 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu. Teemade „Innovatsioon“ ja „IKT kasutamine ja e‐kaubandus“ puhul võetakse rakendusaktid vastu vastavalt vähemalt kuus ja 15 kuud enne andmete vaatlusperioodi lõppu.

3.   Lõike 1 punkti a kohaselt rakendusaktide vastuvõtmisel, välja arvatud artikli 6 lõike 2 punktides b, c ja d loetletud teemade puhul, tagab komisjon, et muutujate koguarv ei ületa üheski artikli 6 lõikes 1 loetletud valdkonnas järgmist:

a)

22 muutujat valdkonnas „Ettevõtluse lühiajastatistika“;

b)

93 muutujat valdkonnas „Ettevõtlusstatistika riigi tasandil“;

c)

31 muutujat valdkonnas „Piirkondlik ettevõtlusstatistika“ ning

d)

26 muutujat valdkonnas „Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta“.

4.   Artikli 6 lõike 2 punktides b, c ja d loetletud teemade puhul tagab komisjon lõike 1 punktis a osutatud rakendusaktide vastuvõtmisel, et muutujate arv ei ületa üheski teemas järgmist:

a)

20 muutujat teemas „Üleilmsed väärtusahelad“;

b)

73 muutujat teemas „IKT kasutamine ja e‐kaubandus“ ning

c)

57 muutujat teemas „Innovatsioon“.

5.   Kui kasutajate vajaduste rahuldamiseks ja teatava paindlikkuse võimaldamiseks on vaja uusi andmeid, võib komisjon viie järjestikuse kalendriaasta pikkuse perioodi jooksul kooskõlas lõikega 3 muuta maksimaalselt viit muutujat vastavalt valdkondades „Ettevõtluse lühiajastatistika“, „Piirkondlik ettevõtlusstatistika“ ja „Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta“ ja maksimaalselt 20 muutujat valdkonnas „Ettevõtlusstatistika riigi tasandil“. Neid maksimumarve ei kohaldata teemade „Üleilmsed väärtusahelad“, „Innovatsioon“ või „IKT kasutamine ja e‐kaubandus“ puhul.

6.   Olenemata käesoleva artikli lõikest 3 ei suurendata kasutajate vajaduste rahuldamiseks ja teatava paindlikkuse võimaldamiseks pärast artiklis 20 osutatud katseuuringuid käesoleva artikli lõikes 3 osutatud valdkondade muutujate koguarvu rohkem kui 10 muutuja võrra.

7.   Lõikes 1 osutatud rakendusaktide väljatöötamisel võetakse arvesse kogu liikmesriikidele või andmeesitajale tulenevat võimalikku täiendavat kulu või halduskoormust koos hinnanguga statistika kvaliteedi kavandatava paranemise kohta ning täiendavatest kavandatud meetmetest tulenevat muud otsest või kaudset kasu.

Käesoleva lõike esimest lõiku ei kohaldata muudatuste suhtes, mis tulenevad muutustest liigitustes ja nomenklatuurides ega rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise raamatupidamistavade muudatuste suhtes, mis tulenevad määrusest (EL) nr 549/2013 ja maksebilansistatistika raamatupidamistavade muudatuste suhtes, mis tulenevad määrusest (EÜ) nr 184/2005.

IV PEATÜKK

Ettevõtlusregistrid

Artikkel 8

Statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistik

1.   Komisjon (Eurostat) loob liidu tasandil statistilistel eesmärkidel rahvusvaheliste ettevõtete gruppide eurogruppide registri.

2.   Liikmesriigid loovad riiklikul tasandil ühe või mitu riiklikku statistilist ettevõtlusregistrit, millel on käesoleva määruse kohaselt ühtlustatud ühine põhisisu ning mida kasutatakse statistiliste uuringute ettevalmistamiseks ja koordineerimiseks ning teabeallikana ettevõtete ja nende demograafia statistiliseks analüüsimiseks, haldusandmete kasutamiseks ning statistiliste üksuste kindlakstegemiseks ja koostamiseks.

3.   Liikmesriigid ja komisjon (Eurostat) vahetavad statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku jaoks andmeid vastavalt artiklile 10.

4.   Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid ja eurogruppide register on Euroopa statistika tegemise autoriteetne allikas kvaliteetsete ja ühtlustatud ettevõtlust käsitlevate statistiliste registriandmete saamiseks artikli 17 kohaselt.

Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid on autoriteetne allikas riiklike ettevõtlust käsitlevate statistiliste registriandmete saamiseks. Eurogruppide register on Euroopa statistikasüsteemi registriandmete autoriteetne allikas ettevõtlusstatistika saamiseks, mis nõuab rahvusvahelisi ettevõtete gruppe käsitleva piiriülese teabe koordineerimist.

Artikkel 9

Nõuded statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistikule

1.   Artikli 8 kohaselt statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistikku kuuluvaid statistilisi ja juriidilisi üksusi iseloomustavad mõlemas järgnevas punktis sätestatud elemendid, mida on täpsustatud III lisas:

a)

registri alamteemad ja unikaalne identifitseeriv tunnus;

b)

tähtajad ja perioodilisus.

2.   Komisjon võib võtta vastu rakendusakte III lisas sätestatud registri alamteemadega seotud muutujate täpsustamiseks.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.   Komisjon tagab lõikes 2 osutatud rakendusaktide vastuvõtmisel, et liikmesriikidele ega andmeesitajatele ei tekitata märkimisväärset lisakulu või -koormust.

Artikkel 10

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine ja neile juurdepääs vastavalt statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku vajadustele

1.   Liikmesriigid vahetavad omavahel konfidentsiaalseid andmeid.

Selleks vahetatakse rahvusvahelisi ettevõtete gruppe ja neisse kuuluvaid üksusi käsitlevaid konfidentsiaalseid andmeid, mis koosnevad IV lisas loetletud muutujatest, eranditult statistilistel eesmärkidel eri liikmesriikide riiklike statistikaasutuste vahel nii, et andmevahetusega tagatakse liidus rahvusvahelisi ettevõtete gruppe käsitleva teabe kvaliteet. Andmevahetus võib toimuda ka andmeesitamise koormuse vähendamise eesmärgil.

Kui konfidentsiaalsete andmete vahetamise eesmärk on tagada liidus rahvusvahelisi ettevõtete gruppe käsitleva teabe kvaliteet ja andmevahetuseks on andnud sõnaselgelt loa andmeid esitav pädev riiklik statistikaasutus, võivad konfidentsiaalsete andmete vahetamises eranditult statistilistel eesmärkidel osaleda ka riikide keskpangad.

2.   Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid vahetavad omavahel konfidentsiaalseid andmeid.

