EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1005

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1005, 15. juuni 2017, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses finantsinstrumentidega kauplemise peatamist ja lõpetamist käsitlevate teadete ja nende avaldamise vormi ja ajastusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/3981

ELT L 153, 16.6.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1005/oj

16.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 153/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1005,

15. juuni 2017,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses finantsinstrumentidega kauplemise peatamist ja lõpetamist käsitlevate teadete ja nende avaldamise vormi ja ajastusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL, (1) eriti selle artikli 32 lõiget 3 ja artikli 52 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 2014/65/EL kehtestatakse süsteem, mille abil õigeaegselt ja tõhusalt avaldada ja edastada teateid kauplemise peatamise, peatamise lõpetamise ja kauplemise lõpetamise kohta.

(2)

Eespool nimetatud teabe avaldamine kauplemiskoha korraldajate ja pädevate asutuste veebisaitidel tagab lihtsa juurdepääsu olulisi lisakulusid tekitamata. Seetõttu peaks veebilehel avaldamine olema teabe avaldamise ja samaaegse levitamise peamine vahend liidus. Tagamaks teabe kättesaadavaks tegemist üheaegselt kõigile, peaks selle avaldamine muude vahendite abil olema võimalik ainult samaaegselt veebisaidil avaldamisega või pärast seda.

(3)

Direktiivis 2014/65/EL sätestatud teabevahetuse ja koostöö toimimiseks vajaliku kiire ja täpse suhtluse tagamiseks tuleb teadete sisu ja avaldamise kohta kehtestada ühtsed vormid ja ajastus, mis võimaldab kogu asjakohase teabe edastada ja avaldada lihtsalt ja tõhusalt. Nende vormide ja ajastuse kasutamine ei tohiks piirata teiste vormide ja ajastuse kasutamist erakorralistes ja ettenägematutes tingimustes, mil käesoleva määrusega kehtestatud vormid ja ajastus ei oleks asjakohased, näiteks kui on tegemist terve turu sulgemisest tuleneva suure hulga kiireloomuliste teadetega.

(4)

Ühtsuse huvides ja finantsturgude sujuva toimimise tagamiseks on vaja, et käesoleva määruse sätteid ja direktiivi 2014/65/EL sätteid hakataks kohaldama samast kuupäevast.

(5)

Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille esitas komisjonile Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA).

(6)

ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 (2) artikli 37 kohaselt loodud väärtpaberituru sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmiste teadete ja avaldamiste vorm ja ajastus:

a)

reguleeritud turu korraldaja või investeerimisühingu või mitmepoolse või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldaja teade oma otsusest finantsinstrumendi ning vajadusel sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemine peatada või lõpetada või peatamine lõpetada;

b)

punktis a viidatud otsuste edastamine asjaomasele pädevale asutusele;

c)

pädeva asutuse teade otsusest peatada või lõpetada finantsinstrumendi ja vajadusel sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemine või peatamine lõpetada;

d)

pädeva asutuse teade Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ja teistele pädevatele asutustele otsusest peatada või lõpetada finantsinstrumendi ja vajadusel sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemine või peatamine lõpetada;

e)

teavitatud pädeva asutuse teade Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ja teistele pädevatele asutustele oma otsusest punktis d viidatud otsuse täitmise kohta.

Artikkel 2

Mõiste „kauplemiskoha korraldaja“ määratlus

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „kauplemiskoha korraldaja“

a)

reguleeritud turu, mitmepoolse kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldaja;

b)

mitmepoolset kauplemissüsteemi või organiseeritud kauplemissüsteemi korraldav investeerimisühing.

Artikkel 3

Kauplemiskoha korraldajate poolt avaldatavate ja edastatavate teadete vorm

1.   Kauplemiskoha korraldajad avaldavad artikli 1 punktis a viidatud otsused oma veebisaidil lisa tabelis 2 esitatud vormis.

