EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0321

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/321, 3. märts 2016, millega kohandatakse geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kasvatamisloa geograafilist kohaldamisala (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1231 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2016/1231

OJ L 60, 5.3.2016, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/321/oj

5.3.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/90


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/321,

3. märts 2016,

millega kohandatakse geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) kasvatamisloa geograafilist kohaldamisala

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 1231 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 26c lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt nõukogu direktiivile 90/220/EMÜ (2) lubati geneetiliselt muundatud maisi MON 810 algselt kasvatada komisjoni otsusega 98/294/EÜ (3). 3. augustil 1998. aastal andis Prantsusmaa äriühingule Monsanto Europe S.A. (edaspidi „Monsanto”) nõusoleku lasta turule maisi MON 810 tooted.

(2)

2004. aasta juulis teatas Monsanto maisi MON 810 külviseemnetest Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (4) artikli 20 lõike 1 punktis a sätestatud üleminekusätete kohaselt kui olemasolevatest toodetest. Selle tulemusena võis neid jätkuvalt turule lasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 kohase olemasolevate toodete korra kohaselt.

(3)

2007. aasta aprillis esitas Monsanto taotluse maisi MON 810 kasvatamisloa määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 23 kohaseks pikendamiseks. Kõnealuse määruse artikli 23 lõike 4 kohaselt pikendatakse toote loa kehtivust automaatselt kuni pikendamise kohta tehtud otsuse vastuvõtmiseni.

(4)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2015/412 (5) anti liikmesriikidele võimalus nõuda juba antud kasvatamisloa geograafilise kohaldamisala kohandamist, nii et välistatakse GMO kasvatamine asjaomase liikmesriigi kogu territooriumil või selle osal. Kõnealune nõue tuli esitada ajavahemikul 2. aprillist 2015 kuni 3. oktoobrini 2015.

(5)

Üheksateist liikmesriiki nõudsid direktiivi 2001/18/EÜ artikli 26c kohaselt MON 810 kasvatamise keelamist kogu oma territooriumil või selle osal. Komisjon sai enne 3. oktoobrit 2015 järgmised nõuded: 3. juulil 2015 Lätilt; 27. juulil 2015 Kreekalt; 15. septembril 2015 Prantsusmaalt; 17. septembril 2015 Horvaatialt; 18. septembril 2015 Austrialt; 21. septembril 2015 Ungarilt; 23. septembril 2015 Madalmaadelt ja Belgialt; 24. septembril 2015 Poolalt; 25. septembril 2015 Leedult ja Ühendkuningriigilt; 30. septembril 2015 Bulgaarialt, Saksamaalt ja Küproselt; 1. oktoobril 2015 Taanilt ja Itaalialt; 2. oktoobril 2015 Luksemburgilt, Maltalt ja Sloveenialt.

(6)

Kõik komisjonile esitatud nõuded hõlmavad asjaomaste liikmesriikide kogu territooriumi, välja arvatud Belgia, kes esitas nõude, mis hõlmas üksnes Valloonia territooriumi, ja Ühendkuningriik, kelle nõue hõlmas üksnes Põhja-Iirimaa, Šotimaa ja Walesi territooriumi. Saksamaa nõue ei hõlma kasvatamist teadusuuringute eesmärgil.

(7)

Komisjon esitas kõik asjaomaste liikmesriikide nõuded Monsantole. Monsanto ei esitanud ühelegi nõudele direktiivi 2001/18/EÜ artikli 26c lõikega 3 lubatud 30 päeva jooksul vastuväiteid ega kinnitanud seega maisi MON 810 kasvatamisloa geograafilist kohaldamisala. Kõnealuse direktiivi artikli 26c lõike 3 kohaselt tuleks maisi MON 810 külviseemnetele antud loa geograafilist kohaldamisala seega kohandada asjaomaste liikmesriikide nõuetega, kohaldamata seejuures määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 35 lõikes 2 osutatud menetlust.

(8)

Käesolev otsus ei piira määruse (EÜ) nr 1829/2003 artikli 23 kohaselt tehtavat otsust kasvatamisloa pikendamise kohta.

(9)

Maisi MON 810 kasvatamisluba käsitlev teave tuleb kanda geneetiliselt muundatud toidu ja sööda ühenduse registrisse, nagu on sätestatud määruses (EÜ) nr 1829/2003, ning liikmesriike tuleb otsusest teavitada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L.) MON 810 kasvatamine keelatakse käesoleva otsuse lisas loetletud territooriumidel.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses esitatud teave kantakse määruse (EÜ) nr 1829/2003 artiklis 28 osutatud ühenduse geneetiliselt muundatud toidu ja sööda registrisse.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud äriühingule Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Brüssel, Belgia.

Brüssel, 3. märts 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. aprilli 1990. aasta direktiiv 90/220/EMÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta (EÜT L 117, 8.5.1990, lk 15).

(3)  Komisjoni 22. aprilli 1998. aasta otsus 98/294/EÜ geneetiliselt muundatud maisi (Zea mays L. liin MON 810) turuleviimise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 90/220/EMÜ (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 32).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/412, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil geneetiliselt muundatud organismide (GMOd) kasvatamist (ELT L 68, 13.3.2015, lk 1).


LISA

TERRITOORIUMID, KUS MAISI MON 810 KASVATAMINE ON KEELATUD

1)

Valloonia (Belgia);

2)

Bulgaaria;

3)

Taani;

4)

Saksamaa (välja arvatud teadusuuringute eesmärgil);

5)

Kreeka;

6)

Prantsusmaa;

7)

Horvaatia;

8)

Itaalia;

9)

Küpros;

10)

Läti;

11)

Leedu;

12)

Luksemburg;

13)

Ungari;

14)

Malta;

15)

Madalmaad;

16)

Austria;

17)

Poola;

18)

Sloveenia;

19)

Põhja-Iirimaa (Ühendkuningriik);

20)

Šotimaa (Ühendkuningriik);

21)

Wales (Ühendkuningriik).


Top