Selleks edastavad riiklikud statistikaasutused rahvusvaheliste ettevõtete gruppide ja neisse kuuluvate üksuste andmed, mis koosnevad IV lisas loetletud muutujatest, komisjonile (Eurostatile), et esitada eranditult statistilistel eesmärkidel teavet rahvusvaheliste ettevõtete gruppide kohta liidus.

Selleks et tagada andmete järjepidev registreerimine ja kasutada neid eranditult statistilistel eesmärkidel, edastab komisjon (Eurostat) iga liikmesriigi pädevatele riiklikele statistikaasutustele rahvusvaheliste ettevõtete gruppide ja neisse kuuluvate üksuste andmed, mis koosnevad IV lisas loetletud muutujatest, kui vähemalt üks selle grupi juriidiline üksus asub asjaomase liikmesriigi territooriumil.

Selleks et tagada tõhusus ja hea kvaliteet eurogruppide registri loomisel eranditult statistilistel eesmärkidel, edastab komisjon (Eurostat) riiklikele statistikaasutustele eurogruppide registris registreeritud rahvusvaheliste ettevõtete gruppide ja neisse kuuluvate üksuste andmed, mis koosnevad IV lisas loetletud muutujatest.

3.   Komisjon (Eurostat) ja liikmesriigid vahetavad omavahel konfidentsiaalseid andmeid juriidiliste üksuste identifitseerimiseks.

Selleks edastavad riiklikud statistikaasutused inkorporeeritud juriidilisi üksusi käsitlevad andmed, mis piirduvad IV lisas loetletud identifitseerimis- ja demograafiliste muutujate ja stratifitseerimisparameetritega, komisjonile (Eurostatile) eranditult eesmärgiga kordumatult tuvastada juriidilised üksused liidus.

Selleks et tagada tõhusus ja hea kvaliteet eurogruppide registri loomisel, edastab komisjon (Eurostat) iga liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele juriidilisi üksusi käsitlevad andmed, mis piirduvad IV lisas loetletud identifitseerimis- ja demograafiliste muutujate ning stratifitseerimisparameetritega, eranditult eesmärgiga tuvastada juriidilised üksused liidus.

4.   Komisjon (Eurostat) ja keskpangad võivad konfidentsiaalseid andmeid vahetada eranditult statistilistel eesmärkidel komisjoni (Eurostat) ja riikide keskpankade vahel, ning komisjoni (Eurostat) ja Euroopa Keskpanga (EKP) vahel, kui andmevahetuse eesmärk on tagada liidus rahvusvahelisi ettevõtete gruppe käsitleva teabe kvaliteet ja kui pädevad riiklikud statistikaasutused on teabevahetuseks sõnaselgelt loa andnud.

5.   Komisjon võib võtta vastu rakendusakte IV lisas loetletud muutujate tehniliste üksikasjade täpsustamiseks.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6.   Selleks et tagada käesoleva artikli alusel vahetatud andmete kasutamine eranditult statistilistel eesmärkidel, võib komisjon võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse selliste andmete vorm, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmed ja andmete vahetamise menetlus.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

7.   Kui komisjon (Eurostat), riiklikud statistikaasutused, riikide keskpangad ja EKP saavad konfidentsiaalseid andmeid üksuste kohta, mis asuvad riigi territooriumil või väljaspool seda, siis käsitlevad nad käesoleva artikli kohaselt kõnealust teavet konfidentsiaalselt kooskõlas määrusega (EÜ) nr 223/2009.

Konfidentsiaalsete andmete edastamine riiklike statistikaasutuste ja komisjoni (Eurostati) vahel toimub ulatuses, mis on vajalik eranditult statistilistel eesmärkidel Euroopa statistika tegemiseks. Muuks andmete edastamiseks peab olema andmed kogunud liikmesriigi ametiasutuse selgesõnaline luba.

8.   Liikmesriigid ja komisjon võtavad asjakohaseid meetmeid, et hoida ära vahetatud andmete statistilise konfidentsiaalsuse nõude rikkumist ja karistada selliste õigusrikkumiste eest. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

V PEATÜKK

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine liidusisese kaubavahetuse statistika eesmärgil

Artikkel 11

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine

1.   Kaupade liidusisest eksporti käsitlevate konfidentsiaalsete andmete vahetamine liikmesriikide vahel toimub üksnes statistilistel eesmärkidel ja riiklike statistikaasutuste vahel, kes panustavad liidusisese kaubavahetuse statistika arendamisse, tegemisse ja levitamisse.

Artikli 7 lõigetes 1 ja 2 osutatud andmenõuete tehnilised üksikasjad kehtivad ka konfidentsiaalsete andmete vahetamise suhtes vastavalt käesolevale peatükile.

2.   Eksportiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused esitavad importiva liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele sellesse liikmesriiki kaupade liidusisest eksporti käsitleva statistilise teabe vastavalt artiklile 12.

3.   Eksportiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused esitavad importiva liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele metaandmed, mis on asjakohased vahetatud andmete kasutamiseks statistika koostamisel.

4.   Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, millega määratakse kindlaks lõikes 3 osutatud asjakohasteks metaandmeteks loetav teave ning kõnealuse teabe ja lõikes 2 osutatud statistilise teabe esitamise ajakava.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

5.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 1 kohaldamist, lubab vahetatud konfidentsiaalseid andmeid esitanud liikmesriik kasutada neid andmeid importiva liikmesriigi riiklike statistikaasutuste poolt muu statistika tegemiseks, tingimusel et neid andmeid kasutatakse eranditult statistilistel eesmärkidel kooskõlas määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklitega 20–26.

6.   Eksportiva liikmesriigi riiklike statistikaasutuste taotlusel võib importiv liikmesriik esitada eksportiva liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele üksikandmed, mis on kogutud eksportivast liikmesriigist kaupade liidusisese impordi kohta.

Artikkel 12

Vahetatav statistiline teave

1.   Artikli 11 lõikes 2 osutatud statistiline teave sisaldab järgmisi andmeid:

a)

liidusisese kaubavahetuse statistika eesmärgil kogutud üksikandmed;

b)

erikaupade või -liikumiste kohta koostatud andmed ning

c)

tollideklaratsioonide põhjal koostatud andmed.

2.   Artikli 11 lõikes 2 osutatud statistiline teave, mis on reaalselt kogutud ettevõtlusuuringute teel või haldusandmetest, peab hõlmama vähemalt 95 % igast liikmesriigist kõikidesse teistesse liikmesriikidesse eksporditavate kaupade koguväärtusest.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 22 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, et alandada kaupade liidusisese ekspordi kaetuse määra vastavalt tehnika ja majanduse arengule, säilitades samal ajal kehtivatele kvaliteedistandarditele vastava statistika.

