EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2029

Komisjoni määrus (EL) 2016/2029, 10. november 2016, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

C/2016/7146

OJ L 316, 23.11.2016, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2029/oj

23.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 316/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2016/2029,

10. november 2016,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, (1) eriti selle artikli 19 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 338/97 on loetletud looma- ja taimeliigid, millega kauplemine on piiratud või kontrolli all. Need loetelud hõlmavad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) liidetes esitatud loetelusid. Need hõlmavad ka muid liike, mille kaitsestaatusest tuleneb, et nendega kauplemist – liidu sees, liitu toomist ja liidust väljaviimist – on vaja reguleerida või jälgida.

(2)

Konventsiooni III liitesse kanti hiljuti järgmised liigid: Dalbergia calycina, Dalbergia cubilquitzensis, Dalbergia glomerata ja Dalbergia tucurensis (kõik koos lühitutvustusega) Guatemala taotlusel; Cedrela fissilis ja Cedrela lilloi (mõlemad koos lühitutvustusega) Brasiilia taotlusel; Pterocarpus erinaceus (koos lühitutvustusega) Senegali taotlusel. Liik Cairina moschata jäeti konventsiooni III liitest Hondurase taotlusel välja.

(3)

Konventsiooni III liite muudatuste tõttu on vaja muuta määruse (EÜ) nr 338/97 C lisa.

(4)

Komisjoni 13. juuli 2016. aasta rakendusmääruse (EL) 2016/1141 (millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014) (2) jõustumisel kohaldatakse järgmiste liikide suhtes rangemat õiguskorda: Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis, Trachemys scripta elegans, Lithobates catesbeianus. Kõnealuste liikide suhtes paralleelselt kahe importimiskorra kohaldamise võimaluse ärahoidmiseks tuleks need jätta välja määruse (EÜ) nr 338/97 B lisast.

(5)

Parandada tuleks määruse (EÜ) nr 338/97 D lisas loetletud Lamprotornis regius'ega seotud nomenklatuuriviga.

(6)

Vajalike muudatuste ulatust silmas pidades on selguse huvides vaja määruse (EÜ) nr 338/97 lisa tervikuna asendada.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 338/97 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 18 lõike 1 alusel asutatud looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisa asendatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(2)  ELT L 189, 14.7.2016, lk 4.


LISA

Märkused A, B, C ja D lisa tõlgendamise kohta

1.

A, B, C ja D lisas on liigid märgitud:

a)

liiginime järgi või

b)

kõrgemasse taksonisse kuuluva liigina tervikuna või selle määratletud osana.

2.

Lühend „spp.“ tähistab kõrgema taksoni kõiki liike.

3.

Viidetel taksonitele, mis on kõrgemad kui liik, on üksnes teavitav või klassifitseeriv eesmärk.

4.

A lisas paksus kirjas toodud liigid on loetletud seal kooskõlas nende kaitsega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/147/EÜ (1) või nõukogu direktiivis 92/43/EMÜ (2).

5.

Taimetaksonite tähistamiseks allpool liigitasandit kasutatakse järgmisi lühendeid:

a)   „ssp.“– alamliik,

b)   „var(s).“– teisend (teisendid) ning

c)   „fa.“– vorm.

6.

Märked (I), (II) ja (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures viitavad konventsiooni liidetele, milles kõnealused liigid on märkuste 7–9 kohaselt loetletud. Kui neid märkeid ei esine, ei ole kõnealuseid liike konventsiooni liidetes mainitud.

7.

Märge (I) liigi või kõrgema taksoni nime juures osutab, et see liik või kõrgem takson esineb konventsiooni I liites.

8.

Märge (II) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et asjaomane liik või kõrgem takson esineb konventsiooni II liites.

9.

Märge (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures osutab, et see esineb konventsiooni III liites. Sel juhul on näidatud ka riik, millega seoses see liik või kõrgem takson III liites esineb.

10.

„Kultivar“ tähendab kasvatatavate taimede rahvusvahelise nomenklatuuri 8. väljaandes esitatud määratluse kohaselt taimede kogumit, mis a) on valitud teatava omaduse või omaduste kombinatsiooni tõttu, b) on kõnealuste omaduste poolest eristuv, ühtne ja püsiv ning c) säilitab nimetatud omadused, kui seda asjakohaste vahenditega paljundatakse. Kultivari uut taksonit võib sellena käsitada alles siis, kui selle kategooria ja piirkond on ametlikult avaldatud kultuurtaimede rahvusvahelise nomenklatuuri (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants) viimases väljaandes.

11.

Ristandeid võib liidetesse kanda üksnes tingimusel, et need moodustavad looduses eristatava ja püsiva populatsiooni. Käesolevat määrust kohaldatakse hübriidloomadele, kellel neljas eelmises põlvnemisliinis on üks või rohkem A ja B lisas loetletud liikide isendit, samamoodi nagu terviklikku liiki moodustades, isegi kui kõnealune hübriid ei ole lisadesse eraldi kantud.

12.

Kui liik on kantud A, B või C lisasse, kuuluvad samasse lisasse ka kõik selle liigi isendite osad ja neist saadu, välja arvatud juhul, kui liigi juures on märge, et hõlmatud on ainult isendite teatavad osad ja neist saadu. Kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 punktiga t tähistab märk „#“ koos sellele järgneva numbriga B või C lisas loetletud liigi või kõrgema taksoni nime juures määruse kohaldamisel nende isendite kindlaksmääratud osi või neist saadut järgmiselt:

#1

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned, eosed ja õietolm (sh polliiniumid),

b)

tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemiku- või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c)

kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena ja

d)

perekonna Vanilla kunstlikult paljundatud taimede viljad ning taimede osad ja neist saadu.

#2

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned ja õietolm ning

b)

jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted.

#3

tähistab terveid ja viilutatud juuri ja juureosi, v.a töödeldud osi või saadusi, nagu pulbrid, tabletid, ekstraktid, toonikud, teed ja maiustused.

#4

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned (sh Orchidaceae seemnekojad), eosed ja õietolm (sh polliiniumid). Mehhikost pärit Cactaceae spp. seemned ja Madagaskarist pärit Beccariophoenix madagascariensis'e ja Neodypsis decaryi seemned,

b)

tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemiku- või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c)

kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena,

d)

naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede perekonnast Vanilla (Orchidaceae) ja sugukonnast Cactaceae viljad ning taimede osad ja neist saadu,

e)

perekonna Opuntia alamperekonna Opuntia ja Selenicereus (Cactaceae) naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede varred, õied ning taimede osad ja neist saadu ning

f)

jaemüüki saatmiseks pakendatud Euphorbia antisyphilitica valmistooted.

#5

tähistab palke, saematerjali ja spooni.

#6

tähistab palke, saematerjali, spooni ja vineeri.

#7

tähistab palke, puiduhaket, -pulbrit ja -ekstrakte.

#8

tähistab maa-aluseid osi (st juuri, risoome): tervetena, osadena ja pulbristatult.

#9

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud neid osi, millel on silt „Toodetud Hoodia spp. materjalist, mis on saadud [Botswana asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr BW/xxxxxx], [Namiibia asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr NA/xxxxxx], [Lõuna-Aafrika asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr ZA/xxxxxx] sätestatud tingimustele vastava kontrollitud saagikoristuse ja tootmise teel.“

#10

tähistab palke, saematerjali, spooni, kaasa arvatud keelpillide poognate valmistamiseks kasutatavaid lõpetamata puittooteid.

#11

tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri, puidupulbrit ja -ekstrakte.

#12

tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri ja puiduekstrakte. Lõpptooted, mille koostises on selliseid osi, sh lõhnaaineid, ei kuulu selle märke kohaldamisalasse.

#13

tähistab tuuma (tuntud ka kui „endosperm“, „pulp“ või „kopra“) ja kõike sellest saadut.

#14

tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a)

seemned ja õietolm,

b)

tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemiku- või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c)

puuviljad,

d)

lehed,

e)

akvilaaria pulber, sealhulgas pressitud kujul ning

f)

jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted, erandit ei kohaldata helmeste, palvehelmeste ja nikerdiste puhul.

13.

