EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2011

Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2019/2011, 28. november 2019, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/2009, millega kiidetakse heaks nodulaarse dermatiidi vastased liikmesriikide esitatud vaktsineerimisprogrammid, pikendades selle kohaldamisaega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 8580 all) (Ainult bulgaaria-, horvaadi- ja kreekakeelne tekst on autentsed) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/8580

OJ L 312, 3.12.2019, p. 93–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2011/oj

3.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 312/93


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/2011,

28. november 2019,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/2009, millega kiidetakse heaks nodulaarse dermatiidi vastased liikmesriikide esitatud vaktsineerimisprogrammid, pikendades selle kohaldamisaega

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 8580 all)

(Ainult bulgaaria-, horvaadi- ja kreekakeelne tekst on autentsed)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 1992. aasta direktiivi 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega, (3) eriti selle artikli 19 lõike 1 punkti a ja lõike 3 punkti a ning artikli 19 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 92/119/EMÜ on kehtestatud üldised tõrjemeetmed, mida kohaldatakse teatavate loomataudide, sealhulgas nodulaarse dermatiidi puhangute korral. Kõnealused tõrjemeetmed hõlmavad kaitse- ja järelevalvetsoonide kehtestamist nakkusega põllumajandusettevõtte ümber, samuti on nendega ette nähtud muid tõrjemeetmeid täiendav erakorraline vaktsineerimine nodulaarse dermatiidi puhangu korral.

(2)

Nodulaarse dermatiidi esinemine leidis Kreekas esimest korda kinnitust 2015. aasta augustis. 2016. aastal esinesid nodulaarse dermatiidi juhtumid Bulgaarias ja uued juhtumid Kreekas ning samuti mitmes naabruses asuvas kolmandas riigis.

(3)

Kõnealustele nodulaarse dermatiidi puhangutele reageerimiseks rakendasid taudist mõjutatud liikmesriigid Kreeka ja Bulgaaria ning naabruses asuvad haigusest mõjutatud kolmandad riigid oma elusveiste ja tehistingimustes peetavate ulukmäletsejaliste massilise vaktsineerimise programme. 2016. ja 2017. aastal rakendati ennetavalt ning naabruses asuvate liikmesriikide ja kolmandate riikide epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt nodulaarse dermatiidi vastase massilise vaktsineerimise programmi Horvaatias, kus nodulaarset dermatiiti ei ole siiani esinenud. Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/2009 (4) kiideti heaks nodulaarse dermatiidi vastase vaktsineerimise programmid Kreekas, Bulgaarias ja Horvaatias ning kõnealuse õigusakti lisas on need kolm liikmesriiki nõuetekohaselt loetletud riikidena, kus on olemas nodulaarse dermatiidi vastase vaktsineerimise heakskiidetud programmid.

(4)

2017. aastal esines nodulaarset dermatiiti vähem Kagu-Euroopas, ulatuslikult aga Albaanias, ning mõned täiendavad sporaadilised haiguspuhangud olid Kreekas ja Põhja-Makedoonias. Nodulaarse dermatiidi alane epidemioloogiline olukord on aastatel 2018–2019 kuni tänaseni pidevalt paranenud ning üheski liikmesriigis ega naabruses asuvas Kagu-Euroopa kolmandas riigis (v.a Türgi) ei ole teatatud ühestki nodulaarse dermatiidi juhtumist. Samal ajavahemikul on jätkunud nodulaarse dermatiidi vastane massiline vaktsineerimine kõikides kõnealusest taudist mõjutatud liikmesriikides ja naabruses asuvates Kagu-Euroopa kolmandates riikides.

(5)

Arvestades soodsat epidemioloogilist olukorda, lõpetas Horvaatia alates 2018. aasta algusest nodulaarse dermatiidi vastase ennetava vaktsineerimise ja asendas selle süstemaatilise taudiseirega. Kõnealusest seirest nähtus, et 2018. aastal ei esinenud riigis nodulaarset dermatiiti. Selle tulemusena muudeti komisjoni rakendusotsust (EL) 2016/2008 (5) komisjoni rakendusotsusega (EL) 2019/81, (6) et jätta kõnealune liikmesriik välja rakendusotsuse (EL) 2016/2008 I lisas esitatud selliste liikmesriikide loetelust, kus on „taudivabad tsoonid, kus viiakse läbi vaktsineerimine“. Lisaks muudeti rakendusotsust (EL) 2016/2009 komisjoni rakendusotsusega (EL) 2019/82, (7) et jätta Horvaatia välja selliste liikmesriikide loetelust, kus on olemas nodulaarse dermatiidi vastase vaktsineerimise heakskiidetud programm.

(6)

Vastavalt Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) eeskirjadele peab juhul, kui riigis või selle piirkonnas lõpetatakse nodulaarse dermatiidi vastane vaktsineerimine, taudivaba staatuse taastamisele eelnema ennetava vaktsineerimise korral vähemalt kaheksa kuu pikkune periood ja nodulaarse dermatiidi esinemisest tingitud vaktsineerimise korral vähemalt 14 kuu pikkune periood. Seega peaksid rakendusotsuse (EL) 2016/2009 kohased meetmed jääma piirkonnast sõltuvalt kehtima vähemalt kaheksaks või 14 kuuks, enne kui on võimalik taastada taudivaba staatus nodulaarse dermatiidi suhtes.

(7)

Rakendusotsus (EL) 2016/2009 kehtib kuni 31. detsembrini 2019 ja sellest tulenevalt ei kohaldata pärast seda kuupäeva Kreekas ja Bulgaarias enam kõnealuses aktis sätestatud nodulaarse dermatiidiga seotud praegu kehtivaid meetmeid. Tulenevalt praegusest epidemioloogilisest olukorrast ja nodulaarse dermatiidi suhtes taudivaba staatuse taastamiseks nõutavast miinimumajast on vaja pikendada kõnealuste meetmete kohaldamisaega asjakohase ajavahemiku võrra.

(8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/429 (8) on sätestatud eeskirjad teatavate loetellu kantud taudide, sh nodulaarse dermatiidi ennetamiseks ja tõrjeks. Kuna kõnealust määrust kohaldatakse alates 21. aprillist 2021, tuleks rakendusotsuse (EL) 2016/2009 kohaldamisaega pikendada kuni 20. aprillini 2021.

(9)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2016/2009 vastavalt muuta.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2016/2009 artiklis 2 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2019“ kuupäevaga „20. aprillini 2021“.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Bulgaaria Vabariigile, Kreeka Vabariigile ja Horvaatia Vabariigile.

Brüssel, 28. november 2019

Komisjoni nimel

Vytenis ANDRIUKAITIS

komisjoni liige


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 62, 15.3.1993, lk 69.

(4)  Komisjoni 15. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2009, millega kiidetakse heaks nodulaarse dermatiidi vastased liikmesriikide esitatud vaktsineerimisprogrammid (ELT L 310, 17.11.2016, lk 66).

(5)  Komisjoni 15. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2008 loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses nodulaarse dermatiidiga teatavates liikmesriikides (ELT L 310, 17.11.2016, lk 51).

(6)  Komisjoni 17. jaanuari 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/81, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2016/2008 (loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses nodulaarse dermatiidiga teatavates liikmesriikides) I lisa (ELT L 18, 21.1.2019, lk 43).

(7)  Komisjoni 17. jaanuari 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/82, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2016/2009 (millega kiidetakse heaks nodulaarse dermatiidi vastased liikmesriikide esitatud vaktsineerimisprogrammid) lisa (ELT L 18, 21.1.2019, lk 48).

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).


Top