3.   Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, millega määratakse kindlaks lõikes 1 osutatud teabe kogumise ja koostamise tehnilised üksikasjad ning millega täpsustatakse täiendavalt lõikes 2 osutatud kaetuse määra kohaldamist seoses vaatlusperioodiga.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 13

Statistilised andmeelemendid

1.   Artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud üksikandmed sisaldavad järgmisi statistilisi andmeelemente:

a)

importiva liikmesriigi partnerettevõttele antud individuaalne tunnusnumber vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklile 214;

b)

vaatlusperiood;

c)

kaubavood;

d)

kaup;

e)

partnerliikmesriik;

f)

päritoluriik;

g)

kaupade väärtus;

h)

kaupade kogus;

i)

tehingu liik.

Artikli 12 lõike 1 punktis a osutatud üksikandmed võivad sisaldada transpordiliiki ja tarneklausleid, kui eksportiv liikmesriik neid statistilisi andmeelemente kogub.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, millega täpsustatakse käesoleva lõike esimese lõigu punktides a–i osutatud statistilisi andmeelemente, erikaupade või -liikumiste puhul kohaldatavate statistiliste andmeelementide loetelu ning artikli 12 lõike 1 punktides b ja c osutatud tollideklaratsioonide põhjal koostatud andmeid.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Liikmesriigid võivad teatavatel tingimustel, mis vastavad kvaliteedinõuetele, esitatavat teavet lihtsustada, kui lihtsustamisega ei kahjustata statistika kvaliteeti.

Erijuhtudel võivad liikmesriigid koguda kas vähendatud koguses lõikes 1 osutatud statistilisi andmeelemente või vähem üksikasjalikku teavet mõne nimetatud andmeelemendi kohta.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse esimeses lõigus osutatud lihtsustamise üksikasjalik korraldus ja millega määratakse kindlaks lihtsustust kasutava liidusisese ekspordi maksimumväärtus.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega

Artikkel 14

Vahetatud konfidentsiaalsete andmete kaitse

1.   Eksportiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused esitavad üksikandmed eksportija kohta, kelle statistilise konfidentsiaalsuse taotluse eksportiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused artikli 19 kohaselt rahuldasid, importiva liikmesriigi riiklikele statistikaasutustele koos tegeliku väärtuse ja kõigi artikli 13 lõikes 1 osutatud statistiliste andmeelementidega ning märkega selle kohta, et asjaomase üksikandmekirje suhtes kehtib konfidentsiaalsuse nõue.

2.   Importiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused võivad kasutada eksporti käsitlevaid konfidentsiaalseid üksikandmekirjeid liidusisese impordi statistika koostamisel. Kui importiva liikmesriigi riiklikud statistikaasutused kasutavad eksporti käsitlevaid konfidentsiaalseid üksikandmekirjeid, siis tagavad nad, et liidusisest importi käsitleva statistika levitamisel importiva liikmesriigi riiklike statistikaasutuste poolt järgitakse eksportiva liikmesriigi riiklike statistikaasutuste antud statistilist konfidentsiaalsust.

3.   Et tagada käesoleva peatüki alusel vahetatud konfidentsiaalsete andmete kaitse, võib komisjon võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse selliste andmete vorm, turvalisus- ja konfidentsiaalsusmeetmed, sealhulgas lõigete 1 ja 2 kohaldamise üksikasjad, ja andmete vahetamise menetlus.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4.   Liikmesriigid ja komisjon võtavad kasutusele asjakohaseid meetmeid, et hoida ära vahetatavate andmete statistilise konfidentsiaalsuse nõuete rikkumist ja karistada selliste õigusrikkumiste eest. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Artikkel 15

Juurdepääs vahetatud konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikel eesmärkidel

Juurdepääsu vahetatud konfidentsiaalsetele andmetele võib anda teadlastele, kes teevad teaduslikel eesmärkidel statistilist analüüsi vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklile 23, kui selle on heaks kiitnud andmed esitanud eksportiva liikmesriigi pädevad riiklikud statistikaasutused.

VI PEATÜKK

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine Euroopa ettevõtlusstatistika ja rahvamajanduse arvepidamise jaoks

Artikkel 16

Konfidentsiaalsete andmete vahetamine – volitusklausel

1.   Konfidentsiaalseid andmeid, mida kogutakse või mis koostatakse käesoleva määruse kohaselt, on lubatud vahetada asjaomaste liikmesriikide riiklike statistikaasutuste, nende vastavate keskpankade, EKP ja komisjoni (Eurostati) vahel üksnes statistilistel eesmärkidel, kui andmete vahetamine on vajalik Euroopa ettevõtlusstatistika ja rahvamajanduse arvepidamise kvaliteedi ja võrreldavuse tagamiseks kooskõlas määruse (EL) nr 549/2013 mõistete ja metoodikaga.

2.   Riiklikud statistikaasutused, riikide keskpangad, komisjon (Eurostat) ja EKP, kes on saanud konfidentsiaalseid andmeid, käsitlevad sellist teavet konfidentsiaalselt ja kasutavad seda eranditult statistilistel eesmärkidel vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artiklitele 20–26.

VII PEATÜKK

Kvaliteet, edastamine ja levitamine

Artikkel 17

Kvaliteet

1.   Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada edastatud Euroopa ettevõtlusstatistika ning riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite ja eurogruppide registri kvaliteet.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 12 lõikes 1 sätestatud kvaliteedikriteeriume.

3.   Komisjon (Eurostat) hindab edastatud andmete ja metaandmete kvaliteeti läbipaistval ja kontrollitaval viisil.

4.   Lõike 3 kohaldamiseks edastavad liikmesriigid komisjonile (Eurostatile) igal aastal järgmised andmed:

a)

käesoleva määruse kohaselt edastatud kvaliteedi- ja metaandmete aruanded;

b)

kvaliteedi- ja metaandmete aruanded riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite kohta.

Mitmeaastase statistika puhul on esimese lõigu punktis a osutatud kvaliteedi- ja metaandmete aruannete perioodilisus sama mis asjaomase statistika puhul.

5.   Komisjon (Eurostat) esitab liikmesriikidele igal aastal kvaliteedi- ja metaandmete aruanded eurogruppide registri kohta.

6.   Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, milles sätestatakse kvaliteedi- ja metaandmete aruannete üksikasjad, sisu ja edastamise tähtajad.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. Nendega ei tekitata liikmesriikidele ega andmeesitajatele märkimisväärset lisakulu ega -koormust.

Aruannete sisu piirdub kõige olulisemate peamiste kvaliteediaspektidega.