Lisade märgetes kasutatud allpool esitatud mõisted ja väljendid määratletakse järgmiselt:

Ekstrakt

Igasugune aine, mis on saadud otse taimsest materjalist füüsikaliste või keemiliste vahenditega, olenemata tootmisprotsessist. Ekstrakt võib olla tahke (nt kristallid, vaigud, peene- või jämedateralised osakesed), pooltahke (nt kummivaigud, vahad) või vedel (nt lahused, tinktuurid, õlid ja eeterlikud õlid).

Jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted

Pakendatud ja lõppkasutuseks või jaemüügiks märgistatud tooted, mis ei vaja täiendavat töötlemist ja mis on sobivad elanikkonnale müügiks või kasutamiseks; tarnituna üksik- või mahtkaubana.

Pulber

Peene- või jämedateraliste osakestega kuiv ja tahke aine.

Puiduhake

Puit, mis on hakitud väikesteks tükkideks.

14.

Kuna ühelegi A lisas loetletud taimeliigile või taimestiku kõrgemale taksonile ei ole lisatud märget, et nende hübriide tuleb käsitleda kooskõlas artikli 4 lõikega 1, tähendab see, et ühest või mitmest kõnealusest liigist või taksonist saadud kunstlikult paljundatud hübriididega võib kaubelda kunstliku paljundamise tunnistuse olemasolu korral ning et käesolevat määrust ei kohaldata selliste hübriidide seemnete ja õietolmu (sh polliiniumide), lõikelillede, tahkes või vedelas keskkonnas olevate seemikute ja in vitro saadud koekultuuride suhtes, mida transporditakse steriilsetes mahutites.

15.

Käesolevat määrust ei kohaldata uriini, fekaalide ja ambra suhtes, mis on jäägid ja mis on saadud asjaomast looma mõjutamata.

16.

D lisas loetletud loomaliikide puhul kohaldatakse käesolevat määrust üksnes elusisendite ning tervete või peaaegu tervete surnud isendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:

§1

Terved või peaaegu terved toor- või parknahad

§2

Suled, sulgedega nahk või muu sulgedega osa

17.

D lisas loetletud loomaliikide puhul kohaldatakse käesolevat määrust üksnes elusisendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:

§3

Kuivatatud ja värsked taimed, sh lehed, juured/pookealused, varred, seemned/eosed, puukoor ja viljad

§4

Palgid, saematerjal ja spoon

 

A lisa

B lisa

C lisa

Üldnimetus

FAUNA

CHORDATA (KEELIKLOOMAD)

MAMMALIA

 

 

 

IMETAJAD

ARTIODACTYLA

 

 

 

SÕRALISED

Antilocapridae

 

 

 

Harksarviklased

 

Antilocapra americana (I) (üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

 

Harksarvik

Bovidae

 

 

 

Veislased

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Addaks

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Lakklammas

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal / Pakistan)

Vintsarvgasell

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Ameerika metsapiison

 

Bos gaurus (I) (v.a kodustatud liik Bos frontalis, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (v.a kodustatud liik Bos grunniens, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)

 

 

Ulukjakk

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kuprei

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Nilgai

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (v.a kodustatud liik Bubalus bubalis, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)

Vesipühvel e arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Anoa e kääbuspühvel

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Tamarau

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Mägianoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Keerdsarvkits e markuur

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (kodustatud vormi isendite suhtes käesolevat määrust ei kohaldata)

Pulstikkits

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

Siberi kaljukits

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Hiina serau

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Punane serau

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatra serau

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himaalaja serau

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brooke kabrik

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Rannakabrik

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Sadulkabrik

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbi kabrik

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Kollaselg-kabrik

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Sebrakabrik

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontbok

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

Benneti gasell

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Cuvier gasell

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžeeria / Tuneesia)

Dorkasgasell

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Kitsas-sarv gasell

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Must-hobuantiloop

 

 

Kobus leche (II)

 

Pikksaba-vohlu

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Goral (liigist Naemorhedus baileyi)

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Pikksaba-goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Himaalaja goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Hiina goral

 

Nanger dama (I)

 

 

Kabegasell

 

Oryx dammah (I)

 

 

Mõõksarv-orüks

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Valge-orüks

 

 

Ovis ammon (II) (v.a A lisas loetletud alamliigid)

 

Mägilammas e muflon

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tiibeti mägilammas

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Karatau mägilammas

 

 

Ovis canadensis (II) (üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

Lumelammas

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Küprose mägilammas

 

 

Ovis vignei (II) (v.a A lisas loetletud alamliigid)

 

Urial

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Urial (alamliigist Ovis vignei vignei)

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Orongo

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Sinikabrik

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

Ida-nahur e. ida-sinilammas

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Ibeeria mägikits

 

 

Saiga borealis (II)

 

Mongoolia saiga

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Stepisaiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Nelisarv

Camelidae

 

 

 

Kaamellased

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaako

 

Vicugna vicugna (I) (v.a järgmised populatsioonid: Argentina [Jujuy ja Catamarca provintsi populatsioon ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintside poolkodustatud populatsioonid]; Boliivia [kogu populatsioon]; Tšiili [Primera piirkonna populatsioon]; Ecuador [kogu populatsioon] ja Peruu [kogu populatsioon]; mis on loetletud B lisas)

Vicugna vicugna (II) (üksnes Argentina populatsioonid (3) [Jujuy ja Catamarca provintsi populatsioon ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintside poolkodustatud populatsioonid]; Boliivia  (4) [kogu populatsioon]; Tšiili  (5) [Primera piirkonna populatsioon]; Ecuador  (6) [kogu populatsioon] ja Peruu  (7) [kogu populatsioon]; muud populatsioonid on loetletud A lisas)

 

Vikunja

Cervidae

 

 

 

Hirvlased

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Sigahirv (liigist Axis calamianensis)

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Bawea hirv

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (v.a A lisas loetletud alamliigid))

Sigahirv (liigist Axis porcinus)

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Sigahirv (alamliigist Axis porcinus annamiticus)

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Soohirv

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buhhaara punahirv

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžeeria/Tuneesia)

Punahirv (alamliigist Cervus elaphus barbarus)

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmiiri punahirv

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Iraani kabehirv

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Guemalid

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Guatemala)

Suurmasaama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Must muntjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Hiidmuntjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Valgesaba-pampahirv

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampahirv

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Põhja-puduhirv

 

Pudu puda (I)

 

 

Lõuna-puduhirv

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasingha

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Eldi hirv

Hippopotamidae

 

 

 

Jõehobulased

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Kääbusjõehobu

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Jõehobu

Moschidae

 

 

 

Muskushirvlased

 

Moschus spp. (I) (üksnes Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

Moschus spp. (II) (v.a Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid, mis on loetletud A lisas)

 

Muskushirved

Suidae

 

 

 

Sigalased

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa babyrussa)

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa bolabatuensis)

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa celebensis)

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa togeanensis)

 

Sus salvanius (I)

 

 

Kääbussiga

Tayassuidae

 

 

 

Pekaarilased

 

 

Tayassuidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid ning Pecari tajacu Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide populatsioonid, mida ei ole kantud käesoleva määruse lisadesse)

 

Pekaarilased

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chaco pekaari

CARNIVORA

 

 

 

KISKJALISED

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Punane e väike panda

Canidae

 

 

 

Koerlased

 

 

 

Canis aureus (III India)

Šaakal

 

Canis lupus (I/II)

(Kõik populatsioonid, v.a Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid. Bhutani, India, Nepali ja Pakistani populatsioonid on loetletud I liites; muud populatsioonid II liites. Välja arvatud on kodustatud liik ja dingo, mis esinevad nimede all Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (Kõik Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid. Välja arvatud on kodustatud liik ja dingo, mis esinevad nimede all Canis lupus familiaris ja Canis lupus dingo)

 

Hall hunt

 

Canis simensis

 

 

Mägikoer

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabisööja rebane

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Guara e lakkhunt

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Punahunt

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Rebane (liigist Lycalopex culpaeus)

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Rebane (liigist Lycalopex fulvipes)

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Rebane (liigist Lycalopex griseus)

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pamparebane

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Võsakoer

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Bengaali rebane

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afgaani rebane

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Fennek

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Eupleridae (liigist Cryptoprocta ferox)

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Pudi-falanukk

 

 

Fossa fossana (II)

 

Fanaloka

Felidae

 

 

 

Kaslased

 

 

Felidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid. Kodustatud vormi isendite suhtes käesolevat määrust ei kohaldata.)

