EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1011

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2017/1011, 15. märts 2017, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse optikaseadmetes kasutatavates läätsedes leiduvat pliid (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/1527

ELT L 153, 16.6.2017, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2017/1011/oj

16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/25


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2017/1011,

15. märts 2017,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse optikaseadmetes kasutatavates läätsedes leiduvat pliid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2011/65/EL on keelatud kasutada pliid turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes.

(2)

Pliid sisaldavat klaasi kasutatakse selle harukordsete omaduste ja näitajate kogumi tõttu, mis hõlmab läbipaistvust, valguse hajumist, soojusjuhtivust, kaksikmurdumist ja teisi näitajaid.

(3)

Teistsuguse tehnilise lahendusega pliid mittesisaldavad optilised läätsed on olemas pliid mittesisaldavast klaasist, plastist ja muude seadiste kujul. Sellistel asendajatel aga puuduvad mõned omadused ja selline näitajate kogum, nagu see on pliid sisaldavatel läätsedel.

(4)

Sellistel kasutusaladel, kus asendajaid on lihtne leida, on asendajad juba kasutusele võetud. Ülejäänud kasutusalade jaoks teisi lahendusi ei ole. Seega ei ole asendamine kõikidel kasutusaladel üldiselt võimalik. Plii optikaseadmetes kasutatavas valges klaasis tuleks seetõttu erandina vabastada keelust 21. juulini 2021 kategooriate 1–7 ja 10 puhul. Pidades silmas selliste optiliste kasutusalade innovatsioonitsüklit, ei ole kõnealuse erandi kestusel tõenäoliselt innovatsioonile kahjulikku mõju.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 6. juuliks 2018 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 6. juulist 2018.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 15. märts 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisa punkt 13a asendatakse järgmisega:

„13a

Plii optikaseadmetes kasutatavas valges klaasis

Kohaldatakse kõikide kategooriate suhtes; kehtivusaeg lõpeb:

kategooria 8 meditsiiniliste in vitro diagnostikaseadmete puhul 21. juulil 2023;

kategooria 9 tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete ning kategooria 11 puhul 21. juulil 2024;

muude kategooriate ja alamkategooriate puhul 21. juulil 2021“


Top