2.   Kauplemiskoha korraldajad edastavad artikli 1 punktis a viidatud otsused asjaomasele pädevale asutusele selle poolt heaks kiidetud standardses masinloetavas vormis, kasutades lisa tabelis 2 osutatud vormi.

Artikkel 4

Kauplemiskoha korraldajate poolt avaldatavate ja edastatavate teadete ajastus

1.   Kauplemiskoha korraldajad avaldavad artikli 1 punktis a viidatud otsused viivitamata.

2.   Kauplemiskoha korraldajad ei avalda artikli 1 punktis a viidatud otsuseid muude vahendite kaudu enne nende avaldamist vastavalt artikli 3 punktile 1.

3.   Kauplemiskoha korraldajad edastavad artikli 1 punktis a viidatud otsuse asjaomasele pädevale asutusele samaaegselt selle avaldamisega või vahetult pärast seda.

Artikkel 5

Pädevate asutuste poolt avaldatavate ja edastatavate teadete vorm

1.   Pädevad asutused avaldavad artikli 1 punktis c viidatud otsused oma veebisaidil lisa tabelis 3 esitatud vormis.

2.   Pädevad asutused avaldavad artikli 1 punktides d ja e viidatud otsused standardses masinloetavas vormis, kasutades vastavalt lisa tabelites 3 ja 4 esitatud vorme.

Artikkel 6

Pädevate asutuste poolt avaldatavate ja edastatavate teadete ajastus

1.   Pädevad asutused avaldavad artikli 1 punktis c viidatud otsused viivitamata.

2.   Pädevad asutused edastavad artikli 1 punktis d viidatud otsuse asjaomasele pädevale asutusele samaaegselt selle avaldamisega või vahetult pärast seda.

3.   Teavitatud pädev asutus edastab artikli 1 punktis e viidatud otsuse ilma asjatu viivituseta pärast artikli 1 punktis d viidatud teate saamist.

Artikkel 7

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda hakatakse kohaldama alates 3. jaanuarist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 173, 12.6.2014, lk 349.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).


LISA

Tabel 1

Kõigis tabelites kasutatavad sümbolid

SÜMBOL

ANDMELIIK

MÄÄRATLUS

{ALPHANUM-n}

Kuni n tähtnumbrilist märki

Vabateksti väli.

{COUNTRYCODE_2}

2 tähtnumbrilist märki

Kahetäheline riigikood (ISO 3166-1 alpha-2 riigikood)

{DATE_TIME_FORMAT}

ISO 8601 vormingus kuupäev ja kellaaeg

Kuupäev ja kellaaeg järgnevas vormingus:

AAAA-KK-PPTtt:mm:ss.Z.

„AAAA“ tähistab aastat;

„KK“ tähistab kuud;

„PP“ tähistab päeva;

„T“ tähendab, et kellaaja ette tuleb kirjutada täht „T“

„tt“ tähistab tunde;

„mm“ tähistab minuteid;

„ss“ tähistab sekundeid;

Z tähistab UTC (koordineeritud maailmaeg) kellaaega.

Kuupäev ja kellaaeg esitatakse koordineeritud maailmaajas

{ISIN}

12 tähtnumbrilist märki

ISIN-kood standardi ISO 6166 järgi

{LEI}

20 tähtnumbrilist märki

Juriidilise isiku tunnus standardi ISO 17442 järgi

{MIC}

4 tähtnumbrilist märki

Turu tunnuskood standardi ISO 10383 järgi


Tabel 2

Kauplemiskoha korraldaja poolt pädevale asutusele oma finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemise peatamist või lõpetamist ning finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemise peatamise lõpetamist käsitleva otsuse avaldamise ja edastamise vorm

VÄLI

ESITATAVAD ANDMED

ARUANDE VORM

Teabe avaldamise/esitamise kuupäev ja kellaaeg

Andmeväljale tuleb märkida teabe avaldamise/esitamise kuupäev ja kellaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Meetme liik

Andmeväljale tuleb märkida toimingu liik.