 

Kaslased

 

Acinonyx jubatus (I) (elusisendite ja jahitrofeede ekspordi aastakvoodid kehtestatakse järgmiselt: Botswana: 5; Namiibia: 150; Zimbabwe: 50. Selliste isenditega kauplemisel kohaldatakse artikli 4 lõiget 1.)

 

 

Gepard

 

Caracal caracal (I) (üksnes Aasia populatsioon; muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

Karakal

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Temmincki kass

 

Felis nigripes (I)

 

 

Pudikass e kääbuskass

 

Felis silvestris (II)

 

 

Metskass

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Soolakass

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Mägikass

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Otselot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Oncilla

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margai e pikksaba-pugalkass

 

Lynx lynx (II)

 

 

Ilves

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ibeeria ilves

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Pantrik

 

Panthera leo persica (I)

 

 

India lõvi

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tiiger

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmorkass

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (üksnes Bangladeshi, India ja Tai populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

 

Bengaali kass

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomoto kass

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Lapikpea-kass

 

Prionailurus rubiginosus (I) (üksnes India populatsioon; muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

 

Roostekass

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Florida puuma

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Costa Rica puuma

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Idapuuma

 

Puma yagouaroundi (I) (üksnes Kesk- ja Põhja-Ameerika populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas.)

 

 

Jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

Lumeleopard e irbis

Herpestidae

 

 

 

Mangustlased

 

 

 

Herpestes edwardsi (III India / Pakistan)

Hallmangust

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

Mangust (liigist Herpestes javanicus)

 

 

 

Herpestes fuscus (III India)

Herpestes edwardsi (III India)

India pruunmangust

Hallmangust

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Täpikmangust

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Smithi mangust

 

 

 

Herpestes urva (III India)

Krabimangust

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangust (liigist Herpestes vitticolis)

Hyaenidae

 

 

 

Hüäänlased

 

 

 

Hyaena hyanea (III Pakistan)

Vööthüaan

 

 

 

Proteles cristata (III Botswana)

Tsiibethüään

Mephitidae

 

 

 

Vinuklased

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Skunk (liigist Conepatus humboldtii)

Mustelidae

 

 

 

Kärplased

Lutrinae

 

 

 

Saarmaslased

 

 

Lutrinae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Saarmaslased

 

Aonyx capensis microdon (I) (üksnes Kameruni ja Nigeeria populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)

 

 

Väikeküüs-saarmas

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Lõuna-California kalaan

 

Lontra felina (I)

 

 

Kassiksaarmas

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Neotroopiline saarmas

 

Lontra provocax (I)

 

 

Saarmas (liigist Lontra provocax)

 

Lutra lutra (I)

 

 

Harilik saarmas

 

Lutra nippon (I)

 

 

Jaapani saarmas

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Hiidsaarmas

Mustelinae

 

 

 

Päriskärplased

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Taira

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Suurgrison

 

 

 

Martes flavigula (III India)

Harsa

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Kivinugis (alamliigist Martes foina intermedia)

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Nugis (liigist Martes gwatkinsii)

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana)

Meemäger

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Mustjalg-tuhkur

Odobenidae

 

 

 

Morsklased

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

Morsk

Otariidae

 

 

 

Kõrvukhülglased

 

 

Arctocephalus spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Merikarud

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Merikaru (liigist Arctocephalus philippii)

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Merikaru (liigist Arctocephalus townsendi)

Phocidae

 

 

 

Hülglased

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Lõuna lonthüljes

 

Monachus spp. (I)

 

 

Munkhülged

Procyonidae

 

 

 

Pesukarulased

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Pesukarulane (liigist Bassaricyon gabbii)

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Pesukarulane (liigist Bassariscus sumichrasti)

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Tavaninakaru (liigist Nasua narica)

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Koaati (alamliigist Nasua nasua solitaria)

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkažu

Ursidae

 

 

 

Karulased

 

 

Ursidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Karulased

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Bambuskaru e suur panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Päikesekaru e biruang

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Huulkaru

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Prillkaru

 

Ursus arctos (I/II)

(üksnes Bhutani, Hiina, Mehhiko ja Mongoolia populatsioonid ning alamliik Ursus arctos isabellinus on loetletud I liites; muud populatsioonid ja alamliigid II liites)

 

 

Pruunkaru

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Kaeluskaru

Viverridae

 

 

 

Tsiibetkaslased

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Aafrika tsiibet

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Udrastsiibet

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Vööttsiibet

 

 

 

Paguma larvata (III India)

Paguuma

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Musang (liigist Paradoxurus hermaphroditus)

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Musang (liigist Paradoxurus jerdoni)

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Vöötlinsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Tähniklinsang

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Laiktsiibet

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

Suurtsiibet

 

 

 

Viverricula indica (III India)

Pisitsiibet

CETACEA

 

 

 

VAALALISED

 

CETACEA spp. (I/II)  (8)

 

 

Vaalalised

CHIROPTERA

 

 

 

KÄSITIIVALISED

Phyllostomidae

 

 

 

Nopslased

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Nopslane (liigist Platyrrhinus lineatus)

Pteropodidae

 

 

 

Tiiburlased

 

 

Acerodon spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Lendkoerad

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Suurtiibur (liigist Acerodon jubatus)

 

 

Pteropus spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid ja Pteropus brunneus )

 

Lendkoerad

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus insularis)

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus livingstonii)

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus loochoensis)

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus mariannus)

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus molossinus)

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus pelewensis)

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus pilosus)

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus rodricensis)

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus samoensis)

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus tonganus)

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus ualanus)

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus voeltzkowi)

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Lendkoer (liigist Pteropus yapensis)

CINGULATA

 

 

 

NAPIHAMBULISED e VÖÖLISED

Dasypodidae

 

 

 

Vöölased

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Paljassaba (liigist Cabassous centralis)

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Paljassaba (liigist Cabassous tatouay)

 

 

Chaetophractus nationi (II) (Kehtestatud on ekspordi nullkvoot. Kõiki isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.)

 

Vöölane (liigist Chaetophractus nationi)

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Hiidvöölane

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Kukkurkärplased

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Pikksaba-kukkurhiirik

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Liiva-kukkurhiirik

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Kängurulased

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pruun-puukänguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Puukänguru (liigist Dendrolagus ursinus)

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Hatune jänesvallabi

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Vöötvallabi

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Vallabi (liigist Onychogalea fraenata)

Phalangeridae

 

 

 

Kuskuslased

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Kuskus (liigist Phalanger intercastellanus)

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Kuskus (liigist Phalanger mimicus)

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Kuskus (liigist Phalanger orientalis)

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Kuskus (liigist Spilocuscus kraemeri)

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Kuskus (liigist Spilocuscus maculatus)

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Kuskus (liigist Spilocuscus papuensis)

Potoroidae

 

 

 

Pärisrottkängurulased

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Rottkängurud

Vombatidae

 

 

 

Vombatlased

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Põhjavombat

LAGOMORPHA

 

 

 

JÄNESELISED

Leporidae

 

 

 

Jäneslased

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

India harjasküülik

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Teporingo e vulkaaniküülik

MONOTREMATA

 

 

 

AINUPILULISED e MONOTREEMID

Tachyglossidae

 

 

 

Sipelgasiillased

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Nokis-sipelgasiilid

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Lääne-koonbandikut

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Harilik bilbi

PERISSODACTYLA

 

 

 

KABJALISED

Equidae

 

 

 

Hobuslased

 

Equus africanus (I) (v.a Equus asinus kodustatud liik, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)

 

 

Ulukeesel

 

Equus grevyi (I)

 

 

Kõrbesebra e grevi sebra

 

Equus hemionus (I/II) (liik on loetletud II liites, kuid alamliik Equus hemionus hemionus I liites.)

 

 

Kulaan

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Prževalski hobune

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmanni mägisebra

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Mägisebra (alamliigist Equus zebra zebra)

Rhinocerotidae

 

 

 

Ninasarviklased

 

Rhinocerotidae spp. (I) (v.a B lisas loetletud alamliigid)

 

 

Ninasarviklased

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (üksnes Lõuna-Aafrika ja Svaasimaa populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud A lisas. Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine elusloomadega, kui nende sihtkoht on kohane ja vastuvõetav, ning jahitrofeedega. Kõiki teisi isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.)

