EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2102

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/2102, 27. november 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2452 sellise teabe avalikustamise osas, mida kasutatakse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse arvutamiseks (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 318, 10.12.2019, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2102/oj

10.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 318/6


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/2102,

27. november 2019,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2452 sellise teabe avalikustamise osas, mida kasutatakse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse arvutamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artiklit 56,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2019/981 (2) muudeti delegeeritud määrust (EL) 2015/35, (3) et kehtestada edasilükkunud maksudega seotud lisapõhimõtted eesmärgiga tagada liidus võrdsed võimalused. Teatavaid komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/2452 (4) sätestatud vorme tuleks muuda, võttes arvesse kõnealuseid muudatusi.

(2)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2015/2452 vastavalt muuta.

(3)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 muudatusi, millega nõuetakse sellise teabe avalikustamist, mida kasutatakse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse arvutamiseks, tuleb kohaldada alates 1. jaanuarist 2020. Käesoleva määrusega ette nähtud muudatustega lisatakse need nõuded rakendusmääruses (EL) 2015/2452 sätestatud asjakohastesse vormidesse. Seepärast tuleks käesolevat määrust kohaldada alates samast kuupäevast.

(4)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(5)

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (5) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2015/2452 muudetakse järgmiselt:

1)

I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale;

2)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. november 2019

Komisjoni nimel

President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 8. märtsi 2019. aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/981, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 161, 18.6.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/35, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 12, 17.1.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni 2. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2452, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses solventsuse ja finantsseisundi aruande menetluste, vormingute ja vormidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ (ELT L 347, 31.12.2015, lk 1285).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).


I LISA

Rakendusmääruse (EL) 2015/2452 I lisa muudetakse järgmiselt:

1)

vormi S.25.01.21 „Solventsuskapitalinõue standardvalemit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul“ lisatakse järgmised tabelid:

 

„Maksumäära käsitlev lähenemisviis

 

 

Jah/Ei

 

 

C0109

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

R0590

 

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutamine

 

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

 

 

C0130“

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0640

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest

R0650

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist

R0660

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb tagasikandmisest, jooksev aasta

R0670

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb tagasikandmisest, eelolevad aastad

R0680

 

Maksimaalne edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0690

 

2)

vormi S.25.02.21 „Solventsuskapitalinõue standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul“ lisatakse järgmised tabelid:

 

„Maksumäära käsitlev lähenemisviis

 

 

Jah/Ei

 

 

C0109

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

R0590

 

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutamine

 

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

 

 

C0130“

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0640

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest

R0650

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist

R0660

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, jooksev aasta

R0670

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, eelolevad aastad

R0680

 

Maksimaalse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0690

 

3)

vormi S.25.03.21 „Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul“ lisatakse järgmised tabelid:

 

„Maksumäära käsitlev lähenemisviis

 

 

Jah/Ei

 

 

C0109

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

R0590

 

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutamine

 

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

 

 

C0130“

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0640

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest

R0650

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist

R0660

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, jooksev aasta

R0670

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, eelolevad aastad

R0680

 

Maksimaalse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0690

 


II LISA

Rakendusmääruse (EL) 2015/2452 II lisa muudetakse järgmiselt:

1)

punktis S.25.01 „Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul“ lisatakse tabelisse järgmised read:

Maksumäära käsitlev lähenemisviis

R0590/C0109

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

Valige üks järgmisest loetelust:

1– jah

2 – ei

3 –ei ole asjakohane, sest edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet ei kasutata (ridu R0640–R0690 sel juhul ei täideta)

Vt EIOPA suunised tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisvõime kohta (EIOPA-BoS-14/177) (*1).

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse arvutamine

R0640/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, nagu on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 207. Selles lahtris kajastatav kahjumi katmise võime peaks olema sama mis vormi S.25.01 lahtrisse R0150/C0100 sisestatud väärtus.

R0650/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest.

R0660/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist.

R0670/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb tagasikandmisest, jooksev aasta

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb möödunud aastate kasumist. Järgmisele aastale jaotatud kahjumi summa.

R0680/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb tagasikandmisest, eelolevad aastad

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb möödunud aastate kasumist. Järgmisele aastale järgnevatele aastatele jaotatud kahjumi summa.

R0690/C0130

Maksimaalne edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime maksimumsumma, mis võib olla kättesaadav, enne selle hindamist, kas edasilükkunud tulumaksu vara netosumma suurenemist saab kasutada kohandamise eesmärgil, nagu on nähtud ette delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 lõikega 2.

2)

punktis S.25.02 „Solventsuskapitalinõue – standardvalemit ja osalist sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul“ lisatakse tabelisse järgmised read:

Maksumäära käsitlev lähenemisviis

R0590/C0109

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

Valige üks järgmisest loetelust:

1– jah

2 – ei

3 – ei ole asjakohane, sest edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet ei kasutata (ridu R0640–R0690 sel juhul ei täideta)

Vt EIOPA suunised tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisvõime kohta (EIOPA-BoS-14/177).

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse arvutamine

R0640/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt. Selles lahtris kajastatav kahjumi katmise võime peaks olema sama mis vormi S.25.02 lahtrisse R0310/C0100 sisestatud väärtus.

R0650/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest.

R0660/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist.

R0670/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, jooksev aasta

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb möödunud aastate kasumist. Järgmisele aastale jaotatud kahjumi summa.

R0680/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, eelolevad aastad

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb möödunud aastate kasumist. Järgmisele aastale järgnevatele aastatele jaotatud kahjumi summa.

R0690/C0130

Maksimaalse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime maksimumsumma, mis võib olla kättesaadav, enne selle hindamist, kas edasilükkunud tulumaksu vara netosumma suurenemist saab kasutada kohandamise eesmärgil, nagu on nähtud ette delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 lõikega 2.“

3)

punktis S.25.03 „Solventsuskapitalinõue täielikku sisemudelit kasutatavate gruppide puhul“ lisatakse tabelisse järgmised read:

„R0590/C0109

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

Valige üks järgmisest loetelust:

1– jah

2 – ei

3 – ei ole asjakohane, sest edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet ei kasutata (ridu R0640–R0690 sel juhul ei täideta)

Vt EIOPA suunised tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisvõime kohta (EIOPA-BoS-14/177).

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võimet arvestava kohanduse arvutamine

R0640/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, nagu on määratletud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklis 207. Selles lahtris kajastatav kahjumi katmise võime peaks olema sama mis vormi S.25.02 lahtrisse R0310/C0100 sisestatud väärtus.

R0650/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest.

R0660/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb tõenäolisest tulevasest maksustatavast majanduslikust kasumist.

R0670/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, jooksev aasta

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb möödunud aastate kasumist. Järgmisele aastale jaotatud kahjumi summa.

R0680/C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, eelolevad aastad

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis on arvutatud delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 kohaselt ja mis tuleneb möödunud aastate kasumist. Järgmisele aastale järgnevatele aastatele jaotatud kahjumi summa.

R0690/C0130

Maksimaalse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime maksimumsumma, mis võib olla kättesaadav, enne selle hindamist, kas edasilükkunud tulumaksu vara netosumma suurenemist saab kasutada kohandamise eesmärgil, nagu on nähtud ette delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 207 lõikega 2.“


(*1)  Tehniliste eraldiste ja edasilükkunud maksude kahjumikatmisvõime suunised EIOPA-BoS-14/177, 2. veebruar 2015 (https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-and-deferred-taxes).“;


Top