Kauplemise peatamine, kauplemise lõpetamine, peatamise lõpetamine.

Meetme põhjendused

Andmeväljale tuleb märkida meetme põhjendused.

{ALPHANUM-350}

Kehtib alates

Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtima hakkamise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Kehtiv kuni

Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtivuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Käimasolev meede

Andmeväljale tuleb märkida „jah“, kui meede on käimas, ja „ei“, kui see nii ei ole.

„Jah“– tegu on käimasoleva meetmega

„Ei“– tegu ei ole käimasoleva meetmega

Kauplemiskoht/-kohad

Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha/-kohtade turu tunnuskood/-koodid või selle need osad, millega meede seotud on.

{MIC}

Kui tuleb esitada mitu turu tunnuskoodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat turu tunnuskoodi, eraldades need komaga.

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi juriidilise isiku tunnus.

{LEI}

Finantsinstrumendi tunnus

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi ISIN-kood.

{ISIN}

Instrumendi täisnimi

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Seotud tuletisinstrumendid

Andmeväljale tuleb märkida samuti meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid vastavalt komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2017/569 (1).

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Muud seotud instrumendid

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Märkused

Andmeväljale tuleb märkida märkused.

{ALPHANUM-350}


Tabel 3

Pädevate asutuste poolt finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemise peatamist või lõpetamist ja finantsinstrumendi ja sellega seotud tuletisinstrumentidega kauplemise peatamise lõpetamist käsitleva otsuse avaldamise ja edastamise vorm

VÄLI

ESITATAVAD ANDMED

ARUANDE VORM

Pädev asutus

Andmeväljale tuleb märkida teadet avaldava/edastava pädeva asutuse nimelühend.

{ALPHANUM-10}

Pädeva asutuse liikmesriik

Andmeväljale tuleb märkida teadet avaldava/edastava pädeva asutuse koduliikmesriigi riigikood.

{COUNTRYCODE_2}

Meede algatatud kauplemiskoha korraldaja poolt

Andmeväljale tuleb märkida:

„jah“, kui meetme on algatanud kauplemiskoha korraldaja; või

„ei“, kui meedet ei ole algatanud mitte kauplemiskoha korraldaja, vaid pädev asutus.

„Jah“– algatatud kauplemiskoha poolt

„Ei“– ei ole algatatud kauplemiskoha poolt

Teabe avaldamise/esitamise kuupäev ja kellaaeg

Andmeväljale tuleb märkida teabe avaldamise/esitamise kuupäev ja kellaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Meetme liik

Andmeväljale tuleb märkida meetme liik.

Kauplemise peatamine, kauplemise lõpetamine, peatamise lõpetamine.

Meetme põhjendused

Andmeväljale tuleb märkida meetme põhjendused.

{ALPHANUM-350}

Kehtib alates

Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtima hakkamise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Kehtiv kuni

Andmeväljale tuleb märkida meetme kehtivuse lõppemise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Käimasolev meede

Andmeväljale tuleb märkida „jah“, kui meede on käimas, ja „ei“, kui see nii ei ole.

„Jah“– tegu on käimasoleva meetmega

„Ei“– tegu ei ole käimasoleva meetmega

Kauplemiskoht/-kohad

Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha/-kohtade turu tunnuskood/-koodid või selle need osad, millega meede seotud on.

{MIC}

Kui tuleb esitada mitu turu tunnuskoodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat turu tunnuskoodi, eraldades need komaga.

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi juriidilise isiku tunnus.

{LEI}

Finantsinstrumendi tunnus

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi ISIN-kood.

{ISIN}

Instrumendi täisnimi

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Seotud tuletisinstrumendid

Andmeväljale tuleb märkida samuti meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2017/569.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Muud seotud instrumendid

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Märkused

Andmeväljale tuleb märkida märkused.