 

Laimokk-ninasarvik

Tapiridae

 

 

 

Taapirlased

 

Tapiridae spp. (I) (v.a B lisas loetletud liigid)

 

 

Taapirlased

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Lõuna-Ameerika tapiir

PHOLIDOTA

 

 

 

SOOMUSLOOMALISED

Manidae

 

 

 

Soomusloomlased

 

 

Manis spp. (II)

(Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ja Manis pentadactyla puhul on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)

 

Soomusloomad

PILOSA

 

 

 

NAPIHAMBULISED

Bradypodidae

 

 

 

Laisiklased

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Pöördpea e kolmvarvas-laisik (liigist Bradypus pygmaeus)

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Pöördpea e kolmvarvas-laisik (liigist Bradypus variegatus)

Megalonychidae

 

 

 

Maalaisiklased

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Kaksvarvaslaisik

Myrmecophagidae

 

 

 

Sipelgaõgilased

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Suur-sipelgaõgija

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandu (liigist Tamandua mexicana)

PRIMATES

 

 

 

ESIKLOOMALISED e PRIMAADID

 

 

PRIMATES spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Esikloomalised e primaadid

Atelidae

 

 

 

Ämmalahvlased

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba saare möiraahv

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantel-möiraahv

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Guatemala möiraahv

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Mustkäpp-ämmalahv (alamliigist Ateles geoffroyi frontatus)

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Mustkäpp-ämmalahv (alamliigist Ateles geoffroyi panamensis)

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Haardahv e ämblikahv

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Haardahv e ämblikahv liigist Brachyteles hypoxanthus

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Peruu villakahv

Cebidae

 

 

 

Karbusahvlased

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Goeldi marmosett e kallimiko

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Marmosett (liigist Callithrix aurita)

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Marmosett (liigist Callithrix flaviceps)

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Lõvitamariinid

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Karvastamariin (liigist Saguinus bicolor)

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy tamariin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Karvastamariin (liigist Saguinus leucopus)

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Karvastamariin (liigist Saguines martinsi)

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Pintšetamariin

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Ruugeselg-saimiri

Cercopithecidae

 

 

 

Pärdiklased

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Välemangabei

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diaanapärdik

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Pärdik (liigist Cercopithecus roloway)

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Pärdik (liigist Cercopithecus solatus)

 

Colobus satanas (II)

 

 

Pärgli-kuningkoolobus

 

Macaca silenus (I)

 

 

Vanderu

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Ninaahv e kahau

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus foai)

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus gordonorum)

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Kirki punakoolobus

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus pennantii)

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus preussi)

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Mitra-punakoolobus

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus tephrosceles)

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Punakoolobus (liigist Piliocolobus tholloni)

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Languur (liigist Presbytis potenziani)

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Hertsoglanguurid

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Nosulanguurid

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus ajax)

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus dussumieri)

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus entellus)

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus hector)

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus hypoleucos)

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus priam)

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Languur (liigist Semnopithecus schistaceus)

 

Simias concolor (I)

 

 

Siimia

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus delacouri)

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus francoisi)

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus geei)

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus hatinhensis)

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus johnii)

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus laotum)

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus pileatus)

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus poliocephalus)

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Languur (liigist Trachypithecus shortridgei)

Cheirogaleidae

 

 

 

Hiirikleemurlased

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Hiirikleemurlased

Daubentoniidae

 

 

 

Aielased

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Aie

Hominidae

 

 

 

Inimlased

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Mägigorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Rannikugorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Šimpansid

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatra orangutan

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Kalimantani orangutan

Hylobatidae

 

 

 

Gibonlased

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibonlased

Indriidae

 

 

 

Indrilased

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indrilased

Lemuridae

 

 

 

Leemurlased

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Leemurlased

Lepilemuridae

 

 

 

Leemurlased

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Leemurlased

Lorisidae

 

 

 

Loorilased

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Loorid (liigid Nycticebus spp.)

Pitheciidae

 

 

 

Uakarid, titid, saakid

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakarid

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Hüppurahv (liigist Callicebus barbarabrownae)

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Hüppurahv (liigist Callicebus melanochir)

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Hüppurahv (liigist Callicebus nigrifrons)

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Masktiti

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Valgenina-habesaaki

Tarsiidae

 

 

 

Kandlased

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Kandlased

PROBOSCIDEA

 

 

 

LONDILISED

Elephantidae

 

 

 

Londilased

 

Elephas maximus (I)

 

 

India elevant

 

Loxodonta africana (I) (v.a Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid, mis on loetletud B lisas)

Loxodonta africana (II)

(üksnes Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid (9); muud populatsioonid on loetletud A lisas )

 

Aafrika elevant

RODENTIA

 

 

 

NÄRILISED

Chinchillidae

 

 

 

Villakhiirlased

 

Chinchilla spp. (I) (kodustatud vormi isendite suhtes käesolevat määrust ei kohaldata)

 

 

Tšintšiljad

Cuniculidae

 

 

 

Pakalased

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

Paka (liigist Cuniculus paca)

Dasyproctidae

 

 

 

Aguutilased

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguuti (liigist Dasyprocta punctata)

Erethizontidae

 

 

 

Okaslased

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Okaslane (liigist Sphiggurus mexicanus)

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Okaslane (liigist Sphiggurus spinosus)

Hystricidae

 

 

 

Okassigalased

 

Hystrix cristata

 

 

Hari-okassiga

Muridae

 

 

 

Hiirlased

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Kõrvuk-kojarott

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Hatune väärhiir

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Eba-kobrasrott

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Hiirlane (liigist Zyzomys pedunculatus)

Sciuridae

 

 

 

Oravlased

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Preeriakoer e rohtlahaukur

 

 

 

Marmota caudata (III India)

Punaümiseja

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

Suurümiseja

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Hiidoravad

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Orav (liigist Sciurus deppei)

SCANDENTIA

 

 

 

TUPAIALISED

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupaialised

SIRENIA

 

 

 

MERIVEISELISED

Dugongidae

 

 

 

Dugonglased

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantiinlased

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

Lamantiin (liigist Trichechus inunguis)

 

Trichechus manatus (I)

 

 

Lamantiin (liigist Trichechus manatus)

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

Lamantiin (liigist Trichechus senegalensis)

AVES

 

 

 

LINNUD

ANSERIFORMES

 

 

 

HANELISED

Anatidae

 

 

 

Partlased

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Öö-piilpart

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskari piilpart

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Pateke piilpart

 

 

Anas formosa (II)

 

Kuupart

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysani sinikael-part

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Campbelli piilpart

 

Anas querquedula

 

 

Rägapart

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Tontpart

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskari vart

 

Aythya nyroca

 

 

Valgesilm-vart

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Aleuutide lagle

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Punakael-lagle

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Nenelagle

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskorobaluik

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Mustkael-luik

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Palmi-vilepart

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Punanokk-vilepart

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

Ruuge-vilepart

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brasiilia koskel

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Stepi-händpart

 

Rhodonessa caryophyllacea (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Roosavart

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Kühmnokk-part

 

Tadorna cristata

 

 

Vikerpart

APODIFORMES

 

 

 

PIIRITAJALISED

Trochilidae

 

 

 

Koolibrilased

 

 

Trochilidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Koolibrilased

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Koolibri (liigist Glaucis dohrnii)

CHARADRIIFORMES

 

 

 

KURVITSALISED

Burhinidae

 

 

 

Jämejalalased

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Rohtla-jämejalg

Laridae

 

 

 

Kajaklased

 

Larus relictus (I)

 

 

Kõnnukajakas

Scolopacidae

 

 

 

Kurvitslased

 

Numenius borealis (I)

 

 

Põhjakoovitaja

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Helekoovitaja

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Sahhalini tilder

CICONIIFORMES

 

 

 

TOONEKURELISED

Ardeidae

 

 

 

Haigurlased

 

Ardea alba

 

 

Hõbehaigur

 

Bubulcus ibis

 

 

Veisehaigur

 

Egretta garzetta

 

 

Siidhaigur

Balaenicipitidae

 

 

 

Kingnoklased

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Kingnokk

Ciconiidae

 

 

 

Toonekurglased

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Ida-toonekurg

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Must-toonekurg

 

Ciconia stormi

 

 

Sunda toonekurg

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru-toonekurg

 

Leptoptilos dubius

 

 

India marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Rand-toonekurg

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingolased

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Flamingolased

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Punaflamingo

Threskiornithidae

 

 

 

Iibislased

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Punaiibis

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Kiilasiibis

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Kaljuiibis

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Tuttiibis

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Luitsnokk-iibis

 

Pseudibis gigantea

 

 

Hiidiibis

COLUMBIFORMES

 

 

 

TUVILISED

Columbidae

 

 

 

Tuvilased

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Lakktuvi

 

Claravis godefrida

 

 

Brasiilia bambusetuvi

 

Columba livia

 

 

Kaljutuvi

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro keisertuvi

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Verirind-maatuvi

 

 

Goura spp. (II)

 

Kroontuvid

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenada manteltuvi

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

Roosatuvi

 

Streptopelia turtur

 

 

Turteltuvi

CORACIIFORMES

 

 

 

SINIRAALISED

Bucerotidae

 

 

 

Sarvlindlased

 

 

Aceros spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Sarvlinnud (liigid Aceros spp.)