7.   Liikmesriigid edastavad komisjonile (Eurostatile) esimesel võimalusel käesoleva määruse rakendamisega seotud asjakohase teabe või muudatused, mis võivad mõjutada edastatud andmete kvaliteeti. Liikmesriigid teatavad komisjonile (Eurostat) peamistest metoodilistest või muudest muutustest, mis mõjutavad riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite kvaliteeti. Teave esitatakse esimesel võimalusel ja mitte hiljem kui kuus kuud pärast asjaomase muutuse jõustumist.

8.   Komisjoni (Eurostat) nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral esitavad liikmesriigid lisateabe, mis on vajalik statistiliste andmete kvaliteedi hindamiseks, ilma et sellega tekitataks märkimisväärset lisakulu või -koormust liikmesriikidele või andmeesitajatele.

Artikkel 18

Andmete ja metaandmete edastamine

1.   Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) käesoleva määrusega nõutavad andmed ja metaandmed kooskõlas andmete ja metaandmete vahetamise standarditega. Kui edastatud andmed on konfidentsiaalsed, edastatakse tegelik väärtus koos märkusega, et andmed on konfidentsiaalsed ega kuulu levitamisele.

Komisjon võib võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse nimetatud standardid ning andmete ja metaandmete edastamise kord. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Komisjoni (Eurostati) põhjendatud taotluse korral teevad liikmesriigid riiklike statistiliste ettevõtlusregistrite statistilisi analüüse ja edastavad tulemused komisjonile (Eurostat).

Komisjon (Eurostat) võib võtta vastu rakendusaktid, milles sätestatakse kõnealuste statistiliste analüüside tulemuste edastamise vorm ja menetlus.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon (Eurostat) tagab, et sellised rakendusaktid ei tekita liikmesriikidele ja andmeesitajatele märkimisväärset lisakulu või -koormust.

3.   Komisjoni (Eurostat) põhjendatud taotluse korral esitavad liikmesriigid kogu asjakohase teabe käesoleva määruse rakendamise kohta liikmesriikides. Selliste komisjoni taotlustega ei tekitata liikmesriikidele märkimisväärset täiendavat haldus- ega finantskoormust.

Artikkel 19

Rahvusvahelist kaubavahetust käsitlevate statistiliste andmete levitamise konfidentsiaalsus

Riiklikud statistikaasutused otsustavad üksnes kaupade importija või eksportija taotlusel, kas nad levitavad statistilisi tulemusi vastava impordi või ekspordi kohta ilma muudatusteta või muudavad pärast kõnealuse importija või eksportija põhjendatud taotlust statistilisi tulemusi viisil, mis teeb kõnealuse importija või eksportija tuvastamise võimatuks, et järgida statistika konfidentsiaalsuse põhimõtet vastavalt määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 20 lõike 3 punktile a.

VIII PEATÜKK

Katseuuringud ja rahastamine

Artikkel 20

Katseuuringud

1.   Kui komisjon (Eurostat) teeb kindlaks vajaduse uute ulatuslike andmenõuete järele või käesoleva määrusega hõlmatud andmekogumite parandamise järele, võib ta algatada katseuuringud, mille viivad läbi liikmesriigid vabatahtlikkuse alusel enne uut andmete kogumist. Need katseuuringud hõlmavad katseuuringuid teemadel „rahvusvaheline teenustekaubandus“, „kinnisvara“, „finantsnäitajad“ ning „keskkond ja kliima“.

2.   Katseuuringute eesmärk on hinnata andmekogumise asjakohasust ja teostatavust. Nende uuringute tulemusi hindab komisjon (Eurostat) koostöös liikmesriikide ja peamiste sidusrühmadega. Tulemuste hindamisel võetakse arvesse parandustest ettevõtetele ja riiklikele statistikaasutustele tulenevat kasu ning lisakulu ja -koormust.

3.   Pärast lõikes 2 osutatud hindamist koostab komisjon koostöös liikmesriikidega aruande lõikes 1 osutatud uuringute tulemuste kohta. Aruanne avalikustatakse.

4.   Komisjon esitab hiljemalt … [kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] ja seejärel iga kahe aasta järel aruande lõikes 1 osutatud katseuuringute üldiste edusammude kohta. Aruanded avalikustatakse.

Asjakohasel juhul ja võttes arvesse lõikes 2 osutatud tulemuste hindamist, lisab komisjon nendele aruannetele ettepanekud uute andmenõuete kohta.

Artikkel 21

Rahastamine

1.   Liit võib käesoleva määruse rakendamiseks anda määruse (EÜ) nr 223/2009 artikli 5 lõike 2 alusel koostatud nimekirjas osutatud riiklikele statistikaasutustele ja muudele siseriiklikele asutustele rahalist abi järgmiste kulude katmiseks:

a)

andmenõuete väljatöötamine või rakendamine ja andmete töötlemine ettevõtlusstatistika valdkonnas;

b)

ettevõtlusstatistika kogumise ja tegemise kvaliteedi parandamist või kulude ja halduskoormuse vähendamist võimaldavate meetodite väljatöötamine ning statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku parandamine;

c)

aruandeüksustelt, eriti VKEdelt nõutava teabe esitamisega seotud haldus- ja finantskoormuse vähendamist võimaldavate meetodite väljatöötamine;

d)

artiklis 20 osutatud katseuuringutes osalemine;

e)

protsesside, IT‐süsteemide ja sarnaste tugifunktsioonide arendamine või edendamine eesmärgiga teha kvaliteetsemat statistikat või vähendada haldus- ja finantskoormust.

2.   Liidu rahaline toetus eraldatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 99/2013 (26) artikliga 7 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1291/2013 (27) artikliga 6.

3.   Liidu rahaline toetus ei ületa 95 % rahastamiskõlblikest kuludest.

IX PEATÜKK

Lõppsätted

Artikkel 22

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 5 lõigetes 2 ja 3, artikli 6 lõikes 4 ja artikli 12 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates … [käesoleva määruse jõustumise kuupäev]. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 5 lõigetes 2 ja 3, artikli 6 lõikes 4 ja artikli 12 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.   Artikli 5 lõigete 2 ja 3, artikli 6 lõike 4 ja artikli 12 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktid jõustuvad ainult juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 23

Komitee

1.   Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on loodud määrusega (EÜ) nr 223/2009. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 24

Erandid

1.   Kui käesoleva määruse või selle alusel vastu võetud rakendusmeetmete ja delegeeritud õigusaktide kohaldamiseks on vaja liikmesriigi statistikasüsteemi ulatuslikult kohandada, võib komisjon võtta vastu rakendusakte, millega tehakse nende kohaldamisest erandeid kuni kolmeks aastaks.