{ALPHANUM-350}


Tabel 4

Pädevate asutuste poolt Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele ja teistele pädevatele asutustele oma peatamist, lõpetamist või peatamise lõpetamist käsitlevate otsuste edastamise vorm

VÄLI

ESITATAVAD ANDMED

ARUANDE VORM

Pädev asutus

Andmeväljale tuleb märkida algsest meetmest teatanud pädeva asutuse nimelühend.

{ALPHANUM-10}

Pädeva asutuse liikmesriik

Andmeväljale tuleb märkida algsest meetmest teatanud pädeva asutuse koduliikmesriigi riigikood.

{COUNTRYCODE_2}

Käimasoleva meetme algatanud pädev asutus

Andmeväljale tuleb märkida algset meedet kohaldava või mittekohaldava pädeva asutuse nimelühend.

{ALPHANUM-10}

Käimasoleva meetme algatanud pädeva asutuse liikmesriik

Andmeväljale tuleb märkida algset meedet kohaldava või mittekohaldava pädeva asutuse koduliikmesriigi riigikood.

{COUNTRYCODE_2}

Algse meetme liik

Andmeväljale tuleb märkida algse meetme liik.

Kauplemise peatamine, kauplemise lõpetamine, peatamise lõpetamine.

Järgitav otsus, kui see on asjakohane

Andmeväljale tuleb vajadusel märkida:

„jah“, kui meedet kohaldatakse; või

„ei“, kui meedet ei kohaldata.

„Jah“– meedet kohaldatakse

„Ei“– meedet ei kohaldata

Vajadusel kauplemise lõpetamise, peatamise või peatamise lõpetamise mittekohaldamise otsuse põhjused

Andmeväljale tuleb vajadusel märkida kauplemise lõpetamise, peatamise või peatamise lõpetamise mittekohaldamise otsuse põhjused.

{ALPHANUM-350}

Teatamise kuupäev ja kellaaeg

Andmeväljale tuleb märkida käimasolevast meetmest teatamise kuupäev ja kellaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Kehtib alates

Andmeväljale tuleb märkida käimasoleva meetme kehtima hakkamise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Kehtiv kuni

Andmeväljale tuleb märkida käimasoleva meetme lõppemise kuupäev ja kellaaeg.

{DATE_TIME_FORMAT}

Käimasolev meede

Andmeväljale tuleb märkida „jah“, kui meede on käimas, ja „ei“, kui see nii ei ole.

„Jah“– tegu on käimasoleva meetmega

„Ei“– tegu ei ole käimasoleva meetmega

Kauplemiskoht/-kohad

Andmeväljale tuleb märkida kauplemiskoha/-kohtade turu tunnuskood/-koodid või selle need osad, millega käimasolev meede seotud on.

{MIC}

Kui tuleb esitada mitu turu tunnuskoodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat turu tunnuskoodi, eraldades need komaga.

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Emitent

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud instrumendi emitendi juriidilise isiku tunnus.

{LEI}

Finantsinstrumendi tunnus

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi ISIN-kood.

{ISIN}

Instrumendi täisnimi

Andmeväljale tuleb märkida instrumendi nimi.

{ALPHANUM-350}

Seotud tuletisinstrumendid

Andmeväljale tuleb märkida samuti meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2017/569.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Muud seotud instrumendid

Andmeväljale tuleb märkida meetmega hõlmatud seotud tuletisinstrumentide ISIN-koodid.

{ISIN}

Kui tuleb esitada mitu ISIN-koodi, märgitakse andmeväljale mitu erinevat ISIN-koodi, eraldades need komaga.

Märkused

Andmeväljale tuleb märkida märkused.

{ALPHANUM-350}


(1)  Komisjoni 24. mai 2016. aasta delegeeritud määruse (EL) 2017/569, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega finantsinstrumentidega kauplemise peatamise ja lõpetamise kohta (ELT L 87, 31.3.2017, lk 122).


Top