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Nudi-sarvlind

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Sarvlinnud (liigid Anorrhinus spp.)

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Sarvlinnud (liigid Anthracoceros spp.)

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Sarvlinnud (liigid Berenicornis spp.)

 

 

Buceros spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Sarvlinnud (liigid Buceros spp.)

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Suur-sarvlind

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Sarvlinnud (liigid Penelopides spp.)

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Kilp-sarvlind

 

 

Rhyticeros spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Sarvlinnud (liigid Rhyticeros spp.)

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Silenokk-sarvlind

CUCULIFORMES

 

 

 

KÄOLISED

Musophagidae

 

 

 

Turakolased

 

 

Tauraco spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Turakod (liigid Tauraco spp.)

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Kameruni turako

FALCONIFORMES

 

 

 

KULLILISED

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(v.a A lisas loetletud liigid ja C lisas loetletud sugukonna Cathartidae üks liik; selle sugukonna teised liigid ei ole käesoleva määruse lisades loetletud ning Caracara lutosa)

 

Kullilised

Accipitridae

 

 

 

Haugaslased

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Stepi-raudkull

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Kanakull

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Raudkull

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Raisakotkas

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ibeeria kääpakotkas

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Kaljukotkas

 

Aquila clanga (II)

 

 

Suur-konnakotkas

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Kääpakotkas

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Väike-konnakotkas

 

Buteo buteo (II)

 

 

Hiireviu

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Karvasjalg-viu

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Stepiviu

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Konksnokk-haugas (alamliigist Chondrohierax uncinatus wilsonii)

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Madukotkas

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Roo-loorkull

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Välja-loorkull

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepi-loorkull

 

Circus pygargus (II)

 

 

Soo-loorkull

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Hõbehaugas

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Vööthaugas

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Habekotkas

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Kaeluskotkas

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla on loetletud I liites; muud liigid II liites.)

 

 

Merikotkad

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpüiakotkas

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Haugaskotkas

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Kääbuskotkas

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Ekuadori selvaviu

 

Milvus migrans (II) (v.a Milvus migrans lineatus, mis on loetletud B lisas)

 

 

Must-harksaba

 

Milvus milvus (II)

 

 

Puna-harksaba

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Raipekotkas

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Herilaseviu

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Ahvikotkas

Cathartidae

 

 

 

Kondorlased

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornia kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Kuningkondor

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andi kondor

Falconidae

 

 

 

Pistriklased

 

Falco araeus (I)

 

 

Seišelli tuuletallaja

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Kõnnupistrik

 

Falco cherrug (II)

 

 

Stepipistrik

 

Falco columbarius (II)

 

 

Väikepistrik

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Vahemere pistrik

 

Falco jugger (I)

 

 

India kõnnupistrik

 

Falco naumanni (II)

 

 

Stepi-tuuletallaja

 

Falco newtoni (I) (üksnes Seišellide populatsioon)

 

 

Madagaskari tuuletallaja

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Kõrbepistrik

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Rabapistrik

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritiuse tuuletallaja

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Jahipistrik

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Lõopistrik

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Tuuletallaja

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Punajalg-pistrik

Pandionidae

 

 

 

Kalakotkaslased

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Kalakotkas

GALLIFORMES

 

 

 

KANALISED

Cracidae

 

 

 

Hokolased

 

Crax alberti (III Colombia)

 

 

Sinisagar-hoko

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Bahia hoko

 

 

 

Crax daubentoni (III Colombia)

Ljaanohoko

 

 

Crax fasciolata

 

Palehoko

 

 

 

Crax globulosa (III Colombia)

Punasagar-hoko

 

 

 

Crax rubra (III Colombia / Costa Rica / Guatemala / Honduras)

Suurhoko

 

Mitu mitu (I)

 

 

Suurnokk-hoko

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Sarvhoko

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)

Võsa-tšatšalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Colombia)

Kiiverhoko

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Valgetiib-lotthoko

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Suur-lotthoko

 

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

Lokut-nõlvahoko

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Palmi-pugalhoko

 

Pipile pipile (I)

 

 

Paruk-pugalhoko

Megapodiidae

 

 

 

Rihukanalased

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Vasar-rihukana

Phasianidae

 

 

 

Faasanlased (kanalased)

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argusfaasan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Viirfaasan

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Nurmvutt (alamliigist Colinus virginianus ridgwayi)

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Valge-kõrvukfaasan

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Pruun-kõrvukfaasan

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Täpik-džunglikana

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Püüfaasan

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Kroon-läikfaasan

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Hiina läikfaasan

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Hõbeselg-läikfaasan

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Annami faasan

 

 

Lophura hatinhensis

 

Vietnami faasan

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

Terasfaasan

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Valgeselg-faasan

 

 

 

Meleagris ocellata (III Guatemala)

Silmikkalkun

 

Odontophorus strophium

 

 

Tamme-selvavutt

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Tuhkvutt

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

Sini-paabulind

 

 

Pavo muticus (II)

 

Rohe-paabulind

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Hall-paabufaasan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Vietnami paabufaasan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Kübar-paabufaasan

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palawani paabufaasan

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Kalimantani paabufaasan

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

Tuttfaasan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Pärlfaasan

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Valgekõht-faasan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Birma faasan

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikaadofaasan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Pärsia mägikana

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tiibeti mägikana

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Nagalandi helmesfaasan

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Hele-helmesfaasan

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Tõmmu-helmesfaasan

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

Saatür-helmesfaasan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Preeriapüü (alamliigist Tympanuchus cupido attwateri)

GRUIFORMES

 

 

 

KURELISED

Gruidae

 

 

 

Kurglased

 

 

Gruidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Kurglased

 

Grus americana (I)

 

 

Trompetkurg

 

Grus canadensis (I/II) (liik on loetletud II liites, kuid alamliigid Grus canadensis nesiotes ja Grus canadensis pulla I liites.)

 

 

Kanada kurg

 

Grus grus (II)

 

 

Sookurg

 

Grus japonensis (I)

 

 

Õnnekurg

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Valgekurg

 

Grus monacha (I)

 

 

Munkkurg

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Mägikurg

 

Grus vipio (I)

 

 

Idakurg

Otididae

 

 

 

Traplased

 

 

Otididae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Traplased

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

India trapp

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Aasia kraetrapp

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Kraetrapp

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengali trapp

 

Otis tarda (II)

 

 

Suurtrapp

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Tutt-trapp

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Väiketrapp

Rallidae

 

 

 

Ruiklased

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Pruunruik

Rhynochetidae

 

 

 

Kagulased

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

VÄRVULISED

Atrichornithidae

 

 

 

Tihnikuhüpiklased

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Häälis-tihnikulind

Cotingidae

 

 

 

Kotingalased

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Colombia)

Sirmilind (liigist Cephalopterus ornatus)

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Colombia)

Sirmilind (liigist Cephalopterus penduliger)

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Kotinga (liigist Cotinga maculata)

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Kaljukukesed

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Kotingalane (liigist Xipholena atropurpurea)

Emberizidae

 

 

 

Tsiitsitajalased

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Tsiitsitajalane (liigist Gubernatrix cristata)

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Tsiitsitajalane (liigist Paroaria capitata)

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Tsiitsitajalane (liigist Paroaria coronata)

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Tangara (liigist Tangara fastuosa)

Estrildidae

 

 

 

Amadiinlased

 

 