Asjaomane liikmesriik esitab komisjonile erandi tegemise põhjendatud taotluse kolme kuu jooksul alates asjaomase õigusakti jõustumise kuupäevast.

Erandi mõju liikmesriikide andmete võrreldavusele või nõutavate ajakohaste ja representatiivsete Euroopa koondandmete arvutamisele peab olema minimaalne. Erandi tegemisel võetakse arvesse koormust andmeesitajatele.

2.   Kui neis valdkondades, milles viidi läbi artiklis 20 osutatud katseuuringuid, on erandi kestuse lõppedes erand endiselt põhjendatud, võib komisjon vastu võtta rakendusakti, millega tehakse täiendav erand maksimaalselt üheks aastaks.

Asjaomane liikmesriik esitab hiljemalt kuus kuud enne lõike 1 alusel tehtud erandi kestuse lõppu komisjonile taotluse, milles esitatakse pikendamise põhjused ja üksikasjalikud alused.

3.   Käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 23 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 25

Kehtetuks tunnistamine

1.   Määrused (EÜ) nr 48/2004, (EÜ) nr 808/2004, (EÜ) nr 716/2007, (EÜ) nr 177/2008 ja (EÜ) nr 295/2008, otsus nr 1608/2003/EÜ ning määrus (EMÜ) nr 3924/91 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2021.

2.   Määrused (EÜ) nr 638/2004 ja (EÜ) nr 471/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2022.

3.   Määrus (EÜ) nr 1165/98 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2024.

4.   Lõikeid 1, 2 ja 3 kohaldatakse, ilma et see mõjutaks nimetatud õigusaktides sätestatud kohustusi seoses andmete ja metaandmete, sealhulgas kvaliteediaruannete edastamisega vaatlusperioodide kohta, mis eelnevad tervikuna või osaliselt nendes lõigetes nimetatud kuupäevadele.

5.   Viiteid kehtetuks tunnistatud õigusaktidele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 26

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

3.   Artikli 5 lõikeid 2, 3 ja 4 ning artikleid 11–15 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 27 November 2019.

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TUPPURAINEN


(1)  ELT C 77, 1.3.2018, lk 2.

(2)  Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 19. novembri 2019. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 177/2008, millega luuakse statistika eesmärgil moodustatud ettevõtlusregistrite ühine raamistik ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2186/93 (ELT L 61, 5.3.2008, lk 6).

(4)  Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratluse kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta otsus nr 1297/2008/EÜ Euroopa ettevõtlus- ja kaubandusstatistika kaasajastamise programmi (MEETS) kohta (ELT L 340, 19.12.2008, lk 76).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (ELT L 174, 26.6.2013, lk 1).

(9)  ELT C 238, 6.7.2018, lk 28.

(10)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 48/2004 ühenduse terasetööstuse aastastatistika koostamise kohta aastatel 2003–2009 (ELT L 7, 13.1.2004, lk 1).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 638/2004 liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika ning nõukogu määruse (EMÜ) nr 3330/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 102, 7.4.2004, lk 1).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 808/2004 infoühiskonda käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 143, 30.4.2004, lk 49).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 716/2007 välismaiste tütarettevõtete struktuuri ja tegevust käsitleva ühenduse statistika kohta (ELT L 171, 29.6.2007, lk 17).

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrus (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta (ELT L 97, 9.4.2008, lk 13).

(17)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. mai 2009. aasta määrus (EÜ) nr 471/2009, mis käsitleb ühenduse statistikat väliskaubanduse kohta kolmandate riikidega ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1172/95 (ELT L 152, 16.6.2009, lk 23).

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2003. aasta otsus nr 1608/2003/EÜ teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta (ELT L 230, 16.9.2003, lk 1).

(19)  Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (EMÜ) nr 3924/91 ühenduse tööstustoodangu statistilise vaatluse sisseseadmise kohta (EÜT L 374, 31.12.1991, lk 1).

(20)  Nõukogu 19. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 1165/98 kiirstatistika kohta (EÜT L 162, 5.6.1998, lk 1).

(21)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(22)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(23)  Nõukogu 15. märtsi 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 696/93 statistiliste üksuste kohta ühenduse tootmissüsteemi vaatlemiseks ja analüüsimiseks (EÜT L 76, 30.3.1993, lk 1).

(24)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(25)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 184/2005, ühenduse maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika kohta (ELT L 35, 8.2.2005, lk 23).

(26)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 99/2013 Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta (ELT L 39, 9.2.2013, lk 12).

(27)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1982/2006/EÜ (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104).


I LISA

HÕLMATAVAD TEEMAD

1. valdkond. Ettevõtluse lühiajastatistika

Teemad

Alamteemad

Ettevõtlus

Ettevõtluse demograafilised sündmused

Tööjõud

Tööhõive

Töötunnid

Tööjõukulud

Hinnad

Impordihinnad

Tootjahinnad

Väljundid ja tulemuslikkus

Toodang

Müügimaht

Müügitulu

Kinnisvara

Kinnisvara

2. valdkond. Ettevõtlusstatistika riigi tasandil

Teemad

Alamteemad

Ettevõtlus

Tegutsevate ettevõtete kogum

Ettevõtluse demograafilised sündmused (asutamised, lõpetamised ja püsimajäämised)

Välismaise kontrolli all olevad ettevõtted

Välismaiseid ettevõtteid kontrollivad ettevõtted ja nende kodumaised tütarettevõtted

Rahvusvahelises kaubanduses osalevate ettevõtete kogum

Tööjõud

Tööhõive

Ettevõtluse demograafiliste sündmustega (asutamised, lõpetamised ja püsimajäämised) seotud tööhõive

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete tööhõive

Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete ja nende kodumaiste tütarettevõtete tööhõive

Töötunnid

Tööjõukulud

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete tööjõukulud

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

Teadus- ja arendustegevuse kulud

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive

Teadus- ja arendustegevuse kulud välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive välismaise kontrolli all olevates ettevõtetes

Avaliku sektori rahastatud teadus- ja arendustegevus

Ostutehingud

Kaupade ja teenuste ostud

Kaubavarude muutumine

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete kaupade ja teenuste ostud

Import

Väljundid ja tulemuslikkus

Müügitulu

Kogukasum kaupade edasimüümisest

Väljundi väärtus

Lisandväärtus

Tegevuse koguülejääk

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete müügitulu

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete väljundi väärtus

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete lisandväärtus

Välismaiste ettevõtete üle kontrolli omavate ettevõtete ja nende kodumaiste tütarettevõtete müügitulu

