EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1787

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1787, 24. oktoober 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7632

ELT L 272, 25.10.2019, p. 140–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32021R1533

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1787/oj

25.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 272/140


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/1787,

24. oktoober 2019,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, milles sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti ii,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 53 on ette nähtud võimalus võtta asjakohaseid liidu tasandi kiireloomulisi meetmeid kolmandast riigist imporditud toidu või sööda suhtes, et kaitsta inimeste ja loomade tervist või keskkonda, kui riski ei saa rahuldavalt ohjata liikmesriikide võetavate meetmete abil.

(2)

Pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 11. märtsil 2011 toimunud avariid on komisjonile teatatud, et radionukliidide sisaldus teatavates Jaapanist pärit toiduainetes ületab Jaapanis toiduainete suhtes kohaldatavaid häiretasemeid. Selline saastumine võib ohustada inimeste ja loomade tervist liidus ning seepärast võeti vastu komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 297/2011 (2). Nimetatud määrus asendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 961/2011, (3) mis hiljem asendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 284/2012 (4). Viimati nimetatud määrus asendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 996/2012, (5) mis hiljem asendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 322/2014, (6) mis omakorda asendati komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/6 (7).

(3)

Kuna rakendusmääruses (EL) 2016/6 (muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/2058) (8) on sätestatud, et sellega ette nähtud meetmed vaadatakse läbi hiljemalt 30. juuniks 2019, ning selleks, et võtta arvesse olukorra edasist arengut ja andmeid radioaktiivsuse esinemise kohta söödas ja toidus 2017. ja 2018. aastal, on asjakohane rakendusmäärust (EL) 2016/6 muuta.

(4)

Kehtivate meetmete läbivaatamisel on arvesse võetud Jaapani ametiasutuste poolt seoses seitsmenda ja kaheksanda avariijärgse kasvuperioodiga (jaanuar 2017 – detsember 2018) esitatud enam kui 100 000 teadet radioaktiivsuse esinemise kohta söödas ja toidus (v.a loomaliha) ning üle 534 000 teate radioaktiivsuse esinemise kohta loomalihas.

(5)

Jaapani ametiasutuste esitatud andmed 2017. ja 2018. aasta kohta tõendavad, et kaheksanda avariijärgse kasvuperioodi ajal ei täheldatud Chiba, Tochigi ja Iwate prefektuurist pärit sööda ja toidu puhul ühtki maksimaalse radioaktiivsustaseme ületamist ja et enne liitu eksportimist ei ole Chiba, Tochigi ja Iwate prefektuurist pärit sööda ja toidu puhul enam vaja nõuda neist proovide võtmist ja radioaktiivsustaseme analüüsimist.

(6)

Fukushima prefektuurist pärit sööda- ja toiduainete puhul on Jaapani ametiasutuste poolt 2017. ja 2018. aasta kohta esitatud andmeid arvesse võttes asjakohane tühistada sojaubade, jaapani katkujuure, hariliku kilpjala, jaapani osmunda ja laanesõnajala ning nendest saadud toodete suhtes nõue võtta neist enne liitu eksportimist proove ja teha analüüse. Muu sellest prefektuurist pärit sööda ja toidu puhul on asjakohane säilitada proovivõtu- ja analüüsinõue enne liitu eksportimist.

(7)

Miyagi, Ibaraki ja Gunma prefektuurist pärit seente, kalandustoodete ning teatavate söödavate looduslike taimede ning neist saadud toodete puhul tuleb neist enne liitu eksportimist võtta proove ja neid analüüsida. Kaheksanda kasvuperioodi andmed näitavad, et Miyagi, Ibaraki ja Gunma prefektuurist pärit kala ja kalandustoodete ning teatavate söödavate looduslike taimede puhul, samuti Ibaraki prefektuurist pärit seente puhul ei ole enam asjakohane nõuda proovide võtmist ja analüüsimist. Mis puudutab söödavaid looduslikke taimi ja neist saadud tooteid, tuleks loobuda proovide võtmise ja analüüsi nõudest Ibaraki ja Gunma prefektuurist pärit bambusevõrsete puhul, kuid mitte Miyagi prefektuurist pärit bambusevõrsete puhul; samuti tuleks proovide võtmise ja analüüsi nõudest loobuda Miyagi prefektuurist pärit laanesõnajala ja jaapani osmunda puhul. Teisalt on kaheksandal kasvuperioodil leitud nõuetele mittevastavusi Gunma prefektuurist pärit Aralia spp. puhul ning seetõttu on asjakohane enne liitu eksportimist nõuda Gunma prefektuurist pärit Aralia spp-st ja nendest saadud toodetest proovide võtmist ja analüüsi.