Amandava formosa (II)

 

Viher-amadiin

 

 

Lonchura fuscata

 

Timori riisiamadiin

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Riisiamadiin

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Mustkurk-amadiin

Vintlased

 

 

 

Vintlased

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Punasiisike

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Kuldpõsk-siisike

Hirundinidae

 

 

 

Pääsulased

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Aasia jõgipääsuke

Icteridae

 

 

 

Turpiallased

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Turpial (liigist Xanthopsar flavus)

Meliphagidae

 

 

 

Meelindlased

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Meelind (alamliigist Lichenostomus melanops cassidix)

Muscicapidae

 

 

 

Kärbsenäplased, põõsaslindlased, rägalindlased, vilbaslased

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

Maskareeni roolind

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Kärbsenäplane (liigist Cyornis ruckii)

 

Dasyornis broadbenti litoralis (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Suur-rägalind (alamliigist Dasyornis broadbenti litoralis)

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Lääne-rägalind

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Vilbaslane (liigist Garrulax canorus)

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Vilbaslane (liigist Garrulax taewanus)

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Vilbaslane (liigist Leiothrix argentauris)

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Vilbaslane (liigist Leiothrix lutea)

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Vilbaslane (liigist Liocichla omeiensis)

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Kiilas-kaljukark

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Mets-kaljukark

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Paradiisinäpp (liigist Terpsiphone bourbonnensis)

Paradisaeidae

 

 

 

Paradiisilindlased

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradiisilindlased

Pittidae

 

 

 

Pitalased

 

 

Pitta guajana (II)

 

Vöötpita

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Safranpita

 

Pitta kochi (I)

 

 

Tammepita

 

 

Pitta nympha (II)

 

Võlupita

Pycnonotidae

 

 

 

Bülbüllased

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Suurbülbül

Sturnidae

 

 

 

Kuldnoklased

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Suurmaina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Valge-kuldnokk

Zosteropidae

 

 

 

Prilliklased

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Prillik (liigist Zosterops albogularis)

PELECANIFORMES

 

 

 

PELIKANILISED

Fregatidae

 

 

 

Fregattlindlased

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Jõulusaare fregattlind

Pelecanidae

 

 

 

Pelikanlased

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Käharpelikan

Sulidae

 

 

 

Suulalased

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Metssuula

PICIFORMES

 

 

 

RÄHNILISED

Capitonidae

 

 

 

Habelindlased

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Colombia)

Viker-lõhisnokk

Picidae

 

 

 

Rähnlased

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Valgekõht-musträhn (alamliigist Dryocopus javensis richardsi)

Ramphastidae

 

 

 

Tuukanlased

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

Safrantuukan

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Mustkael-arassari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

Jõgiarassari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Guajaana arassari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

Brasiilia tuukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Vääveltuukan

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tokotuukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Manistuukan

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Mustnokk-tuukan

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

Vöötnokk-tuukan

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

PÜTILISED

Podicipedidae

 

 

 

Pütlased

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlani pütt

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

TORMILINNULISED

Diomedeidae

 

 

 

Albatroslased

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Kuldpea-albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

PAPAGOILISED

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(v.a A lisas loetletud liigid ja v.a Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri, mis ei ole loetletud käesoleva määruse lisades)

 

Papagoilised

Cacatuidae

 

 

 

Kakaduulased

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbari kakaduu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipiini kakaduu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Serami kakaduu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Väävelkakaduu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Ronkkakaduu

Loriidae

 

 

 

Nestepapagoilased

 

Eos histrio (I)

 

 

Arlekiin-nestepapagoi

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina on loetletud I liites, teised liigid II liites)

 

 

Nestepapagoid (liigid Vini spp.)

Psittacidae

 

 

 

Papagoilased

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Sinipea-amatsoonpapagoi

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Kuldkukal-amatsoonpapagoi

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Kaktuse-amatsoonpapagoi

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Rand-amatsoonpapagoi

 

Amazona finschi (I)

 

 

Mehhiko amatsoonpapagoi

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Kuning-amatsoonpapagoi

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Keiser-amatsoonpapagoi

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kuuba amatsoonpapagoi

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Kuldpea-amatsoonpapagoi

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Punatiib-amatsoonpapagoi

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Vikerpea-amatsoonpapagoi

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Lepa-amatsoonpapagoi

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Saint lucia amatsoonpapagoi

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Purpur-amatsoonpapagoi

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Tamaulipase amatsoonpapagoi

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puertoriiko amatsoonpapagoi

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Siniaarad

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Suur-soldataara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Boliivia ararauna

 

Ara macao (I)

 

 

Puna-aara

 

Ara militaris (I)

 

 

Soldataara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Mägiaara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Safiiraara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Väike-maooripapagoi

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Suur-maooripapagoi

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Tulipõsk-viigipapagoi

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Tuttpapagoi

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Kuldaratinga

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Tasmaania rohupapagoi

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Vahapalmi-papagoi

 

Pezoporus occidentalis (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Ööpapagoi

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Maapapagoi

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Punalaup-selvapapagoi

 

Primolius couloni (I)

 

 

Smaragd-aara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Roheaara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Põhja-paradiisipapagoi

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Mustpea-paradiisipapagoi

 

Psephotus pulcherrimus (tõenäoliselt välja surnud) (I)

 

 

Hund-paradiisipapagoi

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritiuse kaeluspapagoi

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Sinipugu-võrkpapagoi

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Männipapagoid

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Kakkpapagoi

RHEIFORMES

 

 

 

NANDULISED

Rheidae

 

 

 

Nandulased

 

Pterocnemia pennata (I) (v.a Pterocnemia pennata pennata, mis on loetletud B lisas)

 

 

Väikenandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Patagoonia väikenandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

PINGVIINILISED

Spheniscidae

 

 

 

Pingviinlased

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Aafrika pingviin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Guaanopingviin

STRIGIFORMES

 

 

 

KAKULISED

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid ja Sceloglaux albifacies)

 

Kakulised

Strigidae

 

 

 

Kaklased

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Karvasjalg-kakk

 

Asio flammeus (II)

 

 

Sooräts

 

Asio otus (II)

 

 

Kõrvukräts

 

Athene noctua (II)

 

 

Kivikakk

 

Bubo bubo (II) (v.a Bubo bubo bengalensis, mis on loetletud B lisas)

 

 

Kassikakk

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Värbkakk

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Mets-kivikakk

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Hiidpäll

 

Ninox natalis (I)

 

 

Jõulusaare haugaskakk

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Lõuna-haugaskakk (alamliigist Ninox novaeseelandiae undulata)

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Lumekakk

 

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke päll

 

Otus scops (II)

 

 

Salupäll

 

Strix aluco (II)

 

 

Kodukakk

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Habekakk

 

Strix uralensis (II) (v.a Strix uralensis davidii, mis on loetletud B lisas)

 

 

Händkakk

 

Surnia ulula (II)

 

 

Vöötkakk

Tytonidae

 

 

 

Loorkaklased

 

Tyto alba (II)

 

 

Loorkakk

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Puna-loorkakk

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

JAANALINNULISED

Struthionidae

 

 

 

Jaanalindlased

 

Struthio camelus (I) (üksnes Alžeeria, Burkina Faso, Kameruni, Kesk-Aafrika Vabariigi, Tšaadi, Mali, Mauritaania, Maroko, Nigeri, Nigeeria, Senegali ja Sudaani populatsioonid; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

 

Jaanalind

TINAMIFORMES

 

 

 

TINAMULISED

Tinamidae

 

 

 

Tinamulased

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Eraktinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

JÄRANOKALISED

Trogonidae

 

 

 

Järanoklased

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Ketsal

REPTILIA

 

 

 

ROOMAJAD

CROCODYLIA

 

 

 

ALLIGAATORLASED

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Alligaatorlased

Alligatoridae

 

 

 

Alligaatorlased

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Hiina alligaator

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Krokodillkaiman (alamliigist Caiman crocodilus apaporiensis)

 

Caiman latirostris (I) (v.a Argentina populatsioon, mis on loetletud B lisas)

 

 

Laikoon-kaiman

 

Melanosuchus niger (I) (v.a Brasiilia populatsioon, mis on loetletud B lisas ja välja arvatud Ecuadori populatsioon, mis on loetletud B lisas ja mille suhtes kehtib ekspordi nullkvoot, kuni CITESi sekretariaat ning IUCN/SSC krokodillispetsialistide rühm kiidab heaks ekspordi aastakvoodid)