Tööstustoodang

Eksport

Investeeringud

Koguinvesteeringud

Välismaise kontrolli all olevate ettevõtete koguinvesteeringud

Innovatsioon

Innovatsioon

IKT kasutamine ja e‐kaubandus

IKT kasutamine ja e‐kaubandus

3. valdkond. Piirkondlik ettevõtlusstatistika

Teemad

Alamteemad

Ettevõtlus

Ettevõtlus piirkondade kaupa

Ettevõtluse demograafilised sündmused (asutamised, lõpetamised ja püsimajäämised) piirkondade kaupa

Tööjõud

Tööhõive piirkondade kaupa

Ettevõtluse demograafiliste sündmustega (asutamised, lõpetamised ja püsimajäämised) seotud tööhõive piirkondade kaupa

Tööjõukulud piirkondade kaupa

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

Teadus- ja arendustegevuse kulud piirkondade kaupa

Teadus- ja arendustegevusega seotud tööhõive piirkondade kaupa

4. valdkond. Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta

Teemad

Alamteemad

Ettevõtlus

Andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevad välisriikides asuvad ettevõtted

Tööjõud

Andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevate välisriikides asuvate ettevõtete tööhõive

Andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevate välisriikides asuvate ettevõtete tööjõukulud

Investeeringud

Andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevate välisriikides asuvate ettevõtete koguinvesteeringud

Väljundid ja tulemuslikkus

Andmeesitaja riigi residendist institutsionaalsete üksuste kontrolli all olevate välisriikides asuvate ettevõtete müügitulu

Rahvusvaheline kaubavahetus

Liidusisene kaubavahetus

Liiduväline kaubavahetus

Rahvusvaheline teenuskaubandus

Teenuste import

Teenuste eksport

Teenuste netobilanss

Üleilmsed väärtusahelad

Üleilmsed väärtusahelad


II LISA

TEEMADE PERIOODILISUS, VAATLUSPERIOOD JA STATISTILINE ÜKSUS

1. valdkond. Ettevõtluse lühiajastatistika

Teemad

Perioodilisus

Vaatlusperiood

Statistiline üksus

Ettevõtlus

kord kvartalis

kvartal

juriidiline üksus

Tööjõud

kord kvartalis (vabatahtlikult kord kuus)

kvartal (vabatahtlikult kuu)

tegevusalaüksus

Hinnad

kord kuus;

järgmiste eranditega

– teenuste tootjahinnad ja tootjahinnad uuselamute puhul: kord kvartalis

kuu

järgmiste eranditega

– teenuste tootjahinnad ja tootjahinnad uuselamute puhul: kvartal (vabatahtlikult kuu)

tegevusalaüksus

järgmise erandiga

– impordihinnad: ei kohaldata

Väljundid ja tulemuslikkus

kord kuus;

järgmise erandiga

– NACE F jao väikeriigid: kord kvartalis (vabatahtlikult kord kuus)

kuu

järgmise erandiga

– NACE F jao väikeriigid: kvartal (vabatahtlikult kuu)

tegevusalaüksus

 

kord kuus; kord kvartalis NACE F jao väikeriikide* puhul

*nagu on sätestatud artikli 7 lõikes 1 osutatud rakendusaktides

 

 

Kinnisvara

kord kvartalis (vabatahtlikult kord kuus)

kvartal (vabatahtlikult kuu)

ei kohaldata

2. valdkond. Ettevõtlusstatistika riigi tasandil

Teemad

Perioodilisus

Vaatlusperiood

Statistiline üksus

Ettevõtlus

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Tööjõud

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

kord kahe aasta jooksul;

järgmiste eranditega

–sektoripõhiselt jaotatuna teadus- ja arendustegevuse kulutused ning teadus- ja arendustöötajate ja teadlaste arv, samuti valitsuse teadus- ja arendustegevuse (GBAORD) ja riikidevaheliselt koordineeritud teadus- ja arendustegevuse riiklikest vahenditest rahastamine: kord aastas

kalendriaasta

ettevõte äriettevõtete sektori puhul

institutsionaalne üksus muude sektorite puhul

Ostutehingud

kord aastas

järgmise erandiga

– maksed alltöövõtjatele: iga kolme aasta järel

kalendriaasta

ettevõte

Väljundid ja tulemuslikkus

kord aastas

järgmiste eranditega

– NACE jagude 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 ja 73.2 müügitulu toote ja kliendi asukoha põhise jaotuse puhul: kord kahe aasta jooksul

– põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja tööstuse müügitulu; tööstusemüügitulu; tööstuse müügitulu, välja arvatud ehitus; ehitustegevuse müügitulu; teenuste müügitulu; kaupade ostu ja edasimüügi ning vahendustegevuse käive; hoonete ehitamise müügitulu; rajatiste ehitamise müügitulu: iga viie aasta järel

– alltöövõtust saadud tulu: iga kolme aasta järel

kalendriaasta

ettevõte

järgmiste eranditega

– müüdud toodang, toodang allhanke alusel ja tegelik toodang: tegevusalaüksus

Investeeringud

kord aastas

järgmise erandiga

– investeeringud immateriaalsesse varasse: iga kolme aasta järel

kalendriaasta

ettevõte

Innovatsioon

kord kahe aasta jooksul

vaatlusperiood on kolmeaastane periood enne iga kalendriaasta lõppu

ettevõte

IKT kasutamine ja e‐kaubandus

kord aastas

muutujaid kehtestava rakendusakti vastuvõtmise kalendriaasta;

muude muutujate puhul muutujaid kehtestava rakendusakti vastuvõtmisele järgnev kalendriaasta

ettevõte

3. valdkond. Piirkondlik ettevõtlusstatistika

Teemad

Perioodilisus

Vaatlusperiood

Statistiline üksus

Ettevõtlus

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte järgmise erandiga

– kohalike üksuste arv (vabatahtlik NACE K jao puhul): kohalik üksus

Tööjõud

kord aastas

kalendriaasta

ettevõtejärgmiste eranditega

– töötajate ja mittepalgaliste töötajate arv kohalikes üksustes, palgad ja töötasud kohalikes üksustes: kohalik üksus

Teadus- ja arendustegevuse sisendid

kord kahe aasta jooksul

kalendriaasta

ettevõte äriettevõtete sektori puhul; institutsionaalne üksus muude sektorite puhul

4. valdkond. Statistika rahvusvahelise tegevuse kohta

Teemad

Perioodilisus

Vaatlusperiood

Statistiline üksus

Ettevõtlus

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Tööjõud

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Investeeringud

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Väljundid ja tulemuslikkus

kord aastas

kalendriaasta

ettevõte

Rahvusvaheline kaubavahetus

kord kuus

järgmise erandiga

– kord kahe aasta jooksul kaupade liiduvälises impordis ja ekspordis toote ja arve esitamise vääringu põhise ühisjaotuse puhul

sätestatakse rakendusaktis vastavalt artikli 7 lõike 1 punktile j

ei kohaldata

Rahvusvaheline teenuskaubandus

kord aastas

järgmise erandiga

– esmatasandi teenuste jaotuse puhul: kord kvartalis

kalendriaasta

järgmise erandiga

– esmatasandi teenuste jaotuse puhul: kvartal

ei kohaldata

Üleilmsed väärtusahelad

iga kolme aasta järel

kolm kalendriaastat; vaatlusaasta t ja vaatlusperiood t‐2 kuni t

ettevõte


III LISA

STATISTILISTE ETTEVÕTLUSREGISTRITE EUROOPA RAAMISTIKU ELEMENDID

A osa. Registri alamteemad ja kordumatu tunnus

1.