(8)

Nagano ja Niigata prefektuurist pärit seente ja teatavate söödavate looduslike taimede ning nendest töötlemise teel valmistatud ja neist saadud toodete puhul kehtib praegu nõue, et enne liitu eksportimist tuleb võtta neist proove ja neid analüüsida. Kaheksanda kasvuperioodi andmed tõendavad, et mõlemast prefektuurist pärit seente ning Nagano prefektuurist pärit söödavate looduslike taimede laanesõnajala, jaapani osmunda ning Aralia spp ja nendest saadud toodete puhul on edaspidi asjakohane liitu eksportimise eelse proovide võtmise ja analüüsimise nõudest loobuda.

(9)

Seitsmenda ja kaheksanda kasvuperioodi andmed näitavad, et Shizuoka, Yamanashi ja Yamagata prefektuurist pärit seente, eleuterokoki ja nendest saadud toodete puhul on asjakohane säilitada nõue võtta neist enne liitu eksportimist proove ja neid analüüsida.

(10)

Seitsmenda ja kaheksanda kasvuperioodi andmeid arvesse võttes on asjakohane struktureerida rakendusmääruse (EL) 2016/6 sätted nii, et prefektuurid, millest pärit ühesugusest söödast ja toidust tuleb enne liitu eksportimist võtta proove ja neid analüüsida, oleksid koondatud ühte rühma.

(11)

Importimisel tehtud kontrollimine näitab, et Jaapani ametiasutused rakendavad liidu õigusaktides sätestatud eritingimusi nõuetekohaselt ning enam kui seitsme aasta vältel ei ole importimisel tehtud kontrollimisel leitud nõuetele mittevastavusi. Seepärast on ka edaspidi asjakohane teha impordikontrolle harva.

(12)

Asjakohane on ette näha rakendusmääruse (EL) 2016/6 sätete läbivaatamine ajaks, kui on selgunud üheksanda ja kümnenda avariijärgse kasvuperioodi (2019 ja 2020) proovivõtu- ja analüüsitulemused sööda ja toidu radioaktiivsuse taseme kohta, st hiljemalt 30. juuniks 2021.

(13)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/6 vastavalt muuta.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2016/6 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.

II lisas osutatud, Fukushima prefektuuris püütud või kogutud kala ja kalandustoodetega peab olema kaasas lõikes 1 osutatud kinnitus ning proovivõtu- ja analüüsitulemuste aruanne, sõltumata sellest, kus tooted on lossitud.“

2)

Artikkel 14 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 14

Läbivaatamine

Käesolev määrus vaadatakse läbi enne 30. juunit 2021.“

3)

II lisa asendatakse käesoleva määruse I lisas esitatud tekstiga.

4)

III lisa asendatakse käesoleva määruse II lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Üleminekusäte

Rakendusmääruse (EL) 2016/6 kohaldamisalasse kuuluvaid sööda- ja toidusaadetisi, mis viidi Jaapanist välja enne käesoleva määruse jõustumist, võib liitu importida vastavalt rakendusmääruse (EL) 2016/6 tingimustele enne käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. märtsi 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 297/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (ELT L 80, 26.3.2011, lk 5).

(3)  Komisjoni 27. septembri 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 961/2011, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 297/2011

(ELT L 252, 28.9.2011, lk 10).

(4)  Komisjoni 29. märtsi 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 284/2012, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 961/2011 (ELT L 92, 30.3.2012, lk 16).

(5)  Komisjoni 26. oktoobri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 996/2012, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 284/2012 (ELT L 299, 27.10.2012, lk 31).

(6)  Komisjoni 28. märtsi 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 322/2014, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (ELT L 95, 29.3.2014, lk 1).

(7)  Komisjoni 5. jaanuari 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 322/2014

(ELT L 3, 6.1.2016, lk 5).

(8)  Komisjoni 10. novembri 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/2058, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (ELT L 294, 11.11.2017, lk 29).


I LISA

Rakendusmääruse (EL) 2016/6 II lisa asendatakse järgmisega:

„II LISA

Toit ja sööt, millest tuleb enne liitu eksportimist võtta proovid ning määrata tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus

a)   Fukushima prefektuurist pärit tooted:

seened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ja ex 2005 99 80 alla;

kala ja kalandustooted, mis kuuluvad CN-koodide 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20, 1604 alla, v.a

kuldsaba-seriool (Seriola quinqueradiata) ja hiidseriool (Seriola lalandi), mis kuuluvad CN-koodide ex ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

merevaik-seriool (Seriola dumerili), mis kuulub CN-koodide ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

suur pagrus (Pagrus major), mis kuulub CN-koodide 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

havai ebahobumakrell (Pseudocaranx dentex), mis kuulub CN-koodide ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 5985, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 ja ex 1604 20 90 alla;

idatuun (Thunnus orientalis), mis kuulub CN-koodide ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 ja ex 1604 20 70 alla;

jaapani makrell (Scomber japonicus), mis kuulub CN-koodide ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 ja ex 1604 20 50 alla;