 

 

Tõmmukaiman

Crocodylidae

 

 

 

Krokodilllased

 

Crocodylus acutus (I) (v.a Kuuba populatsioon, mis on loetletud B lisas)

 

 

Teravkoon-krokodill

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Rüükrokodill

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodill

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Uusginea krokodill

 

Crocodylus moreletii (I) (v.a Belize'i ja Mehhiko populatsioon, mis on loetletud B lisas, nullkvoodiga looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)

 

 

Keskameerika krokodill

 

Crocodylus niloticus (I) (v.a Botswana, Egiptus [nullkvoodiga looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel], Etioopia, Kenya, Madagaskari, Malawi, Mosambiigi, Namiibia, Lõuna-Aafrika, Uganda, Tansaania Ühendvabariigi (iga-aastane ekspordikvoot lisaks farmides elavatele isenditele kuni 1 600 isendit, sh jahitrofeed), Sambia ja Zimbabwe populatsioonid; mis on loetletud B lisas)

 

 

Niiluse krokodill

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Sookrokodill

 

Crocodylus porosus (I) (v.a Austraalia, Indoneesia ja Paapua Uus-Guinea populatsioonid, mis on loetletud B lisas)

 

 

Harikrokodill

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kuuba krokodill

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siiami krokodill

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Tömpkoon-krokodill

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gaavialkrokodill

Gavialidae

 

 

 

Gaaviallased

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangese gaavial

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

KÄRSSPEALISED

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataaralased

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataarad (liigid Sphenodon spp.)

SAURIA

 

 

 

SISALIKULISED

Agamidae

 

 

 

Agaamlased

 

 

Saara spp. (II)

 

Agaamlased (liigid Saara spp.)

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Agaamlased (liigid Uromastyx spp.)

Chamaeleonidae

 

 

 

Kameeleonlased

 

 

Archaius spp. (II)

 

Kameeleonid (liigid Archaius spp.)

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Kääbuskameeleonid (liigid Bradypodion spp.)

 

 

Brookesia spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Kääbuskameeleonid (liigid Brookesia spp.)

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Pantser-kääbuskaameleon

 

 

Calumma spp. (II)

 

Kameeleonid (liigid Camulla spp.)

 

 

Chamaeleo spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Kameeleonid (liigid Chamaeleo spp.)

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Harilik kameeleon

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Kameeleonid (liigid Furcifer spp.)

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Kääbuskameeleonid (liigid Kinyongia spp.)

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Kääbuskameeleonid (liigid Nadzikambia spp.)

 

 

Trioceros spp. (II)

 

Kameeleonid (liigid Trioceros spp.)

Cordylidae

 

 

 

Vöösabalased

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Vöösabad (liigid Cordylus spp.)

Gekkonidae

 

 

 

Gekolased

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Uus-Meremaa)

Konksvarvasgekod

 

 

Lygodactylus williamsi

 

Geko (liigist Lygodactylus williamsi)

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Serpenti geko

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Uus-meremaa puugekod

 

 

Phelsuma spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Päevagekod

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Roundi geko

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Lamesabagekod

Helodermatidae

 

 

 

Mürkvaraanlased

 

 

Heloderma spp. (II) (v.a A lisas loetletud alamliigid)

 

Mürkvaraanid

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Mürkvaraan (alamliigist Heloderma horridum charlesbogerti)

Iguanidae

 

 

 

Iguaanlased

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Meriiguaan

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Idaleeguanid

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Maaiguaanid

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Ogasabaleeguan (liigist Ctenosaura bakeri)

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Ogasabaleeguan (liigist Ctenosaura melanosterna)

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Ogasabaleeguan (liigist Ctenosaura oedirhina)

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Ogasabaleeguan (liigist Ctenosaura palearis)

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Männassabaleeguanid

 

 

Iguana spp. (II)

 

Iguaanid (liigid Iguana spp.)

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Iguaan (liigist Phrynosoma blainvillii)

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Iguaan (liigist Phrynosoma cerroense)

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Kroon-kärniguaan

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Iguaan (liigist Phrynosoma wigginsi)

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Kirju tšakvalla

Lacertidae

 

 

 

Sisaliklased

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Kanaari hiidsisalik

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Mallorka müürisisalik

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pituuseni müürisisalik

Scincidae

 

 

 

Skinklased

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Haardsabaskink

Teiidae

 

 

 

Teiulased

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Draakonsisalik

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimanteiud

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Teegud

Varanidae

 

 

 

Varaanlased

 

 

Varanus spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Varaanid

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Bengaali varaan

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Kuldvaraan

 

Varanus griseus (I)

 

 

Kõrbevaraan

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo varaan

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varaan (liigist Varanus nebulosus)

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Rohevaraan

Xenosauridae

 

 

 

Ribiliklased

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Hiinaribilik

SERPENTES

 

 

 

MAOLISED

Boidae

 

 

 

Boalased

 

 

Boidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Boalased

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Lühisababoad

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Kuningboa

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puerto Rico silehuulboa

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Silehuulboa (liigist Epicrates monensis)

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaica silehuulboa

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Lääne-liivaboa

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskari puuboa

Bolyeriidae

 

 

 

Bolierialased

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Bolierialased

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Roundi bolieria

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Mauriitsiuse bolieria

Colubridae

 

 

 

Nastiklased

 

 

 

Atretium schistosum (III India)

Oliivjas kiilselgmadu

 

 

 

Cerberus rynchops (III India)

Koerpeamadu

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Hiidnastik

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

India munamadu

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Suursilmmadu e daaman

 

 

 

Xenochrophis piscator (III India)

Aasia vesimadu

Elapidae

 

 

 

Mürknastiklased

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Laipea-madu

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

Korallmadu

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

Keskameerika korallmadu

 

 

Naja atra (II)

 

Kobra (liigist Naja atra)

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra (liigist Naja kaouthia)

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra (liigist Naja mandalayensis)

 

 

Naja naja (II)

 

India kobra

 

 

Naja oxiana (II)

 

Keskaasia kobra

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Kobra (liigist Naja philippinensis)

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra (liigist Naja sagittifera)

 

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra (liigist Naja samarensis)

 

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra (liigist Naja siamensis)

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra (liigist Naja sputatrix)

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra (liigist Naja sumatrana)

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Kuningkobra

Loxocemidae

 

 

 

Kaksvärvmaolased

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Kaksvärvmaod

Pythonidae

 

 

 

Püütonlased

 

 

Pythonidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud alamliigid.)

 

Püütonlased

 

Python molurus molurus (I)

 

 

India tiigerpüüton

Tropidophiidae

 

 

 

Mullaboalased

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Mullaboalased

Viperidae

 

 

 

Rästiklased

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

Kaskavela e õud-lõgismadu

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

Aruba lõgismadu

 

 

 

Daboia russelii (III India)

Ahelrästik e daboia

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

Mangshani madu

 

Vipera latifii

 

 

Latifi rästik

 

Vipera ursinii (I) (üksnes Euroopa populatsioon, v.a endise NSVLi koosseisu kuulunud alade populatsioon; neid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)

 

 

Stepirästik

 

 

Vipera wagneri (II)

 

Wagneri rästik

TESTUDINES

 

 

 

KILPKONNALISED

Carettochelyidae

 

 

 

Kaksküüniskilpkonlased

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Kaksküüniskilpkonn (liigist Carettochelys insculpta)

Chelidae

 

 

 

Madukaellased

 

 

Chelodina mccordi (II) (loodusest püütud isendite suhtes on kehtestatud ekspordi nullkvoot)

 

Madukaelkilpkonn (liigist Chelodina mccordi)

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Lääneaustraalia sookilpkonn

Cheloniidae

 

 

 

Merikilpkonlased

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Merikilpkonlased

Chelydridae

 

 

 

Kaimankilpkonlased

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Ameerika Ühendriigid)

Kaimankilpkonn (liigist Macrochelys temminckii)

Dermatemydidae

 

 

 

Tabaskokilpkonlased

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabaskokilpkonn (liigist Dermatemys mawii)

Dermochelyidae

 

 

 

Nahkkilpkonlased

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Nahkkilpkonn (liigist Dermochelys coriacea)

Emydidae

 

 

 

Lamepeakilpkonlased

 

 

Chrysemys picta (üksnes elusisendid)

 

Ehiskilpkobnn

 

 

Clemmys guttata (II)

 

Täpiline kilpkonn

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

Lamepeakilpkonn (liigist Emydoidea blandingii)

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Metsa-veekilpkonn

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Mühlenbergi veekilpkonn

 

 

 

Graptemys spp. (III Ameerika Ühendriigid)

Lamepeakilpkonlased (liigid Graptemys spp.)