Käesoleva määruse artiklis 2 osutatud riiklikes statistilistes ettevõtlusregistrites ja eurogruppide registris loetletud üksustele antakse tunnusnumber ja need jaotatakse C osas esitatud alamteemade kaupa.

2.

Riiklikes statistilistes ettevõtlusregistrites ja eurogruppide registris loetletud üksusi on võimalik üheselt tuvastada tunnusnumbriga, mis lihtsustab statistiliste ettevõtlusregistrite Euroopa raamistiku taristulist rolli. Tunnusnumbreid annavad riiklikud statistikaasutused. Eurogruppide registri seisukohast oluliste juriidiliste üksuste ja rahvusvaheliste ettevõtete gruppide tunnusnumbreid annab komisjon (Eurostat). Riiklikud statistikaasutused võivad riigisiseseks otstarbeks säilitada riiklikes statistilistes ettevõtlusregistrites täiendavaid tunnusnumbreid.

B osa. Tähtajad ja perioodilisus

3.

Riiklikke statistilisi ettevõtlusregistreid ja eurogruppide registreid ajakohastatakse kannete tegemise ja kustutamise teel vähemalt kord aastas.

4.

Ajakohastamise sagedus sõltub üksuse liigist, kaalutavast muutujast, üksuse suurusest ja ajakohastamiseks üldjuhul kasutatavast allikast.

5.

Liikmesriigid teevad kord aastas riiklikust statistilisest ettevõtlusregistrist aastalõpu seisuga koopia, mida säilitatakse analüüsimise eesmärgil vähemalt 30 aastat. Komisjon (Eurostat) teeb kord aastas eurogruppide registrist aastalõpu seisuga koopia, mida säilitatakse analüüsimise eesmärgil vähemalt 30 aastat.

C osa. Ettevõtlusregistrite alamteemad

Riiklikud statistilised ettevõtlusregistrid ja eurogruppide register peavad käesoleva määruse artiklis 2 nimetatud üksuste puhul sisaldama järgmisi alamteemasid.

ÜKSUSED

ALAMTEEMAD

1. JURIIDILISED ÜKSUSED

Identifitseerimine

Demograafilised sündmused

Stratifitseerimisparameetrid

Seosed ettevõtetega

Seosed teiste registritega

Seosed ettevõtete grupiga

Üksuste kontroll

Üksuste omandiõigus

2. ETTEVÕTETE GRUPP

Identifitseerimine

Demograafilised sündmused

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

3. ETTEVÕTE

Identifitseerimine

Seosed teiste üksustega

Demograafilised sündmused

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

4. KOHALIK ÜKSUS

Identifitseerimine

Demograafilised sündmused

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Seosed teiste üksuste ja registritega

5. TEGEVUSALAÜKSUS

kui on statistilise üksusena hõlmatud artikli 2 lõike 3 punkti c kohaselt

Identifitseerimine

Demograafilised sündmused

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Seosed teiste üksuste ja registritega


IV LISA

ALAMTEEMAD JA MUUTUJAD KONFIDENTSIAALSETE ANDMETE VAHETAMISE PUHUL VASTAVALT STATISTILISTE ETTEVÕTLUSREGISTRITE EUROOPA RAAMISTIKU VAJADUSTELE

Kirjed märkega „tingimuslik“ on kohustuslikud, kui need on liikmesriikides kättesaadavad, ja kirjed märkega „vabatahtlik“ on soovituslikud.

1.   

Pädevate riiklike statistikaasutuste poolt komisjonile (Eurostatile) edastatavad andmed, mida võib vahetada pädevate riiklike statistikaasutuste vahel (artikli 10 lõiked 1 ja 2)

Üksused

Alamteemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm

Tegevuse õiguslik staatus

Märkega määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 18. peatüki punkti 18.12 määratlusele vastavate filiaalide puhul (tingimuslik)

Märkega määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 2. peatüki punktide 2.17–2.20 määratlusele vastava eriotstarbelise üksuse puhul (vabatahtlik)

 

Üksuste kontroll

Identifitseerimise muutujad juriidilise üksuse puhul, mis on kas kontrollitav või kontrolliv

 

Üksuste omandiõigus

Identifitseerimise muutujad üksuse puhul, mis on kas kellegi omanduses või on ise omaja

Juriidilise üksuse omanduses oleva(te) residendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilist üksust omava(te) residendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilise üksuse omanduses oleva(te) mitteresidendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilist üksust omava(te) mitteresidendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Omandiosa tekkimise ja lõppemise kuupäev (tingimuslik)

Ettevõtete grupp

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ettevõtete grupi põhitegevusala kood NACE kahenumbrilisel tasemel

Ettevõtete grupi lisategevusala NACE kahekohalise koodi tasemel (vabatahtlik)

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv (tingimuslik)

Müügitulu (tingimuslik)

Ettevõtete grupi koguvarad (tingimuslik)

Riigid, kus mitteresidendist ettevõtjad või kohalikud üksused asuvad (vabatahtlik)

Ettevõte

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Seose teiste üksustega

Ettevõte osadeks oleva(te) juriidilis(t)e üksus(t)e tunnusnumber/-numbrid

Ettevõtteid hõlmava ettevõtete grupi tunnusnumber

 

Demograafilised sündmused

Tegevuse alustamise kuupäev

Tegevuse lõpliku lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ettevõtte põhitegevusala kood NACE neljakohalise koodi tasemel

Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate arv

Töötajate arv

Müügitulu

Institutsionaalne sektor ja allsektor vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013

2.   

