EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0327

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/327, 5. märts 2018, milles käsitletakse loa andmist Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi kasutamiseks karpkalade söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1222

OJ L 63, 6.3.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/327/oj

6.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 63/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/327,

5. märts 2018,

milles käsitletakse loa andmist Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi kasutamiseks karpkalade söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 kohaselt esitati taotlus Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotluses käsitletakse Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi kasutamise lubamist karpkalade söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“.

(4)

Kõnealuse preparaadi kasutamine söödalisandina on broilerkanade, broilerkalkunite, munakanade, vähe levinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade puhul juba kümme aastat lubatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/1043 (2) ning noorkanade ja vähe levinud kodulinnuliikide munalindude puhul komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1906 (3).

(5)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 6. juuli 2017. aasta arvamuses (4) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustel ei avalda Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaat kahjulikku mõju ei looma- ega inimtervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et söödalisand parandab tõhusalt karpkalade zootehnilisi näitajaid. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodi kohta.

(6)

Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused kasutamise lubamiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „seedimist soodustavad ained“, lubatakse kasutada söödalisandina vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  Komisjoni 30. juuni 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1043, milles käsitletakse loa andmist Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD 135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) valmistise kasutamiseks broilerkanade, broilerkalkunite, munakanade, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja vähe levinud kodulinnuliikide nuum- ja munalindude söödalisandina ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2148/2004, (EÜ) nr 828/2007 ja (EÜ) nr 322/2009 (loa omanik Huvepharma NV) (ELT L 167, 1.7.2015, lk 63).

(3)  Komisjoni 18. oktoober 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1906, milles käsitletakse loa andmist Trichoderma citrinoviride Bisset (IM SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) valmistise kasutamiseks noorkanade ja vähe levinud kodulinnuliikide munalindude söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV) (ELT L 269, 19.10.2017, lk 33).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(7): 4942.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Loa hoidja nimi

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Aktiivsuse ühikuid 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: zootehnilised lisandid. Funktsionaalrühm: seedimist soodustavad ained

4a1617

Huvepharma NV

Endo-1,4-β-ksülanaas

(EC 3.2.1.8)

Söödalisandi koostis

Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaat minimaalse aktiivsusega 6 000  EPU (1)/g

(tahkis või vedelik)

Toimeaine kirjeldus

Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaas (EC 3.2.1.8)

Analüüsimeetod  (2)

Endo-1,4-β-ksülanaasi aktiivsuse määramine:

kolorimeetriline meetod, millega mõõdetakse vesilahustuva värvaine vabanemist endo-1,4-β-ksülanaasi toimel nisu arabinoksülaansubstraatidest, mis on ristseotud asuriiniga.

Karpkala

1 050 EPU

 

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.

26.3.2028


(1)  1 EPU on ensüümi kogus, mille toimel pH-väärtusel 4,7 ja temperatuuril 50 °C vabaneb kaera/speltanisu ksülaanist 0,0083 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosiekvivalentides) minutis.

(2)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top