Aralia spp. ja nendest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

bambuse (Phyllostachys pubescens) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 ja 2005 91 00 alla;

eleuterokoki (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

(Jaapani) hurmaa (Diospyros sp.) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 ja ex 0813 50 alla;

b)   Miyagi prefektuurist pärit tooted:

seened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ja ex 2005 99 80 alla;

Aralia spp. ja nendest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

bambuse (Phyllostachys pubescens) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 07 09 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 ja 2005 91 00 alla;

harilik kilpjalg (Pteridium aquilinum) ning sellest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

eleuterokoki (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

c)   Gunma prefektuurist pärit tooted:

seened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ja ex 2005 99 80 alla;

Aralia spp. ja nendest valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

eleuterokoki (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

d)   Yamanashi, Yamagata või Shizuoka prefektuurist pärit tooted:

seened ja neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide 0709 51 00, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59 00, 0712 31 00, 0712 32 00, 0712 33 00, ex 0712 39 00, 2003 10, 2003 90 ja ex 2005 99 80 alla;

eleuterokoki (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

e)   Ibaraki, Nagano või Niigata prefektuurist pärit tooted:

eleuterokoki (Eleutherococcus sciadophylloides) võrsed ning neist valmistatud tooted, mis kuuluvad CN-koodide ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 ja ex 0712 90 alla;

f)   liittooted, mis sisaldavad üle 50 % ulatuses tooteid, mis on loetletud käesoleva lisa punktides a–e.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) 2016/6 III lisa asendatakse järgmisega:

„III LISA

Kinnitus Euroopa Liitu importimiseks

…(toode ja päritoluriik)

Partii tunnuskoodKinnituse number

Kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid,

(rakendusmääruse (EL) 2016/6 artikli 6 lõikes 2 või 3 osutatud volitatud esindaja)

KINNITAB, et ……(rakendusmääruse (EL) 2016/6 artikli 5 lõikes 1 osutatud tooted) käesolevas saadetises, mille koostis on järgmine: ………(saadetise kirjeldus, toode, pakendite arv ja liik, bruto- või netokaal), mis on laaditud …(laadimise koht) [kuupäeval] …(laadimise kuupäev) [vedaja] poolt …(vedaja identifitseerimisandmed) ja mis on lähetatud …(sihtkoht ja -riik) ning mis on pärit järgmisest ettevõttest: ……(ettevõtte nimi ja aadress),

vastavad Jaapani kehtivates õigusaktides tseesium-134 ja tseesium-137 kogusisalduse kohta kehtestatud piirmääradele;

ning KINNITAB, et saadetis sisaldab:

rakendusmääruse (EL) 2016/6 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1787) II lisas osutatud tooteid, mille puhul saak on koristatud ja/või mida on töödeldud enne 11. märtsi 2011;

rakendusmääruse (EL) 2016/6 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1787) II lisas osutatud tooteid, mis ei ole pärit ega ole lähetatud ühestki rakendusmääruse (EL) 2016/6 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1787) II lisas) loetletud prefektuurist, mille puhul nõutakse sellest tootest proovi võtmist ja analüüsi;

rakendusmääruse (EL) 2016/6 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1787) II lisas osutatud tooteid, mis on lähetatud, aga ei ole pärit ühestki rakendusmääruse (EL) 2016/6 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1787) II lisas loetletud prefektuurist, mille puhul nõutakse sellest tootest proovi võtmist ja analüüsi ning mis ei ole teeloleku ajal saanud radioaktiivset kiirgust;

rakendusmääruse (EL) 2016/6 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1787) II lisas osutatud tooteid, mis on pärit mõnest rakendusmääruse (EL) 2016/6 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1787) II lisas loetletud prefektuurist, mille puhul nõutakse sellest tootest proovi võtmist ja analüüsi ning millest on võetud proov, …(kuupäev) ja et seda on laboratoorselt analüüsitud …(kuupäev) …(labori nimetus), et teha kindlaks radionukliidide tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus. Lisatud on analüüsiaruanne;

rakendusmääruse (EL) 2016/6 (muudetud rakendusmäärusega (EL) 2019/1787) II lisas osutatud teadmata päritoluga tooteid või nendest saadud toodet või segasööta või liittoitu, mis sisaldab neid tooteid koostisosa(de)na üle 50 %, millest on võetud proov …(kuupäev), ja et seda on laboratoorselt analüüsitud …(kuupäev) …(labori nimetus), et teha kindlaks radionukliidide tseesium-134 ja tseesium-137 sisaldus. Lisatud on analüüsiaruanne.

[koht] …[kuupäev] …

Rakendusmääruse (EL) 2016/6 artikli 6 lõikes 2 või 3 osutatud volitatud esindaja pitser ja allkiri


Top