Komisjoni (Eurostat) poolt pädevatele riiklikele statistikaasutustele edastatavad andmed, mida võib vahetada komisjoni (Eurostati) ja pädevate keskpankade vahel, kui selleks on antud luba (artikli 10 lõiked 2 ja 4)

Üksused

Alamteemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm

Tegevuse õiguslik staatus

Märkega määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 18. peatüki punkti 18.12 määratlusele vastavate filiaalide puhul (tingimuslik)

Märkega määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 2. peatüki punktide 2.17–2.20 määratlusele vastava eriotstarbelise üksuse puhul (vabatahtlik)

 

Seosed ettevõttega

Identifitseerimise muutujad ettevõtte (ettevõtete) puhul, millesse üksus kuulub

Ettevõtte (ettevõtetega) ühinemise kuupäev (tingimuslik)

Ettevõttest (ettevõtetest) eraldumise kuupäev (tingimuslik)

 

Seosed teiste registritega

Seosed teiste registritega

 

Seos ettevõtete grupiga

Identifitseerimise muutujad ettevõtte grupi puhul, millesse üksus kuulub

Ettevõtete grupiga ühinemise kuupäev

Ettevõtete grupist eraldumise kuupäev

 

Üksuste kontroll

Identifitseerimise muutujad juriidilise üksuse puhul, mis on kas kontrollitav või kontrolliv

 

Üksuste omandiõigus

Identifitseerimise muutujad üksuse puhul, mis on kas kellegi omanduses või on ise omaja

Juriidilise üksuse omanduses oleva(te) residendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilist üksust omava(te) residendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilise üksuse omanduses oleva(te) mitteresidendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Juriidilist üksust omava(te) mitteresidendist juriidilis(t)e üksus(t)e omandiosa (%) (tingimuslik)

Omandiosa tekkimise ja lõppemise kuupäev (tingimuslik)

Ettevõtete grupp

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Ettevõtete grupi loomiskuupäev

Ettevõtete grupi lõpetamiskuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ettevõtete grupi põhitegevusala kood NACE kahenumbrilisel tasemel

Ettevõtete grupi lisategevusala NACE kahenumbrilisel tasemel (vabatahtlik)

Töötajate ja mittepalgaliste töötajate arv (tingimuslik)

Müügitulu (tingimuslik)

Ettevõtete grupi koguvarad (tingimuslik)

Riigid, kus mitteresidendist ettevõtted või kohalikud üksused asuvad (vabatahtlik)

Ettevõte

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Seosed teiste üksustega

Ettevõtte osadeks oleva(te) juriidilis(t)e üksus(t)e tunnusnumber/-numbrid

Ettevõtteid hõlmava rahvusvahelise või riigisisese ettevõtete grupi tunnusnumber

 

Demograafilised sündmused

Tegevuse alustamise kuupäev

Tegevuse lõpliku lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid ja majanduslikud muutujad

Ettevõtete grupi põhitegevusala kood NACE neljakohalise koodi tasemel

Ettevõtete grupi lisategevusala NACE neljakohalise koodi l tasemel (vabatahtlik)

Töötajate ja mittepalgaliste töötajate arv

Töötajate arv

Töötajate arv täistööajale taandatuna (vabatahtlik)

Müügitulu

Institutsionaalne sektor ja allsektor vastavalt määrusele (EL) nr 549/2013

3.   

Andmete vahetamine inkorporeeritud juriidiliste üksuste kohta identifitseerimise eesmärgil (artikli 10 lõige 3)

3.1.

Pädevate riiklike statistikaasutuste poolt komisjonile (Eurostatile) edastatavad andmed residendist inkorporeeritud juriidiliste üksuste kohta

Üksused

Alamteemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm

Tegevuse õiguslik staatus

Märkega määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 18. peatüki punkti 18.12 määratlusele vastavate filiaalide puhul (tingimuslik)

3.2.

Pädevate riiklike statistikaasutuste poolt komisjonile (Eurostatile) edastatavad andmed välismaiste inkorporeeritud juriidiliste üksuste kohta

Üksused

Alamteemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm (vabatahtlik)

Tegevuse õiguslik staatus

Märkega määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 18. peatüki punkti 18.12 määratlusele vastavate filiaalide puhul (tingimuslik)

3.3.

Komisjoni (Eurostati) poolt pädevatele riiklikele statistikaasutustele edastavad andmed inkorporeeritud juriidiliste üksuste kohta

Üksused

Alamteemad

Muutujad

Juriidiline üksus

Identifitseerimine

Identifitseerimise muutujad

 

Demograafilised sündmused

Juriidilise isiku asutamiskuupäev või füüsilisest isikust ettevõtja registrisse kandmise kuupäev

Juriidilise üksuse lõpetamise kuupäev

 

Stratifitseerimisparameetrid

Õiguslik vorm

Tegevuse õiguslik staatus

Märkega määruse (EL) nr 549/2013 A lisa 18. peatüki punkti 18.12 määratlusele vastavate filiaalide puhul (tingimuslik)


V LISA

Igas liikmesriigis vastutavate maksuhaldurite poolt riiklikule statistikaasutusele esitatav teave, millele on osutatud artikli 5 lõikes 2:

a)

käibedeklaratsioonidelt pärit teave maksukohustuslaste või mittemaksukohustuslastest juriidiliste isikute kohta, kes on deklareerinud kõnealuse perioodi kohta liidusiseseid kaubatarneid vastavalt nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 251 punktile a või kaupade liidusisest soetamist vastavalt nimetatud direktiivi artikli 251 punktile c;

b)

koondaruannetelt pärit teave liidusiseste kaubatarnete kohta, mis on kogutud käibemaksu koondaruannetelt vastavalt direktiivi 2006/112/EÜ artiklitele 264 ja 265;

c)

teave liidusiseste soetamiste kohta, millest on teatanud kõik teised liikmesriigid vastavalt nõukogu määruse (EL) nr 904/2010 (1) artikli 21 lõikele 2.


(1)  Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1).


VI LISA

Igas liikmesriigis vastutava tolli poolt riiklikule statistikaasutusele esitatav teave, millele on osutatud artikli 5 lõikes 3:

a)

identifitseerimisandmed isiku kohta, kes tegeleb seestöötlemise tolliprotseduuriga hõlmatud kaupade liidusisese ekspordi ja liidusisese impordiga;

b)

ettevõtete registreerimis- ja identifitseerimisandmed, mis on esitatud liidu tollisätete alusel ja mis on kättesaadavad komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (1) artiklis 7 osutatud EORI‐numbriga seotud elektroonilises süsteemis;

c)

importi ja eksporti käsitlevad andmed, mis on pärit tollideklaratsioonidelt, mida on aktsepteerinud liikmesriigi toll või mille kohta on liikmesriigi toll teinud otsuse, ning

i)

mis esitati tollile või

ii)

mille kohta on tehtud tollile vastavalt rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklile 225 kättesaadavaks lisadeklaratsioon, kasutades otsest elektroonilist juurdepääsu loaomaniku süsteemi kaudu.


(1)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558).


Top