EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1777

Nõukogu määrus (EL) 2019/1777, 24. oktoober 2019, millega muudetakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis

ST/12627/2019/INIT

ELT L 272, 25.10.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1777/oj

25.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 272/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2019/1777,

24. oktoober 2019,

millega muudetakse määrust (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) 2015/1755 (2) on jõustatud teatavad meetmed, mis on nähtud ette otsusega (ÜVJP) 2015/1763.

(2)

24. oktoobril 2019 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1788, (3) millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, et lisada artikkel nõukogu ja kõrge esindaja poolse isikuandmete töötlemise kohta.

(3)

Määruse (EL) 2015/1755 rakendamiseks ja selleks, et tagada võimalikult suur õiguskindlus liidus, tuleks avalikustada nende füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste nimed ja muud asjaomased andmed, kelle rahalised vahendid ja majandusressursid on külmutatud kooskõlas kõnealuse määrusega. Isikuandmete mis tahes töötlemine peab toimuma kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2016/679 (4) ning (EL) 2018/1725 (5).

(4)

Määrust (EL) 2015/1755 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusesse (EL) 2015/1755 lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 15a

1.   Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks võivad nõukogu, komisjon ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja („kõrge esindaja“) töödelda isikuandmeid. Kõnealused ülesanded hõlmavad järgmist:

a)

nõukogu puhul I lisa muudatuste ettevalmistamine ja tegemine;

b)

kõrge esindaja puhul I lisa muudatuste ettevalmistamine;

c)

komisjoni puhul:

i)

I lisasse kantud andmete lisamine selliste isikute, rühmituste ja üksuste elektroonilisse konsolideeritud loetellu, kelle suhtes on kehtestatud liidu piiravad finantsmeetmed, ning interaktiivsele sanktsioonide kaardile, mis on mõlemad üldsusele kättesaadavad;

ii)

käesoleva määruse kohaselt võetud meetmete mõju käsitleva teabe nagu külmutatud rahaliste vahendite väärtus ja teave pädevate asutuste antud lubade kohta, töötlemine.

2.   Nõukogu, komisjon ja kõrge esindaja võivad, kui see on asjakohane, töödelda loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid ja selliste isikutega seotud süüdimõistvaid kohtuotsuseid või julgeolekumeetmeid käsitlevaid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik I lisa koostamiseks.

3.   Käesoleva määruse kohaldamisel nimetatakse nõukogu, käesoleva määruse II lisas nimetatud komisjoni talitus ja kõrge esindaja määruse (EL) 2018/1725 artikli 3 punkti 8 tähenduses „vastutavaks töötlejaks“, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 24. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

A.-K. PEKONEN


(1)  ELT L 257, 2.10.2015, lk 37.

(2)  Nõukogu 1. oktoobri 2015. aasta määrus (EL) 2015/1755 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Burundis (ELT L 257, 2.10.2015, lk 1).

(3)  Nõukogu 24. oktoobri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1788, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 148).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


Top