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

Lamepeakilpkonn (liigist Malaclemys terrapin)

 

 

Terrapene spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Karpkilpkonnad

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Vee-karpkilpkonn

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

Kilpkonn (liigist Batagur affinis)

 

Batagur baska (I)

 

 

Punakõrv-kilpkonn

 

 

Batagur borneoensis (II) (Ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

Kilpkonn (liigist Batagur dhongoka)

 

 

Batagur kachuga (II)

 

Kilpkonn (liigist Batagur kachuga)

 

 

Batagur trivittata (II) (Ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel)

 

Kilpkonn (liigist Batagur trivittata)

 

 

Cuora spp. (II) (Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis ja C. zhoui puhul on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel)

 

Liigendkilpkonnad

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

Kilpkonnad (liigid Cyclemys spp.)

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Mustkilpkonn

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

Ryukyu mägi-maakilpkonn

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

Mägi-maakilpkonn

 

 

Hardella thurjii (II)

 

Kilpkonn (liigist Hardella thurjii)

 

 

Heosemys annandalii (II) (on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel)

 

Templikilpkonn

 

 

Heosemys depressa (II) (on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel)

 

Kilpkonn (liigist Heosemys depressa)

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Kilpkonn (liigist Heosemys grandis)

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Kilpkonn (liigist Heosemys spinosa)

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Kilpkonn (liigist Leucocephalon yuwonoi)

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Malaikilpkonn (liigist Malayemys macrocephala)

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Malaikilpkonn (liigist Malayemys subtrijuga)

 

 

Mauremys annamensis (II) (on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel)

 

Kilpkonn (liigist Annamemys annamensis)

 

 

 

Mauremys iversoni (III Hiina)

Kilpkonn (liigist Mauremys iversoni)

 

 

Mauremys japonica (II)

 

Kilpkonn (liigist Mauremys japonica)

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Hiina)

Jämepea-hiinakilpkonn

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Kilpkonn (liigist Mauremys mutica)

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

Kilpkonn (liigist Mauremys nigricans)

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Hiina)

Kilpkonn (liigist Mauremys pritchardi)

 

 

 

Mauremys reevesii (III Hiina)

Kolmkiil-hiinakilpkonn

 

 

 

Mauremys sinensis (III Hiina)

Kilpkonn (liigist Mauremys sinensis)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Kilpkonn (liigist Melanochelys tricarinata)

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

Kolmkiil-kilpkonn

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Birma sookilpkonn

 

 

Morenia petersi (II)

 

Kilpkonn (liigist Morenia petersi)

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Kilpkonn (liigist Notochelys platynota)

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Hiina)

Kilpkonn (liigist Ocadia glyphistoma)

 

 

 

Ocadia philippeni (III Hiina)

Kilpkonn (liigist Ocadia philippeni)

 

 

Orlitia borneensis (II) (on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel)

 

Kilpkonn (liigist Orlitia borneensis)

 

 

Pangshura spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Katuskilpkonnad

 

Pangshura tecta (I)

 

 

India katuskilpkonnad

 

 

Sacalia bealei (II)

 

Kilpkonn (liigist Sacalia bealei)

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Hiina)

Kilpkonn (liigist Sacalia pseudocellata)

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

Kilpkonn (liigist Sacalia quadriocellata)

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Kilpkonn (liigist Siebenrockiella crassicollis)

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Kilpkonn (liigist Siebenrockiella leytensis)

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Kilpkonn (liigist Vijayachelys silvatica)

Platysternidae

 

 

 

Hiidpeakilpkonlased

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Hiidpeakilpkonlased

Podocnemididae

 

 

 

Afroameerika plaatkilpkonlased

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaskari plaatkilpkonn

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Suurpea-plaatkilpkonn

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Plaatkilpkonnad

Testudinidae

 

 

 

Kumerkilpkonlased

 

 

Testudinidae spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid; Geochelone sulcata puhul on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)

 

Kumerkilpkonlased

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

Kiirik-kilpkonn

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Malagassi kilpkonn

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Elevant-kilpkonn

 

Geochelone platynota (I)

 

 

Birma tähtkilpkonn

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Kaevurkilpkonn

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Lõhekilpkonn

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Geomeetriline kilpkonn

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Ämblik-kilpkonn

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Madagaskari kilpkonn

 

Testudo graeca (II)

 

 

Vahemere kilpkonn

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Lõunaeuroopa kilpkonn

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egiptuse kilpkonn

 

Testudo marginata (II)

 

 

Laiserv-kilpkonn

Trionychidae

 

 

 

Kolmküüniskilpkonlased

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Amyda cartilaginea)

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Must pehmekilp-kilpkonn

 

 

Chitra spp. (II) (v.a A lisas loetletud liigid)

 

Pehmekilpkonnad (liigid Chitra spp.)

 

Chitra chitra (I)

 

 

Pehmekilpkonn (liigist Chitra chitra)

 

Chitra vandijki (I)

 

 

Pehmekilpkonn (liigist Chitra vandijki)

 

 

Dogania subplana (II)

 

Pehmekilpkonlane (liigist Dogania subplana)

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

Klappnudikilpkonn (liigist Lissemys ceylonensis)

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Klappnudikilpkonn (liigist Lissemys punctata)

 

 

Lissemys scutata (II)

 

Birma kalppnudikilpkonn

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

Pehmekilpkonlane (liigist Nilssonia formosa)

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

Gangese kolmküüniskilpkonn

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

Silmlaik-kolmküüniskilpkonn

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

Pehmekilpkonlane (liigist Nilssonia leithii)

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

Tume kolmküüniskilpkonn

 

 

Palea steindachneri (II)

 

Pehmekilpkonlane (liigist Palea steindachneri)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Hiidpehmekilpkonnad (liigid Pelochelys spp.)

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Pelodiscus axenaria)

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Pelodiscus maackii)

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Pelodiscus parviformis)

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

Kolmküüniskilpkonlane (liigist Rafetus swinhoei)

AMPHIBIA

 

 

 

KAHEPAIKSED

ANURA

 

 

 

PÄRISKONNALISED

Aromobatidae

 

 

 

 

 

 

Allobates femoralis (II)

 

Päriskonnaline (liigist Allobates femoralis)

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

Päriskonnaline (liigist Allobates myersi)

 

 

Allobates rufulus (II)

 

Päriskonnaline (liigist Allobates rufulus)

 

 

Allobates zaparo (II)

 

Päriskonnaline (liigist Allobates zaparo)

Bufonidae

 

 

 

Kärnkonlased

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Kärnkonlased (liigid Altiphrynoides spp.)

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

Kulmukas kärnkonn

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

Kirju kirevkonn

 

Incilius periglenes (I)

 

 

Kuldkärnkonn

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Nurgakärnkonnad

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Kärnkonlased (liigid Nimbaphrynoides spp.)

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Tšiili)

Gei kiiverkilpkonn

Conrauidae

 

 

 

 

 

 

Conraua goliath

 

Koljatkonn

Dendrobatidae

 

 

 

Puukonlased

 

 

Adelphobates spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Adelphobates spp.)

 

 

Ameerega spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Ameerega spp.)

 

 

Andinobates spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Andinobates spp.)

 

 

Dendrobates spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Dendrobates spp.)

 

 

Epipedobates spp. (II)

 

Puukonlased

 

 

Excidobates spp. (II)

 

(liigid Epipedobates spp.)

 

 

Hyloxalus azureiventris (II)

 

Kiirik-puukonn

 

 

Minyobates spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Minyobates spp.)

 

 

Oophaga spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Oophaga spp.)

 

 

Phyllobates spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Phyllobates spp.)

 

 

Ranitomeya spp. (II)

 

Puukonlased (liigid Ranitomeya spp.)

Dicroglossidae

 

 

 

 

 

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Kuusvarvaskonn

 

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Tii