EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1856

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2017/1856, 10. oktoober 2017, mille kohaselt lubatakse Poolal kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

OJ L 265, 14.10.2017, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1856/oj

14.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/21


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1856,

10. oktoober 2017,

mille kohaselt lubatakse Poolal kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, (1) mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, eriti selle artiklit 395,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 193 kohaselt on tavaliselt maksuhalduri ees käibemaksu tasuma kohustatud kaubatarneid tegev või teenuseid osutav maksukohustuslane.

(2)

Kirjas, mille komisjon registreeris 7. oktoobril 2016, taotles Poola erandit direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193, et kohaldada pöördmaksustamist kõvaketaste, nt pooljuhtketaste ja kõvakettaseadmete suhtes.

(3)

Direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 lõike 2 kohaselt teavitas komisjon 12. ja 13. juuli 2017. aasta kirjadega teisi liikmesriike Poola taotlusest. Komisjon teatas 13. juuli 2017. aasta kirjas Poolale, et tal on taotluse hindamiseks kogu vajalik teave.

(4)

Kõvakettad, mis ei ole hõlmatud direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 199a, muutusid elektrooniliste toodete kategoorias tooteks, mida kasutatakse käibemaksupettusteks Poolas. Poola väitel hakkasid kõvaketaste turul käibemaksupettused kasvama, kui hakati kasutama „puuduva lüli“ (MTIC) mehhanismi. Selle tava mahul ja ulatusel on otsene väga negatiivne mõju tarnijatele, kes ei osale pettuses, ja see vähendab käibemaksutulu.

(5)

Poola on võtnud mitmeid meetmeid, et võidelda käibemaksupettustega ja neid ennetada. Kuni meetmed annavad tõhusaid tulemusi, leiab Poola, et on vaja täiendavat toetust ajutise meetmena nagu pöördmaksustamismehhanism.

(6)

Seepärast tuleks Poolale anda luba kohaldada pöördmaksustamist kõvaketaste, näiteks pooljuhtketaste ja kõvakettaseadmete suhtes, alates 1. jaanuarist 2018. Erand tuleks anda piiratud ajaks, kuni 31. detsembrini 2020.

(7)

Kuni erandi kehtivusaja lõpuni peaksid Poola võetavad meetmed takistama edasisi käibemaksupettusi kõvakettasektoris, mistõttu ei ole Poolale enam vaja teha erandeid direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 seoses kõnealuste toodetega. Seega ei peaks Poola taotlema kõnealuse erandi pikendamist.

(8)

Erandi kohaldamine ei mõjuta käibemaksust tulenevaid liidu omavahendeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 lubatakse Poolal määrata kauba saaja käibemaksu tasumise eest vastutavaks isikuks kõvaketaste, näiteks pooljuhtketaste ja kõvakettaseadmete tarne puhul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2018 ja selle kehtivusaeg lõpeb 31. detsembril 2020.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Poola Vabariigile.

Luxembourg, 10. oktoober 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TÕNISTE


(1)  ELT L 347, 11.12.2006, lk 1.


Top